MSI Cubi N 8 GL desktop Användarmanual

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

MSI Cubi N 8 GL desktop Användarmanual | Manualzz

Cubi Serien

Persondator

Cubi B171

ii

INNEHÅLL

Upphovsrättsmeddelande ���������������������������������������������������������������������������������������iii

Varumärken �������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Granskningshistorik �������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Uppgradering och garanti ����������������������������������������������������������������������������������������iv

Förvärv av utbytbara delar ��������������������������������������������������������������������������������������iv

Teknisk support �������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Grön produktegensksaper ���������������������������������������������������������������������������������������iv

Miljöpolicy ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Information om kemiska substanser ����������������������������������������������������������������������� v

Batteriinformation ���������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Säkerhetsinstruktioner ��������������������������������������������������������������������������������������������vi

CE-överensstämmelse ������������������������������������������������������������������������������������������ viii

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi ������������������������������������������������������������� viii

WEEE-deklaration ������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

1. Översikt ......................................................................................1-1

Förpackningens innehåll �������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Systemöversikt �����������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

2. Komma igång .............................................................................2-1

Tips om säkerhet och bekvämlighet ��������������������������������������������������������������������� 2-2

Hårdvaruinställning ���������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

3. Systemhantering .......................................................................3-1

Energisparfunktioner �������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2

Nätverksanslutning (Windows 10) ������������������������������������������������������������������������ 3-4

Systemåterställning (Windows 10) ����������������������������������������������������������������������� 3-7

Systemåterställning (Återställning med snabbtangent F3)(tillval) ���������������������� 3-11

Förord

Upphovsrättsmeddelande

Materialet i detta dokument är den immateriella egendomen tillhörande MICRO-STAR

INTERNATIONAL� Vi är mycket noggranna vid färdigställandet av detta dokument men inga garantier kan lämnas om korrektheten av dess innehåll� Våra produkter genomgår kontinuerliga förbättringar och vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan vidare meddelanden�

Varumärken

Alla varumärken tillhör deras respektive ägare�

Granskningshistorik

Version

V1�0

Datum

2017/ 10 iii

iv

Uppgradering och garanti

Observera att vissa komponenter som är förinstallerade kan uppgraderas eller bytas ut på användarens begäran� För att få veta mer om uppgraderingsbegränsningar se specifikationen i bruksanvisningen. För ytterligare information om den köpta produkten kontakta din lokala återförsäljare� Försök inte att uppgradera eller byta ut någon komponent i produkten såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter eftersom det kan göra att garantin blir ogiltig� Det rekommenderas starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla uppgraderingar eller bytesservice�

Förvärv av utbytbara delar

Notera att begäran om reservdelar (eller kompatibla delar) till produkten som köpts av användare i vissa länder eller territorier kan uppfyllas av tillverkaren upp till 5 år som mest efter att produkten slutat tillverkas, beroende på allmänna bestämmelser som uttalats vid den tidpunkten� Kontakta tillverkaren via http://www�msi�com/support/ för detaljerad information om begäran av reservdelar�

Teknisk support

Om det uppstår problem med ditt system och ingen lösning hittas i bruksanvisningen, kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören� Alternativt, försök med följande hjälpresurser för ytterligare vägledning� Besök MSI webbsida för teknisk guide, BIOS-uppdateringar, drivrutiner och annan information via http://www�msi�com/support/

Grön produktegensksaper

Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge

Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen

Lätt att ta isär och återvinna

Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning

Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar

Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy

Förord

Miljöpolicy

Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden�

Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för

återvinning och deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden�

Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare information om återvinning�

Användare kan också nå oss på gpcontdev@msi�com för information rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter�

Information om kemiska substanser

I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t�ex� EU REACH Regulation

(Regulation EC nr� 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller MSI information om kemiska substanser på: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Batteriinformation

v

EU:

Batterier, batteripaket och ackumulatorer får inte kastas i hushållssoporna� Lämna in dem på närmaste återvinningscentral enligt gällande miljölagstiftning�

Taiwan:

För bättre miljöskydd bör förbrukade batterier samlas in separat för återvinning eller speciell kassering�

Kalifornien, USA:

Knappcellsbatteriet kan innehålla perkloratmaterial och måste hanteras på ett speciellt sätt vid kassering i Kalifornien�

För mer information, besök: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt� Ersätt endast med samma eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren�

vi

Säkerhetsinstruktioner

Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt�

Alla Uppmaningar och varningar på utrustningen eller i användarhandboken bör noteras�

Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens�

Håll utrustningen avskild från fuktighet och höga temperaturer�

Placera utrustningen på en stadig yta före installation�

Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på området 100 V-240 V innan utrustningen ansluts till eluttaget� Ta inte bort skyddsjorden på kontakten�

Utrustningen måste anslutas till ett skyddsjordat uttag�

Dra alltid ut nätkabel innan några expansionskort eller moduler installeras i utrustningen�

Koppla alltid ifrån nätkabel eller stäng av vägguttaget om utrustningen inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen�

(Alternativ 1) 40W, 100-240V, 1�2A, 50-60Hz, 19V 2�1A�

(Alternativ 2) 65W, 100-240V, 1�5A, 50-60Hz, 19V 3�42A�

Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen överhettas� Täck inte över ventilationshålen�

Förord

Lämna inte utrustningen i en oventilerad miljö med en lagringstemperatur över 60

O

C (140

O eftersom utrustningen kan skadas�

F) eller under 0

O

C (32

O

F),

OBS: Högsta drifttemperatur är cirka 40

O

C�

Häll aldrig vätska i öppningarna� Det kan skada utrustningen eller ge elektriska stötar�

Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den� Placera ingenting ovanpå nätsladden�

När koaxialkabeln ansluts till TV:n måste metallskärmen vara ordentligt ansluten till byggnadens jordningssystem�

Kabeldistributionssystemet måste jordas i enlighet med ANSI/

NFPA 70, National Electrical Code (NEC), i synnerhet avsnitt

820�93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable

(jordning av yttre avskärmning för koaxialkabel)

Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från utrustningen�

Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera utrustningen:

Strömsladden eller kontakten är skadad�

Vätska har kommit in i utrustningen�

Utrustningen har utsatts för fukt�

Utrustningen fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt bruksanvisningen�

Utrustningen har tappats eller skadats�

Utrustningen har tydliga tecken på sprickor� vii

viii

CE-överensstämmelse

Micro-Star International CO�, LTD tillkännager härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga säkerhetskraven och andra relevanta bestämmelser i EU-direktivet�

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna� Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer� Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer� Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.

Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:

Rikta om eller omplacera mottagarantennen�

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren�

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till�

Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker�

Notering 1

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning�

Notering 2

Skärmade gränssnittskablar och nätkabel , om sådan finns, måste användas för att uppfylla strålningsgränsvärdena�

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler� Hantering gäller under följande två villkor:

1� Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och

2� Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka bristfällig funktion�

WEEE-deklaration

Under Europeiska Unionens ("EU") direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter, direktiv 2002/96/EC, som träder i kraft 13 augusti,

2005, får inte "elektrisk och elektronisk utrustning" längre kasseras som kommunalt avfall, och tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga att ta tillbaka sådana produkter vid slutet av deras användbara livslängd�

1

Översikt

Grattis till köpet av persondatorsystemet Cubi B171� Detta system är det bästa datorvalet� Med det fantastiska utseendet kan det enkelt sättas upp var som helst� Funktionerna i den förpackade plattformen ger dig en spännande datorupplevelse�

Förpackningens innehåll

Cubi B171 Nätadapter Nätkabel

Bruksanvisning och

Snabbstartguide (tillval)

VESA monteringssats

(tillval)

Dubbel botten-sats

(tillval)

1-2

* Kontakta oss omedelbart om någon av ovanstående artiklar är skadade eller saknas.

* Bilderna är enbart avsedda som referens, och innehållet i din förpackning kan skilja sig något beroende på vilken modell du köpt.

Systemöversikt

h

Vy uppifrån och framifrån

Översikt

1

1

2 3 4 5

1-3

1-4

1

2

3

4

5

Strömknapp

Tryck på strömknappen för att starta eller stänga av systemet�

USB 3�0-port (med MSI superladdningsteknik) (tillval)

Med MSI superladdningsteknik fungerar den inte enbart som en normal

USB 3�0-port, utan möjliggör för användare att ladda USB-enheter även när systemet är avstängt�

USB 3�0 Portar

USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter� Den stöder upp till 5 Gbit/s (SuperSpeed) dataöverföringshastighet� USB 3�0 porten

är bakåtkompatibel med USB 2�0 enheter�

Hårddisklysdiod

Denna indikator anger hårddiskens aktivitetsstatus� Den blinkar när systemet läser data på hårddisken och är släckt när ingen hårddiskaktivitet känns av�

Hörlurs-/mikrofonuttag

Detta är en kontakt för hörlurar, högtalare eller mikrofoner�

OBS! Använd en skärmad USB 3.0-kabel (minst 20 cm eller 8” lång) när du ansluter en USB 3.x-enhet till USB 3.0-porten på denna produkt för att undvika trådlös interferens.

h

Vy bakifrån

1 5

6

Översikt

2 3 4 4

1

2

3

4

Fläkt

Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen överhettas� Täck inte över ventilationshålen�

Strömkontakt

Nätadapter konverterar växelström till likström för användning i detta uttag� Ström som levereras genom detta uttag förser datorn med ström�

För att förhindra skador på datorn ska alltid den medföljande nätadaptern användas�

VGA-port

DB15-pin honkontakt är till för monitorn�

USB 3�0 Portar

USB-porten (Universal Serial Bus) är till för anslutning av USB-enheter såsom tangentbord, mus och andra USB-kompatibla enheter� Den stöder upp till 5 Gbit/s (SuperSpeed) dataöverföringshastighet� USB 3�0 porten

är bakåtkompatibel med USB 2�0 enheter�

OBS! Använd en skärmad USB 3.0-kabel (minst 20 cm eller 8” lång) när du ansluter en USB 3.x-enhet till USB 3.0-porten på denna produkt för att undvika trådlös interferens.

1-5

1-6

5

LAN uttag

Standard RJ-45 LAN uttaget är till för anslutning till det lokala nätverket

(Local Area Network/LAN)� Du kan ansluta en nätverkskabel till det�

Gul/Grön Grön

LED-färg

Grön

Grön

Gul

LED Status

Av

Förhållande

LAN länk är inte etablerad�

På (stationärt tillstånd) LAN länk är etablerad�

På (blinkar)

Av

Datorn kommunicerar med en annan dator i LAN�

10 Mbit/ sek datahastighet är valt�

100 Mbit/ sek datahastighet är valt�

1000 Mbit/ sek datahastighet är valt�

6

HDMI-utgång

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat alldigitalt ljud-/videogränssnitt som kan sända okomprimerade strömmar�

HDMI stödjer alla TV-format, inklusive standard, förbättrad eller högdefinitionsvideo, plus flerkanaligt digitalt ljud i en enda kabel.

Översikt h

Vänster sida

1

1

Uttag för Kensington-lås

Denna dator har ett Kensington låshål som gör det möjligt att låsa datorn på plats med en nyckel eller mekanisk PIN-enhet ansluten via metallkabel med gummi. På kabelns ände finns en liten ögla som gör att det kabeln kan läggas runt ett fast föremål, t� ex� ett tungt bord, och därmed låsa datorn på plats�

1-7

Komma igång

2

2-2

Tips om säkerhet och bekvämlighet

Persondatorsystemet är en bärbar plattform som låter dig arbeta var som helst� Det är dock viktigt att välja en bra arbetsplats om du skall arbeta med datorn under en längre tid�

1� Arbetsplatsen bör vara tillräckligt upplyst�

2� Välj lämpligt bord och stol och justera höjden så att den passar din arbetsställning�

3� När du sitter på en stol, sitt rakt och har en god hållning Justera stolens ryggstöd

(om möjligt) för att stödja ryggen på ett bekvämt sätt�

4� Sätt fötterna jämnt och naturligt på golvet så att knän och armbågar har rätt position (ungefär 90 grader) vid arbete�

5� Lägg händerna på bordet på ett naturligt sätt så att handlederna har stöd�

6� Undvik att använda datorn på obekväma platser (såsom i sängen)�

7� Persondatorsystemet är en elektrisk enhet� Hantera den försiktigt för att undvika personskador�

Hårdvaruinställning

h

Anslutning av växelströmsförsörjning

1� Öppna förpackningen och ta ut nätadaptern och nätkabeln�

2� Anslut adaptern och elsladden�

3� Anslut strömkontakten�

4� Sätt i elsladden i det elektriska uttaget�

Komma igång

3

4

2-3

2 h

Koppla ifrån växelströmsförsörjningen

5� Ta först ut nätkabeln ur nätuttaget�

6� Dra ut nätkabeln ur persondatorsystemet�

Viktigt

Håll alltid i själva kontakten när nätkabeln dras ur� Dra aldrig direkt i kabeln�

2-4 h

Slå på systemet

Tryck på strömknappen för att starta systemet�

Systemhantering

Detta kapitel behandlar väsentlig information om systemhantering�

Viktigt

All information kan ändras utan föregående meddelande�

3

Energisparfunktioner

Energisparfunktioner för persondatorer (PC) och monitorer har potentialen att spara betydelsefulla mängder av elektricitet samtidigt som det ger miljöfördelar�

För att bli energieffektiv bör du stänga av skärmen eller ställa in dator att gå in i viloläge efter en period med inaktivitet� h

Energihantering i Windows 10

■ [Power Options] (Energialternativ) i Windows OS låter dig kontrollera energihanteringsfunktionen för din skärm, hårddisken och batteriet� Högerklicka på [Start] (Starta) , välj [Control Panel] (kontrollpanel) från listan och klicka sedan på [System and Security] (system och säkerhet)�

3-2

Välj [Power Options] (energialternativ) och välj sedan ett energischema som uppfyller dina personliga behov. Du kan även finjustera inställningarna genom att klicka på [Change plan settings] (Ändra schemainställningar)�

■ Menyn Shut Down Computer (Stäng av datorn) ger alternativ till Sleep (Viloläge)

(S3/S4) och Shut Down (Stäng av) (S5) för snabb och enkel hantering av systemets ström� h

Strömhantering genom ENERGY STAR kvalificerade monitorer (tillval)

Strömhanteringsfunktionen låter datorn initiera ett lågenergi- eller "vilo" -läge efter en period av inaktivitet av användaren� Vid användning med en extern ENERGY STAR kvalificerad monitor stöder också denna funktion liknande strömhanteringsfunktioner hos monitorn� Utnyttja dessa potentiella energibesparingar, energibesparingsfunktionen har förinställts för att uppträda på följande sätt när systemet arbetar med strömanslutning:

■ Stänger av skärmen efter 10 minuter

■ Initierar vila efter 30 minuter

Systemhantering h

Väcka systemet

Datorn kommer att kunna väckas från energisparläge genom att svara på ett kommando från något av följande:

■ strömbrytaren,

■ musen,

■ nätvekret (Vaknar vid LAN), tangentbordet�

Energispartips:

■ Stäng av monitorn genom att trycka på LCD strömbrytaren efter en period med inaktivitet�

■ Justera inställningarna i [Power Options] (Energialternativ) under Windows för att optimera din dators energihantering�

■ Installera energisparprogram för att hantera din dators energiförbrukning�

■ Ta alltid ut nätkabeln eller stäng av vägguttaget om datorn inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen�

3-3

Nätverksanslutning (Windows 10)

h

Trådbundet nätverk

1� Högerklicka på [Start] (Starta) och välj [Control Panel] (kontrollpanel) från listan�

2� Välj [View network status and tasks] (visa nätverksstatus och uppgifter) under

[Network and Internet] (nätverk och internet)�

3-4

3� Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk)�

Systemhantering

4� Välj [Connect to the Internet] (anslut till internet) och klicka på [Next] (nästa)�

5� Välj [Broadband (PPPoE)] (Bredbandsanslutning (PPPoE)) för att ansluta med DSL eller kabel som kräver ett användarnamn och ett lösenord�

6� Ange den information du fått av Internetleverantören (ISP) och klicka på [Connect]

(Anslut) för göra en LAN-anslutning�

3-5

h

Trådlöst nätverk

1� Gå till [Start] (Starta) , klicka på [Settings] (inställningar) och välj [Network and

Internet] (nätverk och internet)�

2� En lista med tillgängliga WLAN-anslutningar öppnas� Välj en anslutning från listan�

3� För att etablera en ny anslutning välj [Network and Sharing Center] (nätverks- och delningscenter)�

3-6

4� Välj [Set up a new connection or network] (skapa en ny anslutning eller nätverk)�

5� Välj sedan [Manually connect to a wireless network] (Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt) och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta�

6� Ange information för det trådlösa nätverk du vill lägga till och klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta�

7� En ny WLAN-anslutning har gjorts�

Systemhantering

Systemåterställning (Windows 10)

Syftet med att använda systemåterställningsfunktionen kan vara:

■ Återställ systemet till de ursprungliga inställningarna med vilken datorn levererades�

■ När fel har inträffat i operativsystemet du använder.

■ När operativsystemet påverkas av virus och inte fungerar normalt�

■ När du vill installera OS med andra inbyggda språk�

Innan du använder systemåterställningsfunktionen, säkerhetskopiera viktiga data på hårddisken till andra lagringsenheter�

Om följande lösning inte återställer ditt system, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter för ytterligare hjälp�

3-7

Återställa datorn

1� Gå till [Start] (Starta) , klicka på [Settings] (inställningar) och välj [Update and security] (uppdatera och säkerhet)�

2� Välj [Recovery] (återställning) och klicka på [Get started] (komma igång) under

[Reset this PC] (återställ denna dator) för att starta systemåterställning�

3-8

3� Skärmen [Choose an option] (välj ett alternativ) kommer att visas� Välj mellan [Keep my files] (behåll mina filer) och [Remove everything] (ta bort allt).

Behåll mina filer

Å t e r s t ä l l a datorn

Ta bort allt

Endast den enhet där

Windows är installerat

Alla enheter

Ta bara bort mina filer

Ta bort filer och rensa enheten

Ta bara bort mina filer

Ta bort filer och rensa enheten

Systemhantering h

Behåll mina filer

1. Välj [Keep my files] (behåll mina filer).

2� Skärmen [Your apps will be removed] (dina program kommer att tas bort) visar en lista över de program som kommer att behöva installeras om från webben eller installationsskivorna� Klicka på [Next] (Nästa) för att fortsätta�

3-9

3� Nästa skärm kommer att visa ändringarna som görs under processen� Klicka på

[Reset] (återställ) för att starta systemåterställning�

h

Ta bort allt

1� Välj [Remove everything] (ta bort allt)�

3-10

2. Om du har flera hårddiskar, kommer en skärm att visas och uppmana dig att välja mellan [Only the drive where Windows is installed] (endast den enhet där Windows

är installerat) och [All drives] (alla enheter)�

3. Välj därefter mellan [Just remove my files] (ta bara bort mina filer) och [Remove files and clean the drive] (ta bort filer och rensa enheten).

4� Nästa skärm kommer att visa ändringarna som görs under processen� Klicka på

[Reset] (återställ) för att starta systemåterställning�

Systemhantering

Systemåterställning (Återställning med snabbtangent F3)(tillval)

h

Försiktighetsåtgärder vid användning av systemåterställningsfunktionen

1. Om din hårddisk och ditt system påträffar problem som inte kan åtgärdas, utför först

återställning från hårddisken via F3-tangenten när du ska utföra systemåterställningen�

2� Innan du använder systemåterställningsfunktionen, backa upp de data du sparat på din systemdrivenhet på andra lagringsenheter� h

Återställa systemet med F3-tangenten

Följ anvisningarna nedan för att fortsätta:

1� Starta om datorn�

2� Tryck på omgående på snabbtangenten F3 på tangentbordet när MSI-hälsningen visas på skärmen�

3� På "Choose an Option (Välj ett alternativ)" trycker du på "Troubleshoot (Felsökning)"�

4� På "Troubleshoot (Felsökningsskärmen)" trycker du på "Restore MSI factory

(Återställa MSI factory)" för att återställa systemet till standardinställningarna�

5� På "RECOVERY SYSTEM (ÅTERHÄMTNINGSSYSTEM-SKÄRMEN)” trycker du på

"System Partition Recovery (Systempartition återhämtning)"�

6� Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta och fullfölja återställningsfunktionen�

3-11

advertisement

Related manuals