MSI GT62VR DOMINATOR PRO (7th Gen) (GEFORCE GTX 1070) notebook Používateľská príručka

MSI GT62VR DOMINATOR PRO (7th Gen) (GEFORCE GTX 1070) notebook Používateľská príručka
Uživatelská příručka k notebooku
Předmluva
1
Obsah
1 Předmluva................................................................................ 1-1
Informace o autorských právech......................................................................... 1-4
Ochranné známky............................................................................................... 1-4
Historie revizí....................................................................................................... 1-4
Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B.......................................................... 1-5
Podmínky FCC.................................................................................................... 1-5
Prohlášení o shodě CE........................................................................................ 1-5
Předpisy týkající se baterií................................................................................... 1-6
Prohlášení WEEE................................................................................................ 1-6
Informace o chemických látkách......................................................................... 1-6
Inovace a záruka ................................................................................................ 1-7
Dostupnost náhradních dílů................................................................................. 1-7
Bezpečnostní pokyny.......................................................................................... 1-8
Informace o společnosti MSI............................................................................. 1-10
2 Úvod......................................................................................... 2-1
Vybalení............................................................................................................... 2-2
Přehled produktu................................................................................................. 2-3
Pohled shora po otevření................................................................................. 2-3
Pohled zepředu................................................................................................ 2-6
Pohled zprava.................................................................................................. 2-7
Pohled zleva.................................................................................................... 2-8
Pohled zezadu................................................................................................. 2-9
Pohled zdola.................................................................................................. 2-10
Uživatelská příručka k notebooku
Pokyny pro používání klávesnice...................................................................... 2-11
Tlačítko Windows........................................................................................... 2-11
Rychlá spouštěcí tlačítka............................................................................... 2-12
Zapnutí nebo vypnutí touchpadu .................................................................. 2-12
Aktivace režimu spánku................................................................................. 2-13
Přepínání displeje.......................................................................................... 2-13
Používání několika monitorů.......................................................................... 2-13
Nastavení jasu displej.................................................................................... 2-13
Nastavení hlasitosti reproduktorů.................................................................. 2-14
Nastavení jasu diod LED podsvícení klávesnice (volitelné).......................... 2-14
Aplikace: True Color (volitelné)...................................................................... 2-15
Video: Používání tlačítek [Fn]........................................................................ 2-15
Technické údaje................................................................................................ 2-16
1-2
3 Začínáme.................................................................................. 3-1
Začínáme používat notebook.............................................................................. 3-2
Pohodlné používání notebooku........................................................................... 3-3
Jak pracovat s režimy napájení........................................................................... 3-4
Napájecí adaptér............................................................................................. 3-4
Nastavení schématu napájení v systému Windows 10....................................... 3-6
Výběr nebo přizpůsobení schématu napájení................................................. 3-6
Vytvoření vlastního schématu napájení........................................................... 3-8
Používání touchpadu......................................................................................... 3-10
O jednotkách HDD a SSD................................................................................. 3-11
O slotu M.2 SSD................................................................................................ 3-11
Připojení k Internetu.......................................................................................... 3-12
Bezdrátová síť LAN....................................................................................... 3-12
Pevná místní síť............................................................................................. 3-14
Nastavení připojení Bluetooth........................................................................... 3-19
Aktivace připojení Bluetooth.......................................................................... 3-19
Připojení externích zařízení............................................................................... 3-23
Výběr režimu Boot (Spouštění) v nástroji BIOS................................................ 3-24
Video: Obnovení operačního systému Windows 10 v noteboocích MSI........... 3-25
Video: Použití metody MSI One Touch Install, instalace „jedním dotykem“ ..... 3-26
1-3
Předmluva
Baterie............................................................................................................. 3-4
Informace o autorských právech
Materiál v tomto dokumentu je duševní vlastnictví společnosti MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Přípravě tohoto dokumentu jsme věnovali maximální péči,
nicméně přesnost obsahu nelze zaručit. Naše produkty jsou neustále vylepšovány a
právo na provádění změn bez předchozího upozornění je vyhrazeno.
Ochranné známky
Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Historie revizí
▶▶ Verze: 2.0
▶▶ Datum: 02, 2017
Uživatelská příručka k notebooku
1-4
Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B
▶▶ Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.
▶▶ Umístěte zařízení dále od přijímače.
▶▶ Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen
přijímač.
POZNÁMKA
▶▶ V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně
schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k
provozování zařízení.
▶▶ Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely
rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).
Podmínky FCC
Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz vyžaduje splnění
následujících dvou podmínek:
▶▶ Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
▶▶ Zařízení musí akceptovat jakékoli rušivé signály včetně poruch, které mohou
mít za následek neočekávanou funkci.
Prohlášení o shodě CE
Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná
ustanovení evropské směrnice.
1-5
Předmluva
Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle
předpisů FCC, část 15. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před
škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá
a vyzařuje elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání
pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a
televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde
k rušení. Pokud skutečně dochází k rušení rozhlasového či televizního příjmu,
jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, doporučujeme
uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:
Předpisy týkající se baterií
Evropská unie: Je zakázáno vyhazovat baterie, bateriové
články a akumulátory do netříděného domácího dopadu.
Postupujte podle místních zákonů a k jejich vrácení, recyklaci či
likvidaci využijte veřejného sběrného systému.
廢電池請回收
Tchaj-wan: Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí
být zajištěn samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo
recyklaci.
Kalifornie, USA: Knoflíkový článek může obsahovat perchlorát a při recyklaci či
likvidaci v Kalifornii vyžaduje speciální zpracování.
Další informace najdete na webové stránce: http://www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate/
Bezpečnostní zásady používání lithiové baterie
Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Vyměňte pouze za stejný nebo
odpovídající typ doporučený výrobcem zařízení. Použité baterie zlikvidujte podle
pokynů výrobce
Prohlášení WEEE
Uživatelská příručka k notebooku
Evropská unie: Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci
elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od
13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické
výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických
výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.
Informace o chemických látkách
V souladu s předpisy o chemických látkách, například nařízení EU REACH
(nařízení ES č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady), společnost MSI
poskytuje informace o chemických látkách v produktech na stránkách:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
1-6
Inovace a záruka
Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní
prodejce. Pokud nepatříte mezi uživatele informované o umístění komponent tohoto
produktu a způsobu jejich montáže/demontáže, nepokoušejte se je upgradovat ani
měnit, protože by mohlo dojít k poškození produktu. Se žádostmi o servis produktu
se obracejte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
Dostupnost náhradních dílů
Upozorňujeme vás, že dostupnost náhradních dílů (nebo srovnatelných) pro
produkty zakoupené uživateli v určitých zemích nebo oblastech mohou být k
dispozici od výrobce maximálně do 5 let od ukončení výroby produktu v závislosti
na oficiálních vyhláškách platných v době zakoupení. Podrobné informace o
dostupnosti náhradních dílů získáte od prodejce prostřednictvím webu
http://www.msi.com/support/.
1-7
Předmluva
Upozorňujeme, že v závislosti na zakoupeném modelu a na žádost uživatele lze
některé komponenty předinstalované v produktu, například paměťové moduly,
jednotky HDD, SSD, ODD a kombinované karty pro připojení Bluetooth/WiFi,
upgradovat nebo vyměnit.
Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.
Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v
uživatelské příručce.
Chraňte notebook před vlhkostí a vysokou teplotou.
Před zapojením umístěte notebook na stabilní povrch.
Nezakrývejte větrací otvory notebooku, aby nedocházelo k jeho
přehřívání.
• Neponechávejte notebook v nevhodném prostředí o teplotě nad
60ºC nebo pod 0ºC – mohlo by dojít k jeho poškození.
• Notebook provozujte při okolní teplotě maximálně do 35ºC.
Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na
napájecí kabel nic nepokládejte.
Uživatelská příručka k notebooku
Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým
polem mimo notebook.
• Nikdy nelijte žádnou tekutinu do notebooku – mohlo by dojít k
jeho poškození nebo k úrazu elektrickým proudem.
• K otírání povrchu tohoto zařízení (například klávesnice,
dotykové podložky a krytu) nikdy nepoužívejte chemické látky.
1-8
Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení
zkontrolovat servisním pracovníkem:
Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
Do zařízení vnikla tekutina.
Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
Zařízení nese zřetelné známky poškození.
Ekologické vlastnosti produktu
• Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním
režimu.
• Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro
zdraví.
• Snadná demontáž a recyklace.
• Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory
recyklace.
• Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných
inovacích.
• Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru
použitých produktů.
Ekologická pravidla
• Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované
používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu
po skončení své životnosti.
• Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnu
odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s
ukončenou životností.
• Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor,
kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI.
• Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adrese
gpcontdev@msi.com s žádostmi o informace ohledně řádné
likvidace, sběru, recyklace a demontáže produktů MSI.
1-9
Předmluva
•
•
•
•
•
•
Informace o společnosti MSI
Prozkoumejte další exkluzivní funkce notebooků MSI všech řad na webu:
http://www.msi.com and https://www.youtube.com/user/MSI
Jádro SteelSeries Engine 3 pouze u notebooku MSI
GAMING
MSI spolupracuje se SteelSeries na vývoji exkluzivního
jádra SteelSeries Engine 3 v herních noteboocích. Aplikace
SteelSeries Engine 3 umožňuje kombinovat časté funkce
využívané hráči do jednoho nástroje pro správu více
zařízení.
Notebook MSI GAMING je prvním herním notebookem s
aplikací pro živé streamování XSplit Gamecaster!
Herní notebook MSI nabízí nástroj XSplit Gamecaster, který
umožňuje nejsnazší živý streaming a záznam pro hráče.
Další informace naleznete v základním výukovém programu
pro nástroj XSplit Gamecaster.
Zvuk u herních notebooků MSI je od společnosti
Dynaudio
Společnost MSI se spojila se společností Dynaudio,
dánskými specialisty na zvuk a nabízí ve svých herních
noteboocích autentický vysoce kvalitní zvuk.
Uživatelská příručka k notebooku
Barevnější život s aplikací True Color
V rámci partnerství vyvíjejí společnosti MSI s Portrait
Displays, Inc. preciznější a přesnější panel vyšší kvality.
Technologie MSI True Color garantuje ty nejpřesnější barvy
panelů notebooků MSI.
Tutorial: How to use Nahimic
Discover how to use Nahimic and its three features: Nahimic
Audio Effects, Microphone Effects and HD Audio recorder.
1-10
Uživatelská příručka k notebooku
Úvod
2
Blahopřejeme uživateli tohoto notebooku s dokonalým designem. Při použití tohoto
notebooku si budete moci užívat špičkové profesionální řešení. S hrdostí můžeme
informovat naše zákazníky, že tento notebook prošel důkladným testováním a
jeho kvalita se opírá o naši reputaci v souvislosti s nepřekonatelnou spolehlivostí a
spokojeností zákazníků.
Vybalení
Nejdříve rozbalte krabici a pečlivě zkontrolujte veškeré položky. Pokud je některá
položka poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce. Rovněž uschovejte
krabici a obalový materiál pro případ, že by bylo třeba v budoucnosti zařízení
převážet. Krabice musí obsahovat následující položky:
▶▶ Notebook
▶▶ Stručná příručka
▶▶ Adaptér střídavého/stejnosměrného napájení a kabel střídavého napájení
▶▶ Brašna pro přenášení (volitelná)
▶▶ Volitelný disk s ucelenou nabídkou ovladačů obsahující plnou verzi uživatelské
příručky, ovladače, nástroje apod.
Uživatelská příručka k notebooku
2-2
Přehled produktu
V této části jsou popsány základní části notebooku. V této části se lépe seznámíte
se vzhledem tohoto notebooku před používáním. Upozorňujeme, že uvedené
obrázky jsou pouze orientační.
Při pohledu shora po otevření a podle popisu níže se můžete seznámit s hlavní
provozní částí notebooku.
2-3
Úvod
Pohled shora po otevření
1. Webová kamera / Indikátor LED webové kamery / Interní mikrofon
• Integrovanou webovou kameru lze použít k fotografování, nahrávání videa,
pro videokonference apod.
• Indikátor LED webové kamery vedle webové kamery svítí, když je aktivována
funkce webové kamery; po vypnutí této funkce indikátor LED zhasne.
• Toto je integrovaný mikrofon, jehož funkce je totožná s běžným mikrofonem.
2. Vypínač / indikátor napájení LED
Tlačítko napájení
• Stisknutím tlačítka ZAPNETE a VYPNETE napájení
notebooku.
• Stisknutím tlačítka probudíte notebook z režimu
spánku.
Napájení
Indikátor LED napájení
• Pokud je napájení notebooku zapnuto, indikátor LED
svítí.
• Tento indikátor nesvítí, když je notebook vypnutý.
3. Rychlá spouštěcí tlačítka
Rychlými spouštěcími tlačítky můžete aktivovat konkrétní aplikace nebo nástroje.
Následující rychlá spouštěcí tlačítka budou funkční pouze v operačním systému
s nainstalovanou aplikací SCM. Vyhledejte spouštěcí soubor (exe) SCM na
volitelném univerzálním disku, který je dodán s balením, nebo si jej stáhněte z
webu MSI, pro snadné a pohodlné používání.
Uživatelská příručka k notebooku
• Toto tlačítko slouží ke zvyšování rychlosti ventilátoru
ke zchlazení celkové teploty notebooku.
• Tlačítko s LED indikátorem svítí, když jsou otáčky
Cooler Boost
ventilátoru nastaveny na maximum; LED indikátor
(Posílení chlazení)
zhasne, když je vybrán režim AUTO.
• Toto tlačítko použijte pro aktivaci záznamu videa a
vysílání online v reálném čase během hraní her.
Aplikace XSplit • Po aktivaci této funkce se LED indikátor tlačítka rozsvítí.
Gamecaster nebo • Pokud není nainstalován produkt XSplit Gamecaster, toto
uživatelem
tlačítko bude použito pro spuštění aplikace definované
definovaná
uživatelem.
(volitelné)
2-4
• Tento notebook může mít předinstalovanou unikátní
aplikaci správce klávesnice SSE (modul SteelSeries).
4. Dotyková plocha
Toto je polohovací zařízení notebooku.
5. Stereofonní reproduktory
Notebook může být vybaven integrovanými stereofonními reproduktory
nabízejícími kvalitní zvuk a podporu technologie HD audio.
6. Klávesnice
Integrovaná klávesnice poskytuje všechny funkce velké klávesnice. Podrobné
informace najdete v části Pokyny pro používání klávesnice.
2-5
Úvod
Modul
SteelSeries
Díky této aplikaci mají uživatelé k dispozici různé
kombinace klávesových zkratek, které jsou samostatně
definovány pro specifické příležitosti.
• Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete
přepínat mezi klávesnicí 1 (vrstva 1), klávesnicí 2
(vrstva 2), klávesnicí 3 (vrstva 3) a klávesnicí 4 (vrstva
4).
Pohled zepředu
1. Stavový indikátor LED
Indikátor činnosti pevného disku
Indikátor LED bliká, pokud systém pracuje s disky
vnitřního úložiště.
Bezdrátová místní síť LAN (WiFi)
WLAN (WiFi)
• Indikátor LED svítí, když je aktivována funkce Wireless
LAN (WiFi).
• Po deaktivaci funkce indikátor LED zhasne.
Stav baterie
Uživatelská příručka k notebooku
• Tento indikátor LED svítí při nabíjení baterie.
• V případě selhání baterie trvale bliká.
• Při nákupu ekvivalentního typu baterie doporučené
výrobcem nebo při její výměně se vždy poraďte s
autorizovaným poradcem nebo servisním střediskem.
• Indikátor baterie zhasne po úplném nabití nebo
po odpojení adaptéru střídavého/stejnosměrného
napájení.
Caps Lock
Svítí, když je zapnutá funkce Caps Lock.
Num Lock
Svítí, když je zapnutá funkce Num Lock.
2-6
Pohled zprava
Úvod
1. Čtečka karet
Integrovaná čtečka karet podporuje různé typy paměťových karet. Podrobnosti
najdete ve specifikacích.
2. Port USB 3.0
USB 3.0, rozhraní SuperSpeed USB, přináší vyšší rychlosti rozhraní pro
připojování různých zařízení, například paměťových zařízení, pevných disků
nebo videokamer, a nabízí další výhody oproti vysokorychlostnímu přenášení
dat.
2-7
Pohled zleva
1. Zámek Kensington
Tento notebook nabízí zdířku pro zámek Kensington umožňující uživatelům
zajistit notebook na místě.
2. Port USB 2.0
Port USB 2.0 umožňuje připojit periferní zařízení s rozhraním USB, například
myš, klávesnici, modem, mobilní pevný disk, tiskárnu atd.
3. Konektory zvukového portu
Linkový vstup
Slouží pro připojení externího zvukového zařízení.
Linkový výstup
Konektor pro připojení reproduktorů.
Uživatelská příručka k notebooku
Mikrofon
Slouží pro připojení externího mikrofonu.
Výstup pro sluchátka / výstup S/PDIF
• Konektor pro připojení reproduktorů nebo sluchátek.
• Slouží k připojení reproduktorů nebo sluchátek.
Konektor S/PDIF je rovněž k dispozici pro přenos
digitálního zvuku do externích reproduktorů
prostřednictvím optického kabelu.
2-8
Pohled zezadu
Úvod
1. Konektor RJ-45
Tento konektor slouží k připojení kabelu místní sítě pro vytvoření síťového
připojení.
2. Port USB 3.1 (Typ C)
USB 3.1, rozhraní SuperSpeed+ USB, přináší vyšší rychlosti rozhraní pro
připojování různých zařízení, například paměťových zařízení, pevných disků
nebo videokamer, a nabízí další výhody oproti vysokorychlostnímu přenášení
dat.
Tenký a elegantní konektor USB typu C má reverzibilní orientaci konektoru a
směrovost kabelu a podporuje škálovatelný výkon pro budoucí řešení.
3. Konektor HDMI
Technologie HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je standardní rozhraní
a prakticky jde o standard pro připojení HD a UHD zařízení.
4. Mini-DisplayPort
Port Mini-Display je miniaturní verzí portu DisplayPort, s vhodným adaptérem lze
port Mini-Display použít k napájení displejů s rozhraním VGA, DVI nebo HDMI.
5. Konektor napájení
Tento konektor je zapojený do adaptéru střídavého/stejnosměrného napájení a
zásobuje notebooku energií.
2-9
Pohled zdola
1. Ventilátor
Ventilátor je určen k chlazení systému. NEBLOKUJTE vzduchovou cirkulaci
ventilátoru.
Uživatelská příručka k notebooku
2. Basový reproduktor
Basový reproduktor (subwoofer) je určen k reprodukci nízkofrekvenčních zvuků.
3. Otvor pro reset baterie
Kdykoliv je upgradován firmware systému (ES) nebo systém přestal reagovat,
proveďte následující kroky: 1) Vypněte notebook; 2) Odpojte napájení; 3)
Použijte narovnanou sponku a na 10 sekund ji zasuňte do otvoru; 4) připojte
napájení; 5) zapněte notebook.
2-10
Pokyny pro používání klávesnice
Tento notebook je vybaven klávesnicí se všemi funkcemi. Má-li klávesnice
správně pracovat, je třeba před použitím funkčních kláves do operačního systému
nainstalovat aplikaci SCM.
Úvod
Tlačítko Windows
Na klávesnici lze najít klávesu s logem Windows, které
slouží k provádění funkcí specifických pro operační systém
Windows, například otevření nabídky Start a spouštění
místní nabídky.
2-11
Rychlá spouštěcí tlačítka
Klávesy [Fn] na klávesnici slouží k aktivaci konkrétních aplikací nebo nástrojů.
Pomocí těchto kláves mohou uživatelé efektivněji pracovat.
+
Uživatelsky
definovaná
+
Režim ECO
+
Webová kamera
+
SHIFT
Uživatelská příručka k notebooku
+
Režim Letadlo
• Použijte obě klávesy Fn a F4 pro spuštění aplikace
definované uživatelem.
• Stisknutím kláves Fn a F5 přepnete na volbu ECO Mode,
režim úspory energie poskytovaného funkcí SHIFT.
• Stisknutím kláves Fn a F6 zapnete funkci Webová
kamera. Dalším stisknutím funkci vypněte.
• Webová kamera je ve výchozím nastavení vypnutá.
• Opakovaným stisknutím kláves Fn a F7 lze přepínat mezi
volbami Turbo Mode (volitelné)/ Sport Mode/ Comfort
Mode/ ECO Mode/ Power Options, které nabízejí různou
výkonnost podle požadavků uživatelů.
• Pamatujte, že volby Turbo Mode/ Sport Mode/ Comfort
Mode budou k dispozici pouze při připojení zdroje
střídavého napětí.
• Podrobnosti naleznete v příručce softwarových aplikací
notebooku.
• Opakovaným stisknutím kláves Fn a F10 lze zapnout
nebo vypnout režim Letadlo.
Zapnutí nebo vypnutí touchpadu
+
Slouží k aktivaci nebo deaktivaci funkce dotykové plochy.
(Volitelně)
2-12
Aktivace režimu spánku
Přepínání displeje
+
Slouží k přepínání výstupu zobrazení mezi LCD, externím
monitorem nebo oběma současně.
Používání několika monitorů
Pokud uživatel připojí k notebooku dodatečný externí
monitor, systém automaticky tento monitor detekuje. Uživatel
bude moci přizpůsobit nastavení displeje.
+
• Připojte monitor k notebooku.
• Podržte stisknuté tlačítko Windows pak stiskněte tlačítko
[P] a vyvolejte nabídku [Project] (Projekt).
• Vyberte způsob zobrazení na druhé obrazovce, k dispozici
jsou možnosti Jenom obrazovka počítače, Duplikovat,
Rozšířit a Jenom druhá obrazovka.
Nastavení jasu displej
+
+
Slouží ke zvýšení jasu LCD.
Slouží ke snížení jasu LCD.
2-13
Úvod
+
Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku (v závislosti na
konfiguraci systému). Stisknutím tlačítka napájení vzbudíte
systém z režimu spánku.
Nastavení hlasitosti reproduktorů
+
+
+
Slouží ke zvýšení hlasitosti integrovaného reproduktoru.
Slouží ke snížení hlasitosti integrovaného reproduktoru.
Ztlumíte vestavěný reproduktor.
Nastavení jasu diod LED podsvícení klávesnice
(volitelné)
+
Zvyšuje jas diod LED podsvícení klávesnice
Snižuje jas diod LED podsvícení klávesnice
+
Uživatelská příručka k notebooku
2-14
Aplikace: True Color (volitelné)
Tento notebook může mít předem nainstalovanou aplikaci True Color. Tato
aplikace umožňuje uživatelům vybrat si pro nejlepší zážitek ze sledování různá
nastavení barev.
+
True Color
+
Vybrané položky
True Color
• Podržte stisknutou klávesu Fn a potom stisknutím klávesy
Z spustíte aplikaci True Color.
• Podržte stisknutou klávesu Fn a potom stisknutím klávesy
A změníte různé režimy zobrazení.
Video: Používání tlačítek [Fn]
Sledujte instruktážní video na: https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ
YouTube
Youku
2-15
Úvod
Podrobné pokyny naleznete v příručce softwarových aplikací notebooku.
Technické údaje
Zde uvedené specifikace mají pouze informativní charakter a mohou být změněny
bez předchozího upozornění. V různých oblastech se skutečně prodávané produkty
liší.
Konkrétní specifikaci uživatelem zakoupeného produktu najdete na oficiálním webu
MSI (www.msi.com) nebo o ni požádejte místního prodejce.
Fyzické vlastnosti
Rozměry
390 (Š) x 266 (H) x 39,8 (V) mm
Hmotnost
2,85 kg
Procesor
Soket
FCBGA
Typ procesoru
Procesor Intel® Quad/ Dual Core Mobile
Mezipaměť L3
Až 8 MB (integrováno v CPU)
Čip jádra
PCH
Intel® PCH-H
Paměť
Uživatelská příručka k notebooku
Technologie
DDR4 2400 / 2133MHz, duální kanály
Paměť
DDR4 SO-DIMM x 4 sloty
Maximum
Až 64GB
Napájení
Napájecí adaptér
230W, 19,5V
Vstup: 100~240V; ~3.2A, 50~60Hz
Výstup: 19,5 V,
11,8 A
Baterie
8-článková
Baterie RTC
Ano
2-16
Úložiště
Formát HDD
SSD
2,5” HDD
M.2 SSD NVMe PCI-e (volitelné)
Port V/V
USB
x 3 (verze 3.0)
x 1 (verze 2.0)
x 1 (verze 3.1/3.0 typ C)
Vstup mikrofonu
x1
Výstup pro sluchátka
x 1 (podpora výstupu S/PDIF)
RJ45
x1
HDMI
x 1 (v1.4)
Mini-DisplayPort
x 1 (v1.2)
Čtečka karet
x 1 (SD4.0/ SD/ MMC)
Komunikační port
Síť LAN
Podporováno
Bezdrátová síť LAN
Podporováno
Bluetooth
Podporováno
Displej
Typ LCD
15,6" obrazovka 16:9 Full HD Anti-Glare LED IPS
Video
Grafika
Diskrétní grafika MXM NVIDIA® GeForce®
VRAM
Na základě struktury procesoru GDDR5
Webová kamera
Typ Full HD
Podporováno
2-17
Úvod
M.2 SATA SSD
Zvuk
Vnitřní reproduktor
2 reproduktory + 1 woofer
Zabezpečení
Trusted Platform
Module (TPM)
(volitelné)
TPM 2.0 je hardwarové šifrovací zařízení, které
spolupracuje se softwarovými opatřeními tak, aby vytvořily
pokročilou a bezpečnou ochranu dat.
Funkce TPM lze podle potřeby aktivovat a deaktivovat v
nastavení systému BIOS.
V profesionálních verzích systému Windows je jako
výchozí konzola pro komunikace TPM sloužící k šifrování
dat určena konzola BitLocker.
Uživatelská příručka k notebooku
2-18
Uživatelská příručka k notebooku
Začínáme
3
Začínáme používat notebook
Novým uživatelům tohoto notebooku doporučujeme, aby začali notebook používat
podle níže uvedených schémat. Upozorňujeme, že uvedené obrázky jsou pouze
orientační.
Uživatelská příručka k notebooku
3-2
Pohodlné používání notebooku
Pokud jste jako uživatelé notebooku začátečníci, přečtěte si následující pokyny,
které zajistí vaši bezpečnost a pomohou vám používat notebook bezpečně a
pohodlně.
▶▶ Vyberte si židli a stůl s dobrou ergonomikou a jejich výšku upravte podle své
postavy.
▶▶ Nastavte si opěrku zad tak, aby podpírala dolní část zad, jste-li usazeni
vzpřímeně.
▶▶ Položte si nohy na plochou podlahu tak, abyste měli kolena ohnuta pod úhlem
90°.
▶▶ Upravte úhel/polohu panelu LCD tak, aby jste měli optimální zobrazení.
▶▶ Pravidelně protahujte tělo a odpočívejte. Po delších pracovních intervalech
dělejte pravidelné přestávky.
15-20
38-76 cm
90-120
3-3
Začínáme
▶▶ Základem pracovního místa je dobré osvětlení.
Jak pracovat s režimy napájení
Tato kapitola poskytuje základní bezpečnostní opatření pro uživatele při používání
napájecího adaptéru a baterie.
Napájecí adaptér
Než notebook poprvé zapnete, ujistěte se, že je zapojený pomocí napájecího
adaptéru do zdroje střídavého napětí. Pokud se notebook automaticky vypne z
důvodu nízkého stavu baterie, může dojít k selhání systému. Níže jsou uvedeny
některé pokyny k tomu, co byste měli a neměli s adaptérem dělat.
▶▶ Co dělat
• Používejte pouze ten adaptér, který byl dodán k vašemu počítači.
• Nikdy nezapomeňte na to, že se napájecí adaptér během provozu zahřívá.
• Před demontáží notebooku odpojte kabel střídavého napájení.
▶▶ Co nedělat
• Zakrývat používaný adaptér, protože generuje teplo.
• Pokud nebudete notebook delší dobu používat, ponechte napájecí kabel po
vypnutí systému zapojený
Baterie
Při pořízení nového notebooku nebo nové baterie do notebooku je důležité se
seznámit se způsobem napájení a péče o baterii, abyste ji mohli maximálně
využívat po co nejdelší čas.
Upozorňujeme, že tuto baterii nemohou uživatelé měnit.
Uživatelská příručka k notebooku
▶▶ Bezpečnostní pokyny
• Tento notebook je vybaven neodstranitelnou baterií, při likvidaci notebooku
proto postupujte podle místních předpisů.
• Notebook vždy uchovávejte mimo místa s extrémní vlhkostí a teplotami.
• Před instalací modulu do notebooku vždy odpojte napájecí kabel.
▶▶ Typ baterie
• Podle modelu může být tento notebook vybaven vysokokapacitní lithiumionovou nebo lithium-polymerovou baterií.
• Nabíjecí baterie je vnitřním zdrojem napájení notebooku.
3-4
▶▶ Nabíjení baterie
Přečtete si následující tipy, které vám pomohou optimalizovat životnost baterie
a zabránit náhlé ztrátě napájení:
▶▶ Správné nabití baterie
Před nabíjením baterie věnujte pozornost následujícím tipům:
• Nemáte-li k dispozici jinou nabitou baterii, uložte práci, ukončete všechny
spuštěné programy a vypněte počítač.
• Připojte adaptér střídavého/stejnosměrného napájení.
• Během nabíjení můžete tablet používat, přepnout do režimu spánku nebo
vypnout, aniž by došlo k přerušení nabíjení.
• Lithium-ionová a lithium-polymerová baterie nemají žádný paměťový efekt.
Před nabíjením není nutné baterii vybít. Nicméně pro zajištění optimální
životnosti baterie doporučujeme baterii alespoň jednou měsíčně zcela vybít.
• Skutečná délka nabíjení se bude lišit podle používaných aplikací.
3-5
Začínáme
• Nebudete-li počítač chvíli používat, přepněte jej do režimu spánku nebo
zkraťte časový interval přepnutí do režimu spánku.
• Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vypněte ho.
• Deaktivujte nepotřebná nastavení nebo odpojte nepoužívaná periferní
zařízení.
• K napájení zařízení používejte co možná nejčastěji napájecí adaptér.
Nastavení schématu napájení v systému
Windows 10
Schéma napájení je souhrn nastavení hardwaru a systému, kterým se řídí využití
baterie a úspora energie ve vašem počítači. Schémata napájení šetří energii,
maximalizují výkonnost systému nebo vyrovnávají poměr mezi spotřebou energie
a výkonem. Výchozí schémata napájení – Rovnováha a Úspora energie – splňují
potřeby většiny uživatelů. Nastavení existujících schémat lze však změnit, případně
si můžete vytvořit vlastní. schéma
Výběr nebo přizpůsobení schématu napájení
1. V levém dolním rohu obrazovky vyhledejte ikonu systému [Windows].
Kliknutím pravým tlačítkem zobrazíte nabídku pro výběr. V nabídce vyberte
položku [Možnosti napájení].
2. Vyberte schéma napájení kliknutím levým tlačítkem myši na jednu z možností
v seznamu schémat napájení. V uvedené ukázce je vybráno schéma
[Rovnováha]. Schéma napájení lze upravit po kliknutí na položku [Změnit
nastavení schématu] vpravo od schématu napájení.
3. Vyberte nastavení přechodu do spánku a nastavení displeje, které chcete v
počítači používat. Přizpůsobte nastavení vybraného schématu napájení svým
potřebám kliknutím na položku [Změnit pokročilé nastavení napájení].
4. Vybrané schéma napájení vrátíte zpět do výchozího nastavení kliknutím na
položku [Obnovit výchozí hodnoty plánu] a poté potvrdit kliknutím na tlačítko
[Ano].
5. Kliknutím na tlačítko [OK] akci dokončete.
Uživatelská příručka k notebooku
3-6
Začínáme
3-7
Vytvoření vlastního schématu napájení
Můžete vytvořit své vlastní schéma napájení a upravit je podle svých požadavků.
Pro optimalizaci životnosti baterie při používání notebooku vám však bude
doporučeno používat funkci úspory energie ECO Engine. Podrobné informace
najdete v části SCM (System Control Manager) v příručce k softwarové aplikaci
vašeho notebooku.
1. V nabídce vyberte položku Možnosti napájení. V levém panelu klikněte na
možnost [Vytvořit schéma napájení].
2. Vyberte existující schéma, které nejlépe odpovídá vašim potřebám, a
pojmenujte je. Pokračujte klepnutím na tlačítko [Next] (Další).
3. Změňte nastavení nového schématu napájení. Kliknutím na tlačítko [Vytvořit]
aktivujete přizpůsobené schéma napájení.
4. Nyní máte nové schéma napájení, které je automaticky nastaveno jako aktivní.
Uživatelská příručka k notebooku
3-8
Začínáme
3-9
Používání touchpadu
Touchpad integrovaný v tomto notebooku je polohovací zařízení, které je
kompatibilní se standardní myší a umožňuje ovládat notebook pohybem kurzoru po
obrazovce.
▶▶ Konfigurace dotykové plochy
Polohovací zařízení lze přizpůsobit individuálním potřebám. Například pokud
jste leváci, pravděpodobně budete chtít zaměnit funkce obou tlačítek. Kromě
toho můžete měnit velikost, tvar, rychlost pohybu a další upřesňující funkce
kurzoru na obrazovce.
Uživatelská příručka k notebooku
Ke konfiguraci dotykové plochy můžete použít standardní ovladač PS/2
Microsoft nebo IBM v operačním systému Windows. Změny konfigurace lze
provést klepnutím na ikonu Mouse Properties (Vlastnosti myši) v části Control
Panel (Ovládací panely).
▶▶ Umístění a pohyb
Položte prst (obvykle ukazovák) na dotykovou plochu a obdélníková plocha
bude sloužit jako miniaturní kopie obrazovky. Při pohybu prstu po ploše se
bude kurzor na obrazovce pohybovat stejným směrem. Když prst dosáhne
okraje plochy, pokračujte v pohybu poté, co jej zvednete a umístíte na vhodné
místo dotykové plochy.
3-10
▶▶ Umístění a klepnutí
▶▶ Přetahování
Přetahováním lze přesouvat soubory nebo objekty v notebooku. Umístěte
kurzor na požadovanou položku, lehce klepněte dvakrát na dotykovou plochu
a při druhém klepnutí nechte špičku prstu v kontaktu s dotykovou plochou.
Nyní můžete vybranou položku přetáhnout na požadované místo posouváním
prstu po dotykové ploše; když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete
zanechat, zvedněte prst z dotykové plochy. Rovněž můžete při výběru položky
stisknout a podržet levé tlačítko a potom přesunout prst na požadované místo;
když se položka nachází na místě, na kterém ji chcete zanechat, uvolněte levé
tlačítko.
O jednotkách HDD a SSD
V závislosti na modelu zakoupeném uživatelem, může být tento notebook vybaven
jednotkou HDD (hard disk drive) nebo SSD (solid state drive).
Jednotka HDD nebo SSD slouží jako úložné zařízení pro data používaná pro
ukládání a načítání digitálních informací. Většina jednotek SSD využívá flashovou
paměť na bázi NAND a má vyšší přenosovou rychlost, nižší spotřebu energie a
vyšší rychlost při čtení/zápisu než jednotka HDD.
Nepokoušejte se vyjmout nebo instalovat jednotku HDD nebo SSD, pokud je
notebook zapnutý. V případě potřeby výměny jednotky HDD nebo SSD se obraťte
na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
O slotu M.2 SSD
Notebook může být vybaven sloty M.2 SSD pro karty M.2 SSD, kompatibilní s
rozhraními SATA nebo PCIe a poskytující uživatelům rozmanité funkce a možnosti
použití.
3-11
Začínáme
Po přesunutí a umístění kurzoru na ikonu, položku nabídky nebo příkaz,
který chcete provést, lehce klepněte na dotykovou plochu nebo proveďte
výběr stisknutím levého tlačítka. Tento postup, nazývaný umístění a klepnutí,
představuje základní operaci při ovládání notebooku. Na rozdíl od tradičních
polohovacích zařízení, jako je například myši, může celá dotyková plocha
fungovat jako levé tlačítko, takže každé klepnutí na dotykovou plochu odpovídá
stisknutí levého tlačítka. Dvojnásobné rychlé klepnutí na dotykovou plochu
představuje poklepání.
Připojení k Internetu
Bezdrátová síť LAN
Bezdrátová síť LAN je širokopásmové bezdrátové spojení umožňující připojení k
internetu bez pomoci kabelů. Nastavení připojení k bezdrátové síti LAN provedete
podle pokynů níže.
▶▶ Připojení k bezdrátové místní síti LAN
1. Přejděte na plochu. V dolním pravém rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu
a kliknutím na ni rozbalte nabídku Nastavení sítě.
2. Nastavení sítě obsahuje dvě volby, [Wi-Fi] a [režim Letadlo]. Vyberte
možnost [Wi-Fi].
3. Ze seznamu sítí vyberte jedno bezdrátové připojení k síti LAN, s jehož
pomocí se chcete připojit k internetu. Pokračujte kliknutím na tlačítko
[Připojit]
4. Pro připojení k vybrané síti bude zřejmě vyžadován bezpečnostní klíč. Pak
klikněte na tlačítko [Další].
Uživatelská příručka k notebooku
3-12
▶▶ Kontrola stavu bezdrátové sítě LAN
Když je povolen režim Letadlo, vypne se připojení bezdrátové sítě LAN. Před
nastavením bezdrátového připojení LAN se ujistěte, že je vypnutý režim
Letadlo.
1. Přejděte na plochu. V dolním pravém rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu
2. Zkontrolujte, zda je v nastavení sítě k dispozici režim bezdrátové sítě LAN.
3. Případně v pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu [SCM]
a kliknutím na ni otevřete hlavní okno nástroje System Control Manager.
Zkontrolujte, zda je zapnutý režim bezdrátové sítě LAN.
3-13
Začínáme
a kliknutím na ni rozbalte nabídku Nastavení sítě.
Pevná místní síť
Použití kabelů a síťových adaptérů pro připojení k internetu. Před nastavením
připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE, širokopásmového připojení (PPPoE)
nebo připojení se statickou IP adresou kontaktujte poskytovatele internetových
služeb (ISP) či správce sítě a požádejte o pomoc s nastavením připojení k internetu.
▶▶ Připojení s dynamickou adresou IP/PPPoE
1. Přejděte na plochu. V pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte
, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost [Otevřít
ikonu
centrum síťových připojení a sdílení].
2. Vyberte možnost [Změnit nastavení adaptéru].
3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [Ethernet] a vyberte možnost
[Vlastnosti] v rozevírací nabídce.
4. V okně Vlastnosti Ethernetu vyberte kartu [Sítě] a zaškrtněte možnost
[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]. Pak kliknutím na tlačítko
[Vlastnosti] pokračujte.
5. Vyberte kartu [Obecné], klikněte na možnost [Získat adresu IP automaticky]
a [Získat adresu serveru DNS automaticky]. Pak klikněte na tlačítko [OK].
Troubleshoot problems
Open Network and Sharing Center
Uživatelská příručka k notebooku
3-14
Začínáme
3-15
▶▶ Širokopásmové připojení (PPPoE)
1. Přejděte na plochu. V pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte
ikonu
, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost [Otevřít
centrum síťových připojení a sdílení].
2. Vyberte možnost [Vytvoření připojení nebo sítě] v nabídce [Změnit
nastavení sítě].
3. Vyberte možnost [Připojit k Internetu], pak klikněte na tlačítko [Další].
4. Klikněte na tlačítko [Broadband (PPPoE)].
5. Vyplňte pole Uživatelské jméno, Heslo a Název připojení. Pak klikněte na
tlačítko [Připojit].
Troubleshoot problems
Open Network and Sharing Center
Uživatelská příručka k notebooku
3-16
Začínáme
3-17
▶▶ Připojení se statickou IP adresou
1. Postupujte podle předchozích kroků 1 až 4 v části Připojení s dynamickou
adresou IP/PPPoE.
2. Vyberte kartu [Obecné] a klikněte na položku [Použít následující adresu
IP] a [Použít následující adresy serveru DNS]. Budete vyzváni k zadání IP
adresy, masky podsítě a výchozí brány. Pak klikněte na tlačítko [OK].
Uživatelská příručka k notebooku
3-18
Nastavení připojení Bluetooth
Párování Bluetooth představuje proces, při kterém společně komunikují dvě
zařízení vybavená technologií Bluetooth a to prostřednictvím vytvořeného spojení.
▶▶ Kontrola stavu připojení Bluetooth
Když je povolen režim Letadlo, připojení Bluetooth se vypne. Před nastavením
připojení Bluetooth se ujistěte, že je vypnutý režim Letadlo.
1. Přejděte na plochu. V levém dolním rohu obrazovky vyhledejte ikonu
systému
a klikněte na ni.
2. Vyberte možnost [Nastavení] a přejděte do nabídky [Zařízení/ Bluetooth],
kde zkontrolujte, zda je k dispozici připojení Bluetooth.
3. Pokud je přepínač připojení Bluetooth nastaven na [Vypnuto], nastavte jej
na [Zapnuto].
4. Případně v pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu [SCM]
a kliknutím na ni otevřete hlavní okno nástroje System Control Manager.
Zkontrolujte, zda je připojení Bluetooth zapnuto.
3-19
Začínáme
Aktivace připojení Bluetooth
Uživatelská příručka k notebooku
3-20
▶▶ Párování zařízení Bluetooth
1. Přejděte na plochu. V pravém dolním rohu obrazovky vyhledejte ikonu
[Bluetooth] a klikněte na ni.
2. Vyberte možnost [Přidat zařízení Bluetooth].
4. Pokračujte kliknutím na tlačítko [Spárovat].
5. Zadejte stejný bezpečnostní kód na notebooku i vybraném zařízení
Bluetooth a kliknutím na tlačítko [Ano] operaci dokončete.
3-21
Začínáme
3. Vyberte připojení Bluetooth ze seznamu sítí.
Uživatelská příručka k notebooku
3-22
Připojení externích zařízení
Tento notebook může být vybaven různými připojovacími porty I/O (vstup/výstup),
například USB, HDMI, DisplayPort a mini DisplayPort. Uživatelé budou moci
připojovat různá periferní zařízení k notebooku.
3-23
Začínáme
Chcete-li se k těmto zařízením připojit, informujte se v návodech k obsluze každého
zařízení a pak teprve zařízení k notebooku připojte. Tento notebook automaticky
rozpoznává připojená zařízení. Pokud zařízení nejsou rozpoznána automaticky,
aktivujte tato zařízení ručně kliknutím na tlačítko [Start) / Ovládací panely / Přidat
hardware] a přidáním nového zařízení.
Výběr režimu Boot (Spouštění) v nástroji
BIOS
1. Zapněte systém. Jakmile se zobrazí první obrazovka s logem, stiskněte ihned
tlačítko DEL a vstupte do nabídky nástroje Nastavení systému BIOS.
2. Přesuňte se na kartu [Boot] (Spouštění) a vyberte možnost [Boot mode
select] (Výběr spouštěcí nabídky) v položce Boot Configuration (Konfigurace
spouštění).
3. Pro operační systémy podporující nástroj Nastavení systému BIOS UEFI
(Windows 8.1 a Windows 10) se doporučuje vybrat možnost [UEFI].
4. Pro systém Windows 7 nebol předchozí verze systému Windows vyberte režim
[Legacy] (Starší).
5. Další informace o instalování operačního systému Windows do notebooku
viz ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY MSI na webu https://www.msi.com/faq/
notebook-1971
Uživatelská příručka k notebooku
3-24
Video: Obnovení operačního systému
Windows 10 v noteboocích MSI
YouTube
Youku
3-25
Začínáme
Podívejte se na instruktážní video na adrese: https://www.youtube.com/
watch?v=hSrK6xAQooU, kde v případě potřeby najdete informace o obnovení
operačního systému Windows 10 pomocí funkcí [F3 Obnovení] a [Nastavení
systému Windows 10].
Video: Použití metody MSI One Touch
Install, instalace „jedním dotykem“
Metoda MSI „One Touch Install“ je nástroj pro instalaci jediným kliknutím,
který uživatelům umožňuje efektivně nainstalovat všechny potřebné ovladače do
notebooků MSI pouhým jediným kliknutím.
Sledujte instruktážní video na:
Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs
Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500
Windows 10/ 8.1
Uživatelská příručka k notebooku
YouTube
Youku
YouTube
Youku
Windows 7
3-26
Začínáme
3-27
Uživatelská příručka k notebooku
3-28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement