Prestigio Smartphone S Max Manual

Prestigio Smartphone S Max Manual
S MAX
Podrobné informácie o záruke nájdete tu: www.prestigio.com/support/warranty-terms.
© Copyright 2018 Prestigio. Všetky práva vyhradené.
Vybalenie
Obsah balenia
Stručný popis telefónu
1 2
9
10
3
5
4
Obsah balenia
Stručný popis telefónu
Tlačidlá
6
8
•
•
•
•
•
•
•
Menu
Dozadu
2
Riešenie problémov
Dopredu
Prestigio MultiPhone
USB kábel
Zadný kryt
Adaptér
Krátky návod
Právne a bezpečnostné upozornenia
Záručný list
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7
Predná kamera
Slúchadlo
Zadná kamera
Blesk
Tlačidlo na nastavenie hlasitosti
Vypínač
Reproduktor
Mikrofón
Micro USB port
Slúchadlový konektor
www.prestigio.sk
Vybalenie
Tlačidlá
Tlačidlá „späť“, „štart“ a „vyhľadávanie“ pomáhajú pri obsluhe telefónu.
• Ťuknutím na tlačidlo
otvoríte zoznam
možností dostupných na aktuálnej obrazovke. Ťuknutím na tlačidlo
a jeho podržaním otvoríte zoznam naposledy spustených aplikácií.
• Ťuknutím na tlačidlo
sa vrátite na domovskú obrazovku.
• Ťuknutím na tlačidlo
sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.
Obsah balenia
Stručný popis telefónu
Tlačidlá
Menu
Dozadu
3
Oblasť, v ktorej je umiestnená anténa,
neprikrývajte rukami ani inými predmetmi. Mohli by ste spôsobiť problémy s pripojením alebo vybiť batériu.
Pred použitím si prečítajte „Právne a
bezpečnostné upozornenia“, ktoré sú
súčasťou balenia.
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Začíname
Gratulujeme vám ku kúpe a vítame vás v rodine
používateľov zariadení značky Prestigio. Ak
chcete zo svojho výrobku dostať maximum a
užívať si kompletnú ponuku značky Prestigio,
navštívte nasledujúcu stránku:
www.prestigio.sk/catalogue/Smartphones
Inštalácia
Zapnutie telefónu
Domovské obrazovky
Zoznam aplikácií
1.
Dozadu
4
Túto batériu nie je možné odstrániť
3.
Vložte SIM kartu.
Viac podrobností o svojom výrobku sa dozviete
na stránke:
www.prestigio.sk/support
Inštalácia
Telefón pripravte na použitie podľa nasledujúcich pokynov. Pred odstraňovaním zadného
panela nezabudnite mobilný telefón vypnúť.
Menu
2.
Zložte zadný panel.
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Začíname
4.
Vložte pamäťovú kartu.
•
•
Inštalácia
Zapnutie telefónu
Domovské obrazovky
Zoznam aplikácií
Menu
Dozadu
5
Používanie nekompatibilných SIM kariet,
ručne obstrihaných SIM kariet alebo adaptérov na SIM karty môže poškodiť karty
alebo zariadenie, prípadne dáta uložené na
kartách.
Pri poškrabaní alebo ohnutí SIM kariet môže dôjsť k strate kontaktov alebo informácií. Pri zaobchádzaní s kartami alebo ich
vkladaní či vyberaní preto postupujte opatrne.
Časté zapisovanie a vymazávanie dát
skracuje životnosť pamäťovej karty.
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Začíname
Pohotovostný režim Dual SIM
Toto zariadenie podporuje dve SIM
karty pre hlasové hovory a prenos dát.
Počas hlasového hovoru alebo prenosu dát na jednej SIM karte sa druhá
SIM karta deaktivuje (nebude zaregistrovaná v sieti vášho mobilného operátora). Znamená to, že na deaktivovanej SIM karte nebudete môcť prijímať hovory alebo prenášať dáta. Po
skončení hovoru alebo prenosu dát sa
aktivujú obe SIM karty a zobrazí sa
zoznam zaregistrovaných sietí.
Inštalácia
Zapnutie telefónu
Domovské obrazovky
Zoznam aplikácií
Zapnutie telefónu
Ak zariadenie zapínate po prvý raz, nastavte ho
podľa pokynov na obrazovke.
Ak chcete telefón vypnúť, podržte
stlačený vypínač. Na zobrazenej obrazovke následne ťuknite na položku
Power off (Vypnúť).
2
1
Na niekoľko sekúnd podržte vypínač.
Menu
Dozadu
6
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Začíname
Domovské obrazovky
Domovská obrazovka je štartovací bod, z ktorého môžete pristupovať ku všetkým funkciám
telefónu. Domovská obrazovka môže byť rozdelená na viacero panelov. Ak chcete zobraziť
ostatné panely, potiahnite prstom doľava alebo
doprava.
Ťuknutím na tlačidlo
sa vrátite na domovskú obrazovku.
Inštalácia
Zapnutie telefónu
Domovské obrazovky
Zoznam aplikácií
Domovská obrazovka vášho telefónu pozostáva z nasledujúcich oblastí:
Stavová lišta
Aplikácie
a miniaplikácie
Odkazy
Menu
Dozadu
7
Prispôsobenie tapety
Ako tapetu domovskej obrazovky môžete použiť svoju obľúbenú fotografiu. Zvoľte niektorú
z dostupných tapiet alebo použite akúkoľvek
fotografiu, ktorú ste vytvorili.
1. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu
> Wallpaper (Tapeta).
2. Vyberte obrázok a ťuknite na položku Set
wallpaper (Nastaviť tapetu).
Pridanie ikony aplikácie na domovskú obrazovku
1. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu
. Otvorí sa zoznam aplikácií.
2. Ťuknite na ikonu aplikácie a podržte ju.
3. Presuňte ju na náhľad domovskej obrazovky.
Odstránenie položky z domovskej obrazovky
1. Položku odstránite ťuknutím a podržaním.
2. Potiahnite ikonu na položku Remove (Odstrániť).
3. Ak položka Remove (Odstrániť) zmení
farbu na červenú, môžete ikonu pustiť.
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Začíname
Zoznam aplikácií
Ikony všetkých nainštalovaných aplikácií nájdete v zozname aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu . Otvorí sa zoznam aplikácií. Ťuknutím na ikonu
alebo
sa vrátite na domovskú obrazovku. Zoznam aplikácií
vášho telefónu pozostáva z nasledujúcich oblastí:
Inštalácia
Zapnutie telefónu
Domovské obrazovky
Zoznam aplikácií
Aplikácie
Menu
Dozadu
8
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Základy
Tipy k dotykovému ovládaniu
Dotykovú obrazovku ovládajte výhradne prstami.
Ťuknutie
Tipy k dotykovému ovládaniu
Nabíjanie batérie
Pripojenie k počítaču
Otočenie obrazovky
Uzamknutie a odomknutie obrazovky
Používanie panela s oznámeniami
Zadávanie textu
Aktualizácia systému
Stavové ikony
•
Dozadu
9
Potiahnutie alebo rolovanie
Ťuknutie a podržanie
•
Menu
Potiahnutie
Ak chcete spustiť aplikáciu, vybrať položku
v menu, stlačiť tlačidlo zobrazené na obrazovke alebo zadať znak pomocou virtuálnej klávesnice, ťuknite naň prstom.
Ak chcete zobraziť dostupné možnosti,
ťuknite na položku a 2 sekundy podržte na
nej prst.
•
•
Rýchlym potiahnutím prsta po obrazovke
vo vertikálnom alebo horizontálnom smere
môžete prejsť na inú domovskú obrazovku,
pohybovať sa v rámci dokumentov a ešte
oveľa viac.
Posunutie prsta vertikálne po obrazovke
otvorí vertikálne menu. Potiahnutím nadol
alebo nahor môžete obsahom rolovať.
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Základy
Rýchly pohyb
Priblíženie
Tipy k dotykovému ovládaniu
Nabíjanie batérie
Pripojenie k počítaču
Otočenie obrazovky
Uzamknutie a odomknutie obrazovky
Používanie panela s oznámeniami
Zadávanie textu
Aktualizácia systému
Stavové ikony
Oddialenie
•
•
•
Menu
Dozadu
10
Roztiahnutím dvoch prstov od seba na
webovej stránke, mape alebo obrázku priblížte požadovanú časť zobrazenia.
Priblížením dvoch prstov k sebe na webovej stránke, mape alebo obrázku oddialite
požadovanú časť zobrazenia.
Rýchlym pohybom doľava alebo doprava
na domovskej obrazovke alebo na obrazovke s aplikáciami zobrazíte ďalší panel.
Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete rolovať webovou stránkou alebo zoznamom (napr. kontaktov).
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Základy
Nabíjanie batérie
Nová batéria je nabitá iba čiastočne. Ikona batérie v pravom hornom rohu zobrazuje aktuálnu kapacitu a priebeh nabíjania.
Tipy k dotykovému ovládaniu
Nabíjanie batérie
Pripojenie k počítaču
Otočenie obrazovky
Uzamknutie a odomknutie obrazovky
Používanie panela s oznámeniami
Zadávanie textu
Aktualizácia systému
Stavové ikony
Menu
Dozadu
11
1.
2.
Menší koniec USB kábla z nabíjačky pripojte k micro USB portu na zariadení a napájací adaptér do elektrickej zásuvky.
Po úplnom nabití odpojte zariadenie od
nabíjačky. Nabíjačku najprv odpojte zo zariadenia a až potom vytiahnite z elektrickej
zásuvky.
Optimálny výkon batérie dosiahnete
použitím výhradne originálneho príslušenstva. Neoriginálne príslušenstvo
(napr. nabíjačka) môže batériu alebo
dokonca telefón poškodiť.
Optimalizácia výkonu batérie
Nižšie nájdete niekoľko tipov, ktoré pomôžu
optimalizovať výkon batérie.
- Na telefóne nastavte vždy taký profil, ktorý
odráža vaše aktuálne používanie.
- Ak nepoužívate Bluetooth, Wi-Fi, GPS alebo
iné aplikácie, vypnite ich.
- Intenzitu podsvietenia displeja nastavte na
najnižšiu alebo strednú úroveň a trvanie
podsvietenia na minimum.
- Telefón nepokladajte do blízkosti zariadení, ktoré generujú elektromagnetické pole
(napr. rádio alebo televízia) alebo na kovové povrchy, ktoré vplývajú na sieťové pripojenie a môžu spôsobiť nadmerné vybíjanie batérie.
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Základy
Pripojenie k počítaču
Dokončenie aktivácie môže v niektorých prípadoch vyžadovať pripojenie telefónu k počítaču.
Micro USB port na telefóne umožňuje po pripojení k počítaču výmenu mediálnych alebo iných
súborov.
Tipy k dotykovému ovládaniu
Nabíjanie batérie
Pripojenie k počítaču
Otočenie obrazovky
Uzamknutie a odomknutie obrazovky
Používanie panela s oznámeniami
Zadávanie textu
Aktualizácia systému
Stavové ikony
Načítanie súborov z počítača
1. Telefón pripojte k počítaču priloženým USB
káblom.
2. Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na
položku Connected as Media device (Pripojené ako mediálne zariadenie) > Media device (Mediálne zariadenie) (MTP).
3. Môžete začať prenášať súbory medzi telefónom a počítačom.
Menu
Dozadu
12
Otočenie obrazovky
U mnohých obrazoviek môžete automaticky
zmeniť ich orientáciu z polohy na výšku do polohy na šírku pootočením telefónu. Pri zadávaní
textu môžete telefón pootočiť a získať tak prístup k väčšej klávesnici.
Ak chcete zabrániť automatickému
otáčaniu displeja, otvorte panel
s oznámeniami a odznačte položku
Auto rotation (Automatické otáčanie).
• Niektoré aplikácie neumožňujú
otáčanie obrazovky.
• Niektoré aplikácie zobrazujú pri
rôznej orientácii iný obsah.
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Základy
Uzamknutie a odomknutie obrazovky
Ak chcete zabrániť neželanému zapínaniu, telefón uzamknite vždy, keď ho nepoužívate.
Uzamknutie
Tipy k dotykovému ovládaniu
Nabíjanie batérie
Pripojenie k počítaču
Otočenie obrazovky
Uzamknutie a odomknutie obrazovky
Používanie panela s oznámeniami
Zadávanie textu
Aktualizácia systému
Stavové ikony
Odomknutie
Nastavenie gesta na odomknutie obrazovky
Nastavením gesta na odomknutie obrazovky,
PIN kódu alebo hesla môžete chrániť osobné
informácie a zabrániť iným v používaní vášho
telefónu.
• V zozname aplikácií ťuknite na položku
Settings (Nastavenia) > Security (Zabezpečenie) > Screen lock (Uzamknutie
obrazovky).
Ak je telefón uzamknutý, stále dokáže:
• Prijímať hovory, textové správy
alebo aktualizácie.
• Prehrávať hudbu.
• Nastavovať hlasitosť.
Automatické uzamknutie
Môžete nastaviť dobu, po ktorej sa obrazovka
automaticky uzamkne.
1. V zozname aplikácií ťuknite na položku
Settings (Nastavenia) > Display (Displej) > Sleep (Spánok).
2. Vyberte požadované nastavenie.
Menu
Dozadu
13
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Základy
Tipy k dotykovému ovládaniu
Nabíjanie batérie
Pripojenie k počítaču
Otočenie obrazovky
Uzamknutie a odomknutie obrazovky
Používanie panela s oznámeniami
Zadávanie textu
Aktualizácia systému
Stavové ikony
Menu
Dozadu
14
Používanie panela s oznámeniami
Potiahnutím z hornej časti obrazovky otvoríte
panel s oznámeniami. Po prijatí nového oznámenia ho môžete otvoriť a vidieť nové udalosti
alebo iné informácie. Prostredníctvom panela
s oznámeniami môžete aj rýchlo pristupovať
k nastaveniam. Umožňuje rýchlo zapnúť a vypnúť režim Lietadlo, Wi-Fi a Bluetooth. Takisto
obsahuje odkazy na nastavenie jasu a orientácie obrazovky.
Zadávanie textu
Na zadávanie textu (napr. kontaktných informácií, e-mailov a webových adries) môžete
používať virtuálnu klávesnicu.
Používanie klávesnice
Zrušenie oznámenia
Rýchle nastavenia
Oznámenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Znaky
Shift
Tlačidlo na prepnutie čísiel a symbolov
Zadávanie textu hlasom
Medzerník
Enter
Backspace
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Základy
Tipy k dotykovému ovládaniu
Nabíjanie batérie
Pripojenie k počítaču
Otočenie obrazovky
Uzamknutie a odomknutie obrazovky
Používanie panela s oznámeniami
Zadávanie textu
Aktualizácia systému
Stavové ikony
Zadávanie textu hlasom
Aktiváciou funkcie hlasového vstupu a následným rozprávaním do mikrofónu môžete zadávať text aj hlasom. Telefón bude zobrazovať, čo
práve hovoríte.
Písanie hlasom: na obrazovke ťuknite na ikonu
.
Kopírovanie a vkladanie textu
• Ťuknite na slovo, potiahnutím kruhov pred a
za slovom vyznačte časť, ktorú chcete skopírovať, a ťuknite na ikonu .
• Pri vkladaní textu ťuknite na miesto, kde
chcete text vložiť, a podržte na ňom prst.
Ťuknite na položku Paste (Vložiť).
Aktualizácia systému
Váš telefón môže kontrolovať dostupnosť nových aktualizácií a upozorňovať vás na ne. Dostupnosť nových aktualizácií môžete kontrolovať aj ručne. Túto možnosť môžete nastaviť
v menu Settings (Nastavenia) > About
phone (Informácie o telefóne) > Updates
(Aktualizácie).
Menu
Dozadu
15
Riešenie problémov
Stavové ikony
Ikony na stavovom riadku v hornej časti obrazovky informujú o vašom telefóne:
Aktivovaný tichý režim
Pripojené k sieti 3G
Aktivovaný vibračný
režim
Je aktivovaný režim
použitia v lietadle
Pripojené k sieti Wi-Fi
Prebiehajúci hovor
Roaming (mimo normálnej oblasti pokrytia)
Je aktivované
Bluetooth
Pripojené k počítaču
Zmeškaný hovor
Pripojený mikrofón
Nová SMS alebo MMS
Pripojené slúchadlá
Pripojené k sieti GPRS
Nebola rozpoznaná
SIM karta
Je nastavený budík
Úroveň batérie
Pripojené k sieti EDGE
Pripojené k sieti HSPA
Počas aktualizácie zariadenia nestláčajte žiadne tlačidlá.
Dopredu
www.prestigio.sk
Telefón
V tejto kapitole sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania (prijímanie alebo uskutočňovanie hovorov, používanie možností dostupných počas hovorov alebo prispôsobenie funkcií týkajúcich sa hovorov).
Hovory
Uskutočnenie hovoru
1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname
aplikácií ťuknite na položku Phone (Telefón).
2. Ťuknutím na ikonu otvoríte číselník.
3. Zadajte telefónne číslo a ťuknite na ikonu .
4. Ťuknutím na ikonu hovor ukončíte.
Hovory
Kontakty
Skupiny kontaktov
Prijatie hovoru
Pri prichádzajúcom hovore sa zobrazí obrazovka prichádzajúceho hovoru. Hovor prijmete
potiahnutím ikony
smerom k ikone .
Vytvorenie konferenčného hovoru
Ak túto funkciu podporuje sieť, vytočte prvé
číslo alebo prijmite hovor. Následne postupne
vytáčajte ďalšie telefónne čísla, ktoré chcete
zahrnúť do konferenčného hovoru.
1. Ak chcete počas hovoru volať inej osobe,
ťuknite na ikonu .
2. Po vytočení druhého telefónneho čísla bude prvý hovor podržaný.
3. Ťuknutím na ikonu
pridáte kontakt do
konferenčného hovoru.
Najprv si však overte, či nainštalovaná
SIM karta podporuje konferenčný hovor. Ďalšie podrobnosti sa dozviete od
svojho operátora.
Stíšenie prichádzajúceho hovoru
Pri prichádzajúcom hovore môžete stlačením
vypínača alebo tlačidla na ovládanie hlasitosti
vypnúť zvonenie bez toho, aby ste hovor odmietli.
Menu
Dozadu
16
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Telefón
Uskutočnenie hovoru na tiesňovú linku
V niektorých krajinách môžete uskutočňovať
tiesňové hovory aj bez nainštalovanej SIM karty, alebo keď bola SIM karta zablokovaná.
1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku Phone (Telefón).
2. Ťuknutím na ikonu otvoríte číselník.
3. Zadajte číslo tiesňovej linky pre vašu lokalitu a ťuknite na ikonu .
Hovory
Kontakty
Skupiny kontaktov
Hovor na tiesňovú linku nebudete
môcť uskutočniť, ak sa nachádzate
mimo oblasti pokrytia.
V Európe používajú tiesňové linky
štandardne číslo 112, v UK 999.
Kontakty
Kontakty sa ukladajú do jedného z dvoch dostupných telefónnych zoznamov: Do telefónneho zoznamu na SIM karte (nachádza sa na
SIM karte) alebo do inteligentného telefónneho
zoznamu (nachádza sa v telefóne).
• Ak si chcete prezerať kontakty, na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií
ťuknite na ikonu People (Ľudia).
Menu
Dozadu
17
Riešenie problémov
Vyhľadávanie kontaktov
1. V zozname kontaktov môžete rolovať smerom nahor alebo nadol.
2. Ťuknite na ikonu a na vyhľadávacej lište
zadajte prvých niekoľko písmen mena kontaktu.
3. V zobrazenom zozname vyberte požadovaný kontakt.
Pridanie nového kontaktu
Prvý spôsob:
1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname
aplikácií ťuknite na položku Phone (Telefón).
2. Ťuknutím na ikonu zobrazíte číselník.
3. Zadajte číslo a ťuknite na ikonu Add to
contacts (Pridať do kontaktov).
4. Zadajte potrebné informácie.
5. Kontakt uložte ťuknutím na položku Done
(Hotovo).
Druhý spôsob:
1. Prejdite na položku People (Ľudia) a zobrazte zoznam kontaktov.
2. Ťuknite na ikonu a pridajte nový kontakt.
Dopredu
www.prestigio.sk
Telefón
Importovanie alebo exportovanie kontaktov
1. Prejdite na položku People (Ľudia) a zobrazte zoznam kontaktov.
2. Ťuknite na ikonu > Import/export (Importovať/exportovať).
3. Vyberte pamäť kontaktov.
4. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
Hovory
Kontakty
Skupiny kontaktov
Pridanie kontaktu do skupiny
1. Prejdite na položku People (Ľudia) a zobrazte zoznam kontaktov.
2. Ťuknutím na ikonu
zobrazíte skupiny
kontaktov.
pridáte kontakt do
3. Ťuknutím na ikonu
skupiny.
4. Zadajte názov skupiny, ťuknite na ikonu
a pridajte kontakty.
Odstránenie kontaktov
1. Prejdite na položku People (Ľudia) a zobrazte zoznam kontaktov.
2. Ťuknite na ikonu > Delete contact (Odstrániť kontakt).
3. Vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť.
4. Ťuknite na tlačidlo OK a kontakty sa vymažú.
Skupiny kontaktov
Kontakty môžete pridávať do rôznych skupín.
U rôznych skupín môžete používať rôzne spôsoby identifikácie alebo im odosielať hromadné
správy.
Menu
Dozadu
18
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Správy
Prostredníctvom tejto funkcie si môžete vymieňať SMS alebo MMS správy s inými používateľmi prostredníctvom mobilnej siete. Odoslané a prijaté správy sú elegantne zoskupené do
konverzácií, podľa kontaktov alebo telefónnych
čísel.
Odoslanie správy
Kontrola nových správ
Odoslanie odpovede na správu
Presmerovanie alebo odstránenie správy
Odstránenie konverzácie
Odoslanie správy
Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku Messaging (Správy).
Následne ťuknite na ikonu
a vytvorte novú
správu.
1.
2.
3.
4.
5.
Zadajte telefónne číslo.
Pridajte obrázok, video, hudobný súbor
alebo prezentáciu.
Ďalšie možnosti
Pridajte príjemcu zo zoznamu kontaktov.
Odošlite správu.
Počet znakov textovej správy je obmedzený (zobrazuje sa nad tlačidlom
na odoslanie). Ak prekročíte limit, textová správa sa síce doručí, bude však
rozdelená a spoplatnená ako viac
správ.
3
1
2
Menu
Dozadu
19
4
5
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Správy
Odoslanie správy
Kontrola nových správ
Odoslanie odpovede na správu
Presmerovanie alebo odstránenie správy
Odstránenie konverzácie
Kontrola nových správ
Po prijatí novej správy telefón prehrá zvukový
signál, zavibruje alebo správu na chvíľu zobrazí
na stavovom riadku, v závislosti od nastavenia
upozornení.
• Na domovskej obrazovke alebo v zozname
aplikácií ťuknite na položku Messaging
(Správy). Ťuknite na konverzáciu a skontrolujte správu.
Odstránenie konverzácie
1. Ak chcete zobraziť obrazovku so správami,
na domovskej obrazovke alebo v zozname
aplikácií ťuknite na položku Messaging
(Správy).
2. Ťuknite na kontakt alebo telefónne číslo a
podržte ho.
3. Ťuknite na ikonu v spodnej časti obrazovky.
Odoslanie odpovede na správu
1. Na obrazovke so správami ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje správu.
2. Do textového poľa zadajte správu.
3. Ťuknite na ikonu . Správa sa odošle.
Presmerovanie alebo odstránenie správy
1. Na obrazovke so správami ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje správu.
2. Ťuknite na správu a podržte ju.
3. V kontextovom okne vyberte položku
Forward (Presmerovať) alebo Delete
(Odstrániť).
Menu
Dozadu
20
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Pošta
Túto aplikáciu môžete použiť na odosielanie
alebo zobrazovanie e-mailových správ. Naučte
sa, ako odosielať alebo zobrazovať správy
z osobného alebo firemného účtu.
Nastavenie e-mailového účtu
Odoslanie e-mailu
Zobrazenie e-mailov
Odoslanie odpovede na e-mail
Odstraňovanie e-mailov
Nastavenie e-mailového účtu
1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname
aplikácií ťuknite na položku Email a vykonajte jeden z nasledujúcich úkonov:
– Ak pridávate e-mailový účet po prvý raz,
pokračujte nasledujúcim krokom.
– Ak ste e-mailový účet už pridávali, ťuknite
na ikonu > Settings (Nastavenia) > Add
Account (Pridať účet).
2. Zadajte e-mailovú adresu a prihlasovacie
heslo k vášmu účtu.
Odoslanie e-mailu
Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku Email.
Následne ťuknite na ikonu a vytvorte nový
e-mail.
Po pridaní e-mailového účtu budete
môcť do zariadenia preberať e-maily.
Menu
Dozadu
21
Riešenie problémov
Vymazanie emailového účtu
1. Prejdite do menu Settings (Nastavenia) > Accounts (Účty).
2. Ťuknite na e-mailový účet, ktorý chcete
odstrániť.
3. Ťuknite na ikonu > Remove account
(Odstrániť účet).
1.
2.
3.
4.
Zadajte príjemcu
Zadajte predmet e-mailu
Ďalšie možnosti
Odošlite e-mail
Dopredu
www.prestigio.sk
Pošta
Nastavenie e-mailového účtu
Odoslanie e-mailu
Zobrazenie e-mailov
Odoslanie odpovede na e-mail
Odstraňovanie e-mailov
Zobrazenie e-mailov
1. V schránke doručených e-mailov ťuknite na
ikonu a skontrolujte, či ste nedostali nové e-maily.
2. Ťuknite na požadovaný e-mail a prečítajte
si ho.
– Tlačidlami alebo môžete zobraziť predchádzajúce alebo nasledujúce e-maily.
Odstraňovanie e-mailov
• Ťuknite na e-mail, ktorý chcete odstrániť, a
následne na ikonu .
Vyhľadávanie e-mailov
1. Ťuknutím na ikonu zobrazíte vyhľadávaciu lištu.
2. V kontextovom zozname vyberte možnosť
vyhľadávania.
3. Do vyhľadávacej lišty zadajte prvých niekoľko znakov z mena odosielateľa e-mailu
alebo z predmetu e-mailu.
4. V zobrazenom zozname vyberte požadovaný e-mail.
Odoslanie odpovede na e-mail
1. V schránke prijatých e-mailov ťuknite na
požadovaný e-mail.
2. Ťuknite na ikonu a vytvorte nový e-mail.
3. Ťuknutím na ikonu odošlete e-mail.
Menu
Dozadu
22
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Kamera
Stručný popis kamery
Snímanie fotografií
Nahrávanie videí
Prispôsobenie nastavení pri snímaní fotografií
a nahrávaní videí
Pomocou vášho telefónu môžete vytvárať fotografie a videá. Okrem zadnej kamery môžete
použiť aj kameru na prednej strane, ktorá je
určená na videohovory alebo vytváranie autoportrétov.
- Ak chcete používať kameru, na domovskej
obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite
na položku Camera (Kamera).
Stručný popis kamery
6
7
2
3
1
4
5
Menu
Dozadu
23
Riešenie problémov
Dopredu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Režim nahrávania
Náhľad obrázka
Snímanie fotografií
Nahrávanie videí
Nastavenie telefónu/videí
Nastavenie blesku
Prepínanie prednej a zadnej kamery
Snímanie fotografií
1. Zapnite kameru.
2. V prípade potreby upravte parametre expozície.
3. Nasmerujte kameru na objekt, ktorý chcete
nasnímať.
4. Ťuknite na ikonu . Vytvorí sa fotografia.
Vytvorenie autoportrétu
1. Zapnite kameru.
2. Na obrazovke ťuknite na ikonu .
3. Ťuknite na ikonu . Vytvorí sa fotografia.
Vytvorenie panoramatickej fotografie
Pomocou vášho telefónu môžete dostať akékoľvek vysoké alebo široké objekty do jednej
fotografie.
1. Zapnite kameru.
2. Prejdite nadol k režimom snímania a ťuknite na ikonu
.
3. Ak ste pripravení nasnímať prvú fotografiu,
ťuknite na ikonu
.
4. Zobrazí sa šípka. Pohybujte fotoaparátom
čo najplynulejšie.
5. Kamera spojí všetky zábery do jednej fotografie.
www.prestigio.sk
Kamera
Nahrávanie videí
1. Zapnite kameru.
2. Ak ste pripravení nahrať video, ťuknite na
ikonu .
3. Ak chcete zastaviť nahrávanie, ťuknite na
ikonu .
Stručný popis kamery
Snímanie fotografií
Nahrávanie videí
Prispôsobenie nastavení pri snímaní fotografií a nahrávaní videí
Prispôsobenie nastavení pri snímaní fotografií a nahrávaní videí
Pred nasnímaním fotografie alebo nahraním
videa môžete upraviť nastavenia kamery.
Face detection
(Rozpoznanie tváre)
Nastavenie ideálnej expozície a
čistoty portrétov.
Self timer
(Samospúšť)
Vyberte časové oneskorenie
pre nasnímanie autoportrétu.
Picture size
(Rozlíšenie obrazu)
Môžete vybrať z niekoľkých
štandardných veľkostí vašich
fotografií.
Preview size
(Veľkosť náhľadu)
Pred nasnímaním fotografie
nastavte pomer strán obrazovky s náhľadom.
ISO
Hodnota ISO informuje o citlivosti snímača vo vašej kamere
na svetlo. Vysoké hodnoty sú
vhodné pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené
objekty.
General Settings (Všeobecné nastavenia)
Menu
Dozadu
24
Riešenie problémov
Dopredu
GPS location info
(GPS informácie o polohe)
Pridanie informácií o GPS polohe ku každej fotografii.
Exposure
(Expozícia)
Určuje, koľko svetla bude dopadať na senzor kamery.
Scene mode
(Scénický režim)
Vyberte požadovaný scénický
režim.
White balance
(Vyváženie bielej)
Vyberte také vyváženie bielej,
aby boli farby záberov realistické.
Anti-flicker
(Potlačenie blikania)
Výber frekvencie elektrickej
siete kvôli potlačeniu vzniku
pásov spôsobených blikaním
svetelných zdrojov.
Restore defaults
(Obnovenie predvolených
nastavení)
Obnovenie predvolených
nastavení.
Video settings (Nastavenia videa)
EIS
Funkcia EIS (Electronic Image
Stabilization, elektronická
stabilizácia obrazu) pomáha
znížiť rozmazanie spôsobené
pohybom fotoaparátu počas
expozície.
Time lapse interval
(Interval časozberného snímania)
Nastavením intervalu časozberného snímania upravíte
rýchlosť videozáznamu.
Video quality
(Kvalita videa)
Nastavenie kvality snímaných
videozáznamov. Toto nastavenie má tiež vplyv na veľkosť
súborov.
Photo Settings (Nastavenie fotoaparátu)
Zero shutter delay
Funkcia ZSD (nulové one(Nulové oneskorenie uzávier- skorenie uzávierky) vám poky)
môže nasnímať fotografie
bez oneskorenia.
www.prestigio.sk
Multimédiá
Vďaka podpore niekoľkých druhov multimédií
si môžete na svojom telefóne užiť veľa zábavy.
Môžete prezerať galériu fotografií, užívať si
hudbu a sledovať videá.
2
3
Galéria
Prezeranie fotografií
1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname
aplikácií ťuknite na položku Gallery (Galéria).
2. Prejdite k albumu alebo skupine fotografií.
3. Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.
Galéria
Videoprehrávač
Prehrávač hudby
FM rádio
1
Priblíženie a oddialenie
Pohybom dvoch prstov od seba na akomkoľvek
mieste priblížite zobrazenie. K pôvodnému
zobrazeniu sa vrátite opätovným dvojitým ťuknutím alebo pohybom dvoch prstov smerom
k sebe.
1.
2.
3.
Úprava fotografie
Ďalšie možnosti
Zdieľanie fotografie
Úprava fotografií
Prezeranú fotografiu môžete upravovať tlačidlami na obrazovke.
Menu
Dozadu
25
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Multimédiá
Videoprehrávač
Videoprehrávač v telefóne môžete použiť na
sledovanie videí.
Sledovanie videí
1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname
aplikácií ťuknite na položku Videos (Videá).
2. Vyberte video, ktoré chcete sledovať.
3. Ovládacími prvkami na displeji môžete
ovládať prehrávanie videa.
4. Tlačidlami na nastavenie hlasitosti môžete
upravovať hlasitosť.
5. Ťuknutím na ikonu vyberiete ďalšie možnosti.
Galéria
Videoprehrávač
Prehrávač hudby
FM rádio
Menu
Dozadu
26
Hudobný prehrávač
Na hudobnom prehrávači môžete počúvať svoje obľúbené skladby. Aplikácia Music (Hudba)
tvorí centrálny portál pre prístup k vašej obľúbenej hudbe – či už ide o skladby uložené vo
vašom telefóne alebo streamované z rôznych
hudobných služieb.
Počúvanie hudby
1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname
aplikácií ťuknite na položku Music (Hudba).
2. Ťuknite na skladbu v zozname alebo ťuknutím na ikonu vyhľadajte požadovanú
skladbu.
3. Ovládacími prvkami na displeji môžete
ovládať prehrávanie hudby.
4. Tlačidlami na nastavenie hlasitosti môžete
upravovať hlasitosť.
5. Ťuknutím na ikonu zobrazíte viac možností.
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Multimédiá
FM rádio
Na telefóne môžete počúvať rozhlasové vysielanie.
Aby ste mohli na telefóne používať FM
rádio, budete musieť najprv pripojiť
slúchadlá.
Galéria
Videoprehrávač
Prehrávač hudby
FM rádio
Menu
Dozadu
27
Počúvanie rozhlasových staníc
1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname
aplikácií ťuknite na položku FM radio (FM
rádio).
2. Ťuknite na položku > Search (Hľadať).
Telefón spustí automatické vyhľadávanie a
uloží všetky dostupné stanice.
3. Na ovládanie prehrávania použite tlačidlá
na obrazovke.
4. Tlačidlami na nastavenie hlasitosti môžete
upravovať hlasitosť.
5. Ťuknutím na ikonu vyberiete ďalšie možnosti.
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Web a sieť
Pripojenie k internetu
Prezeranie webu
Telefón môžete pripojiť k internetu a prezerať
na ňom webové stránky.
1.
Pripojenie k internetu
Telefón sa bude pripájať k internetu vždy, keď
to bude potrebovať – buď pomocou Wi-Fi pripojenia (ak je dostupné) alebo pomocou dátového pripojenia vášho mobilného operátora.
2.
Dátové pripojenie
Môžete použiť dátové pripojenie prostredníctvom vášho mobilného operátora.
Zapnutie dátového pripojenia
1. Prejdite do menu Settings (Nastavenia) > More… (Viac…) > Mobile networks (Mobilné siete) > Data connection (Dátové pripojenie).
2. Ťuknutím zapnete alebo vypnete dátové
pripojenie.
Niektoré aplikácie a služby môžu prostredníctvom mobilnej dátovej siete
prenášať dáta, ktoré môžu byť spoplatnené. Ďalšie podrobnosti sa dozviete od svojho operátora.
Menu
Dozadu
28
Riešenie problémov
Dopredu
Zapnutie dátového roamingu
Pripájajte sa k partnerským sieťam vášho mobilného operátora a pristupujte k dátovým
službám, aj keď ste mimo pokrytia sieťou vášho
mobilného operátora.
Prejdite do menu Settings (Nastavenia) > Data usage (Prenos dát).
Ťuknite na ikonu > Data roaming (Dátový roaming) a zapnite ho alebo vypnite.
Používanie dátových služieb v roamingu môže byť nákladné. Skôr, než
začnete používať dátový roaming, si
u svojho mobilného operátora overte
výšku poplatkov za dáta prenášané
v roamingu.
Používanie telefónu ako bezdrôtového smerovača
Vaše dátové pripojenie môžete zdieľať s inými
zariadeniami. Stačí telefón prepnúť do režimu
bezdrôtového smerovača.
1. Prejdite do menu Settings (Nastavenia) > More… (Viac…) > Tethering & portable hotspot (Zdieľanie dátového pripojenia a prenosný prístupový bod).
2. Ťuknutím zapnete prenosný prístupový
bod Wi-Fi.
Dáta z vašej dátovej tarify využívajú aj
ostatné pripojené zariadenia, čo sa
môže prejaviť zvýšenými platbami za
dátové prenosy. Ďalšie informácie
o dostupnosti a cenách sa dozviete od
svojho poskytovateľa dátových služieb.
www.prestigio.sk
Web a sieť
Wi-Fi
Ak zariadenie pripojíte k Wi-Fi sieti, budete
môcť pristupovať k internetu alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti
1. Prejdite do menu Settings (Nastavenia) > Wi-Fi.
2. Skontrolujte, či je funkcia Wi-Fi nastavená
na On (Zap.).
3. V sekcii Wi-Fi sa zobrazí zoznam rozpoznaných Wi-Fi sietí.
4. Ťuknite na Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete
pripojiť.
- Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, zobrazí sa
výzva na zadanie prístupového hesla.
Pripojenie k internetu
Prezeranie webu
Surfovanie po webe
Telefón môžete používať na prezeranie webových stránok. Ešte predtým, ako začnete prezerať webové stránky, sa pripojte k internetu prostredníctvom Wi-Fi siete alebo mobilného pripojenia.
Menu
Dozadu
29
Riešenie problémov
Dopredu
Prezeranie webových stránok
1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname
aplikácií ťuknite na položku Browser (Prehliadač).
2. Zadajte hľadané kľúčové slovo alebo adresu webovej stránky.
1.
2.
3.
4.
Predchádzajúca webová stránka
Nasledujúca webová stránka
Náhľad webovej stránky
Prezeranie položiek Bookmarks (Záložky),
History (História) a Saved pages (Uložené
stránky).
www.prestigio.sk
Web a sieť
Náhľad webovej stránky
Pripojenie k internetu
Prezeranie webu
1.
2.
3.
Menu
Dozadu
30
Prezeranie záložiek
Otvorenie novej stránky
Zatvorenie webovej stránky Bluetooth
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Bluetooth
Váš telefón sa dokáže pripojiť ku kompatibilnému Bluetooth zariadeniu a vymieňať si s ním
dáta. Bluetooth slúži na vytvorenie priameho
bezdrôtového pripojenia medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť.
Spárovanie s Bluetooth zariadeniami
Príjem dát prostredníctvom Bluetooth
Odosielanie dát prostredníctvom Bluetooth
Menu
Dozadu
31
Riešenie problémov
Dopredu
Spárovanie s Bluetooth zariadeniami
1. Prejdite do menu Settings (Nastavenia) > Bluetooth.
2. Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na On (Zap.).
3. Zobrazí sa zoznam dostupných Bluetooth
zariadení.
4. Ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.
5. Aby bolo spárovanie úspešné, druhé zariadenie musí výzvu na spárovanie prijať.
Odosielanie dát prostredníctvom Bluetooth
1. Vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať.
2. Ťuknite na ikonu a odošlite súbor prostredníctvom Bluetooth.
3. Vyberte zariadenie. Spustí sa odosielanie
súboru.
Súbory prijaté cez Bluetooth sa ukladajú do priečinka Bluetooth.
Príjem dát prostredníctvom Bluetooth
1. Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na On (Zap.).
2. Ťuknutím na váš model telefónu ho zviditeľníte pre všetky ostatné Bluetooth zariadenia v blízkosti.
3. Prijmite požiadavku na párovanie a pripojte sa k inému Bluetooth zariadeniu.
4. Posunutím otvorte panel s oznámeniami a
ťuknite na položku Accept (Prijať).
www.prestigio.sk
Obchod Play
Obchod Google Play môžete použiť na nákup a
preberanie aplikácií a hier, ktoré dokážu bežať
na vašom telefóne. Môžete si vybrať z množstva bezplatných a platených aplikácií, od programov na zvýšenie produktivity, cez zábavu až
po hry.
Vyhľadanie a inštalácia aplikácie
Odinštalovanie aplikácie
•
•
Nákup platených aplikácií vyžaduje
aktiváciu platobnej služby Google
Wallet™. Po zakúpení aplikácie sa
zobrazí výzva na potvrdenie spôsobu platby.
Dostupnosť obchodu a výber aplikácií na prevzatie závisí od regiónu.
Vyhľadanie a inštalácia aplikácie
1. V zozname aplikácií ťuknite na položku
Play store (Obchod Play).
2. Aplikácie môžete vyhľadávať podľa kategórií. Alebo ťuknite na ikonu a vyhľadajte
požadovanú aplikáciu na základe kľúčových slov.
3. Po výbere aplikácie sa zobrazia podrobnosti o nej.
4. Aplikáciu prevezmete ťuknutím na položku
Install (Inštalovať).
Menu
Dozadu
32
-
Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a nákup dokončite podľa pokynov na
obrazovke.
Pri preberaní veľkých súborov použite
Wi-Fi pripojenie.
Odinštalovanie aplikácie
1. V zozname aplikácií ťuknite na položku
Play store (Obchod Play).
2. Ťuknite na ikonu
> My Apps (Moje
aplikácie).
3. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
4. Ťuknite na položku Uninstall (Odinštalovať).
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Mapy a navigácia
Túto aplikáciu môžete použiť na presné zistenie
polohy vášho telefónu, vyhľadávanie miest alebo trás.
Používanie máp Google
Mapy Google vám umožnia sledovať vašu aktuálnu polohu a prijímať detailné pokyny o trase do cieľového miesta. Takisto ponúkajú vyhľadávacie nástroje na vyhľadanie miest záujmu, adries na mape alebo zobrazenie miest na
úrovni ulíc.
• Na domovskej obrazovke alebo v zozname
aplikácií ťuknite na položku Maps (Mapy).
Používanie máp Google
Určenie polohy
Vyhľadanie miesta
Vytvorenie trasy
Nastavenie máp
1.
2.
3.
4.
Vyhľadanie adresy alebo miesta
Nastavenie mapy
Vytvorenie trasy
Zobrazenie vašej polohy
Určenie polohy
Zapnutie alebo vypnutie služby zisťovania
polohy
Aby ste mohli pomocou telefónu zistiť svoju
presnú polohu, musíte povoliť službu určovania polohy.
1.
Prejdite do menu Settings (Nastavenia) > Location (Poloha).
2.
Položku Location (Poloha) prepnite na
On (Zap.).
Vyhľadanie vašej polohy
• Ťuknutím na ikonu na obrazovke s mapou vyhľadáte svoju polohu na mape.
Ak sa nachádzate v oblasti, kde je
množstvo okolitých budov, určenie
vašej presnej polohy môže trvať dlhšie.
Menu
Dozadu
33
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Mapy a navigácia
Vyhľadanie miesta
Môžete vyhľadávať názov podniku, ulicu alebo
mesto. Už počas písania sa budú zobrazovať
vhodné návrhy.
1. Na obrazovke s mapou ťuknite na ikonu .
2. Zadajte miesto, ktoré chcete vyhľadať.
3. Zo zoznamu výsledkov vyberte požadované miesto.
Používanie máp Google
Určenie polohy
Vyhľadanie miesta
Vytvorenie trasy
Nastavenie máp
Menu
Dozadu
34
Vytvorenie trasy
Môžete vytvoriť detailný popis trasy k miestu,
na ktoré sa chcete dostať.
1. Na obrazovke s mapou ťuknite na ikonu
a vytvorte trasu.
2. Zadajte počiatočný a cieľový bod.
3. Zo zoznamu výsledkov vyberte požadované miesto.
4. Vyberte, akým spôsobom sa chcete dostať
do cieľového miesta.
5. Otvorí sa mapa s trasou do vášho cieľového
miesta.
Riešenie problémov
Nastavenie máp
Mapy Google môžete nastaviť. Pri prezeraní
máp ťuknite na ikonu > Settings (Nastavenia).
Dopredu
www.prestigio.sk
Nástroje
Vyhľadávanie Google
Túto aplikáciu môžete použiť na vyhľadávanie
nielen na internete, ale aj v aplikáciách a ich
obsahu priamo v telefóne.
• Na domovskej obrazovke alebo v zozname
aplikácií ťuknite na položku Google.
Vyhľadávanie Google
Budík
Kalendár
Menu
Dozadu
35
Vyhľadávanie na webe alebo v telefóne
1. Ťuknite na vyhľadávacie políčko a zadajte
kľúčové slovo.
2. Môžete vybrať aj niektoré z navrhovaných
kľúčových slov.
Riešenie problémov
Dopredu
Vyhľadávanie hlasom
Funkciu Google Voice Search (Hlasové vyhľadávanie Google) môžete použiť na vyhľadanie
informácií na webe. Stačí iba hovoriť do telefónu.
1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname
aplikácií ťuknite na položku Voice search
(Hlasové vyhľadávanie).
- Ak sa na domovskej obrazovke nachádza
vyhľadávacia lišta Google, môžete tiež ťuknúť na ikonu .
2. Ak sa na obrazovke zobrazí odkaz Speak
now (Hovorte), vyslovte kľúčové slovo
alebo frázu.
3. Môžete vybrať aj niektoré z navrhovaných
kľúčových slov.
4.
Ak sa v zozname zobrazila vyhľadávaná
položka, ťuknutím na ňu ju otvoríte v kompatibilnej aplikácii. V opačnom prípade
ťuknite na položku Retry (Znova) a vyhľadávanie zopakujte.
Budík
Môžete nastaviť jeden alebo viac budíkov.
Nastavenie budíka
1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname
aplikácií ťuknite na položku Clock (Hodiny).
2. Na obrazovke s hodinami ťuknite na ikonu
.
3. Ťuknite na ikonu a pridajte nový budík.
4. Nastavte čas budenia a ťuknite na položku
Done (Hotovo).
5. Ak chcete nastaviť budík pre viac dní, ťuknite na položku Repeat (Opakovať).
Vypnutie budíka
• Vyberte budík a políčko potiahnite do polohy Off (Vyp.).
www.prestigio.sk
Nástroje
Zastavenie budíka
Ak budík zvoní:
- Potiahnite do polohy sa budík zastaví.
- Potiahnutím do polohy
začne budík po
predvolenej dobe opätovne zvoniť.
Odstránenie budíka
• Ťuknite na požadovaný budík a následne
na ikonu .
Vyhľadávanie Google
Budík
Kalendár
Kalendár
Do kalendára môžete pridať udalosť alebo svoje plány.
Správa udalostí
Úprava udalosti
Upravovať môžete iba udalosti, ktoré ste vytvorili.
1. Pri prezeraní kalendára ťuknite na udalosť,
ktorú chcete upraviť.
2. Ťuknite na ikonu a upravte udalosť.
3. Ťuknite na položku Done (Hotovo).
Odstránenie udalosti
• Vyberte udalosť, ktorú chcete odstrániť, a
následne ťuknite na ikonu .
Vytvorenie udalosti
1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname
aplikácií ťuknite na položku Calendar (Kalendár).
2. Vyberte dátum a následne ťuknite na New
event (Nová udalosť).
3. Upravte parametre pripomienky.
4. Ťuknite na položku Done (Hotovo). Udalosť sa uloží.
Menu
Dozadu
36
Riešenie problémov
Dopredu
www.prestigio.sk
Technické údaje
Octa core 1.6GHz+1.2GHz
UMTS: 900/2100 MHz
GSM: 850/900/1800
/1900 MHz
FDD B3/7/20
RAM 3GB + 32GB
Wi-Fi (802.11 b/g/n), 4G,
Bluetooth 4.0
Android™ 8.1
GPS, A-GPS
Micro SDHC/SDXC ≤ 128 GB
3000 mAh
6.1" 2.5D IPS HD+
1560*720
157*74*9.5 mm
(vך×h)
5.0 MP + 13.0 MP Triple-lens(Rear)
Menu
Dozadu
37
Riešenie problémov
180 g
Dopredu
www.prestigio.sk
Riešenie problémov
Telefón sa nedá zapnúť.
Vytiahnite a opätovne vložte batériu. Následne
nabíjajte telefón dovtedy, pokiaľ sa ikona batérie neprestane pohybovať. Odpojte nabíjačku a
skúste telefón zapnúť.
Displej zobrazuje chybu IMSI.
Problém sa týka vášho paušálu. Kontaktujte
svojho operátora.
Nie je zobrazený symbol siete.
Strata pripojenia do siete. Buď sa nachádzate
v rádiovom tieni (v tuneli alebo medzi vysokými budovami), alebo ste mimo oblasti pokrytej
signálom. Skúste to z iného miesta, pokúste sa
opätovne pripojiť k sieti (hlavne v cudzine) alebo kontaktujte svojho sieťového operátora
a požiadajte ho o pomoc alebo informácie.
Menu
Dozadu
38
Riešenie problémov
Dopredu
Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo
nesprávne.
Ak dotyková obrazovka nereaguje správne,
vyskúšajte nasledujúce:
- Z dotykovej obrazovky odstráňte akékoľvek
ochranné fólie. Ochranné fólie môžu zabraňovať zariadeniu v rozpoznávaní dotykov.
Ich používanie so zariadeniami s dotykovými
obrazovkami sa neodporúča.
- Pri ovládaní dotykovej obrazovky musíte
mať čisté a suché ruky.
- Reštartovaním zariadenia odstránite akúkoľvek prechodnú softvérovú chybu.
- Skontrolujte, či je v zariadení nainštalovaná
najnovšia verzia firmvéru.
- Ak je dotyková obrazovka poškrabaná alebo
poškodená, kontaktujte svojho miestneho
predajcu.
Batéria sa pravdepodobne prehrieva
Pravdepodobne ste použili nabíjačku, ktorá nie
je určená na použitie s vaším telefónom. Používajte vždy originálne príslušenstvo, ktoré bolo
priložené k vášmu telefónu.
Nedajú sa odosielať textové správy
Niektoré aplikácie neumožňujú otáčanie obrazovky. Najprv skontrolujte, či ste zadali číslo
SMS centra, prípadne kontaktujte svojho operátora a požiadajte ho o podrobné informácie
v tejto veci.
Máte pocit, akoby ste zmeškali niektoré hovory
Skontrolujte nastavenia presmerovania hovorov.
www.prestigio.sk
Riešenie problémov
Displej zobrazuje chybu SIM karty
Skontrolujte, či bola SIM karta vložená správne.
Ak problém pretrváva, vaša SIM karta je pravdepodobne poškodená. Kontaktujte svojho
operátora.
Telefón sa nenabíja.
Ak je batéria úplne vybitá, ikona nabíjania sa
môže na displeji zobraziť až o niekoľko minút
od pripojenia k nabíjačke (v niektorých prípadoch až po 5 minútach).
Menu
Dozadu
39
Riešenie problémov
Dopredu
Obsah zachytený kamerou na telefóne je
nejasný.
Skontrolujte, či sú objektívy na oboch stranách
čisté.
Zariadenie mrzne alebo na ňom dochádza
k vážnym chybám
Ak vaše zariadenie mrzne alebo prestáva reagovať, pokúste sa obnoviť jeho pôvodnú funkčnosť zatvorením programov alebo zresetovaním zariadenia. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, vytiahnite z neho batériu a skúste ho zapnúť. Zariadenie sa automaticky reštartuje. Ak
sa tým problém nevyriešil, obnovte výrobné
nastavenia. V zozname aplikácií ťuknite na položku Settings (Nastavenia) > Backup & reset
(Zálohovanie a obnovenie) > Factory data
reset (Obnovenie výrobných nastavení).
Druhá strana vás počas hovoru nepočuje
- Skontrolujte, či nezakrývate integrovaný
mikrofón.
- Skontrolujte, či je mikrofón dostatočne blízko úst.
- Ak používate headset, skontrolujte, či je pripojený správne.
Nie je možné vyhľadať iné Bluetooth zariadenie
- Overte si, či je na vašom zariadení aktivované bezdrôtové pripojenie Bluetooth.
- V prípade potreby si overte, či je na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, aktivované
bezdrôtové pripojenie Bluetooth.
- Overte si, či sú obe Bluetooth zariadenia
v rámci maximálneho dosahu technológie
Bluetooth (10 metrov).
www.prestigio.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement