Prestigio MultiPad 2 PRO DUO 7.0 Manual

Prestigio  MultiPad 2 PRO DUO 7.0 Manual
MultiPad 2 PRO DUO 7.0
PMP5670C_DUO
Tablet PC
Instrukcja obsługi
Wersja 1.0
www.prestigio.com
Informacje ogólne
Szanowny kliencie.
Dziękujemy za wybranie tabletu Prestigio MultiPad. Przed rozpoczęciem korzystania z tabletu,
należy dokładnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem, aby odkryć wszystkie funkcje
urządzenia. Prosimy o zachowanie podręcznika i korzystanie z niego w przyszłości, jeśli pojawią
się jakiekolwiek pytania odnośnie urządzenia. Podręcznik zawiera informacje dotyczące
bezpieczeństwa, specyfikację techniczną tabletu, podstawowe funkcje zainstalowanego fabrycznie
oprogramowania oraz inne przydatne informacje, które pomogą lepiej wykorzystać urządzenie,
system operacyjny Android oraz poszczególne aplikacje.
Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności
Z uwagi na stałe aktualizowanie i ulepszanie produktów firmy Prestigio, oprogramowanie
zainstalowane w urządzeniu może mieć nieco inny wygląd lub posiadać zmodyfikowaną
funkcjonalność, w stosunku do wersji opisanej w niniejszym dokumencie. Dokładamy starań, aby
zagwarantować dokładność oraz kompletność procedur opisanych w niniejszym podręczniku.
Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub fragmenty pominięte. Firma
Prestigio zastrzega prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, dowolnych zmian w opisanym tu
produkcie.
Ważne instrukcje z zakresu bezpieczeństwa
Tablet Prestigio MultiPad jest przeznaczony do zastosowań mobilnych. Prosimy o dokładne
zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Umożliwi to właściwe używanie urządzenia, bez żadnego
ryzyka odnośnie bezpieczeństwa, a także pomoże w utrzymaniu urządzenia w dobrym stanie przez
jak najdłuższy czas.
Instrukcje ogólne
1. Nie wolno umieszczać żadnych obiektów na tablecie, ponieważ może to spowodować
porysowanie ekranu .
2. Chronić urządzenie przed oddziaływaniem dużych zmian temperatury.
3. Chronić urządzenie przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych lub źródeł
ciepła.
4. Chronić tablet przed wilgocią i środowiskami zapylonymi lub zadymionymi, ponieważ mogą one
spowodować
uszkodzenie urządzenia.
5. Chronić urządzenie przed kontaktem z aktywnymi substancjami chemicznymi.
6. Nie wolno umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach. Upadek
tabletu może spowodować uszkodzenie ekranu ciekłokrystalicznego, co nie jest objęte gwarancją.
7. Nie wolno narażać urządzenia na oddziaływanie silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
8. Chronić urządzenie przed uderzeniami i nadmiernym naciskiem.
9. Temperatura podczas pracy: Urządzenie można eksploatować wyłącznie w środowiskach o
temperaturze mieszącej się w zakresie od 5°C do 35°C.
10. Nie wolno wkładać do tabletu urządzeń lub elementów, które nie pasują do standardowych
gniazd zamontowanych w tablecie.
11. Nie wolno używać tabletu w deszczu – urządzenie to NIE jest wodoszczelne. Chronić tablet
przed pyłem, brudem i dużą wilgotnością.
12. Nie wolno korzystać z tabletu podczas prowadzenia samochodu.
13. Stosować wyłącznie ładowarki zatwierdzone przez producenta. Używanie nieoryginalnych
ładowarek może spowodować uszkodzenie sprzętu i niekorzystnie oddziaływać na zdrowie
użytkownika.
14. Tablet oraz adapter mogą generować ciepło podczas normalnej pracy lub ładowania
akumulatora. Nie wolno umieszczać tabletu na miękkich powierzchniach, ani w miejscach
utrudniających odprowadzanie ciepła z urządzenia, ponieważ może to spowodować jego
przegrzanie. Nie wolno kłaść tabletu na kolanach ani innych częściach ciała, aby uniknąć
dyskomfortu lub obrażeń z powodu ciepła.
15. Po naładowaniu akumulatora, odłączyć tablet od gniazda elektrycznego.
16. Nie wolno dotykać ekranu długopisem, ani innymi ostrymi obiektami. Ekran należy czyścić
miękką szmatką. Jeśli jest to konieczne, zwilżyć szmatkę przed czyszczeniem. Nie wolno stosować
materiałów ściernych, ani roztworów czyszczących.
17. NIE WOLNO demontować urządzenia. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie
przez uprawnionych serwisantów z firmy Prestigio.
18. Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzeń zewnętrznych, które nie nadają się do
podłączania / odłączania przy
włączonym zasilaniu, należy zawsze wyłączyć zasilanie tabletu.
19. Wyłączyć tablet podczas startu i lądowania samolotu.
Informacje dotyczące gwarancji
Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie: www.prestigio.com/service.
Tablet Prestigio MultiPad jest objęty 2-letnią gwarancją.
Spis treści
1. Rozpakowanie������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1
Zawartość opakowania�����������������������������������������������������������������������������������������������������������1
Budowa tabletu�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1
Przyciski����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1
2. Pierwsze kroki������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2
Instalacja karty pamięci ����������������������������������������������������������������������������������������������������������2
Włączanie tabletu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2
Ekrany główne ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Menu w postaci listy���������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
3. Podstawy������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Ekran dotykowy ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
Zmiana orientacji ekranu �������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Ładowanie baterii �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Podłączanie tabletu do komputera ����������������������������������������������������������������������������������������7
Blokowanie i odblokowywanie ekranu ����������������������������������������������������������������������������������7
Sterowanie głosowe ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Ostatnio używane aplikacje ����������������������������������������������������������������������������������������������������9
Panel powiadomień ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
Wprowadzanie tekstu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Korzystanie z widgetów��������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Aktualizacja systemu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Ikonki statusu �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
4. Sieć i Internet����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Wi-Fi�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
VPN��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Przeglądanie stron internetowych ���������������������������������������������������������������������������������������14
5. Aplikacje������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 16
Sklep Play �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Zarządzanie aplikacjami �������������������������������������������������������������������������������������������������������16
6. E-mail����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Konfiguracja konta e-mail ����������������������������������������������������������������������������������������������������17
Wysyłanie wiadomości e-mail�����������������������������������������������������������������������������������������������17
Odczytywanie wiadomości ���������������������������������������������������������������������������������������������������17
Odpowiadanie na wiadomość ����������������������������������������������������������������������������������������������18
Usuwanie wiadomości ���������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Gmail������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
7. Aparat ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
Podstawowe informacje o aparacie �������������������������������������������������������������������������������������20
Robienie zdjęć ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Wykonywanie autoportretów ����������������������������������������������������������������������������������������������21
Robienie zdjęć panoramicznych��������������������������������������������������������������������������������������������21
Nagrywanie filmów ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Wybór rodzaju scenerii ��������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Ustawienia aparatu i kamery �����������������������������������������������������������������������������������������������21
8. Multimedia�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
Galeria ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
Odtwarzacz wideo ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
Odtwarzacz muzyki ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������26
Dyktafon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
9. eReader Prestigio����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
Obsługa aplikacji eReader ����������������������������������������������������������������������������������������������������28
Pobieranie eBooków�������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
Ustawienia aplikacji eReader �����������������������������������������������������������������������������������������������29
10. Podróże i mapy ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
Wyszukiwanie miejsc �����������������������������������������������������������������������������������������������������������30
Wyznaczanie trasy ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������30
Korzystanie z Google Maps���������������������������������������������������������������������������������������������������31
11. Moje pliki����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Moje pliki ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32
Zapisywanie plików ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������32
12. Narzędzia����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
Zegar������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
Kalendarz������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33
Kalkulator������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 34
Wyszukiwarka Google ����������������������������������������������������������������������������������������������������������34
13. Konfiguracja tabletu ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 35
Sieci i łącza bezprzewodowe ������������������������������������������������������������������������������������������������35
Twoje urządzenie �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������35
Ustawienia osobiste �������������������������������������������������������������������������������������������������������������36
Konta������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
System����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
14. Specyfikacja techniczna�������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
15. Rozwiązywanie problemów�������������������������������������������������������������������������������������������� 39
1. Rozpakowanie
1
Zawartość opakowania
• Prestigio MultiPad
• Ładowarka sieciowa
• Pokrowiec
• Kabel USB
• Przewodnik szybkiego startu
• Informacje prawne i dotyczące bezpieczeństwa
• Karta gwarancyjna
Budowa tabletu
Gniazdo
słuchawkowe
Przednia
kamera
Tylna kamera
Włącznik
Regulacja
głośności
Ekran
dotykowy
Głośnik
Mikrofon
Gniazdo karty
pamięci
Port micro USB
Przyciski
Przycisk
Oznaczenie
Funkcja
Włącznik
• Wciśnij i przytrzymaj, by włączyć lub wyłączyć tablet.
• Wciśnij, by zablokować lub odblokować ekran.
Głośność
• Wciśnij, by wyregulować poziom głośności.
Wstecz
• Dotknij, by powrócić do poprzedniego ekranu.
• Dotknij, by zamknąć wyświetlaną klawiaturę.
Home
• Dotknij, by powrócić do ekranu głównego.
Ostatnia
aplikacja
• Dotknij, by otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
Menu
• Dotknij, by otworzyć menu.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
1
2. Pierwsze kroki
Gratulujemy zakupu i witamy w świecie produktów Prestigio.
Aby dowiedzieć się, jak w pełni korzystać z zakupionego produktu oraz poznać
całą ofertę Prestigio, odwiedź stronę:
http://www.prestigio.com/catalogue/MultiPads
Szczegółowe informacje na temat produktu uzyskać można na stronie:
http://www.prestigio.com/support
2
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z zawartymi na
opakowaniu „Informacjami prawnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa”.
• Nie zasłaniaj anteny ręką lub innymi przedmiotami, gdyż może do prowadzić do
problemów z zasięgiem.
• Nie pozwól, by ekran dotykowy miał kontakt z wodą. Ekran dotykowy może nie działać
poprawnie przy wysokiej wilgotności lub po kontakcie z wodą.
Instalacja karty pamięci
Instalując kartę micro-SD możesz rozszerzyć pamięć tabletu, by przechowywać w nim dodatkowe
pliki multimedialne. Niektóre karty mogą okazać się niekompatybilne z twoim tabletem - zależy to
od ich producenta oraz typu.
1. Włóż kartę pamięci tak, by jej pozłacane styki skierowane były do dołu.
2. Wciśnij kartę pamięci aż do jej zatrzaśnięcia się na miejscu.
Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni kompatybilne z twoim tabletem.
Użycie niekompatybilnej karty może doprowadzić do uszkodzenia tabletu, karty lub
przechowywanych na niej danych.
• Częste zapisywanie i kasowanie danych skraca żywotność karty pamięci.
• Podczas montowania karty pamięci w urządzeniu w menu Menedżer plików > Karta SD
pojawi się struktura jej folderów.
Wyjmowanie karty pamięci: wciśnij kartę pamięci aż zostanie ona odblokowana i wyjmij ją
z tabletu.
Włączanie tabletu
Aby włączyć tablet, należy wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk włącznika głównego.
1. Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy postępować zgodnie z pojawiającymi się
na ekranie instrukcjami, pozwalającymi odpowiednio skonfigurować tablet.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
2
2. Po skonfigurowaniu tabletu na ekranie pojawi się menedżer instalacji Prestigio, za pomocą
którego można zainstalować oferowane przez zewnętrznych dostawców aplikacje. W tym celu
należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Instalacja aplikacji wymaga nieco czasu.
Aby wyłączyć tablet, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk włącznika głównego, a następnie
dotknąć widocznego na ekranie komunikatu Wyłącz.
Jeśli przy pierwszym uruchomieniu nie zainstalowano żadnych aplikacji, możesz w
dowolnym momencie powrócić do Menedżera instalacji Prestigio, dotykając jego ikonki
umieszczonej na ekranie głównym.
Ekrany główne
Ekran główny zapewnia dostęp do wszystkich funkcji tabletu. Składa się on z wielu paneli. Aby
do nich przejść, należy przesunąć ekran w lewo lub w prawo. Dotknięcie wyświetlacza powoduje
powrót do środkowego panelu ekranu głównego. Ekran główny pozwala na umieszczanie
ulubionych aplikacji, skrótów, folderów oraz widgetów, które dzięki temu zawsze znajdują się pod
ręką. Ekran główny obejmuje następujące obszary:
Dotknij, by
wyświetlić menu w
postaci listy
Wyszukiwarka
Google
Aplikacje i
widgety
Przyciski
Pasek stanu
Ustawianie tapety
Ustaw swą ulubioną tapetę. Możesz ją wybrać spośród obrazów dostępnych w tablecie, lub
spośród samodzielnie zrobionych zdjęć.
1. Dotknij i przytrzymaj wolny obszar na ekranie głównym.
2. Wybierz jedną z opcji: Galeria, Tapeta na żywo lub Tapety.
3. Wybierz obraz i dotknij ikonki Ustaw tapetę. Możesz też wybrać zdjęcie, zmienić jego rozmiar,
przeciągając odpowiednio ramkę, oraz wcisnąć przycisk OK.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
3
Dodawanie ikon aplikacji do ekranu głównego
1. Wciśnij przycisk
z poziomu ekranu głównego, by otworzyć menu w postaci listy.
2. Wciśnij i przytrzymaj ikonkę aplikacji.
3. Przeciągnij ją na obraz danego panelu.
Usuwanie pozycji z ekranu głównego
1. Wciśnij i przytrzymaj ikonkę, którą chcesz usunąć.
2. W górnej części ekranu głównego pojawi się opcja Usuń.
3. Przeciągnij ikonkę na obszar oznaczony hasłem Usuń.
4. Kiedy obszar Usuń zmieni kolor na czerwony, puść ikonkę.
Menu w postaci listy
Ikony wszystkich aplikacji oraz ich widgety znaleźć można również w menu mającym postać listy.
Aby otworzyć menu w postaci listy, wciśnij przycisk
z poziomu ekranu głównego. Menu w
postaci listy może składać się z wielu paneli. Aby je przeglądać, przesuwaj ekran w prawo lub w
lewo. Aby powrócić do ekranu głównego, wciśnij przycisk
or
. Menu w postaci listy obejmuje
następujące obszary:
Dotknij, by przejść
do sklepu z
aplikacjami
Zakładka
aplikacji
Zakładka
widgetów
Aplikacje
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
4
3. Podstawy
Ekran dotykowy
Ekran dotykowy można obsługiwać wyłącznie palcami.
3
Dotknięcie
Aby uruchomić aplikację, wybrać pozycję
menu, wcisnąć przycisk lub wybrać literę za
pomocą klawiatury ekranowej należy dotknąć
odpowiedniego obszaru ekranu palcem.
Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknięcie i przytrzymanie danej pozycji przez
ponad 2 sekundy włącza dostępne w danym
momencie opcje.
Szybkie przesuwanie
Przeciągnij palec szybko ruchem pionowym
lub poziomym, by przejść do innych paneli
ekranu głównego, przesuwać dokumenty i inne
zapisane w tablecie treści.
Rozwijanie
Przesuń palec w płaszczyźnie pionowej, by
otworzyć rozwijane menu.
Powiększanie
Rozsuń dwa palce, by powiększyć widok strony
internetowej, mapy lub zdjęcia.
Zmniejszanie
Przysuń dwa palce do siebie, by zmniejszyć
widok strony internetowej, mapy lub zdjęcia.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
5
Przesuwanie
Przesuń palec w górę lub w dół, by przesunąć
widoczny obraz. Niektóre obrazy, np. stron
internetowych, można też przesuwać w lewo i
prawo.
Muśnięcie
Muśnij ekran główny lub ekran aplikacji, wykonując
szybki ruch w prawo lub lewo, by przejść do
kolejnego panelu. Muśnij ekran w górę lub w dół,
by przesunąć widok strony internetowej lub listy
kontaktów.
Zmiana orientacji ekranu
Obróć tablet, by uzyskać lepszy widok
Obracając tablet możesz automatycznie zmienić orientację wyświetlanego obrazu. Wprowadzając
tekst wiadomości trzymaj tablet poziomo - dzięki temu wyświetlana klawiatura dotykowa będzie
znacznie większa.
Aby zapobiec automatycznemu obracaniu się ekranu otwórz panel powiadomień i odznacz
funkcję Automatyczne obracanie.
• Obracanie ekranu może być niemożliwe w niektórych aplikacjach.
• Obraz wyświetlany w niektórych aplikacjach różni się w zależności od orientacji ekranu.
Ładowanie baterii
Nowa bateria jest częściowo naładowana. Ikonka w prawym górnym rogu ekranu wskazuje stan
naładowania baterii.
1. Włóż małą końcówkę ładowarki do portu micro USB w tablecie, zaś dużą do gniazdka elektrycznego.
2. P
o pełnym naładowaniu baterii odłącz ładowarkę. Najpierw wyjmij wtyczkę z urządzenia, a następnie z gniazdka.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
6
Z awsze korzystaj z oryginalnych akcesoriów, gdyż tylko one zapewniają najlepsze parametry
pracy baterii. Akcesoria nieoryginalne (np. ładowarki) mogą uszkodzić tablet.
• Podczas ładowania można korzystać z tabletu.
• Jedynym sposobem na wyłączenie ładowarki jest jej odłączenie od zasilania - dlatego
zaleca się korzystanie z łatwo dostępnego gniazdka.
Jak dbać o baterię
Poniżej przedstawiono kilka wskazówek pozwalających na przedłużenie żywotności baterii.
-- Twój tablet powinien być zawsze skonfigurowany w sposób jak najlepiej odpowiadający
twym osobistym potrzebom. Konfiguracja poszczególnych funkcji tabletu znacząco wpływa na
żywotność baterii. Urządzenie zużywa najwięcej energii, pracując w trybie Na zewnątrz, zaś
najmniej w trybie Cichym.
-- Jeśli nie korzystasz z takich funkcji jak Wi-Fi, GPS oraz Apps, wyłącz je. Korzystaj z funkcji
automatycznego blokowania tabletu, dzięki której unikniesz przypadkowego wciśnięcia
poszczególnych przycisków.
-- Ustaw parametry wyświetlacza w taki sposób, by zarówno intensywność, jak i czas
podświetlania były na poziomie średnim lub niskim. Im niższa intensywność oraz krótszy czas
podświetlania ekranu tym więcej zaoszczędzisz energii.
-- Unikaj korzystania z tabletu lub pozostawiania go w pobliżu przedmiotów o własnościach
magnetycznych (np. odbiornik radiowy lub telewizyjny) lub na powierzchniach metalowych,
które zakłócają jakość połączenia z siecią i powodują szybsze rozładowywanie się baterii.
Podłączanie tabletu do komputera
Port micro USB pozwala na wymianę plików z komputerem osobistym.
-- Podłącz tablet do komputera korzystając z dołączonego do zestawu kabla USB.
Pobieranie plików z komputera
1. Podłącz tablet do komputera za pomocą kabla USB.
2. Przesuń, by otworzyć panel powiadomień i wybierz opcję Podłączono USB.
3. Dotknij, by włączyć dysk USB.
4. Teraz możesz przenosić pliki pomiędzy tabletem i komputerem.
Blokowanie i odblokowywanie ekranu
Kiedy nie korzystasz z tabletu blokuj go, by zapobiegać jego przypadkowemu włączeniu oraz by
oszczędzać baterię.
-- Blokowanie: wciśnij przycisk włącznika.
Ekran zablokowanego tabletu jest nieaktywny, lecz urządzenie cały czas umożliwia:
• Odbieranie wiadomości i innych aktualizacji.
• Słuchanie muzyki.
• Regulację poziomu głośności.
Korzystanie z zestawu słuchawkowego do słuchania muzyki.
-- Odblokowanie: wciśnij przycisk włącznika, a następnie przesuń ikonkę blokady na ekranie.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
7
Automatyczna blokada
Możesz ustawić czas, po którym ekran blokowany będzie automatycznie.
1. Na ekranie głównym wybierz ikonkę
, by przejść do menu w postaci listy.
2. Wybierz opcję Ustawienia > Ekran > Blokada.
3. Wybierz pożądany czas, po którym ekran zostanie zablokowany.
Ustawianie sposobu odblokowywania ekranu
Chroń swe prywatne informacje i zapobiegaj użytkowaniu tabletu przez niepowołane osoby
za pomocą rysowanego na ekranie wzoru, wybierając metodę odblokowywania za pomocą
rozpoznawania twarzy, definiując PIN lub hasło. Prośba o odblokowanie ekranu pojawi się po
każdym włączeniu tabletu lub po pozostawieniu w bezczynności przez określony czas.
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
, by otworzyć menu w postaci listy.
2. Wybierz Ustawienia > Bezpieczeństwo > Blokada ekranu.
Wybór odblokowywania za pomocą suwaka
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
, by otworzyć menu w postaci listy.
2. Wybierz Ustawienia > Bezpieczeństwo > Blokada ekranu > Suwak.
Wybór odblokowywania za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
, by otworzyć menu w postaci listy.
2. Wybierz Ustawienia > Bezpieczeństwo > Blokada ekranu > Rozpoznawanie twarzy.
3. Ustaw twarz w ramce, by wykonać jej zdjęcie.
Wybór odblokowywania za pomocą wzoru
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
, by otworzyć menu w postaci listy.
2. Wybierz Ustawienia > Bezpieczeństwo > Blokada ekranu > Wzór.
3. Nakreśl łączący cztery lub więcej punktów wzór. Powtórz go, by go zapamiętać.
Ustawianie numeru PIN
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
, by otworzyć menu w postaci listy.
2. Wybierz Ustawienia > Bezpieczeństwo > Blokada ekranu > PIN.
3. Podaj co najmniej cztery cyfr. Powtórz PIN, by go zapamiętać.
Ustawianie hasła
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
, by otworzyć menu w postaci listy.
2. Wybierz Ustawienia > Bezpieczeństwo > Blokada ekranu > Hasło.
3. Podaj co najmniej cztery znaki, w tym cyfry i symbole, a następnie powtórz hasło, by je
zapamiętać.
Odblokowanie tabletu
Włącz tablet za pomocą włącznika i wprowadź kod odblokowujący.
Jeśli nie pamiętasz kodu lub wzoru odblokowującego, masz pięć prób na wprowadzenie jego
poprawnej wersji. W przypadku niepowodzenia należy oddać tablet do serwisu w celu jego
zresetowania.
Sterowanie głosowe
Funkcja sterowania głosowego pozwala na wykonywanie połączeń i sterowanie odtwarzaniem
muzyki za pomocą komend głosowych.
Korzystanie ze sterowania głosowego: wciśnij przycisk regulacji głośności, by skorygować jej
poziom. Wciśnij górną część przycisku, by zwiększyć, lub dolną część, by zmniejszyć poziom
głośności.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
8
Ostatnio używane aplikacje
Aplikacje, które były ostatnio używane można włączyć w bardzo prosty sposób.
1. Wciśnij przycisk , by otworzyć listę ostatni używanych aplikacji.
2. Przesuwaj listę ostatnio używanych aplikacji w prawo lub w lewo.
-- Dotknij ikonki danej aplikacji, aby ponownie ją uruchomić.
-- Aby usunąć aplikację z listy, przesuń ją poza jej obręb.
Panel powiadomień
Wiele aplikacji wysyła alerty, dzięki którym nie przegapisz żadnych ważnych wiadomości. Alert taki
może pojawić się na chwilę w postaci paska w dolnej części ekranu, który zniknie, jeśli na niego nie
zareagujesz.
Po otrzymaniu nowego powiadomienia możesz otworzyć Panel powiadomień, by się z nim
zapoznać. Z poziomu Panelu powiadomień można też uzyskać szybki dostęp do ustawień.
-- Aby otworzyć Panel powiadomień, rozwiń ku górze widoczny na dole ekranu pasek statusu.
-- Aby zamknąć Panel powiadomień, dotknij innej części ekranu lub ponownie rozwiń ku górze
pasek statusu.
-- Aby odrzucić Panel powiadomień, wybierz
.
-- Aby wejść na stronę szybkich ustawień, wybierz
.
Szybkie ustawienia
Zakładka Szybkich ustawień umożliwia włączenie Wi-Fi, regulację poziomu jasności, parametrów
automatycznego obracania ekranu i zawiera skrót do menu Ustawienia.
-- Wybierz
lub , by przełączać się pomiędzy powiadomieniami a listą szybkich ustawień.
Ekran szybkich ustawień przedstawia aktualny status tabletu i daje dostęp do następujących
ustawień:
-- Wi-Fi: włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi.
-- Automatyczne obracanie: włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego obracania obrazu
stosownie do położenia urządzenia.
-- Jasność: ustawianie jasności ekranu.
-- Powiadomienia: włączanie lub wyłączanie powiadomień wysyłanych przez tablet.
-- Ustawienia: wejście do ustawień pozwalających na konfigurację tabletu.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
9
Wprowadzanie tekstu
Tekst - taki jak zawartość kontaktu, wiadomości e-mail lub adres strony internetowej wprowadzany jest za pomocą klawiatury ekranowej. W zależności od danej aplikacji oraz
wybranego języka, urządzenie może poprawiać błędy, przewidywać co chcesz wpisać a nawet
uczyć się wraz z jego użytkowaniem.
Zmiana metody wprowadzania tekstu
Możesz pobrać służącą do wprowadzania tekstu aplikację, lub skorzystać z metody zainstalowanej
już w tablecie. Aby zmienić metodę wprowadzania, wykonaj następujące czynności:
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
, by otworzyć menu w postaci listy.
2. Wybierz Ustawienia > Język i wprowadzanie > Domyślne.
3. Wybierz właściwą metodę wprowadzania tekstu.
Korzystanie z klawiatury Prestigio
Dotknij pola, w którym chcesz wprowadzić tekst, by włączyć klawiaturę.
Następnie wybierz odpowiednie przyciski na klawiaturze QWERTY.
Wprowadzanie tekstu
Podczas pisania, nad twoim palcem pojawiać się będzie wybrana właśnie litera. Litera ta nie
zostanie wprowadzona aż do momentu wybrania pożądanego słowa.
-- Wielkie litery: dotknij przycisku Shift
, a następnie pożądanej litery. Możesz też dotknąć i
przytrzymać przycisk Shift, a następnie wybrać pożądaną literę.
-- Małe litery: ponownie dotknij przycisku Shift, a następnie pożądanej litery.
-- Wprowadzanie cyfr, znaków interpunkcyjnych lub symboli: dotknij przycisku
.
Głosowe wprowadzanie tekstu
Możliwe jest również głosowe wprowadzanie tekstu, który wypowiadany jest do mikrofonu. Tablet
wyświetla wypowiedziany przez użytkownika tekst.
Wprowadzanie głosowe: otwórz klawiaturę Prestigio i dotknij symbolu .
-- Jeśli urządzenie nie zrozumie cię właściwie, dotknij podkreślonego tekstu i wybierz
alternatywne słowo lub wyrażenie z rozwijanej listy.
-- Aby zmienić język lub dodać nowe języki do funkcji rozpoznawania głosowego, dotknij przycisk
i wybierz opcję Dodaj więcej języków.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
10
Kopiowanie i wklejanie tekstu
1. Po zaznaczeniu tekstu do skopiowania, dotknij ikonki
. Wybrany tekst został skopiowany do
schowka.
2. Dotknij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wprowadzić skopiowany tekst.
3. Wybierz opcję Wklej.
Przenoszenie tekstu
1. Po zaznaczeniu tekstu do wycięcia, dotknij ikonki
. Wybrany tekst został wycięty i
skopiowany do schowka.
2. Dotknij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wprowadzić skopiowany tekst.
3. Wybierz opcję Wklej.
Korzystanie z widgetów
Widgety przedstawiają najważniejsze informacje oraz treści multimedialne na ekranie głównym.
Niektóre widgety zostały już dodane do ekranu głównego dla wygody użytkownika. Istnieje jednak
możliwość dodatnia dodatkowych, dostępnych widgetów.
Dodawanie widgetów do ekranu głównego
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
, by otworzyć menu w postaci listy.
2. Dotknij ikonki WIDGETY, by otworzyć ich listę.
3. Przeglądaj panel z widgetami przesuwając go w prawo lub w lewo.
4. Dotknij i przytrzymaj dany widget, aby dodać go do ekranu głównego.
• Niektóre widgety powodują nawiązanie połączenia internetowego. Korzystanie z takich
widgetów może wiązać się z dodatkowymi opłatami za połączenia.
• Gama dostępnych widgetów może różnić się w zależności od regionu lub dostawcy usług.
Aktualizacja systemu
Tablet może sprawdzić i powiadomić użytkownika o dostępnych aktualizacjach oprogramowania.
Sprawdzenia takiego można dokonać również ręcznie.
odpowiednich ustawień należy dokonać w menu Ustawienia > O tablecie > Aktualizacje systemu.
Podczas aktualizacji systemu nie należy wciskać żadnych przycisków.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
11
Ikonki statusu
Ikonki widoczne na umieszczonym w dolnej części ekranu pasku statusu informują o aktualnym
stanie pracy tabletu:
Ikona
Znaczenie
Ikona
Znaczenie
Tryb cichy.
3G połączone.
Tryb wibracji.
Wi-Fi połączone.
Tryb samolotowy.
Połączenie z komputerem.
Stan naładowania baterii.
GPRS połączony.
EDGE połączony.
Podłączony przewodowy zestaw
słuchawkowy z mikrofonem.
Podłączony przewodowy zestaw
słuchawkowy.
Alarm włączony.
HSPA połączone.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
12
4. Sieć i Internet
Tablet umożliwia połączenie się z Internetem i przeglądanie stron
internetowych.
4
Wi-Fi
Połączenie z siecią Wi-Fi umożliwia przesyłanie plików multimedialnych do innych urządzeń. Aby
korzystać z Wi-Fi niezbędny jest dostęp do routera bezprzewodowego lub hotspotu.
Dostępność i siła sygnału Wi-Fi różni się w zależności od gęstości zabudowy i może być
ograniczona np. przez ściany pomiędzy pokojami, które sygnał musi pokonać.
Włączanie i wyłączanie Wi-Fi
Należy wykonać następujące czynności:
-- W panelu powiadomień wejdź do listy szybkich ustawień i wybierz opcję Wi-Fi.
-- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia, a następnie Wi-Fi,
by włączyć lub wyłączyć sieć.
Połączenie z siecią bezprzewodową
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia, a następnie Wi-Fi,
by włączyć sieć.
2. Na ekranie pojawi się lista dostępnych sieci Wi-Fi.
3. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.
-- Jeśli wybrałeś zabezpieczoną sieć, będziesz poproszony o podanie klucza sieci lub hasła.
Przy każdym następnym połączeniu ze znaną już wcześniej zabezpieczoną siecią nie będziesz
proszony o wprowadzanie klucza ani hasła.
Zapominanie sieci bezprzewodowej
Każda sieć, z której wcześniej korzystałeś, w tym ta obecnie wykorzystywana, może zostać
zapomniana, by tablet nie łączył się z nią automatycznie.
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia, a następnie Wi-Fi.
2. Wybierz sieć, z którą łączyłeś sie w przeszłości.
3. Wybierz opcję Zapomnij.
VPN
Możesz podłączyć się i korzystać z zasobów zabezpieczonej sieci lokalnej, takiej jak np. sieć
firmowa. W zależności od rodzaju VPN stosowanego w twej firmie, możesz być poproszony
o podanie danych niezbędnych do zalogowania się lub o zainstalowanie certyfikatów
bezpieczeństwa. Informacje te uzyskasz od administratora swej sieci. Przed ustanowieniem
połączenia VPN musisz najpierw nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
Dodawanie połączenia VPN
Przed skonfigurowaniem połączenia VPN i podaniem danych logowania musisz najpierw
zabezpieczyć swój ekran hasłem lub numerem PIN.
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia.
2. Wybierz opcję Więcej... > VPN.
3. Wybierz opcję
, by dodać profil VPN.
4. Wprowadź ustawienia VPN i skonfiguruj połączenie zgodnie z informacjami przekazanymi przez
administratora sieci.
5. Wybierz opcję Zapisz.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
13
Łączenie się z siecią VPN
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia.
2. Wybierz opcję Więcej... > VPN.
3. Wybierz sieć VPN, z którą chcesz się połączyć.
4. Wprowadź dane logowania i wybierz opcję Połącz. Po nawiązaniu połączenia w obszarze
powiadomień paska stanu pojawi się ikonka VPN. Teraz możesz otworzyć przeglądarkę
internetową, by uzyskać do dostęp do takich zasobów jak firmowa sieć intranet.
Odłączanie się od sieci VPN
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia.
2. Wybierz opcję Więcej... > VPN.
3. Wybierz sieć VPN, od której chcesz się odłączyć.
Przeglądanie stron internetowych
Tablet pozwala na przeglądanie stron internetowych. Zanim zaczniesz przeglądać strony
internetowe, upewnij się, że włączyłeś dane sieci komórkowej lub ustanowiłeś połączenie Wi-Fi.
Otwieranie stron internetowych
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Przeglądarka.
2. Wpisz wyszukiwaną frazę lub adres strony internetowej.
3. Przeglądając strony internetowe, możesz:
-- Dotknąć ikonki , by przejść do poprzedniej strony.
-- Dotknąć ikonki , by przejść do następnej strony.
-- Dotknąć ikonki
, by odświeżyć daną stronę; podczas wczytywania strony ikonka ta zmienia
się w symbol .
-- Dotknąć ikonki , by dotknąć bieżącą stronę do ulubionych.
-- Dotknąć ikonki , by wyszukać informacje.
-- Dotknąć ikonki , by przeglądać Ulubione, Historię i Zapisane strony.
-- Dotknąć ikonki , by zamknąć bieżącą zakładkę.
-- Dotknąć ikonki , by otworzyć nową zakładkę.
Dodawanie stron do ulubionych
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Przeglądarka.
2. Wpisz wyszukiwaną frazę lub adres strony internetowej.
3. Przeglądaj stronę.
4. Wybierz opcję .
Otwieranie ulubionych stron
1. Przeglądając stronę internetową, wybierz opcję .
2. Wybierz opcję Ulubione.
3. W zakładce Ulubione, przejdź do strony, którą chcesz otworzyć i dotknij jej nazwy.
Edytowanie ulubionych stron
1. Przeglądając stronę internetową, wybierz opcję .
2. Wybierz opcję Ulubione.
3. W zakładce Ulubione, dotknij i przytrzymaj nazwę strony, którą chcesz edytować.
4. Wybierz opcję Edytuj na wyskakującym ekranie.
5. Wprowadź zmiany i wybierz opcję OK.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
14
Historia przeglądania
1. Przeglądając stronę internetową, wybierz opcję .
2. Wybierz opcję Historia.
3. W zakładce Historia wybierz okres, dla którego chcesz zobaczyć odwiedzane przez ciebie strony.
Pobieranie plików
Możesz pobierać pliki i aplikacje bezpośrednio z twych ulubionych stron internetowych.
Pliki i aplikacje pobrane z Internetu mogą pochodzić z nieznanych źródeł. Aby chronić swój
tablet i dane, zdecydowanie zalecamy, by pobierać i otwierać wyłącznie pliki z zaufanych
źródeł.
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Przeglądarka.
2. Przejdź do strony, na której znajduje się plik, który chcesz pobrać.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami pobierania podanymi na stronie.
rzed zainstalowaniem pobranej aplikacji musisz skonfigurować tablet tak, aby umożliwiał
P
instalację aplikacji pochodzących od stron trzecich. W tym celu należy przejść do Ustawienia
systemowe> Bezpieczeństwo > Nieznane źródła.
Przeglądanie pobranych plików
1. Na ekranie głównym, wybierz opcję Pobrane pliki.
2. Wybierz dany plik, by go otworzyć.
Ustawienia przeglądarki
Przeglądarkę internetową można dostosować do twych indywidualnych upodobań. Można ustawić
parametry dotyczące wyświetlanych danych, prywatności oraz bezpieczeństwa.
• Na ekranie przeglądarki wybierz opcję
> Ustawienia.
Ustawianie strony startowej
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Przeglądarka.
2. Na ekranie przeglądarki wybierz opcję
> Ustawienia.
3. Wybierz opcję Ogólne > Ustaw stronę startową.
4. Wybierz stronę, która ma być twą stroną startową.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
15
5. Aplikacje
5
Sklep Play
Ze sklepu Google Play można pobierać aplikacje i gry przeznaczone dla twojego
tabletu. Sklep ten oferuje szeroki wybór darmowych i płatnych aplikacji - od
użytkowych przez rozrywkowe po gry.
-- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję
.
• Aby zakupić płatną aplikację konieczne jest skorzystanie z usługi Google Wallet™. Podczas
kupowania aplikacji zostaniesz poproszony o potwierdzenie metody płatności.
• Nazwy aplikacji w sklepie Play mogą różnić się w zależności od regionu.
• W poszczególnych regionach niektóre aplikacje mogą być niedostępne.
Wyszukiwanie i instalowanie aplikacji
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję
.
2. Przeglądaj aplikacje według kategorii, lub wybierz opcję
, by wyszukać dane słowo.
3. Wybierz daną aplikację, by uzyskać więcej informacji.
4. Aby pobrać daną aplikację, wybierz opcję Instaluj.
-- Jeśli dana aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami, by sfinalizować
transakcję.
• Kiedy udostępniona zostanie nowa wersja zainstalowanej przez ciebie aplikacji, w dolnej
części ekranu pojawi się ikonka aktualizacji. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikonki, by
zaktualizować aplikację.
• Przed zainstalowaniem aplikacji pobranych z innych źródeł musisz skonfigurować tablet
tak, aby umożliwiał instalację aplikacji pochodzących od stron trzecich. W tym celu należy
przejść do Ustawienia systemowe> Bezpieczeństwo > Nieznane źródła.
Odinstalowanie aplikacji w sklepie Play
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję
2. Wybierz opcję
.
3. Wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować.
4. Wybierz opcję Odinstaluj.
.
Zarządzanie aplikacjami
Sprawdź włączone aplikacje
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia > Aplikacje.
2. Przejdź do zakładki Włączone, by sprawdzić aktywne w danej chwili aplikacje.
Wyłączanie aplikacji
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia > Aplikacje.
2. Wybierz aplikację, którą chcesz wyłączyć.
3. Wybierz opcję Stop.
Odinstalowanie aplikacji
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia > Aplikacje.
2. Wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować.
3. Wybierz opcję Odinstaluj.
• Opcje dostępne dla poszczególnych aplikacji mogą różnić się między sobą.
• Odinstalowanie podstawowych i systemowych aplikacji, takich jak Menedżer instalacji
Prestigio czy Ustawienia, jest niemożliwe.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
16
6. E-mail
Ta aplikacja pozwala na przeglądanie i wysyłanie wiadomości przy wykorzystaniu
osobistego lub firmowego konta e-mail email.
6
Konfiguracja konta e-mail
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Email, a następnie:
-- Jeśli po raz pierwszy dodajesz konto do aplikacji Mail, po prostu przejdź do kolejnego kroku.
-- jeśli dodawałeś już konto w aplikacji Mail, wybierz opcję
> Ustawienia > DODAJ KONTO.
2. Podaj adres oraz hasło do twego konta e-mail.
3. Wybierz opcję Dalej dla konta prywatnego, lub Ustawienia ręczne dla konta firmowego.
4. Dokończ konfigurację stosując się do instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Po zakończeniu konfiguracji konta e-mail rozpocznie się pobieranie wiadomości do
urządzenia.
Parametry konfiguracji serwera pocztowego uzyskać można od dostawcy usługi e-mail.
Wysyłanie wiadomości e-mail
Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Email.
Wybierz konto mailowe, z którego chcesz skorzystać.
Wybierz opcję
.
Dodaj jednego lub większą liczbę odbiorców.
-- Jeśli chcesz wysłać kopie lub kopie ukryte do większej liczby odbiorców, wybierz opcję +CC/
BCC.
5. Wpisz temat i treść wiadomości.
-- Dodawanie załącznika: Wybierz opcję
i wybierz pożądaną treść.
6. Wybierz opcję
, by wysłać wiadomość.
1.
2.
3.
4.
Odczytywanie wiadomości
1.
2.
3.
4.
5.
Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Email.
Wybierz konto mailowe, z którego chcesz skorzystać.
Na ekranie pojawi się zawartość skrzynki mailowej.
Wybierz opcję
. by sprawdzić, czy masz nowe wiadomości.
Dotknij wybranej wiadomości, by odczytać jej treść.
Nieprzeczytane wiadomości oznaczone są tłustym drukiem i kolorową kreską.
Wyszukiwanie wiadomości
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Email.
2. Wybierz konto mailowe, z którego chcesz skorzystać.
3. Wybierz opcję
, by wyświetlić pole wyszukiwarki.
4. Wybierz sposób wyszukiwania z rozwijanej listy.
5. Wpisz kilka pierwszych liter z nazwy nadawcy lub tematu poszukiwanej wiadomości.
6. Wybierz wiadomość z listy.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
17
Odpowiadanie na wiadomość
1.
2.
3.
4.
5.
Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Email.
Wybierz konto mailowe, z którego chcesz skorzystać.
Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.
Wybierz opcję
i napisz własną wiadomość.
Wybierz opcję
, by wysłać wiadomość.
Usuwanie wiadomości
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Email.
2. Wybierz konto mailowe, z którego chcesz skorzystać.
3. Wybierz odpowiednią wiadomość i wybierz opcję
.
Gmail
Ta aplikacja zapewnia szybki i bezpośredni dostęp do usługi Google Mail.
Przeglądanie skrzynki odbiorczej Gmail
Wszystkie odebrane wiadomości e-mail zapisywane są w skrzynce odbiorczej.
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Gmail.
2. Na ekranie pojawi się zawartość skrzynki odbiorczej.
3. Wybierz opcję
, by sprawdzić, czy masz nowe wiadomości.
4. Dotknij danej wiadomości, by ją odczytać.
5. Przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo powoduje przejście do poprzedniej lub następnej
wiadomości.
Wyszukaj wiadomość.
Utwórz nową wiadomość.
Dodaj ten adres
e-mail do listy
kontaktów.
Zapisz tą wiadomość.
Usuń tą wiadomość.
Opcje
dodatkowe.
Prześlij dalej.
Odpowiedz wszystkim.
Odpowiedz.
Oznacz jako
przypomnienie.
Wyszukiwanie wiadomości
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Gmail.
2. Wybierz opcję
, by wyświetlić pole wyszukiwarki.
3. Wpisz kilka pierwszych liter z nazwy nadawcy lub tematu poszukiwanej wiadomości.
4. Wybierz wiadomość z listy.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
18
Wysyłanie wiadomości w serwisie Gmail
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Gmail.
2. Wybierz opcję
.
3. Dodaj jednego lub większą liczbę odbiorców.
-- Jeśli chcesz wysłać kopie lub kopie ukryte do większej liczby odbiorców, wybierz opcję +CC/
BCC.
4. Wpisz temat i treść wiadomości.
-- Załączanie obrazu lub filmu: Wybierz opcję
.
5. Wybierz opcję
, by wysłać wiadomość.
Odpowiadanie na wiadomość w serwisie Gmail
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Gmail.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.
3. Wybierz opcję
i napisz własną wiadomość.
4. Wybierz opcję
, by wysłać wiadomość.
Usuwanie wiadomości w serwisie Gmail
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Gmail.
2. Wybierz odpowiednią wiadomość a następnie wybierz opcję
.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
19
7. Aparat
7
Tablet umożliwia robienie zdjęć oraz kręcenie filmików. Oprócz standardowej
kamery umieszczonej z tyłu, urządzenie wyposażone jest także w przednią
kamerę pozwalającą na wykonywanie połączeń wideo oraz autoportretów. Tylna
lampa błyskowa LED stanowi w razie potrzeby dodatkowe źródło światła.
-- Aby włączyć aparat, na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Aparat.
Podstawowe informacje o aparacie
Zmiana trybu
ustawiania ostrości.
Zmiana trybu
robienia zdjęć.
Podgląd zdjęcia.
Przełączanie pomiędzy
tylną i przednią kamerą.
Zmiana ustawień
aparatu.
Spust migawki.
Wybór trybu robienia zdjęć
Aparat pozwala zmieniać tryb wykonywania zdjęć. Dostępne są następująca opcje:
Zdjęcie pojedyncze.
Nagrywanie filmu.
Zdjęcie panoramiczne - połączenie wielu zdjęć w jeden obraz.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
20
Robienie zdjęć
1.
2.
3.
4.
5.
Wybierz opcję Aparat, by włączyć aparat.
Przesuń suwak, by przybliżyć lub oddalić obraz.
W razie potrzeby zmień ustawienia aparatu.
Skieruj aparat na fotografowany obiekt.
Dotknij ikonki
, by zrobić zdjęcie.
Wykonywanie autoportretów
1. Wybierz opcję Aparat, by włączyć aparat.
2. Wybierz opcję
.
3. Wybierz opcję
, by zrobić zdjęcie.
Robienie zdjęć panoramicznych
Tablet pozwala na uwiecznienie, na jednym zdjęciu, wyjątkowo szerokich lub wysokich obiektów.
1. Wybierz opcję Aparat, by włączyć aparat.
2. Wybierz opcję
.
3. Kiedy jesteś gotowy do zrobienia pierwszego zdjęcia, wybierz opcję
. Na ekranie pojawią się
strzałki podpowiadające jak przesuwać aparat (w prawo / lewo w trybie krajobrazu, bądź w górę
/ w dół w trybie portretu).
4. Przesuwaj tablet możliwie najdelikatniej i zatrzymaj się, kiedy na ekranie pojawi się obraz
pełnej, kolejnej klatki. Aparat wykona zdjęcie automatycznie.
5. Powtórz czynności opisane w poprzednim punkcie, by wykonać pozostałe zdjęcia.
6. Aparat połączy wykonane zdjęcia w jeden obraz.
Nagrywanie filmów
1.
2.
3.
4.
Wybierz opcję Aparat, by włączyć aparat.
Wybierz opcję
.
Podczas nagrywania możesz dowolnie przybliżać lub oddalać obraz.
Aby wyłączyć nagrywanie, wybierz opcję
.
Wybór rodzaju scenerii
Pod pojęciem scenerii rozumiemy zestaw parametrów właściwych dla danych warunków
oświetleniowych. W trybie Normalnym optymalne ustawienia są dobierane automatycznie. Można
również ręcznie wybrać jedną z wielu dostępnych scenerii ułatwiających zrobienie idealnego
zdjęcia.
1. Wybierz opcję Aparat, by włączyć aparat.
2. Wybierz opcję
, a następnie
>
> Wybór scenerii.
Ustawienia aparatu i kamery
Przed rozpoczęciem wykonywania zdjęć / nagrywania filmów określ ustawienia aparatu/kamery.
1. Wybierz opcję Aparat, by włączyć aparat.
2. Wybierz opcję / , a następnie
> , by przejść do ustawiania poszczególnych
parametrów.
-- Przesłona: Określa ilość światła padającego na matrycę aparatu. Przy złym oświetleniu należy
stosować wyższą wartość przysłony.
-- Balans bieli: Wybierz odpowiedni balans bieli, tak by kolory na zdjęciu były jak najbardziej
naturalne. Poszczególne tryby dostosowane są do różnych warunków oświetleniowych ustawienia temperatury barw podobne są do tych, jakie stosowane są w profesjonalnych
aparatach fotograficznych.
-- Rozmiar zdjęcia: Określ rozmiar zdjęcia.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
21
-- Samowyzwalacz: Wybierz czas, po którym aparat samoczynnie zwolni migawkę.
-- Zapisywanie lokalizacji: Zdecyduj, czy chcesz, aby tablet zapisywał miejsce wykonania zdjęcia.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
22
8. Multimedia
Tablet zapewnia kilka rodzajów rozrywki. Umożliwia oglądanie zdjęć
wykonanych za pomocą wbudowanego aparatu oraz pozwala cieszyć się muzyką
i grami wideo.
8
Galeria
Galeria pozwala przeglądać wszystkie zdjęcia i filmy zapisane w tablecie.
-- Aby otworzyć galerię, na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Galeria.
• Aparat nie obsługuje niektórych rodzajów plików - zależy to od oprogramowania
urządzenia.
• Niektóre pliki mogą nie być odtwarzane właściwie - zależy od sposobu ich kodowania.
Przeglądanie zdjęć
Przeglądanie zdjęć w albumie
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Galeria.
2. Wybierz opcję
, by otworzyć rozwijaną listę, a następnie wybierz opcję Albumy.
3. Przeglądaj album lub grupę zdjęć.
4. Dotknięcie zdjęcia spowoduje wyświetlenie go w trybie pełnoekranowym.
Przeglądanie zdjęć według lokalizacji
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Galeria.
2. Wybierz opcję
, by otworzyć rozwijaną listę, a następnie wybierz opcję Lokalizacje.
3. Przybliż lub oddal mapę aż do pojawienia się wskaźnika lokalizacji, który pokazuje zdjęcia
zrobione w danym obszarze. Na mapie widoczne są jedyne zdjęcia z zapisanymi danymi
geograficznymi.
4. Dotknij wskaźnika lokalizacji. Na ekranie pojawią się zdjęcia wykonane w danym obszarze.
Przeglądanie zdjęć według czasu ich wykonania
Funkcja ta umożliwia przeglądanie zdjęć i filmów w zależności od czasu ich wykonania.
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Galeria.
2. Wybierz opcję
, by otworzyć rozwijaną listę, a następnie wybierz opcję Czas. Na ekranie
pojawią się zdjęcia i filmy zapisane w tablecie, w kolejności odpowiadającej czasowi ich wykonania.
3. Wybierz czas wykonania zdjęć - wyświetlone zostaną wszystkie zdjęcia wykonane w danym
czasie.
Przybliżanie i oddalanie
Aby przybliżyć dane zdjęcie, można:
• Dotknąć dwukrotnie dowolnego miejsca na zdjęciu.
• Rozsunąć dwa palce umieszczone nad dowolnym obszarem zdjęcia. Przysuń palce do siebie, by
oddalić obraz, lub dotknij zdjęcia dwukrotnie, by powrócić do widoku wyjściowego.
Rozpocznij pokaz slajdów
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Galeria.
2. Przejdź do albumu lub grupy zdjęć.
3. Wybierz opcję
> Pokaz slajdów.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
23
Oglądanie filmó
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Galeria.
2. Przejdź do albumu galerii i wybierz film, który chcesz obejrzeć.
3. Korzystaj z widocznych na ekranie ikon, by zarządzać procesem odtwarzania.
4. Przyciski regulacji głośności pozwalają odpowiednio dostosować jej poziom.
5. Wybierz opcję
, by uzyskać dostęp do większej liczby opcji.
Edytowanie zdjęć
Podczas przeglądania zdjęcia wybierz opcję
, by przejść do jednej z następujących funkcji:
• Pokaz slajdów: Rozpocznij pokaz slajdów zawierający zdjęcia z obecnego folderu.
• Edycja: Włącz aplikację Paper Artist pozwalającą na edytowanie zdjęcia.
• Obróć w lewo: Obraza zdjęcie w lewo.
• Obrót w prawo: Obraca zdjęcie w prawo.
• Przytnij: Dostosuj wielkość pomarańczowej ramki, aby przyciąć i zapisać widoczne w niej zdjęcie.
• Zapisz obraz jako: Ustaw zdjęcie jako tapetę lub jako obraz identyfikujący dany kontakt.
• Szczegóły: Sprawdź informacje dotyczące danego zdjęcia.
Przycinanie zdjęć
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Galeria.
2. Wybierz zdjęcie, które chcesz edytować.
3. Wybierz opcję
> Edytuj, a następnie
> Przytnij. Na ekranie pojawi się ramka.
-- Przeciągnij ramkę na ten obszar zdjęcia, który chcesz przyciąć.
-- Dotknij i przytrzymaj krawędzi ramki. Po wyświetleniu się strzałki przesuń palec do wewnątrz
lub na zewnątrz, by zmienić wymiary ramki.
4. Wybierz opcję Zapisz.
Przycięte zdjęcie zapisywane jest jako kopia. Oryginalne zdjęcie pozostaje niezmienione.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
24
Dodawanie efektów
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Galeria.
2. Wybierz zdjęcie, które chcesz edytować.
3. Wybierz opcję
> Edytuj, a następnie wybierz opcję
.
4. Wybierz efekt, który chcesz zastosować dla danego zdjęcia.
5. Wybierz opcję Zapisz.
Zmodyfikowane zdjęcie zapisywane jest jako kopia. Oryginalne zdjęcie pozostaje
niezmienione.
Wysyłanie zdjęć
Zdjęcia można wysyłać za pomocą wiadomości e-mail, Google+ lub serwisu Picasa.
Wysyłanie zdjęć e-mailem
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Galeria.
2. Wybierz zdjęcie, które chcesz wysłać.
3. Wybierz opcję
, by otworzyć rozwijaną listę, a następnie wybierz opcję Email.
4. Wybierz konto e-mail.
5. Wpisz treść wiadomości.
6. Wybierz opcję
, by wysłać wiadomość e-mail.
Jeśli posiadasz kilka kont e-mailowych, wiadomość będzie wysłana z konta domyślnego.
Usuwanie zdjęć
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Galeria.
2. Wybierz zdjęcie, które chcesz usunąć.
3. Wybierz opcję
.
Ustawianie zdjęcia jako tapety lub obrazu wyświetlanego dla danego kontaktu
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Galeria.
2. Wybierz zdjęcie, które chcesz ustawić jako tapetę.
3. Wybierz opcję
, a następnie Zapisz obraz jako.
4. Wybierz opcję Tapeta lub Zdjęcie do kontaktu.
5. Na zdjęciu pojawi się ramka pozwalająca na jego przycięcie.
-- Przeciągnij ramkę nad ten obszar zdjęcia, który chcesz przyciąć.
-- Dotknij i przytrzymaj krawędzi ramki. Po wyświetleniu się strzałki przesuń palec do wewnątrz
lub na zewnątrz, by zmienić wymiary ramki.
6. Wybierz opcję OK, by ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie kontaktu.
Odtwarzacz wideo
Odtwarzacz wideo pozwala na oglądanie zapisanych w tablecie filmów.
Oglądanie filmów za pomocą odtwarzacza wideo
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Odtwarzacz wideo.
2. Wybierz film, który chcesz obejrzeć.
3. Korzystaj z widocznych na ekranie ikon, by zarządzać procesem odtwarzania.
4. Przyciski regulacji głośności pozwalają odpowiednio dostosować jej poziom.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
25
Odtwarzacz muzyki
Odtwarzacz pozwala na słuchanie ulubionej muzyki. Aplikacja Muzyka stanowi centrum
zarządzania plikami muzycznymi - zarówno zapisanymi w tablecie, jak i pobieranymi z serwisów
muzycznych.
-- Aby włączyć odtwarzacz, na ekranie głównym lub w menu w postaci listy opcję Muzyka.
• Odtwarzacz nie obsługuje niektórych rodzajów plików - zależy to od oprogramowania
urządzenia.
• • Niektóre pliki mogą nie być odtwarzane właściwie - zależy od sposobu ich kodowania.
Wyszukiwanie plików muzycznych
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Muzyka.
2. Możesz:
-- Wybrać Artysta/Album/Lista odtwarzania - sortowanie według artystów, albumów i list
odtwarzania.
-- Wybrać Utwory - przeglądanie wszystkich utworów.
-- Wybrać Teraz odtwarzam - by sprawdzić obecnie odtwarzany utwór.
Słuchanie muzyki
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Muzyka.
2. Wybierz utwór z danej kategorii.
3. Zarządzanie odtwarzaniem odbywa się za pomocą następujących przycisków:
Tryb odtwarzania: Powtarzaj
jeden, Powtarzaj wszystkie
lub Wyłączony.
Odtwarzanie losowe.
Powrót do listy
odtwarzania.
Włącz/wyłącz słowa.
Pauza i powrót do
odtwarzania.
Przejdź do następnego
utworu. Przytrzymaj, by
przewinąć do przodu.
Wróć do poprzedniego
utworu. Przytrzymaj, by
przewinąć do tyłu.
Ustawianie utworu jako dzwonka
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Muzyka.
2. Wybierz utwór z danej kategorii.
3. Wybierz opcję
, a następnie Użyj jako dzwonka.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
26
Twoja lista odtwarzania
Utwórz listę odtwarzania
Możesz utworzyć swą własną listę odtwarzania.
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Muzyka.
2. Wybierz utwór z danej kategorii.
3. Wybierz opcję
, a następnie Dodaj do listy odtwarzania.
4. Na wyskakującym ekranie wybierz opcję Nowa, by utworzyć listę odtwarzania.
5. Podaj nazwę listy i wybierz opcję Zapisz.
Zmiana nazwy listy odtwarzania
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Muzyka.
2. Wybierz opcję Listy odtwarzania, by wyświetlić wszystkie swe listy.
3. Dotknij i przytrzymaj nazwę listy, której nazwę chcesz zmienić.
4. Wybierz opcję Zmień nazwę na wyskakującym ekranie.
Usuwanie listy odtwarzania
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Muzyka.
2. Wybierz opcję Listy odtwarzania, by wyświetlić wszystkie swe listy.
3. Dotknij i przytrzymaj nazwę listy, którą chcesz usunąć.
4. Wybierz opcję Usuń na wyskakującym ekranie.
Usuwanie utworu
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Muzyka.
2. Wybierz utwór z danej kategorii.
3. Wybierz opcję
, a następnie Usuń.
Dyktafon
Dyktafon pozwala na nagrywanie wykładów, wywiadów, lub na tworzenie własnego dziennika
audio.
Nagrywanie notatek głosowych
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Dyktafon.
2. Umieść mikrofon w pobliżu źródła dźwięku.
3. Wybierz opcję
, by rozpocząć nagrywanie notatki.
4. Wybierz opcję
, by przerwać nagrywanie.
5. Wybierz opcję Zapisz.
Dyktafon może pracować w tle, kiedy ty korzystasz z innych funkcji tabletu - nie pozwala
jedynie na aktywację aplikacji korzystających z funkcji audio.
Odtwarzanie notatek głosowych
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Dyktafon.
2. Wybierz opcję
, by otworzyć listę plików z nagranymi notatkami.
3. Wybierz odpowiednie nagranie i dotknij jego nazwy.
Usuwanie notatek głosowych
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Dyktafon.
2. Wybierz opcję
, by otworzyć listę plików z nagranymi notatkami.
3. Dotknij i przytrzymaj nazwy nagrania, które chcesz usunąć.
4. Wybierz opcję , by usunąć plik.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
27
9. eReader Prestigio
9
Czytanie eBooków na tablecie umożliwia aplikacja eReader Prestigio.
-- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję eReader
Prestigio.
Obsługa aplikacji eReader
Przeglądaj
swą półkę.
Szukaj według.
Szukaj eBooków w
swej bibliotece.
Przejdź do księgarni.
Szukaj wg słowa
kluczowego.
eBooki.
Edytuj swe
kolekcje.
Edytuj swą półkę.
Pobieranie eBooków
eBooki można pobierać za pomocą aplikacji eReader Prestigio. Niektóre z nich są bezpłatne, zaś za
inne trzeba zapłacić.
Podczas zakupu eBooka zostaniesz poproszony o potwierdzenie metody płatności.
1.
2.
3.
4.
Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję eReader Prestigio.
Przejdź do zakładki Księgarnia.
Wybierz język, a następnie poszukiwanego eBooka.
Wybierz opcję
, by pobrać eBooka.
Czytanie eBooka
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję eReader Prestigio.
2. Przejdź do zakładki Moja półka lub Moja biblioteka.
3. Znajdź szukanego eBooka.
4. Wejdź do eBooka, by go przeczytać.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
28
Dodawanie zakładek
1. Podczas czytania eBooka, wybierz opcję
.
2. Wybierz opcję , a następnie Nowa zakładka.
3. Zakładka została zapisana na bieżącej stronie.
Otwieranie zakładek
Możesz kontynuować czytanie eBooka od miejsca, w którym dodałeś zakładkę.
1. Podczas czytania eBooka, wybierz opcję
.
2. Wybierz opcję .
3. W zakładce Ta książka lub Wszystkie książki, wybierz odpowiednią zakładkę.
Wyszukiwanie treści
eBooki można przeszukiwać pod kątem treści, np. słowa, zdania lub ustępu, itp.
1. Podczas czytania eBooka, wybierz opcję
.
2. Wybierz opcję
.
3. Wpisz słowo, zdanie lub ustęp, itp.
4. Wybierz opcję Idź na wirtualnej klawiaturze, by wyszukać daną frazę.
Przybliżanie i oddalanie
Podczas czytania eBooka możesz przybliżać i oddalać obraz, tak by dostosować go do własnych
preferencji.
1. Podczas czytania eBooka, wybierz opcję
.
2. Wybierz opcję .
3. Wybierz opcję Przybliż lub Oddal.
Ustawienia aplikacji eReader
Podczas czytania eBooka można dokonać ustawień aplikacji eReader Prestigio.
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję eReader Prestigio.
2. Przejdź do zakładki Moja półka lub Moja biblioteka.
3. Znajdź właściwego eBooka.
4. Otwórz eBooka.
5. Podczas czytania eBooka, wybierz opcję
.
6. Wybierz opcję Ustawienia.
7. Dokonaj odpowiednich zmian ustawień.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
29
10. Podróże i mapy
Ta aplikacja umożliwia lokalizację tabletu, wyszukiwanie konkretnych miejsc oraz
wyznaczanie trasy.
Wyszukiwanie miejsc
10
O usłudze wyszukiwania miejsc
Ta aplikacja pozwala znaleźć znajdujące się w pobliżu restauracje, banki, przystanki autobusowe,
itp.
-- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Lokalne.
• Jeśli jesteś otoczony wysokimi budynkami, tablet może mieć problem z określeniem
twojej lokalizacji.
• Ta aplikacja nie jest dostępna we wszystkich regionach i u wszystkich operatorów.
Włączanie lub wyłącznie usługi lokalizacji
Aby zlokalizować swe własne położenie, musisz włączyć usługę lokalizacji.
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia.
2. Wybierz opcję Usługi lokalizacji.
3. Włącz Usługę lokalizacji Google.
Określ swą lokalizację
4. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Lokalne.
5. Tablet określi twą lokalizację.
6. Wybierz interesującą cię kategorię, by zobaczyć znajdujące się w pobliżu miejsca.
Dodawanie nowej kategorii
Możesz dodać nową kategorię, by móc szybciej wyszukiwać znajdujące się w pobliżu miejsca.
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję .
2. Wybierz opcję
> Nowe wyszukiwanie.
3. Na liście kategorii wpisz w polu tekstowym słowo, które ma być wyszukiwane.
Wyszukiwanie miejsca
Możesz szukać nazwy firmy, ulicy lub miasta. Pasujące do kryteriów wyszukiwania odpowiedzi
będą pojawiać się już podczas pisania.
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Lokalne.
2. Wybierz opcję
.
3. Wpisz nazwę miejsca, którego szukasz.
4. Wybierz odpowiednie miejsce z listy wyników.
-- Wybierz opcję
, by wyznaczyć trasę do wybranego miejsca.
Wyznaczanie trasy
Wyznacz szczegółową trasę do miejsca docelowego.
Wyznaczanie trasy z bieżącej lokalizacji
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Lokalne.
2. Wybierz opcję
.
3. Wpisz nazwę miejsca, którego szukasz.
4. Wybierz odpowiednie miejsce z listy wyników.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
30
5. Wybierz opcję
, by wyznaczyć trasę do wybranego miejsca.
6. Wybierz sposób, w jaki chcesz się dostać do miejsca docelowego.
7. Otworzy się mapa z trasą do miejsca docelowego.
Wyznaczanie trasy z punktu startowego do docelowego
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Lokalne.
-- lub wybierz opcję Mapy na ekranie głównym lub w menu w postaci listy.
2. Wybierz opcję
, by wyznaczyć trasę.
3. Wybierz punkt startowy i docelowy.
4. Otworzy się mapa z trasą do miejsca docelowego.
Korzystanie z Google Maps
O aplikacji Google Maps
Aplikacja Google Maps pozwala określić twe aktualne położenie oraz wyznaczyć dokładną trasę
do miejsca docelowego. Oferuje ona również wyszukiwarkę interesujących miejsc lub adresów.
Zapewnia również widok danej lokalizacji z poziomu ulicy.
-- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Mapy.
• Aby znaleźć swą lokalizację za pomocą Google Maps, musisz włączyć usługi lokalizacji.
• Aplikacja Google Maps nie obejmuje wszystkich krajów i miast.
Korzystanie z Google Maps
Możesz wybrać jedną z następujących opcji:
• Wybierz opcję
, by wyszukać konkretne miejsce.
• Wybierz opcję
, by wyznaczyć trasę.
• Wybierz opcję
, by określić własną lokalizację na mapie.
Jak uzyskać pomoc
Jeśli potrzebujesz pomocy bądź masz pytania dotyczące aplikacji Maps lub Latitude, wybierz opcję
> Pomoc lub
> Latitude.
Ustawienia map
Aby zmienić ustawienia map, podczas ich oglądania wybierz opcję > Ustawienia.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
31
11. Moje pliki
Moje pliki
Ta aplikacja zapewnia dostęp do wszystkich plików zapisanych w tablecie, w tym
do zdjęć, filmów, utworów oraz notatek dźwiękowych.
-- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Przeglądanie
plików.
11
Przeglądanie moich plików
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Przeglądanie plików.
2. Wybierz miejsce przechowywania plików.
3. Wybierz folder, by go otworzyć.
Zarządzanie plikami i folderami
Przeglądając dany folder zaznacz znajdujące się w nim pliki (bądź też cały folder), a następnie
wybierz opcję pozwalającą na edytowanie, wysyłanie, kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie
zaznaczonych plików lub folderów.
Zapisywanie plików
Jeśli tablet wyposażony jest w kartę Micro SD, pliki można zapisywać w dwóch lokalizacjach:
pamięci tabletu oraz na karcie Micro SD.
Sprawdź stopień wykorzystania pamięci
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia.
2. Wybierz opcję Pamięć.
3. Możesz sprawdzić ilość miejsca dostępnego w pamięci tabletu lub na karcie SD.
Kasowanie zawartości karty SD
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia.
2. Wybierz opcję Pamięć.
3. Wybierz opcję Skasuj zawartość karty SD.
Formatowanie karty pamięci definitywnie kasuje wszystkie zapisane na niej dane.
Rzeczywista dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest niższa niż podawana wartość,
gdyż część pamięci wykorzystywana jest przez system operacyjny oraz domyślne aplikacje.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
32
12. Narzędzia
Zegar
Aplikacja zegara pozwala sprawdzić czas oraz ustawić budzik.
-- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Zegar.
12
Tryb nocny
Tablet może pełnić w nocy rolę zegara.
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Zegar.
2. Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie, by włączyć tryb nocny.
Budzik
Możesz ustawić budzik tak, by dzwonił o jednej porze lub częściej.
Ustawianie budzika
1. Na ekranie zegara wybierz opcję
, by przejść do ekranu budzika.
2. Wybierz opcję , by dodać nowy alarm.
3. Przesuwaj pokrętła z cyframi, by ustawić czas dzwonienia. Jeśli chcesz, by dzwonienie
powtarzało się w poszczególne dni, wybierz opcję Powtarzaj.
4. Wybierz opcję OK.
Wyłączanie budzika
1. Na ekranie zegara wybierz opcję
.
2. Na ekranie budzika odznacz alarm, który chcesz wyłączyć.
Przerywanie dzwonienia
Kiedy dzwoni budzik,
• Wybierz Wyłącz: Budzik przestaje dzwonić.
• Wybierz Drzemka: Budzik włączy się ponownie po 10 minutach.
Usuwanie alarmu
1. Na ekranie zegara wybierz opcję
.
2. Dotknij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć.
3. Wybierz opcję Usuń alarm.
Kalendarz
Możesz stworzyć własne wydarzenie i zaplanować je w kalendarzu.
• Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Kalendarz.
Przeglądanie kalendarza
Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Kalendarz, by otworzyć kalendarz.
Wybierz opcję
, by zmienić widok kalendarza (dzień tydzień, miesiąc lub terminarz).
Tworzenie wydarzenia
1. Przejdź do Kalendarza, wybierz datę.
2. Wybierz opcję
, by utworzyć nowe wydarzenie.
3. Edytuj ustawienia przypomnienia.
4. Wybierz opcję Gotowe, by zapisać wydarzenie.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
33
Zarządzanie wydarzeniami
Edytowanie wydarzenia
Edytować można tylko te wydarzenia, które sam stworzyłeś.
1. Na ekranie kalendarza wybierz opcję
, by przejść do widoku terminarza.
2. Wybierz wydarzenie, które chcesz edytować i wybierz opcję
.
3. Wprowadź zmiany do wydarzenia.
4. Wybierz opcję Gotowe.
Jeśli edytujesz wydarzenie, które powtarza się cyklicznie, zostaniesz zapytany czy zmiany
dotyczą tylko najbliższego czy też wszystkich wystąpień owego wydarzenia.
Usuwanie wydarzenia
1. Na ekranie kalendarza wybierz opcję
, by przejść do widoku terminarza.
2. Wybierz wydarzenie, które chcesz usunąć i wybierz opcję
.
Jeśli usuwasz wydarzenie, które powtarza się cyklicznie, zostaniesz zapytany czy chcesz
usunąć z Kalendarza tylko najbliższe czy też wszystkie wystąpienia owego wydarzenia.
Kalkulator
Ta aplikacja pozwala wykonywać zarówno proste jak i skomplikowane obliczenia.
Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Kalkulator.
-- Aby skasować historię, wybierz opcję CLR.
Wyszukiwarka Google
Ta aplikacja pozwala przeszukiwać nie tylko Internet, lecz również zainstalowane na twoim tablecie
aplikacje oraz ich treść.
-- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Google.
iektóre aplikacje, takie jak Kontakty oraz E-mail mają własne wyszukiwarki, które
N
pozwalają na wyszukiwanie informacji tylko w ramach tych aplikacji.
Przeszukiwanie Internetu lub tabletu
1. Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź wyszukiwane słowo.
2. Wybierz jedno z proponowanych słów kluczowych.
Jeśli przeszukiwanie nie przyniosło żadnych wyników, pojawi się okno przeglądarki
internetowej z wyświetlonymi wynikami wyszukiwania.
Wyszukiwanie głosowe
Aplikacja Google Voice Search pozwala wyszukiwać informacje w Internecie za pomocą haseł
wypowiadanych do tabletu.
1. Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Wyszukiwanie głosowe.
-- Jeśli na ekranie głównym dostępny jest pasek Google Search, możesz wybrać opcję
.
2. Kiedy na ekranie pojawi się hasło Możesz mówić, wypowiedz dane słowo lub frazę.
3. Wybierz jedno z sugerowanych słów kluczowych.
4. Jeśli to, czego szukasz jest na liście wyników, dotknij odpowiedniej pozycji, by otworzyć
właściwą dla niej aplikację. W przeciwnym razie wybierz opcję Spróbuj ponownie.
Ta aplikacja nie jest dostępna we wszystkich regionach i u wszystkich operatorów.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
34
13. Konfiguracja tabletu
Ta aplikacja pozwala na zmianę ustawień tabletu oraz dostosowanie ich do
własnych potrzeb.
-- Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia.
13
Sieci i łącza bezprzewodowe
Wi-Fi
Włącz Wi-Fi, by połączyć się z siecią bezprzewodową i uzyskać dostęp do Internetu lub innych
urządzeń sieciowych.
Licznik danych
Sprawdzaj ilość wykorzystanych danych i ustaw własne limity przesyłu danych.
Więcej...
Skonfiguruj następujące parametry.
• Tryb samolotowy
A
ktywuj Tryb Samolotowy, by wyłączyć wszystkie funkcje bezprzewodowe tabletu. W trybie tym
korzystać można wyłącznie z funkcji nie wymagających połączenia z siecią.
T ryb Samolotowy wyłącza funkcje bezprzewodowe, by ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy
układów elektronicznych samolotu oraz innych urządzeń elektrycznych.
• VPN
Ustawienia i zarządzani wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN).
• Osobisty hotspot
-- Ustaw, by używać tabletu jako bezprzewodowego punktu dostępowego dla innych urządzeń.
• Sieci komórkowe
-- Przesyłanie danych: Włącz, by zezwolić na korzystanie z sieci z komutacją plików.
-- Roaming danych: Użyj tabletu, by połączyć się z inną siecią kiedy korzystasz z roamingu lub
kiedy twoja sieć domowa jest niedostępna.
-- Łącz się wyłącznie z sieciami 2G, by oszczędzać baterię.
-- Nazwy Punktów Dostępu: Ustaw nazwy punktów dostępu (APN).
-- Operatorzy sieciowi: Wyszukaj dostępne sieci i wybierz sieć używaną do roamingu.
Twoje urządzenie
Dźwięk
-- Włącz lub wyłącz dźwięki systemowe.
-- Ustaw poziom głośności dla plików multimedialnych, dzwonka oraz powiadomienień.
Ekran
Zmień ustawienia ekranu i jego podświetlenia.
Pamięć
Sprawdź ilość pamięci dostępnej w tablecie i na karcie pamięci. Funkcja ta umożliwia również
sformatowanie karty pamięci.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
35
Formatowanie karty pamięci definitywnie kasuje wszystkie zapisane na niej dane.
Rzeczywista dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest niższa niż podawana wartość,
gdyż część pamięci wykorzystywana jest przez system operacyjny oraz domyślne aplikacje.
Bateria
Sprawdź ilość energii zużytej przez tablet.
Aplikacje
Zarządzaj włączonymi aplikacjami, przenoś aplikacje na kartę pamięci lub do tabletu, instaluj i
deinstaluj programy.
Ustawienia osobiste
Usługi lokalizacji
Wybierz źródła informacji używane do określania bieżącego położenia.
-- Usługi lokalizacji Google: Ustaw, by używać sieci Wi-Fi i/lub sieci komórkowej do określania
bieżącej lokalizacji.
-- Lokalizacja i wyszukiwarka Google: Pozwól Google wykorzystywać twą bieżącą lokalizację do
podawania lepszych wyników wyszukiwania oraz do doskonalenia jakości innych usług.
Bezpieczeństwo
Ustaw blokadę ekranu lub zarządzaj danymi logowania.
Język i wprowadzanie danych
Ustaw język systemu operacyjnego oraz region. Możesz również określić opcje klawiatury
ekranowej.
Kopia zapasowa i reset
Zmień konfigurację dotyczącą zarządzania ustawieniami i danymi.
-- Twórz kopię zapasową danych: Określ ustawienia kopii zapasowej ustawień i danych aplikacji
z wykorzystaniem serwera Google.
-- Konto kopii zapasowej: Załóż lub edytuj konto kopii zapasowej Google.
-- Automatyczne przywracanie: Ustaw, by przywracać ustawienia i dane po przeinstalowaniu
aplikacji.
-- Przywracanie danych fabrycznych: Przywróć ustawienia fabryczne i skasuj wszystkie dane.
Konta
Dodawaj i zarządzaj kontami e-mail, Google, Facebook oraz Twitter.
System
Data i czas
Poniższe ustawienia definiują sposób, w jaki urządzenie wyświetla datę i czas.
-- Automatyczna data i czas: Automatycznie aktualizuj czas i datę podczas zmiany stref
czasowych.
-- Automatyczna strefa czasowa: Ustaw, by odbierać za pomocą sieci dane o strefie czasowej po
jej zmianie.
-- Ustaw datę: Ręcznie ustaw aktualną datę.
-- Ustaw czas: Ręcznie ustaw aktualny czas.
-- Wybierz strefę czasową: Ustaw domyślną strefę czasową.
-- Format 24 godz.: Wyświetlaj czas w formacie 24 godzinnym.
-- Wybierz format daty: Ustaw format daty.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
36
Dostępność
Skorzystaj z tych ustawień po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia dostępności, takiego jak
aplikacja głosowego odczytu treści ekranowej. Tutaj możesz włączać i wyłączać poszczególne
funkcje lub usługi dostępności.
Opcje programisty
Zmieniaj ustawienia programowania aplikacji.
Informacje o tablecie
Przeglądaj informacje o tablecie i aktualizuj oprogramowanie urządzenia. Informacje o
tablecie obejmują takie dane jak rodzaj baterii, informacje prawne, numer modelu, wersja
oprogramowania, wersja pasma oraz numer wersji programu.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
37
14. Specyfikacja techniczna
14
Pozycja
Specyfikacja
Procesor
Pamięć
System operacyjny
Częstotliwość
Procesor graficzny
Ekran
Rozdzielczość
Złącza
Komunikacja
Kamera
Żyroskop
Wymiary
Waga
Dwurdzeniowy ARM Cortex A9
8 GB MLC+1 GB DDR3, slot Micro SD maksymalnie do 32 GB
Android 4.1
1.5 GHz
Mali-400, do 400 MHz, OPENGL ES 1.1/2.0
7” 16:10 IPS, pojemnościowy, wielodotykowy (5 punktów)
800*1280
Micro USB 2.0, Micro SD (kompatybilne z micro SDHC)
WiFi (802.11 b/g/n)
Przednia 0,3 MP, tylna 2,0 MP
Tak
191*119*9,7 mm
360 g
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
38
15. Rozwiązywanie problemów
Po włączeniu na ekranie pojawia się komunikat ZABLOKOWANO
Ktoś próbował skorzystać z twojego tabletu, lecz nie znał kodu PIN lub kodu
odblokowującego (PUK). Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług.
15
Na ekranie widoczny jest komunikat Błąd IMSI
Problem z abonamentem. Skontaktuj się ze swoim operatorem.
Nie pojawia się symbol sieci
Utracono połączenie z siecią. Znajdujesz się w cieniu radiowym (w tunelu lub pomiędzy wysokimi
budynkami), bądź jesteś poza zasięgiem sieci. Spróbuj zmienić miejsce lub ponownie połączyć się z
siecią (szczególnie jeśli jesteś zagranicą), lub poproś o pomoc / informacje operatora swojej sieci.
Ekran dotykowy reaguje zbyt wolno lub nieprawidłowo
Jeśli tablet jest wyposażony w ekran dotykowy, który nie reaguje poprawnie, spróbuj wykonać
następujące czynności:
-- Zdejmij z ekranu wszystkie warstwy ochronne, które mogą uniemożliwiać rozpoznawanie
twoich komend i które nie są przeznaczone do urządzeń wyposażonych w ekrany dotykowe.
-- Upewnij się, że masz suche i czyste ręce.
-- Zrestartuj urządzenie, by skasować wszystkie tymczasowe błędy oprogramowania.
-- Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
-- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, oddaj urządzenie do lokalnego dealera.
Bateria się przegrzewa
Być może korzystasz z ładowarki, która nie jest przeznaczona dla twojego tabletu. Upewnij się, że
zawsze korzystasz z oryginalnych akcesoriów dostarczonych wraz z tabletem.
Nie możesz odbierać / zapisywać obrazów JPEG
Zdjęcie może zostać odrzucone przez tablet jeśli jest zbyt duże, jeśli jego nazwa jest zbyt długa lub
jeśli format pliku jest nieodpowiedni.
Podczas ładowania ikonka baterii nie napełnia się, a jej ramka miga
Baterię można ładować wyłącznie w temperaturze powyżej 0°C (32°F) oraz poniżej 45°C (113°F). W
innych przypadkach skontaktuj się ze sprzedawcą tabletu.
Tablet nie działa poprawnie w samochodzie
Samochód zbudowany jest z wielu części metalowych, które pochłaniają fale elektromagnetyczne,
co wpływa na pogorszenie parametrów tabletu. Dostępne są zestawy samochodowe wyposażone
w dodatkowe anteny, które umożliwiają również wykonywanie i odbieranie połączeń bez potrzeby
odrywania rąk od kierownicy. Sprawdź czy lokalne przepisy zezwalają na korzystanie z tabletu
podczas jazdy samochodem.
Tablet nie daje się naładować
Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, do pojawienia się na ekranie ikonki ładowania może
minąć nawet kilka minut (w niektórych przypadkach nawet do 5 minut).
Zdjęcie zrobione tabletem jest nieostre
Upewnij się, że obiektywy aparatów po obydwu stronach tabletu są czyste.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
39
Podczas włączania lub użytkowania urządzenia tablet prosi o podanie jednego z następujących
kodów:
-- Hasło: Jeśli włączona jest blokada, musisz podać określone przez siebie hasło.
-- PIN: Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy lub jeśli włączona jest blokada PIN, musisz
podać numer pin przypisany do karty SIM lub USIM. Możesz wyłączyć tą funkcję w menu karty
- pozycja Blokada SIM.
-- PUK: Karta SIM lub USIM jest zablokowana zwykle w wyniku kilkukrotnego podania błędnego
numeru PIN. Musisz podać kod PUK określony przez dostawcę usług.
-- PIN2: Jeśli wchodzisz do menu wymagającego podania kodu PIN2, musisz podać kod PIN2
przypisany do karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje uzyskach u swego dostawcy usług.
Urządzenie zawiesza się lub występują błędy uniemożliwiające jego używanie
Jeśli urządzenie się zawiesza, może zachodzić potrzeba zamknięcia wszystkich włączonych
programów lub zresetowania tabletu. Jeśli urządzenie zawiesiło się i nie reaguje na żadne
polecenia, wciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika przez 8-10 sekund, by ponownie uruchomić
tablet. Jeżeli problem występuje nadal, przywróć ustawienia fabryczne. W menu w postaci listy
wybierz opcję Ustawienia > Kopia zapasowa i reset > Przywróć ustawienia fabryczne > Zresetuj
urządzenie > Wymaż wszystko.
Twój rozmówca nie słyszy twojego głosu
-- Upewnij się, że nie zakrywasz niczym wbudowanego mikrofonu.
-- Upewnij się, że mikrofon znajduje się w pobliżu twoich ust.
-- Jeśli korzystasz ze słuchawki, upewnij się, że jest ona właściwie podłączona.
Po podłączeniu do komputera nie można nawiązać połączenia
-- Upewnij się, że kabel USB, z którego korzystasz, jest odpowiedni dla twojego urządzenia.
-- Upewnij się, że w twoim komputerze zostały zainstalowane aktualne wersje sterowników.
-- Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, upewnij się, że masz zainstalowany pakiet Windows
XP Service Pack - wersja 3 lub wyższa .
-- Upewnij się, że masz zainstalowany w komputerze program Windows Media Player - wersja
10 lub wyższa.
Instrukcja obsługi
MultiPad PMP5670C_DUO
40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement