MSI Cubi N 8 GL desktop Brugermanual


Add to my manuals
32 Pages

advertisement

MSI Cubi N 8 GL desktop Brugermanual | Manualzz

Cubi Series

Personlig datamaskin

Cubi B171

ii

INNHOLD

Merknad om copyright ���������������������������������������������������������������������������������������������iii

Varemerker �������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Revisjonshistorie �����������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Oppgradering og garanti �����������������������������������������������������������������������������������������iv

Innhenting av utskiftbare deler ��������������������������������������������������������������������������������iv

Teknisk støtte ����������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Miljøvennlige egenskaper ved produktet�����������������������������������������������������������������iv

Miljøvernpolicy �������������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Informasjon om kjemiske stoffer ����������������������������������������������������������������������������� v

Batteriinformasjon ��������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Sikkerhetsinstrukser ������������������������������������������������������������������������������������������������vi

CE-samsvar ����������������������������������������������������������������������������������������������������������viii

FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring ���������������������������������������������������������� viii

WEEE-erklæring ��������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

1. Oversikt ......................................................................................1-1

Pakkens innhold ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Systemoversikt �����������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

2. Komme i gang ............................................................................2-1

Tips for sikkerhet og komfort �������������������������������������������������������������������������������� 2-2

Maskinvareoppsett ����������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

3. Systemoperasjoner ...................................................................3-1

Strømstyring ���������������������������������������������������������������������������������������������������������3-2

Nettverkstilkobling (Windows 10) ������������������������������������������������������������������������� 3-4

Systemgjenoppretting (Windows 10) ������������������������������������������������������������������� 3-7

Systemgjenoppretting (F3-hurtigtastgjenoppretting)(valgfritt) ���������������������������� 3-11

Forord

Merknad om copyright

Innholdet i dette dokumenter er åndsverk tilhørende MICRO-STAR INTERNATIONAL�

Vi er svært nøye med framstillingen av dokumentet, men kan ikke garantere at alt innhold er korrekt� Våre produkter utvikles kontinuerlig og vi forbeholder oss retten til å foreta endringer uten forvarsel�

Varemerker

Alle varemerker tilhører de respektive eierne�

Revisjonshistorie

Versjon

V1�0

Dato

2017/ 10 iii

iv

Oppgradering og garanti

Legg merke til at enkelte komponenter som er forhåndsinstallert i produktet kan oppgraderes eller skiftes ut etter brukerens forespørsel. For å finne ut mer om begrensning i oppgradering anbefaler vi å lese spesifikasjonene i brukerhåndboken.

Vennligst ta kontakt med den lokale forhandleren for ytterligere informasjon om det kjøpte produktet� Ikke forsøk å oppgradere eller erstatte noen komponenter i dette produktet hvis du ikke er en autorisert forhandler eller servicesenter, ettersom det kan gjøre garantien ugyldig� Det anbefales sterkt å ta kontakt med den autorisert forhandleren eller servicesenteret for enhver oppgraderings- eller erstatningstjeneste�

Innhenting av utskiftbare deler

Legg merke til at innhenting av utskiftbare deler (eller kompatible deler) for produktet brukere kjøpte i enkelte land eller områder kan utføres av fabrikanten innen maksimalt

5 år siden produktet har gått ut av produksjon, avhengig av de offisielle reguleringene som ble erklært da� Kontakt fabrikanten via http://www�msi�com/support/ for å få detaljert informasjon om anskaffelse av reservedeler.

Teknisk støtte

Hvis det oppstår et problem i systemet og du ikke finner løsningen i bruksanvisningen kan du kontakte stedet du kjøpte utstyret på eller din lokale distributør� Eller forsøk følgende hjelperessurser for mer hjelp� Besøk MSI-nettstedet for teknisk håndbok,

BIOS-oppdateringer, driveroppdateringer og annen informasjon på http://www�msi�com/support/

Miljøvennlige egenskaper ved produktet

Redusert energiforbruk under bruk og standby

Begrenset bruk av stoffer som er farlige for miljøet og helsen

Enkel å demontere og resirkulere

Redusert bruk av naturlige ressurser ved oppmuntring av resirkulering

Forlenget produktlevetid gjennom enkle oppgraderinger

Mindre søppel gjennom tilbakeleveringspolicy

Forord

Miljøvernpolicy

Produktet er designet for å gjøre det mulig å gjenbruke delene og gjøre resirkulering mulig, og bør ikke kastes ved slutten av levetiden�

Brukere bør kontakte sin lokale renovasjonsanlegg for resirkulering og kasting av deres produkter ved slutten av levetiden�

Besøk MSI-websiden og finn en distributør i nærheten for mer informasjon om resirkulering�

Brukere kan også nå oss på gpcontdev@msi�com for informasjon om riktig deponering, retur, resirkulering og demontering av MSI-produkter�

Informasjon om kjemiske stoffer

I overensstemmelse med reguleringer om kjemiske stoffer, som EU REACHreguleringen (EC-regulering nr� 1907/2006 til det europeiske parlamentet og rådet), gir

MSI informasjon om kjemiske stoffer i produkter på: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Batteriinformasjon

Europeisk union:

Batterier, batteripakker og akkumulatorer bør ikke deponeres som usortert husholdningsavfall. Bruk offentlig innsamlingssystem for å returnere, resirkulere eller håndtere dem i henhold til lokale regler� v

Taiwan:

For bedre miljøbeskyttelse bør utladede batterier samles inn for gjenbruk eller spesialhåndtering�

California, USA:

Knappecellebatterier kan inneholde perklorat og krever spesialbehandling når det resirkuleres eller kastes i California�

For mer informasjon er tilgjengelig på: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Eksplosjonsfare hvis batterier blir byttet ut på feil måte� Bytt bare til samme eller tilsvarende type anbefalt av produsenten�

vi

Sikkerhetsinstrukser

Les sikkerhetsintruksene nøye og helt ut�

Legg merke til alle forsiktighetsregler og advarsler på utstyret eller i brukerveiledningen�

Behold bruksanvisningen som følger med i pakken for framtidig bruk�

Hold apparatet borte fra fuktighet og høye temperaturer�

Legg dette apparatet på et underlag med god støtte før oppsett�

Kontroller at strømspenningen er innenfor sikkerhetsområdet og er justert riktig til en verdi av 100~240 V før du kobler utstyret til strømkontakten� Ikke deaktiver den beskyttende jordkontakten i støpslet. Utstyret må være koplet til en jordet stikkontakt.

Trekk alltid strømledningen ut før du installerer et tilleggskort eller en tilleggsmodul i dette apparatet�

Kople alltid strømledningen fra stikkontakten hvis apparatet skal stå ubrukt en stund for å unngå forbruk av strøm�

(Alternativ 1) 40W, 100-240V, 1�2A, 50-60Hz, 19V 2�1A�

(Alternativ 2) 65W, 100-240V, 1�5A, 50-60Hz, 19V 3�42A�

Ventilatorkassen brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret overopphetes� Ikke dekk til viften�

Ikke la utstyret stå i et miljø uten luftsirkulering med en lagringstemperatur over 60

O dette kan skade utstyret�

O

C

(140 F) eller under 0

O

C (32

O

F), da

MERK: Maksimal brukstemperatur er omtrent 40

O

C�

Forord

Hell aldri væske i åpninger, siden dette kan føre til skader eller forårsake elektriske støt�

Legg strømledningen slik at folk ikke lett kan tråkke på den� Ikke plasser noe på strømkabelen�

Når du installerer den koaksiale kabelen til TV-tuneren, er det nødvendig at du kontrollerer at metallskjermen er sikkert koblet til det beskyttende jordingssystemet på bygningen�

Kabelsystemet må jordes i samsvar med ANSI/NFPA 70, National

Electrical Code (NEC), spesielt avsnitt 820�93, Grounding of Outer

Conductive Shield of a Coaxial Cable (jording av en koaksialkabels ytre skjerm)�

Hold alltid gjenstander med sterke magnetfelt eller elektrisk effekt borte fra apparatet�

Hvis noen av følgende situasjoner oppstår, må apparatet undersøkes av servicepersonale:

Strømledningen eller støpslet er skadet�

Væske har kommet inn i apparatet�

Apparatet har vært utsatt for fuktighet�

Apparatet virker ikke bra eller du får ikke brukt det i henhold til bruksanvisningen�

Apparatet har falt og er skadet�

Apparatet viser tegn på brudd� vii

viii

CE-samsvar

Micro-Star International CO�, LTD erklærer herved at denne enheten er i overensstemmelse med de sentrale sikkerhetskravene og andre relevante forskrifter i det europeiske direktivet�

FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring

Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene�

Disse kravene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser for utstyr som er installert i boliger� Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner� Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i enkelte installasjoner� Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales at brukeren forsøker å avhjelpe interferensen ved et av tiltakene nedenfor:

Stille inn eller flytte mottakerantennen.

Øk avstand mellom utstyret og mottaker�

Koble utstyret til en kontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koplet til på�

Spørre forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp�

Melding 1

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan føre til at brukerens rett til å betjene utstyret annuleres�

Melding 2

Skjermede grensesnittkabler og vekselstrømledning, hvis noen, må brukes i samsvar med utstrålingsgrensene�

Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-kravene� Driften er underlagt to betingelser:

1� denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og

2� denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift�

WEEE-erklæring

Under den europeiske unionens («EU») direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i kraft 13� august 2005, kan ikke produkter av «elektronisk og elektrisk ustyr» lenger deponeres som husholdningsavfall, og fabrikantene av disse produktene er forpliktet til å ta tilbake slike produkter ved slutten av deres levetid�

Oversikt

Gratulerer med kjøpet av en Cubi B171-PC� Dette er det beste systemet du kan velge for en PC� Med det fantastiske utseendet og kan det enkelt plasseres hvor som helst� Dette fullpakkede systemet gir ikke bare mange muligheter, men også en spennende PC-opplevelse�

1

Pakkens innhold

Cubi B171 AC/DC-adapter Vekselstrømledning

1-2

Bruksanvisning og

Hurtigveiviser (valgfritt)

VESA-monteringssett

(valgfritt)

Andre bunnsett

(valgfritt)

* Ta kontakt med oss med en gang hvis noen av delene er skadet eller mangler.

* Illustrasjonene er bare til din informasjon og pakkens innhold kan variere noe i forhold til modellen du kjøpte.

Systemoversikt

h

Sett ovenfra og forfra

Oversikt

1

1

2 3 4 5

1-3

1-4

1

2

3

4

5

Strømknapp

Trykk på strømknappen for å slå systemet på og av�

USB 3.0-port (med MSI SuperCharger-teknologi) (Valgfritt)

En USB 3.0-port med MSI SuperCharger-teknologi fungerer ikke bare som en normal USB 3.0-port, men lader USB-enheter selv om systemet er slått av�

USB 3.0-port

USB-porten (Universal Serial Bus) brukes for tilkopling av USB-enheter som tastatur, mus og andre USB-kompatible enheter. Den støtter en dataoverføringshastighet på opptil 5 Gbit/s (SuperSpeed). USB

3.0-porten er kompatibel med eldre USB 2.0-enheter.

LED for harddiskstasjon

Denne indikatoren viser aktivitetsstatusen til HDD� Den blinker når systemet leser av data på HDD og slukkes når ingen diskaktivitet registreres�

Kontakt for hodetelefoner/mikrofon

Denne kontakten er for hodetelefoner, høyttalere eller mikrofoner�

Obs! Bruk en skjermet USB 3.0-kabel (minst 20 cm lang) når du kobler en USB

3.x-enhet til USB 3.0-porten på dette produktet for å unngå trådløse forstyrrelser.

h

Baksiden

1 5

6

Oversikt

2 3 4 4

1

2

3

4

Ventilator

Ventilatorkassen brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret overopphetes� Ikke dekk til viften�

Strømkontakt

AC/DC-adapteren konverter vekselstrøm til likestrøm for denne kontakten�

Strøm som forsynes gjennom denne kontakten leverer strøm til datamaskinen�

Bruk alltid medfølgende adapter for å unngå skade på PCen�

VGA-port

DB 15-pinners kvinnelige porten er levert for skjermer�

USB 3.0-port

USB-porten (Universal Serial Bus) brukes for tilkopling av USB-enheter som tastatur, mus og andre USB-kompatible enheter. Den støtter en dataoverføringshastighet på opptil 5 Gbit/s (SuperSpeed). USB

3.0-porten er kompatibel med eldre USB 2.0-enheter.

1-5

Obs! Bruk en skjermet USB 3.0-kabel (minst 20 cm lang) når du kobler en USB

3.x-enhet til USB 3.0-porten på dette produktet for å unngå trådløse forstyrrelser.

1-6

5

LAN-kontakt

Standard RJ-45 LAN-jakken gir mulighet for tilkobling av LAN (Local Area

Network)� Du kan kople til en nettverkskabel�

Grønn Gul/grønn

LED-farge

Grønn

Grønn

Gul

LED-status

Av

På (vedvarende)

På (blinker)

Av

Tilstand

LAN-link er ikke opprettet�

LAN-link er opprettet�

Datamaskinen kommuniserer med en annen PC på lokalnettet�

10 Mbit/sek datahastighet er valgt�

100 Mbit/sek datahastighet er valgt�

1000 Mbit/sek datahastighet er valgt�

6

HDMI-utgangsport

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et heldigitalt lyd-/ videostandard som kan overføre ukomprimerte stream� HDMI støtter alle TV-formater, inkludert standard, forbedret eller HD video, pluss multikanal digital lyd på en enkel kabel�

Oversikt h

Sett fra venstre

1

1

Kensington Lock-port

Denne PC-en har en port for Kensington-lås som lar brukere sikre PC-en på plass med en nøkkel eller en mekanisk PIN-enhet og festes gjennom en gummibelagt metallkabel� Endestykke av kabelen har en liten løkke som gjør at hele kabelen kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller lignende, og dermed kan PC-en sikres på plass�

1-7

Komme i gang

2

2-2

Tips for sikkerhet og komfort

Denne PC-en er en bærbar plattform som lar deg arbeide fra hvor som helst� Valget av en god arbeidsplass er viktig hvis du må arbeide med PC-en for lengre perioder�

1� Arbeidsområdet bør ha nok lys�

2� Velg korrekt skrivebord og stol og juster høyden deres for å passe med din stilling når du arbeider�

3� Sitt rett på stolen og bevar en god holdning� Juster stolryggen (hvis dette er mulig) til den gir komfortabel støtte for ryggen�

4� Sett føttene dine flatt og naturlig på gulvet, slik at knærne dine og albuene har korrekt posisjon (omtrent 90 grader) når du arbeider�

5� Sett hendene dine på skrivebordet på en naturlig måte for å støtte håndleddene dine�

6� Unngå å bruke PC-en på en plass hvor den kan føre til ubehag for deg (for eksempel på en seng)�

7� Denne PC-en er et elektrisk apparat� Behandle den med omhu for å unngå personskade�

Maskinvareoppsett

h

Kople til vekselstrømmen

1. Pakk opp pakken og finn AC/DC-adapteren og AC-strømledningen.

2� Koble adapteren til strømledningen�

3� Koble til støpselet

4� Sett strømledningen inn i stikkontakten�

Komme i gang

3

4

2 h

Kople fra vekselstrømmen

5� Trekk AC-strømledningen først ut av stikkontakten�

6� Trekk ut strømledningen fra PC-en�

Viktig

Når du kopler fra AC-strømledningen, må du alltid holde i støpslet på ledningen� Aldri dra i selve ledningen�

2-3

2-4 h

Slå på systemet

Trykk på strømknappen for å slå på systemet�

Systemoperasjoner

Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om systemoperasjoner�

Viktigt

All informasjon kan endres uten forvarsel�

3

Strømstyring

Strømbehandling av personlige datamaskiner (PC-er) og skjermer kan spare betydelig mengder elektrisitet samt ha positive innvirkninger på miljøet�

For å være energieffektiv, slå av skjermen eller sett PC-en i dvalemodus etter en periode uten bruk� h

Strømbehandling i Windows 10

■ [Power Options] (Strømalternativer) i Windows lar deg kontrollere strømbehandlingsfunksjonene til skjermen, harddisken og batteriet� Høyreklikk

[Start] , velg [Control Panel] (Kontrollpanel) fra listen, og klikk [System and

Security] (System og sikkerhet)�

3-2

Velg [Power Options] (Strømvalg), og velg en strømplan som møter dine personlige behov. Du kan også fininnstille innstillingene ved å klikke på [Change plan settings] (Endre planinnstillinger)�

■ Slå av datamaskin-menyen har alternativene Dvale (S3/S4) og Slå av (S5) for rask og enkel behandling av strøm til systemet� h

Strømbehandling gjennom ENERGY STARTkvalifiserte skjermer (ekstrautstyr)

Strømbehandlingsfunksjonen lar datamaskinen starte en lavstrøms eller "dvale"-modus etter en periode uten aktivitet fra brukeren� Når den brukes med en ekstern ENERGY STARkvalifisert skjerm, støtter denne funksjonen også lignende strømbehandlingsfunksjoner på skjermen� For å ta fordel av disse strømsparingsfunksjonene, har strømbehandlingsfunksjonen blitt forhåndsinnstilt til å oppføre seg på følgende måter når systemet brukes med AC-strøm:

■ Slå av skjermen etter 10 minutter

■ Starte dvalemodus etter 30 minutter

Systemoperasjoner h

Vekke opp systemet

Datamaskinen skal kunne vekkes opp fra strømsparingsmodus hvis det kommer en kommando fra en av følgende:

■ strømknappen,

■ musen,

■ nettverket (Wake On LAN), tastaturet�

Energisparetips:

■ Slå av skjermen ved å trykke på LCD-strømknappen etter en periode uten aktivitet�

■ Still inn innstillingenen i Power Options (Strømalternativer) under Windows for

å optimere PC-ens strømbehandling�

■ Installer strømsparingsprogramvare for å styre PC-ens energiforbruk�

■ Alltid kople fra vekselstrømledningen eller slå av ved stikkontakten hvis PC-en skal stå ubrukt for en viss periode for å unngå forbruk av strøm�

3-3

Nettverkstilkobling (Windows 10)

h

Kablet nettverk

1� Høyreklikk [Start] , og velg [Control Panel] (Kontrollpanel) fra listen�

2� Velg [View network status and tasks] (Vis nettverksstats og oppgaver) under

[Network and Internet] (Nettverk og Internett)�

3-4

3� Velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller et nettverk)�

Systemoperasjoner

4� Velg [Connect to the Internet] (Koble til Internett), og klikk [Next] (Neste)�

5� Velg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for å kople til med DSL eller kabel som krever brukernavn og passord�

6� Skriv inn informasjonen fra ISP-en din og klikk på [Connect] (kople til) for å opprette

LAN-tilkoplingen�

3-5

h

Trådløst nettverk

1� Gå til [Start] , klikk [Settings] (Innstillinger), og velg [Network and Internet]

(Nettverk og Internett)�

2� En liste over tilgjengelige WLAN-tilkoplinger åpnes� Velg en tilkobling fra listen�

3� For å opprette en ny tilkobling, velg [Network and Sharing Center] (Nettverks- og delingssenter)�

3-6

4� Velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller et nettverk)�

5� Etterpå velger du [Manually connect to a wireless network] (Manuelt kople til et trådløst nettverk) og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette�

6� Skriv inn informasjonen for det trådløse nettverket du vil legge til, og klikk på [Next]

(Neste) for å fortsette�

7� En ny WLAN-tilkopling er opprettet�

Systemoperasjoner

Systemgjenoppretting (Windows 10)

Formålene for bruk av Systemgjenoppretting-funksjonen kan inkludere:

■ Gjenopprette systemet tilbake til de opprinnelige innstillingene til fabrikanten�

■ Når noen feil har oppstått mens operativsystemet har vært i bruk�

■ Når operativsystemet påvirkes av virus og ikke kan fungere som normalt�

■ Når du ønsker å installere operativsystemet med andre innebygde språk�

Før du bruker Systemgjenopprettingsfunksjonen, må du sikkerhetskopiere viktige data som er lagret på systemstasjonen til andre lagringsenheter�

Hvis følgende løsninger ikke gjenoppretter systemet, ta kontakt med den autoriserte lokale forhandleren eller servicesenter for mer hjelp�

3-7

Nullstille PC-en

1� Gå til [Start] , klikk [Settings] (Innstillinger), og velg [Update and security ]

(Oppdatering og sikkerhet)�

2� Velg [Recovery] (Gjenoppretting), og klikk [Get Started] (Kom i gang) under [Reset this PC] (Tilbakestill denne PC-en) for å starte systemgjenoppretting�

3-8

3. Skjermen [Choose an option] (Velg et alternativ) vises. Velg enten [Keep my files]

(Behold filene mine) eller [Remove everything] (Fjern alt).

Behold filene mine

Nullstille PCen

Fjern alt

Bare stasjonen der

Windows er installert

Alle stasjoner

Bare fjern mine filer

Fjern filer og rengjør stasjon

Bare fjern mine filer

Fjern filer og rengjør stasjon

Systemoperasjoner h

Behold filene mine

1. Velg [Keep my files] (Behold filene mine).

2� Skjermen [Your apps will be removed] (Appene dine vil bli fjernet) viser en liste over apper som må installeres på nytt fra nettet eller installasjonsplater� Klikk på [Next]

(Neste) for å fortsette�

3-9

3� Den neste skjermen viser endringene som skal gjøres under prosessen� Klikk [Reset]

(Tilbakestill) for å begynne å tilbakestille systemet�

h

Fjern alt

1� Velg [Remove everything] (Fjern alt)�

3-10

2. Hvis du har flere harddisker, vises en skjerm som ber deg velge mellom [Only the drive where Windows is installed] (Bare stasjonen der Windows er installert) og [All drives] (Alle stasjoner)�

3. Deretter velger du enten [Just remove my files] (Bare fjern filene mine) eller [Remove files and clean the drive] (Fjern filer og rengjør stasjon).

4� Den neste skjermen viser endringene som skal gjøres under prosessen� Klikk [Reset]

(Tilbakestill) for å begynne å tilbakestille systemet�

Systemoperasjoner

Systemgjenoppretting (F3hurtigtastgjenoppretting)(valgfritt)

h

Forhåndsregler ved bruk av systemgjenopprettingsfunksjonen

1� Dersom det har oppstått et ugjenopprettelig problem med harddisken din, må du bruke hurtigtasten F3 for å kjøre systemgjenopprettingsfunksjonen�

2� Ta sikkerhetskopier av viktige data på systemet ditt, og overfør det til andre lagringsmedier før du kjører systemgjenopprettingsfunksjonen� h

Gjenopprette systemet ved hjelp av hurtigtasten F3

Følg instruksjonene nedenfor:

1� Start PC-en på nytt�

2� Trykk på F3-hurtigtasten på tastaturet straks MSI-hilsningen vises på skjermen�

3. På skjermen «Choose an Option (Velg et alternativ)» trykker du «Troubleshoot

(Feilsøking)».

4. Når du er på skjermen «Troubleshoot (Feilsøking)», trykker du «Restore

MSI factory (Gjenopprett til MSI-fabrikkstandard)» for å nullstille systemet til standardinnstillingene�

5. Når du er på skjermen «RECOVERY SYSTEM (GJENOPPRETT SYSTEM)», trykker du «System Partition Recovery (Gjenoppretting av systempartisjon)».

6� Følg anvisningene på skjermen for å fortsette og fullføre gjenopprettingsfunksjonen�

3-11

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals