MSI GT72VR DOMINATOR PRO (7th Gen) (GEFORCE GTX 1070) notebook Instrukcja obsługi

MSI GT72VR DOMINATOR PRO (7th Gen) (GEFORCE GTX 1070) notebook Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi notebooka
Wstęp
1
Zawartość
1. Wstęp....................................................................................... 1-1
Uwaga dotycząca praw autorskich...................................................................... 1-4
Znaki towarowe................................................................................................... 1-4
Historia wersji...................................................................................................... 1-4
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych......................... 1-5
Warunki FCC....................................................................................................... 1-5
Zgodność z CE.................................................................................................... 1-6
Uregulowania prawne dotyczące baterii.............................................................. 1-6
Oświadczenie WEEE........................................................................................... 1-7
Informacja dotycząca substancji chemicznych.................................................... 1-7
Uaktualnianie i gwarancja ................................................................................... 1-7
Zakup części wymiennych................................................................................... 1-8
Informacja o dysku optycznym............................................................................ 1-8
Instrukcje bezpieczeństwa................................................................................... 1-9
Najważniejsze informacje MSI........................................................................... 1-11
2. Wprowadzenia........................................................................ 2-1
Rozpakowywanie................................................................................................. 2-2
Ogólny opis produktu........................................................................................... 2-3
Widok z góry po otwarciu pokrywy.................................................................. 2-3
Widok z przodu................................................................................................ 2-6
Widok z prawej strony...................................................................................... 2-7
Widok z lewej strony........................................................................................ 2-8
Widok od tyłu................................................................................................... 2-9
Widok od spodu............................................................................................. 2-10
Instrukcja obsługi notebooka
Jak korzystać z klawiatury................................................................................. 2-11
Przycisk Windows.......................................................................................... 2-11
Klawisze szybkiego uruchamiania................................................................. 2-11
Wyłączanie lub włączanie płytki dotykowej ................................................... 2-12
Przejście w tryb uśpienia............................................................................... 2-12
Przełącznik monitora..................................................................................... 2-13
Korzystanie z wielu monitorów...................................................................... 2-13
Regulacja poziomu jasności ekranu.............................................................. 2-13
Regulacja poziomu głośności dźwięku z głośników....................................... 2-13
Regulacja poziomu jasności podświetlenia klawiatury LED (opcjonalnie)..... 2-14
Aplikacja: True Color (opcjonalnie)................................................................ 2-14
1-2
Wideo: Jak korzystać z klawiszy [Fn]............................................................ 2-15
Dane techniczne................................................................................................ 2-16
3. Szybkie uruchamianie............................................................ 3-1
Rozpoczęcie pracy z notebookiem...................................................................... 3-2
Jak zarządzać zasilaniem.................................................................................... 3-4
Zasilacz AC/DC............................................................................................... 3-4
Bateria............................................................................................................. 3-4
W jaki sposób ustawić plan zasilania w systemie Windows 10........................... 3-6
Wybór lub dostosowanie planu zasilania......................................................... 3-6
Tworzenie własnego planu zasilania............................................................... 3-8
Jak korzystać z panelu dotykowego.................................................................. 3-10
O dyskach HDD i SSD....................................................................................... 3-11
O gnieździe M.2 SSD........................................................................................ 3-11
Jak korzystać z napędu dysków optycznych..................................................... 3-12
Jak połączyć się z Internetem........................................................................... 3-13
Bezprzewodowa sieć LAN............................................................................. 3-13
Przewodowa sieć LAN................................................................................... 3-15
Jak skonfigurować połączenie Bluetooth........................................................... 3-20
Aktywacja połączenia Bluetooth.................................................................... 3-20
Jak połączyć się z urządzeniami zewnętrznymi................................................ 3-24
Wideo: Jak korzystać z funkcji RAID................................................................. 3-25
Jak wybrać Boot Mode (tryb uruchamiania) w BIOS......................................... 3-26
Wideo: Jak przywrócić system operacyjny Windows 10 na notebookach MSI. 3-27
Jak korzystać z MSI One Touch Install ............................................................ 3-28
1-3
Wstęp
Jak komfortowo rozpocząć pracę z notebookiem................................................ 3-3
Uwaga dotycząca praw autorskich
Materiał w tym dokumencie jest własnością intelektualną firmy MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego dokumentu,
jednak nie gwarantujemy prawidłowości zawartych w nim treści. Stale staramy się
poprawiać nasze produkty i zastrzegamy sobie prawo do wykonywania zmian bez
powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
Historia wersji
▶▶ Wersja: 1.0
▶▶ Data: 06, 2016
Instrukcja obsługi notebooka
1-4
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach
częstotliwości radiowych
▶▶ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
▶▶ Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem i odbiornikiem.
▶▶ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w
innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
telewizyjny lub radiowy.
UWAGA
▶▶ Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do
korzystania z urządzenia.
▶▶ By zachować zgodność z limitami emisji, należy używać wyłącznie
ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.
Warunki FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega dwóm
następującym warunkom:
▶▶ Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń .
▶▶ Urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia,
które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
1-5
Wstęp
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z
ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15
przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie
zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Urządzenie generuje, używa oraz może wytwarzać energię promieniowania
radiowego i, jeśli nie jest zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji,
może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się,
że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje
zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić
wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może podjąć próbę ich usunięcia
poprzez wykonanie jednej lub więcej wymienionych poniżej czynności:
Zgodność z CE
To urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami
bezpieczeństwa i innymi, powiązanymi postanowieniami
określonymi w Dyrektywie Europejskiej.
Uregulowania prawne dotyczące baterii
Unia Europejska: baterii, zestawów baterii i akumulatorów
nie wolno utylizować jako nieposortowanych odpadów
gospodarstwa domowego. Należy je przekazać do publicznego
punktu zbiórki, który dokona ich zwrotu, odzysku lub
przetworzenia zgodnie z lokalnymi przepisami.
廢電池請回收
Tajwan: ze względu na wymagania ochrony środowiska
zużyte baterie należy zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub
specjalnego usuwania.
Kalifornia, USA: bateria pastylkowa może zawierać nadchlorany i wymaga
specjalnego traktowania podczas recyklingu i utylizacji na terenie stanu
Kalifornia.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate/
Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania baterii litowej
Instrukcja obsługi notebooka
Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać
można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną
przez producenta. Zużyte baterie można wyrzucać zgodnie z instrukcjami
producenta.
1-6
Oświadczenie WEEE
Informacja dotycząca substancji
chemicznych
Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak
rozporządzenie UE REACH ( Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy), MSI zapewnia informacje dotyczące substancji
chemicznych na stronie:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Uaktualnianie i gwarancja
Należy zauważyć, iż pewne elementy, takie jak moduły pamięci, dyski HDD, SSD,
ODD oraz karty combo Bluetooth/WiFi, itp., zainstalowane w produkcie mogą
podlegać aktualizacji lub wymianie na życzenie użytkownika w zależności od
zakupionego modelu.
Dalsze informacje o możliwościach zakupu produktów można uzyskać u lokalnego
dostawcy. Nie należy aktualizować lub wymieniać jakiegokolwiek elementu
produktu jeżeli w przypadku, gdy użytkownik nie rozumie dlaczego element został
zainstalowany w danym miejscu lub jak go zamontować/wymontować, gdyż może
to doprowadzić do uszkodzenia produktu. Zaleca się, aby skontaktować się z
autoryzowanym dostawcą lub punktem serwisowym w celu wykonania czynności
serwisowych.
1-7
Wstęp
Unia europejska: Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej („UE”)
dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(dyrektywa 2002/96/EC), która weszła w życie 13 sierpnia 2005,
tzw. „sprzęt elektryczny i elektroniczny” nie może być traktowany
jako odpady komunalne, tak więc producenci tych urządzeń są
zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest
wycofywany z użycia.
Zakup części wymiennych
Należy pamiętać, że zakup części wymiennych (lub zgodnych) do produktu
kupowanego przez użytkowników w różnych krajach lub regionach może być
realizowany przez producenta w okresie nieprzekraczającym 5 lat od zaprzestania
produkcji urządzenia, w zależności od oficjalnych regulacji ogłoszonych w
odpowiednim czasie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania
części zamiennych, można uzyskać u producenta, pod adresem http://www.msi.
com/support/.
Informacja o dysku optycznym
OSTROŻNIE: urządzenie to zawiera system laserowy i jest sklasyfikowane
jako „PRODUKT LASEROWY KLASY 1”. W celu prawidłowego używania tego
modelu, należy uważnie przeczytać ten podręcznik z instrukcjami i zachować go
do wykorzystania w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek problemów z tym
modelem należy skontaktować się z najbliższą „AUTORYZOWANĄ stacją obsługi”.
Aby zapobiec narażeniu na bezpośrednie oddziaływanie wiązki lasera, nie należy
demontować obudowy.
Instrukcja obsługi notebooka
1-8
Instrukcje bezpieczeństwa
Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczeństwa.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń
umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Przed wprowadzeniem ustawień notebooka należy go umieścić na
stabilnej powierzchni.
Nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych notebooka, aby
zapobiec przegrzaniu.
• Nie należy pozostawiać notebooka w miejscu bez wentylacji
przy temperaturze przechowywania powyżej 60ºC (140ºF) lub
poniżej 0ºC (32ºF), ponieważ może to uszkodzić komputer.
• Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia podczas
korzystania z tego urządzenia wynosi 35ºC (95ºF).
Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na
niego nie nadepnął. Nie należy ustawiać niczego na przewodzie
zasilającym.
W pobliżu notebooka nie mogą znajdować się obiekty o silnym
polu magnetycznym lub elektrycznym.
• Nigdy nie należy wlewać na notebooka jakichkolwiek płynów,
gdyż może to zniszczyć urządzenie lub spowodować porażenie
prądem.
• Nigdy nie należy stosować substancji chemicznych do
przecierania powierzchni sprzętu, takich jak klawiatura, płytka
dotykowa (touchpad) i obudowa.
1-9
Wstęp
Notebooka należy przechowywać z dala od wilgoci i wysokich
temperatur.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy
skontaktować się z Działem Serwisowym.
•
•
•
•
Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
Sprzęt był poddany działaniu wilgoci.
Sprzęt nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić z
pomocą podręcznika użytkownika.
• Sprzęt został upuszczony i uszkodzony.
• Sprzęt nosi oczywiste znamiona uszkodzenia.
Energooszczędność produktu
• Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie
wstrzymania
• Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla
zdrowia
• Łatwy demontaż i recykling
• Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie
do recyklingu
• Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
• Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Polityka ochrony środowiska
Instrukcja obsługi notebooka
• Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne
użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy
go wyrzucać po zakończeniu żywotności.
• Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym punktem zbiórki, do celów recyklingu i
usuwania zużytych produktów.
• W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących
przetwarzania należy przejść do witryny firmy MSI i znaleźć
najbliższy punkt sprzedaży.
• Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu,
przetwarzania i demontażu produktów firmy MSI użytkownicy
mogą także uzyskać, korzystając z adresu e-mail gpcontdev@
msi.com.
1-10
Najważniejsze informacje MSI
Poznaj więcej wyjątkowych funkcji notebooków MSI wszystkich serii na stronach:
http://www.msi.com and https://www.youtube.com/user/MSI
MSI współpracuje ze SteelSeries w celu opracowania
wyłącznego silnika SteelSeries w notebookach do gry.
Silnik SteelSeries jest aplikacją, która łączy wszystkie
funkcje często wykorzystywane przez graczy w zarządzaniu
wieloma urządzeniami.
Notebook MSI GAMING Notebook jest pierwszym
notebookiem do gier wyposażonym w aplikację do
strumieniowania na żywo XSplit Gamecaster!
Notebook do gier MSI jest wyposażony w funkcję XSplit
Gamecaster, najprostsze rozwiązanie do strumieniowania
na żywo i rejestracji dla graczy. Zobacz podstawowy
samouczek funkcji XSplit Gamecaster.
Dźwięk w notebookach MSI Gaming opracowany przez
Dynaudio.
MSI, podczas opracowywania notebooków do gry jest
partnerem Dynaudio, duńskimi specjalistami w zakresie
dźwięku w celu zapewnienia autentycznych wiernych
parametrów dźwięku.
Pomaluj swój świat z technologią True Color
MSI współpracowała z Portrait Displays, Inc. przy
opracowaniu dokładniejszych, wysoko precyzyjnych i
doskonałych jakościowo paneli.
Technologia True Color MSI gwarantuje, że każdy panel w
notebookach MSI zapewnia najwyższą precyzję koloru.
1-11
Wstęp
Silnik SteelSeries tylko w notebooku MSI GAMING
Instrukcja obsługi notebooka
1-12
Instrukcja obsługi notebooka
Wprowadzenia
2
Gratulujemy, że stałeś się użytkownikiem tego wspaniale zaprojektowanego
notebooka. Ten wyjątkowy notebook zapewni ci komfort i profesjonalizm
użytkowania. Możemy z dumą przekazać użytkownikom, że ten notebook został
gruntownie sprawdzony, co gwarantujemy naszą reputacją i zapewni niezrównaną
niezawodność oraz satysfakcję klienta.
Rozpakowywanie
W pierwszej kolejności należy rozpakować opakowanie transportowe i sprawdzić
dokładnie wszystkie elementy. Jeśli jakiś element wyposażenia uległ zniszczeniu
lub brakuje go, niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie
transportowe na wypadek gdybyś musiał przesyłać urządzenie w przyszłości.
Opakowanie powinno zawierać następujące elementy:
▶▶ Notebook
▶▶ Instrukcja szybkiego uruchamiania
▶▶ Zasilacz AC/DC i przewód zasilający
▶▶ Opcjonalna torba
▶▶ Opcjonalny dysk wszystko w jednym z aplikacjami, z pełną wersją podręcznika,
sterownikami, programami narzędziowymi, itd.
Instrukcja obsługi notebooka
2-2
Ogólny opis produktu
Widok z góry po otwarciu pokrywy
Przedstawiona poniżej ilustracja, przedstawiająca otwarty notebook od góry z
opisem, pozwoli ci się zapoznać z głównym obszarem operacyjnym notebooka.
2-3
Wprowadzenia
W tej części znajduje się opis podstawowych aspektów dotyczących komputera
notebook. Pozwoli to na lepsze poznanie wyglądu tego komputera notebook przed
rozpoczęciem jego używania. Należy pamiętać, że pokazane rysunki są wyłącznie
orientacyjne.
1. Kamera internetowa/ Dioda LED kamery internetowej/ Wbudowany
mikrofon
• Wbudowanej kamery internetowej można używać do wykonywania zdjęć,
nagrywania wideo lub wideokonferencji, itp.
• Wskaźnik LED kamery internetowej, znajdujący się obok kamery, świeci
światłem białym po uaktywnieniu funkcji kamery internetowej; dioda LED
przestaje świecić, po wyłączeniu tej funkcji.
• Wbudowany mikrofon działa w taki sam sposób jak mikrofon zewnętrzny.
2. Głośniki stereo
Ten notebook może być wyposażony we wbudowane głośniki stereo
zapewniające dźwięk wysokiej jakości i obsługujące technologię HD audio.
3. Dioda LED stanu
Num Lock
Dioda LED świeci po uaktywnieniu funkcji Num Lock.
4. Klawiatura
Wbudowana klawiatura obsługuje wszystkie funkcje pełnowymiarowej
klawiatury. Szczegóły znajdują się w części Jak korzystać z klawiatury.
5. Touchpad
Jest to urządzenie wskazujące notebooka.
6. Dioda LED stanu
Caps Lock
Dioda LED świeci po uaktywnieniu funkcji Caps Lock.
Instrukcja obsługi notebooka
7. Przyciski szybkiego uruchamiania
Przycisków szybkiego uruchamiania można używać do uaktywniania
specyficznych aplikacji lub narzędzi. Następujące przyciski szybkiego
uruchamiania będą działać jedynie w systemie operacyjnym z zainstalowaną
aplikacją SCM. Znajdź plik SCM na opcjonalnym dysku wszystko-w-jednym
dołączonym do pakietu lub pobierz go ze strony MSI, dla zapewnienia łatwego i
wygodnego działania.
Wyświetlacz
wyłączony
• Użyj przycisku, by wyłączyć ekran notebooka.
• By przywrócić wyświetlanie, wciśnij dowolny klawisz
lub porusz myszą.
2-4
• Naciśnij ten przycisk, by zwiększyć prędkość
wentylatora do poziomu maksymalnego i obniżyć
Cooler Boost
• Naciśnij ten przycisk, aby aktywować nagrywanie
wideo i transmisję w Internecie w czasie rzeczywistym
podczas gry.
• Po włączeniu tej funkcji dioda LED w klawiszu włączy
XSplit Gamecaster
się.
lub definiowane
• Jeżeli aplikacja XSplit Gamecaster nie jest
przez
użytkownika
zainstalowana, przycisk można wykorzystać do
(opcjonalnie)
uruchomienia aplikacji zdefiniowanej przez
użytkownika.
SteelSeries
Engine
• Notebook może mieć fabrycznie zainstalowaną
wyjątkową aplikację do zarządzania klawiaturą, SSE
(SteelSeries Engine). Za pomocą aplikacji, użytkownicy
będą mogli posiadać wiele różnych kombinacji klawiszy
funkcyjnych definiowanych na szczególne okazje.
• Używaj tego klawisza, aby przełączać pomiędzy
klawiaturą 1 (warstwa 1,) klawiaturą 2 (warstwa 2,)
klawiaturą 3 (warstwa 3) oraz klawiaturą 4 (warstwa 4).
8. Przycisk zasilania/ dioda LED zasilania
Przycisk zasilania
• Przycisk ten służy do WŁĄCZANIA i WYŁĄCZANIA
notebooka.
• Przycisk ten służy również do wzbudzania notebooka
ze stanu uśpienia.
Zasilanie
Dioda LED zasilania
• Dioda LED świeci się, gdy notebook jest włączony.
• Dioda LED nie świeci, gdy komputer notebook jest
wyłączony.
2-5
Wprowadzenia
ogólną temperaturę notebooka.
• Dioda LED w przycisku świeci kiedy prędkość
wentylatora jest ustawiona na poziom maksymalny,
dioda LED gaśnie kiedy wybrany jest tryb AUTO.
Widok z przodu
1. Dioda LED stanu
Bezprzewodowa sieć LAN (WiFi)
WLAN(WiFi)
• Dioda LED świeci się po włączeniu funkcji
bezprzewodowej sieci LAN (WiFi).
• Po wyłączeniu tej funkcji, dioda LED gaśnie.
Stan baterii
Instrukcja obsługi notebooka
• Dioda LED świeci podczas ładowania baterii.
• Bezustannie miga jeżeli bateria zawiedzie.
• Zawsze należy skontaktować się z autoryzowanym
detalistą lub centrum serwisowym w celu zakupu lub
wymiany na odpowiedni rodzaj baterii zalecany przez
producenta.
• Dioda LED baterii przestaje się świecić, gdy bateria
jest całkowicie naładowana lub, gdy odłączony jest
adapter prąd zmienny/prąd stały.
Wskaźnik aktywności napędu
Dioda LED miga, kiedy system uzyskuje dostęp do
wewnętrznych dysków twardych.
2-6
Widok z prawej strony
2. Port USB 3.0
USB 3.0, SuperSpeed USB, oferuje wyższe prędkości interfejsu do podłączania
różnych urządzeń, takich jak napędy pamięci masowej, twarde dyski, czy
kamery wideo, oraz oferuje więcej korzyści z szybkiego przesyłu danych.
2-7
Wprowadzenia
1. Napęd dysków optycznych
Notebook jest wyposażony w napęd dysków optycznych. Rodzaj urządzenia
zamontowanego w notebooku zależy od zakupionego modelu.
Widok z lewej strony
1. Port USB 3.0
USB 3.0, SuperSpeed USB, oferuje wyższe prędkości interfejsu do podłączania
różnych urządzeń, takich jak napędy pamięci masowej, twarde dyski, czy
kamery wideo, oraz oferuje więcej korzyści z szybkiego przesyłu danych.
2. Czytnik kart
Wbudowany czytnik kart obsługuje różne typy kart pamięci. Szczegóły znajdują
się w specyfikacji technicznej.
3. Złącza portów audio
Wejście liniowe
Używane jako zewnętrzne urządzenie audio.
Wyjście liniowe
Złącze do głośników.
Instrukcja obsługi notebooka
Mikrofon
Do podłączania mikrofonu zewnętrznego.
Wyjście słuchawek/ wyjście S/PDIF
• Złącze do podłączania głośników lub słuchawek.
• Złącze S/PDIF udostępnia także transmisję cyfrowego
audio do głośników zewnętrznych poprzez kabel
optyczny.
2-8
Widok od tyłu
2. Mini-DisplayPort
Mini DisplayPort jest zminiaturyzowaną wersją urządzenia DisplayPort,
z odpowiednim złączem, Mini DisplayPort może być wykorzystywany do
podłączania monitorów z interfejsami VGA, DVI lub HDMI.
3. Złącze HDMI
Technologia HDMI (multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości) jest
wiodącym interfejsem i de-facto standardem łączenia sprzętu o wysokiej
rozdzielczości (HD) i ultra wysokiej rozdzielczości (UHD).
4. Złącze zasilania
Złącze to służy do podłączenia zasilacza prądu zmiennego/prądu stałego,
zasilającego notebook.
5. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować
przepływu powietrza wentylatora.
6. Port USB 3.1 (Typ C)
USB 3.1, SuperSpeed+ USB, oferuje wyższe prędkości interfejsu do podłączania
różnych urządzeń, takich jak napędy pamięci masowej, twarde dyski, czy
kamery wideo, oraz oferuje więcej korzyści z szybkiego przesyłu danych.
7. Złącze RJ-45
Złącze to służy do podłączania kabla LAN w celu umożliwienia pracy w sieci.
2-9
Wprowadzenia
1. Blokada Kensington
Ten notebook jest wyposażony w otwór blokady Kensington, który pozwala
użytkownikom zabezpieczyć notebooka na miejscu.
Widok od spodu
1. Wentylator
Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować
przepływu powietrza wentylatora.
Instrukcja obsługi notebooka
2. Głośnik basowy
Głośnik woofer umożliwia odtwarzanie niskich częstotliwości dźwięku.
3. Otwór resetowania baterii
Za każdym razem, gdy aktualizowane jest oprogramowanie sprzętowe (EC)
lub system się zawiesi, należy 1) wyłączyć notebooka; 2) odłączyć zasilanie
sieciowe; 3) wyprostowany spinacz do papieru włożyć w otwór i przytrzymać 10
sek.; 4) podłączyć zasilanie sieciowe; 5) włączyć ponownie urządzenie.
2-10
Jak korzystać z klawiatury
Notebook posiada w pełni funkcjonalną klawiaturę. Aby zapewnić prawidłowe
działanie klawiatury, należy zainstalować aplikację SCM przed skorzystaniem z
klawiszy funkcyjnych klawiatury.
Wprowadzenia
Przycisk Windows
Na klawiaturze znaleźć można klawisz z logo Windows,
który służy do wykonywania specyficznych funkcji Windows,
jak np. otwieranie menu Start i uruchamianie menu skrótów.
Klawisze szybkiego uruchamiania
Użyj kombinacji klawiszy [Fn] na klawiaturze w celu uaktywnienia specyficznych
aplikacji lub narzędzi. Klawisze te służą usprawnieniu pracy.
+
Definiowana
przez
użytkownika
• Naciśnij przyciski Fn i F4, aby uruchomić aplikację
zdefiniowaną przez użytkownika.
2-11
+
ECO Engine
(Mechanizm
ECO)
(Oszczędzanie
energii)
+
Kamera
internetowa
+
Tryb Shift
+
Tryb samolotowy
• Przez kolejne wciśnięcia klawiszy Fn oraz F5, można
przełączać się pomiędzy różnymi trybami oszczędzania
energii zapewnianymi przez ECO Engine (Mechanizm
ECO) lub wyłączyć ponownie tę funkcję.
• Aby włączyć funkcję Kamery internetowej należy
wcisnąć klawisze Fn oraz F6. Naciśnij ponownie w celu
wyłączenia.
• Kamera internetowa w konfiguracji standardowej jest
wyłączona.
• Wciskając klawisze Fn oraz F7, można przełączać
pomiędzy trybami sportowym / komfortowym /
zielonym oraz zwiększać wydajność.
• Funkcja jest aktywowana wyłącznie kiedy podłączony jest
zasilacz AC, a domyślne ustawienie to tryb sportowy.
• Lub wciśnij klawisze Fn oraz F7, aby uruchomić funkcję
przetaktowywania CPU. (opcjonalnie)
• Wciskając raz za razem klawisze Fn oraz F10 można
włączać lub wyłączać Tryb samolotowy.
Wyłączanie lub włączanie płytki dotykowej
Instrukcja obsługi notebooka
+
Włącza lub wyłącza funkcję touchpada. (Opcjonalnie)
Przejście w tryb uśpienia
+
Wprowadza komputer do stanu uśpienia (w zależności
od konfiguracji systemu). Naciśnij przycisk zasilania, aby
wybudzić notebook ze stanu uśpienia.
2-12
Przełącznik monitora
Korzystanie z wielu monitorów
Po podłączeniu do notebooka dodatkowego monitora,
system automatycznie wykrywa ten monitor. Użytkownicy
mają możliwość dostosowania ustawień monitora do
własnych potrzeb.
+
• Podłącz monitor do notebooka.
• Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows, a następnie
naciśnij przycisk [P], aby wywołać [Projekt].
• Wybierz w jaki sposób projekt ma być wyświetlany
na drugim ekranie używając opcji tylko ekran PC,
duplikowany, rozszerzony, tylko drugi ekran.
Regulacja poziomu jasności ekranu
+
+
Zwiększa jasność wyświetlacza LCD.
Zmniejsza jasność wyświetlacza LCD.
Regulacja poziomu głośności dźwięku z głośników
+
Zwiększa poziom głośności wbudowanego głośnika.
2-13
Wprowadzenia
+
Przełączanie wyświetlania na inne urządzenie
wyświetlające: LCD notebooka, monitor zewnętrzny lub
jednoczesne uaktywnieniu obu.
+
+
Zmniejsza poziom głośności wbudowanego głośnika.
Wycisza wbudowane głośniki.
Regulacja poziomu jasności podświetlenia
klawiatury LED (opcjonalnie)
+
Zwiększanie poziomu jasności podświetlenia klawiatury.
Zmniejszanie poziomu jasności podświetlenia klawiatury.
+
Aplikacja: True Color (opcjonalnie)
W notebooku może być wstępnie zainstalowana aplikacja True Color. Przy pomocy
aplikacji użytkownicy mogą wybierać różne ustawienia kolorów, które zapewnią
najwyższy komfort przeglądania.
W celu uzyskania szczegółowych instrukcji zapoznaj się z podręcznikiem aplikacji i
oprogramowania notebooka.
Instrukcja obsługi notebooka
+
True Color
+
Klawisze wyboru
True Color
• Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij
klawisz Z, aby uruchomić aplikację True Color.
• Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij
klawisz A, aby zmieniać pomiędzy różnymi trybami
przeglądania.
2-14
Wideo: Jak korzystać z klawiszy [Fn]
Obejrzyj wideo instruktażowe na stronie: https://www.youtube.com/
watch?v=u2EGE1rzfrQ
Youku
2-15
Wprowadzenia
YouTube
Dane techniczne
Niniejsza specyfikacja ma wyłącznie charakter adnotacji i może zostać zmieniona
bez uprzedzenia. Faktycznie sprzedawane produkty mogą być różne w
poszczególnych regionach.
Odwiedź oficjalną stronę MSI pod adresem www.msi.com lub skontaktuj się z
lokalnym detalistą, aby poznać właściwą specyfikację zakupionego produktu.
Charakterystyka Fizyczna
Wymiary
428 (szer.) x 294 (głęb.) x 48 (wys.) mm
Waga
3,8 kg
Procesor
Pakiet
BGA
Typ procesora CPU
Intel® Quad/ Dwurdzeniowy procesor mobilny
Cache L3
Do 8 MB (wbudowane w CPU)
Chipset
PCH
Intel® PCH-H
Pamięć
Technologia
DDR4 2400/ 2133MHz
Pamięć
4 gniazda SO-DIMM
Maksymalnie
Do 64GB
Instrukcja obsługi notebooka
Zasilanie
Zasilacz AC/DC
230W, 19,5V
Wejście: 100~240V 50~60Hz
Wyjście: 19,5V
11,8A
Bateria
9-celowa
Bateria RTC
Tak
2-16
Pamięć masowa
2,5” HDD
SSD
M.2 SSD NVMe PCI-e
(opcjonalnie)
M.2 SATA SSD
Napęd optyczny
(opcjonalnie)
Super Multi / Blu-ray / Nagrywarka BD
Port WE/WY
USB
x 6 (wersja 3.0)
x 1 (wersja 3.1 Typ C)
Wejście mikrofonu
x1
Wyjście słuchawek
x 1 (obsługa wyjścia S/PDIF-Out)
RJ45
x1
HDMI
x1
Mini-DisplayPort
x1
Czytnik kart
x 1 (SD4.0/ MMC)
Port komunikacji
LAN
Obsługiwane
Bezprzewodowa sieć
LAN
Obsługiwane
Bluetooth
Obsługiwane
Wyświetlacz
Typ LCD
17,3" FHD
Wideo
Grafika
Obsługuje grafikę dyskretną NVIDIA® GeForce
VRAM
GDDR5, oparta na strukturze GPU
2-17
Wprowadzenia
Wielkość dysku
twardego
Kamera internetowa
Typu Full HD
Obsługiwane
Dźwięk
Wewnętrzny głośnik
2 głośniki+ 1 głośnik basowy
Bezpieczeństwo
Obsługa TPM v2.0 oraz rozszerzonej blokady dysku TPM.
Funkcja TPM jest aktywowana domyślnie i wdrażana
w ramach procedury POST za pośrednictwem systemu
BIOS. W razie potrzeby funkcję można wyłączyć w menu
Kryptograficzny moduł
ustawień BIOS.
sprzętowy (Trusted
TPM można używać razem z Bitlockerem, aby zapewnić
Platform Module bezustanną ochronę notebooka.
TPM) (opcjonalny)
W przypadku chęci rozszerzenia ochrony urządzenia,
użytkownik może wziąć pod uwagę naprzemienne lub
jednoczesne używanie TPM razem z kodem PIN oraz
usługą zarządzania kluczami.
Instrukcja obsługi notebooka
2-18
Instrukcja obsługi notebooka
Szybkie uruchamianie
3
Rozpoczęcie pracy z notebookiem
Przed rozpoczęciem pracy zalecamy nowym użytkownikom notebooka zapoznanie
się z poniższymi ilustracjami. Należy pamiętać, że pokazane rysunki służą
wyłącznie orientacyjnie.
Instrukcja obsługi notebooka
3-2
Jak komfortowo rozpocząć pracę z
notebookiem
Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem notebooka przeczytaj następujące
instrukcje, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i komfort podczas pracy.
▶▶ Należy wybrać ergonomiczne krzesło oraz biurko i dopasować ich wysokość
zgodnie z posturą.
▶▶ Wyreguluj oparcie tak, by siedząc w pozycji wyprostowanej wygodnie
podpierało ono dół pleców.
▶▶ Ustaw stopy płasko na podłodze z kolanami zgiętymi pod kątem 90 stopni.
▶▶ Ustaw odpowiednio panel LCD, by uzyskać optymalny kąt widzenia.
▶▶ Regularnie relaksuj i rozciągaj się. Zawsze rób przerwę po pracy.
15-20
38-76 cm
90-120
3-3
Szybkie uruchamianie
▶▶ Dobre oświetlenie jest zasadnicze w miejscu pracy.
Jak zarządzać zasilaniem
W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich
należy przestrzegać podczas używania zasilacza AC/DC i baterii.
Zasilacz AC/DC
Upewnij się, że notebook jest podłączony do zasilania sieciowego poprzez zasilacz
sieciowy przed pierwszym włączeniem. Jeżeli notebook automatycznie wyłącza
się z uwagi na niski poziom baterii, może to spowodować uszkodzenie systemu.
Poniżej podano niektóre zalecenia i zakazy dotyczące użytkowania zasilacza AC/
DC.
▶▶ Zalecenia
• Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z notebookiem.
• Zawsze zwracaj uwagę na ciepło wytwarzane przez zasilacz AC/DC.
• Odłączaj kabel sieciowy zasilacza przed rozmontowaniem notebooka.
▶▶ Zachowania niepożądane
• Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ generuje on ciepło.
• Odłącz kabel sieciowy zasilacza po wyłączeniu systemu, kiedy notebook nie
będzie używany przez dłuższy okres czasu.
Bateria
Kupując nowego notebooka lub nową baterię do notebooka ważne jest, aby w jaki
sposób ładować ją i dbać o baterię, aby jak najwięcej skorzystać z baterii.
Należy pamiętać, że bateria ta nie może być wymieniana przez użytkownika.
Instrukcja obsługi notebooka
▶▶ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
• Notebook jest wyposażony we wbudowaną baterię, dlatego należy
postępować zgodnie z lokalnymi przepisami podczas utylizacji.
• Notebooka należy utrzymywać z dala od nadmiernej wilgoci i ekstremalnych
temperatur.
• Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do
instalacji jakiegokolwiek modułu w notebooku.
▶▶ Typ baterii
• Notebook, w zależności od zakupionego modelu, może być wyposażony w
litowo-jonową lub litowo-polimerową baterię wysokiej pojemności.
• Ładowalna bateria jest wewnętrznym źródłem zasilania notebooka.
▶▶ Zachowanie podczas ładowania baterii
W celu optymalizacji żywotności baterii i uniknięcia nagłej utraty zasilania
3-4
należy przeczytać wymienione poniżej wskazówki:
• Przy dłuższej bezczynności należy przełączyć system operacyjny do stanu
▶▶ Jak prawidłowo ładować baterię
Przed rozpoczęciem ładowania należy zapoznać się z podanymi poniżej
wskazówkami:
• Jeżeli nie jest możliwe naładowanie akumulatora, zapisz rezultaty pracy na
dysku twardym, zamknij aplikacje i wyłącz system.
• Podłącz zewnętrzny zasilacz.
• Możesz korzystać z komputera, wprowadzać go w stan wstrzymania lub
wyłączyć bez przerywania ładowania.
• Bateria litowo-jonowa lub litowo-polimerowa nie jest wyposażona w pamięć
ładowania. Przed ponownym ładowaniem nie jest konieczne rozładowanie
akumulatora. W celu optymalizacji działania, zaleca się jednak raz w
miesiącu jego pełne rozładowanie.
• Faktyczny czas ładowania zależy od używanych w trakcie aplikacji.
3-5
Szybkie uruchamianie
wstrzymania lub skróć okres czasu, po którym system automatycznie
przechodzi do trybu wstrzymania.
• Należy wyłączyć system, jeśli nie będzie on przez dłuższy czas używany.
• Wyłącz niepotrzebne ustawienia lub usuń zbędne urządzenia peryferyjne.
• W miarę możliwości podłączyć źródło zasilania.
W jaki sposób ustawić plan zasilania w
systemie Windows 10
Plan zasilania to zbiór ustawień sprzętowych i systemowych, który zarządza
sposobem w jaki Twój komputer wykorzystuje i oszczędza energię. Plany zasilania
mogą oszczędzać energię, maksymalizować wydajność systemu lub równoważyć
oszczędzanie energii oraz wydajność. Domyślne plany zasilania — Zrównoważony
i Oszczędzanie energii — spełniają oczekiwania większości użytkowników. Można
jednak zmodyfikować ustawienia istniejących planów lub stworzyć własny plan.
Wybór lub dostosowanie planu zasilania
1. Znajdź ikonę [Windows] w lewym dolnym rogu ekranu. Kliknij prawym
przyciskiem, aby wyświetlić menu wyboru. W menu wybierz [Opcje zasilania].
2. Wybierz plan zasilania klikając lewym przyciskiem jedną z opcji na liście
planów zasilania. Jako przykład wybrano tu [Zrównoważony] plan zasilania.
Kliknij pozycję [Zmień ustawienia planu] po prawej stronie planu zasilania, aby
go zmodyfikować.
3. Wybierz ustawienia uśpienia i wyświetlania, z których ma korzystać komputer.
Kliknij [Zmień zaawansowane ustawienia planu], aby wprowadzić zmiany w
wybranych ustawieniach planu zasilania i dopasować je do żądanych.
4. Aby przywrócić wybrany plan zasilania do ustawień domyślnych, kliknij
[Przywróć ustawienia domyślne planu], a następnie kliknij [Tak], aby
potwierdzić wybór.
5. Kliknij [OK], aby zakończyć.
Instrukcja obsługi notebooka
3-6
Szybkie uruchamianie
3-7
Tworzenie własnego planu zasilania
Można utworzyć własny plan zasilania i dostosować go zgodnie z wymaganiami.
Jednakże zalecane jest wykorzystanie funkcji oszczędzania energii ECO Engine,
aby zoptymalizować żywotność baterii podczas używania notebooka. Aby
dowiedzieć się więcej, patrz część SCM (Menedżer kontroli systemu) w instrukcji
obsługi aplikacji notebooka.
1. W menu wybierz Opcje zasilania. Kliknij [Utwórz plan zasilania]
2. Wybierz istniejący plan, który w największym stopniu spełnia wymagania i
nadaj mu nazwę. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
3. Zmień ustawienia nowego planu zasilania. Kliknij [Utwórz], aby ustawienia
dostosowanego planu zostały wprowadzone.
4. Nowy plan zasilania jest gotowy i zostaje automatycznie aktywowany.
Instrukcja obsługi notebooka
3-8
Szybkie uruchamianie
3-9
Jak korzystać z panelu dotykowego
Zintegrowany touchpad w notebooku jest urządzeniem wskazującym,
kompatybilnym ze standardową myszą, pozwalającym na kontrolowanie notebooka
przez wskazanie pozycji kursora na ekranie.
▶▶ Konfigurowanie panelu dotykowego
Możesz dostosować urządzenie wskazujące do osobistych potrzeb. Na
przykład, jeśli jesteś leworęczny, możesz zmienić funkcję dwóch przycisków .
Dodatkowo można zmieniać rozmiar, kształt, szybkość przesuwania oraz inne
ustawienia kursora.
Instrukcja obsługi notebooka
Aby skonfigurować płytkę dotykową, można użyć standardowego sterownika
Microsoft lub IBM PS/2 w systemie operacyjnym Windows . Zmianę
konfiguracji można wykonać przez funkcję Właściwości myszy w Panelu
sterowania.
▶▶ Pozycjonowanie i przesuwanie
Ustaw palec na touchpadzie (zazwyczaj najwygodniej jest używać palca
wskazującego), prostokątny obszar duplikuje obszar wyświetlacza. Gdy
przesuwasz na nim palec, jednocześnie i w tym samym kierunku na
wyświetlaczu porusza się kursor. Po dotknięciu palcem krawędzi, unieś go i
przenieś w odpowiednie miejsce touchpada w celu kontynuacji ruchu.
3-10
▶▶ Wskaż i kliknij
Po przeniesieniu kursora nad ikonę, element menu czy polecenie do
▶▶ Przeciągnij i upuść
Pliki i obiekty można przenosić za pomocą metody przeciągnij i upuść. Aby
tego dokonać umieść kursor na pożądanym obiekcie i podwójnie stuknij w
touchpad, za drugim razem nie odrywaj jednak palca, lecz przesuwaj go po
płytce – w ten sposób przenosisz wybrany obiekt. Gdy chcesz go „upuścić”
wystarczy oderwać palec od płytki. Innym rozwiązaniem jest naciśnięcie
i przytrzymanie lewego przycisku po wybraniu elementu, a następnie
przeniesienie palca w wybrane miejsce; oraz zwolnienie lewego przycisku w
celu zakończenia operacji przeciągnij i upuść.
O dyskach HDD i SSD
Niniejszy notebook może być wyposażony w tradycyjny dysk twardy (HDD) lub dysk
stały (SSD) w zależności od konfiguracji sprzętowej zakupionego modelu.
Dysk twardy oraz dysk stały to urządzenia do przechowywania danych
wykorzystywane do zapisywania o odzyskiwania informacji cyfrowych. Większość
dysków SSD jest oparta na pamięci flash NAND, dzięki czemu wykazuje wyższe
współczynniki transferu danych, niższe zużycie energii i wyższą prędkość odczytu/
zapisu niż dyski HDD.
Nie należy próbować odłączać lub instalować dysku HDD i SSD, gdy notebook
jest włączony. W celu wymiany dysku HDD i SSD należy skontaktować się z
autoryzowanym sprzedawcą lub centrum serwisowym.
O gnieździe M.2 SSD
Notebook może być wyposażony w gniazda SSD M.2 dla kart SSD M.2, które są
kompatybilne z interfejsami SATA lub PCle zapewniając użytkownikom różnorodne
funkcjonalności i możliwości użytkowania.
3-11
Szybkie uruchamianie
wykonania, stuknij lekko touchpad lub kliknij lewym przyciskiem w celu
dokonania wyboru. Ta procedura, zwana „wskaż i kliknij” jest podstawowa
przy korzystaniu z notebooka. W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń
wskazujących, takich jak mysz, cała płytka dotykowa może działać jako lewy
przycisk i każde dotknięcie panelu jest równoznaczne z naciśnięciem lewego
klawisza myszy. Dwa szybkie stuknięcia w touchpad oznaczają podwójne
kliknięcie.
Jak korzystać z napędu dysków optycznych
Notebook może być wyposażony w napęd dysków optycznych. Aby włożyć dysk,
należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Rysunek urządzenia jest
wyłącznie orientacyjny.
1. Sprawdź, czy notebook jest włączony.
2. Naciśnij przycisk wysuwania na panelu napędu, po czym nastąpi częściowe
wysunięcie tacy dysku.
3. Delikatnie pociągnij tacę, aż do pełnego wysunięcia.
4. Ułóż dysk na tacy i sprawdź, czy jest prawidłowo ułożony. Lekko naciśnij
środek dysku w celu zamocowania go.
5. Pchnij dysk z powrotem do napędu.
Instrukcja obsługi notebooka
3-12
Jak połączyć się z Internetem
Bezprzewodowa sieć LAN
▶▶ Bezprzewodowe połączenie LAN
1. Wejdź na pulpit. Odszukaj ikonę
w prawym dolnym rogu paska zadań i
kliknij na nią, aby rozwinąć menu ustawień sieciowych.
2. W menu ustawień sieciowych znajdują się dwie opcje [Wi-Fi] oraz [Tryb
samolotowy], wybierz więc [Wi-Fi].
3. Wybierz połączenie sieci bezprzewodowej z listy dostępnych sieci i uzyskaj
połączenie z Internetem. Kliknij [Połącz], aby kontynuować.
4. Może być konieczne wprowadzenie klucza sieciowego w celu połączenia z
wybraną siecią. Następnie kliknij [Dalej].
3-13
Szybkie uruchamianie
Bezprzewodowa sieć LAN to szerokopasmowe łącze bezprzewodowe, które
umożliwia połączenie się z Internetem bez konieczności używania kabli. Aby
skonfigurować połączenie z bezprzewodową siecią LAN, postępuj zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
▶▶ Sprawdź stan bezprzewodowej sieci LAN.
Kiedy tryb samolotowy jest aktywny, łącze bezprzewodowe LAN jest
wyłączone. Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia z bezprzewodową
siecią LAN upewnij się czy tryb samolotowy (Airplane) jest wyłączony.
1. Wejdź na pulpit. Odszukaj ikonę
w prawym dolnym rogu paska zadań i
kliknij na nią, aby rozwinąć menu ustawień sieciowych.
2. Sprawdź czy tryb bezprzewodowej sieci LAN jest dostępny w ustawieniach
sieciowych.
3. Lub, odszukaj ikonę [SCM] w prawym dolnym rogu paska zadań i kliknij ją,
aby wywołać główne okno menadżera kontroli systemu, sprawdź też czy
tryb sieci bezprzewodowej jest włączony.
Instrukcja obsługi notebooka
3-14
Przewodowa sieć LAN
▶▶ Dynamiczne połączenie IP/PPPoE
1. Wejdź na pulpit. Odszukaj ikonę
w prawym rogu paska zadań i
kliknij na nią prawym klawiszem, aby wybrać [Otwórz Centrum sieci i
udostępniania[.
2. Wybierz [Zmień ustawienia karty sieciowej].
3. Kliknij prawym przyciskiem pozycję [Ethernet], aby z rozwijalnego menu
wybrać [Właściwości].
4. W oknie Właściwości Ethernet wybierz zakładkę [Sieć] i zaznacz [Internet
Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]. Następnie aby kontynuować, kliknij
[Właściwości].
5. Wybierz zakładkę [Ogólne], kliknij [Uzyskaj adres IP automatycznie] i
[Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie]. Następnie kliknij [OK].
Troubleshoot problems
Open Network and Sharing Center
3-15
Szybkie uruchamianie
Połączenie z Internetem za pomocą kabli i kart sieciowych. Przed ustawieniem
połączenia dla dynamicznego IP/PPPoE lub szerokopasmowego (PPPoE) lub
statycznego IP, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych (ISP)
lub administratorem sieci, w celu uzyskania pomocy w ustanowieniu połączenia
internetowego.
Instrukcja obsługi notebooka
3-16
▶▶ Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)
1. Wejdź na pulpit. Odszukaj ikonę
w prawym rogu paska zadań i
kliknij na nią prawym klawiszem, aby wybrać [Otwórz Centrum sieci i
udostępniania[.
3. Wybierz [Połącz z Internetem] i kliknij [Dalej].
4. Kliknij [Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)].
5. Wypełnij pola Nazwa użytkownika, Hasło i Nazwa połączenia. Następnie
kliknij [Połącz].
Troubleshoot problems
Open Network and Sharing Center
3-17
Szybkie uruchamianie
2. W pozycji [Zmień ustawienia sieci] zaznacz [Skonfiguruj nowe połączenie
lub nową sieć].
Instrukcja obsługi notebooka
3-18
▶▶ Połączenie ze statycznym IP
1. Wykonaj kroki 1 do 4 w pozycji Dynamiczne połączenie IP/PPPoE.
3-19
Szybkie uruchamianie
2. Wybierz zakładkę [Ogólne] i kliknij [Użyj następującego adresu IP] i
[Użyj następującego adresu serwera DNS]. Zostaniesz poproszony o
wprowadzenie adresu IP, maski podsieci, i bramki domyślnej, a następnie o
kliknięcie [OK].
Jak skonfigurować połączenie Bluetooth
Powiązywanie urządzeń to proces, w którym dwa urządzenia Bluetooth komunikują
się ze sobą po nawiązaniu połączenia.
Aktywacja połączenia Bluetooth
▶▶ Sprawdzanie stanu Bluetooth
Kiedy tryb samolotowy jest aktywny, łącze Bluetooth jest wyłączone.
Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia Bluetooth upewnij się czy tryb
samolotowy (Airplane) jest wyłączony.
1. Wejdź na pulpit. Znajdź ikonę
w lewym dolnym rogu ekranu i kliknij ją.
2. Wybierz [Ustawienia], a następnie przejdź do [Urządzenia/ Bluetooth], aby
sprawdzić czy dostępne jest połączenie Bluetooth.
3. Przestaw połączenie Bluetooth na [Wł.] jeżeli jest ustawione na [Wył.].
4. Lub, odszukaj ikonę [SCM] w prawym dolnym rogu paska zadań i kliknij
ją, aby wywołać główne okno menadżera kontroli systemu. Sprawdź czy
połączenie Bluetooth jest włączone.
Instrukcja obsługi notebooka
3-20
Szybkie uruchamianie
3-21
▶▶ Powiązywanie urządzeń Bluetooth
1. Wejdź na pulpit. Znajdź ikonę [Bluetooth] w prawym dolnym rogu ekranu na
pasku zadań i kliknij ją.
2. Wybierz [Dodaj urządzenie Bluetooth].
3. Z listy sieci wybierz jedno połączenie Bluetooth.
4. Kliknij [Paruj], aby kontynuować.
5. Sprawdź dopasowanie kodu na notebooku i wybranym urządzeniu
Bluetooth i kliknij [tak], aby zakończyć.
Instrukcja obsługi notebooka
3-22
Szybkie uruchamianie
3-23
Jak połączyć się z urządzeniami
zewnętrznymi
Notebook może być wyposażony w różne porty WE/WY (wejścia/wyjścia), takie jak
USB, HDMI, DisplayPort i mini DisplayPort. Użytkownicy mogą podłączać różne
urządzenia peryferyjne do notebooka.
W celu podłączenia tych urządzeń należy sięgnąć do instrukcji obsługi tych
urządzeń, a następnie podłączyć urządzenie do notebooka. Notebook jest w stanie
automatycznie wykryć podłączone urządzenia zewnętrzne, lecz jeżeli urządzenia
nie zostaną wykryte automatycznie, należy ręcznie dodać nowe urządzenia,
przechodząc do [Menu start / Panel sterowania / Dodaj urządzenie], aby dodać
urządzenie.
Instrukcja obsługi notebooka
3-24
Wideo: Jak korzystać z funkcji RAID
Obejrzyj wideo instruktażowe na: https://youtu.be/u2C35-ctFbw
YouTube
Youku
3-25
Szybkie uruchamianie
Notebook może obsługiwać funkcję RAID na różnych poziomach. Funkcja RAID
umożliwia przechowywanie danych na wielu dyskach twardych lub stałych.
Należy skontaktować się z miejscowym serwisem w celu uzyskania prawidłowych
informacji, oraz należy pamiętać, że obsługiwane funkcje RAID mogą zmieniać się
w zależności od zakupionego modelu.
Jak wybrać Boot Mode (tryb uruchamiania)
w BIOS.
1. Włącz system. Po pojawieniu się pierwszego ekranu z logo, natychmiast
naciśnij klawisz DEL i wejdź do menu BIOS.
2. Usta kursor na zakładce [Boot] (Uruchamianie) i w pozycji Boot Configuration
(Konfiguracja uruchamiania) wybierz pozycję [Boot mode select] (Wybór trybu
uruchamiania).
3. W systemach operacyjnych obsługujących BIOS na bazie UEFI BIOS
(Windows 10 i Windows 8.1), sugerowany wybór to [UEFI].
4. W systemie Windows 7 lub wcześniejszych wersjach Windows, wybierz tryb
[Legacy].
Instrukcja obsługi notebooka
3-26
Wideo: Jak przywrócić system operacyjny
Windows 10 na notebookach MSI
YouTube
Youku
3-27
Szybkie uruchamianie
Obejrzyj wideo instruktażowe na: https://www.youtube.com/
watch?v=hSrK6xAQooU, aby w przypadku konieczności przywrócić system
operacyjny Windows 10 za pomocą funkcji [odzyskiwania F3] oraz [Ustawień
Windows 10].
Jak korzystać z MSI One Touch Install
MSI „One Touch Install” to aplikacja umożliwiająca instalowanie jednym
kliknięciem, pozwalająca użytkownikom wydajnie instalować wszelkie sterowniki
konieczne na notebookach MSI jednym kliknięciem.
Obejrzyj wideo instruktażowe na stronie:
Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs
Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500
Windows 10/ 8.1
Instrukcja obsługi notebooka
YouTube
Youku
YouTube
Youku
Windows 7
3-28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement