Prestigio Tablet WIZE 4111 3G Manual

Prestigio Tablet WIZE 4111 3G Manual
MULTIPAD WIZE 4111 3G
PMT4111_3G
Tahvelarvuti Kasutusjuhend
Kasu
Üldine teave
Hea klient!
Täname, et olete valinud tahvelarvuti Prestigio MultiPad. Enne tahvelarvuti kasutama hakkamist lugege
see kasutusjuhend hoolikalt läbi, et tutvuda seadme kõigi funktsioonidega. Hoidke kasutusjuhend alles
ja seadme kohta küsimuste tekkimisel vaadake sellest järele. Kasutusjuhend sisaldab teavet
tahvelarvuti ohutu kasutamise, selle tehniliste andmete, eelinstallitud tarkvara põhiliste funktsioonide
ja seadistamise kohta ning muud kasulikku informatsiooni, mis aitab teil tahvelarvutit, Androidi
operatsioonisüsteemi ja rakendusi paremini kasutada.
Lahtiütlus
Kuna Prestigio tooteid uuendatakse ja täiustatakse pidevalt, võib teie seadme tarkvara välimuse
ja funktsioonide poolest käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatust mõnevõrra erineda. Me anname
endast parima tagamaks, et selles kasutusjuhendis esitatud teave ja toimingute kirjeldused on
täpsed ja põhjalikud. Prestigio ei vastuta kasutusjuhendis esinevate vigade ega vahelejätmiste
eest. Käesolevaga jätab Prestigio endale õiguse muuta oma tooteid ükskõik millisel viisil ilma ette
teatamata.
Tähtsad ohutusjuhised
Tahvelarvuti Prestigio MultiPad on ette nähtud mobiilseks kasutamiseks. Palun lugege allolevad
juhised hoolega läbi. Need aitavad teil vältida seadme kasutamisel tekkida võivaid ohutusprobleeme
ja võimaldavad hoida seadme heas seisukorras.
1. Ärge asetage MultiPadi peale mingeid esemeid, sest need võivad ekraani kriipida.
2. MultiPadi tuleb hoida sellises keskkonnas, kus ei esine äärmuslikke temperatuurimuutusi.
3. Hoidke seade eemal otsese päikesevalguse käest ja küttekehade juurest.
4. Kaitske tahvelarvutit niiskuse ning tolmu ja suitsu eest, sest need võivad seadet kahjustada.
5. Vältige MultiPadi kokkupuutumist kemikaalidega.
6. Ärge asetage MultiPadi ebakindlale või kaldus pinnale. Seadme kukkumine võib kahjustada LCDekraani, mis ei ole garantiiga kaetud.
7. Ärge asetage MultiPadi tugevasse magnet- või elektrivälja.
8. Kaitske MultiPadi löökide ja tugeva surve eest.
9. Töötemperatuur: MultiPadi tohib kasutada üksnes sellises keskkonnas, milles ümbritseva õhu
temperatuur on vahemikus 0 °C (32 °F) kuni 45 °C (113 °F).
10. Ärge sisestage MultiPadi seadmeid või esemeid, mis ei ühildu selle ühenduspesadega.
11. Ärge kasutage MultiPadi vihma käes – tegemist EI OLE veekindla seadmega. Kaitske Multipadi
tolmu, mustuse ja liigse niiskuse eest.
12. Ärge kasutage MultiPadi sõiduki juhtimise ajal.
13. Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud laadijaid. Teiste tootjate valmistatud laadijate
kasutamine võib tahvelarvutit kahjustada ja teie tervise ohtu seada.
14. MultiPad ja adapter võivad seadme tavapärase kasutamise ja laadimise ajal soojeneda. Ärge
asetage tahvelarvutit pehmele pinnale ning muudele sellistele pindadele ja keskkondadesse, milles
võib olla takistatud seadmest tavapärane soojuse eraldumine, nii et seade kuumeneb üle. Ärge jätke
MultiPadi endale sülle ega mingi muu kehaosa vastu, et vältida soojuse eraldumisest tingitud
ebamugavustunnet või kehavigastusi.
15. Pärast laadimist eemaldage MultiPad vooluvõrgust.
16. Ärge kasutage ekraani puudutamiseks kirjutusvahendit ega mingit muud teravat eset. Puhastage
puutetundlikku ekraani pehme riidelapiga. Vajaduse korral tehke lapp enne puhastamist kergelt
niiskeks. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks abrasiivseid materjale ega puhastusvedelikke.
17. ÄRGE võtke MultiPadi koost lahti; parandustöid võib teha ainult Prestigio volitatud
hoolduspersonal.
18. Lülitage alati MultiPad välja, enne kui hakkate installima või eemaldama selliseid väliseid
seadmeid, mis ei võimalda käigultvahetust.
19. Lennuki õhkutõusmise ja maandumise ajaks tuleb MultiPad välja lülitada.
Garantii
Garantiiteave on esitatud veebilehel https://prestigio.com/use. MultiPadi elutsükkel
on kaks aastat.
Sisukord
1. Pakendist eemaldamine ....................................................................................................1
Pakendi sisu ....................................................................................................................................1
Ülevaade ........................................................................................................................................1
Nupud .........................................................................................................................................1
2. Alustamine ........................................................................................................................2
SIM-kaardi paigaldamine .......................................................................................................2
Mälukaardi sisestamine ........................................................................................................2
Aku laadmine .........................................................................................................................3
Tahvelarvuti sisselülitamine ..................................................................................................3
Avakuva ...................................................................................................................................3
Menüüloend ..........................................................................................................................4
3. Põhifunktsioonid .................................................................................................................6
Puutetundlikkus ........................................................................................................................6
Teadete paneel ......................................................................................................................... 7
Kiirseadistus ........................................................................................................................7
Olekuikoonid .............................................................................................................................8
Tahvelarvuti ühendamine teise arvutiga .................................................................................8
Ekraani lukustamine ja lukust avamine .....................................................................................8
Teksti sisestamine ......................................................................................................................9
Süsteemi uuendamine ................................................................................................................9
4. Internetiühendus ...............................................................................................................10
Internetiühenduse loomine ...................................................................................................10
Veebilehitseja .............................................................................................................................12
5. E-post ...............................................................................................................................13
E-posti konto loomine ...........................................................................................................13
E-kirja saatmine ....................................................................................................................13
E-kirjade vaatamine ...................................................................................................................13
E-kirjadele vastamine ............................................................................................................13
E-kirjade kustutamine ...........................................................................................................13
Gmail .....................................................................................................................................14
6. Kaamera ......................................................................................................................................15
Kaamera ülevaade ..................................................................................................................15
Pildistamine ............................................................................................................................16
Selfi tegemine .............................................................................................................................16
Panoraampildi tegemine ............................................................................................................16
HDR-i kasutamine ..................................................................................................................16
Video tegemine .......................................................................................................................16
Kaamera ja video seaded .............................................................................................................16
7. Multimeedium ...........................................................................................................................18
Pildigalrii 18 Videomängija ..................................................................................................19
Muusikamängija ....................................................................................................................19
FM-raadio ..............................................................................................................................20
8. Sõnumid .........................................................................................................................21
Sõnumi saatmine ..................................................................................................................21
Sõnumi avamine ...................................................................................................................21
Sõnumile vastamine ...............................................................................................................21
Sõnumi edasisaatmine või kustutamine ................................................................................21
Vestluse kustutamine ............................................................................................................21
9. Bluetooth .................................................................................................................................22
Bluetooth ................................................................................................................................22
10. Prestigio e-luger .............................................................................................................23
E-lugeri ülevaade ...............................................................................................................23
E-raamatu allalaadimine ...................................................................................................23
E-raamatu lugemine ............................................................................................................24
E-lugeri seaded ..................................................................................................................24
11. Kaardirakendus Google Maps ........................................................................................25
Kaardirakenduse kasutamine ...............................................................................................25
Asukoha määramine ............................................................................................................25
Teejuhiste saamine ..............................................................................................................25
12. Muud ...............................................................................................................................................26
Kell ...................................................................................................................................26
Kalender ..................................................................................................................................26
13. Tahvelarvuti seadistamine ...........................................................................................28
Traadita ühendus & võrgud .....................................................................................................28
Seadme seaded .....................................................................................................................28
Isiklik .................................................................................................................................29
Kontod ...............................................................................................................................29
Süsteem ...............................................................................................................................29
14. Tehnilised andmed ..........................................................................................................31
15. Teave spetsiifilise neeldumismäära kohta .....................................................................32
Rahvusvahelised standardid ............................................................................................32
16. Veateated ......................................................................................................................33
1. Pakendist eemaldamine
Pakendi sisu
•
•
•
Prestigio MultiPad
USB-kaabel
Õigus- ja ohutusteave
1
MIC
7
Korvaklapi pistik
2
Eesmine kaamera
8
Micro-USB-port
3
Maht
9
Kõlar
4
Toitenupp
5
Reset
6
Tagumine kaamera
•
•
•
Reisilaadija
Kiirjuhend
Garantiikaart
1
Nupud
Menüü-, avakuva- ja tagasi-nuppude abil saate tahvelarvutis soovitud kohta liikuda.
Puudutage
Puudutage
Puudutage
, et avada uusimate rakenduste loetelu.
, et minna tagasi avakuvale.
, et minna tagasi eelmisele kuvale.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
1 1
2. Alustamine
Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Prestigio seltsi!
Et kasutada seadet parimal võimalikul viisil ja tunda rõõma kõigest, mida Prestigiol
on pakkuda, külastage veebilehte:
https://prestigio.com/tablets
2
Toote kohta täpsema teabe saamiseks külastage veebilehte:
https://prestigio.com/use
Ärge katke antenni kinni ei käe ega mingi muu esemega. See võib põhjustada
ühendusprobleeme või akut liigselt koormata.
Enne seadme kasutamist lugege läbi “Õigus- ja ohutusteave”.
SIM-kaardi sisestamine
1. Lülitage seade välja ja avage selle küljel olev SIM-kaardi pesa kate.
2. Lükake standardne SIM-kaart SIM-kaardi pesasse nii, et kaardi kuldne kontaktpind on suunatud
allpoole ja selle “äralõigatud” nurk sissepoole. Lükake SIM-kaart tervenisti pesasse, kuni see klõpsuga
paigale asetub.
3. Sulgege SIM-kaardi pesa kate.
• Sobimatud SIM-kaardid, käsitsi lõigatud nurgaga SIM-kaardid ja SIM-kaardi
adapterid võivad kahjustada nii kaarte kui ka seadet ennast ning rikkuda kaardil
olevad andmed.
• SIM-kaartide kriipimise või painutamise tagajärjel võivad sellele salvestatud
kontaktid ja muud andmed kättesaamatuks muutuda, seetõttu olge kaartide
käsitsemisel, sisestamisel ja eemaldamisel ettevaatlik.
• Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.
Mälukaardi sisestamine
1. Sisestage mälukaart nii, et selle kuldne kontaktpind on suunatud allapoole.
2. Lükake mälukaart pilusse, kuni see klõpsuga paigale asetub.
• Mõningad mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Vale kaardi kasutamine võib
seadet või mälukaarti ennast kahjustada ja rikkuda sellele salvestatud andmed.
Sage andmete kirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide kasutusiga.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
2
Aku laadimine
Uus aku on osaliselt laetud. Ekraani paremas ülemises nurgas olev aku ikoon näitab aku
laetuse määra.
1. Ühendage USB-kaabli väiksem ots seadme micro-USB-pordiga ning juhtme suurem ots
laadijaga.
2. Kui aku on täielikult laetud, ühendage tahvelarvuti aku küljest lahti. Kõigepealt eemaldage
laadija seadme küljest ja seejärel vooluvõrgu pistikupesast.
Kasutage alati originaaltarvikuid, et tagada aku optimaalne jõudlus. Muud tarvikud
(näiteks teiste tootjate laadijad) võivad kahjustada nii akut kui ka tahvelarvutit ennast.
Aku jõudluse optimeerimine
Allpool on esitatud nõuandeid, kuidas aku jõudlust optimeerida.
-
Alati veenduge, et tahvelarvuti on seadistatud sobivaks selle tegelikule kasutusele.
Kui te Bluetoothi, Wi-Fi’t ega muid rakendusi parajasti ei kasuta, siis lülitage need välja.
Seadistage ekraani taustavalgustus madalale või keskmisele tasemele ning lühimale kestusele.
Ärge kasutage ega asetage tahvelarvutit magnetiliste esemete (näiteks raadio või televiisori)
lähedusse ega metallpinnale, sest need mõjutavad võrguühendust ja koormavad akut.
Tahvelarvuti sisselülitamine
Tahvelarvuti sisselülitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda mõni sekund all.
1. Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmub ekraanile Prestigio Installer Wizard. See pakub
teile kolmanda poole rakendusi; puudutage neid rakendusi, mida tahate tahvelarvutisse
installida. Rakenduste installimisel järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
2. Rakenduste installimiseks võib tahvelarvutil kuluda mitu minutit.
Tahvelarvuti väljalülitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda all ning seejärel
puudutage hüpikekraanil Power off (Lülita välja).
Kui te Prestigio Installer Wizardi pakutavaid rakendusi esimesel korral ei paigalda, siis
puudutage avakuval
, et installida need järgmisel korral.
Avakuva
Avakuva on lähtepunkt tahvelarvuti mis tahes funktsioonide kasutamiseks. Avakuval võib olla
mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks libistage sõrmega mööda ekraani vasakule või
paremale. Tagasi avakuvale minemiseks toksake
. Tahvelarvuti avakuva koosneb
alljärgnevast:
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
3
Taustapildi muutmine
Valige taustapildiks meelepärane foto. Tehke valik olemasolevate taustapiltide hulgast või kasutage
ükskõik millist tahvelarvuti kaameraga tehtud fotot.
1. Toksake mõnd tühja kohta avakuval ja hoidke sõrme ekraanil.
2. Valige üks järgmistest valikutest: ES File Explorer, Gallery (Galerii), Live wallpapers (Livetaustapildid) või Wallpapers (Taustapildid).
3. Valige pilt ja toksake Set wallpaper (Määra taustapildiks). Või valige pilt, muutke lõikeraami
nihutades selle suurust ja seejärel toksake OK.
Avakuvale rakenduse ikooni lisamine
1. Toksake avakuval
, et avada menüüloend.
2. Toksake rakenduse ikooni ja hoidke sõrme sellel.
3. Lohistage ikoon paneeli eelvaatele.
Avakuvalt ikooni eemaldamine
1.
2.
3.
4.
Toksake eemaldatavat ikooni ja hoidke sõrme sellel.
Ekraani ülaossa kuvatakse valik Remove (Eemalda).
Lohistage ikoon valikule Remove (Eemalda).
Kui valik Remove (Eemalda) muutub punaseks, tõstke sõrm ikoonilt.
Menüüloend
Kõik rakendused ja vidinad on leitavad menüüloendist. Menüüloendi avamiseks toksake
avakuval . Menüüloend võib koosneda mitmest paneelist. Teiste paneelide vaatamiseks libistage
sõrmega mööda ekraani vasakule või paremale.
Avakuvale tagasiminemiseks toksake klahvi
või
.
Tahvelarvuti menüüloend sisaldab alljärgnevat:
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
4
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
5
3.
Põhifunktsioonid
3
Sõrmed
Puudutage ekraani ainult sõrmeotstega.
Toksates puudutamine
Toksamine ja hoidmine
Seadme sisselülitamiseks, rakenduse
avamiseks, menüüloendist valiku tegemiseks,
ekraaniklahvi vajutamiseks või ekraanile
kuvataval klaviatuuril sümboli sisestamiseks
toksake seda sõrmega.
Toksake objekti ja hoidke sellel sõrme
vähemalt 2 sekundit, et näha võimalikke
valikuid.
Libistamine
Libistamine või kerimine
Suurendamine
Vähendamine
Libistage kiiresti sõrmega üle ekraani
vertikaalselt või horisontaalselt, et näiteks
minna edasi järgmisele veebilehele või
liikuda dokumendis üles-alla.
Veebilehe, kaardi või pildi mingi osa
suurendamiseks libistage kaht sõrme
teineteisest eemale.
Libistage sõrmega vertikaalselt üle ekraani, et
avada rippmenüü. Kerimiseks libistage sõrmega
korduvalt üles või alla.
Veebilehe, kaardi või pildi mingi osa
vähendamiseks libistage kaht sõrme
teineteisele lähemale.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
6
Nipsamine
Nipsake avakuval või rakenduste lehel vasakule
või paremale, et avada uus paneel. Nipsake
üles või alla, et kerida läbi veebileht või loetelu,
näiteks kontaktide nimekiri.
Teadete paneel
Uue teate saamisel saate avada teadete paneeli, et näha, millise sündmuse teate või uue
teabega on tegemist.
- Teadete paneeli avamiseks libistage sõrmega ekraani vasakust ülaservast allapoole.
- Teadete paneeli sulgemiseks lükake paan üles tagasi.
- Teate eiramiseks toksake
.
Kiirseaded
Kiirseaded võimaldavad hõlpsasti sisse lülitada lennukirežiimi ja Wi-Fi, samuti pakuvad need
kiiret juurdepääsu režiimi muutmisele, ekraanikuva ereduse seadistamisele ja ekraanikuva
automaatsele pööramisele.
- Kiirseadete menüü avamiseks libistage sõrmega ekraani paremast ülaservast allapoole.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
7
Olekuikoonid
Ekraani ülaservas olekuribale kuvatavad ikoonid annavad teavet tahvelarvuti seisundi kohta.
Ikoonid
Tähendus
Ikoonid
Tähendus
Hääletu režiim aktiveeritud.
3G võrguga ühendatud.
Vibrarežiim aktiveeritud.
Wi-Fi’ga ühendatud.
Lennukirežiim aktiveeritud.
Rändlus (väljaspool tavapärast
teeninduspiirkonda).
Aku täituvus.
Bluetooth aktiveeritud.
Helistamine pooleli.
Ühendatud PC-ga.
Vastamata kõne.
Juhtmega kõrvaklapid + mikrofon
ühendatud.
Uus SMS või MMS.
Kõrvaklapid ühendatud.
GPRS-võrguga ühendatud.
SIM-kaarti ei leitud.
EDGE-võrguga ühendatud.
Äratus sees.
HSPA-võrguga ühendatud.
PC-ga ühenduse loomine
Tahvelarvuti micro-USB-port võimaldab vahetada meedia- ja muid faile teise arvutiga.
PC-st failide alla laadimine
1. Ühendage oma tahvelarvuti teise arvutiga komplekti kuuluva USB-kaabli abil.
2. Avage teadete paneel ja seejärel toksake Connected as a media device (Ühendatud
meediumiseadmena) > Media device (MTP) (Meediumiseade (MTP)).
3. Liigutage faile oma tahvelarvuti ja teise arvuti vahel.
Ekraani lukustamine ja lukust avamine
Kui tahvelarvutit ei kasutata, siis lukustage see, et vältida soovimatuid toiminguid ja säästa akut.
• Lukustamine: vajutage toitenuppu.
• Lukust avamine: vajutage toitenuppu ja seejärel libistage üle lukuikooni, et ekraan lukust lahti teha.
Kui tahvelarvuti on lukustatud, siis ei juhtu ekraani puudutamisel
midagi. Küll aga saab tahvelarvutiga:
• võtta vastu kõnesid, tekstsõnumeid ja süsteemi uuendusi;
• esitada muusikat;
• reguleerida heli valjust.
Kõnele vastamiseks või muusika kuulamiseks saate kasutada kõrvaklappe.
Automaatlukk
Te saate määrata ajavahemiku, mille möödudes ekraan automaatselt lukustatakse.
1. Toksake menüüs Settings (Seaded) > Display (Ekraan) > Sleep (Puhkeolek).
2. Valige sobiv ajavahemik.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
8
Ekraanilukule parooli lisamine
Et kaitsta oma isiklikke andmeid ja takistada teistel ilma loata teie tahvelarvutit kasutamast,
varustage ekraanilukk PIN-koodi või parooliga. Ekraan tuleb lukust avada iga kord, kui
tahvelarvuti sisse lülitatakse või kui see on teatud aja jõude seisnud.
• Toksake menüüs Settings (Seaded) > Security (Turvalisus) > Screen lock (Ekraanilukk).
Tahvelarvuti lukust avamine
Lülitage ekraan sisse, vajutades toitenuppu, ja sisestage lukust avamise parool.
Kui olete parooli või koodi unustanud, on teil kokku viis korda võimalik seda uuesti
sisestada ja tahvelarvuti lukust avada. Kui kõik viis korda ebaõnnestuvad, siis viige
seade müügiesindusse või taastage tehaseseaded.
Teksti sisestamine
Sisestusmeetodi muutmine
Te saate alla laadida uue tekstisisestuse rakenduse või kasutada tahvelarvutisse algselt
installitud sisestusmeetodit. Sisestusmeetodi muutmiseks toimige alljärgnevalt:
1. Toksake menüüs Settings (Seaded) > Language & input (Keel ja sisestusviis) > Default
(Vaikeseade).
2. Valige eelistatav sisestusmeetod.
Prestigio klaviatuuri kasutamine
Teksti sisestamine
• Suurtähtede trükkimine: vajutage enne soovitava tähe puudutamist Shift-klahvi
puudutage Shift-klahvi ja hoidke seda all ning alles seejärel toksake tähte.
• Väiketähtede trükkimine: puudutage uuesti Shift-klahvi ja seejärel tähte.
• Numbrite, sümbolite ja kirjavahemärkide sisestamine: puudutage
.
või
Teksti lõikamine ja kopeerimine
1. Valige soovitud tekst ja toksake
või
. Valitud tekst seejärel kas lõigatakse või
kopeeritakse lõikelauale.
2. Toksake sõrmega teksti sisestamise väljal kohta, kuhu tahate teksti kopeerida, ja hoidke
sõrme ekraanil.
3. Toksake Paste (Kopeeri).
Süsteemi uuendamine
Tahvelarvuti kontrollib ja annab märku, kui saadaval on mõni uuendus. Uuendusi saadavust saate
ka käsitsi kontrollida. Sellisel juhul avage Settings (Sätted) > About tablet (Tahvelarvuti kohta)
> System updates (Süsteemi uuendused).
Uuenduste allalaadimise ajal ärge vajutage mitte ühtegi nuppu.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
9
4. Võrguühendus
Te saate tahvelarvuti ühendada internetiga, et sirvida veebilehti.
Internetiga ühenduse loomine
Tahvelarvuti loob internetiga ühenduse alati, kui vaja, kasutades selleks Wi-Fi
ühendust (kui see on võimalik) või teie mobiilioperaatori andmeühendust.
4
Andmeühendus
Te saate kasutada oma mobiilioperaatori andmeühendust. Osa rakendusi ja teenuseid võivad
edastada andmeid teie operaatori mobiilivõrgu kaudu, mis võib endaga kaasa tuua täiendavaid
kulutusi. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma mobiilioperaatoriga.
Andmeühenduse sisse- ja väljalülitamine
1. Toksake avakuval või menüüs
.
2. Toksake More... (Rohkem valikuid …) > Mobile networks
(Mobiilivõrgud) > Data enabled (Andmeedastus lubatud).
3. Toksake, et andmeühendus sisse või välja lülitada.
Kui andmeühendust sisse lülitatud ei ole ja puudub ka ühendus Wi-Fi võrguga, siis ei saa te
automaatselt alla laadida süsteemi uuendusi e-postkasti ja sotsiaalvõrgustike kontode
tarbeks ega muud sünkroonitud informatsiooni.
Andmerändluse sisse- ja väljalülitamine
Kui olete väljaspool oma mobiilioperaatori teeninduspiirkonda, siis looge ühendus operaatori
partnervõrgustikega ja kasutage nende andmesideteenuseid.
Rändluse raames andmesideteenuste kasutamine võib olla kulukas. Enne rändlusteenuse
kasutamist selgitage välja, millised on teie mobiilioperaatori pakutava andmerändluse
teenustasud.
1. Toksake peaekraanil või menüüs
.
2. Toksake More... (Rohkem võimalusi…) > Mobile networks
(Mobiilsidevõrgud) > Data roaming (Andmerändlus).
3. Toksake, et andmeühendus sisse või välja lülitada.
Andmeside kasutuse kontrollimine
Kui teie andmeside kasutus on piiratud, on oluline kontrollida tegevusi ja rakendusi, mis
saadavad ja võtavad vastu andmeid, näiteks veebilehtede sirvimine, veebikontode
sünkroonimine, e-kirjade vastuvõtmine ja olekumuutustest teavitamine.
Andmekasutuse mahu piiramiseks looge alati, kui võimalik, ühendus Wi-Fi võrguga
ning vähendage oma veebikontode ja e-posti kontode sünkroonimise sagedust.
Tahvelarvuti mõõdetav andmekasutuse maht võib erineda teie tegelikust andmekasutuse
mahust.
1. Toksake avakuval või menüüs
.
2. Toksake Data usage (Andmekasutus).
3. Lülitage andmeühendus sisse, valige Set mobile data limit (Seadista mobiilse andmeside limiit),
et automaatselt lõpetada andmeühendus, kui olete jõudnud kindlaksmääratud piirini.
4. Toksake Data usage cycle (Andmekasutuse tsükkel) ja määrake ajavahemik, mille möödudes
näha, kui palju andmeid te olete kasutanud.
5. Lohistage punast joonmärgist, et määrata igakuise andmeühenduse limiit.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
10
Wi-Fi
Ühendage seade Wi-Fi võrku, et kasutada internetti või jagada faile teiste seadmetega.
Wi-Fi kasutamiseks on teil vaja juurdepääsu traadita pääsupunktile või kuumkohale.
Wi-Fi signaali kättesaadavus ja tugevus olenevad ümbritsevast keskkonnast, näiteks
ehitise konstruktsioonist või ruume eraldavast seinast. Wi-Fi signaal peab neist läbi
pääsema.
Traadita võrguga ühenduse loomine
1. Toksake avakuval või menüüloendis
ja seejärel toksake Wi-Fi, et sellega ühendus luua.
2. Wi-Fi sektsioonis kuvatakse tuvastatud võrkude loetelu.
3. Toksake sellele Wi-Fi võrgule, millega tahate ühenduse luua.
- Kui valisite turvatud võrgu, peate sisestama võrguvõtme või parooli.
Järgmine kord, kui tahvelarvuti loob ühenduse varem kasutatud võrguga, ei pea te
parooli ega muud turbeteavet enam sisestama.
Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine
Järgige alljärgnevaid samme.
- Kiirmenüüs: toksake Wi-Fi.
- Avakuval või menüüloendis: toksake
ja seejärel Wi-Fi, et see sisse või välja lülitada.
Salvestatud traadita võrgu kustutamine
Kõik varem kasutatud võrgud, kaasa arvatud praegu kasutatava võrgu saab kustutada. Tahvelarvuti ei
loo sellega automaatselt ühendust.
1. Avakuval või menüüloendis: toksake
ja seejärel Wi-Fi.
2. Toksake traadita võrgul, millega olete varem ühenduse loonud.
3. Toksake Forget (Unusta).
Tahvelarvuti kasutamine traadita ruuterina
Jagage oma andmeühendust teiste seadmetega, muutes tahvelarvuti traadita ruuteriks.
• Veenduge, et andmeühendus on sisse lülitatud.
• Selle teenuse kasutamiseks peate olema oma mobiilsideteenuse pakkujaga sõlminud
vastava andmesidepaketi.
1. Toksake avakuval või menüüloendis
.
2. Toksake More... (Rohkem võimalusi…) > Tethering & portable hotspot (Ühenduse jagamine &
teisaldatav juurdepääsupunkt).
3. Avage Set up Wi-Fi hotspot (Seadistage Wi-Fi juurdepääsupunktid) ja pange ruuterile nimi või
kasutage vaikenime.
4. Valige ohutuse tüüp ja kaitske oma traadita ruuter parooliga (võti).
- Kui tegite rubriigis Security (Turvalisus) valiku None (Ühtegi), siis ei ole vaja parooli sisestada.
Parool on võti, mille teised peavad oma seadmes sisestama, et nad saaksid ühenduse luua teie
tahvelarvutiga ja kasutada seda traadita ruuterina.
5. Toksake, et lülitada sisse teisaldatav Wi-Fi juurdepääsupunkt.
Oma mobiilside andmeühenduse jagamine USB kaudu
Te saate oma tahvelarvuti andmeühendust kasutada ka selleks, et võimaldada teisel arvutil
võrguühendus luua.
• Veenduge, et SIM-kaart on tahvelarvutisse sisestatud.
• Võib-olla peate lisama oma andmesidepaketile USB kaudu võrguühenduse jagamise
teenuse, mis võib maksta lisatasu. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma
mobiilsideteenuse pakkujaga.
1. Ühendage tahvelarvuti teise arvutiga komplekti kuuluva USB-kaabli kaudu.
2. Toksake avakuval või menüüloendis
.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
11
3. Veenduge, et andmeühendus on sisse lülitatud.
4. Toksake More... (Rohkem võimalusi…) > Tethering & portable hotspot (Ühenduse jagamine &
teisaldatav juurdepääsupunkt).
5. Toksake, et lülitada sisse USB tethering (Ühenduse jagamine USB kaudu).
Veebilehitseja
Te saate tahvelarvutit kasutada ka veebilehitsemiseks. Enne veebilehe avamist veenduge, et
andmeühendus või Wi-Fi on sisse lülitatud.
Veebilehe avamine
1. Toksake avakuval või menüüloendis
.
2. Sisestage otsingusõnad või veebilehe aadress.
3. Veebis sirvides saate teha alljärgnevaid toiminguid.
- Toksake , et minna tagasi eelmisele lehele.
- Toksake
, et minna edasi järgmisele lehele.
- Toksake
, et praeguse veebilehe sisu värskendada. Kui veebileht on laetud, asendub algne
ikoon ikooniga
.
- Toksake , et lisada veebilehele järjehoidja.
- Toksake
, et otsida infot.
- Toksake
, et aken sulgeda.
- Toksake
, et avada uus aken.
- Toksake
, et avada veebilehti, mis on salvestatud rubriiki Bookmarks (Järjehoidjad), History
(Ajalugu) ja Saved pages (Salvestatud veebilehed).
Järjehoidja lisamine
1.
2.
3.
4.
Toksake avakuval või menüüloendis
.
Sisestage otsingusõnad või veebilehe aadress.
Avage veebileht.
Toksake
.
Failide allalaadimine
Te saate alla laadida faile ja rakendusi otse oma lemmikveebilehtedelt.
Veebist alla laetud failid ja rakendused võivad pärineda tundmatutest allikatest. Et kaitsta
oma tahvelarvutit ja isiklikke andmeid, on tungivalt soovitatav, et laeksite alla ja avaksite
üksnes neid faile, mis on pärit usaldusväärsetest allikatest.
Enne kui saate allalaetud rakenduse installida, on teil vaja anda tahvelarvutile
luba kolmandate poolte rakenduste installimiseks: selleks valige System
settings (Süsteemi seaded) > Security (Turvalisus) > Unknown sources
(Tundmatud allikad).
1. Toksake avakuval või menüüloendis
.
2. Minge veebilehele, kust tahate faili alla laadida.
3. Järgige veebilehel esitatud allalaadimise juhiseid.
Allalaetud failide vaatamine
1. Toksake avakuval
.
2. Faili avamiseks toksake sellel.
Veebilehitseja sätted
Seadistage veebilehitseja vastavaks oma veebikasutamise vajadustele. Valige veebilehitseja
kasutamiseks sobivad ekraani, privaatsuse ja turvalisuse seaded.
• Toksake veebilehitseja ekraanil > Settings (Seaded).
Kasutusjuhend MultiPad PMT4111_3G
12
5. E-post
Kasutage e-posti rakendust e-kirjade saatmiseks ja lugemiseks. Õppige, kuidas
saata ja lugeda e-kirju nii oma isiklikult kui ka ettevõtte e-posti kontolt.
5
E-posti konto loomine
1. Toksake avakuval või menüüloendis
ja tehke üht alljärgnevast:
- kui see on teil esimene kord luua programmis Mail e-posti konto, siis minge järgmise punkti
juurde;
- kui olete e-posti konto juba loonud, siis toksake
> Settings (Seaded) > ADD ACCOUNT
(LISA KONTO).
2. Sisestage e-posti aadress ja e-posti konto parool.
3. Toksake Next (Edasi), et luua privaatne e-posti konto, või toksake Manual setup (Käsitsi
seadistus), et luua ettevõtte e-posti konto.
4. Järgige viipasid, et installimine lõpuni viia.
Kui olete e-posti konto loonud, laetakse e-posti saabunud sõnumid teie tahvelarvutisse.
Meiliserveri konfiguratsiooni osas pidage nõu oma e-posti teenusepakkujaga.
E-kirja saatmine
1. Toksake avakuval või menüüloendis
.
2. Valige e-posti konto, mida tahate kasutada.
3. Toksake .
4. Sisestage üks või mitu saajat.
- Kui tahate kellelegi saata e-kirjast tavakoopia (Cc) või pimekoopia (Bcc),
siis toksake
> Add Cc/Bcc (Lisa Cc/Bcc).
5. Sisestage pealkiri ja seejärel koostage kiri.
- Lisage manus: toksake
> Attach file (Lisa fail) ja seejärel valige failid, mida tahate lisada.
6. Kirja saatmiseks toksake
.
E-kirjade vaatamine
1. Toksake postkastis
, et kontrollida, kas uusi kirju on tulnud.
2. Toksake kirjale, mida tahate lugeda.
- Eelmise kirja lugemiseks toksake
ja järgmise kirja lugemiseks .
Postkastist otsimine
1. Toksake
, et kuvada ekraanile otsingukast.
2. Valige rippmenüüst otsinguvõimalus.
3. Sisestage otsinguribale kirja saatja nimi või pealkirja esimesed tähed.
4. Valige loetelust kiri.
E-kirjale vastamine
1. Toksake postkastis e-kirjale.
2. Toksake
ja seejärel koostage kiri.
3. Toksake , e t kiri ära saata.
E-kirjade kustutamine
• Toksake kustutatavale kirjale ja siis ikoonile
.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
13
Gmail
Selle rakenduse abil saate kiiresti ja otse avada Google Maili teenuse.
Gmaili postkasti kasutamine
Kõik teile saadetud e-kirjad suunatakse postkasti.
1. Toksake avakuval või menüüloendis
.
2. Teie postkast kuvatakse ekraanile.
3. Toksake
> Refresh (Värskenda), et kontrollida, kas saabunud on uusi kirju.
4. Toksake kirjale, mida soovite lugeda.
5. Libistage sõrmega vasakule või paremale, et avada eelmine või järgmine kiri.
Tähista e-kiri
tärniga.
Lisa aadress
kontaktide
hulka.
Vasta e-kirjale.
Vasta kõigile saajatele
või edasta e-kiri
teistele.
Märgi e-kiri
mitteloetuks.
Arhiveeri e-kiri.
Lisa e-kirjale silt.
Kustuta e-kiri.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
14
6. Kaamera
Selle tahvelarvutiga saate teha nii fotosid kui ka videoid. Peale tagaküljel
oleva kaamera on kaamera ka esiküljel, et teha videokõnesid ja selfisid.
Tagaküljel olev LED-välk annab lisavalgustust, kui peaksite seda vajama.
- Kaamera kasutamiseks toksake avakuval või menüüloendis
.
6
Kaamera ülevaade
Pildista.
Pildistamisrežiimi valimine
Kaamera puhul saate üles-alla kerides valida soovitud pildistamisrežiim. Teil on valida
alljärgnevate võimaluste vahel.
Ühe pildi tegemine.
Video salvestamine.
Panoraampildi tegemine. Te saate teha pildi, mis on kokku pandud paljudest piltidest.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
15
Pildistamine
1.
2.
3.
4.
5.
Lülitage kaamera sisse.
Suurendage või vähendage sõrmeotste abil kuva mastaapi.
Muutke vajaduse korral kaamera seadeid.
Suunake kaamera objektile, mida soovite pildistada. Kaamera fokusseerib automaatselt.
Pildi jäädvustamiseks toksake
.
Selfi tegemine
1. Lülitage kaamera sisse.
2. Toksake ekraanil
>
.
3. Pildi jäädvustamiseks toksake
.
Panoraamfoto tegemine
Tahvelarvutiga saate jäädvustada ükskõik millise laia või kõrge objekti üheainsa fotona.
1. Lülitage kaamera sisse.
2. Toksake
ja seejärel
.
3. Kui olete valmis tegema esimese võtte, toksake . Ekraanile kuvatakse suunanooled, mis
võimaldavad teil liikuda paremale ja vasakule maastikuvõtte puhul ning üles ja alla portreevõtte
puhul.
4. Liigutage tahvelarvutit võimalikult sujuvalt ja seejärel peatuge, kui näete pildinäidikul täielikku
kaadrit. Kaamera teeb ülesvõtte automaatselt.
5. Korrake eelmist sammu, et teha ülejäänud võtted.
6. Kaamera ühendab kõik ülesvõtted üheks fotoks.
Selle režiimi puhul ei saa kasutada mastaabi muutmist ega välku.
HDR-i kasutamine
Kui teete portreevõtteid heledal taustal, kasutage HDR-i (high dynamic range ‘ülisuure ulatusega
pildistamine’), et kujutis jääks selge. HDR toob esile nii valgustatud kui ka varjutatud kohtade
detailid ning seda isegi väga kontrastse valgustuse korral.
1. Lülitage kaamera sisse.
2. Toksake
>
.
3. Kui olete valmis pilti jäädvustama, toksake
.
HDR-võtte tegemisel ärge tahvelarvutit liigutage.
Video salvestamine
1. Lülitage kaamera sisse.
2. Toksake
ja seejärel
.
3. Salvestamise ajal saate kasutada alljärgnevaid funktsioone:
- mastaabi muutmine;
- video salvestamise ajal mingi hetke pildifailina jäädvustamine, selleks toksake ekraani.
4. Salvestamise lõpetamiseks toksake
.
Foto- ja videokaamera seaded
Enne kui hakkate pildistama või videot salvestama, seadistage kaamera olukorrale vastavaks.
1. Lülitage kaamera sisse.
2. Valige
/ ja seejärel
>
, et kaamera seadistada.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
16
- Store location (Salvestamise asukoht): Lisage fotole GPS-asukohamärge.
- Picture size (Pildi suurus): Valige erinevate standardsuuruste vahel.
- Select ISO (Valige ISO): ISO väärtus viitab kaamera pildisensori valgustundlikkusele. Suur ISO
väärtus suurendab valgustundlikkust, aga see võib lisada pildile ka müra. Väikesed väärtused
sobivad liikumatute või eredalt valgustatud objektide pildistamiseks. Suuremad väärtused on
sobilikud kiiresti liikuvate või halvasti valgustatud objektide pildistamiseks.
- Exposure (Valgustus): Määrake kindlaks, kui palju valgust kaamera sensor vastu võtab. Vähese
valgusega olukordade puhul kasutage tugevamat valgustust.
- White balance (Valge tasakaal): Valige sobiv valge tasakaal, et piltide värvipalett oleks
võimalikult tõetruu. Selle funktsiooni pakutavad valikud on mõeldud erinevates valgustusoludes
kasutamiseks. Need valikud on sarnased professionaalsetes kaamerates kasutatavatele valge
tasakaalu vahemikele.
- Color efect (Värviefekt): Valige erinevate fotoefektide hulgast enda vajadustele sobivaim.
- Scene mode (Stseenirežiim): Valige soovitud stseenirežiim.
- Face detection (Näo tuvastus): Seadistage nägude pildistamiseks ideaalne säritus ja selgus.
- Restore defaults (Taasta tehaseseaded): Taastage tehaseseaded.
GPS-signaalide parandamiseks vältige pildistamist sellises kohas, kus signaali levimine võib olla
takistatud, nagu hoonete vahel või madalal asuvatel aladel või halbade ilmastikuolude korral.
Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks deaktiveerige
GPS-i asukoha info.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
17
7. Multimeedium
Tahvelarvuti pakub mitmesuguseid meelelahutuslikke multimeediumi
võimalusi. Saate sirvida fotogaleriid, kuulata muusikat ja vaadata videoid.
7
Galerii
Oma fotode ja videote vaatmiseks valige Gallery (Galerii).
• Galerii avamiseks toksake avakuval või menüüloendis
.
Olenevalt teie seadmesse paigaldatud tarkvarast ei pruugi mõne failivormingu kasutamine
olla võimaldatud.
Piltide vaatamine
1. Toksake avakuval või menüüloendis
.
2. Toksake
, et avada rippmenüü, ja seejärel valige Albums/Locations/Time
(Albumid/Asukohad/Aeg).
3. Avage album või fotode kogum.
4. Foto täissuuruses nägemiseks toksake seda.
Mastaabi suurendamine ja vähendamine
Kasutage üht alljärgnevatest meetoditest, et pildi mastaapi suurendada või vähendada.
• Mingi pildiosa suurendamiseks tehke ekraanil ükskõik millises kohas topelttoks.
• Mingi pildiosa suurendamiseks võite ka ekraanil ükskõik millises kohas libistada kaht sõrme
teineteisest eemale. Pildiosa vähendamiseks algsele kujule libistage sõrmi teineteise suunas või
tehke ekraanil topelttoks.
Slaidiesituse alustamine
1. Toksake avakuval või menüüloendis
2. Valige album või fotode kogum.
3. Toksake > Slideshow (Slaidiesitus).
.
Fotode redigeerimine
Kui foto on avatud, toksake , et kasutada alljärgnevaid funktsioone.
• Delete (Kustuta): Kustuta foto.
• Slideshow (Slaidiesitus): Alusta selles kaustas olevate piltide slaidiesitust.
• Edit (Redigeeri): Ava pilditöötlusprogramm Paper Artist, et redigeerida fotot.
• Rotate left (Pööra vastupäeva): Pööra pilti vastupäeva.
• Rotate right (Pööra päripäeva): Pööra pilti päripäeva.
• Crop (Lõika): Nihuta oranži lõikeraami, et fotot lõigata ja see salvestada.
• Set picture as (Kasuta pilti): Määra foto taustapildiks või kontakti tunnuspildiks.
• Details (Andmed): Vaata pildifaili andmeid.
Fotode jagamine teistega
Te saate oma fotosid teise seadmega jagada, kasutades selleks e-posti, MMS-i või Bluetoothi.
1. Toksake avakuval või menüüloendis
.
2. Valige foto(d), mida soovite jagada.
3. Toksake
, et avada rippmenüü, ja seejärel toksake E-mail/Messaging/Bluetooth (Epost/Sõnumivahetus/Bluetooth).
Fotode kustutamine
1. Toksake avakuval või menüüloendis
.
2. Valige foto(d), mida tahate kustutada.
3. Toksake
ja seejärel Delete (Kusuta).
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
18
Videomängija
Selle tahvelarvutiga saate ka videoid vaadata.
Videote vaatamine
1.
2.
3.
4.
5.
Toksake avakuval või menüüloendis vidoemängijale.
Valige video, mida tahate vaadata.
Video esitamiseks toksake ekraaniklahve.
Helivaljuse reguleerimiseks vajutage helitaseme nuppu.
Toksake
, et näha ka muid võimalusi.
Videote jagamine
1. Toksake avakuval või menüüloendis videomängijale.
2. Valige video(d), mida tahate jagada.
3. Toksake
, et avada rippmenüü, ja seejärel toksake E-mail/Messaging/Bluetooth (Epost/Sõnumivahetus/Bluetooth).
Muusikamängija
Muusikamängijaga saate kuulata oma lemmikmuusikat. See rakendus on justkui teie muusika
keskjaam, ükskõik kas muusika on salvestatud tahvelarvutisse või laetud alla mõne
muusikateenuse kaudu.
• Muusikamängija kasutamiseks toksake avakuval või menüüloendis
.
Muusika valimine
1. Toksake avakuval
.
2. Teil on valida alljärgnevate võimaluste vahel:
- toksake Artists/Albums/Playlists (Esitaja/Albumid/Esitusloend), et sirvida laule sorteerituna
esitajate, albumite või esitusloendite kaupa;
- toksake Songs (Laulud), et sirvida kõiki laule;
- toksake Now playing (Praegu mängib), et vaadata, mis laul parajasti mängib.
Muusika kuulamine
1. Toksake avakuval või menüüloendis
.
2. Toksake loendis olevale laulule.
3. Muusika kuulamisel saate kasutada alljärgnevaid klahve.
Tagasi praeguse esitusloendi juurde.
Esita laule juhuslikus järjekorras.
Vali esitusrežiim: Repeat one (Korda ühte), Repeat all (Korda kõiki) või Off (Väljas).
Tagasi eelmise laulu juurde. Toksake ja hoidke sõrme ekraanil, et liikuda kiiresti tagasi.
Edasi järgmise laulu juurde. Toksake ja hoidke sõrme ekraanil, et liikuda kiiresti edasi.
Esituse peatamine ja uuesti jätkamine.
Laulu määramine helinatooniks
1. Toksake avakuval või menüüloendis
.
2. Toksake loendis olevale laulule.
3. Toksake ja valige Use as ringtone (Kasuta helinatoonina).
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
19
Laulu kustutamine
1. Toksake loendis olevale laulule.
2. Toksake ja vali Delete (Kustuta).
Esitusloend
Esitusloendi loomine
Te saate luua omaenda esitusloendi.
1. Toksake loendis olevale laulule.
2. Toksake ja valige Add to playlist (Lisa esitusloendisse).
3. Uue esitusloendi loomiseks toksake hüpikekraanil New (Uus).
4. Pange loendile pealkiri ja toksake Save (Salvesta).
Esitusloendi ümbernimetamine või kustutamine
1. Toksake Playlists (Esitusloedid), et vaadata kõiki oma esitusloendeid.
2. Toksake seda esitusloendit, mida tahate ümber nimetada või kustutada, ja hoidke sõrme loendil.
3. Valige hüpikekraanilt Rename/Delete (Nimeta ümber/Kustuta).
FM-raadio
Selle tahvelarvutiga saate kuulata ka raadioprogramme.
Enne FM-raadio kuulamist peate tahvelarvutiga ühendama peakomplekti.
Raadiojaama kuulamine
1. Toksake avakuval või menüüloendis FM radio (FM-raadio).
2. Toksake > Scan (Skaneeri). Seade hakkab automaatselt jaamu skaneerima ja salvestab kõik
leitud jaamad.
3. Raadio kuulamiseks kasutage alljärgnevaid klahve.
Lülita FM-raadio sisse või välja.
Lülitu stereorežiimilt ümber monorežiimile ja vastupidi.
Muud võimalused.
Liigu tagasi eelmise kanali juurde.
Liigu edasi järgmise kanali juurde.
Raadioprogrammide salvestamine
Raadioprogrammi on võimalik kuulamise ajal ka salvestada.
1. Valige soovitud raadiojaam.
2. Toksake > Start recording (Alusta salvestamist).
3. Toksake > Stop recording (Lõpeta salvestamine).
4. Heliklipp salvestatakse automaatselt.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
20
8. Sõnumid
Tänu tahvelarvuti mobiiliühendusele saate vahetada sõnumeid teiste SMS- ja
MMS-seadmetega. Teie saadetud ja vastuvõetud sõnumid rühmitatakse
kontakti nime või telefoninumbri kaupa.
8
Sõnumi saatmine
1. Toksake avakuval või menüüloendis
.
2. Uue sõnumi koostamiseks toksake
.
3. Adressaadi lisamiseks kasutage üht alljärgnevat viisi:
- sisestage telefoninumber;
- toksake
, valige kontakt ja seejärel OK.
4. Sisestage tekstikasti sõnum.
, et lisada pilt/video/helifail/slaidiesitus, kui tahate saata MMS-sõnumit.
5. Toksake
6. Toksake
, et sõnum ära saata.
Ühe sõnumi lubatud tähekohtade maht on piiratud (maht kuvatakse saatmisklahvi
kohal). Kui selle piiri ületate, saadetakse sõnum edasi küll terviklikuna, kuid tasu
võetakse mitme sõnumi eest.
Sõnumite avamine
Olenevalt märguande seadistusest annab tahvelarvuti sõnumi saabumisest märku kas
helisignaaliga, värinalarmiga või olekuribale kuvatava sõnumi lühendatud tekstiga. Olekuribale
kuvatakse ka sõnumi ikoon. Vastuvõetud sõnumid rühmitatakse kontaktide kaupa.
• Avage teadete paneel ja seejärel toksake uue sõnumi kohta saabunud teadet.
• Minge sõnumirakendusse ja avage sõnum.
Sõnumile vastamine
1. Toksake sõnumiekraanil kontakti (või telefoninumbrit), et kuvada ülejäänud sõnumivahetus selle
kontaktiga.
2. Sisestage tekstikasti oma sõnum.
3. Sõnumi saatmiseks toksake
.
Sõnumi edastamine või kustutamine
1. Toksake sõnumiekraanil kontakti (või telefoninumbrit), et vaadata selle kontaktiga peetud
sõnumivahetust.
2. Toksake sõnumit ja hoidke sõrme sellel.
3. Hüpikaknal Message options (Sõnumi valikud) valige Forward (Edasta) või Delete (Kustuta).
Vestluse kustutamine
1.
2.
3.
4.
Toksake avakuval või menüüloendis
.
Avatakse sõnumiekraan.
Toksake kontakti või telefoninumbrit ja hoidke sõrme sellel.
Toksake .
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
21
9. Bluetooth
9
Bluetooth
Teie tahvelarvuti suudab andmevahetuseks ühenduse luua sellega ühilduva
Bluetoothi seadmega. Bluetooth võimaldab luua traadita ühenduse kahe
teineteise suhtes lähestikku paikneva seadme vahel.
Ärge kasutage Bluetoothi ebaseaduslikel eesmärkidel (näiteks failidest piraatkoopiate
tegemiseks ega ärilistel eesmärkidel suhtluse pealtkuulamiseks).
Bluetoothi seadmega ühenduse loomine
1.
2.
3.
4.
5.
Toksake
.
Toksake, et Bluetooth sisse või välja lülitada.
Kuvatakse loetelu läheduses asuvatest Bluetoothi seadmetest.
Valige seade, millega tahate ühenduse luua.
Toksake Pair (Ühine). Ühinemine toimub siis, kui ka teine seade selleks nõusoleku annab.
Bluetoothi seadmega ühenduse katkestamine
1. Valige seade, millega tahate ühenduse katkestada, ja seejärel toksake
2. Toksake Unpair (Katkesta ühendus).
.
Bluetoothi kaudu andmete edastamine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Toksake
.
Toksake, et Bluetooth sisse või välja lülitada.
Ühinege Bluetoothi seadmega.
Valige fail, mida tahate edastada.
Toksake
, et fail Bluetoothi kaudu edastada.
Valige seade, et alustada faili saatmist.
Bluetoothi kaudu andmete vastuvõtmine
1. Toksake
.
2. Toksake, et Bluetooth sisse või välja lülitada.
3. Toksake oma tahvelarvuti mudelil, et muuta see nähtavaks kõigile läheduses asuvatele Bluetoothi
seadmetele.
4. Andke nõusolek ja ühinege teise Bluetoothi seadmega.
5. Avage teadete paneel ja toksake Accept (Nõustu).
Bluetoothi kaudu vastu võetud failid salvestatakse Bluetoothi kaustas.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
22
10. Prestigio e-luger
Prestigio e-luger võimaldab teil kiiresti ja lihtsalt tahvelarvutisse
e-raamatuid laadida ja neid lugeda.
• Toksake avakuval või menüüloendis
.
E-lugeri ülevaade
10
Leia
raamatukogust
e-raamat.
Mine raamatupoodi.
Vaata
raamaturiiulit.
Muuda otsingu
liiki.
Otsi eraamatuid
märksõna järgi.
E-raamatud.
Korrasta
kollektsioone.
Korrasta raamaturiiulit.
E-raamatu allalaadimine
Prestigio e-lugeriga saate e-raamatuid alla laadida. Osad e-raamatud on tasuta saadaval ja osade
eest tuleb maksta.
Tasulise e-raamatu ostmisel palutakse teil valida maksemeetod.
1.
2.
3.
4.
Toksake avakuval või menüüloendis
Toksake Bookstore (Raamatupood).
Otsige soovitud e-raamatut.
E-raamatu allalaadimiseks vajutage
.
.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
23
E-raamatu lugemine
1.
2.
3.
4.
Toksake peaekraanil või menüüs
.
Toksake My shelf (Minu raamaturiiul) või My library (Minu raamatukogu).
Leidke soovitud e-raamat.
Lugemiseks toksake e-raamatut.
Järjehoidja lisamine
1. E-raamatu lugemise ajal toksake .
2. Toksake
ja seejärel New bookmark (Uus järjehoidja).
3. Valitud lehekülg lisatakse järjehoidjaga märgitud lehekülgede hulka.
Mastaabi suurendamine ja vähendamine
Et e-raamatut mugavam lugeda oleks saate lugemise ajal ekraani mastaapi suurendada ja vähendada.
1. E-raamatu lugemise ajal toksake .
2. Toksake .
3. Toksake Zoom in (Vähenda) või Zoom out (Suurenda).
E-lugeri seaded
Prestigio e-lugerit saab lugemise ajal ka seadistada.
1. E-raamatu lugemise ajal toksake .
2. Toksake Settings (Seaded).
3. Tehke soovitud valikud.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
24
11. Google Maps
Kaardirakenduse abil saate täpselt kindlaks teha tahevelarvuti asukoha, leida
üles otsitavaid paiku ja saada teejuhiseid.
11
Google Mapsi kasutamine
Google Maps võimaldab teil kindlaks teha oma asukoha ja saada üksikasjalikke teejuhiseid
sihtpunkti jõudmise kohta. Selle rakenduse juurde kuulub ka tööriist, mille abil saate kaardil otsida
huviobjekte ja aadresse ning näha otsitud asukoha tänavavaadet.
• Toksake avakuval või menüüloendis
.
Google Mapsi rakendus ei hõlma kõiki maid ega linnu.
Asukoha määramine
Asukohateenuse sisse ja välja lülitamine
Selleks, et tahvelarvuti abil enda asukoht kindlaks teha, peate sisse lülitama asukohateenuse.
1. Toksake avakuval või menüüloendis
.
2. Toksake Location access (Asukoha juurdepääs).
3. Lülitage sisse Access to my location (Juurdepääs minu asukohale).
Enda asukoha kindlaks tegemine
1. Toksake avakuval või menüüloendis
.
2. Toksake
, et leida oma asukoht kaardil.
Kui viibite piirkonnas, kus on palju hooneid, võib asukoha määratlemine olla
raskendatud.
Koha otsimine
Te saate nime järgi otsida ettevõtteid, tänavaid ja linnu. Võimalikke vasteid kuvatakse juba
otsingusõna sisestamise ajal.
1.
2.
3.
4.
Toksake avakuval või menüüloendis
.
Toksake
.
Sisestage otsitav koht.
Valige soovitud koht tulemuste hulgast.
Teejuhiste saamine
1. Toksake avakuval või menüüloendis
.
2. Juhiste saamiseks toksake
.
3. Valige, kuidas tahate sihtkohta jõuda.
4. Sisestage lähtepunkt ja sihtkoht.
5. Kaart avaneb ja sellele kuvatakse sihtkohta jõudmise marsruut.
Kaardi seaded
Google Mapsi seadistamiseks toksake kaardi vaatamise ajal
Kasutusjuhend
> Settings (Seaded).
MultiPad PMT4111_3G
25
12. Muud rakendused
Kell
Kellarakendus võimaldab kasutada äratust, vaadata ükskõik millise
maailma paiga praeguse hetke kellaaega, mõõta mingi sündmuse kestust ja
kasutada taimerit.
• Toksake avakuval või menüüloendis
12
.
Maailma kell
Te saate maailma kella rakenduse ekraanile lisada endale meelepärase linna.
1. Toksake avakuval või menüüloendis
.
2. Toksake .
3. Otsige loetelust seda üles-alla kerides välja linn, mida tahate lisada.
Äratus
Korraga saate peale panna ühe või mitu äratust.
Äratuse pealepanemine
1. Toksake kellaekraanil
.
2. Uue äratuse lisamiseks toksake .
3. Äratuse aja määramiseks kasutage virtuaalset numbriklaviatuuri.
4. Toksake OK.
5. Kui tahate sama äratust kasutada mitu korda järjest, siis toksake Repeat (Korda).
Äratuse väljalülitamine
1. Valige äratus, mille tahate välja lülitada.
2. Lohistage liugur asendisse Off (Väljas).
Äratuse peatamine
Kui äratus käivitub, siis
- libistage sõrmega üle
: äratus lakkab;
Z
z
- libistage sõrmega üle Z : äratus algab teatava aja möödudes uuesti.
Kustuta äratus
1. Toksake äratusel, mida tahate kustutada, ja hoidke sõrme sellel.
2. Toksake
.
Kalender
Kalendrisse saate märkida sündmusi ja teha selle abil plaane.
• Toksake avakuval või menüüloendis
sündmuste vaade.
. Toksake
, et avada kalendris päeva, nädala, kuu või
Uue sündmuse lisamine
1. Avage
ja lisage uus sündmus.
2. Toksake
, et luua uus sündmus.
3. Valige meeldetuletuse seaded.
4. Sündmuse salvestamiseks toksake Done (Valmis).
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
26
Sündmuste haldamine
Sündmuse muutmine
Muuta saate ainult neid sündmusi, mille te ise olete loonud.
1. Kalendrirakenduses olles toksake , et avada sündmuste vaade.
2. Toksake sündmusele, mida tahate muuta, ja seejärel toksake .
3. Muutke sündmust.
4. Toksake Done (Valmis).
Sündmuse kustutamine
• Valige sündmus, mida tahate kustutada, ja seejärel toksake
Kõigi sündmuste kustutamine
• Avage
ja seejärel toksake
.
> Clear events (Kustuta sündmused).
Sündmuse jagamine
Te saate kalendrisse märgitud sündmust jagada vCalendari vormis Bluetoothi kaudu ning manusena
e-kirja või sõnumi kaudu.
1. Kalendrirakenduses olles toksake , et avada sündmuste vaade.
2. Valige sündmus, mida tahate jagada, ja seejärel toksake
.
3. Valige, millisel viisil tahate sündmust jagada.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
27
13. Tahvelarvuti seadistamine
Selle rakenduse abil saate kontrollida ja muuta tahvelarvuti seadeid.
- Toksake avakuval või menüüloendis
.
13
Traadita ühendus ja võrgud
Wi-Fi
Aktiveerige Wi-Fi funktsioon, et luua ühendus Wi-Fi võrguga ja kasutada internetti või muid
võrguseadeid.
Bluetooth
Aktiveerige Bluetoothi funktsioon, et edastada ja vastu võtta andmeid lühikese vahemaa tagant.
Data Usage (Andmekasutus)
Jälgige oma andmekasutuse mahtu ja määrake endale sobiv kasutuspiir.
More… (Muud...)
Võimalik on seadistada alljärgnevat.
• Airplane mode (Lennukirežiim)
Aktiveerige lennukirežiim, et lülitada oma seadmel välja kogu traadita ühendus. Selle režiimi
aktiveerides saate kasutada ainult võrguväliseid funktsioone.
Traadita funktsioone ei võimalda lennukirežiim sellepärast, et mitte häirida lennuki ja mitmesuguste
selle juurde kuuluvate elektriliste seadmete tööd.
• VPN (Virtuaalne privaatvõrk)
Seadistage ja hallake virtuaalseid privaatvõrke.
• Tethering & portable hotspot (Võrguühenduse jagamine ja teisaldatav juurdepääsupunkt)
- Seadistage oma tahvelarvuti toimima traadita modemina, ühendades selle USB-kaabli abil teise
arvutiga.
- Seadistage oma tahvelarvuti toimima traadita juurdepääsupunktina, mille kaudu teised seadmed
saavad internetti kasutada.
- Aktiveerige Bluetoothi võrguühenduse jagamise funktsioon, et teised arvutid saaksid oma
Bluetoothi seadme kaudu teie internetiühendsut kasutada.
• Mobile networks (Mobiilivõrgud)
- Data connection (Andmeühendus): Kasutage seda andmesideteenuste võimaldamiseks.
- Data roaming (Rändlus): Võimaldab luua ühenduse teise võrguga, kui kasutate rändlusteenust
või teie koduvõrk ei ole kättesaadav.
- Network mode (Võrgu režiim): Valige eelistatav võrgu režiim.
- Access Point Names (Juurdepääsupunkti nimed): Pange juurdepääsupunktidele nimed (APN).
- Kasutage ainult 2G võrke, et säästa akut.
- Network operators (Võrgu operaatorid): Otsige saadaval olevaid võrke ja valige võrk
rändlusteenuse kasutamise korral.
Seade
Sound (Heli)
- Valige tahvelarvutile heliprofiil.
- Reguleerige heli valjust ning valige helinatoon ja märguande toon.
Display (Ekraan)
Reguleerige tahvelarvuti taustavalgustuse ja kuva seadeid.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
28
Storage (Mälu)
Vaadake tahvelarvuti ja mälukaardi mäluteavet. Mälukaarti saate ka formaatida.
Mälukaardi formaatimisel kustutatakse jäädavalt kõik sellel olevad andmed.
Tegelikult kasutada olev keskmälu maht on väiksem kui tehnilistes andmetes kajastatud
maht, sest üht osa mälust kasutavad operatsioonisüsteem ja vaikerakendused.
Battery (Aku)
Vaadake, kui palju aku mahust on seade ära kulutanud.
Apps (Rakendused)
Hallake käivitatud rakendusi, teisaldage rakendusi mälukaardile või sellelt ära ning installige ja
kustutage programme.
Isiklik
Location access (Asukoha juurdepääs)
Valige, milliseid allikaid kasutada enda asukoha kindlaks määramisel.
- Access to my location (Leia minu asukoht): Valige Wi-Fi ja/või mobiilivõrgud, mille abil määrata
oma praegune asukoht.
- GPS satellites (GPS-satelliidid): Kasutage asukoha määramiseks GPS-satelliite.
- Wi-Fi & mobile network location (Wi-Fi & mobiilivõrgu asukoht): Laske rakendustel kasutada
Google’i asukohateenust, et määrata oma asukoht kiiremini.
Security (Turvalisus)
Seadistage ekraanilukk või hallake rakenduste turvaliseks kasutamiseks vajalikke sertifikaate.
Language & input (Keel ja teksti sisestamine)
Määrake operatsioonisüsteemi keel ja piirkond. Te saate seadistada ka ekraanile kuvatavat klaviatuuri.
Backup & reset (Varundamine & lähtestamine)
Muutke seadete ja andmete haldamise seadistust.
- Back up my data (Varunda minu andmed): Varundage seadistuse ja rakenduste andmed Google’i
serverisse.
- Backup account (Varundamiskonto): Looge või redigeerige oma Google’i varundamiskontot.
- Automatic restore (Automaatne taaste): Taastage seadistuse ja rakenduste andmed, kui
rakendused uuesti seadmesse installitakse.
- Factory data reset (Taasta tehaseseaded): Taastage tehaseseaded ja kustutage kõik muud
andmed.
Kontod
Lisage ja hallake oma e-posti, Google’i, Facebooki ja Twitteri kontosid.
Süsteem
Kuupäev ja kellaaeg
Määrake, kuidas seade hakkab kuvama kellaaega ja kuupäeva.
- Automatic date & time (Automaatne kuupäev ja kellaaeg): Süsteem uuendab automaatselt
kellaaega ja kuupäeva, kui sisenete teise ajavööndisse.
- Automatic time zone (Automaatne ajavöönd): Süsteem hangib automaatselt võrgust infot
ajavööndi kohta, kui sisenete teise ajavööndisse.
- Set date (Määra kuupäev): Määrake kuupäev käsitsi.
- Set time (Määra kellaaeg): Määrake kellaaeg käsitsi.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
29
- Select time zone (Vali ajavöönd): Määrake kohalik ajavöönd.
- Use 24-hour format (Kasuta 24 tunni formaati): Kuvage kellaaeg 24 tunni formaadis.
- Choose date format (Vali kuupäeva formaat): Valige kuupäeva formaat.
Accessibility (Juurdepääsetavus)
Kasutage neid seadeid siis, kui olete alla laadinud ja installinud juurdepääsetavuse tööriista, näiteks
ekraanilugeja, mis võimaldab teksti kõnena edastada. Te saate juurdepääsetavuse funktsioone ja
teenuseid sisse ja välja lülitada.
About tablet (Tahvelarvutist)
Hankige tahvelarvuti kohta informatsiooni ja uuendage selle tarkvara. Vaadake näiteks aku andmeid,
õiguslikku teavet, mudeli numbrit, tarkvara versiooni, põhiriba versiooni ja versiooni numbrit.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
I 4. Tehnilised andmed
Quad Core 1.3GHz
WCDMA: 900/2100;
GSM: 850/900/1800/1900
1 GB Flash + 8 GB/16 GB RAM
Wi-Fi (802.11 b/g/n),
Bluetooth 4.0+HS
AndroidTM 8.1 Oreo TM(Go edition)
GPS,A-GPS
Micro SDHC/SDXC, Kuni 64GB
5000 mAh
10.1” IPS, 16:9, 1280*800
243*172.5*9.6mm
(P*L*K)
Ees 0.3 MP + Taga 2.0MP
515 g (ligikaudu)
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
31
15. Teave spetsiifilise neeldumismäära
kohta
15
Rahvusvahelised standardid
SEE MOBIILNE tahvelarvuti VASTAB RAHVUSVAHLISTELE RAADIOLAINETEGA KOKKUPUUTUMISE
KOHTA KEHTESTATUD SOOVITUSTELE.
Teie mobiilne tahvelarvuti on raadiosaatja ja vastuvõtja. See ei ületa rahvusvaheliste standarditega
ettenähtud raadiosagedusliku energiaga kokkupuutumise piirmäära. Need soovitused on koostanud
rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon (International Commission on NonIonizing Radiation Protection ehk ICNIRP) ning Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut (Institute of
Electrical and Electronics Engineers ehk IEEE) ja nendes on välja arvestatud ohutuspiirid, et tagada kõigi
inimeste kaitse olenemata nende east ja tervislikust seisundist. Mobiilsetele tahvelarvutitele
kehtivates raadiolainetega kokkupuutumise soovitustes kasutatakse mõõtühikuna erineelduvuskiirgust
ehk SAR-i. ICNIRP soovitatav SAR-i piirmäär üldiselt kasutatavatele mobiilsetele tahvelarvutitele on
2,0 W/kg keskmiselt 10 grammi kehakudede kohta ning IEEE standardi 1528 järgi 1,6 W/kg
keskmiselt ühe grammi peakudede kohta. SAR-i testide tegemisel on kasutatud soovituslikke
kasutusasendeid, kusjuures tahvelarvuti on töötanud suurima lubatud võimsusega kõigis testitud
sagedusvahemikes. Kuna SAR-i on mõõdetud suurimal lubatud võimsustasemel, on mobiilse
tahvelarvuti tegelik SAR-i tase seadme kasutamise ajal üldjuhul maksimaalsest SAR-i tasemest
madalam. See tuleneb sellest, et tahvelarvuti on ette nähtud töötama erinevatel võimsustasemetel ja
rakendama antud hetkel ainult nii suurt võimsust, mida seadmel läheb vaja võrgule juurdepääsu
tagamiseks. Üldjuhul, mida lähemal ollakse baasjaama antennile, seda vähem võimsust vajatakse.
Kuigi SAR-i tasemed võivad erinevate tahvelarvutite ja kasutuskohtade puhul erineda, vastavad need
kõik rahvusvahelistele raadiolainetega kokkupuutumise kohta kehtestatud standarditele.
Suurim SAR-i väärtus, mis mudeli standardile vastavuse kontrollimisel saadi, oli 0,796 W/
kg (10 g) ICNIRP soovituste järgi. Piiramaks raadiolainetega kokkupuutumist on soovitatav
vähendada mobiilse tahvelarvutiga kõnelemise kestust või kasutada helistamisel
peakomplekti. Nende ettevaatusabinõude eesmärk on teavitada kasutajaid piirama mobiilse
tahvelarvuti hoidmise kestust pea ja ülejäänud keha läheduses.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
32
16. Veateated
Tahvelarvuti sisselülitamisel kuvatakse ekraanile BLOCKED (BLOKEERITUD)
Keegi on püüdnud teie tahvelarvutit kasutada, kuid pole teadnud PIN- ega
PUK-koodi. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
16
Ekraanile kuvatakse IMSI tõrge
See probleem on seotud teie mobiilsideteenusega. Võtke ühendust oma operaatoriga.
Võrgu sümbolit ei kuvata
Võrguühendus puudub. Raadiolained kas ei jõua teieni (viibite tunnelis või kõrgete hoonete vahel) või
olete väljaspool võrgu leviala. Muutke enda asukohta, püüdke võrguga uuesti ühendus luua (eriti siis,
kui olete välismaal) või pöörduge nõu saamiseks oma võrguoperaatori poole.
Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti
Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, siis proovige alljärgnevat.
- Eemaldage puuteekraanilt igasugused kaitsekiled. Need võivad vähendada seadme tundlikkust
ega pruugi puuteekraanile sobida.
- Veenduge, et teie käed on ekraani puudutades puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage seade, et kõrvaldada ajutised programmivead.
- Veenduge, et seadme tarkvara on uuendatud ja vastab uusimale versioonile.
- Kui puuteekraan on kriibitud või muul moel kahjustada saanud, viige seade kohaliku
müügiesindusse.
Aku kipub üle kuumenema
Võib-olla kasutate laadijat, mis teie tahvelarvutile ei sobi. Kasutage ainult neid tarvikuid, mis
kuuluvad teie tahvelarvutiga ühte komplekti.
Tahvelarvuti ei kuva sissetulevate kõnede numbreid
See funktsioon sõltub võrgust ja mobiilsideteenusest. Kui võrk ei edasta helistaja numbrit,
kuvab telefon selle asemel Call 1 (Kõne 1) või Withheld (Varjatud). Selle probleemi kohta täpsema
teabe saamiseks pöörduge oma mobiilioperaatori poole.
Te ei saa tekstisõnumeid saata
Mõned võrgud ei võimalda teiste võrkudega sõnumivahetust. Kõigepealt kontrollige, kas olete
sisestanud oma SMS-keskuse numbri, või pöörduge oma mobiilioperaatori poole, et selle probleemi
kohta täpsemat teavet saada.
Te ei saa vastu võta ega/või salvestada JPEG-vormingus pilte
Tahvelarvuti ei pruugi pilti vastu võta siis, kui see on liiga suur; kui selle nimi on liiga pikk või kui see
pole salvestatud õiges vormingus.
Teil on kahtlus, et mõni kõne pole teieni jõudnud
Kontrollige kõnede suunamise seadeid.
Aku ikoonil ei kuvata laadimise ajal tulpasid ja piirjooned vilguvad
Laadige akut ainult sellises keskkonnas, kus temperatuur ei ole alla 0 °C (32 °F) ega üle 45 °C (113 °F).
Vastasel juhul pöörduge oma tahvelarvuti müügiesindaja poole.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
33
Ekraanile kuvatakse SIM-kaardi tõrge
Kontrollige, kas SIM-kaart on sisestatud õigesti. Kui probleemi ei õnnestu kõrvaldada, võib teie SIMkaart olla kahjustada saanud. Pöörduge oma operaatori poole.
Tahvelarvuti ei tööta autos hästi
Auto sisaldab metallosi, mis neelavad elektromagnetlaineid, mis võivad mõjutada tahvelarvuti
toimimist. Saadaval on autokomplekt, mis võimaldab teil kasutada välist antenni, et saaksite teha ja
vastu võtta kõnesid, ilma et peaksite telefoni ennast kasutama.
Selgitage välja, kas teie riigis on lubatud sõiduki juhtimise ajal tahvelarvutit kasutada.
Tahvelarvuti ei hakka laadima
Kui aku on täiesti tühi, võib kuluda mitu minutit (mõnel juhul kuni 5 minutit), enne kui laadimisikoon
ekraanile kuvatakse.
Tahvelarvuti kaameraga tehtud pilt ei ole selge
Veenduge, et kaamera lääts on mõlemalt poolt puhas.
Seadme sisselülitamisel või seadme kasutamisel tuleb teil sisestada üks või mitu alljärgnevat
koodi
- Parool: Kui seadme lukustusfunktsioon on sisse lülitatud, peate sisestama parooli, mille olete
eelnevalt seadmele määranud.
- PIN: Seadme esmakordsel kasutamisel või siis, kui PIN-koodi nõue on sisse lülitatud, peate
sisestama PIN-koodi, mille saite koos SIM- või USIM-kaardiga. Te saate selle funktsiooni välja
lülitada, kasutades Lock SIM card (Lukusta SIM-kaart) menüüd.
- PUK: SIM- või USIM-kaart on blokeeritud, tavaliselt seetõttu, et olete sisestanud PIN-koodi
mitu korda järjest valesti. Peate sisestama PUK-koodi, mille saite oma teenusepakkujalt.
- PIN2: Kui tahate avada sellist menüüd, mille jaoks läheb vaja PIN2, peate sisestama PIN2,
mille saite koos SIM- või USIM-kaardiga. Täpsema teabe saamiseks pöörduge oma
teenusepakkuja poole.
Seade hangub või ilmneb fataalvigu
Kui seade hangub, võib osutuda vajalikuks kõik programmid sulgeda või seade taaskäivitada. Kui
seade on hangunud ega reageeri, siis vajutage toitelülitit ja hoidke seda all 8–10 sekundit. Seade
taaskäivitub automaatselt.
Kui probleemi ei õnnestu kõrvaldada, taastage tehaseseaded. Toksake menüüs Settings (Seaded) >
Back up & reset (Varunda ja lähtesta) > Factory data reset (Taasta tehaseseaded) > Reset
device (Lähtesta seade) > Erase everything (Kustuta kõik).
Teine pool ei kuule teid kõne ajal rääkimas
- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon asetseb teie suu juures.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korralikult ühendatud.
FM-raadio käivitamisel kuvatakse veateade
Tahvelarvuti FM-raadio kasutab peakomplekti juhet antennina. Kui peakomplekt ei ole ühendatud, ei
saa FM-raadio jaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamisel veenduge kõigepealt, et
peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel skaneerige ja salvestage kättesaadavad raadiojaamad.
Teist Bluetoothi seadet ei tuvastata
- Veenduge, et teie seadmel on Bluetoothi funktsioon aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetoothi funktsioon on aktiveeritud seadmel, millega soovite ühenduse luua.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetoothi seade asuvad teineteisest lubatud kaugusel (10 m).
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
34
Ühendust ei looda, kui tahvelarvuti teise arvutiga ühendate
- Veenduge, et USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et olete oma arvutisse installinud vajalikud draiverid ja süsteemiuuendused.
- Kui kasutate Windows XP-d, veenduge et teie arvutisse on installitud Windows XP Service Pack 3
või sellest uuem versioon.
- Veenduge, et teie arvutisse on laaditud Windows Media Player 10 või sellest uuem versioon.
Kasutusjuhend
MultiPad PMT4111_3G
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement