MSI WT72 (6th Gen) workstation Instrukcja obsługi


Add to my manuals
58 Pages

advertisement

MSI WT72 (6th Gen) workstation Instrukcja obsługi | Manualzz

1

Wstęp

Zawartość

Wstęp

.......................................................................................... 1-1

Uregulowania prawne i oświadczenia ................................................................ 1-4

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych .................... 1-4

Warunki FCC .................................................................................................. 1-4

Zgodność z CE ............................................................................................... 1-5

Uregulowania prawne dotyczące baterii ......................................................... 1-5

Oświadczenie WEEE ...................................................................................... 1-5

Instrukcje bezpieczeństwa .................................................................................. 1-6

Informacja o dysku optycznym ........................................................................... 1-8

Znaki towarowe ................................................................................................... 1-8

Historia wersji ..................................................................................................... 1-8

Wprowadzenia

........................................................................... 2-1

Układ instrukcji obsługi ....................................................................................... 2-2

Rozpakowywanie ................................................................................................ 2-2

Ogólny opis produktu .......................................................................................... 2-3

Widok z góry (otwarty) .................................................................................... 2-3

Widok z przodu ............................................................................................... 2-8

Widok z prawej strony ..................................................................................... 2-9

Widok z lewej strony ..................................................................................... 2-10

Widok od tyłu ................................................................................................ 2-12

Widok od spodu ............................................................................................ 2-14

Dane techniczne ............................................................................................... 2-15

Szybkie uruchamianie

............................................................... 3-1

Rozpoczęcie pracy z notebookiem ..................................................................... 3-2

Jak bezpiecznie rozpocząć pracę z notebookiem .............................................. 3-3

Jak zarządzać zasilaniem ................................................................................... 3-4

Zasilacz AC/DC .............................................................................................. 3-4

Zasilanie bateryjne .......................................................................................... 3-4

W jaki sposób ustawić plan zasilania w systemie Windows ............................... 3-6

Jak korzystać z klawiatury .................................................................................. 3-8

Przycisk Windows ........................................................................................... 3-8

Przełącznik monitora ...................................................................................... 3-8

Wyłączanie lub włączanie płytki dotykowej .................................................... 3-8

Przejście w tryb uśpienia ................................................................................ 3-9

Regulacja poziomów jasności ekranu ............................................................. 3-9

1-2

Regulacja poziomu głośności dźwięku z głośników ........................................ 3-9

Regulacja poziomów jasności podświetlenia klawiatury ............................... 3-10

Klawisze szybkiego uruchamiania ................................................................ 3-10

Czym jest płytka dotykowa .............................................................................. 3-13

Czym jest twardy dysk ...................................................................................... 3-14

Czym jest dysk stały ......................................................................................... 3-14

Jak korzystać z gniazda PCIe / SATA SSD ...................................................... 3-15

Typy gniazd i dysków SSD ........................................................................... 3-16

Odinstalowanie i instalacja ........................................................................... 3-16

Jak korzystać z napędu dysków optycznych .................................................... 3-17

Jak połączyć się z Internetem ........................................................................... 3-18

Bezprzewodowa sieć LAN ............................................................................ 3-18

Przewodowa sieć LAN .................................................................................. 3-20

Jak skonfigurować połączenie Bluetooth .......................................................... 3-24

Aktywacja połączenia Bluetooth ................................................................... 3-24

Jak połączyć się z urządzeniami zewnętrznymi ............................................... 3-26

Jak korzystać z kilku monitorów ....................................................................... 3-27

Jak korzystać z funkcji RAID ............................................................................ 3-28

Jak wybrać Boot Mode (tryb uruchamiania) w BIOS podczas instalacji systemu operacyjnego ................................................................................................ 3-29

Jak korzystać z przywracania partycji ............................................................... 3-30

Jak korzystać z MSI One Touch Install ............................................................ 3-31

Gdzie znajdują się główne elementy ................................................................ 3-32

1-3

Uregulowania prawne i oświadczenia

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych

Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Urządzenie generuje, używa oraz może wytwarzać energię promieniowania radiowego i, jeśli nie jest zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może podjąć próbę ich usunięcia poprzez wykonanie jednej lub więcej wymienionych poniżej czynności:

▶ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.

▶ Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem i odbiornikiem.

▶ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.

▶ Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym serwisem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

UWAGA

▶ Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

▶ By zachować zgodność z limitami emisji, należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.

Warunki FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

▶ Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń .

▶ Urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.

1-4

Zgodność z CE

To urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi, powiązanymi postanowieniami określonymi w Dyrektywie

Europejskiej.

Uregulowania prawne dotyczące baterii

Unia Europejska:

baterii, zestawów baterii i akumulatorów nie wolno utylizować jako nieposortowanych odpadów gospodarstwa domowego. Należy je przekazać do publicznego punktu zbiórki, który dokona ich zwrotu, odzysku lub przetworzenia zgodnie z lokalnymi przepisami.

Tajwan:

ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie należy zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego usuwania.

廢電池請回收

Kalifornia, USA: bateria pastylkowa może zawierać nadchlorany i wymaga specjalnego traktowania podczas recyklingu i utylizacji na terenie stanu

Kalifornia.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate/

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania baterii litowej

Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta. Zużyte baterie można wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.

Oświadczenie WEEE

Unia europejska:

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej

(„UE”) dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elek tronicznego (dyrektywa 2002/96/EC), która weszła w życie

13 sierpnia 2005, tzw. „sprzęt elektryczny i elektroniczny” nie może być traktowany jako odpady komunalne, tak więc producenci tych urządzeń są zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.

1-5

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczeństwa.

Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.

Urządzenie oraz jego wyposażenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać ich na działanie wysokiej temperatury.

Przed ustawieniem urządzenia należy go umieścić na stabilnej powierzchni.

Szczeliny w obudowie służą do konwekcji powietrza i do ochrony urządzenia przed przegrzaniem. Nie należy zasłaniać szczelin.

• Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60ºC (140ºF) lub poniżej 0ºC (32ºF), ponieważ może to uszkodzić urządzenie.

• Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia podczas korzystania z tego urządzenia wynosi 35ºC (95ºF).

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że wartość napięcia zasilania mieści się w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V.

• Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modułu.

• Jeśli sprzęt nie będzie używany przez dłuższy czas należy zawsze odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego lub odłączyć baterię, aby zapewnić zerowe zużycie energii.

Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął. Nie należy ustawiać niczego na przewodzie zasilającym.

W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym.

1-6

• Aby zapobiec eksplozji wywołanej nieprawidłową wymianą baterii, należy użyć wyłącznie tego samego lub równoważnego typu baterii, zalecanego przez producenta.

• Baterię należy zawsze umieszczać w bezpiecznym miejscu.

Nigdy nie wlewaj jakichkolwiek płynów do otworów w obudowie, może to zniszczyć urządzenie lub spowodować porażenie prądem.

W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy skontaktować się z Działem Serwisowym.

• Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.

• Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.

• Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.

• Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić z pomocą podręcznika użytkownika.

• Sprzęt został upuszczony i uszkodzony.

• Sprzęt nosi oczywiste znamiona uszkodzenia.

Energooszczędność produktu

• Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania

• Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia

• Łatwy demontaż i recykling

• Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu

• Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje

• Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów

Polityka ochrony środowiska

• Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności.

• Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem zbiórki, do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.

• W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy przejść do witryny firmy MSI i znaleźć najbliższy punkt sprzedaży.

• Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą także uzyskać, korzystając z adresu e-mail gpcontdev@ msi.com.

1-7

Informacja o dysku optycznym

OSTROŻNIE: urządzenie to zawiera system laserowy i jest sklasyfikowane jako „PRODUKT LASEROWY KLASY 1”. W celu prawidłowego używania tego modelu, należy uważnie przeczytać ten podręcznik z instrukcjami i zachować go do wykorzystania w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek problemów z tym modelem należy skontaktować się z najbliższą „AUTORYZOWANĄ stacją obsługi”.

Aby zapobiec narażeniu na bezpośrednie oddziaływanie wiązki lasera, nie należy demontować obudowy.

Znaki towarowe

▶ Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Historia wersji

▶ Wersja: 1.0

▶ Data: 09, 2015

1-8

2

Wprowadzenia

Gratulujemy, że stałeś się użytkownikiem tego wspaniale zaprojektowanego notebooka. Ten wyjątkowy notebook zapewni ci komfort i profesjonalizm użytkowania. Możemy z dumą przekazać użytkownikom, że ten notebook został gruntownie sprawdzony, co gwarantujemy naszą reputacją i zapewni niezrównaną niezawodność oraz satysfakcję klienta.

Układ instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi zawiera instrukcje oraz ilustracje dotyczące obsługi niniejszego notebooka. Zaleca się uważne zapoznanie z jej treścią przed użyciem sprzętu.

Rozdział 1, Przedmowa,

podaje użytkownikom podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa i środków ostrożności, dotyczących użytkowania niniejszego notebooka.

Rozdział 2, Wprowadzenia,

podają krótkie wprowadzenie do funkcji notebooka i zawierają opisy ogólne, opisy przycisków funkcji, przycisków szybkiego uruchamiania, złączy, diod LED, itp.

Rozdział 3, Szybkie uruchamianie,

podaje podstawowe instrukcje obsługi, pomagające użytkownikom w zapoznaniu się z notebookiem.

Rozpakowywanie

W pierwszej kolejności należy rozpakować opakowanie transportowe i sprawdzić dokładnie wszystkie elementy. Jeśli jakiś element wyposażenia uległ zniszczeniu lub brakuje go, niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie transportowe na wypadek gdybyś musiał przesyłać urządzenie w przyszłości.

Opakowanie powinno zawierać następujące elementy:

▶ Notebook

▶ Instrukcja szybkiego uruchamiania

▶ Zasilacz AC/DC i przewód zasilający

▶ Opcjonalna torba

▶ Opcjonalny dysk wszystko w jednym z aplikacjami, z pełną wersją podręcznika, sterownikami, programami narzędziowymi oraz opcjonalną funkcją przywracania systemu

2-2

Ogólny opis produktu

W części znajduje się opis podstawowych aspektów dotyczących komputera notebook. Pozwoli to na lepsze poznanie wyglądu tego komputera notebook przed rozpoczęciem jego używania. Należy pamiętać, że pokazane rysunki służą wyłącznie orientacyjnie.

Widok z góry (otwarty)

Przedstawiona poniżej ilustracja, przedstawiająca otwarty notebook od góry z opisem, pozwoli ci się zapoznać z głównym obszarem operacyjnym notebooka.

2-3

1. Kamera internetowa/ Dioda LED kamery internetowej/ Wbudowany mikrofon

• Wbudowaną kamerę internetową można używać do wykonywania zdjęć, nagrywania wideo lub wideokonferencji i innych aplikacji interaktywnych.

• Wskaźnik LED kamery internetowej, znajdujący się obok kamery, świeci światłem białym po uaktywnieniu funkcji kamery internetowej; dioda LED przestaje świecić, po wyłączeniu tej funkcji.

• Wbudowany mikrofon działa w taki sam sposób jak mikrofon zewnętrzny.

2. Głośniki stereo

Udostępnia wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji Hi-Fi.

3. Dioda LED stanu

Caps Lock

• Po włączeniu funkcji

Caps Lock

dioda LED zapala się.

• Po wyłączeniu tej funkcji, dioda LED gaśnie.

Num Lock

• Po włączeniu funkcji

Num Lock

dioda LED zapala się.

• Po wyłączeniu tej funkcji, dioda LED gaśnie.

4. Touchpad

Jest to urządzenie wskazujące notebooka.

5. Przyciski szybkiego uruchamiania

Przycisków szybkiego uruchamiania można używać do uaktywniania specyficznych aplikacji lub narzędzi. Następujące przyciski szybkiego uruchamiania będą działać jedynie w systemie operacyjnym z zainstalowaną aplikacją SCM. Znajdź aplikację SCM na opcjonalnym dysku wszystko-w-jednym w celu zapewnienia łatwego i wygodnego działania. Zaleca się, aby zainstalować aplikację SCM.

2-4

Zasilanie

Przełącznik grafiki

Turbo chłodzenie

P2

(opcjonalnie)

Aplikacja

Keyboard LED

Manager

(opcjonalnie)

Przycisk zasilania

• Przycisk ten służy do WŁĄCZANIA i WYŁĄCZANIA notebooka.

• Przycisk ten służy również do wzbudzania notebooka ze stanu uśpienia.

Dioda LED zasilania

• Dioda LED świeci się, gdy notebook jest włączony.

• Dioda LED nie świeci, gdy komputer notebook jest wyłączony.

• Przycisk jest używany do wyboru trybu dyskretnego GPU lub UMA GPU.

• Po wybraniu trybu dyskretnego GPU dioda w klawiszu świeci na biało.

• Naciśnij ten przycisk, by zwiększyć prędkość wentylatora do poziomu maksymalnego i obniżyć ogólną temperaturę notebooka.

• Dioda LED w przycisku świeci kiedy prędkość wentylatora jest ustawiona na poziom maksymalny, dioda LED gaśnie kiedy wybrany jest tryb AUTO.

• Klawiatura wyposażona jest w migające klawiaturowe diody LED, zamontowane pod klawiaturą.

• Wciśnij przycisk, błyśnie on jednokrotnie na biało, aby wywołać aplikację KLM (Keyboard LED Manager).

• Jeżeli aplikacja KLM zostanie usunięta przycisk nie zadziała.

• Wciśnij przycisk P2, aby uruchomić konkretną aplikację.

• Jeżeli klawisz pozostanie niezdefiniowany, wciśnięcie będzie powodować wyświetlenie okna dialogowego

Zdefiniuj klawisze użytkownika.

2-5

6. Klawiatura

Wbudowana klawiatura obsługuje wszystkie funkcje pełnowymiarowej klawiatury.

Przyciski szybkiego uruchamiania [Fn]

Użyj klawiszy [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub narzędzi. Przy pomocy tych klawiszy, użytkownicy mogą pracować bardzie efektywnie. Następujące klawisze będą działać wyłącznie w systemie operacyjnym z zainstalowaną aplikacją SCM.

+

definiowana przez użytkownika

(opcjonalnie)

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Fn

i

F4

, aby uruchomić aplikację zdefiniowaną przez użytkownika.

+

ECO Engine

(Mechanizm

ECO)

(Oszczędzanie energii)

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Fn

, a następnie naciskaj klawisz

F5

, aby przełączać się pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii zapewnianymi przez

ECO Engine (Mechanizm ECO)

lub wyłączyć ponownie tę funkcję.

+

Kamera internetowa

+

Tryb Shift

(opcjonalnie)

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Fn

, a następnie naciśnij klawisz

F6

, by włączyć funkcję

kamery internetowej

.

Naciśnij ponownie w celu wyłączenia.

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Fn

, a następnie naciśnij klawisz

F7

, aby przełączać pomiędzy trybami

sportowym / komfortowym / zielonym

oraz zwiększać wydajność.

• Funkcja jest aktywowana wyłącznie kiedy podłączony jest zasilacz AC, a domyślne ustawienie to tryb sportowy.

2-6

+

Tryb samolotowy

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Fn

, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz

F10

, aby włączyć lub wyłączyć

Tryb samolotowy

.

• Ze względu na bezpieczeństwo lotu, podczas lotu samolotem zawsze należy włączać tryb samolotowy.

• Spójrz na ikonę włączania trybu samolotowego w

[Start/ Ustawienia/ Zmień ustawienia komputera/

Sieć / Tryb samolotowy]

na pulpicie, by sprawdzić status urządzenia.

+

Menadżer skrótów

(opcjonalnie)

• Wciśnij i przytrzymaj klawisz klawisz

F11

Fn

, a następnie wciśnij

, aby wywołać aplikację menadżer skrótów.

+

True Color

• W notebooku może być wstępnie zainstalowana aplikacja

True Color

. Przy pomocy aplikacji użytkownicy mogą wybierać różne ustawienia kolorów, które zapewnią najwyższy komfort przeglądania.

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Fn

, a następnie naciśnij klawisz

Z

, aby uruchomić aplikację

True Color

.

+

Klawisze wyboru

True Color

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Fn

, a następnie naciśnij klawisz

A

, aby zmieniać pomiędzy różnymi trybami przeglądania.

2-7

Widok z przodu

1. Dioda LED stanu

WLAN(WiFi)

Bezprzewodowa sieć LAN (WiFi)

• Dioda LED świeci się po włączeniu funkcji

bezprzewodowej sieci LAN (WiFi)

.

• Po wyłączeniu tej funkcji, dioda LED gaśnie.

Stan baterii

• Dioda LED świeci podczas ładowania baterii.

• Ciągłe miganie przy uszkodzeniu baterii, lub gdy zalecana jest wymiana baterii na nową.

• Sprawdź u lokalnego dostawcy możliwość zakupienia baterii równoważnego typu zalecanej przez producenta.

• Dioda LED baterii przestaje się świecić, gdy bateria jest całkowicie naładowana lub, gdy odłączony jest adapter prąd zmienny/prąd stały.

Wskaźnik aktywności napędu

Dioda LED miga, kiedy system uzyskuje dostęp do wewnętrznych dysków twardych

.

2-8

Widok z prawej strony

1. Napęd dysków optycznych

Notebook jest wyposażony w napęd dysków optycznych. Rodzaj urządzenia zamontowanego w notebooku zależy od zakupionego modelu.

2. Porty USB 3.0

USB 3.0, SuperSpeed USB, oferuje wyższe prędkości interfejsu do podłączania różnych urządzeń, takich jak napędy pamięci masowej, twarde dyski, czy kamery wideo, oraz oferuje więcej korzyści z szybkiego przesyłu danych.

2-9

Widok z lewej strony

1. Porty USB 3.0

USB 3.0, SuperSpeed USB, oferuje wyższe prędkości interfejsu do podłączania różnych urządzeń, takich jak napędy pamięci masowej, twarde dyski, czy kamery wideo, oraz oferuje więcej korzyści z szybkiego przesyłu danych.

2. Port USB 3.0/ Port USB z turbo doładowaniem

USB 3.0, SuperSpeed USB, oferuje wyższe prędkości interfejsu do podłączania różnych urządzeń, takich jak napędy pamięci masowej, twarde dyski, czy kamery wideo, oraz oferuje więcej korzyści z szybkiego przesyłu danych.

Port USB z turbo doładowaniem zapewnia funkcję szybszego ładowania urządzeń Apple kiedy notebook jest w trybie wyłączenia.

3. Złącza portów audio

Wysokiej jakości system sound blaster z systemem stereo oraz obsługą funkcji

Hi-Fi.

Słuchawki

Złącze do podłączania głośników lub słuchawek.

Mikrofon

Do podłączania mikrofonu zewnętrznego.

Wejście liniowe

• Używane jako zewnętrzne urządzenie audio.

• Do podłączenia głośników tylnych.

2-10

Wyjście liniowe

• Złącze do głośników.

• Do podłączenia głośników surround.

4. Czytnik kart

Wbudowany czytnik kart obsługuje karty SD4 (Secure Digital). Należy skontaktować się z miejscowym serwisem w celu uzyskania prawidłowych informacji, oraz należy pamiętać, że zakres wspieranych kart pamięci może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

2-11

Widok od tyłu

1. Blokada Kensington

Notebook ma otwór blokady Kensington, który pozwala użytkownikom na przymocowanie notebooka do podłoża przy pomocy pokrytej gumą metalowej linki i klucza lub urządzenia mechanicznego PIN. Jeden koniec linki ma małą pętlę, która umożliwia przełożenia całej linki dookoła stałego obiektu, takiego jak ciężki stół lub inny podobny sprzęt, a przez to zabezpieczenie komputera notebook.

2. Gniazdo Mini-DisplayPort

Mini DisplayPort jest zminiaturyzowaną wersją urządzenia DisplayPort, z odpowiednim złączem, Mini DisplayPort może być wykorzystywany do podłączania monitorów z interfejsami VGA, DVI lub HDMI.

3. Złącze USB SuperPort (Typ C) (opcjonalne)

Złącze USB SuperPort (Typ C), opracowane przez MSI, obsługuje połączenia

Thunderbolt 3 (opcjonalnie), DisplayPort oraz USB 3.1 za pomocą jednego połączenia.

4. Złącze RJ-45

Złącze Ethernet 10/100/1000 służy do podłączania kabla LAN w celu umożliwienia pracy w sieci.

5. Wentylator

Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu powietrza wentylatora.

2-12

6. Złącze HDMI

HDMI [High Definition Multimedia Interface (Wysokiej jakości interfejs multimedialny)] to nowy standard interfejsu dla komputerów PC, wyświetlaczy i sprzętu elektronicznego, który za pomocą jednego kabla obsługuje standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości sygnał wideo, a także wielokanałowy cyfrowy sygnał audio.

7. Złącze zasilania

Złącze to służy do podłączenia zasilacza prądu zmiennego/prądu stałego, zasilającego notebook.

2-13

Widok od spodu

1. Wentylator

Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu powietrza wentylatora.

2. Subwoofer

Subwoofer umożliwia odtwarzanie niskich częstotliwości audio (basów).

3. Otwór resetowania baterii

Za każdym razem, gdy aktualizowane jest oprogramowanie sprzętowe (EC) lub system zawiesi się, należy 1) wyłączyć notebooka, 2) podłączyć zasilanie sieciowe, 3) wyprostowany spinacz do papieru włożyć w otwór i zresetować notebooka; 4) włączyć ponownie urządzenie.

2-14

Dane techniczne

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Faktycznie sprzedawane produkty mogą być różne w poszczególnych regionach. Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi danymi technicznymi dostępnymi u lokalnych dostawców.

Charakterystyka Fizyczna

Wymiary

Waga

428 (szer.) x 249 (głęb.) x 48 (wys.) mm

3,85kg z baterią

Procesor

Pakiet

Typ procesora

(opcjonalnie)

FCBGA

Procesor Intel

®

Quad/ Dual-Core

D o 8 MB (wbudowane w CPU) Cache L3

Chipset

Platform Controller

Hub

Pamięć

Technologia

Intel

®

PCH-H

Pamięć

Maksymalnie

Zasilanie

DDR4 2133/ 2400MHz

Sloty DDR4 SO-DIMM x4

8G/ 16G, ECC/ non-ECC DDR4 SDRAM

Do 64GB

Zasilacz AC/DC

Typ baterii

Bateria RTC

230W, 19,5V

Wejście: 100~240V, ~3,2A, 50~60Hz

Wyjście: 19,5V 11,8A

9-celowa

Tak

2-15

Pamięć Masowa

(wymienione tu elementy mogą się zostać zmienione bez powiadomienia)

Wielkość dysku twardego

2,5” HDD

SSD (opcjonalnie)

4 x gniazdo DIMM

Obsługuje do 4 urządzeń SSD

Napęd optyczny

(opcjonalnie)

Super Multi / Blu-ray

Wnęka uniwersalna

(Multibay)

Port WE/WY

Obsługiwane

USB x 6 (wersja 3.0)

(Thunderbolt+DP+USB 3.1 10Gb/s)(opcjonalnie)

Wejście mikrofonowe x 1

Wyjście audio

Side-out x 1 x 1

Wyjście słuchawkowe x 1 (obsługa wyjścia S/PDIF-Out)

RJ45

HDMI

Gniazdo Mini-

DisplayPort x 1 x 1 x 1

Czytnik kart x 1 (SD4.0/ MMC)

Obsługiwane typy kart pamięci mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Port komunikacji

LAN

Bezprzewodowy

LAN+ Bluetooth

(opcjonalnie)

10/ 100/ 1000Mb Ethernet

Typ M.2

2-16

Wyświetlacz

Typ LCD

Jasność

Wideo

Panel LED 17,3"

Sterowana przyciskami skrótu K/B

Grafika

VRAM

Wyjście HDMI

Karta graficzna NVIDIA Quadro discrete MXM lub karta graficzna Intel HD UMA.

Kart graficzne w trybach dyskretnym lub UMA są przełączane za pomocą przycisku szybkiego uruchamiania GPU.

Zależnie od zakupionego modelu.

Obsługiwane

Wyjście DisplayPort Obsługiwane

Funkcja wielu wyświetlaczy

(Multi-Display)

Obsługiwane

Kamera internetowa

Kamera CMOS

Regulacja głośności

FHD

Dźwięk

Wewnętrzny głośnik 2 głośniki + 1 subwoofer

Regulowany poprzez gorące klawisze klawiatury i przełączniki.

Oprogramowanie i BIOS

Rozruch z USB Flash Dyskietka USB i rozruch DOS z USB flash

BIOS Obsługa szybkiego uruchamiania

Inne

Zgodność

Otwór blokady

Kensington

WHQL x 1

2-17

2-18

3

Szybkie uruchamianie

Rozpoczęcie pracy z notebookiem

Przed rozpoczęciem pracy zalecamy nowym użytkownikom notebooka zapoznanie się z poniższymi ilustracjami.

3-2

Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem notebooka przeczytaj następujące instrukcje, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i komfort podczas pracy.

▶ Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.

▶ Wybierz ergonomiczny fotel i wyreguluj go do swojego wzrostu.

▶ Wyreguluj oparcie tak, by siedząc w pozycji wyprostowanej wygodnie podpierało ono dół pleców.

▶ Ustaw stopy płasko na podłodze z kolanami zgiętymi pod kątem 90 stopni.

▶ Ustaw odpowiednio panel LCD, by uzyskać optymalny kąt widzenia.

▶ Używaj notebooka w miejscu, w którym możesz łatwo znaleźć wygodniejszą pozycję.

▶ Często zmieniaj pozycję podczas siedzenia.

▶ Regularnie wykonuj ćwiczenia i rozciągaj się.

▶ Pamiętaj, by zrobić przerwę po pracy.

90-120

15-20

38-76 cm

3-3

Jak zarządzać zasilaniem

W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas używania zasilacza AC/DC i baterii.

Zasilacz AC/DC

Aby bezpiecznie i prawidłowo zasilać notebook, zaleca się stanowczo, by przed pierwszym włączeniem notebooka podłączyć dostarczony zasilacz sieciowy.

Poniżej podano niektóre zalecenia i zakazy dotyczące użytkowania zasilacza AC/

DC.

▶ Zalecenia

• Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z notebookiem.

• Zawsze zwracaj uwagę na ciepło wytwarzane przez zasilacz AC/DC.

▶ Zakazy

• Nie używaj zasilacza innej marki, ponieważ może on spowodować uszkodzenie notebooka lub podłączonych do niego urządzeń.

• Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ generuje on ciepło.

Zasilanie bateryjne

Notebook, w zależności od zakupionego modelu, może być wyposażony w litowo-jonową lub litowo-polimerową baterię wysokiej pojemności. Ładowalna bateria litowo-polimerowa jest wewnętrznym źródłem zasilania notebooka. Należy pamiętać, że bateria ta nie może być wymieniana przez użytkownika.

Oszczędzanie energii akumulatora

Sprawnie działająca bateria jest elementem wpływającym w istotny sposób na prawidłową pracę urządzenia. Jeśli bateria jest niewłaściwie eksploatowana, zapisane dane i ustawienia użytkownika mogą zostać utracone. W celu optymalizacji żywotności akumulatora i uniknięcia nagłej utraty zasilania należy przeczytać wymienione poniżej wskazówki:

• Przy dłuższej bezczynności należy przełączyć system operacyjny do stanu wstrzymania lub skróć okres czasu, po którym system automatycznie przechodzi do trybu wstrzymania.

• Należy wyłączyć system, jeśli nie będzie on przez dłuższy czas używany.

• Wyłącz niepotrzebne ustawienia lub usuń zbędne urządzenia peryferyjne.

• W miarę możliwości podłączyć źródło zasilania.

3-4

Ładowanie akumulatora

Bateria może być doładowana po jej zainstalowaniu w komputerze notebook.

Przed rozpoczęciem ładowania należy zapoznać się z podanymi niżej wskazówkami:

• Jeżeli nie jest możliwe naładowanie akumulatora, zapisz rezultaty pracy na dysku twardym, zamknij aplikacje i wyłącz system.

• Podłącz zewnętrzny zasilacz.

• Możesz korzystać z komputera, wprowadzać go w stan wstrzymania lub wyłączyć bez przerywania ładowania.

• Bateria litowo-jonowa lub litowo-polimerowa nie jest wyposażona w pamięć ładowania. Przed ponownym ładowaniem nie jest konieczne rozładowanie akumulatora. W celu optymalizacji działania, zaleca się jednak raz w miesiącu jego pełne rozładowanie.

• Faktyczny czas ładowania zależy od używanych w trakcie aplikacji.

3-5

Poniższe kroki przedstawiają sposób oszczędzania energii baterii notebooka poprzez wykorzystanie planu oszczędzania energii. Kieruj się poniższą instrukcją, by dostosować ustawienia zarządzania energią w systemie operacyjnym Windows.

Wybór Opcji zasilania w systemie operacyjnym Windows umożliwia sterowanie funkcjami zarządzania zasilaniem wyświetlacza, dysku twardego i baterii.

1. Przeciągnij kursor myszy do lewego rogu, a pojawi się ikona [Start]. Kliknij prawym przyciskiem ikonę, aby wyświetlić menu wyboru. W menu wybierz

[Panel sterowania].

2. Kliknij [System i bezpieczeństwo].

3. Następnie kliknij pozycję [Opcje zasilania].

4. Wybierz plan zasilania dopasowany do osobistych potrzeb.

5. Ikona Zasilanie przedstawi opcje. Komputer można wzbudzić z trybu oszczędzania energii, poprzez naciśnięcie przycisku zasilania.

3-6

3-7

Jak korzystać z klawiatury

Notebook posiada w pełni funkcjonalną klawiaturę. Aby zapewnić prawidłowe działanie klawiatury, zaleca się zainstalowanie aplikacji SCM w systemie operacyjnym.

Przycisk Windows

Na klawiaturze znaleźć można klawisz z logo Windows, które służy do wykonywania specyficznych funkcji Windows, jak np. otwieranie menu Start i uruchamianie menu skrótów.

Przełącznik monitora

+

Przełączanie wyświetlania na inne urządzenie wyświetlające: LCD notebooka, monitor zewnętrzny lub jednoczesne uaktywnieniu obu.

Wyłączanie lub włączanie płytki dotykowej

Włącza lub wyłącza funkcję touchpada. (Opcjonalnie)

+

3-8

Przejście w tryb uśpienia

+

Wprowadza komputer do stanu uśpienia (w zależności od konfiguracji systemu). Naciśnij przycisk zasilania, aby wybudzić notebook ze stanu uśpienia.

Regulacja poziomów jasności ekranu

Zwiększa jasność wyświetlacza LCD.

+

Zmniejsza jasność wyświetlacza LCD.

+

Regulacja poziomu głośności dźwięku z głośników

+

+

+

Zwiększa poziom głośności wbudowanego głośnika.

Zmniejsza poziom głośności wbudowanego głośnika.

Wycisza wbudowane głośniki.

3-9

Regulacja poziomów jasności podświetlenia klawiatury

Zwiększanie poziomu jasności podświetlenia klawiatury.

+

Zmniejszanie poziomu jasności podświetlenia klawiatury.

+

Klawisze szybkiego uruchamiania

Użyj kombinacji klawiszy [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych aplikacji lub narzędzi. Klawisze te służą usprawnieniu pracy.

+

definiowana przez użytkownika

(opcjonalnie)

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Fn

i

F4

, aby uruchomić aplikację zdefiniowaną przez użytkownika.

+

ECO Engine

(Mechanizm

ECO)

(Oszczędzanie energii)

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Fn

, a następnie naciskaj klawisz

F5

, aby przełączać się pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii zapewnianymi przez

ECO Engine

(Mechanizm ECO)

lub wyłączyć ponownie tę funkcję.

+

Kamera internetowa

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Fn

, a następnie naciśnij klawisz

F6

, by włączyć funkcję

kamery internetowej

.

Naciśnij ponownie w celu wyłączenia.

3-10

+

Tryb Shift

(opcjonalnie)

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Fn

, a następnie naciśnij klawisz

F7

, aby przełączać pomiędzy trybami

sportowym / komfortowym / zielonym

oraz zwiększać wydajność.

• Funkcja jest aktywowana wyłącznie kiedy podłączony jest zasilacz AC, a domyślne ustawienie to tryb sportowy.

+

Menadżer skrótów

(opcjonalnie)

• Wciśnij i przytrzymaj klawisz klawisz

F11

Fn

a następnie wciśnij

, aby wywołać aplikację menadżer

Skrótów

.

+

Tryb samolotowy

+

True Color

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Fn

, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz

F10

, aby włączyć lub wyłączyć

Tryb samolotowy

.

• Ze względu na bezpieczeństwo lotu, podczas lotu samolotem zawsze należy włączać tryb samolotowy.

• Spójrz na ikonę włączania trybu samolotowego w

[Start/

Ustawienia/ Zmień ustawienia komputera/ Sieć / Tryb samolotowy]

na pulpicie, by sprawdzić status urządzenia.

• W notebooku może być wstępnie zainstalowana aplikacja

True Color

. Przy pomocy aplikacji użytkownicy mogą wybierać różne ustawienia kolorów, które zapewnią najwyższy komfort przeglądania.

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Fn

, a następnie naciśnij klawisz

Z

, aby uruchomić aplikację

True Color

.

+

Klawisze wyboru

True Color

• Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Fn

, a następnie naciśnij klawisz

A

, aby zmieniać pomiędzy różnymi trybami przeglądania.

3-11

Obejrzyj wideo instruktażowe na stronie

:

https://www.youtube.com/ watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

3-12

Czym jest płytka dotykowa

Zintegrowany touchpad w notebooku jest urządzeniem wskazującym, kompatybilnym ze standardową myszą, pozwalającym na kontrolowanie notebooka przez wskazanie pozycji kursora na ekranie

.

▶ Konfigurowanie touchpada

Możesz dostosować urządzenie wskazujące do osobistych potrzeb. Na przykład, jeśli jesteś leworęczny, możesz zmienić funkcję dwóch przycisków .

Dodatkowo można zmieniać rozmiar, kształt, szybkość przesuwania oraz inne ustawienia kursora.

Aby skonfigurować płytkę dotykową, można użyć standardowego sterownika

Microsoft lub IBM PS/2 w systemie operacyjnym Windows . Zmianę konfiguracji można wykonać przez funkcję Właściwości myszy w Panelu sterowania.

▶ Pozycjonowanie i przesuwanie

Ustaw palec na touchpadzie (zazwyczaj najwygodniej jest używać palca wskazującego), prostokątny obszar duplikuje obszar wyświetlacza. Gdy przesuwasz na nim palec, jednocześnie i w tym samym kierunku na wyświetlaczu porusza się kursor. Po dotknięciu palcem krawędzi, unieś go i przenieś w odpowiednie miejsce touchpada w celu kontynuacji ruchu.

3-13

▶ Wskaż i kliknij

Po przeniesieniu kursora nad ikonę, element menu czy polecenie do wykonania, stuknij lekko touchpad lub kliknij lewym przyciskiem w celu dokonania wyboru. Ta procedura, zwana „wskaż i kliknij” jest podstawowa przy korzystaniu z notebooka. W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń wskazujących, takich jak mysz, cała płytka dotykowa może działać jako lewy przycisk i każde dotknięcie panelu jest równoznaczne z naciśnięciem lewego klawisza myszy. Dwa szybkie stuknięcia w touchpad oznaczają podwójne kliknięcie.

▶ Przeciągnij i upuść

Pliki i obiekty można przenosić za pomocą metody przeciągnij i upuść. Aby tego dokonać umieść kursor na pożądanym obiekcie i podwójnie stuknij w touchpad, za drugim razem nie odrywaj jednak palca, lecz przesuwaj go po płytce – w ten sposób przenosisz wybrany obiekt. Gdy chcesz go „upuścić” wystarczy oderwać palec od płytki. Innym rozwiązaniem jest naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku po wybraniu elementu, a następnie przeniesienie palca w wybrane miejsce; oraz zwolnienie lewego przycisku w celu zakończenia operacji przeciągnij i upuść.

Czym jest twardy dysk

Notebook jest wyposażony w dysk twardy 2,5" o dużej pojemności. Jest on zwykle wykorzystywany do instalacji systemu operacyjnego i aplikacji programowych.

Nie należy odłączać i instalować twardego dysku, gdy komputer notebook jest włączony. Wymiana dysku twardego powinna być wykonywana jedynie przez autoryzowanego sprzedawcę lub przedstawiciela serwisu.

Czym jest dysk stały

Notebook może być wyposażony w dysk stały (SSD). Dysk SSD jest to urządzenie do przechowywania danych, w którym dane są przechowywane w pamięci stałej typu Flash. Nie należy odłączać i instalować dysku SSD, gdy notebook jest włączony. Wymiana dysku SSD powinna być wykonywana jedynie przez autoryzowanego sprzedawcę lub przedstawiciela serwisu.

3-14

Jak korzystać z gniazda PCIe / SATA SSD

Gniazda M.2 SSD w notebooku są kompatybilne ze złączami SATA oraz PCIe, co zapewnia użytkownikom możliwość korzystania z różnorodnych funkcji.

Aby odinstalować lub zainstalować dyski SSD PCIe/SATA, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Uwaga: wszelkie uszkodzenia spowodowane przez wymianę urządzenia mogą spowodować anulowanie gwarancji.

1. Wykręć wkręt mocujący napęd dysków optycznych.

2. Wyciągnij napęd dysków optycznych.

3. Wykręć wkręty mocujące panel tylny i zdejmij go.

3-15

Typy gniazd i dysków SSD

1. SATA Gen 3 M.2 Slot

2. SATA Gen 3 M.2 & PCIe 2,0 x2/ x4 Combo Slot

3. SATA Gen 3 M.2 2280 SSD

4. SATA Gen 3 M.2 & PCIe 2,0 x2/ x4 Combo Slot

Odinstalowanie i instalacja

Odinstalowanie

Instalacja

3-16

Jak korzystać z napędu dysków optycznych

Notebook może być wyposażony w napęd dysków optycznych. Aby włożyć dysk, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Rysunek urządzenia jest wyłącznie orientacyjny.

1. Sprawdź, czy notebook jest włączony.

2. Naciśnij przycisk wysuwania na panelu napędu, po czym nastąpi częściowe wysunięcie tacy dysku.

3. Delikatnie pociągnij tacę, aż do pełnego wysunięcia.

4. Ułóż dysk na tacy i sprawdź, czy jest on ułożony prawidłowo i pewnie. Lekko naciśnij środek dysku w celu zamocowania go.

5. Pchnij dysk z powrotem do napędu.

3-17

Jak połączyć się z Internetem

Bezprzewodowa sieć LAN

Bezprzewodowa sieć LAN to szerokopasmowe łącze bezprzewodowe, które umożliwia połączenie się z Internetem bez konieczności używania kabli. Aby skonfigurować połączenie z bezprzewodową siecią LAN, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

▶ Wyłączanie trybu samolotowego

Ze względu na bezpieczeństwo lotu, podczas lotu samolotem zawsze należy włączać tryb samolotowy. Kiedy tryb samolotowy jest aktywny, łącze bezprzewodowe LAN i Bluetooth są wyłączone. Przed przystąpieniem do ustawiania połączenia z bezprzewodową siecią LAN pamiętaj o wyłączeniu trybu samolotowego.

Wejdź na pulpit. (na ekranie startowym Win 8 uruchom

Pulpit

).

1. Odszukaj na pulpicie ikonę [Ustawienia] i kliknij ją.

2. Wybierz [Tryb samolotowy].

3. Rozwiń zawartość listy [Tryb samolotowy] w sekcji [Sieci]. Upewnij się, że

[Tryb samolotowy] jest wyłączony.

3-18

▶ Ustawianie bezprzewodowej sieci LAN

1. Rozwiń menu ustawień ustawiając kursor myszy w lewym dolnym rogu pulpitu i klikając.

2. Kliknij ikonę [Bezprzewodowa sieć LAN].

3. Z listy sieci wybierz połączenie z bezprzewodową siecią LAN.

4. Do połączenia z wybraną siecią będzie wymagany klucz bezpieczeństwa.

Następnie kliknij [Dalej].

3-19

Przewodowa sieć LAN

Połączenie z Internetem za pomocą kabli i kart sieciowych.

▶ Konfiguracja dynamicznego połączenia IP/PPPoE

Wejdź na pulpit (na ekranie startowym Win 8 uruchom

Pulpit

).

1. Ustaw kursor myszy na ikonie LAN na pasku zadań, a następnie kliknij prawym przyciskiem, aby wybrać pozycję[Otwórz centrum sieci i udostępniania].

2. Wybierz [Zmień ustawienia karty sieciowej].

3. Kliknij prawym przyciskiem pozycję [Ethernet], aby z rozwijalnego menu wybrać [Właściwości].

4. W oknie Właściwości Ethernet wybierz zakładkę [Sieć] i zaznacz [Internet

Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]. Następnie aby kontynuować, kliknij

[Właściwości].

5. Wybierz zakładkę [Ogólne], kliknij [Uzyskaj adres IP automatycznie] i

[Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie]. Następnie kliknij [OK].

3-20

6. Powtórz krok 1, aby uruchomić ponownie [Centrum sieci i udostępniania].

W pozycji [Zmień ustawienia sieci] zaznacz [Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć].

7. Wybierz [Połącz z Internetem] i kliknij [Dalej].

8. Kliknij [Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)].

9. Wypełnij pola Nazwa użytkownika, Hasło i Nazwa połączenia. Następnie kliknij [Połącz].

3-21

3-22

▶ Konfiguracja połączenia z Internetem ze stałym adresem IP

1. Wykonaj kroki 1 do 4 w pozycji [Konfiguracja dynamicznego połączenia IP/

PPPoE].

2. Wybierz zakładkę [Ogólne] i kliknij [Użyj następującego adresu IP] i [Użyj następującego adresu serwera DNS]. Zostaniesz poproszony o wpisanie w pustych miejscach adresu IP, maski podsieci, i bramki domyślnej, a następnie o kliknięcie [OK].

3-23

Jak skonfigurować połączenie Bluetooth

Powiązywanie urządzeń to proces, w którym dwa urządzenia z włączonym łączem

Bluetooth komunikują się ze sobą po nawiązaniu połączenia.

Aktywacja połączenia Bluetooth

▶ Wyłączanie trybu samolotowego

Przed aktywacją połączenia Bluetooth pamiętaj o wyłączeniu trybu samolotowego w sposób opisany w rozdziale dotyczącym bezprzewodowej sieci LAN.

▶ Powiązywanie urządzeń Bluetooth

Wejdź na pulpit. (na ekranie startowym Win 8 uruchom

Pulpit

).

1. Ustaw kursor myszy w prawym dolnym rogu ekranu, aby wywołać pasek zadań, a następnie kliknij [Ustawienia].

2. Wybierz [Zmień ustawienia komputera].

3-24

3. Z listy ustawień komputera wybierz „Komputer i urządzenia”.

4. Z listy połączeń wybierz żądane urządzenie Bluetooth i kliknij [Paruj], aby przejść dalej.

5. Sprawdź pasowanie kodu na notebooku i wybranym urządzeniu Bluetooth i kliknij [tak], aby zakończyć.

3-25

Jak połączyć się z urządzeniami zewnętrznymi

Notebook może być wyposażony w różne porty WE/WY (wejścia/wyjścia), takie jak

USB, HDMI, DisplayPort i mini DisplayPort. Użytkownicy mogą podłączać różne urządzenia peryferyjne do notebooka.

W celu podłączenia tych urządzeń należy sięgnąć do instrukcji obsługi tych urządzeń, a następnie podłączyć urządzenie do notebooka. Notebook jest w stanie automatycznie wykryć zainstalowane urządzenia zewnętrzne, lecz jeżeli urządzenia nie zostaną wykryte automatycznie, należy ręcznie dodać nowe urządzenia, przechodząc do [Menu start / Panel sterowania / Dodaj urządzenie].

3-26

Jak korzystać z kilku monitorów

Po podłączeniu do notebooka dodatkowego monitora, system automatycznie wykrywa ten monitor. Użytkownicy mają możliwość dostosowania ustawień monitora do własnych potrzeb.

1. Podłącz monitor do notebooka.

2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows, a następnie naciśnij przycisk [P], aby wywołać [Projekt].

3. Wybierz żądany tryb.

▶ Tylko komputer: pulpit komputera jest wyświetlany wyłącznie na monitorze notebooka.

▶ Duplikuj: pulpit jest wyświetlany na monitorze notebooka i na podłączonym monitorze zewnętrznym .

▶ Rozszerz: rozciąga pulpit na wszystkie podłączone monitory. Opcja ta jest przydatna, jeżeli użytkownik chce zwiększyć powierzchnię pulpitu.

▶ Tylko drugi ekran: pulpit komputera jest wyświetlany wyłącznie na podłączonym monitorze zewnętrznym.

3-27

Jak korzystać z funkcji RAID

Notebook może obsługiwać technologię RAID na różnych poziomach. Funkcja

RAID umożliwia przechowywanie danych na wielu dyskach twardych lub stałych.

Należy skontaktować się z miejscowym serwisem w celu uzyskania prawidłowych informacji, oraz należy pamiętać, że obsługiwane funkcje RAID mogą zmieniać się w zależności od zakupionego modelu.

Obejrzyj wideo instruktażowe na stronie: https://youtu.be/u2C35-ctFbw

YouTube Youku

3-28

Jak wybrać Boot Mode (tryb uruchamiania) w BIOS podczas instalacji systemu operacyjnego

1. Włącz system. Po pojawieniu się pierwszego ekranu z logo, natychmiast naciśnij klawisz DEL i wejdź do menu BIOS.

2. Usta kursor na zakładce [Boot] (Uruchamianie) i w pozycji Boot Configuration

(Konfiguracja uruchamiania) wybierz pozycję [Boot mode select] (Wybór trybu uruchamiania).

3. W systemach operacyjnych obsługujących BIOS na bazie UEFI BIOS

(Windows 8 i Windows 8.1), sugerowany wybór to [UEFI].

4. W systemie Windows 7 lub wcześniejszych wersjach Windows, wybierz tryb

[Legacy].

3-29

Jak korzystać z przywracania partycji

Obejrzyj wideo instruktażowe na stronie

:

https://www.

youtube.com/watch?v=zDZAKvmoMcA, aby przywrócić system do ustawień fabrycznych, kiedy będzie to konieczne.

YouTube Youku

3-30

Jak korzystać z MSI One Touch Install

MSI

„One Touch Install”

to aplikacja umożliwiająca instalowanie jednym kliknięciem, pozwalająca użytkownikom wydajnie instalować wszelkie sterowniki konieczne na notebookach MSI jednym kliknięciem.

Obejrzyj wideo instruktażowe na stronie

:

Windows 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs

Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500

Windows 8.1

YouTube Youku

YouTube

Windows 7

Youku

3-31

Gdzie znajdują się główne elementy

W tym rozdziale przedstawiono informacje o głównych elementach wewnętrznych notebooka, niektóre można uaktualniać lub wymieniać w zależności od zakupionego modelu.

Nie próbuj dokonywać ulepszeń urządzenia samodzielnie, ponieważ niedozwolone zmiany mogą spowodować utratę gwarancji. Aby uzyskać serwis, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym centrum serwisowym.

1. HDD

2. Pamięć

3. M.2 SSD

4. Karta Bluetooth/WiFi

5. ODD

3-32

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents