MSI GT83 Titan (Intel 8th Gen) notebook Používateľská príručka

MSI GT83 Titan (Intel 8th Gen) notebook Používateľská príručka
Uživatelská příručka
NOTEBOOKU
Obsah
Informace o autorských právech a ochranných známkách...........................................1-4
Historie revizí.................................................................................................................1-4
Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B....................................................................1-5
Podmínky FCC..............................................................................................................1-5
Prohlášení o shodě CE.................................................................................................1-5
Předpisy týkající se baterií............................................................................................1-6
Prohlášení WEEE..........................................................................................................1-6
Informace o chemických látkách...................................................................................1-6
Inovace a záruka ..........................................................................................................1-7
Dostupnost náhradních dílů..........................................................................................1-7
Upozornění k optické diskové jednotce.........................................................................1-7
Bezpečnostní pokyny....................................................................................................1-8
Informace o společnosti MSI.......................................................................................1-10
Úvod...............................................................................................2-1
Vybalení........................................................................................................................2-2
Přehled produktu...........................................................................................................2-3
Pohled shora po otevření.........................................................................................2-3
Pohled zepředu........................................................................................................2-6
Pohled zprava..........................................................................................................2-7
Pohled zleva.............................................................................................................2-8
Pohled zezadu.......................................................................................................2-10
Pohled zdola..........................................................................................................2-11
Pokyny pro používání klávesnice................................................................................2-12
Tlačítko Windows...................................................................................................2-12
Rychlé spouštěcí klávesy.......................................................................................2-13
Zapnutí nebo vypnutí touchpadu............................................................................2-14
Aktivace Sleep Mode.............................................................................................2-14
Přepínání displeje..................................................................................................2-14
Používání několika monitorů..................................................................................2-14
Nastavení jasu displej ...........................................................................................2-15
Nastavení hlasitosti reproduktorů...........................................................................2-15
Nastavení jasu diod LED podsvícení klávesnice (volitelné)...................................2-15
Aplikace: True Color (volitelné)..............................................................................2-16
Video: Používání tlačítek [Fn]................................................................................2-16
Používání touchpadu ..................................................................................................2-17
Technické údaje..........................................................................................................2-19
1-2
Uživatelská příručka
Začínáme.......................................................................................3-1
Začínáme používat notebook........................................................................................3-2
Pohodlné používání notebooku.....................................................................................3-3
Jak pracovat s režimy napájení.....................................................................................3-4
Napájecí adaptér......................................................................................................3-4
Baterie......................................................................................................................3-4
Nastavení schématu napájení v systému Windows 10.................................................3-6
Výběr nebo přizpůsobení schématu napájení..........................................................3-6
Vytvoření vlastního schématu napájení...................................................................3-9
Používání touchpadu ..................................................................................................3-11
O jednotkách HDD a SSD...........................................................................................3-13
O slotu M.2 SSD..........................................................................................................3-13
Používání optické jednotky..........................................................................................3-14
Připojení k Internetu....................................................................................................3-15
Bezdrátová síť LAN................................................................................................3-15
Pevná místní síť.....................................................................................................3-17
Nastavení připojení Bluetooth.....................................................................................3-22
Aktivace připojení Bluetooth...................................................................................3-22
Připojení externích zařízení.........................................................................................3-25
Video: Používání funkce RAID....................................................................................3-26
Výběr Boot Mode v nástroji BIOS................................................................................3-27
Video: Obnovení operačního systému Windows 10 v noteboocích MSI.....................3-28
Video: Použití metody MSI One Touch Install, instalace „jedním dotykem“ ...............3-29
1-3
Informace o autorských právech a ochranných
známkách
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Použité logo MSI je
ochranná známka společnosti Micro-Star Int’l Co., Ltd. Všechny ostatní uvedené známky
a názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Neposkytujeme žádnou
výslovnou ani konkludentní záruku přesnosti či úplnosti. Společnost MSI si vyhrazuje
právo měnit tento dokument bez předchozího upozornění.
Historie revizí
▶ Verze: 1.0
▶ Datum: 04/2018
1-4
Uživatelská příručka
Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B
Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle předpisů
FCC, část 15. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým
rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a vyzařuje
elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci
a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale
neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud skutečně
dochází k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit
vypínáním a zapínáním přístroje, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit
některým z následujících opatření:
▶ Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.
▶ Umístěte zařízení dále od přijímače.
▶ Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
POZNÁMKA
▶ V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně
schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k
provozování zařízení.
▶ Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a
napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).
Podmínky FCC
Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz vyžaduje splnění
následujících dvou podmínek:
▶ Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
▶ Zařízení musí akceptovat jakékoli rušivé signály včetně poruch, které mohou mít za
následek neočekávanou funkci.
Prohlášení o shodě CE
Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení
evropské směrnice.
1-5
Předpisy týkající se baterií
Evropská unie: Je zakázáno vyhazovat baterie, bateriové články
a akumulátory do netříděného domácího dopadu. Postupujte podle
místních zákonů a k jejich vrácení, recyklaci či likvidaci využijte
veřejného sběrného systému.
Tchaj-wan: Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být
zajištěn samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci.
廢電池請回收
Kalifornie, USA: Knoflíkový článek může obsahovat perchlorát a při recyklaci či
likvidaci v Kalifornii vyžaduje speciální zpracování.
Další informace najdete na webové stránce: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate/
Bezpečnostní zásady používání lithiové baterie
Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Vyměňte pouze za stejný nebo
odpovídající typ doporučený výrobcem zařízení. Použité baterie zlikvidujte podle
pokynů výrobce
Prohlášení WEEE
Evropská unie: Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci
elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13.
srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky"
v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků,
na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové
výrobky zpět po skončení jejich životnosti.
Informace o chemických látkách
V souladu s předpisy o chemických látkách, například nařízení EU REACH (nařízení ES
č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady), společnost MSI poskytuje informace o
chemických látkách v produktech na stránkách:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
1-6
Uživatelská příručka
Inovace a záruka
Upozorňujeme, že v závislosti na zakoupeném modelu a na žádost uživatele lze některé
komponenty předinstalované v produktu, například paměťové moduly, jednotky HDD,
SSD, ODD a kombinované karty pro připojení Bluetooth/WiFi, upgradovat nebo vyměnit.
Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní
prodejce. Pokud nepatříte mezi uživatele informované o umístění komponent tohoto
produktu a způsobu jejich montáže/demontáže, nepokoušejte se je upgradovat ani
měnit, protože by mohlo dojít k poškození produktu. Se žádostmi o informace na servis
produktu se obracejte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
Dostupnost náhradních dílů
Upozorňujeme vás, že dostupnost náhradních dílů (nebo srovnatelných) pro produkty
zakoupené uživateli v určitých zemích nebo oblastech mohou být k dispozici od výrobce
maximálně do 5 let od ukončení výroby produktu v závislosti na oficiálních vyhláškách
platných v době zakoupení. Podrobné informace o dostupnosti náhradních dílů získáte od
prodejce prostřednictvím webu
http://www.msi.com/support/.
Upozornění k optické diskové jednotce
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení obsahuje laserový systém a je klasifikováno jako
“LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ 1. TŘÍDY“. Aby bylo zajištěno správné používání tohoto modelu,
pečlivě si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. V případě
jakéhokoli problému s tímto modelem se obraťte na nejbližší „AUTORIZOVANÉ servisní
středisko“. Nepokoušejte se demontovat plášť tohoto zařízení, aby nedošlo k přímému
kontaktu s laserovým paprskem.
1-7
Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny. Dodržujte
veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské
příručce.
Chraňte notebook před vlhkostí a vysokou teplotou.
Před zapojením umístěte notebook na stabilní povrch.
Nezakrývejte větrací otvory notebooku, aby nedocházelo k jeho
přehřívání.
• Neponechávejte notebook v nevhodném prostředí o teplotě nad
60ºC nebo pod 0ºC – mohlo by dojít k jeho poškození.
• Notebook provozujte při okolní teplotě maximálně do 35ºC.
Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí
kabel nic nepokládejte.
Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem
mimo notebook.
• Nikdy nelijte žádnou tekutinu do notebooku – mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k úrazu elektrickým proudem.
• K otírání povrchu tohoto zařízení (například klávesnice, dotykové
podložky a krytu) nikdy nepoužívejte chemické látky.
1-8
Uživatelská příručka
Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat
servisním pracovníkem:
•
•
•
•
•
•
Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
Do zařízení vnikla tekutina.
Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
Zařízení nese zřetelné známky poškození.
Ekologické vlastnosti produktu
• Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním
režimu.
• Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví.
• Snadná demontáž a recyklace.
• Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory
recyklace.
• Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovacích.
• Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru
použitých produktů.
Ekologická pravidla
• Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované
používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu po
skončení své životnosti.
• Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnu odpadu,
která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou
životností.
• Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor,
kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI.
• Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adrese gpcontdev@
msi.com s žádostmi o informace ohledně řádné likvidace, sběru,
recyklace a demontáže produktů MSI.
1-9
Informace o společnosti MSI
Prozkoumejte další exkluzivní funkce notebooků MSI všech řad na webu:
http://www.msi.com and https://www.youtube.com/user/MSI
Jádro SteelSeries Engine 3 pouze u notebooku MSI GAMING
MSI spolupracuje se SteelSeries na vývoji exkluzivního jádra
SteelSeries Engine 3 v herních noteboocích. Aplikace SteelSeries
Engine 3 umožňuje kombinovat časté funkce využívané hráči do
jednoho nástroje pro správu více zařízení.
Notebook MSI GAMING je prvním herním notebookem s aplikací
pro živé streamování XSplit Gamecaster!
Herní notebook MSI nabízí nástroj XSplit Gamecaster, který umožňuje
nejsnazší živý streaming a záznam pro hráče. Další informace naleznete
v základním výukovém programu pro nástroj XSplit Gamecaster.
Zvuk u herních notebooků MSI je od společnosti Dynaudio
Společnost MSI se spojila se společností Dynaudio, dánskými
specialisty na zvuk a nabízí ve svých herních noteboocích autentický
vysoce kvalitní zvuk.
Barevnější život s aplikací True Color
V rámci partnerství vyvíjejí společnosti MSI s Portrait Displays, Inc.
preciznější a přesnější panel vyšší kvality.
Technologie MSI True Color garantuje ty nejpřesnější barvy panelů
notebooků MSI.
Výuková lekce: Jak používat Nahimic
Objevte způsob používání nástroje Nahimic a jeho tří funkcí: zvukových
efektů Nahimic, efektů mikrofonu a HD audio rekordéru.
1-10
Úvod
Uživatelská příručka
NOTEBOOKU
Úvod
Blahopřejeme uživateli tohoto notebooku s dokonalým designem. Při použití tohoto
notebooku si budete moci užívat špičkové profesionální řešení. S hrdostí můžeme
informovat naše zákazníky, že tento notebook prošel důkladným testováním a jeho kvalita
se opírá o naši reputaci v souvislosti s nepřekonatelnou spolehlivostí a spokojeností
zákazníků.
Vybalení
Nejdříve rozbalte krabici a pečlivě zkontrolujte veškeré položky. Pokud je některá položka
poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce. Rovněž uschovejte krabici a obalový
materiál pro případ, že by bylo třeba v budoucnosti zařízení převážet. Krabice musí
obsahovat následující položky:
▶ Notebook
▶ Stručná příručka
▶ Adaptér střídavého/stejnosměrného napájení a kabel střídavého napájení
▶ Druhý doplňkový adaptér střídavého/stejnosměrného napájení a kabel střídavého
napájení
▶ Doplňkový DualPower Box
▶ Brašna pro přenášení (volitelná)
2-2
Uživatelská příručka
Přehled produktu
V této části jsou popsány základní části notebooku. V této části se lépe seznámíte se
vzhledem tohoto notebooku před používáním. Upozorňujeme, že uvedené obrázky jsou
pouze orientační.
Pohled shora po otevření
Při pohledu shora po otevření a podle popisu níže se můžete seznámit s hlavní provozní
částí notebooku.
2-3
Úvod
1.
Webová kamera / Indikátor LED webové kamery / Interní mikrofon
• Integrovanou webovou kameru lze použít k fotografování, nahrávání videa, pro
videokonference apod.
• Indikátor LED webové kamery vedle webové kamery svítí, když je aktivována
funkce webové kamery; po vypnutí této funkce indikátor LED zhasne.
• Toto je integrovaný mikrofon, jehož funkce je totožná s běžným mikrofonem.
2.
Stereofonní reproduktory
Notebook může být vybaven integrovanými stereofonními reproduktory nabízejícími
kvalitní zvuk a podporu technologie HD audio.
3.
Patice SSD 1
Tento notebook je vybaven slotem SSD M.2, který podporuje zařízení SSD s
rozhraním SATA. Se žádostmi o servis produktu se obracejte na autorizovaného
prodejce nebo servisní středisko.
4.
Vypínač / indikátor napájení LED
Tlačítko napájení
• Stisknutím tlačítka ZAPNETE a VYPNETE napájení
notebooku.
• Stisknutím tlačítka probudíte notebook z režimu spánku.
Napájení
5.
Indikátor LED napájení
• Pokud je napájení notebooku zapnuto, indikátor LED svítí.
• Indikátor LED bliká, když notebook přejde do stavu spánku.
• Tento indikátor nesvítí, když je notebook vypnutý.
Touchpad a numerická klávesnice
Toto je polohovací zařízení notebooku.
2-4
Uživatelská příručka
6.
Klávesnice
Integrovaná klávesnice poskytuje všechny funkce velké klávesnice. Podrobné
informace najdete v části Pokyny pro používání klávesnice.
7.
Rychlá spouštěcí tlačítka
Rychlými spouštěcími tlačítky můžete aktivovat konkrétní aplikace nebo nástroje.
Rychlá spouštěcí tlačítka fungují pouze v operačním systému s nainstalovanou
aplikací SCM. Pro zajištění snadného a praktického provozu si stáhněte nástroj SCM
z webu MSI.
Vypnutí displeje
(OFF)
Cooler Boost
(Posílení
chlazení)
8.
• Toto tlačítko používejte k vypnutí displeje notebooku.
• Displej znovu zapnete stisknutím libovolné klávesy na
klávesnici nebo pohybem myši.
• Toto tlačítko slouží ke zvyšování rychlosti ventilátoru ke
zchlazení celkové teploty notebooku.
• Tlačítko s LED indikátorem svítí, když jsou otáčky
ventilátoru nastaveny na maximum; LED indikátor zhasne,
když je vybrán AUTO mode.
SSD Slot 2 / Slot 3 (volitelné)
Tento notebook je vybaven slotem SSD M.2, který podporuje zařízení SSD s
rozhraním PCIe nebo SATA. Se žádostmi o servis produktu se obracejte na
autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
2-5
Úvod
Pohled zepředu
1.
Stavový indikátor LED
Bezdrátová místní síť LAN (WiFi)
• Indikátor LED svítí, když je aktivována funkce WLAN (WiFi).
• Po deaktivaci funkce indikátor LED zhasne.
Stav baterie
• Tento indikátor LED svítí při nabíjení baterie.
• V případě selhání baterie trvale bliká. Pokud problémy
přetrvávají, obraťte se místního autorizovaného prodejce
nebo servisní středisko.
• Indikátor baterie zhasne po úplném nabití nebo po odpojení
adaptéru střídavého/stejnosměrného napájení.
Indikátor činnosti pevného disku
Tento indikátor LED bliká, pokud systém pracuje s disky
vnitřního úložiště.
2-6
Uživatelská příručka
Pohled zprava
1.
Port USB 3.1
USB 3.1, rozhraní SuperSpeed USB, přináší vyšší rychlosti rozhraní pro připojování
různých zařízení, například paměťových zařízení, pevných disků nebo videokamer, a
nabízí další výhody oproti vysokorychlostnímu přenášení dat.
2.
Ventilátor
Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci
ventilátoru.
2-7
Úvod
Pohled zleva
1.
Ventilátor
Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci
ventilátoru.
2.
Zdířka HiFi Audio
Díky zdířce HiFi Audio získáte vynikající zvukový efekt a reprodukovaný zvuk co
nejpodobnější originálu.
3.
Port USB 3.0
USB 3.0, rozhraní SuperSpeed USB, přináší vyšší rychlosti rozhraní pro připojování
různých zařízení, například paměťových zařízení, pevných disků nebo videokamer, a
nabízí další výhody oproti vysokorychlostnímu přenášení dat.
4.
Konektory zvukového portu
Umožňují dosáhnout vysoce kvalitní zvuk se stereofonním systémem a podporovanou
funkcí Hi-Fi.
Mikrofon
Slouží pro připojení externího mikrofonu.
Výstup pro sluchátka
Konektor pro připojení reproduktorů nebo sluchátek.
5.
Optická jednotka
Tento notebook je vybaven jednotkou optického disku. Aktuální zařízení
předinstalované v notebooku závisí na zakoupeném modelu.
2-8
Uživatelská příručka
6.
Zámek Kensington
Tento notebook nabízí zdířku pro zámek Kensington umožňující uživatelům zajistit
notebook na místě.
7.
Čtečka karet
Integrovaná čtečka karet podporuje různé typy paměťových karet. Podrobnosti
najdete ve specifikacích.
8.
Konektor pro výstup SPDIF
Konektor pro výstup SPDIF zajišťuje přenos digitálního zvuku do externích
reproduktorů pomocí optického kabelu.
2-9
Úvod
Pohled zezadu
1.
Ventilátor
Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci
ventilátoru.
2.
Thunderbolt (typ C)
Thunderbolt™ 3 podporuje připojení přes USB 3.1, je vybaven výstupem pro monitor
4K, přenosovou rychlostí až 40 Gbps a přenosným dobíjecím výkonem 5 V/3 A při
připojení do napájecí sítě. Maximální přenosný dobíjecí výkon však může být omezen
na maximálně 5 V/0,9 A, pokud je připojeno pouze stejnosměrné napájení baterie.
3.
Konektor napájení
Tento konektor je zapojený do adaptéru střídavého/stejnosměrného napájení a
zásobuje notebooku energií. Podrobnosti najdete v kapitole 3, část "Začínáme
používat notebook".
4.
Mini-DisplayPort
Port Mini-Display je miniaturní verzí portu DisplayPort, s vhodným adaptérem lze port
Mini-Display použít k napájení displejů s rozhraním VGA, DVI nebo HDMI.
5.
Konektor HDMI
Technologie HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je standardní rozhraní a
prakticky jde o standard pro připojení HD a UHD zařízení.
6.
Konektor RJ-45
Ethernetový konektor s volitelnou podporou přenosové rychlosti 10/100/1000/10 000
megabitů za sekundu slouží k připojení kabelu místní sítě pro vytvoření síťového
připojení.
2-10
Uživatelská příručka
Pohled zdola
1.
Ventilátor
Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci
ventilátoru.
2.
Basový reproduktor
Basový reproduktor (subwoofer) je určen k reprodukci nízkofrekvenčních zvuků.
3.
Otvor pro reset baterie
Kdykoliv je upgradován firmware systému (ES) nebo systém přestal reagovat,
proveďte následující kroky: 1) Vypněte notebook; 2) Odpojte napájení; 3) Použijte
narovnanou sponku a na 10 sekund ji zasuňte do otvoru; 4) připojte napájení; 5)
zapněte notebook.
2-11
Úvod
Pokyny pro používání klávesnice
Tento notebook je vybaven klávesnicí se všemi funkcemi. Má-li klávesnice správně
pracovat, je třeba před použitím funkčních kláves do operačního systému nainstalovat
aplikaci SCM.
€
Tlačítko Windows
Na klávesnici lze najít klávesu s logem Windows, které slouží
k provádění funkcí specifických pro operační systém Windows,
například otevření nabídky Start a spouštění místní nabídky.
2-12
Uživatelská příručka
Rychlé spouštěcí klávesy
Klávesy [Fn] na klávesnici slouží k aktivaci konkrétních aplikací nebo nástrojů. Pomocí
těchto kláves mohou uživatelé efektivněji pracovat.
+
Vlastní
+
ECO Mode
+
Webová kamera
+
SHIFT
+
Airplane Mode
• Podržte stisknuté klávesy Fn a F4, chcete-li spustit aplikaci
Definováno uživatelem.
• Stisknutím kláves Fn a F5 přepnete na volbu ECO Mode,
režim úspory energie poskytovaného funkcí SHIFT.
• Stisknutím kláves Fn a F6 zapnete funkci Webová kamera.
Dalším stisknutím funkci vypněte.
• Webová kamera je ve výchozím nastavení vypnutá.
• Opakovaným stisknutím kláves Fn a F7 lze přepínat mezi
volbami Turbo Mode (volitelné) / Sport Mode/ Comfort
Mode/ ECO Mode/ Power Options, které nabízejí různou
výkonnost podle požadavků uživatelů.
• Upozorňujeme, že volby Turbo Mode/ Sport Mode/ Comfort
Mode budou k dispozici pouze při připojení zdroje střídavého
napětí.
• Podrobnosti naleznete v příručce softwarových aplikací
notebooku.
• Opakovaným stisknutím kláves Fn a F10 lze zapnout nebo
vypnout Airplane Mode.
2-13
Úvod
Zapnutí nebo vypnutí touchpadu
+
Slouží k aktivaci nebo deaktivaci funkce dotykové plochy.
Aktivace Sleep Mode
+
Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku (v závislosti na
konfiguraci systému). Stisknutím tlačítka napájení vzbudíte
systém z režimu spánku.
Přepínání displeje
+
Slouží k přepínání display output mode LCD, externím
monitorem nebo oběma současně.
Používání několika monitorů
Pokud uživatel připojí k notebooku dodatečný externí monitor,
systém automaticky tento monitor detekuje. Uživatel bude moci
přizpůsobit nastavení displeje.
+
• Připojte monitor k notebooku.
• Podržte stisknuté tlačítko Windows pak stiskněte tlačítko [P] a
vyvolejte nabídku [Project] (Projekt).
• Vyberte způsob zobrazení na druhé obrazovce, k dispozici
jsou možnosti Jenom obrazovka počítače, Duplikovat, Rozšířit
a Jenom druhá obrazovka.
2-14
Uživatelská příručka
Nastavení jasu displej
+
+
Slouží ke zvýšení jasu LCD.
Slouží ke snížení jasu LCD.
Nastavení hlasitosti reproduktorů
+
+
+
Slouží ke zvýšení hlasitosti integrovaného reproduktoru.
Slouží ke snížení hlasitosti integrovaného reproduktoru.
Ztlumení vestavěných reproduktorů.
Nastavení jasu diod LED podsvícení klávesnice (volitelné)
+
+
Zvyšuje jas diod LED podsvícení klávesnice.
Snižuje jas diod LED podsvícení klávesnice.
2-15
Úvod
Aplikace: True Color (volitelné)
Tento notebook může mít předem nainstalovanou aplikaci True Color. Tato aplikace
umožňuje uživatelům vybrat si pro nejlepší zážitek ze sledování různá nastavení barev.
+
True Color
+
Vybrané položky
True Color
• Podržte stisknutou klávesu Fn a potom stisknutím klávesy Z
spustíte aplikaci True Color.
• Podržte stisknutou klávesu Fn a potom stisknutím klávesy A
změníte různé režimy zobrazení.
Video: Používání tlačítek [Fn]
Sledujte instruktážní video na: https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ
YouTube
Youku
2-16
Uživatelská příručka
Používání touchpadu
Dotyková plocha, neboli touchpad, integrovaná v tomto notebooku je polohovací zařízení,
které je kompatibilní se standardní myší a umožňuje ovládat notebook pohybem kurzoru
po obrazovce a prováděním výběru pomocí dvojice tlačítek.
€
1.
Klávesa NUM LOCK
Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete nebo deaktivujete funkci touchpadu notebooku.
2.
Oblast pohybu kurzoru
Pohybem prstu po této části dotykové plochy, která je citlivá na tlak, můžete
pohybovat kurzor po obrazovce.
3.
Tlačítka Vpravo / Vlevo
Funguje jako pravé/levé tlačítko myši.
2-17
Úvod
▶ Konfigurace dotykové plochy
Polohovací zařízení lze přizpůsobit individuálním potřebám. Například pokud jste
leváci, pravděpodobně budete chtít zaměnit funkce obou tlačítek. Kromě toho
můžete měnit velikost, tvar, rychlost pohybu a další upřesňující funkce kurzoru na
obrazovce.
Ke konfiguraci dotykové plochy můžete použít standardní ovladač PS/2 Microsoft
nebo IBM v operačním systému Windows. Změny konfigurace lze provést klepnutím
na ikonu Mouse Properties (Vlastnosti myši) v části Control Panel (Ovládací panely).
▶ Umístění a pohyb
Položte prst (obvykle ukazovák) na dotykovou plochu a obdélníková plocha bude
sloužit jako miniaturní kopie obrazovky. Při pohybu prstu po ploše se bude kurzor na
obrazovce pohybovat stejným směrem. Když prst dosáhne okraje plochy, pokračujte
v pohybu poté, co jej zvednete a umístíte na vhodné místo dotykové plochy.
▶ Umístění a klepnutí
Po přesunutí a umístění kurzoru na ikonu, položku nabídky nebo příkaz, který
chcete provést, lehce klepněte na dotykovou plochu nebo proveďte výběr stisknutím
levého tlačítka. Tento postup, nazývaný umístění a klepnutí, představuje základní
operaci při ovládání notebooku. Na rozdíl od tradičních polohovacích zařízení, jako
je například myši, může celá dotyková plocha fungovat jako levé tlačítko, takže
každé klepnutí na dotykovou plochu odpovídá stisknutí levého tlačítka. Dvojnásobné
rychlé klepnutí na dotykovou plochu představuje poklepání.
▶ Přetahování
Přetahováním lze přesouvat soubory nebo objekty v notebooku. Umístěte kurzor na
požadovanou položku, lehce klepněte dvakrát na dotykovou plochu a při druhém
klepnutí nechte špičku prstu v kontaktu s dotykovou plochou. Nyní můžete vybranou
položku přetáhnout na požadované místo posouváním prstu po dotykové ploše;
když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, zvedněte prst z
dotykové plochy. Rovněž můžete při výběru položky stisknout a podržet levé tlačítko
a potom přesunout prst na požadované místo; když se položka nachází na místě,
na kterém ji chcete zanechat, uvolněte levé tlačítko.
2-18
Uživatelská příručka
Technické údaje
Zde uvedené specifikace mají pouze informativní charakter a mohou být změněny bez
předchozího upozornění. V různých oblastech se skutečně prodávané produkty liší.
Konkrétní specifikaci uživatelem zakoupeného produktu najdete na oficiálním webu MSI
(www.msi.com) nebo o ni požádejte místního prodejce.
Fyzické vlastnosti
Rozměry
458 (Š) x 339 (H) x 42-69 (V) mm
Hmotnost
5,5 kg
Procesor
Soket
BGA
Mobilní procesor
Série procesorů 8. generace Intel® CoreTM
Čip jádra
PCH
Řada Intel® 200/ 300
Paměť
Technologie
DDR4, 2400/ 2666
Paměť
4 sloty SO-DIMM
Maximum
Až 64GB
Poznámka
• Procesory 8. gen. Intel® Coffee Lake podporují pro paměť
DDR4-2666 jeden modul DIMM na kanál.
• Paměťové moduly 8 GB x 2 nebo 16 GB x 2 předem
nainstalované do slotu 1 a slotu 2 podporují paměť DDR42666.
• Další paměťové moduly by vedly ke snížení paměťového
výkonu na úroveň modulu DDR4-2400.
2-19
Úvod
Napájení
Adaptér střídavého/
stejnosměrného
napájení (1)
(volitelné)
2 x 230 W, 19,5 V
Vstup: 100-240 V; 50-60 Hz
Výstup: 19,5 V
11,8A
Pamatujte, že duální připojení adaptéru střídavého/
stejnosměrného napájení vyžaduje Dual Power Box.
Adaptér střídavého/
stejnosměrného
napájení (2)
(volitelné)
2 x 330W, 19,5 V
Vstup: 100-240 V; 50-60 Hz
Výstup: 19,5 V
16,9 A
Upozorňujeme, že duální připojení adaptéru střídavého/
stejnosměrného napájení vyžaduje Dual Power Box.
Baterie
8článková
Baterie RTC
Ano
Úložiště
Pevný disk
1 x rozhraní SATA pro 2,5” HDD zařízení
SSD
2 slot M.2, podpora pro zařízení SSD s rozhraním PCIe nebo
SATA
1 slot M.2, podpora pro zařízení SSD s rozhraním SATA
ODD (volitelné)
Super Multi / Blu-ray/ BD Writer
Port V/V
USB
3 x USB 3.0
2 x USB 3.1
1 x USB 3.1, typ C
ThunderboltTM 3
• výstup pro monitor 4K
• přenosová rychlost až 40 Gbps
• přenosný nabíjecí výkon až 5 V/3 A při odpojení síťového
napájení.
• Maximální přenosný dobíjecí výkon může být omezen
na maximálně 5 V/0,9 A, pokud je připojeno pouze
stejnosměrné napájení baterie.
2-20
Uživatelská příručka
Konektory zvuku
1 x vstup pro mikrofon
1 x výstup pro sluchátka
1 x výstup S/PDIF
1 x výstup pro HiFi Audio
Konektory videa
1 x HDMI
1 x Mini-DisplayPort
Síť LAN
1 x RJ-45
Čtečka karet
1 x volitelná podpora SD4.0/ SD/ MMC
Komunikační port
Síť LAN
Podporováno
Bezdrátová síť LAN
Podporováno
Bluetooth
Podporováno
Displej
Typ LCD
Displej 18,4” HD/ FHD/ UHD LED
Video
Grafika
• Samostatná grafická karta MXM NVIDIA® GeForce®
• Grafická karta Intel® HD UMA
• Volitelně je podporována virtuální realita
VRAM
GDDR5X, podle struktury procesoru (volitelné)
Webová kamera
Rozlišení
FHD
Zvuk
Vnitřní reproduktory
4 x stereofonní reproduktor
1 x volitelně podporovaný basový reproduktor
2-21
Úvod
2-22
Začínáme
Uživatelská příručka
NOTEBOOKU
Začínáme
Začínáme používat notebook
Je-li váš výrobek dodáván se 2 adaptéry a 1 zařízením DualPower Box, je třeba se při
zahájení používání notebooku řídit níže uvedenými ilustrovanými pokyny.
3-2
Uživatelská příručka
Pohodlné používání notebooku
Pokud jste jako uživatelé notebooku začátečníci, přečtěte si následující pokyny, které
zajistí vaši bezpečnost a pomohou vám používat notebook bezpečně a pohodlně.
▶▶ Základem pracovního místa je dobré osvětlení.
▶▶ Vyberte si židli a stůl s dobrou ergonomikou a jejich výšku upravte podle své
postavy.
▶▶ Nastavte si opěrku zad tak, aby podpírala dolní část zad, jste-li usazeni vzpřímeně.
▶▶ Položte si nohy na plochou podlahu tak, abyste měli kolena ohnuta pod úhlem 90° .
▶▶ Upravte úhel/polohu panelu LCD tak, aby jste měli optimální zobrazení.
▶▶ Pravidelně protahujte tělo a odpočívejte. Po delších pracovních intervalech dělejte
pravidelné přestávky.
15-20
38-76 cm
90-120
3-3
Začínáme
Jak pracovat s režimy napájení
Tato kapitola poskytuje základní bezpečnostní opatření pro uživatele při používání
napájecího adaptéru a baterie.
Napájecí adaptér
Než notebook poprvé zapnete, ujistěte se, že je zapojený pomocí napájecího adaptéru do
zdroje střídavého napětí. Pokud se notebook automaticky vypne z důvodu nízkého stavu
baterie, může dojít k selhání systému. Níže jsou uvedeny některé pokyny k tomu, co byste
měli a neměli s adaptérem dělat.
▶▶ Co dělat
• Používejte pouze ten adaptér, který byl dodán k vašemu počítači.
• Nikdy nezapomeňte na to, že se napájecí adaptér během provozu zahřívá.
• Před demontáží notebooku odpojte kabel střídavého napájení.
▶▶ Co nedělat
• Zakrývat používaný adaptér, protože generuje teplo.
• Pokud nebudete notebook delší dobu používat, ponechte napájecí kabel po
vypnutí systému zapojený
Baterie
Při pořízení nového notebooku nebo nové baterie do notebooku je důležité se seznámit
se způsobem napájení a péče o baterii, abyste ji mohli maximálně využívat po co nejdelší
čas.
Upozorňujeme, že tuto baterii nemohou uživatelé měnit.
▶▶ Bezpečnostní pokyny
• Tento notebook je vybaven neodstranitelnou baterií, při likvidaci notebooku proto
postupujte podle místních předpisů.
• Notebook a jeho baterii vždy uchovávejte mimo místa s extrémní vlhkostí a
teplotami.
• Před instalací modulu do notebooku vždy odpojte napájecí kabel.
3-4
Uživatelská příručka
▶▶ Typ baterie
• Podle modelu může být tento notebook vybaven vysokokapacitní lithium-ionovou
nebo lithium-polymerovou baterií.
• Nabíjecí baterie je vnitřním zdrojem napájení notebooku.
▶▶ Nabíjení baterie
Přečtete si následující tipy, které vám pomohou optimalizovat životnost baterie a
zabránit náhlé ztrátě napájení:
• Nebudete-li počítač chvíli používat, přepněte jej do režimu spánku nebo zkraťte
časový interval přepnutí do režimu spánku.
• Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vypněte ho.
• Deaktivujte nepotřebná nastavení nebo odpojte nepoužívaná periferní zařízení.
• K napájení zařízení používejte co možná nejčastěji napájecí adaptér.
▶▶ Správné nabití baterie
Před nabíjením baterie věnujte pozornost následujícím tipům:
• Nemáte-li k dispozici jinou nabitou baterii, uložte práci, ukončete všechny
spuštěné programy a vypněte počítač.
• Připojte adaptér střídavého/stejnosměrného napájení.
• Během nabíjení můžete tablet používat, přepnout do režimu spánku nebo
vypnout, aniž by došlo k přerušení nabíjení.
• Lithium-ionová a lithium-polymerová baterie nemají žádný paměťový efekt. Před
nabíjením není nutné baterii vybít. Nicméně pro zajištění optimální životnosti
baterie doporučujeme baterii alespoň jednou měsíčně zcela vybít.
• Skutečná délka nabíjení se bude lišit podle používaných aplikací.
3-5
Začínáme
Nastavení schématu napájení v systému Windows
10
Schéma napájení je souhrn nastavení hardwaru a systému, kterým se řídí využití baterie
a úspora energie ve vašem počítači. Schémata napájení šetří energii, maximalizují
výkonnost systému nebo vyrovnávají poměr mezi spotřebou energie a výkonem. Výchozí
schémata napájení – Rovnováha a Úspora energie – splňují potřeby většiny uživatelů.
Nastavení existujících schémat lze však změnit, případně si můžete vytvořit vlastní.
schéma
Výběr nebo přizpůsobení schématu napájení
1.
V levém dolním rohu obrazovky vyhledejte ikonu systému [Windows]. Kliknutím
pravým tlačítkem rozbalíte nabídku pro výběr. V nabídce vyberte položku [Možnosti
napájení].
2.
Vyberte [Další nastavení napájení] v části [Související nastavení].
3.
Vyberte schéma napájení kliknutím levým tlačítkem myši na jednu z možností v
seznamu schémat napájení. V uvedené ukázce je vybráno schéma [Rovnováha].
Schéma napájení lze upravit po kliknutí na položku [Změnit nastavení schématu]
vpravo od schématu napájení.
4.
Vyberte nastavení přechodu do spánku a nastavení displeje, které chcete v počítači
používat. Přizpůsobte nastavení vybraného schématu napájení svým potřebám
kliknutím na položku [Změnit pokročilé nastavení napájení].
5.
Vybrané schéma napájení vrátíte zpět do výchozího nastavení kliknutím na položku
[Obnovit výchozí hodnoty plánu] a poté potvrdit kliknutím na tlačítko [Ano].
6.
Kliknutím na tlačítko [OK] akci dokončete.
3-6
Uživatelská příručka
3-7
Začínáme
3-8
Uživatelská příručka
Vytvoření vlastního schématu napájení
Můžete vytvořit své vlastní schéma napájení a upravit je podle svých požadavků. Pro
optimalizaci životnosti baterie při používání notebooku vám však bude doporučeno
používat ECO MODE úspory energie.
Podrobné informace najdete v části SCM (System Control Manager) v příručce k
softwarové aplikaci vašeho notebooku.
1.
V nabídce vyberte položku Možnosti napájení. V levém panelu klikněte na možnost
[Vytvořit schéma napájení].
2.
Vyberte existující schéma, které nejlépe odpovídá vašim potřebám, a pojmenujte je.
Pokračujte klepnutím na tlačítko [Next] (Další).
3.
Změňte nastavení nového schématu napájení. Kliknutím na tlačítko [Vytvořit]
aktivujete přizpůsobené schéma napájení.
4.
Nyní máte nové schéma napájení, které je automaticky nastaveno jako aktivní.
3-9
Začínáme
3-10
Uživatelská příručka
Používání touchpadu
Touchpad integrovaný v tomto notebooku je polohovací zařízení, které je kompatibilní se
standardní myší a umožňuje ovládat notebook pohybem kurzoru po obrazovce.
▶▶ Konfigurace dotykové plochy
Polohovací zařízení lze přizpůsobit individuálním potřebám. Například pokud jste
leváci, pravděpodobně budete chtít zaměnit funkce obou tlačítek. Kromě toho
můžete měnit velikost, tvar, rychlost pohybu a další upřesňující funkce kurzoru na
obrazovce.
Ke konfiguraci dotykové plochy můžete použít standardní ovladač PS/2 Microsoft
nebo IBM v operačním systému Windows. Změny konfigurace lze provést klepnutím
na ikonu Mouse Properties (Vlastnosti myši) v části Control Panel (Ovládací panely).
▶▶ Umístění a pohyb
Položte prst (obvykle ukazovák) na dotykovou plochu a obdélníková plocha bude
sloužit jako miniaturní kopie obrazovky. Při pohybu prstu po ploše se bude kurzor na
obrazovce pohybovat stejným směrem. Když prst dosáhne okraje plochy, pokračujte
v pohybu poté, co jej zvednete a umístíte na vhodné místo dotykové plochy.
3-11
Začínáme
▶▶ Umístění a klepnutí
Po přesunutí a umístění kurzoru na ikonu, položku nabídky nebo příkaz, který
chcete provést, lehce klepněte na dotykovou plochu nebo proveďte výběr stisknutím
levého tlačítka. Tento postup, nazývaný umístění a klepnutí, představuje základní
operaci při ovládání notebooku. Na rozdíl od tradičních polohovacích zařízení, jako
je například myši, může celá dotyková plocha fungovat jako levé tlačítko, takže
každé klepnutí na dotykovou plochu odpovídá stisknutí levého tlačítka. Dvojnásobné
rychlé klepnutí na dotykovou plochu představuje poklepání.
▶▶ Přetahování
Přetahováním lze přesouvat soubory nebo objekty v notebooku. Umístěte kurzor na
požadovanou položku, lehce klepněte dvakrát na dotykovou plochu a při druhém
klepnutí nechte špičku prstu v kontaktu s dotykovou plochou. Nyní můžete vybranou
položku přetáhnout na požadované místo posouváním prstu po dotykové ploše;
když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, zvedněte prst z
dotykové plochy. Rovněž můžete při výběru položky stisknout a podržet levé tlačítko
a potom přesunout prst na požadované místo; když se položka nachází na místě, na
kterém ji chcete zanechat, uvolněte levé tlačítko.
3-12
Uživatelská příručka
O jednotkách HDD a SSD
V závislosti na modelu zakoupeném uživatelem, může být tento notebook vybaven
jednotkou HDD (hard disk drive) nebo SSD (solid state drive).
Jednotka HDD nebo SSD slouží jako úložné zařízení pro data používaná pro ukládání
a načítání digitálních informací. Většina jednotek SSD využívá flashovou paměť na bázi
NAND a má vyšší přenosovou rychlost, nižší spotřebu energie a vyšší rychlost při čtení/
zápisu než jednotka HDD.
Nepokoušejte se vyjmout nebo instalovat jednotku HDD nebo SSD, pokud je notebook
zapnutý. V případě potřeby výměny jednotky HDD nebo SSD se obraťte na autorizovaného
prodejce nebo servisní středisko.
O slotu M.2 SSD
Notebook může být vybaven sloty M.2 SSD pro karty M.2 SSD, které jsou kompatibilní s
rozhraními SATA nebo PCIe. Pro uživatele zajišťují nejrůznější funkce a možnosti použití.
O informace o správné specifikaci a instalaci požádejte autorizovaného prodejce nebo
servisní středisko.
3-13
Začínáme
Používání optické jednotky
Tento notebook může být vybaven jednotkou optického disku. Disk vložíte podle níže
uvedených pokynů. Zde zobrazená zařízení jsou pouze referenční.
1.
Zkontrolujte, zda je notebook zapnutý.
2.
Stisknutím tlačítka pro vysunutí na panelu se částečně vysune přihrádka na disk.
3.
Přihrádku opatrně zcela vysuňte.
4.
Vložte disk do přihrádky a ověřte, zda je vložen správně. Opatrným stisknutím
střední části zajistěte disk na místě.
5.
Zatlačte přihrádku zpět do jednotky.
3-14
Uživatelská příručka
Připojení k Internetu
Bezdrátová síť LAN
Bezdrátová síť LAN je širokopásmové bezdrátové spojení umožňující připojení k internetu
bez pomoci kabelů. Nastavení připojení k bezdrátové síti LAN provedete podle pokynů
níže.
▶▶ Připojení k bezdrátové místní síti LAN
1.
Přejděte na plochu. V dolním pravém rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu
a kliknutím na ni rozbalte nabídku nastavení.
2.
Nastavení sítě obsahuje dvě volby, [Wi-Fi] a [Airplane mode]. Vyberte možnost
[Wi-Fi].
3.
Ze seznamu sítí vyberte jedno bezdrátové připojení k síti LAN, s jehož pomocí
se chcete připojit k internetu. Pokračujte kliknutím na tlačítko [Připojit]
4.
Pro připojení k vybrané síti bude zřejmě vyžadován bezpečnostní klíč. Pak
klikněte na tlačítko [Další].
3-15
Začínáme
▶▶ Kontrola stavu bezdrátové sítě LAN
Když je povolen Airplane mode, vypne se připojení bezdrátové sítě LAN. Před
nastavení bezdrátové sítě LAN nezapomeňte zkontrolovat, že je Airplane mode
vypnutý.
1.
Přejděte na plochu. V dolním pravém rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu
a kliknutím na ni rozbalte nabídku nastavení.
2.
Zkontrolujte, zda je v nastavení sítě k dispozici bezdrátové sítě LAN mode.
3.
Případně v pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu [SCM]
a kliknutím na ni otevřete hlavní okno nástroje System Control Manager.
Zkontrolujte, zda je zapnutý bezdrátové sítě LAN mode.
3-16
Uživatelská příručka
Pevná místní síť
Použití kabelů a síťových adaptérů k připojení k internetu. Před nastavením připojení s
dynamickou adresou IP/PPPoE, širokopásmového připojení (PPPoE) nebo připojení se
statickou IP adresou kontaktujte poskytovatele internetových služeb (ISP) či správce sítě a
požádejte o pomoc s nastavením připojení k internetu.
▶▶ Připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE
1.
Přejděte na plochu. V pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu
, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost [Otevřít nastavení
sítě a internetu].
2.
Vyberte možnost [Změnit volby adaptéru].
3.
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Ethernet] a vyberte možnost [Vlastnosti]
v rozevírací nabídce.
4.
V okně Vlastnosti Ethernetu vyberte kartu [Sítě] a zaškrtněte možnost [Internet
Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]. Pak kliknutím na tlačítko [Vlastnosti] pokračujte.
5.
Vyberte kartu [Obecné], klikněte na možnost [Získat adresu IP automaticky] a
[Získat adresu serveru DNS automaticky]. Pak klikněte na tlačítko [OK].
Troubleshoot problems
Open Network & Internet settings
3-17
Začínáme
3-18
Uživatelská příručka
▶▶ Širokopásmové připojení (PPPoE)
1.
Přejděte na plochu. V pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu
, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost [Otevřít nastavení
sítě a internetu].
2.
V nabídce [Změnit nastavení sítě] vyberte možnost [Centrum síťových připojení
a sdílení] a pak [Vytvoření připojení nebo sítě].
3.
Vyberte možnost [Připojit k Internetu], pak klikněte na tlačítko [Další].
4.
Klikněte na tlačítko [Broadband (PPPoE)].
5.
Vyplňte pole Uživatelské jméno, Heslo a Název připojení. Pak klikněte na
tlačítko [Připojit].
Troubleshoot problems
Open Network & Internet settings
3-19
Začínáme
3-20
Uživatelská příručka
▶▶ Připojení se statickou IP adresou
1.
Postupujte podle předchozích kroků 1 až 4 v části Připojení s dynamickou
adresou IP/PPPoE.
2.
Vyberte kartu [Obecné] a klikněte na položku [Použít následující adresu IP] a
[Použít následující adresy serveru DNS]. Budete vyzváni k zadání IP adresy,
masky podsítě a výchozí brány. Pak klikněte na tlačítko [OK].
3-21
Začínáme
Nastavení připojení Bluetooth
Párování Bluetooth představuje proces, při kterém společně komunikují dvě zařízení
vybavená technologií Bluetooth a to prostřednictvím vytvořeného spojení.
Aktivace připojení Bluetooth
▶▶ Kontrola stavu připojení Bluetooth
Když je povolen Airplane mode, připojení Bluetooth se vypne. Před nastavení
připojení Bluetooth nezapomeňte zkontrolovat, že je Airplane mode vypnutý.
1.
Přejděte na plochu. V levém dolním rohu obrazovky vyhledejte ikonu
klikněte na ni.
2.
Výběrem možnosti [Nastavení] otevřete nabídku [Nastavení systému Windows].
Pak vyberte možnost [Zařízení], díky které otevřete další nabídku nastavení.
3.
Vyberte [Bluetooth a jiná zařízení].
4.
Pokud je přepínač připojení Bluetooth nastaven na [Vypnuto], nastavte jej na
[Zapnuto].
5.
Případně v pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu [SCM]
a kliknutím na ni otevřete hlavní okno nástroje System Control Manager.
Zkontrolujte, zda je připojení Bluetooth zapnuto.
3-22
a
Uživatelská příručka
3-23
Začínáme
▶▶ Párování zařízení Bluetooth
1.
Přejděte na položku [Start/ Nastavení / Zařízení] a pak vyhledejte možnost
[Bluetooth a jiná zařízení].
2.
Klikněte na možnost [Přidat Bluetooth nebo jiné zařízení].
3.
Klikněte na položku [Bluetooth].
4.
Vyberte zařízení, se kterým chcete párovat.
5.
Podle pokynů na zařízení čekajícím k připojení zadejte heslo a pak pokračujte
kliknutím na [Připojit].
3-24
Uživatelská příručka
Připojení externích zařízení
Tento notebook může být vybaven různými připojovacími porty I/O (vstup/výstup),
například USB, HDMI, DisplayPort a mini DisplayPort. Uživatelé budou moci připojovat
různá periferní zařízení k notebooku.
Chcete-li se k těmto zařízením připojit, informujte se v návodech k obsluze každého
zařízení a pak teprve zařízení k notebooku připojte. Tento notebook automaticky
rozpoznává připojená zařízení. Pokud zařízení nejsou rozpoznána automaticky, aktivujte
tato zařízení ručně kliknutím na tlačítko [Start) / Ovládací panely / Přidat hardware] a
přidáním nového zařízení.
3-25
Začínáme
Video: Používání funkce RAID
Tento notebook může podporovat funkci RAID na různých úrovních. Technologie RAID
umožňuje uživatelům ukládat data na několika pevných discích nebo polovodičových
discích SSD. Kontaktujte svého místního prodejce, který vám poskytne další informace.
Podpora funkcí RAID se může lišit podle modelů notebooku.
Podívejte se na instruktážní video na adrese: https://youtu.be/u2C35-ctFbw
YouTube
Youku
3-26
Uživatelská příručka
Výběr Boot Mode v nástroji BIOS
1.
Zapněte systém. Jakmile se zobrazí první obrazovka s logem, stiskněte ihned
tlačítko DEL a vstupte do nabídky nástroje Nastavení systému BIOS.
2.
Přesuňte se na kartu [Boot] (Spouštění) a vyberte možnost [Boot mode select] (Výběr
spouštěcí nabídky) v položce Boot Configuration (Konfigurace spouštění).
3.
Pro operační systém podporující nástroj Nastavení systému BIOS UEFI (Windows
10) se doporučuje vybrat možnost [UEFI].
4.
Další informace o instalaci operačního systému Windows do notebooku najdete v
častých dotazech k MSI na stránce https://www.msi.com/faq/notebook-1971
3-27
Začínáme
Video: Obnovení operačního systému Windows 10
v noteboocích MSI
Podívejte se na instruktážní video na adrese: https://www.youtube.com/
watch?v=hSrK6xAQooU, kde v případě potřeby najdete informace o obnovení operačního
systému Windows 10 pomocí funkcí [F3 Obnovení] a [Nastavení systému Windows 10].
YouTube
Youku
3-28
Uživatelská příručka
Video: Použití metody MSI One Touch Install,
instalace „jedním dotykem“
Metoda MSI "One Touch Install" je nástroj pro instalaci jediným kliknutím, který
uživatelům umožňuje efektivně nainstalovat všechny potřebné ovladače do notebooků MSI
pouhým jediným kliknutím.
Sledujte instruktážní video na:
Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs
Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500
YouTube
Youku
3-29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement