Prestigio Tablet WIZE 4138 4G Manual

Prestigio Tablet WIZE 4138 4G Manual

MULTIPAD WIZE 41

38 4

G

PMT41 38 _ 4 G

Počítačový tablet Návod na obsluhu

Verzia 1.0

www.prestigio.sk

Základné informácie

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste sa rozhodli pre počítačový tablet Prestigio MultiPad. Skôr, než začnete tento tablet používať, si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu. Pomôže vám odhaliť všetky jeho funkcie. Tento návod odložte pre prípad, že by ste v budúcnosti mali nejaké otázky k používaniu tohto zariadenia. Tento návod obsahuje bezpečnostné informácie, technické parametre tabletu Prestigio MultiPad, popis základných funkcií nainštalovaného programového vybavenia, nastave nia a ďalšie užitočné informácie. Pomôže vám vylepšiť používanie tohto zariadenia, operačného systému Android a nainštalovaných aplikácií.

Odmietnutie zodpovednosti

menia. Keďže zariadenia Prestigio sú neustále aktualizované a vylepšované, softvér vo vašom zariadení môže mať v porovnaní s týmto návodom na obsluhu mierne odlišný vzhľad alebo upravené funk cie. Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli informácie a postupy uvádzané v tomto návode na ob sluhu presné a kompletné. Nepreberáme zodpovednosť za žiadne chyby alebo opomenutia. Spo ločnosť Prestigio si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny zariadenia bez predchádzajúceho ozná-

Dôležité bezpečnostné pokyny

technickom stave: Počítačový tablet Prestigio MultiPad je vyrobený a určený na mobilné používanie. Dôkladne si pre čítajte nasledujúce pokyny. Pomôžu vám bezpečne používať tento tablet a udržovať ho v dobrom 1. Na MultiPad nepokladajte žiadne predmety. Mohli by poškodiť jeho obrazovku.

2. MultiPad nevystavujte extrémnym zmenám teploty.

3. Chráňte ho pred priamym slnečným svetlom alebo zdrojmi tepla.

4. Zariadenie chráňte pred vlhkým, prašným a zadymeným prostredím. Mohlo by sa poškodiť.

5. MultiPad nesmie prísť do kontaktu s agresívnymi chemikáliami.

6. MultiPad nepokladajte na nestabilný alebo naklonený povrch. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie LCD obrazovky spôsobené pádom zariadenia.

7. MultiPad nevystavujte silným magnetickým alebo elektrickým poliam.

8. MultiPad chráňte pred nárazmi a pôsobením vysokého tlaku.

9. Prevádzková teplota: Používať iba v prostredí s okolitou teplotou od 0 °C do 45 °C.

10. Do tabletu nezasúvajte zariadenia alebo predmety, ktoré nie sú kompatibilné s jeho konektormi.

11. MultiPad nepoužívajte v daždi – nie je vodotesný. MultiPad chráňte pred prachom, nečistotami a vysokou vlhkosťou.

12. MultiPad nepoužívajte pri šoférovaní.

13. Používajte iba nabíjačky schválené výrobcom. Použitie neoriginálnych nabíjačiek môže spô sobiť poškodenie zariadenia a ohroziť vaše zdravie.

14. Počas normálnej prevádzky alebo pri nabíjaní sa môžu MultiPad a napájací adaptér zahrievať.

Nepokladajte ich na mäkké povrchy alebo iné miesta, ktoré zabraňujú normálnemu rozptylu tepla a mohli by spôsobiť prehriatie zariadenia. Aby ste predišli ťažkostiam alebo zraneniu spôsobené mu zvýšenou teplotou, nepokladajte MultiPad do lona alebo na iné časti tela.

15. Po ukončení nabíjania vytiahnite MultiPad z elektrickej zásuvky.

16. Na ťukanie po obrazovke nepoužívajte pero alebo iné špicaté predmety. Dotykovú obra zovku čistite mäkkou handričkou. V prípade potreby ju pred čistením jemne navlhčite. Nikdy nepoužívajte prášky alebo čistiace roztoky.

17. MultiPad NEROZOBERAJTE. Opravy môžu vykonávať iba osoby z certifikovaného servisu Prestigio.

18. Pri pripájaní alebo odpájaní zariadení, ktoré nepodporujú pripojenie/odpojenie za behu, vždy MultiPad vypnite.

19. Pri štarte alebo pristávaní lietadla budete musieť MultiPad vypnúť.

Záručné informácie

Záručné informácie nájdete na adrese https://prestigio.com/ use . Počítačový tablet MultiPad má dvojročnú životnosť.

Obsah

1. Vybalenie .......................................................................................................................... 1

Obsah balenia .......................................................................................................................... 1 Stručný popis tabletu ............................................................................................................... 1 Tlačidlá ..................................................................................................................................... 1

2. Začíname .......................................................................................................................... 2

Vloženie SIM karty ................................................................................................................... 2 Vloženie pamäťovej karty ........................................................................................................ 2

Nabíjanie batérie ..................................................................................................................... 3 Zapnutie tabletu ...................................................................................................................... 3 Domovská obrazovka ............................................................................................................... 3

Zoznam aplikácií ....................................................................................................................... 4

3. Základy ............................................................................................................................. 6

Tipy k dotykovému ovládaniu .................................................................................................. 6

Panel s oznámeniami ............................................................................................................... 7 Rýchle nastavenia .................................................................................................................... 7

Stavové ikony ........................................................................................................................... 8 Pripojenie k počítaču ............................................................................................................... 8 Uzamknutie a odomknutie obrazovky ..................................................................................... 8

Zadávanie textu ....................................................................................................................... 9 Aktualizácia systému ................................................................................................................ 9

4. Web a sieť ....................................................................................................................... 10

Pripojenie k internetu ............................................................................................................ 10

Surfovanie po webe ............................................................................................................... 12

5. E-mail .............................................................................................................................. 14

Nastavenie e-mailového účtu ................................................................................................ 14 Odoslanie e-mailu .................................................................................................................. 14 Zobrazenie e-mailov .............................................................................................................. 14 Odoslanie odpovede na e-mail .............................................................................................. 15 Odstraňovanie e-mailov ........................................................................................................ 15

Gmail ...................................................................................................................................... 15

6. Kamera ........................................................................................................................... 16

Stručný popis kamery ............................................................................................................ 16

Snímanie fotografií ................................................................................................................ 17 Vytvorenie autoportrétu ....................................................................................................... 17 Vytvorenie panoramatickej fotografie .................................................................................. 17 Používanie HDR ...................................................................................................................... 17 Nahrávanie videa ................................................................................................................... 17 Prispôsobenie nastavení pri snímaní fotografií a nahrávaní videí ........................................ 18

7. Multimédiá ..................................................................................................................... 19

Galéria .................................................................................................................................... 19

Videoprehrávač ...................................................................................................................... 20

Hudobný prehrávač ............................................................................................................... 20

FM rádio ................................................................................................................................. 21

8. Správy ............................................................................................................................. 22

Odoslanie správy .................................................................................................................... 22 Kontrola nových správ ........................................................................................................... 22 Odoslanie odpovede na správu ............................................................................................. 22 Presmerovanie alebo odstránenie správy ............................................................................. 22 Odstránenie konverzácie ....................................................................................................... 22

9. Bluetooth ........................................................................................................................ 23

Bluetooth ............................................................................................................................... 23

10.

eReader Prestigio

...........................................................................................................24

Stručný popis čítačky elektronických kníh ............................................................................. 24 Prevzatie elektronickej knihy ................................................................................................. 24 Čítanie elektronickej knihy .................................................................................................... 25

Nastavenie aplikácie eReader ................................................................................................ 25

11.Mapy Google ................................................................................................................... 26

Používanie máp Google ......................................................................................................... 26

Určenie polohy ....................................................................................................................... 26 Vytvorenie trasy ..................................................................................................................... 26

12. Nástroje

....................................................................................................................... . 27

Clock (Hodiny) ........................................................................................................................ 27

Calendar (Kalendár) ............................................................................................................... 27

13. Nastavenie tabletu ......................................................................................................... 29

Wireless & Networks (Bezdrôtové pripojenia a siete) .......................................................... 29 Device (Zariadenie) ................................................................................................................ 29

Personal (Osobné).................................................................................................................. 30 Accounts (Účty) ...................................................................................................................... 30 System (Systém) ..................................................................................................................... 31

14. Technické údaje .............................................................................................................. 32 15. Informácie o špecifickej miere absorpcie ........................................................................ 33 16. Riešenie problémov ........................................................................................................ 34

1. Vybalenie

Obsah balenia

• USB kábel • Prestigio MultiPad • Právne a bezpečnostné upozornenia

Stručný popis tabletu

• Cestovná nabíjačka • Krátky návod • Záručná list

1

1 2 3 4 5 6 MIC Predný fotoaparát HlasitosЕҐ Vypínač Resetovať Zadný fotoaparát 7 8 9 Slúchadlový konektor Micro USB port Reproduktor

Tlačidlá

Tlačidlá „menu“, „domov“ a „späť“ pomáhajú pri obsluhe tabletu. • Ťuknutím na ikonu otvoríte zoznam naposledy spustených aplikácií. • Ťuknutím na ikonu sa vrátite na domovskú obrazovku. • Ťuknutím na ikonu sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

1 1

2.

Začíname

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás v rodine používateľov zariadení značky Prestigio. Ak chcete zo svojho výrobku dostať maximum a užívať si kompletnú ponuku značky Prestigio, navštívte nasledujúcu stránku:

https://prestigio.com/tablets

Viac podrobností o svojom výrobku sa dozviete na stránke:

https://prestigio.com/use 2

Oblasť, v ktorej je umiestnená anténa, neprikrývajte rukami ani inými predmetmi. Mohli by ste spôsobiť problémy s pripojením alebo vybiť batériu. Pred použitím si prečítajte „Právne a bezpečnostné upozornenia“, ktoré sú súčasťou balenia.

Vloženie SIM karty

1. Vypnite zariadenie a otvorte kryt SIM karty na bočnej strane.

2. SIM kartu zasuňte na doraz do štrbiny na SIM kartu. Zlaté kontakty musia smerovať nadol a zrezaný roh smerom dnu. SIM kartu zatlačte tak, aby ste počuli cvaknutie.

3. Zatvorte kryt SIM karty.

• Používanie nekompatibilných SIM kariet, ručne obstrihaných SIM kariet alebo adap térov na SIM karty môže poškodiť karty alebo zariadenie, prípadne dáta uložené na kartách.

• Pri poškrabaní alebo ohnutí SIM kariet môže dôjsť k strate kontaktov alebo informácií. Pri zaobchádzaní s kartami alebo ich vkladaní či vyberaní preto postupujte opatrne.

• Všetky SIM karty uchovávajte mimo dosahu detí.

Vloženie pamäťovej karty

1. Pamäťovú kartu vložte tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

2. Pamäťovú kartu zatlačte do štrbiny tak, aby ste počuli cvaknutie.

• Niektoré pamäťové karty nemusia byť plne kompatibilné s týmto zariadením. Pou žitie nekompatibilnej karty môže poškodiť zariadenie, pamäťovú kartu alebo dáta na nej uložené.

Časté zapisovanie a vymazávanie dát skracuje životnosť pamäťovej karty.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

2

Nabíjani e batérie

Nová batéria je nabitá iba čiastočne. Ikona batérie v pravom hornom rohu zobrazuje aktuálnu kapacitu a priebeh nabíjania. 1. Menší koniec USB kábla pripojte k micro USB portu na zariadení a väčší koniec k cestovnej nabíjačke.

2. Po úplnom nabití odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najprv odpojte zo zariadenia a až potom vytiahnite z elektrickej zásuvky.

Optimálny výkon batérie dosiahnete použitím výhradne originálneho príslušenstva. Neo riginálne príslušenstvo (napr. nabíjačka) môže batériu alebo dokonca tablet poškodiť.

Optimalizácia výkonu batérie

Nižšie nájdete niekoľko tipov, ktoré pomôžu optimalizovať výkon batérie.

-

Na tablete nastavte vždy taký profil, ktorý odráža vaše aktuálne používanie.

Ak nepoužívate Bluetooth, Wi-Fi alebo iné aplikácie, vypnite ich.

Intenzitu podsvietenia displeja nastavte na najnižšiu alebo strednú úroveň a trvanie podsvietenia na minimum.

Tablet nepokladajte do blízkosti zariadení, ktoré generujú elektromagnetické pole (napr. rá dio alebo televízia) alebo na kovové povrchy, ktoré vplývajú na pripojenie do siete a môžu spôsobiť nadmerné vybíjanie batérie.

Zapnutie tabletu

Tablet zapnete podržaním vypínača na niekoľko sekúnd. 1. Po prvom zapnutí zariadenia sa na obrazovke zobrazí sprievodca Prestigio Installer (Inšta látor Prestigio). Ponúka vám niekoľko aplikácií tretích strán. Ťuknite na aplikácie, ktoré chcete do tabletu nainštalovať. Pri inštalácii aplikácií postupujte podľa pokynov na obra zovke.

2. Inštalácia aplikácií do tabletu môže chvíľu trvať.

Ak chcete tablet vypnúť, podržte stlačený vypínač. Na zobrazenej obrazovke následne ťuknite na položku

Power off (Vypnúť)

. Ak nenainštalujte aplikácie, ktoré ponúka sprievodca Installer Prestigio (Inštalátor Presti gio) hneď na začiatok, môžete kedykoľvek ťuknúť na ikonu na domovskej obrazovke a nainštalovať ich neskôr.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je štartovací bod, z ktorého môžete pristupovať ku všetkým funkciám table tu. Domovská obrazovka môže byť rozdelená na viacero panelov. Ak chcete zobraziť ostatné pane ly, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Ťuknutím na ikonu sa vrátite na domovskú obrazovku. Domovská obrazovka vášho tabletu po zostáva z nasledujúcich oblastí:

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

3

Prispôsobenie tapety

Ako tapetu domovskej obrazovky môžete použiť svoju obľúbenú fotografiu. Zvoľte niektorú z do stupných tapiet alebo použite akúkoľvek fotografiu, ktorú ste vytvorili. 1. Ťuknite na prázdne miesto na domovskej obrazovke a podržte na ňom prst.

2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

ES File Explorer (Prieskumník súborov ES)

,

Gallery (Ga léria)

,

Live wallpapers (Živé tapety)

alebo

Wallpapers (Tapety)

.

3. Vyberte obrázok a ťuknite na položku

Set wallpaper (Nastaviť tapetu)

. Alebo vyberte obrázok, ťahaním za okraj rámu upravte jeho veľkosť a ťuknite na položku

OK

.

Pridanie ikony aplikácie na domovskú obrazovku

2. Ťuknite na ikonu aplikácie a podržte ju.

3. Presuňte ju na náhľad domovskej obrazovky.

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu . Otvorí sa zoznam aplikácií.

Odstránenie položky z domovskej obrazovky

1. Položku odstránite ťuknutím a podržaním.

2. V hornej časti domovskej obrazovky sa zobrazí položka

Remove (Odstrániť)

.

3. Potiahnite ikonu na položku

Remove (Odstrániť)

.

4. Ak položka

Remove (Odstrániť)

zmení farbu na červenú, môžete ikonu pustiť.

Zoznam aplikácií

Ikony všetkých nainštalovaných aplikácií a miniaplikácií nájdete v zozname aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu . Otvorí sa zoznam aplikácií. Zoznam aplikácií môže byť rozdelený na viacero panelov. Ak chcete zobraziť ostatné panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Ťuknutím na ikonu alebo sa vrátite na domovskú obrazovku. Zoznam aplikácií vášho tab letu pozostáva z nasledujúcich oblastí:

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

4

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

5

3.

Základy

Tipy k dotykovému ovládaniu

Dotykovú obrazovku ovládajte len prstami.

Ťuknutie

Ak chcete spustiť aplikáciu, vybrať položku v menu, stlačiť tlačidlo zobrazené na obrazov ke alebo zadať znak pomocou virtuálnej klá vesnice, ťuknite naň prstom.

3

Ťuknutie a podržanie

Ak chcete zobraziť dostupné možnosti, ťuknite na položku a 2 sekundy podržte na nej prst.

Potiahn utie

Rýchlym potiahnutím prsta po obrazovke vo vertikálnom alebo horizontálnom smere môžete prejsť na inú domovskú obrazovku, pohybovať sa v rámci dokumentov a ešte oveľa viac.

Potiahnutie alebo rolovanie

Posunutie prsta vertikálne po obrazovke otvorí vertikálne menu. Potiahnutím nadol alebo nahor môžete obsahom rolovať.

Priblíženie

Roztiahnutím dvoch prstov od seba na webo vej stránke, mape alebo obrázku priblížte po žadovanú časť zobrazenia.

Oddialenie

Priblížením dvoch prstov k sebe na webovej stránke, mape alebo obrázku oddialite poža dovanú časť zobrazenia.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

6

Rýchly pohyb

tov). Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke s ap likáciami zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohy bom nahor alebo nadol môžete rolovať webo vou stránkou alebo zoznamom (napr. kontak-

Panel s oznámeniami

-

Po zobrazení nového oznámenia môžete otvoriť panel s oznámeniami a prečítať si ho celé. Panel s oznámeniami otvoríte posunutím hornej časti obrazovky smerom nadol.

-

Panel s oznámeniami zatvoríte jeho potiahnutím smerom nahor.

Ak chcete oznámenie odmietnuť, ťuknite na ikonu .

Rýchle nastavenia

-

Rýchle nastavenia vám umožnia ľahko zapnúť režim použitia v lietadle a Wi-Fi, a ponúkajú aj rých ly prístup k zmene režimu, nastaveniu jasu alebo automatickému otáčaniu. Rýchle nastavenia otvoríte potiahnutím z pravej hornej časti obrazovky.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

7

Stavové ikony

Ikony na stavovom riadku v hornej časti obrazovky informujú o vašom tablete:

Ikony Význam

Aktivovaný tichý režim. Aktivovaný vibračný režim. Aktivovaný režim použitia v lietadle. Úroveň batérie. Prebiehajúci hovor. Zmeškaný hovor. Nová SMS alebo MMS. Pripojené k sieti GPRS. Pripojené k sieti EDGE. Pripojené k sieti HSPA.

Ikony Význam

Pripojené k sieti 3G. Pripojené k sieti Wi-Fi. Roaming (mimo normálneho po krytia). Aktivované Bluetooth. Pripojené k počítaču. Pripojené pevné slúchadlá + mikrofón. Pripojené pevné slúchadlá. SIM karta nebola rozpoznaná. Je nastavený budík.

Pripojenie k počítaču

Micro USB port na tablete umožňuje po pripojení k počítaču výmenu mediálnych alebo iných súborov.

Načítanie súborov z počítača

1. Tablet pripojte k počítaču priloženým USB káblom.

2. Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku

Connected as a media device (Pripojené ako mediálne zariadenie)

>

Media device (MTP) (Mediálne zariadenie (MTP))

.

3. Môžete začať prenášať súbory medzi tabletom a počítačom.

Uzamknutie a odomknutie obrazovky

• Uzamknutie: Stlačte vypínač.

Váš tablet však stále dokáže: • Prehrávať hudbu.

• Nastavovať hlasitosť.

Ak chcete zabrániť neželanému ovládaniu a šetriť batériu, tablet uzamknite vždy, keď ho nepoužívate. • Odomknutie: Stlačte vypínač a ikonu zámku na obrazovke posuňte do odomknutej pozície. Ak je tablet uzamknutý, pri dotyku obrazovky sa nebude nič diať. • Prijímať hovory, textové správy alebo aktualizácie.

Prostredníctvom slúchadiel môžete prijať hovor alebo počúvať hudbu.

Automatické uzamknutie

Môžete nastaviť dobu, po ktorej sa obrazovka automaticky uzamkne. 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku

Settings (Nastavenia)

>

Display (Displej)

>

Sleep (Spánok)

.

2. Vyberte požadované nastavenie.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

8

Nastavenie gesta na odomknutie obrazovky

• V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavením gesta na odomknutie obrazovky, PIN kódu alebo hesla môžete chrániť osobné infor mácie a zabrániť iným v používaní vášho tabletu. Po každom zapnutí tabletu alebo jeho prebude ní z režimu spánku po nastavenej dobe nečinnosti sa zobrazí výzva na odomknutie obrazovky.

Settings (Nastavenia)

>

Security (Zabezpečenie)

>

Screen lock (Uzamknutie obrazovky)

.

Odomknutie tabletu

Stlačením vypínača zapnite obrazovku a následne zadajte kód na odomknutie. Na odomknutie tabletu pomocou vzoru alebo kódu máte päť pokusov. Ak sa vám zaria denie nepodarí odomknúť, budete ho musieť odniesť predajcovi a nechať zresetovať.

Zadávanie textu Zmena metódy vstupu

Môžete si prevziať aplikáciu na zadávanie textu alebo používať predinštalované metódy vstupu. Ak chcete zmeniť metódu vstupu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku

Settings (Nastavenia)

>

Language & input (Jazyk a vstup)

>

Default (Predvolené)

.

2. Zvoľte požadovanú metódu vstupu.

Používanie klávesnice Prestigio

Zadávanie textu

• Písanie veľkými písmenami: Pred ťuknutím na požadované písmeno ťuknite na kláves Shift .

Alebo sa dotknite klávesu Shift, podržte ho a ťuknite na požadované písmeno.

• Písanie malými písmenami: Opätovne ťuknite na kláves Shift a následne na požadované písmeno.

• Zadávanie číslic, symbolov a interpunkčných znamienok: Ťuknite na ikonu .

Vystrihnutie alebo kopírovanie textu

1. Vyberte požadovaný text a ťuknite na ikonu alebo . Vybraný text sa vystrihne alebo skopíruje do schránky.

2. V poli na zadávanie textu ťuknite na miesto, kde chcete text vložiť, a podržte na ňom prst.

3. Ťuknite na položku

Paste (Vložiť)

.

Aktualizácia systému

Váš tablet môže kontrolovať dostupnosť nových aktualizácií a upozorňovať vás na ne. Dostupnosť nových aktualizácií môžete kontrolovať aj ručne. Túto možnosť môžete nastaviť v menu

Settings (Nastavenia)

>

About tablet (Informácie o tablete)

>

System updates (Aktualizácie systému)

. Počas aktualizácie zariadenia nestláčajte žiadne tlačidlá.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

9

4.

Web a sieť

Tablet môžete pripojiť k internetu a prezerať na ňom webové stránky.

Pripojenie k internetu

Tablet sa bude pripájať k internetu vždy, keď to bude potrebovať – buď po mocou Wi-Fi pripojenia (ak je dostupné) alebo pomocou dátového pripoje nia vášho mobilného operátora.

4

Dátové pripojenie

Môžete použiť dátové pripojenie prostredníctvom vášho mobilného operátora. Niektoré apli kácie a služby môžu prostredníctvom mobilnej dátovej siete prenášať dáta, ktoré môžu byť spoplatnené. Ďalšie podrobnosti sa dozviete od svojho operátora.

Zapnutie alebo vypnutie dátového pripojenia

2. Ťuknite na položku

More… (Viac…)

> 1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

Mobile networks (Mobilné siete)

>

Data enabled (Aktivo vané dátové prenosy)

.

3. Ťuknutím zapnete alebo vypnete dátové pripojenie.

Ak nemáte zapnuté dátové pripojenie a nie ste pripojení k Wi-Fi sieti, nebudú sa vám au tomaticky aktualizovať prijaté e-maily, účty na sociálnych sieťach a iné informácie.

Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu

šané v roamingu. Pripájajte sa k partnerským sieťam vášho mobilného operátora a pristupujte k dátovým službám, aj keď ste mimo pokrytia sieťou vášho mobilného operátora. Používanie dátových služieb v roamingu môže byť nákladné. Skôr, než začnete používať dátový roaming, si u svojho mobilného operátora overte výšku poplatkov za dáta prená 1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Ťuknite na položku

More… (Viac…)

>

Mobile networks (Mobilné siete)

>

Data roaming (Dátový roaming)

.

3. Ťuknutím zapnete alebo vypnete dátové pripojenie.

Sledovanie dátových prenosov

Ak máte predplatený dátový paušál s obmedzeným prenosom dát, je dôležité sledovať aktivity a ap likácie, ktoré prijímajú a odosielajú dáta (napríklad surfovanie po webe, synchronizáciu online úč tov, prijímanie e-mailov alebo zdieľanie statusov). Ak chcete ušetriť na poplatkoch za prenesené dáta, pripájajte sa k Wi-Fi sieťam vždy, ke dy je to možné, a svoje online účty a e-maily nastavte na menej častú synchronizáciu. Prenos dát zmeraný tabletom sa môže líšiť od skutočného prenosu dát. 1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Ťuknite na položku

Data usage (Prenos dát)

.

3. Zapnite dátové pripojenie a vyberte

Set mobile data limit (Nastaviť limit pre mobilné dáta)

, čím dôjde k aut. zablokovaniu dátového pripojenia po prekročení nastav. limitu.

4. Ťuknite na položku

Data usage cycle (Cyklus počítania prenesených dát)

, kde môžete na staviť časový interval počítania objemu prenesených dát.

5. Potiahnutím červenej čiary nastavte mesačný dátový limit.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

10

Wi-Fi

Ak zariadenie pripojíte k Wi-Fi sieti, budete môcť pristupovať k internetu alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. Aby ste mohli používať Wi-Fi, budete potrebovať prístup k bezdrôto vému prístupovému bodu. Dostupnosť a sila signálu Wi-Fi sietí závisí od prostredia, napríklad konštrukcie budov ale bo počtu stien medzi miestnosťami, ktorými musí Wi-Fi signál prechádzať.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti -

položku

Wi-Fi

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu . Následným ťuknutím na zapnite Wi-Fi pripojenie.

2. V sekcii Wi-Fi sa zobrazí zoznam rozpoznaných Wi-Fi sietí.

3. Ťuknite na Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, zobrazí sa výzva na zadanie prístupového kľúča alebo hes la. Zadané údaje sa uložia, a pri ďalšom prístupe k rovnakej sieti sa výzva na zadávanie prí stupového kľúča alebo iných bezpečnostných informácií nezobrazí.

Zapnutie alebo vypnutie Wi-Fi -

Postupujte podľa nasledujúcich krokov: V rýchlych nastaveniach ťuknite na položku

Wi-Fi

.

-

Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu . Následným ťuknutím na položku

Wi-Fi

zapnite alebo vypnite Wi-Fi pripojenie.

Vymazanie uloženej bezdrôtovej siete

prestane automaticky pripájať.

Wi-Fi

.

3. Ťuknite na položku Akúkoľvek predtým použitú sieť, vrátane aktuálnej siete, je možné vymazať. Váš tablet sa k nej 1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu a následne na položku 2. Ťuknite na bezdrôtovú sieť, ku ktorej ste sa pripájali.

Forget (Odstrániť prístupové údaje)

.

Používanie tabletu ako bezdrôtového smerovača

drôtového smerovača. • Zapnite dátové pripojenie.

platený vhodný dátový paušál.

Vaše dátové pripojenie môžete zdieľať s inými zariadeniami. Stačí tablet prepnúť do režimu bez • Aby ste mohli používať túto službu, musíte mať u svojho mobilného operátora pred 1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Ťuknite na položku

More… (Viac…)

>

Tethering & portable hotspot (Zdieľanie dátového pripo jenia a prenosný prístupový bod)

.

3. V menu

Set up Wi-Fi hotspot (Nastavenia Wi-Fi prístupového bodu)

zadajte názov smerovača

-

alebo použite predvolený názov.

4. Zvoľte typ zabezpečenia a nastavte heslo (prístupový kľúč) k bezdrôtovému smerovaču.

Ak ste položku

Security (Zabezpečenie)

nastavili na 5. Ťuknutím zapnete prenosný prístupový bod Wi-Fi.

None (Žiadne)

, nebudete musieť zadá vať heslo. Heslo je kľúčom pre ostatných ľudí – budú ho musieť zadať na svojom zariadení, aby sa mohli pripojiť k vášmu tabletu prepnutému do režimu bezdrôtového smerovača.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

11

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia cez USB

• Do tabletu vložte SIM kartu.

poskytovateľa služieb.

Dátové pripojenie vášho tabletu môžete použiť na pripojenie iného počítača k internetu. • U vášho operátora si možno budete musieť predplatiť dátový paušál s mož nosťou zdieľania dátového pripojenia prostredníctvom USB rozhrania, čo mô že viesť k dodatočným poplatkom. Ďalšie podrobnosti sa dozviete od svojho 1. Tablet pripojte k počítaču priloženým USB káblom.

2. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

3. Zapnite dátové pripojenie.

4. Ťuknite na položku

More… (Viac…)

>

Tethering & portable hotspot (Zdieľanie dátového pripo jenia a prenosný prístupový bod)

.

5.

Ťuknutím zapnite

USB tethering (Zdieľanie dátového pripojenia cez USB)

.

Surfovanie po webe

Tablet môžete používať na prezeranie webových stránok. Ešte predtým, ako začnete prezerať we bové stránky, sa pripojte k internetu prostredníctvom Wi-Fi siete alebo mobilného pripojenia.

Prehliadanie webovej stránky

-

Ťuknutím na ikonu 1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu 2. Zadajte hľadané kľúčové slovo alebo adresu webovej stránky.

3. Pri prezeraní webovej stránky môžete používať nasledujúce funkcie: prejdete na predchádzajúcu webovú stránku.

Ťuknutím na ikonu prejdete na nasledujúcu webovú stránku.

.

Ťuknutím na ikonu opätovne načítate aktuálnu webovú stránku. Ak zariadenie načí tava webové stránky, táto ikona sa zmení na ikonu .

Ťuknutím na ikonu pridáte aktuálnu stránku do záložiek.

Ťuknutím na ikonu vyhľadáte informácie.

Ťuknutím na ikonu zatvoríte aktuálnu kartu.

Ťuknutím na ikonu otvoríte novú kartu.

Ťuknutím na ikonu môžete prezerať webové stránky uložené v zoznamoch

Bookmarks (Zá ložky)

,

History (História)

a

Saved pages (Uložené stránky)

.

Pridanie záložiek

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu 2. Zadajte hľadané kľúčové slovo alebo adresu webovej stránky.

3. Môžete prehliadať webovú stránku.

4. Ťuknite na ikonu .

.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

12

Preberanie súborov

Z obľúbených webových stránok môžete priamo preberať súbory a aplikácie. Súbory a aplikácie prevzaté z webu môžu pochádzať z neznámych zdrojov. Aby ste chrá nili svoj tablet a osobné dáta, dôrazne vám odporúčame preberať a otvárať iba tie súbo ry, ktorým dôverujete. Aby ste mohli inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov, budete musieť v tablete povoliť inštaláciu aplikácií tretích strán. Vstúpte do menu

System settings (Nastavenia systému)

>

Security (Zabezpečenie)

>

Unknown sources (Neznáme zdroje)

.

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Prejdite na webovú stránku, z ktorej chcete prevziať súbor.

3. Pri preberaní aplikácie postupujte podľa pokynov uvedených na webovej stránke.

Prezeranie prevzatých súborov

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu .

2. Ťuknite na súbor a otvorte ho.

Nastavenie prehliadača

Správanie webového prehliadača môžete prispôsobiť svojim požiadavkám. Môžete nastaviť spô sob zobrazovania, ochranu súkromia a zabezpečenie. • Na obrazovke prehliadača ťuknite na ikonu >

Settings (Nastavenia)

.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

13

5. E-mail

Túto aplikáciu môžete použiť na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ. Naučte sa, ako odosielať alebo zobrazovať e-mailové správy z osobného alebo firemného e-mailového účtu.

5

Nastavenie e mailového účtu

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku a vykonajte jeden z na sledujúcich krokov:

-

Ak pridávate e-mailový účet po prvý raz, pokračujte nasledujúcim krokom.

-

Ak ste e-mailový účet už pridávali, ťuknite na ikonu >

Settings (Nastavenia)

>

ADD

3.

ACCOUNT (PRIDAŤ ÚČET)

.

2. Zadajte e-mailovú adresu a prihlasovacie heslo k vášmu účtu.

Ak chcete pridať súkromný e-mailový účet, ťuknite na tlačidlo

Next (Ďalej)

; ak chcete pridať firemný e mailový účet, ťuknite na tlačidlo

Manual setup (Ručné nastavenie)

.

4. Pri nastavovaní postupujte podľa výziev.

Po pridaní e-mailového účtu budete môcť do zariadenia preberať e-maily. Podrobnosti o konfigurácii e-mailového servera sa dozviete od vášho poskytovateľa slu žieb.

Odoslanie e-mailu

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Prepnite sa na e-mailový účet, ktorý chcete použiť.

3. Ťuknite na ikonu .

4. Zadajte jedného alebo viacerých príjemcov.

-

Ak chcete odoslať kópiu (Cc) alebo skrytú kópiu (Bcc) e-mailu iným príjemcom, ťuknite na ikonu >

Add Cc/Bcc (Pridať kópiu/skrytú kópiu)

.

5. Zadajte predmet a napíšte e-mail.

-

Pridanie prílohy: ťuknite na ikonu te odoslať.

6. Ťuknutím na ikonu odošlete e-mail.

>

Attach file (Priložiť súbor)

a zvoľte súbory, ktoré chce-

Zobrazenie e

-

maily.

-mailov

1. V schránke doručených e-mailov ťuknite na ikonu a skontrolujte, či ste nedostali nové e 2. Ťuknite na požadovaný e-mail a prečítajte si ho.

Tlačidlami alebo môžete zobraziť predchádzajúce alebo nasledujúce e-maily.

Vyhľadávanie e

metu e-mailu.

-mailov

1. Ťuknutím na ikonu zobrazíte vyhľadávaciu lištu.

2. V kontextovom zozname vyberte možnosť vyhľadávania.

3. Do vyhľadávacej lišty zadajte prvých niekoľko znakov z mena odosielateľa e-mailu alebo z pred 4. V zobrazenom zozname vyberte požadovaný e-mail.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

14

Odoslanie odpovede na e-mail

2. Ťuknite na ikonu 1. V schránke prijatých e-mailov ťuknite na požadovaný e-mail.

a vytvorte nový e-mail.

3. Ťuknutím na ikonu odošlete e-mail.

Odstraňovanie e -mailov

• Ťuknite na e-mail, ktorý chcete odstrániť, a následne na ikonu .

Gmail

Túto aplikáciu môžete použiť na rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.

Zobrazenie obsahu schránky služby Gmail

2. Na obrazovke je zobrazený obsah schránky.

Všetky prijaté e-mailové správy sa doručujú do priečinka Doručená pošta. 1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

3. Ak chcete skontrolovať nové e-maily, ťuknite na ikonu >

Refresh (Obnoviť)

.

4. Ťuknite na požadovaný e-mail a prečítajte si ho.

5. Potiahnutím doľava alebo doprava môžete zobraziť predchádzajúce alebo nasledujúce e-maily.

Pridanie tejto e-mailovej ad resy do zozna mu kontaktov.

Pridanie e-mailu do pripomienky. Odoslanie odpovede na tento e-mail.

Odoslanie odpovede všetkým príjemcom alebo presmerovanie tohto e-mailu iným používateľom. Dlhodobé uchova nie tohto e-mailu. Odstránenie tohto e-mailu.

Označenie e-mailu ako neprečítaného. Pridanie štítku tomuto e-mailu.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

15

6. Kamera

Pomocou svojho tabletu môžete vytvárať fotografie a videá. Okrem zadnej kamery môžete použiť aj kameru na prednej strane, ktorá je určená na video hovory alebo vytváranie autoportrétov. LED blesk na zadnej strane vám v prí pade potreby poskytne doplnkové osvetlenie.

6 -

Ak chcete používať kameru, na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku .

Stručný popis kamery

Vytvore nie foto grafie.

Výber režimu snímania

Ak používate kameru, môžete rolovaním nadol vybrať požadovaný režim snímania. Máte na vý ber z nasledujúcich režimov: Vytvorenie jednej fotografie. Nahrávanie videa. Vytvorenie panoramatickej fotografie. Môžete vytvoriť fotografiu, ktorá pozostáva z viacerých.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

16

Snímanie fotografií

1. Zapnite kameru.

2. Pohybom dvoch prstov na displeji smerom k sebe alebo od seba priblížte alebo oddiaľte záber.

3. V prípade potreby upravte parametre expozície.

4. Nasmerujte kameru na objekt, ktorý chcete nasnímať. Kamera automaticky zaostrí.

5. Ťuknite na ikonu . Vytvorí sa fotografia.

Vytvorenie autoportrétu

1. Zapnite kameru.

2. Na obrazovke ťuknite na ikonu > .

3. Ťuknite na ikonu . Vytvorí sa fotografia.

Vytvorenie panoramatickej fotografie

1. Zapnite kameru.

Pomocou svojho tabletu môžete dostať akékoľvek vysoké alebo široké objekty do jednej fotografie. 2. Ťuknite na ikonu a následne na pri fotení na výšku).

.

3. Ak ste pripravení nasnímať prvú fotografiu, ťuknite na ikonu . Zobrazí sa šípka, ktorá vás vy zve, aby ste fotoaparátom pohybovali doľava či doprava pri fotení na šírku (alebo hore či dole 4. Tabletom pohybujte čo najplynulejšie. Ak sa na displeji s hľadáčikom zobrazí kompletné políčko, môžete prestať. Kamera automaticky nasníma záber.

5. Opakovaním predchádzajúceho kroku nasnímajte ostatné zábery.

6. Kamera spojí všetky zábery do jednej fotografie.

Použitie blesku a priblíženia je v tomto režime zakázané.

Používanie HDR

1. Zapnite kameru.

2. Ťuknite na ikonu Pri snímaní portrétov oproti jasnému pozadiu použite funkciu HDR (široký dynamický rozsah), kto rá pomôže zreteľne zachytiť fotografované objekty. Funkcia HDR zaistí detaily vo svetlách a tie ňoch aj pri kontrastnom osvetlení. > .

3. Ak ste pripravení nasnímať fotografiu, ťuknite na ikonu .

Počas snímania HDR scény tabletom nehýbte.

N ahrávanie videa

1. Zapnite kameru.

2. Ťuknite na ikonu a následne na 3. Pri nahrávaní môžete používať nasledujúce funkcie:

-

.

Ľubovoľne približovať alebo vzďaľovať záber.

-

Ak chcete pri nahrávaní videa vytvoriť fotografiu, ťuknite na obrazovku.

4. Ak chcete zastaviť nahrávanie, ťuknite na ikonu .

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

17

Prispôsobenie nastavení pri snímaní fotografií a nahrávaní videí

Pred nasnímaním fotografie alebo nahraním videa môžete upraviť nastavenia kamery. 1. Zapnite kameru.

2. Vyberte ikonu / a ťuknutím na ikonu > môžete prispôsobiť nastavenia kamery.

Store location (Ukladať polohu)

: Pridanie informácií o GPS polohe ku každej fotografii.

Picture size (Veľkosť fotografie)

: Môžete vybrať z niekoľkých štandardných veľkostí vašich fo tografií.

Select ISO (Výber citlivosti ISO)

: Hodnota ISO informuje o citlivosti snímača vo vašej kamere na svetlo. Nastavenie vysokej hodnoty ISO zvyšuje citlivosť na svetlo, ale súčasne aj úroveň šumu v zábere. Nízke hodnoty sú vhodné pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vysoké hodnoty sú vhodné pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.

Exposure (Expozícia)

: Určuje, koľko svetla bude dopadať na senzor kamery. Pri sla bom osvetlení použite dlhšiu expozíciu.

White balance (Vyváženie bielej)

: Vyberte také vyváženie bielej, aby boli farby záberov realistické. Tieto nastavenia sú určené pre rôzne svetelné situácie. Princíp ich fungovania sa podobá nastaveniu bielej farby na profesionálnych fotoaparátoch.

Color Effect (Farebný efekt)

: Môžete vybrať z niekoľkých dostupných fotografických efektov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám.

Scene mode (Scénický režim)

: Vyberte požadovaný scénický režim.

Face detection (Rozpoznanie tváre)

: Nastavenie ideálnej expozície a čistoty portrétov.

Restore defaults (Obnoviť predvolené nastavenia)

: Obnovenie predvolených nastavení.

Ak chcete zvýšiť presnosť určovania polohy prostredníctvom GPS, vyhýbajte sa na mies tam, kde môže dochádzať k blokovaniu signálu (napríklad medzi budovami alebo v nízko položených oblastiach, prípadne za zhoršenej poveternostnej situácie). Po odovzdaní fo tografií na internet sa môže na nich zobraziť vaša poloha. Ak tomu chcete zabrániť, deak tivujte ukladanie informácií o polohe (GPS).

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

18

7. Multimédiá

Vďaka podpore niekoľkých druhov multimédií si môžete na svojom tablete užiť veľa zábavy. Môžete prezerať galériu fotografií, užívať si hudbu a sledovať videá.

7

Galéria

Aplikáciu

Gallery (Galéria)

môžete používať na prezeranie všetkých fotografií a videí, ktoré máte uložené v tablete. • Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu . Otvorí sa galéria.

Zoznam podporovaných formátov závisí od softvéru nainštalovaného v zariadení. Niektoré súborové formáty preto nemusia byť podporované.

Prezeranie fotografií

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Ťuknite na ikonu . Otvorí sa kontextový zoznam, v ktorom ťuknite na položku

Albums (Albu my)

/

Locations (Miesta)

/

Time (Čas)

.

3. Prejdite k albumu alebo skupine fotografií.

4. Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.

Priblíženie a oddialenie

Na priblíženie a oddialenie fotografie môžete použiť jeden z nasledujúcich spôsobov: • Dvojité ťuknutie na akékoľvek miesto.

• Pohyb dvoch prstov od seba na akomkoľvek mieste. K pôvodnému zobrazeniu sa vrátite opätov ným dvojitým ťuknutím alebo pohybom dvoch prstov smerom k sebe.

Spustenie prezentácie fotografií

3. Ťuknite na ikonu > 1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Prejdite k albumu alebo skupine fotografií.

Slideshow (Prezentácia)

.

Úprava fotografií

Delete (Odstrániť)

Pri prezeraní fotografií môžete ťuknutím na ikonu zobraziť zoznam nasledujúcich funkcií: : Odstránenie fotografie.

Slideshow (Prezentácia)

: Spustenie prezentácie fotografií v aktuálnom priečinku.

Edit (Upraviť)

: Spustenie aplikácie Paper Artist na úpravu fotografie.

Rotate left (Otočiť doľava)

: Otočenie v protismere hodinových ručičiek.

Rotate right (Otočiť doprava)

: Otočenie v smere hodinových ručičiek.

Crop (Orezať)

: Úpravou veľkosti oranžového rámu orežete fotografiu na zvolený formát.

Set picture as (Nastaviť obrázok ako)

: Nastavenie fotografie ako tapety alebo obrázku kontaktu.

Details (Podrobnosti)

: Zobrazenie podrobných informácií o súbore s fotografiou.

Zdieľanie fotografií

Fotografie môžete zdieľať s inými používateľmi prostredníctvom e-mailu, MMS alebo Bluetooth. 1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Vyberte fotografie, ktoré chcete zdieľať.

3. Ťuknite na ikonu . Otvorí sa kontextový zoznam, v ktorom ťuknite na položku

E-mail

/

Messaging (Správy)

/

Bluetooth

.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

19

Odstránenie fotografií

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Vyberte fotografie, ktoré chcete odstrániť.

3. Ťuknite na ikonu a následne na položku

Delete (Odstrániť)

.

Videoprehrávač

Videoprehrávač v tablete môžete použiť na sledovanie videí.

Sledovanie videí na videoprehrávači

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku

Video Player (Videoprehrávač)

.

2. Vyberte video, ktoré chcete sledovať.

3. Ovládacími prvkami na displeji môžete ovládať prehrávanie videa.

4. Tlačidlami na nastavenie hlasitosti môžete upravovať hlasitosť.

5. Ťuknutím na ikonu vyberiete ďalšie možnosti.

Zdieľanie videí

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku

Video Player (Videoprehrávač)

.

2. Vyberte videá, ktoré chcete zdieľať.

3. Ťuknite na ikonu . Otvorí sa kontextový zoznam, v ktorom ťuknite na položku

E-mail

/

Messaging (Správy)

/

Bluetooth

.

Hudobný prehrávač

Na hudobnom prehrávači môžete počúvať svoje obľúbené skladby. Aplikácia Music (Hudba) tvorí centrálny portál pre prístup k vašej obľúbenej hudbe – či už ide o skladby uložené vo vašom tab lete alebo streamované z rôznych hudobných služieb. • Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

Prechádzanie skladieb

2. Dostupné funkcie:

-

Ťuknutím na položku 1. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu .

Artists/Albums/Playlists (Interpreti/Albumy/Playlisty)

môžete prechádzať

-

skladbami utriedenými podľa interpretov, albumov alebo playlistov.

Ťuknutím na položku

Songs (Skladby)

môžete prechádzať všetkými skladbami.

Ťuknutím na položku

Now playing (Práve hrá)

zobrazíte aktuálne prehrávanú skladbu.

Počúvanie hudby

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Ťuknite na skladbu zo zoznamu.

3. Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá: Návrat do aktuálneho playlistu. Zapnutie prehrávania v náhodnom poradí. Opakovanie jednej skladby, opakovanie všetkých skladieb alebo opakovanie vypnuté. Preskočenie na predchádzajúcu skladbu. Ťuknutím a podržaním preskakovanie zrýchlite. Preskočenie na nasledujúcu skladbu. Ťuknutím a podržaním preskakovanie zrýchlite. Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

20

Nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu

2. Ťuknite na skladbu zo zoznamu.

3.

Ťuknite na ikonu a vyberte položku 1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

Use as ringtone (Použiť ako vyzváňací tón)

.

Odstránenie skladby

1. Ťuknite na skladbu zo zoznamu.

2. Ťuknite na ikonu a vyberte položku

Delete (Odstrániť)

.

Váš playlist

Vytvorenie playlistu

Nasledujúcim spôsobom môžete vytvoriť vlastný playlist. 1. Ťuknite na skladbu zo zoznamu.

2. Ťuknite na ikonu a vyberte položku

Add to playlist (Pridať do playlistu)

.

3. Ak chcete vytvoriť nový playlist, v kontextovom menu ťuknite na položku

New (Nový)

.

4. Zadajte titul a ťuknite na položku

Save (Uložiť)

.

Premenovanie alebo odstránenie playlistu

1.

Ťuknutím na položku

Playlists (Playlisty)

zobrazíte všetky svoje playlisty.

2. Ťuknite na playlist, ktorý chcete premenovať alebo odstrániť, a podržte ho.

3. V kontextovom menu vyberte položku

Rename (Premenovať)

/

Delete (Odstrániť)

.

FM rádio

Na tablete môžete počúvať rozhlasové vysielanie. Aby ste mohli na tablete používať FM rádio, budete musieť najprv pripojiť headset.

Počúvanie rozhlasových staníc

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku

FM radio (FM rádio)

.

2. Ťuknite na ikonu >

Scan (Prehľadať)

. Spustí sa automatické vyhľadávanie a uložia sa všetky do stupné stanice.

3. Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá: Zapnutie alebo vypnutie rádia. Prepínanie medzi stereo a mono režimom. Ďalšie možnosti. Preskočenie na predchádzajúcu stanicu. Preskočenie na nasledujúcu stanicu.

Nahrávanie rozhlasového vysielania

1. Nalaďte požadovanú rozhlasovú stanicu.

2. Ťuknite na ikonu > Rozhlasové vysielanie, ktoré počúvate, môžete nahrávať.

Start recording (Spustiť nahrávanie)

.

3. Ťuknite na ikonu >

Stop recording (Zastaviť nahrávanie)

.

4. Zvukový klip sa automaticky uloží.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

21

8.

Správy

Prostredníctvom tejto funkcie si môžete vymieňať SMS alebo MMS správy s inými gantne zoskupené do konverzácií, podľa kontaktov alebo telefónnych čísel.

8

Odoslanie správy

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Ťuknite na ikonu

-

a vytvorte novú správu.

3. Príjemcov môžete pridať jedným z nasledujúcich spôsobov: Zadajte telefónne číslo.

Ťuknite na ikonu , vyberte kontakty a následne ťuknite na tlačidlo

OK

.

-

4. Do textového poľa zadajte text správy.

5. Ak chcete odoslať MMS správu, ťuknutím na ikonu môžete pridať obrázky, videá, hudobné sú bory alebo prezentácie.

6. Ťuknite na ikonu . Správa sa odošle.

Počet znakov textovej správy je obmedzený (zobrazuje sa nad tlačidlom na odoslanie). Ak prekročíte limit, textová správa sa síce doručí, bude však rozdelená a spoplatnená ako viac správ.

Kontrola nových správ

Po prijatí novej správy tablet prehrá zvukový signál, zavibruje alebo správu na chvíľu zobrazí na stavovom riadku, v závislosti od nastavenia upozornení. Na stavovom riadku sa tiež zobrazí ikona novej správy. Prichádzajúce správy sa zoskupujú do konverzácií podľa kontaktov. • Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na oznámenie o novej správe.

• Prejdite do aplikácie na spracovanie správ a správu otvorte.

Odoslanie odpovede na správu

2. Do textového poľa zadajte správu.

3. Ťuknite na ikonu . Správa sa odošle.

1. Na obrazovke so správami ťuknite na kontakt (alebo telefónne číslo). Zobrazí sa zoznam správ, ktoré ste si vymenili s týmto kontaktom.

Presmerovanie alebo odstránenie správy

správ, ktoré ste si vymenili s týmto kontaktom.

2. Ťuknite na správu a podržte ju.

3. V kontextovom okne 1. Na obrazovke so správami ťuknite na kontakt (alebo telefónne číslo). Zobrazí sa zoznam

Message options (Možnosti správy)

vyberte položku

Forward (Presmero vať)

alebo

Delete (Odstrániť)

.

Odstránenie konverzácie

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Zobrazí sa obrazovka so správami.

3. Ťuknite na kontakt alebo telefónne číslo a podržte ho.

4. Ťuknite na ikonu .

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

22

9. Bluetooth

Bluetooth

Váš tablet sa dokáže pripojiť ku kompatibilnému Bluetooth zariadeniu a vy mieňať si s ním dáta. Bluetooth slúži na vytvorenie priameho bezdrôtového pripojenia medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť. mov alebo nepovolené odpočúvanie komunikácie na komerčné účely).

9

Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nelegálne účely (napríklad pirátske kopírovanie fil-

Spárovanie s Bluetooth zariadeniami

1. Ťuknite na ikonu .

2. Ťuknutím zapnete alebo vypnete funkciu

Bluetooth

.

3. Zobrazí sa zoznam dostupných Bluetooth zariadení.

4. Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

5. Ťuknite na položku

Pair (Párovať)

. Aby bolo spárovanie úspešné, druhé zariadenie musí výzvu na spárovanie prijať.

Zrušenie spárovania s Bluetooth zariadením

2. Ťuknite na položku

Unpair (Zrušiť párovanie)

.

1. Vyberte zariadenie, ktorého spárovanie chcete zrušiť, a ťuknite na ikonu .

Odosielanie dát prostredníctvom Bluetooth

1. Ťuknite na ikonu .

2. Ťuknutím zapnete alebo vypnete funkciu

Bluetooth

.

3. Spárujte sa s Bluetooth zariadením.

4. Vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať.

5. Ťuknite na ikonu a odošlite súbor prostredníctvom Bluetooth.

6. Vyberte zariadenie. Spustí sa odosielanie súboru.

Príjem dát prostredníctvom Bluetooth

1. Ťuknite na ikonu .

2. Ťuknutím zapnete alebo vypnete funkciu

Bluetooth

.

3. Ťuknutím na váš model tabletu ho zviditeľníte pre všetky ostatné Bluetooth zariadenia v blízkosti.

4. Prijmite požiadavku na párovanie a pripojte sa k inému Bluetooth zariadeniu.

5. Posunutím otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku

Accept

.

Súbory prijaté cez Bluetooth sa ukladajú do priečinka Bluetooth.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

23

12. eReader Prestigio

S aplikáciou eReader Prestigio môžete rýchlo a ľahko prevziať do tabletu elektronické knihy a čítať ich. • Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

Stručný popis čítačky elektronických kníh

s vašimi knihami.

10

Vyhľadanie elektronických kníh vo vašej knižnici. Vstup do obchodu s elektro nickými knihami. Zmena rôznych Elektronické knihy. Vyhľadávanie elektronických kníh podľa kľúčových slov. Úprava vašich kolekcií. Úprava poličky s vašimi knihami.

Prevzatie elektronickej knihy

Aplikáciu eReader Prestigio môžete použiť aj na preberanie elektronických kníh. Niektoré elektro nické knihy sú bezplatné, za iné budete musieť zaplatiť. Po zakúpení platenej elektronickej knihy sa zobrazí výzva na potvrdenie spôsobu platby. 1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Ťuknite na položku

Bookstore (Kníhkupectvo)

.

3. Vyhľadajte požadovanú elektronickú knihu.

4. Ťuknite na ikonu . Kniha sa prevezme.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

24

Čítanie elektronickej knihy

2. Ťuknite na položku 1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

My shelf (Moja polička na knihy)

alebo

My library (Moja knižnica)

.

3. Vyhľadajte požadovanú elektronickú knihu.

4. Ťuknite na požadovanú elektronickú knihu a môžete začať čítať.

Pridanie záložky

1. Pri čítaní elektronickej knihy ťuknite na ikonu .

2. Ťuknite na ikonu a následne na položku

New bookmark (Nová záložka)

.

3. Vybraná stránka sa pridá do záložiek.

Priblíženie a oddialenie

obsahu. 2. Ťuknite na ikonu .

3. Ťuknite na položku Pri čítaní elektronickej knihy si môžete spríjemniť čítanie priblížením alebo oddialením čítaného 1. Pri čítaní elektronickej knihy ťuknite na ikonu .

Zoom in (Priblížiť)

alebo

Zoom out (Oddialiť)

.

Nastavenie aplikácie eReader

2. Ťuknite na položku Aplikáciu eReader Prestigio môžete nastaviť aj pri čítaní elektronickej knihy. 1. Pri čítaní elektronickej knihy ťuknite na ikonu .

Settings (Nastavenia)

.

3. Vyberte požadované nastavenia.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

25

11. Mapy Google

Túto aplikáciu môžete použiť na presné zistenie polohy vášho tabletu a vyhľa dávanie miest alebo trás.

11

Používanie máp Google

Mapy Google vám umožnia sledovať vašu aktuálnu polohu a prijímať detailné pokyny o trase do cieľového miesta. Takisto ponúkajú vyhľadávacie nástroje na vyhľadanie miest záujmu, adries na mape alebo zobrazenie miest na úrovni ulíc. • Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

Aplikácia Google Maps (Mapy Google) nepokrýva všetky krajiny alebo mestá.

Určenie polohy Za pnutie alebo vypnutie služby zisťovania polohy

Aby ste mohli pomocou tabletu zistiť svoju presnú polohu, musíte povoliť zdroje určovania polohy. 1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Ťuknite na položku

Location access (Prístup k polohe)

.

3. Ťuknite na položku

Access to my location (Prístup k mojej polohe)

.

Vyhľadanie vašej polohy

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Ťuknutím na ikonu vyhľadáte svoju polohu na mape.

Ak sa nachádzate v oblasti, kde je množstvo okolitých budov, určenie vašej presnej polo hy môže trvať dlhšie.

Vyhľadanie miesta

vhodné návrhy. Môžete vyhľadávať názov podniku, ulicu alebo mesto. Už počas písania sa budú zobrazovať 1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Ťuknite na ikonu .

3. Zadajte miesto, ktoré chcete vyhľadať.

4. Zo zoznamu výsledkov vyberte požadované miesto.

Vytvorenie trasy

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

2. Ťuknutím na ikonu vytvoríte trasu.

3. Vyberte, akým spôsobom sa chcete dostať do cieľového miesta.

4. Zadajte počiatočný a cieľový bod.

5. Otvorí sa mapa s trasou do vášho cieľového miesta.

Nastavenie máp

Mapy Google môžete nastaviť. Pri prezeraní máp ťuknite na ikonu >

Settings (Nastavenia)

.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

26

12. Nástroje

12

Clock (Hodiny)

Aplikáciu Clock (Hodiny) môžete použiť na nastavovanie budíkov, kontrolu času na akomkoľvek mieste na svete, zmeranie trvania udalosti alebo nastavenie časovača. • Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

World clock (Svetový čas)

2. Ťuknite na ikonu .

Na obrazovku so svetovým časom môžete pridať požadované miesto. 1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

3. V zozname ťuknite na miesto, ktoré si želáte pridať.

Alarm (Budík)

Môžete nastaviť jeden alebo viac budíkov.

Nastavenie budíka

1. Na obrazovke s hodinami ťuknite na ikonu .

2. Ťuknite na ikonu + 3. Na nastavenie času budenia použite virtuálnu číselnú klávesnicu.

4. Ťuknite na položku a pridajte nový budík.

OK

.

5. Ak chcete nastaviť budík pre viac dní, ťuknite na položku

Repeat (Opakovať)

.

Vypnutie budíka

1. Vyberte budík, ktorý chcete vypnúť.

2. Posúvač potiahnite do polohy

OFF (VYP.)

.

Zastavenie budíka

Ak budík zvoní:

-

Potiahnite k ikone : Budík sa zastaví.

Z

Potiahnite k ikone

Z Z

: Budík začne po predvolenej dobe opätovne zvoniť.

Odstránenie budíka

1. Ťuknite na budík, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.

2. Ťuknite na ikonu .

Calendar

nie rozvrhu.

(Kalendár)

Do kalendára môžete pridať udalosť alebo svoje plány. • Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu . Ťuknutím na ikonu zmeníte zobrazovanie kalendára podľa dní, týždňov a mesiacov alebo ho prepnete na zobraze-

Vytvorenie udalosti

4. Ťuknite na položku 1. Prejdite na ikonu a vyberte dátum.

2. Ťuknutím na ikonu vytvoríte novú udalosť.

3. Upravte parametre pripomienky.

Done (Hotovo)

. Udalosť sa uloží.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

27

Správa udalostí

Úprava udalosti

Upravovať môžete iba udalosti, ktoré ste vytvorili. 1. Pri prezeraní kalendára ťuknite na ikonu . Kalendár sa prepne do zobrazenia rozvrhu.

2. Ťuknite na udalosť, ktorú chcete upraviť, a následne na ikonu .

3. Vykonajte potrebné úpravy.

4. Ťuknite na položku

Done (Hotovo)

.

Odstránenie udalosti

• Ťuknite na udalosť, ktorú chcete odstrániť, a následne na ikonu .

Vymazanie všetkých udalostí

• Prejdite k ikone a následne ťuknite na ikonu >

Clear events (Vymazať udalosti)

.

Zdieľanie udalosti

Udalosť v kalendári môžete zdieľať ako súbor vo formáte vCalendar prostredníctvom rozhrania Bluetooth alebo ako prílohu správy alebo e-mailu. 1. Pri prezeraní kalendára ťuknite na ikonu . Kalendár sa prepne do zobrazenia Agenda (Rozvrh).

2. Vyberte udalosť, ktorú chcete zdieľať, a následne ťuknite na ikonu .

3. Vyberte, ako chcete udalosť odoslať.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

28

13.

Nastavenie tabletu

Túto aplikáciu môžete použiť na kontrolu a úpravu nastavení tabletu.

-

Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

Wireless & Networks (Bezdrôtové pripojenia a siete)

13 Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi alebo pripojenie k sieti Wi-Fi a prístup k internetu alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Bluetooth

Aktivácia funkcie Bluetooth a výmena informácií na krátke vzdialenosti.

Data usage (Prenos dát)

Sledovanie množstva prenesených dát a prispôsobenie obmedzení.

More… (Viac…)

Nastavenie nasledujúcich položiek. •

Airplane mode (Režim použitia v lietadle)

Aktivácia tohto režimu zakáže všetky bezdrôtové funkcie vášho zariadenia. Budete môcť využí vať iba tie funkcie, ktoré nevyžadujú pripojenie k sieti.

Režim použitia v lietadle zakáže bezdrôtové funkcie, ktoré by mohli rušiť prevádzku systémov v lietadle a iné elektronické zariadenia.

VPN

Nastavenie a správa virtuálnych privátnych sietí (VPN).

Tethering & portable hotspot (Zdieľanie dátového pripojenia a prenosný prístupový bod) -

Po pripojení zariadenia prostredníctvom USB k počítaču ho môžete používať ako bezdrôtový modem.

-

Zariadenie tiež môžete nastaviť do režimu bezdrôtového prístupového bodu pre ostatné zariadenia.

-

Po aktivácii funkcie zdieľania dátového pripojenia prostredníctvom rozhrania Bluetooth budete môcť zdieľať mobilné dátové pripojenie s inými počítačmi prostredníctvom Bluetooth.

Mobile networks (Mobilné siete) -

Data connection (Dátové pripojenie): Použitie dátových sietí s prepínaním paketov na prístup k sieťovým službám.

-

Data roaming (Dátový roaming): Použitie zariadenia na pripojenie k inej sieti v roamingu alebo ak vaša domovská sieť nie je dostupná.

-

Network mode (Režim siete): Vyberte preferovaný režim siete.

Access Point Names (Názvy prístupových bodov): Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).

Používanie iba 2G sietí šetrí batériu.

Network operators (Sieťoví operátori): Vyhľadávanie dostupných sietí a výber siete použitej v roamingu.

Device (Zariadenie )

Sound (Zvuk) -

Vyberte zvukové profily tabletu.

-

Môžete nastaviť hlasitosť a typ zvonenia alebo oznámenia.

Display (Zobrazenie)

Zmena nastavení displeja a jeho podsvietenia.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

29

Storage (Úložisko)

Zobrazenie informácií o pamäťovom priestore zariadenia a pamäťovej karty. Pamäťovú kartu mô žete aj naformátovať. Pri formátovaní sa natrvalo vymažú všetky dáta, ktoré boli na karte uložené. Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je menšia než uvádzaná kapacita. Časť pamä te zaberá operačný systém a predinštalované aplikácie.

Battery (Batéria)

Zobrazenie spotreby batérie vaším zariadením.

Apps (Aplikácie)

Správa spustených aplikácií, presun aplikácií na pamäťovú kartu alebo späť do zariadenia a inšta lovanie alebo odinštalovanie aplikácií.

Personal (

-

Osobné)

Location access (Služby na zisťovanie polohy)

Výber zdrojov, ktoré sa budú používať na zisťovanie vašej polohy. Access to my location (Prístup k mojej polohe): Nastavte, či sa majú pri zisťovaní vašej aktuálnej polohy používať Wi-Fi alebo mobilné siete.

-

GPS satellites (Satelity systému GPS): Nastavte, či sa majú pri zisťovaní vašej aktuálnej polohy používať satelity systému GPS.

Wi-Fi & mobile network location (Poloha Wi-Fi a mobilnej siete): Umožňuje aplikáciám použiť službu zisťovania polohy Google na rýchlejšie odhadnutie vašej polohy.

Security (Zabezpečenie)

Nastavenie zámku obrazovky alebo správa úložiska poverení.

Language & input (Jazyk a vstup)

zobrazenej na obrazovke. Nastavenie jazyka operačného systému a regiónu. Takisto tu môžete upraviť parametre klávesnice

Backup & reset (Zálohovanie a obnovenie) -

servery Google.

Zmena parametrov pre správu nastavení a dát. Back up my data (Zálohovať osobné údaje): Nastavenie zálohovania nastavení a dát aplikácií na

-

Backup account (Účet zálohy): Nastavenie alebo úprava vášho účtu Google použitého na zálo hovanie.

-

Automatic restore (Automatické obnovenie): Obnovenie nastavení a dát aplikácií po opätovnom nainštalovaní aplikácií na zariadenie.

Factory data reset (Obnovenie výrobných nastavení): Obnovenie výrobných nastavení a od stránenie všetkých dát.

Accounts ( Účty)

Pridanie a správa účtov služieb E-mail, Google, Facebook a Twitter.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

30

S ystem (Systém)

Date & time (Dátum a čas) -

Prístup k nastaveniam zobrazovania dátumu a času na zariadení a ich zmena. Automatic date & time (Automatické nastavenie dátumu a času): Automatická aktualizá cia času a dátumu pri prechode medzi rôznymi časovými pásmami.

-

Automatic time zone (Automatické nastavenie časového pásma): Automatické nastavenie ča sového pásma zo siete pri prechode medzi rôznymi časovými pásmami.

Set date (Nastavenie dátumu): Ručné nastavenie miestneho dátumu.

Set time (Nastavenie času): Ručné nastavenie miestneho času.

-

Select time zone (Výber časového pásma): Ručné nastavenie miestneho časového pásma.

Use 24-hour format (Používať 24-hodinový formát): Zobrazovanie času v 24-hodinovom formáte.

Choose date format (Výber formátu dátumu): Výber formátu dátumu.

Accessibility (Zjednodušenie ovládania)

dania môžete zapnúť alebo vypnúť. Tieto nastavenia použite, ak ste si prevzali a nainštalovali nástroj na zjednodušenie ovládania (na príklad čítačku obrazovky s hlasovou spätnou väzbou). Funkcie a služby na zjednodušenie ovlá-

About tablet (Informácie o tablete)

základného pásma a číslo zostavy. Prístup k informáciám o zariadení a k aktualizácii softvéru zariadenia. Zobrazenie rôznych infor mácií o tablete ako sú napr. stav batérie, právne informácie, číslo modelu, verzia softvéru, verzia

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

31

14.

Technické údaje

Quad Core 1.

4 GHz 1 GB Flash + 8 GB/16 GB RAM Android TM 8.1 Oreo TM ( Go edition ) Micro SDHC/SDXC, po max. 64 GB 8 ” IPS, 16:9, 1280*800 Predná 0.3 MP + zadná 2.0MP

14

WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900 Wi-Fi (802.11 b/g/n) Bluetooth 4.0+HS GPS,A-GPS 38 00 mAh 208.5*124*9.2

mm (v × š × h) 321 g (pribl.)

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

32

15.

Informácie o špecifickej miere absorpcie

15

Medzinárodné štandardy

NÁM. TENTO TABLET SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ ODPORÚČANIA PRE VYSTAVENIE OSÔB RÁDIOVÝM VL Váš tablet funguje ako rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval limity vystavenia osôb elektromagnetickému vlneniu, odporúčané medzinárodnými smernicami. Smernice boli vyvinuté nezávislými vedeckými organizáciami ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) a IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Zahŕňa jú dostatočnú rezervu, ktorá slúži na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Smernice pre vystavenie osôb rádiovým vlnám pre tablety používajú jednotku me rania označovanú ako špecifická miera absorpcie (Specific Absorption Rate alebo SAR). Obmedze nie SAR pre tablety určené na bežné použitie je podľa odporúčaní ICNIRP

2,0 W/kg v priemere na desať gramov tkaniva

a podľa normy IEEE č. 1528

1,6 W/kg v priemere na jeden gram tkaniva

pre oblasť hlavy. Merania SAR sa vykonávajú v odporúčaných prevádzkových polohách s tabletom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone, vo všetkých testovaných frekvenčných pás mach. Hoci je hodnota SAR určená pri najvyššej povolenej úrovni výkonu, skutočná úroveň SAR pri používaní tabletu počas prevádzky býva výrazne pod maximálnou hodnotou SAR. Dôvodom je, že tablet je navrhnutý na prácu na niekoľkých úrovniach výkonu tak, aby používal len výkon potrebný na pripojenie k sieti. Vo všeobecnosti platí, že čím bližšie ste k anténe základňovej stanice, tým niž ší je výstupný výkon. Hoci môžu existovať rozdiely medzi úrovňami SAR rôznych tabletov v rôznych polohách, všetky spĺňajú medzinárodné požiadavky na ochranu osôb pred vystavením sa rádiovým vlnám.

Najvyššia hodnota SAR pre model pri testovaní zhody so štandardom podľa odpo-rúčaní ICNIRP bola 0,796 W/kg (10 g).

Aby ste obmedzili vystavenie sa rádiovým vlnám, odporúča sa skrátiť trvanie hovorov prostredníctvom tabletu alebo používať náhlavnú súpravu. Cieľom tých-to opatrení je dostať tablet ďalej od hlavy a tela.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

33

16.

Riešenie problémov

Po zapnutí tabletu sa na displeji zobrazí odkaz BLOCKED (BLOKOVANÉ)

Niekto sa pokúšal používať tablet, nevedel však správny PIN kód ani od blokovací PUK kód. Kontaktujte poskytovateľa služieb.

16 Displej zobrazuje chybu IMSI

Problém sa týka vášho paušálu. Kontaktujte svojho operátora.

Nie je zobrazený symbol siete

o pomoc alebo informácie.

Strata pripojenia do siete. Buď sa nachádzate v rádiovom tieni (v tuneli alebo medzi vysokými bu dovami), alebo ste mimo oblasti pokrytej signálom. Skúste to z iného miesta, pokúste sa opätovne pripojiť k sieti (hlavne v cudzine) alebo kontaktujte svojho sieťového operátora a požiadajte ho

Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne.

-

obrazovkami sa neodporúča.

Ak je zariadenie vybavené dotykovou obrazovkou a táto nereaguje správne, skúste nasledujúce: Z dotykovej obrazovky odstráňte akékoľvek ochranné fólie. Ochranné fólie môžu zabra ňovať zariadeniu v rozpoznávaní dotykov. Ich používanie so zariadeniami s dotykovými

-

Pri ovládaní dotykovej obrazovky musíte mať čisté a suché ruky.

-

Reštartovaním zariadenia odstránite akúkoľvek prechodnú softvérovú chybu.

Skontrolujte, či je v zariadení nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru.

Ak je dotyková obrazovka poškrabaná alebo poškodená, kontaktujte svojho miestneho predajcu.

Batéria sa pravdepodobne prehrieva

Pravdepodobne ste použili nabíjačku, ktorá nie je určená na použitie s vaším tabletom. Používaj te vždy originálne príslušenstvo, ktoré bolo priložené k tabletu.

Tablet nezobrazuje telefónne čísla príchodzích volaní

požiadajte ho o podrobné informácie v tejto veci. Ide o funkciu siete, ktorá môže byť platená. Ak sieť neodosiela číslo volajúceho, na telefóne sa zobrazí Call 1 (Hovor 1) alebo Withheld (Neznáme číslo). Kontaktujte svojho operátora a

Nedajú sa odosielať textové správy

veci. Niektoré siete neumožňujú výmenu správ s inými sieťami. Najprv skontrolujte, či ste zadali číslo SMS centra, prípadne kontaktujte svojho operátora a požiadajte ho o podrobné informácie v tejto

Nedajú sa prijímať alebo ukladať JPEG obrázky

v správnom súborovom formáte. Obrázok sa nemusí dať v tablete prijať, ak je príliš veľký, jeho názov je príliš dlhý alebo ak nie je

Máte pocit, akoby ste zmeškali niektoré hovory

Skontrolujte nastavenia presmerovania hovorov.

Počas nabíjania je ikona batérie prázdna a jej obrys bliká

prípadoch kontaktujte predajcu tabletu. Batériu nabíjajte iba v prostredí, kde teplota nepoklesne pod 0 °C a neprekročí 45 °C. V opačných

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

34

Displej zobrazuje chybu SIM karty

Skontrolujte, či bola SIM karta vložená správne. Ak problém pretrváva, vaša SIM karta je pravde podobne poškodená. Kontaktujte svojho operátora.

Tablet nefunguje dobre v aute

Auto obsahuje množstvo kovových častí, ktoré absorbujú elektromagnetické vlny, čo môže ovplyvniť výkon tabletu. V predaji sú sady do auta s externou anténou, ktoré umožňujú prijímať a uskutočňovať hovory bez toho, aby ste museli zariadenie držať v ruke. Informujte sa u miestnych úradov, či je povolené používať tablet počas jazdy.

Tablet sa nenabíja

Ak je batéria úplne vybitá, ikona nabíjania sa môže na displeji zobraziť až o niekoľko minút od pripojenia k nabíjačke (v niektorých prípadoch až po 5 minútach).

Obsah zachytený kamerou na tablete je nejasný

Skontrolujte, či sú objektívy na oboch stranách čisté.

Po zapnutí zariadenia alebo pri jeho používaní sa zobrazí výzva na zadanie niektorého z nasle dujúcich kódov: -

Password (Heslo): Ak je aktivovaná funkcia uzamknutia zariadenia, budete musieť zadať na stavené heslo.

-

PIN: Ak používate zariadenie po prvý raz, alebo ak je vyžadované zadávanie PIN kódu, bude te musieť zadať PIN kód k SIM alebo USIM karte. Túto funkciu môžete zakázať v menu Lock SIM card (Uzamknutie SIM karty).

PUK: Vaša SIM alebo USIM karta je zablokovaná (zvyčajne z dôvodu opakovaného ne správneho zadania PIN kódu). Budete musieť zadať PUK kód, ktorý získate od poskytova teľa služieb.

PIN2: Ak pristupujte do menu, ktoré vyžaduje PIN2 kód, budete musieť zadať PIN2 kód ku karte SIM alebo USIM. Podrobnosti sa dozviete od poskytovateľa služieb.

Zariadenie mrzne alebo na ňom dochádza k vážnym chybám

Ak vaše zariadenie mrzne alebo prestáva reagovať, pokúste sa obnoviť jeho pôvodnú funkčnosť zatvorením programov alebo zresetovaním zariadenia. Ak zariadenie zamrzlo a vôbec nereaguje, podržte na 8 – 10 sekúnd vypínač. Zariadenie sa automaticky reštartuje. Ak sa tým problém nevyriešil, obnovte výrobné nastavenia. V zozname aplikácií ťuknite na polož ku Settings (Nastavenia) > Backup & reset (Zálohovanie a obnovenie) > Factory data reset (Obno venie výrobných nastavení) > Reset device (Obnovenie zariadenia) > Erase everything (Vymazať všetko).

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje -

Skontrolujte, či nezakrývate integrovaný mikrofón.

-

Skontrolujte, či je mikrofón dostatočne blízko úst.

Ak používate headset, skontrolujte, či je pripojený správne.

Pri spúšťaní FM rádia sa zobrazujú chybové správy

FM rádio vo vašom tablete používa ako anténu kábel k headsetu. Ak nie je pripojený headset, FM rádio nedokáže prijímať rozhlasové stanice. Aby ste mohli používať FM rádio, pripojte najprv k zariadeniu headset. Následne vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

35

Nie je možné vyhľadať iné Bluetooth zariadenie -

Overte si, či je na vašom zariadení aktivované bezdrôtové pripojenie Bluetooth.

-

V prípade potreby si overte, či je na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, aktivované bezdrôtové pripojenie Bluetooth.

Overte si, či sú obe Bluetooth zariadenia v rámci maximálneho dosahu technológie Blueto oth (10 metrov).

Po pripojení zariadenia k počítaču nie je možné nadviazať spojenie -

Skontrolujte, či je použitý USB kábel kompatibilný s vaším zariadením.

-

Skontrolujte či sú na počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

Ak používate operačný systém Windows XP, skontrolujte, či je na ňom nainštalovaný ba lík Service Pack 3.

Skontrolujte, či je na počítači nainštalovaná aplikácia Windows Media Player, verzia 10 alebo novšia.

Návod na obsluhu

MultiPad PMT4138_4G

36

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement