Prestigio MultiBoard MultiBoard 86" L-series (UHD) Quick Start Guide

Prestigio MultiBoard MultiBoard 86" L-series (UHD) Quick Start Guide
Prestigio
MULTIBOARD
Strucny navod k obsluze
2019
неон
о о чо WU
Bezpecnostní informace................e.sesccscococecceccoceneecc ene eee eee eee eee eee e eZ 1
Príprava na pouZívání.......................0000000000000000o eee eee eee ee ee ee ee eee eee eee ene eee enero eee eee eee. e 3
Sada stojanU.........e..e..es.eseessessoeoocoscccecceccene ene cea cea cce cea ee ce eee eee ene ee eee eo eee eoe reconoce ceceoceccroceacececrecee 4
Ovládací panñel.................eseoscsccccccoccccceceoeeoeoeo eee eee eee eee eee eee eee ee e ec e eee 5
Priprava na instalaci......................eeeeececereccesee een e eee ee e eee e e Re e e eee e e eee ee eee eee 5
Terminálové rozhraní....................e.essscccerccccerececeeee eee eee eee ere eee eee eee eee eee. 5
Dálkovy ovladac....................e.eesscecerceccorecee eee eee eee eee eee eee eee eee eee 7
Pripojení a nastavení..................essesccccccccoccoccoccoccoccencencenen enano s0000 10
Ovládání nabídek...................ce.cescccccccoccoccocoococcoc ore cero e e e ee eee 13
Jednoduché odstrañování problémú...................sescccccccocccccocccocconeoacocacaneaneaacacececeeces 19
Udrz¿ba................esecccoccoccoooecoecon eee ener eee eee eee eee eee reee eee ee eee e. 21
Technické parametry...............e.eccoucccccccoccoceoeooeceo een eee ee eee eee eee eee eee e eee 22
10. Ochrana obchodnich znacek a dusevní vlastnictvVí..............ccccoccoccoccococoocanecococeccaaeo 23
UZivatelska pFiruc¢ka k produktu Prestigio Multiboard Presfi eje
1. Bezpecnostni informace
Bezpecnostní varování
* Pred pouzivánim si tuto prírucku peclivé prectéte a
uchovejte ji pro pripad nahlédnuti v budoucnu.
Obrázky zobrazené v této prírucce slouzí pouze pro lepsi predstavu.
Obrazky se od skutecného produktu mohou lisit.
VAROVÁNÍ!
Riziko poranéní
elektrickym proudem.
Neotevirejte!
VYSTRAHA: V rémci snizeni rizika poranéni elektrickym proudem se nepokouéejte produkt zbavovat krytu,
protoZe uvnitr zarízení se nenacházejí zadné soucasti, jejichz servis by spadal do kompetence uzivatele.
V otázce vhodného servisu se obratte na specializovaného servisního technika.
Umisténi
* Nepokládejte tézké predméty nahoru na jednotku.
e Neumistujte jednotku pobliZ zafizeni generujicich magnetická pole.
* Nevystavujte jednotku prímému slunecnímu svitu ci jinym zdrojúm tepla.
e Neumistujte jednotku na nestabilní vozík, stojan, trojnozku, drzák, stúl ci polici.
* Nepokládejte do blizkosti j¡ednotky nebo na ni Zádné tekutiny. Zajistéte, aby néjaka
tekutina nevytekla dovnitr jednotky.
Zdroj napajeni
e Chrante prosim napajeci kabel pred fyzickym ¢i mechanickym poskozenim.
* Zkontrolujte a ujistéte se, Ze je zdroj stfidavého proudu uzemnén.
* Tento napajeci kabel je uréen vyhradné pro toto zarizeni.
e Pokud je venku bourka, odpojte napajeni ze sité.
e Zkontrolujte, Ze je provozni napéti jednotky stejné jako u vaseho mistniho zdroje napajeni.
e Pouzijte originalni napajeci kabel z brasny s prislusenstvim, neupravujte ho ani
neméñte jeho délku.
* Odpojte zdroj napájeni, pokud nikdo neni doma nebo vite, ze bude jednotka nebude
delsi dobu pouzZivat.
LED displej
e Pfed Cisténim odpojte napajeci kabel.
* Obrazovku Cistéte mékkym, suchym a neprasicim hadríkem.
* Je-li potreba komplexnejsí vycisténi, kontaktujte autorizované servisní centrum.
* Jednotku nikdy necistéte pomoci vodniho ¢i sprejového Cisticiho prostfedku.
* Nikdy dodávané dotykové pero nenahrazujte zadnym tvrdym ci ostrym predmétem.
e VV ramci zajisténi dlouhé zivotnosti panelu a vykonu displeje nezobrazujte dlouhou dobu
obraz s vysokym jasem.
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi eje
Teplota
* Normální provozní teplota je 0-40 “C.
e Neumistujte jednotku do blizkosti ¢i nad radiator nebo ohfivac.
e Pokud bude jednotka nahle premisténa ze studeného na horké misto, odpojte
napajeci kabel a nezapinejte ho nejméné 2 hodiny, aby se v jednotce mohla odparit
vSechna vihkost.
Vihkost
e Nevystavujte jednotku desti nebo velmi vihkym oblastem.
e Zajistéte v interiéru suché a chladné prostredí. Normální provozní vihkost je 10 % — 90 %.
Vétrani
* Umistéte jednotu na dobre vétrané misto, aby mohlo snadno odchazet horko.
e Ujistéte se, ze kolem sebe má jednotka dostatek prostoru k vetráni.
Pozadavky na prostor: zleva, zprava a zezadu více nez 10 cm, shora více nez 20 cm.
Sluchátko
* Pred pouzitim sluchátka ztlumte hlasitost.
* Diouhodoby poslech hlasitého zvuku muze ovlivnit sluch.
Pohotovostni rezim
e Po stisknuti tlacitka pohotovostniho reZzimu zarizeni prejde do pohotovostniho rezimu,
ale nevypne se.
Baterie
e Baterii po pouziti radné zlikvidujte nebo recyklujte.
* Udrzujte baterii mimo dosah détí a nevhazujte ji do ohné.
Poznámky k cisténi
e Na zadnim krytu jsou prûduchy, pri cisténí neaplikujte prímo tekutinu nebo sprej.
Stavové symboly hlavniho vypinace
e | znamení, Ze je napájení zapnuto, ,O” znamená, Ze je napájení vypnuto.
Poznämky k üdrzbé
e Udrzbu tohoto zafizeni smi provadét pouze certifikovany technik.
( € U produktú spolecnosti Prestigio dochází k neustálému vyvoji a zlepSování,
takze u finalniho zarizeni Ize najit urcité drobné odlisnosti ve vzhledu
Ci funkcich hardwaru i softwaru, jez jsou uvadény v této prírucce.
Spolecnost Prestigio timto prohlasuje, ze tento panel vyhovuje zdkladnim pozadavkim
a dalsím príslusnym narízením stanovenym smérnicí EU 2014/30/EU.
Úplné znéní prohlásení o shodé je k dispozici na adrese: www.prestigio.com
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi О IO
o
2. Priprava na pouzivani
Instalace na sténu
Zarízení lze upevnit na sténu pomocí soupravy pro upevnéní na sténu.
A * Tento multimedialni panel MultiBoard je mozné pfipevnit ke sténé jen pomoci soupravy
pro upevneéni na sténu doporuceného spolecnosti Prestigio. Pouziti jinych zarizeni
pro upevnéní na sténu múZe vést k nestabilní instalaci a riziku vázného poranénií.
e Instalace multimediálniho panelu MultiBoard vyzaduje odborné dovednosti a mél by
ho provadét pouze kvalifikovany technicky personal. Klienti by se neméli pokouset upevnit
zarizeni na sténu sami. Spolecnost Prestigio nenese zadnou odpovédnost za nespravnou
instalaci Ci upevnéni, které by mohly mit za následek nehodu ci poranéni.
5 Ujistéte se, Ze kvalifikovany technicky odborník pripevnñuje zarízení ke sténé pomocí
soupravy pro upevnêni na sténu doporucované spolecnosti Prestigio.
Pouziti stojanu
Multimedialni panel MultiBoard muzete nainstalovat na stojan.*
*Vyobrazeny model Ize pouzit se zafizenim o velikosti
55-98". Musite vSak byt opatrni, pokud upeviiujete
zafizeni pod úhlem vétSim nez 7 stupñú. Ujistéte se,
Ze je stojan stabilní a nemúze se prevrhnout.
PMBSTO1 Stojan pro MultiBoard
PMBSTO2E Elektronicky ovládany stojan pro MultiBoard
PMBSTO3E Elektronicky ovládany stojan pro MultiBoard
PMBSTO4E Elektronicky ovládany stojan pro MultiBoard
PMBWMK Elektronicky ovládany stojan pro MultiBoard
Pro tuto radu modell MultiBoard je k dispozici dalsi prisluSenstvi. Zakoupit ho múzete v obchodé.
Seznam dalsich pfislusenstvi se neustale aktualizuje: kontrolujte v obchodech nové verze.
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi О IO
3. Sada stojanu
Sada
©"
e Multimedialni panel Prestigio MultiBoard e Dalkovy ovladac*
|
о о
ano
900
E
KM
iH
``
* 4 pera na psaní* e 1 interaktivní pero* ® 2 pera pro *e Napájecí kabel
/ soubézné psani*
* VGA kabel e USB kabel e Audio kabel
e USB flash disk e Strucná uZivatelská prírucka
dE SA
* Pozor! llustrace fady Multiboard L jsou priblizné. Sada prísluSenství se múze zménit podle modelu.
DalSí informace naleznete na webu: www.prestigio.com
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi О IO
4. Ovladaci panel
Priprava na instalaci
DC)
Number | PoloZka Popis funkce
1 Magnetická zóna Oblast pro umisténi absorpéniho magnetického pera
2 и) Klepnutim aktivujete reZim Uspory energie, podrzenim nejméné
2 sekundy prejdete do pohotovostniho rezimu
Prijem signalu dalkového ovladace.
3 Prijimac signalu
4 dálkového ovladace
4 USB USB rozhraní systému Android
Spodni reproduktor Zesileni zvuku.
Terminálové rozhraní
AUDIO IN SIP RS232 AUDIO OUT LAN 2.0
coo Ho]
UZivatelska prirucka k produktu Prestigio Multiboard
Prestigio
Y]
HDMI OUT 3.0 TOUCH 1 HDMI IN 1 HDMI IN 3 TOUCH 2
Cislo Polo¿ka Popis funkce
1 VGA Vstup externiho obrazu z pocitace
2 AUDIO IN Vstup externiho zvuku z pocitace
3 SPDIF Viícekanálovy zvuk prostrednictvím optickych signálú
4 RS232 Sériové rozhrani, slouzi k vzajemnému prenosu dat mezi zafizenimi
5 AUDIO OUT Vystup zvuku: do externiho reproduktoru
6 LAN Pripojení koncovek RJ45
7 2.0 USB 2.0, pfipojeni USB zafizeni, jako jsou mobilni pevny disk,
U disk, USB klavesnice a mys, USB disky atd.
8 HDMI OUT Pfipojeni k zafizenim s funkci vstupu HDMI
9 3.0 USB 3.0, pfipojeni USB zafizeni, jako jsou mobilni pevny disk,
U disk, USB klavesnice, USB disky atd.
10 TOUCH Vystup dotykového signálu do externího pocitace
11 HDMI IN Vstup rozhraní HDMI (High Definition Multimedia Interface), pripojení
k zafizenim s vystupnim rozhranim HDMI (osobni pocita¢ s HDMI
vystupem, set-top box nebo jiné video zafizeni)
12 AC IN Vstup napajeni, pfipojeni zdroje napajeni
13 AC SWITCH Otevreni nebo vypnuti zdroje napajeni. ,I“ znameni, Ze je napajeni
zapnuto, ,,O“ znamena, Ze je napajeni vypnuto
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi О IO
Dálkovy ovladaó
Pokyny ke tlacítkim na dálkovém ovladaci
1 2
3 6
4 5
7
8 9
11
10 12
14 15
13 16
17 18
19 23
20 21
22
24 25
26 27
28 29
30
CS -7
UZivatelska prirucka k produktu Prestigio Multiboard
Prestigio
Podrobny popis funkcí
Cislo Polozka Popis funkce
1 O Zapnuti/vypnuti
2 4 Aktivace/deaktivace rezimu ztlumení.
3 Start Klavesa Windows na pocitaci
4 Space Klavesa mezernik na pocitaci
5 Alt+Tab Klávesy Alt+ Tab na pocitaci
6 Alt+F4 Klávesy Alt+F4 na pocitaci
7 Tlacitka s Cisly| Tlacítka pro psaní Císel
8 Display Informace kanalu zobrazeni
9 Co /
10 Input Vyvolani nabidky TouchMenu-Obecné nastaveni.
11 Home Navrat na hlavni obrazovku systému Android.
12 Menu Vyvolani nabidky TouchMenu-Audio.
13 Red Aktivace nebo deaktivace predni klavesnice nebo dotyku.
14 Green Aktivace nebo deaktivace prední klávesnice.
15 Yellow Aktivace nebo deaktivace dotyku.
16 Blue Otevieni nebo zavieni nastroju pro zastaveni.
17 = Zapnuti nebo vypnuti podsviceni displeje.
18 < Klavesa Backspace na pocitaci
19 ^ Posun nahoru
20 « Posun doleva
21 > Posun doprava
22 У Posun dolú
23 Enter Potvrzovaci tlaëitko, stisknutim se potvrdi vybër
24 SO Rychlé spustëni softwaru pro psani
25 Back Navrat do posledniho provozniho rozhrani.
26 PgUp Page Up
27 PgDn Page Down
28 CH.+/CH.- /
29 VOL+/VOL- Zvyseni/snizeni hlasitosti
30 F1-F12 Funkcní klávesy F1-F12 na pocitaci
POZNAMKA: Zadna z funkénich klaves souvisejicich s poéitaéem neni k dispozici bez vestavéného pogéitace.
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi О IO
Pokyny k dálkovému oviadaci
wn
Instalace baterii
1) Otevrete kryt baterii v zadni Cásti dálkového oviadace.
2) Vlozte baterie typu AAA podle prislusné polarity, zkontrolujte spravnost kladného
a záporného pólu (,+“ na +“, ,,-“ na ,,-“), nekombinujte staré a nové baterie.
3) Po instalaci baterií zavrete zadní kryt prihrádky na baterie, az zacvakne na misto.
Dosah dálkového ovladace
Dálkovy ovladat bé¿né funguje na vzdálenost 8 metrú, =
30 stupnu na obé strany od pfijimace signalu dalkového ovladace; v ramci ochrany|:
Zivotniho prostredí zlikvidujte vybité baterie v recyklaénim systému. =-
/N orud byste baterii nahradili nesprávnym typem, mohlo by dojít k vybuchu.
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi О IO
o. Pripojení a nastavení
A V ramci zajisténi bezpecnosti vás | zarízení pred jakymbkoli
propojovánim nepripojujte napájení do síté.
1. Pripojeni externiho pocitace a dotyku
EEE EE SE. EEE EE O O CU O | WE SR ны кн кн кн ==
USB Cable /
TOUCH
Audio Cable
Ig i
:
| \
| |
|
| |
| |
AUDIO IN |
VGA Cable |
i |
CD = |
_ HI |
| |
st — — — — — == == == =” | |
or | |
и с \ I
USB Cable I
| С) | Eo a | | Computer |
I TOUCH | | |
|
| | pau HDMI Cable — | |
DEE en | |
I
| HDMI IN | \ j
“ \
=— ны кн — кн = = не ss — — — — — = == он === — === ==”
K vystupnimu rozhrani zvuku externiho pocitace se pripojte pomoci zvukovému kabelu
sluchâtek a k vystupnimu portu VGA externiho pocitace se pripojte pomoci VGA kabelu.
(Nebo se pomoci HDMI kabelu pripojte k vystupnimu portu HDMI externiho pocitace).
2) K USB portu externiho pocitace se pripojte pomoci USB kabelu.
3) Po pripojeni kabelu zapojte napajeci kabel do sité a zapnéte zafizeni.
4) Zapnéte externí pocítac.
5) Stisknéte klávesu U a zarízení se zapne.
6) Stisknutím tlacítka INPUT prepnéte na kanál VGA/HDMI
/N POZNÁMEA: Vstup externiho poèitaèe, nejlepéi rozliseni zañizeni je 3840 x 2160.
Doporucena konfigurace pocitace: 1 GB volného mista na pevném disku
2,0GHz procesor, 1 GB operacní paméti, grafická karta s vice nez 256 barvami
Rozhrani VGA-OUT/HDMI-OUT, Audio-OUT, USB
Podporované rozliseni 800 x 600,1024 x 768,1920 x 1080, 3840 x 2160
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi О IO
2. Audio a video zarizeni
—= — — — — — — — — — — — — — === ==,
Ñ
f I
| I
I | — HDMI Cable _— I o a
| =) | | ТКТ Ln == |
| |
|
“
— — — — — он кн ны не кн A O an an
To mmm — — — | шин |
1) Pomocí kabelu HDMI lze pripojovat audio a video zarízení s vystupem HDMI.
2) Po pripojeni kabelu zapojte napajeci kabel do sité a zapnéte zarizeni.
3) Stisknutim Y zapnete zarízeni.
4) Stisknutim tlacitka INPUT prepnéte na port HDMI.
3. Audio a Video zarizeni
ци и ни ны он Он ни пн ни
=) | =m HDMI Cable OE
1) Pomocí kabelu HDMI Ize pfipojovat audio a video zatizeni se vstupem HDMI.
2) Po pripojení kabelu zapojte napájecí kabel do síté a zapnéte zarízeni.
3) Stisknutim O zapnete zafizeni.
4. Pripojení RS232
Serial Port Cable
RS232
ция кн к кн == ==
"ен ны ны кн кн к =
EL
— — — — — — — — — —
— — — — == === === === === == =”
Ро propojení zarízení pro centrální ovládání a zarízení pomocí kabelu sériového portu
se dají urcité funkce zarizeni ovladat pomoci zafizeni pro centralni ovladani — napriklad
jde o vypnuti/zapnuti zafizeni, úpravu hlasitosti zvuku atd.
5. Pripojení LAN
Network Cable
:
uN =
= == == == == == === == == == == == == ==
“ета == == = === == ==> == == == == == == =
—— — ни | ни | ни — ны | а —= — — = = === == == === == == == == == == == == == == == «”“
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi a IO
6. Pripojení USB
USB Cable
=
|
USB Device
— = = = == == == == == == == == == ==
“= == == === === == === === == == == == == =”
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi О IO
6. Oviládani nabidek
Oviádáni nabídek dotykem
Zpúsob vyvolání
Vycházejte ze spodní strední cásti displeje a podle prikladu nize potazenim
dotykovym perem smérem ke stredu obrazovky vyvolejte dotykovou nabídku.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E а O В 7 ses
Poznámka: Vyse je ukázán ,,zpüsob dotyku“ k vyvoläni dotykové nabidky zminény v této príruéce.
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi О IO
Nabídka nastavení
Obecná nastavení
General Setting
< - - pr
= - a
PC Android HDMI HDMI2 HDMI3 VGA
4 — Ф C e
e Stisknutim tlacítka INPUT na dálkovém ovladaci nebo prostrednictvím zpúsobu dotyku A
vyvolejte nabidku Obecna nastaveni.
e Stisknutim tlacitka W/A/</p na dälkovém ovladaci vyberte pozadovany kanal.
e Stisknutim tlacitka Enter na délkovém ovladaci nebo kliknutim primo dotykovym perem potvrdte
vybrany vstupni kanal.
e Stisknutim tlacitka Return na dalkovém ovladaci nebo kliknutim dotykovym perem na prazdnou
oblast mimo nabidku opustte nabidku.
* Poznámka: Kanal PC se zobrazi jen v pfipadé, ze zafizeni pripojuje vestavény pocitac.
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi О IO
Podrobná nabídka nastavení
Stisknutim tlacitka Menu na dalkovém ovladaci nebo kliknutim dotykovym perem na ikonu mx
v nabidce Obecna nastaveni vyvolate podrobnou nabidku nastaveni.
Podrobna nabidka nastaveni zahrnuje polozky Audio, Obrazovka, Zobrazeni a Ladéni.
Audio
( |
A
\ \
25 0
Volume Balance
ılıl |
Meeting Class Custom
Mute
e Stisknutim tlacitka » na dalkovém ovladaci vyberte nabidku nastaveni Audio.
e Pomoci tlaCitek w/a /</» па dálkovém ovladaci nebo primo kliknutim dotykovym perem
vyberte moznost.
e Stisknutim tlacitka Enter na dalkovém ovladaci vstupte do rezimu uUprav a stisknutim tlacitka </>
nebo primym kliknutim dotykovym perem upravte jednotlivé moznosti. Stisknutim tlacitka
Enter/Back opustíte rezim úprav.
e Stisknutim tlacitka Mute na dálkovém ovladaci nebo kliknutim primo dotykovym perem
aktivujete Ci deaktivujete ztlumeni.
e Stisknutim tlacitka Back na dalkovém ovladaci nebo kliknutim dotykovym perem na prázdnou
oblast mimo nabidku opustte nabidku.
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi a IO
Obrazovka
(Vp)
Mun
Pixel Shift
e Stisknutím tlacítka » na dálkovém oviadaci vyberte nabídku nastavení Obrazovka.
e Stisknutim tlacitka W/4A/</Bna dälkovém ovladaci nebo primo kliknutim dotykovym perem
vyberte moznost.
e Stisknête tlacitko Enter na dâlkovém ovladaci nebo kliknutim primo dotykovym perem vstupte
do vybraného rezimu.
e Stisknutim tlacitka Back na dalkovém ovladaci nebo kliknutim dotykovym perem na prázdnou
oblast mimo nabidku opustte nabidku.
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi О IO
Zobrazení
O)
< Display
ODE
e Stisknutím tlacítka № na dálkovém ovladati vyberte nabídku nastavení Zobrazení.
e Stisknutim tlaCitka “7/4/</» na dálkovém ovladaci nebo primo kliknutim dotykovym perem
vyberte moznost.
e Stisknutim tlacitka Enter na dalkovém ovladaci vstupte do rezimu úprav a stisknutim
tlacitka €/®»nebo primym kliknutim dotykovym perem upravte jednotlivé moznosti.
Stisknutím tlacítka Enter/Back opustíte rezim úprav.
e Stisknutim tlacitka Back na dálkovém ovladaci nebo kliknutim dotykovym perem
na prazdnou oblast mimo nabidku opustte nabidku.
CS - 17
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi О IO
_—
Ladén
eo Stisknutim tlacitka 1D na dálkovém ovladaci vyberte nabídku nastavení Ladéni.
e Stisknutim tlacítka w/a/< /» na dalkovém ovladaci nebo primo kliknutim dotykovym perem
vyberte moznost.
e Stisknutim tlacCitka Enter na dalkovém ovladaci vstupte do rezimu úprav aa stisknutim tlacitka </>
nebo primym kliknutim dotykovym perem upravte jednotlivé moznosti.
Stisknutím tlacítka Enter/Back opustíte rezim úprav. Rovnéz je moz¿né kliknutím na ikonu ,Auto”
provést ladéní automaticky.
e Stisknutim tlacitka Back na dälkovém ovladaci nebo kliknutim dotykovym perem na präzdnou
oblast mimo nabidku opustte nabidku.
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi О IO
7. Jednoduché odstrañováni
problémú
Zarizeni nepracuje normálné
Selhání dálkového Zkontrolujte, zda mezi dálkovym ovladacem a oknem pro príjem
ovladaée ovládaciho signálu neprekází jiné objekty, které by mohly
vést k neúspéchu.
Zkontrolujte, zda mají póly baterie v dálkovém ovladaci
správnou polohu.
Zkontrolujte, zda není potreba v dálkovém ovladaci vyménit baterie|
Zarizení se Je nastaveny prechod do rezimu spánku ci nikoli.
automaticky Zkontrolujte, zda nedoslo k náhlému vypadku proudu.
vypina
Systém se automaticky vypne, pokud externi kanal interaktivniho
inteligentniho panelu na 5 minut ztrati signal. Zkontrolujte vstup
a pripojeni signalu.
Rezim PC
Signál mimo dosah Zkontrolujte, zda je displej správné nastaven.
Zkontrolujte, zda je rozlisení nastaveno na nejlepSí mo¿nou variantu.
V nabídce zkontrolujte synchronizaci car a poli.
Pozadí má svislé Vyberte v nabídce automatickou opravu.
cary nebo pruhy
Upravte v nabidce frekvenci a fazi.
Obraz postrada
barvy, barvy nejsou
zobrazeny správné
Zkontrolujte, zda je VGA spravné pripojeno nebo zda nema
problém s kvalitou.
Upravte v nabídce chromatiénost a jas nebo kontrast.
Nepodporovany
Vyberte v nabidce automatickou opravu.
format zobrazeni
Upravte v nabidce frekvenci a fazi.
LA 7
Funkce dotykového ovladani
Funkce dotykového Zkontrolujte, zda je velikost dotykaného predmétu
ys srovnatelná s prstem.
ovladani
Pozice dotyku neni Zkontrolujte, zda je dotykové pero umisténo proti displeji.
spravna
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi О IO
Funkce videa nepracuje normalné
Zadny obraz a Zkontrolujte, zda je zarizeni zapnuto.
zádny zvuk Zkontrolujte, zda je kabel signálu správné pripojen, zda mu odpovídá
vstup v Casti INPUT.
Pokud se nachäzite v rezimu interniho pocitace, zkontrolujte,
zda je interní pocítac spustén.
Vodorovné nebo Zkontrolujte, zda je kabel signálu správné pripojen.
svislé pruhy ci Zkontrolujte, zda se v okoli zafizeni nenachazi jiné
chvéjici se obraz elektronické vybaveni nebo napajeci nastroje.
Bez barev,
Upravte v nabidce chromatiénost a jas nebo kontrast.
slabé barvy Zkontrolujte, zda je kabel signálu správné pripojen.
nebo slaby obraz
Funkce audia nepracuje normálné
S obrazem, ale Zkontrolujte, zda neni aktivovan rezim ztlumeni stisknutim tlacitka ztlumeni.
7
bez zvuku
Stisknutim tlac¢itek VOL + / - upravte hlasitost.
Zkontrolujte, zda je zvuková linka správné pripojena.
Zvuk vychazi pouze Upravte v nabidce vyvazeni zvuku.
z jednoho
reproduktoru Zkontrolujte, zda ovládací panel zvuku potítaée nastavuje pouze
jeden zvukovy kanal.
Zkontrolujte, zda je zvuková linka správné pripojena.
Vystup HDMI bez Zkontrolujte pripojení externiho zafizeni.
zvuku
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi О IO
8. Udrzba
Správnou údr¿bou múzete predejít mnoha brzkym poruchám a díky pravidelnému cisténi múze
byt zarizeni dlouho jako nové.
Pred Cisténim a provadénim udrzby odpojte napajeni, aby nedoslo k úrazu elektrickym proudem.
Cisténi obrazovky
Rovnomérné smichejte trochu avivaze nebo Cisticiho prostfedku na nadobi s alkoholem.
Mékky hadfik celÿ namocte do smési.
Hadrik vytahnéte a vyzdimejte do polosucha, poté s nim otfete obrazovku zarizeni.
Nékolikrát opakujte, pri otirani davejte pozor, aby voda nevytekla
do zarizeni.
Cisténi éelniho rému
Celni ram otfete suchym, mékkym, neZmolkujicim se hadríkem.
Dlouha doba nepouzivani zarizeni
Pokud se zarizeni nebude dlouho pouzivat, napriklad béhem dovolené,
odpojte zásuvku z elektrické síté, aby nehrozila potenciální nebezpecí
zpúsobená kolísánim zdroje napájení v dúsledku zásahu bleskem.
Prestigio
UZivatelska prirucka k produktu Prestigio Multiboard
9. Technické parametry
PRODUKT PMB432D435/ PMB528L552/ PMB528L652/ PMB728L655/ PMB528L701/ PMB728L752/ PMB728L862/ PMB751G983/
PMB000D435* PMB000L550* PMB000L650* PMBOOOLES5* PMBOO0L700* PMBOO0L750* PMB000L860* PMB000G980*
Velikost displeje v palcich 43" (UHD) 55" (UHD) 65" (UHD) 65" (UHD) 70" (UHD) 75" (UHD) 86" (UHD) 98" (UHD)
Rozliseni obrazovky 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160
Doba odezvy 9ms 9ms 8ms 6ms 8ms 8ms 8ms 8ms
Pozorovaci ûhly 178/178
LED/infracervená LED/infracervená LED/infracervená LED/infracervená LED/infratervené LED/infracervená LED/infracervená LED/infracervená
Technologie obrazovky/snímate |10bodová dotyková, | 20bodová dotyková, | 20bodová dotyková, | 20bodová dotyková, |20bodová dotyková, | 20bodová dotyková, | 20bodová dotyková, | 20bodová dotyková,
2bodové psaní 10bodové psaní 10bodové psani 10bodové psani 10bodové psani 10bodové psani 10bodové psani 10bodové psani
Jas/kontrast [375 cd/m2 / 1000 : |350 cd/m2 / 1200 : 1850 cd/m2 / 1200 : 1250 cd/m2 / 1200 : 1250 cd/m2 / 4000 : |350 cd/m2 / 1100 : |350 cd/m2 / 1200 : 11350 cd/m2 / 1200 : 1
Frekvence 60Hz 120Hz
Spotreba energie:
Р 5 vs 96 W / <0,5 W 300 W / <1,35 W 350 W / <0,5 W 300 W / <0,5 W 300 W / <1,35 W 350 W / <0,5 W 550 W / <0,5 W 600 W / <0,5 W
obecné/pohotovostni rezim
HDMI vstup x HDMI vstup x VGA vstup x 1; HDMI vystup x HDMI vstup x HDMI vstup x HDMI vstup x 3;
3; HDMI 3; HDMI HDMI vstup x 2; 1; USB 2.0x 2 ( 3; HDMI 3; HDMI HDMI vystup x
vystup x1; vystup x1; HDMI vystup x +2 vystup x1; vystup x1; 1; USB 2.0 х 3 (2
USB 2.0x3(vé. 2 | USB 2.0x3 (vè. 2 1; AV vstup x 1; vepredu); USB 2.0x3 (vé. 2 | USB 2.0x3 (vè. 2 vepredu);
vepredu); vepredu); AUDIO vstup x USB 3.0x1 (+1 vepredu); vepredu); USB 3.0 x3;
USB 3.0 x 3; USB 3.0 x 3; 1; AUDIO vepredu) USB 3.0 x3;; USB 3.0 x 3; Dotyk x 2;
TP vystup x TP vystup x vystup x 1; ; TP vystup TP vystup x TP vystup x VGA vstup x 1;
hranf disolei USB 3.0 x 1; 2; VGA 2; VGA USB2.0 x 4; x 2; HDMI 2; VGA 2; VGA AUDIO vstup x 1;
Rozhrani displeje 1,3Mpx fotoaparát vstup x 1; vstup x 1; USB3.0 x 1; vstup x 3; vstup x 1; vstup x 1; AUDIO vystup x
Audio vstup x Audio vstup x Dotykové porty VGA vstup x 1; Audio vstup x Audio vstup x 1;
1; Audio 1; Audio x2;LANx1; [Audio vstup x 1; AV 1; Audio 1; Audio LAN x 1;
vystup x 1; vystup x 1; RS232 x 1 vstup x vystup x 1; vystup x 1; RS232 x 1,
1Gb LAN x 1; 1Gb LAN x 1; 1; RS232 x 1; 1Gb LAN x 1; 1Gb LAN x 1;
RS232 x 1; RS232 x 1; Audio vystup RS232 x 1; RS232 x 1;
x 1; LAN x 1;
COAX vystup
_ _ _ x1, _ _ _
Ctyrjádrovy Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i7
ARM Cortex A53 (8400 8. (8400 8. (8700 8. (8. generace (8700 8. (8700 8. (8700 8.
РС* generace) / generace) / generace) / 8400) / 8 GB generace) / generace) / generace) /
2 GB DDR4 / 8 GB DDR4 / 8 GB DDR4 / 8 GB DDR4 / DDR4 / 8 GB DDR4 / 8 GB DDR4 / 16GB DDR4 /
32 GB ROM 256GB jednotka 256GB jednotka 256GB jednotka 256GB jednotka 256GB jednotka 256GB jednotka 512GB jednotka
SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD
Graficka karta
Nezávislá graficka karta GeForce GT1030
Nezávislá grafická
karta
И 802.11 a,b,g,n 802.11ac (2,4 802.11ac (2,4 802.11ac (2,4 802.11ac (2,4 802.11ac (2,4 802.11ac (2,4 802.11ac (2,4
Wi-Fi GHz / 5 GHz) GHz / 5 GHz) GHz / 5 GHz) GHz / 5 GHz) GHz / 5 GHz) GHz / 5 GHz) GHz / 5 GHz)
USB 2.0x 2; USB 2.0x 2; USB 2.0x 2; USB 2.0 x 2; USB 2.0 x 2; USB 2.0 x 2; USB 2.0 x 2;
USB 4.0 x 3; USB 4.0 x 3; USB 3.0 x 4; USB 4.0 x 3; USB 4.0 x 3; USB 4.0 x 3; USB 3.0 x 4;
USB 3.1 typu C x 1; | USB 3.1 typu C x 1; | USB 3.1 typu Cx1; | USB 3.1 typu Cx 1; | USB 3.1 typu C x 1; | USB 3.1 typu C x 1; 1 USB 3.1 typu C x1;
BT 4.2 x 1; LAN x 1; | BT 4.2 x 1; LAN x 1; BT4.2; LAN x 1; BT 4.2 x 1; LAN x 1; | BT 4.2 x 1; LAN x 1; | BT 4.2 x 1; LAN x 1; BT4.2; LAN x 1;
PC rozhrani VGA vystup x VGA vystup x VGA vystup x VGA vystup x VGA vystup x VGA vystup x VGA vystup x
1; DP vystup x 1; DP vystup x 1; DP vystup x 1; DP vystup x 1; DP vystup x 1; DP vystup x 1; DP vystup x
1; Vstup 1; Vstup 1; Vstup 1; Vstup 1; Vstup 1; Vstup 1; Vstup
mikrofonu x 1; mikrofonu x 1; mikrofonu x 1; mikrofonu x 1; mikrofonu x 1; mikrofonu x 1; mikrofonu x 1;
HDMI vystup HDMI vystup HDMI vystup HDMI vystup HDMI vystup HDMI vystup HDMI vystup
x1; x1; x 1; x1; X 1; X 1; x 1;
Stereofonní Stereofonní Stereofonní 2.1:2x10Wa Stereofonní Stereofonní Stereofonní Stereofonní
Audio reproduktory 2 reproduktory 2 reproduktory 2 1x15W reproduktory 2 reproduktor reproduktory 2 reproduktory 2
x8W x 12W x 12W x 12W y 2x12W x 12W x 12W
Rozméry(mm) 1089 x 605 x 89 1302 x 791 x 98 1489 x 897 x 86 1493 x 872 x 88 1638 x 982 x 98 1710 x 1020 x 86 1957 х 1160 х 86 | 2244 x 1323 x 90,5
Rozméry balení (mm) 1215 x 710 x 165 1458 x 932 x 220 | 1656x 1050x204] 1697 х 1039 х 220 | 1803x1160x243| 1860x 1170x280] 2211x1370x280| 2483 x 1493 x 376
19,5: panel
Hmotnost (kg) 8,8: stojan 32 41 41 56 52 65 101,5
28,3: celkem
24,5: panel
Hmotnost v baleni (kg) 12,1: stojan 40 52 51 68 71 96 139
36,6: celkem
* Modely bez PC
Pozor! Popis a rozhraní panelu se mohou zménit ve spojitosti s aktualizacemi rady modelú. DalSí informace
o produktech naleznete na webu: www.prestigio.com
UZivatelska pFirucka k produktu Prestigio Multiboard Presfi О IO
1 0. Ochrana obchodnich
znacek a dusevniho vlastnictvi
Tento dokument, obsah zarizeni a veSkery predem nahrany material, véetné typ,
grafickych obrázkú, zvukú, videí, textu, designovych prvkú, softwaru a dokumentace
(uzivatelské prirucky, ilustrace atd.) jsou soucasti dusevniho vlastnictvi a bez
povoleni vlastnika se nesmi se kopirovat, upravovat Ci distribuovat — jako celek ani
po castech.
Ochranna znamka Prestigio a logo Prestigio patri spolecnosti Prestigio Plaza Limited.
,Prestigio” je registrovana ochranna znamka patrici spolecnosti Prestigio. Platny zakon:
tento dokument je sestaven v souladu se zakony statu Kypr. Jakékoli otazky tykajici
se tohoto dokumentu je treba smérovat na spolecnost: Prestigio Plaza Ltd, Kypr,
Zinas Kanther&Origenous, P.C. 3035 Limassol.
Tyto informace se mohou Cas od ¢asu ménit. Dalsi informace naleznete na adrese
www.prestigio.com
CS:
Vyrobce: Prestigio Plaza Ltd, Cyprus, Zinas Kanther&Origenous, P.C. 3035
Limassol.
Vyrobeno v Ciné
Dovozce do Ruské federace: LLC Asbis 129512 Moscow, ul.
Akademika Korolyova, 13, 1. Tel. +7 (495) 775-0641
Datum vyroby je zobrazeno na samolepce pod sériovym Cislem na konkrétnim baleni.
CE [AL
www.prestigio.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement