MSI VR One (7th Gen) (GEFORCE GTX 1070) notebook คู่มือการใช้

MSI VR One (7th Gen) (GEFORCE GTX 1070) notebook คู่มือการใช้
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ชโ้ น้ตบุค
๊
คำ�นำ�
1
สารบัญ
1. คำ�นำ�-����������������������������������������������������������������������������� 1-1
ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์....................................................................................1-4
เครื่องหมายการค้า...........................................................................................1-4
ประวัติการแก้ไข..............................................................................................1-4
ถ้อยแถลงการรบกวนทางความถี่วิทยุ FCC-B.........................................................1-5
เงื่อนไข FCC..................................................................................................1-5
ความสอดคล้องกับ CE.....................................................................................1-5
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับแบตเตอรี่......................................................................1-6
ถ้อยแถลง WEEE............................................................................................1-6
ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี......................................................................................1-6
การอัปเกรดและรับประกัน..................................................................................1-7
การหาอะไหล่ทดแทน......................................................................................1-7
ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย................................................................................1-8
จุดเด่นของ MSI............................................................................................1-10
2. แนะนำ�2��������������������������������������������������������������������������� 2-1
การแกะหีบห่อ................................................................................................2-2
ส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์..................................................................................2-3
มุมมองด้านหน้า..........................................................................................2-3
มุมมองด้านหลัง..........................................................................................2-5
ข้อมูลจำ�เพาะ2������������������������������������������������������������������������������������������������2-7
3. วิธีการเริ่มต้นใช้งาน.......................................................... 3-1
การใช้แบตเตอรี่..............................................................................................3-2
ติดตั้งแบตเตอรี่...........................................................................................3-2
ถอดแบตเตอรี่.............................................................................................3-3
เชื่อมต่อพีซีแบบชุดสะพายหลังระบบ VR เข้ากับปลั๊กไฟ......................................3-3
สถานะแบตเตอรี่..........................................................................................3-4
วิธีการกำ�หนดปุ่มเปิด/ปิด3���������������������������������������������������������������������������������3-5
วิธีการสวมพีซีแบบชุดสะพายหลังระบบ VR...........................................................3-6
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ชโ้ น้ตบุค
๊
วิธีการตั้งค่าพีซีแบบชุดสะพายหลังระบบ VR
ครั้งแรก.....................................................................................................3-7
เชื่อมต่อจอภาพเข้ากับพีซีแบบชุดสะพายหลังระบบ VR........................................3-7
กำ�หนดตั้งค่าการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลบนระบบ
Windows 10 Pro ของคุณ.........................................................................3-8
เชื่อมต่อชุดหูฟัง VR เข้ากับพีซีแบบชุดสะพายหลังระบบ VR...............................3-12
1-2
ิ ธิ์
ประกาศเกีย
่ วก ับลิขสท
เครือ
่ งหมายการค้า
ิ ของบริษัททีเ่ ป็ นเจ ้าของ
เครือ
่ งหมายการค ้าทัง้ หมดเป็ นทรัพย์สน
ประว ัติการแก้ไข
ั่ : 1.0
▶▶ เวอร์ชน
▶▶ วันที:่ 10, 2016
1-3
คำ�นำ�
ิ ทางปั ญญาของ Micro-Star International Co., Ltd. เรา
เนือ
้ หาในเอกสารฉบับนีเ้ ป็ นทรัพย์สน
ใช ้ความใส่ใจทุกขัน
้ ตอนในการเตรียมเอกสารฉบับนี้ แต่ไม่รับประกันถึงความถูกต ้องของ
เนือ
้ หาภายใน ผลิตภัณฑ์ของเราอยูร่ ะหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ ง และเราสงวนสิทธิใ์ นการ
เปลีย
่ นแปลงโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ
ถ้อยแถลงการรบกวนทางความถีว่ ท
ิ ยุ FCC-B
อุปกรณ์นไ
ี้ ด ้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล ้องกับข ้อจ�ำกัดของอุปกรณ์ดจิ ต
ิ อลคลาส B ซึง่
เป็ นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข ้อบังคับ FCC ข ้อจ�ำกัดเหล่านีไ
้ ด ้รับการออกแบบเพือ
่ ให ้การ
ป้ องกันทีเ่ หมาะสมต่อการรบกวนทีเ่ ป็ นอันตรายในการติดตัง้ บริเวณทีพ
่ ักอาศัย อุปกรณ์นส
ี้ ร ้าง
ใช ้ และแผ่พลังงานความถีค
่ ลืน
่ วิทยุ และถ ้าไม่ได ้ติดตัง้ และใช ้อย่างเหมาะสมตามทีร่ ะบุในขัน
้
่ สารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม
ตอนการใช ้งาน อาจก่อให ้เกิดการรบกวนทีเ่ ป็ นอันตรายต่อการสือ
ไม่มก
ี ารรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึน
้ ในกรณีทต
ี่ ด
ิ ตัง้ อย่างเหมาะสม ถ ้าอุปกรณ์นก
ี้ อ
่ ให ้
่ สารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซึง่ สามารถทราบได ้โดยการ
เกิดการรบกวนกับบริการการสือ
เปิ ดและปิ ดอุปกรณ์ คุณควรพยายามแก ้ไขการรบกวนโดยใช ้วิธด
ี งั ต่อไปนีห
้ นึง่ หรือหลายวิธ ี
ร่วมกัน:
▶▶ ปรับทิศทางหรือเปลีย
่ นสถานทีข
่ องเสาอากาศรับสัญญาณ
▶▶ เพิม
่ ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครือ
่ งรับสัญญาณ
่ มต่ออุปกรณ์ลงในเต ้าเสียบในวงจรทีแ
▶▶ เชือ
่ ตกต่างจากทีใ่ ช ้เสียบเครือ
่ งรับอยู่
หมายเหตุ
▶▶ การเปลีย
่ นแปลงหรือดัดแปลงทีไ่ ม่ได ้รับการเห็นชอบโดยองค์กรทีม
่ ห
ี น ้าทีร่ ับผิดชอบเรือ
่ ง
้ สุด
ความสอดคล ้อง จะท�ำให ้สิทธิใ์ นการใช ้อุปกรณ์ของผู ้ใช ้สิน
▶▶ ต ้องใช ้ฉนวนป้ องกันสายเคเบิลและสายไฟ AC เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับข ้อจ�ำกัดในการแผ่
คลืน
่ พลังงานความถี่
เงือ
่ นไข FCC
อุปกรณ์นส
ี้ อดคล ้องกับส่วนที่ 15 ของกฎข ้อบังคับ FCC การท�ำงานต ้องเป็ นไปตามเงือ
่ นไข
สองข ้อต่อไปนี:้
▶▶ อุปกรณ์นต
ี้ ้องไม่กอ
่ ให ้เกิดการรบกวนทีเ่ ป็ นอันตราย
▶▶ อุปกรณ์ต ้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ทีไ่ ด ้รับ รวมทัง้ การรบกวนทีอ
่ าจก่อให ้เกิดการ
ท�ำงานทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
ความสอดคล้องก ับ CE
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ชโ้ น้ตบุค
๊
อุปกรณ์นส
ี้ อดคล ้องกับข ้อก�ำหนดด ้านความปลอดภัยทีจ
่ �ำเป็ น และความ
ต ้องการทีเ่ กีย
่ วข ้องอืน
่ ๆ ทีร่ ะบุไว ้ในข ้อก�ำหนดของสหภาพยุโรป
1-4
ระเบียบข้อบ ังค ับเกีย
่ วก ับแบตเตอรี่
ไต ้หวัน: เพือ
่ ป้ องกันสิง่ แวดล ้อมให ้ดีขน
ึ้ ควรเก็บรวบรวมแบตเตอรีท
่ ใี่ ช ้
แล ้วแยกต่างหาก ส�ำหรับการรีไซเคิลหรือน�ำไปทิง้ ด ้วยวิธพ
ี เิ ศษ
廢電池請回收
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา: เซลล์แบตเตอรีแ
่ บบเหรียญอาจประกอบด ้วยวัสดุเปอร์คลอเรต
และจ�ำเป็ นต ้องได ้รับการจัดการเป็ นพิเศษ เมือ
่ น�ำไปรีไซเคิล หรือทิง้ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม โปรดเยีย
่ มชมที:่
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
้ บตเตอรีล
ค�ำแนะน�ำเพือ
่ ความปลอดภ ัยส�ำหร ับการใชแ
่ เิ ธียม
ถ ้าใส่แบตเตอรีอ
่ ย่างไม่ถก
ู ต ้อง อาจมีอน
ั ตรายจากการระเบิดขึน
้ ได ้ ใช ้เฉพาะแบตเตอรีช
่ นิด
เดียวกัน หรือเทียบเท่า ทีแ
่ นะน�ำโดยผู ้ผลิตอุปกรณ์เท่านัน
้ ทิง้ แบตเตอรีท
่ ใี่ ช ้แล ้วตามค�ำ
แนะน�ำของผู ้ผลิต
ถ้อยแถลง WEEE
สหภาพยุโรป: ภายใต ้ข ้อก�ำหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกีย
่ ว
กับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC
ซึง่ มีผลบังคับใช ้ตัง้ แต่วน
ั ที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู ้ใช ้ไม่สามารถทิง้
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ น "อุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์" ปะปนกับของเสีย
ทัว่ ไปของชุมชนได ้อีกต่อไป และผู ้ผลิตอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
้ สุดอายุการใช ้งาน
จะถูกบังคับให ้น�ำผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวกลับคืนเมือ
่ สิน
ของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเกีย
่ วก ับสารเคมี
เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับระเบียบข ้อบังคับเกีย
่ วกับสารเคมี เช่น ระเบียบข ้อบังคับ EU REACH
(ระเบียบข ้อบังคับ EC หมายเลข 1907/2006 ของรัฐสภาและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป),
MSI ให ้ข ้อมูลของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ท:ี่
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
1-5
คำ�นำ�
สหภาพยุโรป: ไม่ควรทิง้ แบตเตอรี่ แบตเตอรีแ
่ พค และตัวเก็บพลังงาน
ต่างๆ รวมกับของเสียตามบ ้านทัว่ ไปทีไ่ ม่ได ้แยก โปรดใช ้ระบบเก็บ
รวบรวมของเสียสาธารณะ เพือ
่ ส่งคืน รีไซเคิล หรือจัดการกับสิง่ เหล่านี้
อย่างสอดคล ้องกับระเบียบข ้อบังคับในท ้องถิน
่
การอ ัปเกรดและร ับประก ัน
้ โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย
หากต ้องการทราบข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ทผ
ี่ ู ้ใช ้ได ้ซือ
้ ส่วนใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ หากุคณไม่เข ้าใจ
ในพืน
้ ที่ ห ้ามพยายามอัปเกรดหรือเปลีย
่ นชิน
้ ส่วนประกอบหรือวิธก
ต�ำแหน่งติดตัง้ ของชิน
ี ารประกอบ/ถอดประกอบ เนือ
่ งจากอาจท�ำความ
เสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ได ้ เราขอแนะน�ำให ้ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ หรือศูนย์
บริการเพือ
่ รับบริการส�ำหรับผลิตภัณฑ์
การหาอะไหล่ทดแทน
้ ส่วนทีใ่ ช ้งานร่วมกันได ้) ของ
โปรดทราบว่าผู ้ผลิตจะมีอะไหล่ทส
ี่ ามารถทดแทนได ้ (หรือชิน
้ ในประเทศหรือภูมภ
ผลิตภัณฑ์ทผ
ี่ ู ้ใช ้ซือ
ิ าคต่างๆ ภายใน 5 ปี นับตัง้ แต่ทผ
ี่ ลิตภัณฑ์เลิกด�ำเนิน
การผลิตผลิตภัณฑ์ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ระเบียบข ้อบังคับของทางการทีป
่ ระกาศใช ้ในขณะนัน
้ โปรดติดต่อ
ผู ้ผลิตผ่าน http://www.msi.com/support/ ส�ำหรับข ้อมูลอย่างละเอียดเกีย
่ วกับการหา
อะไหล่ทดแทน
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ชโ้ น้ตบุค
๊
1-6
ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย
• อ่านขัน
้ ตอนเพือ
่ ความปลอดภัยอย่างละเอียดถีถ
่ ้วน
• ควรสังเกตข ้อควรระวังและค�ำเตือนทัง้ หมดบนอุปกรณ์หรือคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้
อย่าปิ ดคลุมตัวระบายอากาศของอุปกรณ์ เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้อุปกรณ์มค
ี วาม
ร ้อนมากเกินไป
• ห ้ามทิง้ อุปกรณ์ไว ้ในทีท
่ อ
ี่ ากาศไม่ถา่ ยเท ทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมม
ิ ากกว่า
60º เซลเซียส (140º ฟาเรนไฮต์) หรือต�ำ่ กว่า 0º เซลเซียส
(32º ฟาเรนไฮต์) ซึง่ อาจสร ้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ได ้
• อุปกรณ์นค
ี้ วรใช ้งานภายใต ้อุณหภูมท
ิ น
ี่ ้อยกว่า 35º เซลเซียส
(95º ฟาเรนไฮต์)
วางสายไฟในต�ำแหน่งทีจ
่ ะไม่มผ
ี ู ้คนเหยียบถูก อย่าวางสิง่ ใดๆ ทับสายไฟ
เก็บวัตถุทม
ี่ ส
ี นามแม่เหล็กแรง หรือวัตถุทม
ี่ ก
ี ระแสไฟฟ้ าให ้ห่างจากอุปกรณ์
อย่าเทของเหลวเข ้าไปในอุปกรณ์ ซึง่ อาจท�ำให ้อุปกรณ์เสียหาย และเป็ น
สาเหตุให ้เกิดไฟฟ้ าช็อต
1-7
คำ�นำ�
้ และอุณหภูมท
เก็บอุปกรณ์นใี้ ห ้ห่างจากความชืน
ิ ส
ี่ งู
ถ ้าเกิดสถานการณ์ตอ
่ ไปนี้ ให ้น�ำอุปกรณ์ไปตรวจสอบโดยช่างบริการทีม
่ ี
คุณสมบัต:ิ
•
•
•
•
สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย
ของเหลวเข ้าไปในอุปกรณ์
ั ผัสถูกความชืน
้
อุปกรณ์สม
อุปกรณ์ท�ำงานได ้ไม่ด ี หรือคุณไม่สามารถใช ้อุปกรณ์ได ้ตามค�ำแนะน�ำ
ในคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้
• อุปกรณ์หล่นพืน
้ และเสียหาย
• อุปกรณ์มรี อยแตกอย่างเห็นได ้ชัด
คุณสมบัตข
ิ องผลิตภัณฑ์สเี ขียว
•
•
•
•
•
•
้ เปลืองพลังงานลดลงระหว่างการใช ้และสถานะสแตนด์บาย
การสิน
จ�ำกัดการใช ้สารทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ
้ ส่วนและรีไซเคิลได ้ง่าย
ถอดชิน
ลดการใช ้ทรัพยากรธรรมชาติโดยส่งเสริมการรีไซเคิล
ยืดอายุผลิตภัณฑ์ให ้ยาวนานขึน
้ ด ้วยการอัปเกรดง่ายๆ
ลดการสร ้างของเสียทีเ่ ป็ นของแข็งผ่านนโยบายการน�ำกลับ
นโยบายด ้านสิง่ แวดล ้อม
• ผลิตภัณฑ์ได ้รับการออกแบบเพือ
่ ให ้สามารถใช ้ซ�้ำและรีไซเคิลได ้อย่าง
เหมาะสม และไม่ควรน�ำไปทิง้ ในขยะเมือ
่ หมดอายุการใช ้งาน
• ผู ้ใช ้ควรติดต่อจุดเก็บรวบรวมทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ ในท ้องถิน
่ ส�ำหรับน�ำไป
รีไซเคิล และทิง้ ผลิตภัณฑ์ทห
ี่ มดอายุการใช ้งานแล ้ว
• เยีย
่ มชมเว็บไซต์ MSI และค ้นหาตัวแทนจ�ำหน่ายใกล ้บ ้านคุณ ส�ำหรับ
ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการรีไซเคิล
• นอกจากนี้ ผู ้ใช ้สามารถติดต่อเราได ้ที่ gpcontdev@msi.com ส�ำหรับ
้ ส่วน
ข ้อมูลเกีย
่ วกับการทิง้ การน�ำกลับ การรีไซเคิล และการถอดชิน
ผลิตภัณฑ์ MSI อย่างเหมาะสม
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ชโ้ น้ตบุค
๊
1-8
จุดเด่นของ MSI
ค ้นหาคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวเพิม
่ เติมของโน ้ตบุค
๊ MSI ทุกซีรส
ี ไ์ ด ้ โปรดไปที:่
http://www.msi.com และ https://www.youtube.com/user/MSI
MSI ร่วมมือกับ SteelSeries ในการพัฒนา SteelSeries Engine 3
เฉพาะสำ�หรับโน๊ตบุ๊คที่เอาไว้เล่นเกมเท่านั้น SteelSeries Engine 3
เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมเอาฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยสำ�หรับนักเล่น
เกมส์มาอยู่รวมกันในการจัดการอุปกรณ์ที่หลากหลาย
MSI GAMING Notebook เป็นโน๊ตบุค
๊ ส�ำหร ับเล่นเกมส ์
่ ั XSplit Gamecaster
เครือ
่ งแรกทีม
่ าพร้อมก ับแอพพลิเคชน
live stream!
MSI gaming notebook มาพร ้อมกับ XSplit Gamecaster เป็ น
ระบบการการบันทึกเสียงและ Live streaming ทีง่ า่ ยทีส
่ ด
ุ ส�ำหรับ
นักเล่นเกม ดูวธิ ก
ี ารใช ้ XSplit Gamecaster ขัน
้ พืน
้ ฐาน
MSI Gaming Notebooks ย ังประกอบไปด้วยเครือ
่ งเสียง
จาก Dynaudio
่ วชาญด ้านเสียงชาวเดนมาร์ก ใน
MSI จับมือกับ Dynaudio ผู ้เชีย
การพัฒนาให ้โน๊ตบุค
๊ ส�ำหรับเล่นเกมส์นส
ี้ มรรถนะด ้านเสียงทีท
่ รง
พลัง
ั
สร้างสีสนให้
ชวี ต
ิ ของคุณด้วยคุณสมบ ัติ True Color
MSI เป็ นหุ ้นส่วนกับ Portrait Displays, Inc. ในการพัฒนาคุณภาพ
ของจอแสดงผลทีใ่ ห ้ความแม่นย�ำและความละเอียดสูง
เทคโนโลยี True Color ของ MSI รับประกันว่าแต่ละจอแสดงผลใน
ั
โน ้ตบุค
๊ ของ MSI จะให ้ความละเอียดทีส
่ ด
ุ ของสีสน
บทเรียนช่วยสอน: วิธก
ี ารใช ้ Nahimic
ค ้นหาวิธก
ี ารใช ้ Nahimic และ 3 คุณสมบัตข
ิ องโปรแกรมนี้
เอฟเฟกต์เสียง Nahimic เอฟเฟกต์ไมโครโฟน และตัวบันทึกเสียง
HD
1-9
คำ�นำ�
SteelSeries Engine 3 มีในโน๊ตบุ๊ค MSI GAMING เท่านั้น
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ชโ้ น้ตบุค
๊
1-10
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช ้
2
แนะนำ�
ขอแสดงความยินดีในการเป็นผู้ใช้อุปกรณ์นี้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีการออกแบบมาด้วยความ
ประณีต คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจอย่างเป็นมืออาชีพเมื่อคุณได้ใช้งาน
อุปกรณ์เครื่องนี้ เราภูมิใจที่จะได้บอกผู้ใช้ของเราว่า อุปกรณ์เครื่องนี้ผ่านการทดสอบมาอย่าง
ละเอียดและได้รับการรับรองด้วยชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจของลูกค้า
การแกะหีบห่อ
แรกสุด ให้แกะกล่องบรรจุ และตรวจสอบรายการทั้งหมดด้วยความระมัดระวัง ถ้ามีรายการใด
เสียหายหรือหายไป โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศของคุณทันที นอกจากนี้ ให้เก็บ
กล่องและวัสดุบรรจุหีบห่อไว้ เพื่อใช้ในกรณีที่คุณจ�ำเป็นต้องส่งเครื่องกลับมาซ่อมแซมใน
อนาคต ภายในบรรจุภัณฑ์ ควรมีสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้:
▶ พีซีแบบชุดสะพายหลังระบบ VR
▶ คู่มือการเริ่มต้นฉบับย่อ
▶ อะแดปเตอร์ AC/DC และสายไฟ AC
▶ สายแบบ 3-in-1 ส�ำหรับ VIVE
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช ้
2-2
สว่ นต่างๆ ของผลิตภ ัณฑ์
ส่วนนี้จะอธิบายถึงลักษณะพื้นฐานของอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้คุณทราบข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับ
ลักษณะของอุปกรณ์นี้ก่อนที่จะใช้งาน โปรดทราบว่าภาพที่แสดงที่นี่ใช้ส�ำหรับการอ้างอิง
เท่านั้น
แนะนำ�
มุมมองด้านหน้า
2-3
1. ปุ่มเพาเวอร์/ LED เพาเวอร์
ปุ่มเปิ ด/ปิ ด
พลังงาน
• ใช้ปุ่มเพาเวอร์เพื่อเปิดและปิดอุปกรณ์นี้
• ใช้ปุ่มเพาเวอร์เพื่อปลุกอุปกรณ์ขึ้นมาจากสถานะสลีป
• หมายเหตุ: นอกจากนี้ยังสามารถปลุกอุปกรณ์โดยใช้เมาส์หรือ
แป้นพิมพ์ได้
ไฟ LED เพาเวอร์
• ไฟ LED สว่าง เมื่ออุปกรณ์เปิดเครื่อง
• ไฟ LED ดับ เมื่ออุปกรณ์ปิดเครื่อง
2. ปุ่มล็อค/ปลดล็อคแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เมื่อปุ่มอยู่ในต�ำแหน่งล็อค หลังจากที่สไลด์ปุ่มไปยัง
ต�ำแหน่งปลดล็อค แบตเตอรี่จะถอดออกมาได้
3. แบตเตอรีแ
่ พค
เมื่อไม่ได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC/DC อุปกรณ์นี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แพค
4. ขวต่
ั้ อเพาเวอร์
ขั้วต่อนี้ใช้เพื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC/DC และแหล่งจ่ายไฟส�ำหรับอุปกรณ์
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช ้
2-4
มุมมองด้านหล ัง
แนะนำ�
2-5
1. ขวต่
ั้ อพอร์ตเสียง
ไมโครโฟน
ใช้ส�ำหรับไมโครโฟนภายนอก
หูฟง
ั
ขั้วต่อส�ำหรับล�ำโพงหรือหูฟัง
2. ขวต่
ั้ อเพาเวอร์
ขั้วต่อนี้ใช้เพื่อจ่ายพลังงานส�ำหรับชุดหูฟังระบบ VR ของคุณ
3. ขวต่
ั้ อ HDMI
HDMI (อินเตอร์เฟสสื่อผสมความละเอียดสูง) เป็นเทคโนโลยีชั้นน�ำของอุตสาหกรรมและ
มาตรฐานในทางปฏิบัติส�ำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ความละเอียดสูง (HD) และความ
ละเอียดสูงพิเศษ (UHD)
4. พอร์ต USB 3.0
USB 3.0 หรือซุปเปอร์สปีด USB ให้ความเร็วการเชื่อมต่อที่สูงกว่า ส�ำหรับเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์เก็บข้อมูล ฮาร์ดไดรฟ์ หรือกล้องวิดีโอ และมีประโยชน์อื่นๆ ที่
มากกว่าการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง
5. Thunderbolt (ประเภท-C)
Thunderbolt™ 3 รองรับอัตราการส่งข้อมูลได้สูงสุดถึง 40Gbps เอาท์พุทจอมอนิเตอร์
แสดงผลแบบคู่ระดับ 4K การเชื่อมต่อ USB 3.1 และการชาร์จพลังงานแบบพกพาได้สูงสุด
5V/3A
6. มิน-ิ ดิสเพลย์พอร์ต
มินิ ดิสเพลย์พอร์ต เป็นเวอร์ชั่นขนาดเล็กของ ดิสเพลย์พอร์ต โดยมีอะแดปเตอร์ที่เหมาะสม
มินิ ดิสเพลย์พอร์ตสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟซ VGA, DVI หรือ HDMI
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช ้
2-6
ข้อมูลจ�ำเพาะ
ข้อมูลจ�ำเพาะที่แสดงรายการไว้ที่นี่ ใช้ส�ำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ผลิตภัณฑ์จริงที่จ�ำหน่ายอาจแตกต่างจากนี้
คุณสมบ ัติจ�ำเพาะทางกายภาพ
ขนาด
291.9 (ก) x 409.3 (ล) x 71 (ส) มม.
น�้ำหนัก
3.55 กก.
CPU
กล่องบรรจุ
BGA
ชนิดโปรเซสเซอร์ CPU
CPU Intel® SKL-H K ซีรีส์
ชิปแกน
PCH
Intel® HM170/ CM236
หน่วยความจ�ำ
เทคโนโลยี
DDR4 2400MHz
หน่วยความจ�ำ
SO-DIMM สล็อต x 2
สูงสุด
สูงถึง 32GB
พลังงาน
อะแดปเตอร์ AC/DC
230W, 19.5V
อินพุต: 100~240V, 50~60Hz
เอาต์พุต: 19.5V
11.8A
แบตเตอรี่ RTC
ใช่
ทีเ่ ก็บข้อมูล
SSD
M.2 SSD NVMe PCI-e
2-7
แนะนำ�
เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MSI ได้ืที่ www.msi.com หรือติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย
ในท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้ข้อมูลจ�ำเพาะที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อมา
พอร์ต I/O
USB
x 4 (USB 3.0)
ThunderboltTM 3
อินเทอร์เฟซ USB 3.1 ชนิด C 1 ตัว
รองรับเอาท์พุทแสดงผลระดับ 4K ที่ 60Hz
และระบบชาร์จพลังงานขนาด 5V/3A ที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม
ไมโครโฟนเข้า
x1
หูฟังออก
x 1 (สนับสนุน S/PDIF-ออก)
HDMI
x 1, รองรับเอาท์พุทแสดงผลระดับ 4K ที่ 60Hz
มินิ-ดิสเพลย์พอร์ต
x 1, รองรับเอาท์พุทแสดงผลระดับ 4K ที่ 60Hz
่ สาร
พอร์ตสือ
LAN
รองรับโดยดองเกิล USB ที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม
LAN ไร้สาย
สนับสนุน
บลูทูธ
สนับสนุน
วิดีโอ
กราฟฟิกส์
รองรับกราฟิกแยก NVIDIA® GeForce®
VRAM
GDDR5, อ้างอิงตามโครงสร้าง GPU
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช ้
2-8
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช ้
3
้
วิธีการเริมต้นใช
่
งาน
้
การใชแบตเตอรี
่
ผู้ใช้สามารถสลับแบบทันที (hot-swap) ส�ำหรับแบตเตอรี่หนึ่งตัวโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์
อย่างไรก็ดี จ�ำเป็นจะต้องมีพีซีแบบชุดสะพายหลังระบบ VR เสียบปลั๊กไฟก่อนที่จะถอด
แบตเตอรี่ทั้งสองออก
ติดตงแบตเตอรี
ั้
่
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช ้
3-2
ถอดแบตเตอรี่
เริม
่ ต้นใชง้ าน
LO
CK
R
E
LE
A
S
E
ื่
ี
เชอมต่
อพีซแบบชุ
ดสะพายหล ังระบบ VR เข้าก ับปลกไฟ
๊ั
3-3
สถานะแบตเตอรี่
พีซีแบบชุดสะพายหลังระบบ VR มาพร้อมกับไฟสถานะแบตเตอรี่ หมายเลขของไฟสถานะที่ติด
สว่างถัดจากตัวรองยึดจะแสดงร้อยละอายุของแบตเตอรี่
ไฟ
สถานะ
1
ร้อยละ
25%
หมายเหตุ: ไฟสถานะติดกะพริบบ่งบอกถึงสถานะแบตเตอรี่ต�่ำ
2
50%
3
75%
4
100%
100%
75%
50%
25%
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช ้
3-4
วิธีการก�ำหนดปุ่มเปิ ด/ปิ ด
ขอแนะน�ำให้ผู้ใช้ก�ำหนดปุ่มเปิด/ปิดก่อนที่จะสวมเครื่อง VR พร้อมทั้งหมด ผู้ใช้สามารถเลือก
ว่าจะปิดเครื่องหรือให้อยู่ในโหมดสลีปเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด
2. เลือก [Sleep] (โหมดสลีป) หรือ [Shut down] (ปิดเครื่อง) ในรายการแบบหล่นลง
3-5
เริม
่ ต้นใชง้ าน
1. ค้นหาที่ [Control Panel] (แผงควบคุม) เลือก [Power Options] (ตัวเลือกพลังงาน) จาก
นั้นคลิก [Choose what the power button does] (เลือกก�ำหนดปุ่มเปิด/ปิด)
ี
วิธีการสวมพีซแบบชุ
ดสะพายหล ังระบบ VR
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช ้
3-6
ี
วิธีการตงค่
ั้ าพีซแบบชุ
ดสะพายหล ังระบบ VR
ครงแรก
ั้
จัดให้พีซีแบบชุดสะพายหลังระบบ VR เชื่อมต่อกับจอภาผ่าน mini-DisplayPort จากนั้นเชื่อม
ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC เปิดเครื่องพีซีแบบชุดสะพายหลังระบบ VR อย่าเพิ่งเชื่อมต่อเข้ากับ
ชุดหูฟังระบบ VR ของคุณ
หมายเหตุ:
• อย่าเชื่อมต่อชุดหูฟังระบบ VR พร้อมกับจอภาพในระหว่างการบู๊ทเครื่องครั้งแรก
• เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและสภาพแวดล้อมแล้ว จะต้องรีเซ็ตการก�ำหนดตั้งค่า
รีโมท
• ดูการตั้งค่าที่ละเอียดได้ในคู่มืออุปกรณ์ VR จากผู้ขายของคุณ
3-7
เริม
่ ต้นใชง้ าน
ื่
ี
เชอมต่
อจอภาพเข้าก ับพีซแบบชุ
ดสะพายหล ังระบบ VR
ื่
ก�ำหนดตงค่
ั้ าการเชอมต่
อเดสก์ท็อประยะไกลบนระบบ
Windows 10 Pro ของคุณ
การก�ำหนดตั้งค่าต่อไปนี้แสดงวิธีการเปิดใช้การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลบนระบบ
Windows 10 Pro ของคุณ คุณลักษณะนี้พร้อมใช้งานเฉพาะส�ำหรับ Windows 10 Pro
เท่านั้น
นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้ Miracast หรือ Wireless HDMI เป็นอีกแนวทางเผื่อเลือกได้
ส�ำหรับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ให้ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของ Microsoft ในหัวข้อ "การฉาย
ภาพไปยังจอแสดงผลแบบไร้สายด้วย Miracast"
▶ ตั้งรหัสผ่าน
1. คลิกไอคอน
แล้วเลือก [Settings] (การตั้งค่า)
2. ไปที่ [Accounts/ Sign-in options] (บัญชี/ ตัวเลือกเข้าสู่ระบบ) เพื่อตั้งรหัสผ่าน
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช ้
3-8
▶ อนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกล
1. เปิด [System] (ระบบ) แล้วไปที่ [Remote settings] (การตั้งค่าระยะไกล) เลือก
[Allow remote connections to this computer] (อนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกล
เข้ากับคอมพิวเตอร์นี้) เพื่อเปิดใช้เดสก์ท็อประยะไกล
3-9
เริม
่ ต้นใชง้ าน
2. เชื่อมต่อพีซีแบบชุดสะพายหลังระบบ VR เข้ากับเราเตอร์ไร้สาย คัดลอกที่อยู่ IP จาก
Network and Sharing Center (เครือข่ายและศูนย์การแชร์) ของ Windows เชื่อม
ต่อพีซีไคลเอ็นท์ระยะไกลเข้ากับเราเตอร์ไร้สายเดียวกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซี
แบบชุดสะพายหลังระบบ VR และพีซีระยะไกลอยู่บนกลุ่มงานเดียวกัน
▶ ตั้งค่าการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล
1. เปิดใช้งานการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นไคลเอ็นท์ แล้วคลิก
[Show Options] (แสดงตัวเลือก)
2. บนแท็บ [Local Resources] (ทรัพยากรในเครื่อง) ให้คลิก [Settings] (การตั้งค่า)
แล้วคลิก [Play on remote computer] (เล่นบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล)
3. ป้อนที่อยู่ IP และชื่อผู้ใช้ของพีซีแบบชุดสะพายหลังระบบ VR บนแท็บ [General]
(ทั่วไป) แล้วคลิก [Connect] (เชื่อมต่อ)
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช ้
3-10
เริม
่ ต้นใชง้ าน
3-11
ื่
ี
เชอมต่
อชุดหูฟงั VR เข้าก ับพีซแบบชุ
ดสะพายหล ังระบบ VR
เชื่อมต่อชุดหูฟัง VR เข้ากับพีซีแบบชุดสะพายหลังระบบ VR และตัดการเชื่อมต่อจอภาพ
หมายเหตุ: หากคุณเป็นผู้ใช้ HTC VIVE ให้เปลี่ยนสายหูฟัง VIVE โดยใช้สายแบบ 3-in-1
ส�ำหรับ VIVE เพื่อให้ได้ประสบการณ์ VR ที่ดื่มด�่ำ
เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ VR จากพีซีที่เป็นไคลเอ็นท์ระยะไกลของคุณ ตอนนี้คุณก็พร้อม
ส�ำหรับการส�ำรวจโลกแห่งความจริงเสมือน
สายแบบ
3-in-1
สำ�หรับ VIVE
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช ้
3-12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement