MSI Cubi 3 Silent desktop Manual de utilizare

MSI Cubi 3 Silent desktop Manual de utilizare
Cubi Seria
Computer personal
Cubi B159
Cuprins
Notificare privind drepturile de autor�����������������������������������������������������������������������iii
Mărci comerciale�����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Istoric revizuiri���������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Upgrade şi garanţie�������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Achiziţia pieselor de schimb������������������������������������������������������������������������������������iv
Asistenţă tehnică�����������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Caracteristici produs ecologic���������������������������������������������������������������������������������iv
Politica de mediu����������������������������������������������������������������������������������������������������� v
Informaţii privind substanţele chimice��������������������������������������������������������������������� v
Informaţii privind bateria������������������������������������������������������������������������������������������ v
Instrucţiuni privind siguranţa�����������������������������������������������������������������������������������vi
Conformitate CE���������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
Declaraţia FCC privind interferenţele frecvenţelor radio de clasă B��������������������� viii
Declaraţia WEEE�������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Prezentare general������������������������������������������ 1-1
Conţinutul pachetului�������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
ii
Prezentare Generală a Sistemului����������������������������������������������������������������������� 1-3
2. Noţiuni de bază�������������������������������������������������� 2-1
Sfaturi pentru siguranţă şi confort������������������������������������������������������������������������ 2-2
Instalare hardware����������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Operaţii de sistem���������������������������������������������� 3-1
Gestionarea energiei�������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Conexiunea de reţea (Windows 10)��������������������������������������������������������������������� 3-4
Recuperarea sistemului (Windows 10) ��������������������������������������������������������������� 3-7
Prefaţă
Notificare privind drepturile de autor
Conţinutul acestui document este proprietatea intelectuală a MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Am pregătit cu minuţiozitate acest document, dar nu oferim nicio
garanţie privind corectitudinea conţinutului său. Produsele noastre se află în continuă
perfecţionare şi ne rezervăm dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă.
Mărci comerciale
Toate mărcile comerciale sunt proprietatea respectivilor deţinători.
Istoric revizuiri
Versiune
V1.0
Dată
2017/06
iii
Upgrade şi garanţie
Reţineţi că anumite componente preinstalate în produs au posibilitate de upgrade sau
pot fi înlocuite la solicitarea utilizatorului. Pentru a afla mai multe despre limitarea de
upgrade, consultaţi specificaţiile din manualul de utilizare. Pentru informaţii suplimentare
despre produsul achiziţionat de utilizator, contactaţi distribuitorul local. Nu încercaţi să
efectuaţi upgrade sau să înlocuiţi componente ale produsului dacă nu sunteţi distribuitor
autorizat sau centru de service, deoarece acest lucru poate duce la pierderea garanţiei.
Vă recomandăm insistent să contactaţi distribuitorul autorizat sau centrul de service
pentru orice upgrade sau înlocuire.
Achiziţia pieselor de schimb
Vă rugăm să reţineţi că achiziţia pieselor de schimb (sau a celor compatibile) efectuată
de utilizatorii produsului în anumite ţări sau teritorii poate fi asigurată de producător
în termen de maxim 5 ani de la întreruperea fabricaţiei produsului, în funcţie de
reglementările oficiale existente în momentul respectiv. Contactaţi producătorul la
http://www.msi.com/support/ pentru a obţine informaţii detaliate privind achiziţia pieselor
de schimb.
Asistenţă tehnică
iv
Dacă apare o problemă la sistemul dvs. şi nu există o soluţie în manualul de utilizare,
contactaţi locul achiziţionării sau distribuitorul local. Ca alternativă, puteţi apela la
următoarele resurse de ajutor pentru îndrumări suplimentare. Vizitaţi site-ul Web MSI
pentru întrebări frecvente, ghid tehnic, actualizări de BIOS, de driver şi alte informaţii, la
adresa http://www.msi.com/support/
Caracteristici produs ecologic
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Consum redus de energie în timpul utilizării şi în repaus
Utilizare limitată de substanţe nocive mediului şi sănătăţii
Se demontează şi reciclează cu uşurinţă
Utilizare redusă a resurselor naturale prin încurajarea reciclării
Durată extinsă de utilizare datorată upgrade-urilor simplu de efectuat
Producere redusă de deşeuri solide datorată politicii de recuperare
Prefaţă
Politica de mediu
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produsul a fost conceput astfel încât să permită reutilizarea
adecvată a părţilor componente şi reciclarea şi nu trebuie aruncat
la gunoiul menajer după uzare.
Utilizatorii trebuie să contacteze punctul local autorizat de
colectare a deşeurilor în vederea reciclării şi să depună aici
produsele uzate.
Vizitaţi site-ul Web MSI pentru a găsi cel mai apropiat furnizor de servicii în
vederea obţinerii informaţiilor referitoare la reciclare.
De asemenea, utilizatorii ne pot contacta la gpcontdev@msi.com pentru
informaţii referitoare la eliminarea, recuperarea şi dezasamblarea adecvată
produselor MSI.
Informaţii privind substanţele chimice
În conformitate cu reglementările privind substanţele chimice, cum ar fi Regulamentul UE
REACH (Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului),
MSI furnizează informaţiile privind substanţele chimice la adresa:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informaţii privind bateria
Uniunea Europeană:
Bateriile, seturile de baterii şi acumulatorii nu trebuie eliminaţi ca
deşeuri menajere nesortate. Utilizaţi sistemul de colectare publică
pentru a le returna, a le recicla sau a le trata în conformitate cu
reglementările locale.
Taiwan:
Pentru o mai bună protecţie a mediului, bateriile uzate trebuie
colectate separat pentru reciclare sau eliminare specială.
California, SUA:
Bateria tip „nasture” poate conţine perclorat şi necesită manipulare specială când se
reciclează sau se elimină în California.
Pentru informaţii suplimentare vizitaţi adresa:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiţi bateria numai cu un tip
identic sau echivalent, recomandat de producător.
v
Instrucţiuni privind siguranţa
◙◙
◙◙
Citiţi instrucţiunile cu atenţie şi în întregime.
Toate precauţiile şi avertismentele de pe echipament sau din manualul de
utilizare trebuie reţinute.
Păstraţi ghidul de utilizare care este livrat în pachet pentru referinţe viitoare.
Feriţi echipamentul de umiditate şi de temperaturi ridicate.
Aşezaţi echipamentul pe o suprafaţă stabilă înainte de a-l seta.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare se încadrează în intervalul de
siguranţă şi a fost reglată corespunzător la valoarea de 100-240 V înainte de
conectarea echipamentului la priza electrică. Nu dezactivaţi pinul de legare
la masă din fişa de alimentare. Echipamentul trebuie conectat la o priză de
alimentare cu împământare.
Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare înainte de introducerea unei
cartele sau a unui modul suplimentar.
Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare c.a. sau scoateţi din funcţiune
priza de perete dacă echipamentul urmează a fi lăsat neutilizat pentru un
timp, astfel încât să obţineţi un consum de energie zero.
Tensiune de alimentare
■■
■■
■■
Adaptor c.a./c.c. de 65 W cu PFC activ
Intrare: 100-240 V, 1,5 A, 50-60 Hz
Ieşire: 19 V
3,42 A
Ventilatorul de pe incintă este utilizat pentru convecţia aerului şi pentru a preveni
supraîncălzirea echipamentului. Nu acoperiţi ventilatorul.
Prefaţă
Nu lăsaţi echipamentul într-un mediu fără instalaţie de aer condiţionat, la o
temperatură de depozitare de peste 60OC (140OF) sau sub 0OC (32OF), care poate
deteriora echipamentul.
NOTĂ: Temperatura maximă de funcţionare este în jur de 40OC.
Nu turnaţi niciodată substanţe lichide în fantele din carcasă, deoarece acestea pot
cauza deteriorări ale echipamentului sau şocuri electrice.
Amplasaţi cablul de alimentare astfel încât să nu se poată călca pe el. Nu aşezaţi
niciun obiect pe cablul de alimentare.
◙◙
◙◙
Când montaţi cablul coaxial la tunerul TV, este necesar să vă asiguraţi că
ecranul din metal este conectat adecvat la sistemul de împământare de
protecţie al clădirii.
Sistemul de distribuţie prin cablu trebuie să fie legat la pământ (împământat),
conform ANSI/NFPA 70 - Codului electric naţional (NEC), în special
paragrafului 820.93, Împământarea scutului extern conductiv al unui cablu
coaxial.
vii
Feriţi întotdeauna echipamentul de obiecte aflate sub tensiune sau cu un câmp
magnetic puternic.
În cazul apariţiei oricăreia din următoarele situaţii, solicitaţi verificarea
echipamentului de către personalul de service:
◙◙ Fişa sau cablul de alimentare este deteriorat.
◙◙ A pătruns lichid în echipament.
◙◙ Echipamentul a fost expus la umezeală.
◙◙ Echipamentul nu funcţionează corespunzător sau în conformitate cu manualul
de utilizare.
◙◙ Echipamentul a căzut şi s-a stricat.
◙◙ Echipamentul prezintă semne evidente de deteriorare.
Conformitate CE
Prin prezenta Micro-Star International CO., LTD declară că acest
dispozitiv se conformează cerinţelor principale de siguranţă şi altor
dispoziţii semnificative stabilite în Directiva europeană.
Declaraţia FCC privind interferenţele
frecvenţelor radio de clasă B
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în
limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, în conformitate cu
Capitolul 15 al Regulilor FCC. Aceste limite sunt proiectate pentru
a asigura o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor nedorite într-o instalare
rezidenţială. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie cu
frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu manualul de
instrucţiuni, poate produce interferenţe nedorite comunicaţiilor radio. Cu toate acestea,
nu există nicio garanţie că interferenţa nu va apărea într-o anumită instalare. În cazul
în care acest echipament produce interferenţe nedorite recepţiei radio sau TV, care
poate fi determinată prin oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să
încerce să corecteze interferenţa luând una sau mai multe dintre măsurile de mai jos:
■■ Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare.
■■ Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
■■ Conectaţi echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este
viii
conectat receptorul.
■■ Pentru asistenţă, consultaţi furnizorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă.
Notificarea 1
Modificările sau înlocuirile care nu sunt explicit aprobate de către partea responsabilă
pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.
Notificarea 2
Trebuie utilizate cabluri de interfaţă şi cabluri de alimentare c.a. ecranate, dacă există,
pentru respectarea limitelor de emisii.
Dispozitivul se conformează Capitolului 15 al Regulilor FCC. Funcţionarea este supusă
următoarelor două condiţii:
1. acest dispozitiv nu poate produce interferenţe nedorite şi
2. acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţe
care pot produce o funcţionare nedorită.
Declaraţia WEEE
În conformitate cu Directiva Uniunii Europene („UE”) privind deşeurile de
produse electrice şi electronice, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare
pe 13 august 2005, produsele de „echipamente electrice şi electronice” nu
mai pot fi eliminate ca deşeuri comunitare şi producătorii echipamentelor
electronice acoperite de directivă sunt obligaţi să preia astfel de produse la
sfârşitul duratei de funcţionare utilă.
1
Prezentare generală
Felicitări pentru achiziţionarea computerului personal Cubi Seria. Acest
sistem reprezintă cea mai bună opţiune pentru un PC. Datorită aspectului
fantastic, acesta poate fi instalat cu uşurinţă oriunde. Platforma bogată în
caracteristici vă oferă totodată o experienţă senzaţională de utilizare a PCului.
Conţinutul pachetului
1-2
Cubi Seria
Adaptor c.a./c.c.
Cablu de
alimentare de c.a.
Manualul utilizatorului şi
Ghid rapid
Set de montare VESA
(opţional)
Cablu de COM. RJ45
(opţional)
* Vă rugăm să ne contactaţi imediat în cazul în care unul dintre articole este deteriorat
sau lipseşte.
* Ilustraţiile sunt doar orientative şi conţinutul pachetului dvs. poate varia în funcţie de
modelul pe care l-aţi achiziţionat.
Prezentare generală
Prezentare Generală a Sistemului
hh Vedere din faţă
1
2
3
4
1
Port USB 3.1 Gen1 (cu tehnologie Super Charger - Încărcare rapidă)
2
Port USB 3.1 Gen1
3
Mufă căşti/microfon
4
Buton de alimentare
Cu tehnologia Super Charger (Încărcare rapidă), nu numai că acesta
funcţionează ca un port USB 3.1 Gen1 normal, dar, de asemenea,
permite utilizatorilor să încarce dispozitive USB chiar şi atunci când
sistemul este oprit.
Portul USB (Magistrală serială universală) este oferit pentru ataşarea
dispozitivelor USB, cum ar fi o tastatură, un mouse sau alte dispozitive
compatibile USB. Acesta acceptă o rată maximă de transfer de date de
5 Gbit/s (super viteză). Portul USB 3.1 gen. 1 este retrocompatibil cu
dispozitivele USB 2.0.
Acest conector este destinat căştilor, difuzoarelor sau microfoanelor.
Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni şi a opri sistemul.
1-3
hh Vedere din spate
1
2
4
5
7
8
3
6
6
9
Cubi 3 Silent S
1
Ventilator
2
Mufă de alimentare
3
Port serial
4
Port serial (RJ45 cu 8 pini)
5
Port USB 3.1 Gen1
1-4
Ventilatorul de pe incintă este utilizat pentru convecţia aerului şi pentru a
preveni supraîncălzirea echipamentului. Nu acoperiţi ventilatorul.
Adaptorul c.a./c.c. converteşte curentul alternativ în curent continuu
pentru această mufă. Energia furnizată cu ajutorul acestei mufe asigură
alimentarea PC-ului. Pentru a preveni deteriorarea PC-ului, utilizaţi
întotdeauna adaptorul furnizat.
Portul serial acceptă scanere pentru coduri de bare, imprimante pentru
coduri de bare, imprimante pentru bonuri, dispozitive pentru cărţi de credit
etc.
Portul serial acceptă scanere pentru coduri de bare, imprimante pentru
coduri de bare, imprimante pentru bonuri, dispozitive pentru cărţi de credit
etc.
Portul USB (Magistrală serială universală) este oferit pentru ataşarea
dispozitivelor USB, cum ar fi o tastatură, un mouse sau alte dispozitive
compatibile USB. Acesta acceptă o rată maximă de transfer de date de
5 Gbit/s (super viteză). Portul USB 3.1 gen. 1 este retrocompatibil cu
dispozitivele USB 2.0.
Prezentare generală
6
Mufă LAN
Mufa standard LAN RJ-45 este furnizată pentru conectarea la reţeaua
locală (LAN). Puteţi conecta un cablu de reţea la aceasta.
Verde/ Portocaliu
LED Culoare Stare LED
Condiţie
Galben
Oprit
Legătura LAN nu este stabilită.
Aprins (continuu)
Legătura LAN este stabilită.
Aprins (intermitent)
Computerul comunică cu un alt computer din reţeaua LAN.
Oprit
Este selectată rata de date de 10 Mbit/s.
Aprins
Este selectată rata de date de 100 Mbit/s.
Aprins
Este selectată rata de date de 1000 Mbit/s.
Verde
Portocaliu
7
Galben
Port ieşire HDMI
Interfaţa multimedia cu definiţie înaltă (HDMI) este o interfaţă audio/
video complet digitală, capabilă să transmită fluxuri necomprimate.
HDMI acceptă toate formatele TV, inclusiv formatele video standard,
îmbunătăţite sau de înaltă definiţie, plus audio digital multicanal printr-un
singur cablu.
8
DisplayPort
9
Port încuietoare Kensington
DisplayPort este o interfaţă de afişare digitală standard. Acest conector
este utilizat pentru a conecta un monitor la intrările DisplayPort.
Acest PC oferă un port de încuietoare Kensington, care permite
utilizatorilor să fixeze PC-ul în poziţie cu o cheie sau un dispozitiv PIN
mecanic ataşat printr-un cablu de metal cauciucat. Capătul cablului
are o mică buclă care permite înfăşurarea cablului în jurul unui obiect
permanent, cum ar fi o masă grea sau un alt echipament similar, blocând
PC-ul în poziţie.
1-5
1
2
4
5
3
6
7
Cubi 3 Silent
1-6
1
Ventilator
2
Mufă de alimentare
3
Mufă LAN
Ventilatorul de pe incintă este utilizat pentru convecţia aerului şi pentru a
preveni supraîncălzirea echipamentului. Nu acoperiţi ventilatorul.
Adaptorul c.a./c.c. converteşte curentul alternativ în curent continuu
pentru această mufă. Energia furnizată cu ajutorul acestei mufe asigură
alimentarea PC-ului. Pentru a preveni deteriorarea PC-ului, utilizaţi
întotdeauna adaptorul furnizat.
Mufa standard LAN RJ-45 este furnizată pentru conectarea la reţeaua
locală (LAN). Puteţi conecta un cablu de reţea la aceasta.
Verde/ Portocaliu
LED Culoare Stare LED
Condiţie
Galben
Oprit
Legătura LAN nu este stabilită.
Aprins (continuu)
Legătura LAN este stabilită.
Aprins (intermitent)
Computerul comunică cu un alt computer din reţeaua LAN.
Oprit
Este selectată rata de date de 10 Mbit/s.
Aprins
Este selectată rata de date de 100 Mbit/s.
Aprins
Este selectată rata de date de 1000 Mbit/s.
Verde
Portocaliu
4
Galben
DisplayPort
DisplayPort este o interfaţă de afişare digitală standard. Acest conector
este utilizat pentru a conecta un monitor la intrările DisplayPort.
Prezentare generală
5
Port USB 3.1 Gen1
6
Port ieşire HDMI
Portul USB (Magistrală serială universală) este oferit pentru ataşarea
dispozitivelor USB, cum ar fi o tastatură, un mouse sau alte dispozitive
compatibile USB. Acesta acceptă o rată maximă de transfer de date de
5 Gbit/s (super viteză). Portul USB 3.1 gen. 1 este retrocompatibil cu
dispozitivele USB 2.0.
Interfaţa multimedia cu definiţie înaltă (HDMI) este o interfaţă audio/
video complet digitală, capabilă să transmită fluxuri necomprimate.
HDMI acceptă toate formatele TV, inclusiv formatele video standard,
îmbunătăţite sau de înaltă definiţie, plus audio digital multicanal printr-un
singur cablu.
7
Port încuietoare Kensington
Acest PC oferă un port de încuietoare Kensington, care permite
utilizatorilor să fixeze PC-ul în poziţie cu o cheie sau un dispozitiv PIN
mecanic ataşat printr-un cablu de metal cauciucat. Capătul cablului
are o mică buclă care permite înfăşurarea cablului în jurul unui obiect
permanent, cum ar fi o masă grea sau un alt echipament similar, blocând
PC-ul în poziţie.
1-7
hh Vedere din stânga
1
Cubi 3 Silent S
1
1-8
Port USB 2.0
Portul USB (Magistrală serială universală) este oferit pentru ataşarea
dispozitivelor USB, cum ar fi o tastatură, un mouse sau alte dispozitive
compatibile USB. Acesta acceptă o rată maximă de transfer de date de
480 Mbit/s (viteză ridicată).
2
Noţiuni de bază
Sfaturi pentru siguranţă şi confort
Acest sistem este o platformă portabilă care vă permite să lucraţi oriunde. Cu toate
acestea, alegerea unui spaţiu de lucru bun este importantă dacă trebuie să lucraţi cu
PC-ul o perioadă lungă de timp.
1. Spaţiul de lucru trebuie să aibă o iluminare suficientă.
2. Alegeţi un birou şi un scaun adecvat şi reglaţi-le înălţimea, pentru a se potrivi
poziţiei dvs. în timpul lucrului.
3. Staţi drept pe scaun şi menţineţi-vă o poziţie dreaptă. Reglaţi spătarul scaunului
(dacă este posibil) pentru ca spatele să stea confortabil.
4. Aşezaţi-vă picioarele direct şi natural pe podea, astfel încât genunchii şi coatele
să aibă o poziţie adecvată (circa 90 de grade) în timpul funcţionării.
5. Aşezaţi-vă mâinile în mod natural pe birou, pentru a susţine încheieturile.
6. Evitaţi utilizarea PC-ului într-un spaţiu care poate cauza disconfort (de exemplu,
în pat).
7. Acest sistem este un dispozitiv electric. Trataţi-l cu mare grijă, pentru a preveni
accidentarea personală.
2-2
Noţiuni de bază
Instalare hardware
hh Conectarea alimentării de c.a.
1. Despachetaţi pachetul pentru a găsi adaptorul c.a./c.c. şi cablul de alimentare c.a.
2. Conectaţi adaptorul şi cablul de alimentare.
3. Conectaţi mufa de alimentare.
4. Conectaţi cablul de alimentare la priza electrică.
3
3
Cubi 3 Silent S
Cubi 3 Silent
3
4
2
hh Deconectarea alimentării de c.a.
5. Mai întâi, deconectaţi cablul de alimentare de c.a. de la priză.
6. Deconectaţi cablul de alimentare cu c.a. de la acest sistem.
Important
Când deconectaţi cablul de alimentare de c.a., apucaţi întotdeauna conectorul cablului.
Nu trageţi niciodată direct de cablu.
2-3
hh Pornirea sistemului
Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni sistemul.
2-4
3
Operaţii de sistem
Acest capitol vă oferă informaţii esenţiale cu privire la operaţiile disponibile ale
sistemului.
Important
Toate informaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
Gestionarea energiei
Gestionarea energiei computerelor personale (PC-uri) şi a monitoarelor are potenţialul
de a economisi cantităţi semnificative de electricitate, precum şi de a oferi beneficii
semnificative din punct de vedere ecologic.
Pentru a utiliza eficient energia, deconectaţi monitorul de la sursa de alimentare sau
treceţi PC-ul în modul Repaus după o perioadă de inactivitate a utilizatorului.
hh Gestionarea energiei în sistemul Windows 10
■■ Meniul [Power Options] (Opţiuni de alimentare) din sistemul de operare
Windows permite controlul caracteristicilor de gestionare a energiei pentru
monitor, unitatea de hard disk şi baterie. Faceţi clic dreapta pe [Start]
, selectaţi [Control Panel] (Panou de control) din listă şi apoi faceţi clic pe
[System and Security] (Sistem şi securitate).
3-2
Selectaţi [Power Options] (Opţiuni de alimentare) şi alegeţi un plan de alimentare
care corespunde nevoilor dvs. personale. De asemenea, puteţi configura precis
setările, făcând clic pe [Change plan settings] (Modificare setări plan).
■■ Meniul Shut Down Computer (Închidere computer) prezintă opţiunile Sleep
(Repaus) (S3/S4) şi Shut Down (Închidere) (S5) pentru o gestionare rapidă şi
uşoară a alimentării sistemului dvs.
hh Gestionarea energiei prin monitoare cu certificare
ENERGY STAR (opţional)
Caracteristica de gestionare a energiei permite computerului
să iniţieze un mod de alimentare redusă sau „Repaus” după o
perioadă de inactivitate a utilizatorului. Când se utilizează cu un
monitor extern cu certificare ENERGY STAR, această caracteristică
acceptă şi caracteristici similare de gestionare a energiei ale
monitorului. Pentru a beneficia de aceste economii potenţiale de
energie, caracteristica de gestionare a energiei a fost prestabilită să se comporte în
următoarele moduri atunci când sistemul funcţionează pe alimentare de c.a.:
■■ Oprire afişaj după 10 de minute
■■ Iniţiere Repaus după 30 de minute
Operaţii de sistem
hh Reactivarea sistemului
Computerul va putea reveni din modul economisire energie ca răspuns la o comandă
provenită de la una din următoarele surse:
■■ butonul de alimentare,
■■ reţea (Wake On LAN - Activare în LAN),
■■ mouse-ul,
■■ tastatura.
Sfaturi pentru economisirea energiei:
■■ Opriţi monitorul apăsând pe butonul de alimentare al LCD-ului după o perioadă
de inactivitate a utilizatorului.
■■ Reglaţi setările din Power Options (Opţiuni alimentare) în sistemul de operare
Windows pentru a optimiza administrarea alimentării PC-ului.
■■ Instalaţi software de economisire a consumului de energie pentru a administra
consumul de energie al PC-ului.
■■ Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare c.a. sau scoateţi din funcţiune
priza de perete dacă PC-ul este lăsat neutilizat pentru un timp, pentru a obţine
un consum de energie zero.
3-3
Conexiunea de reţea (Windows 10)
hh Reţea cu fir
1. Faceţi clic dreapta pe [Start]
listă.
şi selectaţi [Control Panel] (Panou de control) din
2. Selectaţi [View network status and tasks] (Vizualizare stare şi sarcini de reţea) sub
[Network and Internet] (Reţea şi internet).
3-4
3. Selectaţi [Set up a new connection or network] (Configurare conexiune sau reţea
nouă).
Operaţii de sistem
4. Alegeţi opţiunea [Connect to the Internet] (Conectare la internet) şi faceţi clic pe
[Next] (Următorul).
5. Selectaţi [Broadband (PPPoE)] (Bandă largă (PPPoE)) pentru a vă conecta utilizând
DSL sau cablu care necesită un nume de utilizator şi o parolă.
6. Tastaţi informaţiile de la furnizorul de servicii Internet (ISP) şi faceţi clic pe [Connect]
(Conectare) pentru a stabili conexiunea LAN.
3-5
hh Reţea fără fir
1. M
ergeţi la [Start]
, faceţi clic pe [Settings] (Setări) şi selectaţi [Network and
Internet] (Reţea şi Internet).
2. Pe ecran va apărea o listă a conexiunilor WLAN disponibile. Alegeţi o conexiune din
listă.
3. Pentru a stabili o nouă conexiune, selectaţi [Network and Sharing Center] (Reţea şi
centru de partajare).
3-6
4. S
electaţi [Set up a new connection or network] (Configurare conexiune sau reţea
nouă).
5. În continuare, alegeţi [Manually connect to a wireless network] (Conectare manuală
la o reţea fără fir) şi faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua.
6. Introduceţi informaţii pentru reţeaua fără fir pe care doriţi să o adăugaţi şi faceţi clic
pe [Next] (Următorul) pentru a continua.
7. A fost creată o conexiune WLAN nouă.
Operaţii de sistem
Recuperarea sistemului (Windows 10)
Printre scopurile utilizării funcţiei System Recovery (Recuperare sistem) se poate
număra:
■■ Restabileşte sistemul la starea iniţială a setărilor implicite ale producătorului
original.
■■ Când survin unele erori la sistemul de operare aflat în uz.
■■ Când sistemul de operare este afectat de un virus şi nu poate funcţiona normal.
■■ Când doriţi să instalaţi sistemul de operare cu alte limbi integrate.
Înainte de a utiliza funcţia System Recovery (Recuperare sistem), faceţi copii de rezervă
pentru datele salvate în unitatea sistemului dvs. pe alte dispozitive de stocare.
Dacă soluţia următoare nu reuşeşte să vă recupereze sistemul, contactaţi distribuitorul
local autorizat sau un centru de service pentru asistenţă suplimentară.
3-7
Resetaţi acest PC
1. Mergeţi la [Start]
, faceţi clic pe [Settings] (Setări) şi selectaţi [Update and
security] (Actualizare şi securitate).
2. Selectaţi [Recovery] (Recuperare) şi faceţi clic pe [Get started] (Introducere) de
sub [Reset this PC] (Resetaţi acest PC) pentru a iniţia procesul de recuperare a
sistemului.
3-8
3. Va apărea ecranul [Choose an option] (Alegeţi o opţiune). Alegeţi între [Keep my
files] (Păstrează fişierele personale) şi [Remove everything] (Elimină totul).
Păstrează fişierele personale
Resetaţi
acest PC
Elimină totul
Doar unitatea pe care
este instalat Windows
Toate unităţile
Elimină numai fişierele mele
Elimină fişierele şi curăţă unitatea
Elimină numai fişierele mele
Elimină fişierele şi curăţă unitatea
Operaţii de sistem
hh Păstrează fişierele personale
1. Selectaţi [Keep my files] (Păstrează fişierele personale).
2. Ecranul [Your apps will be removed] (Aplicaţiile dvs. vor fi eliminate) afişează o listă
de aplicaţii care vor trebui reinstalate de pe web sau de pe discurile de instalare.
Faceţi clic pe [Next] (Următorul) pentru a continua.
3-9
3. În următorul ecran vor fi afişate modificările care vor fi efectuate în timpul procesului.
Faceţi clic pe [Reset] (Resetare) pentru a iniţia resetarea sistemului.
hh Elimină totul
1. Selectaţi [Remove everything] (Elimină totul).
2. Dacă aveţi mai multe unităţi hard disk, va apărea un ecran în care vi se solicită să
alegeţi între [Only the drive where Windows is installed] (Doar unitatea pe care este
instalat Windows) şi [All drives] (Toate unităţile).
3. Apoi, selectaţi între [Just remove my files] (Elimină numai fişierele mele) şi [Remove
files and clean the drive] (Elimină fişierele şi curăţă unitatea).
3-10
4. În următorul ecran vor fi afişate modificările care vor fi efectuate în timpul procesului.
Faceţi clic pe [Reset] (Resetare) pentru a iniţia resetarea sistemului.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement