MSI Optix AG32C monitor Brugermanual

MSI Optix AG32C monitor Brugermanual
Optix-serien
LCD-skjerm
Optix AG32CV (3KA0)
Optix AG32C (3KA0)
Innhold
Merknad om opphavsrett og varemerker����������������������������������������������������������������iii
Revisjon������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Teknisk støtte����������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Sikkerhetsinstrukser������������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE-samsvar������������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring������������������������������������������������������������vi
WEEE-erklæring����������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Informasjon om kjemiske stoffer����������������������������������������������������������������������������vii
RoHS-erklæring�����������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Komme i gang�������������������������������������������������������� 1-1
Pakkens innhold��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Installere skjermstativet���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Justere skjermen�������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4
Skjermoversikt������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-5
Koble skjermen til PC-en�������������������������������������������������������������������������������������� 1-7
ii
OSD-oppsett����������������������������������������������������������� 2-1
Skjermmenyknapp����������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
Oppsettmeny for skjermmeny������������������������������������������������������������������������������ 2-4
Vedlegg������������������������������������������������������������������ A-1
Spesifikasjoner�����������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Forhåndsinnstilte visningsmoduser����������������������������������������������������������������������A-3
Feilsøking�������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-4
Forord
Merknad om opphavsrett og
varemerker
Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Med enerett. MSI-logoen som brukes er et
registrert varemerke for Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle andre merker og navn som
er nevnt, kan være varemerker med sine egne eiere. Ingen garanti for nøyaktighet
eller fullstendighet er uttrykt eller underforstått. MSI forbeholder seg retten til å gjøre
endringer i dette dokumentet uten forvarsel.
Revisjon
Revisjon
V1.0
Dato
2019/12
Teknisk støtte
Hvis det oppstår et problem med produktet og du ikke finner løsningen i bruksanvisningen,
kan du kontakte kjøpsstedet eller din lokale distributør. Eventuelt besøker du
https://www.msi.com/support/ for ytterligere veiledning.
iii
Sikkerhetsinstrukser
◙◙
◙◙
◙◙
Les sikkerhetsintruksene nøye og helt ut.
Alle forsiktighetsregler og advarsler på enheten eller i brukerveiledningen
skal bemerkes.
Overlat vedlikehold kun til kvalifisert personell.
Behold bruksanvisningen som følger med i pakken for framtidig bruk.
For å unngå fare for brann eller støt må enheten holdes borte fra fuktighet og høy
temperatur.
Legg enheten på et underlag med god støtte før oppsett.
iv
◙◙
◙◙
Kontroller at strømspenningen er innenfor sikkerhetsområdet og er justert
riktig til en verdi av 100–240 V før du kobler enheten til strømkontakten. Ikke
deaktiver den beskyttende jordkontakten i støpslet. Enheten må være koplet
til en jordet stikkontakt.
Koble alltid strømledningen fra stikkontakten, eller slå av strømmen til
stikkontakten, hvis enheten skal stå ubrukt en stund for å unngå forbruk av
strøm.
Ventilatoren på enheten brukes for luftkonveksjon og for å unngå at enheten
overopphetes. Ikke dekk til viften.
Ikke la enheten stå i et miljø uten luftsirkulering med en lagringstemperatur over
60OC eller under -20OC, da dette kan skade enheten.
MERK: Maksimal brukstemperatur er omtrent 40 OC.
Når du skal rengjøre enheten, må du ta ut støpselet. Bruk en myk klut, og ikke
industrielle kjemikalier, til å rengjøre enheten. Hell aldri væske i åpninger, siden
dette kan føre til skader på enheten eller forårsake elektriske støt.
Forord
Legg strømledningen slik at folk ikke lett kan tråkke på den. Ikke plasser noe på
strømkabelen.
Hold alltid gjenstander med sterke magnetfelt eller elektrisk effekt borte fra
enheten.
Hvis noen av følgende situasjoner oppstår, må enheten undersøkes av
servicepersonale:
◙◙ Strømledningen eller støpslet er skadet.
◙◙ Væske har kommet inn i enheten.
◙◙ Enheten har vært utsatt for fuktighet.
◙◙ Enheten virker ikke bra eller du får ikke brukt den i henhold til
bruksanvisningen.
◙◙ Enheten har falt og er skadet.
◙◙ Enheten viser tydelige tegn på brudd.
Miljøvennlige egenskaper ved produktet
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Redusert energiforbruk under bruk og standby
Begrenset bruk av stoffer som er farlige for miljøet og helsen
Enkel å demontere og resirkulere
Redusert bruk av naturlige ressurser ved oppmuntring av resirkulering
Forlenget produktlevetid gjennom enkle oppgraderinger
Mindre søppel gjennom tilbakeleveringspolicy
Miljøvernpolicy
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produktet er designet for å gjøre det mulig å gjenbruke delene og gjøre
resirkulering mulig, og bør ikke kastes ved slutten av levetiden.
Brukere bør kontakte sin lokale renovasjonsanlegg for resirkulering og
kasting av deres produkter ved slutten av levetiden.
Besøk MSI-websiden og finn en distributør i nærheten for mer informasjon
om resirkulering.
Brukere kan også nå oss på gpcontdev@msi.com for informasjon om riktig
deponering, retur, resirkulering og demontering av MSI-produkter.
★ Advarsel! Overbruk av skjermer vil trolig påvirke synet.
★ Anbefalinger:
1. Ta en 10-minutters pause for hvert 30 minutt med skjermtid.
2. Barn under 2 år skal ikke få skjermtid. For barn over 2 år bør skjermtiden være
begrenset til mindre enn én time per dag.
v
CE-samsvar
Denne enheten er i samsvar med kravene fastsatt i rådsdirektiv
om tilnærming av lover i medlemslandene relatert til direktivene om
Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), Lavspenning (2014/35/
EU), Økodesign og energimerking (2009/125/EF) og Farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk utstyr (2011/65/EU).
Dette produktet er testet og funnet å overholde de harmoniserte standarder for ITutstyr som er utgitt under Direktiver i Den europeiske unions tidende.
FCC-B radiofrekvens
interferens-erklæring
vi
Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene
for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene.
Disse kravene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser for utstyr som er
installert i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi
og kan, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, forårsake
skadelig interferens i radiokommunikasjoner. Det gis imidlertid ingen garanti for at
det ikke vil oppstå forstyrrelser i enkelte installasjoner. Hvis dette utstyret forårsaker
skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av
og på, anbefales at brukeren forsøker å avhjelpe interferensen ved et av tiltakene
nedenfor:
■■ Stille inn eller flytte mottakerantennen.
■■ Øk avstand mellom utstyret og mottaker.
■■ Koble utstyret til en kontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koplet
til på.
■■ Spørre forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.
Melding 1
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er
ansvarlig for samsvar kan føre til at brukerens rett til å betjene utstyret annuleres.
Melding 2
Skjermede grensesnittkabler og vekselstrømledning, hvis noen, må brukes i samsvar
med utstrålingsgrensene.
Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-kravene. Driften er underlagt to
betingelser:
1. denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og
2. denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan
forårsake uønsket drift.
MSI Computer Corp.
901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA
(626)913-0828
www.msi.com
Forord
WEEE-erklæring
Under den europeiske unions ("EU"s) direktiv om avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr, direktiv 2002/96/EF, som tådde i kraft 13. august 2005,
kan produkter av typen "elektrisk og elektronisk utstyr" ikke kastes som
kommunalt avfall lenger, og produsenter av dekket elektronisk utstyr vil
være forpliktet til å ta tilbake slike produkter på slutten av levetiden.
Informasjon om kjemiske stoffer
I overensstemmelse med reguleringer om kjemiske stoffer, som EU REACHreguleringen (EF-regulering nr. 1907/2006 til det europeiske parlamentet og rådet),
gir MSI informasjon om kjemiske stoffer i produkter på:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
RoHS-erklæring
Japan JIS C 0950-materialerklæring
En japansk forskrift, definert av spesifikasjon JIS C 0950, krever at produsenter oppgir
materialinnholdserklæringer for visse kategorier av elektroniske produkter som tilbys
for salg etter 1. juli 2006.
https://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html
India RoHS
Dette produktet er i samsvar med «India E-waste (Management and Handling) Rule
2011» som forbyr bruk av bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler eller
polybromerte difenyletere i konsentrasjoner som overstiger 0,1 vekt % og 0,01 vekt %
for kadmium, bortsett unntakene angitt i vedlegg 2 av regelen.
Tyrkiske EEE-forskrifter
Samsvarer med EEE-forskriftene i Republikken Tyrkia
Begrensning av farlige stoffer i Ukraina
Utstyret er i samsvar med kravene i teknisk forskrift, godkjent av resolusjonen til
Ukrainas Ministerkabinett per 3. desember 2008 nr. 1057 i form av restriksjoner for
bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
Vietnam RoHS
Per 1. desember 2012 er alle produktene produsert av MSI i samsvar med rundskrivet
30/2011/TT-BCT som midlertidig regulerer de tillatte grensene for en rekke farlige
stoffer i elektroniske og elektriske produkter.
vii
1
Komme i gang
Dette kapitlet gir deg informasjon om prosedyrer for maskinvareoppsett. Når
du kopler til andre enheter, må du vær forsiktig når du holder enhetene og
bruke en jordet håndleddsstropp for å unngå statisk elektrisitet.
VIKTIG
•
•
Illustrasjonene er kun ment som referanse. Skjermen kan variere i
utseende.
Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermen.
Pakkens innhold
1. Skjerm
2. Støtte
3. Stativbase med skrue
4. Strømledning
5. HDMI-kabel (valgfritt)
6. DisplayPort-kabel (valgfritt)
7. DVI-D-kabel (valgfritt)
8. Hurtigstartveiledning
9. Garantikort
* Kontakt kjøpsstedet eller din lokale distributør hvis noen av elementene er skadet
eller mangler.
* Pakkens innhold kan variere fra land til land.
1-2
Komme i gang
Installere skjermstativet
1. Fest stativet på skjermen og stram stativet med skruene.
2. Koble basen til stativet, og stram baseskruen for å sikre basen.
3. Plasser beskyttelsesdekselet.
VIKTIG
Plasser skjermen på en myk, beskyttet overflate for å unngå riper på skjermen.
1
2
3
1-3
Justere skjermen
Denne skjermen er designet for maksimal visningskomfort med justeringsfunksjoner.
VIKTIG
Unngå å berøre skjermpanelet når du justerer skjermen.
-5
1-4
O
O
10
Komme i gang
Skjermoversikt
6
M
1
E
2
3
4
5
1-5
7
8
9
10
1
Menyknapp
2
Velg-knapp
3
Velg-knapp
4
Enter-knapp
5
Strømknapp
6
LED-indikator:
Blå: På
Blinker blått Ventemodus
1-6
7
DVI-D-port
8
HDMI-port
9
DisplayPort
10
Strømkontakt
Komme i gang
Koble skjermen til PC-en
1. Slå av datamaskinen.
2. Koble DVI-D-/HDMI-/DisplayPort-kabelen fra skjermen til datamaskinen.
3. Monter skjermens strømadapter og strømkabel. (Figur A)
4. Koble strømkabelen til strømkontakten på skjermen. (Figur B)
5. Sett strømledningen inn i stikkontakten. (Figur C)
6. Slå på skjermen. (Figur D)
7. Slå på datamaskinen, så oppdager skjermen signalkilden automatisk.
B
C
D
A
1-7
2
OSD-oppsett
Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om oppsett på skjermmenyene.
VIKTIG
All informasjon kan endres uten forvarsel.
Skjermmenyknapp
Skjermen har et sett med knapper som hjelper deg med å navigere på skjermmenyen
(OSD).
M
2-2
E
OSD-oppsett
Du kan bruke disse som hurtigtaster for å stille inn raskt uten å gå inn i skjermmenyen.
Skjermmenyknapp
Funksjon
Game Mode (Spillmodus)
Grunnleggende betjening
■■ Trykk
-knappen for å gå inn i denne
innstillingen.
■■ Trykk
eller
for å velge.
■■ Trykk E -knappen for å bekrefte og
avslutte.
Screen Assistance
(Skjermhjelp)
■■ Trykk
-knappen for å gå inn i denne
innstillingen.
■■ Trykk
eller
for å velge.
■■ Trykk E -knappen for å bekrefte og
avslutte.
2-3
Input Source
(Inngangskilde)
■■ Trykk E -knappen for å gå inn i denne
innstillingen.
■■ Trykk
E
eller
for å velge.
■■ Trykk E -knappen for å bekrefte og
avslutte.
Oppsettmeny for skjermmeny
Trykk M-knappen for å gå inn i hovedskjermmenyen (OSD). Når du er inne i
E for å stille inn ønsket funksjon etter
skjermmenyen, bruker du knappene M
dine personlige preferanser.
Skjermmenyknappene brukes på følgende måte.
Skjermmenyknapp
M
Grunnleggende betjening
■■ Avslutte gjeldende meny
■■ Velge funksjonsmenyer og elementer
■■ Justere funksjonsverdier oppover
■■ Velge funksjonsmenyer og elementer
■■ Justere funksjonsverdier nedover
2-4
E
■■ Gå inn i undermenyene
■■ Bekrefte et valg eller en innstilling
OSD-oppsett
hh GAMING (SPILL)
1. nivås meny
2./3. nivås meny
Beskrivelse
Game Mode
(Spillmodus)
User (Bruker)
Brukermodus.
FPS
Skytespillmodus.
Racing (Bilspill)
Bilspillmodus.
RTS
Strategispillmodus.
RPG
Rollespillmodus.
OFF (AV)
■■ Denne funksjonen optimaliser
bakgrunnslysstyrken og anbefales for
skytespill.
Night Vision
(Mørkesyn)
Normal
Strong (Sterk)
Strongest (Sterkest)
A.I.
Response Time
(Responstid)
Normal
Fast (Rask)
■■ Brukere kan justere Responstid i alle
moduser.
Fastest (Raskest)
Zero Latency
(Null forsinkelse)
(OFF) (AV)
(ON) (PÅ)
■■ Brukere kan justere dette
elementet i alle moduser,
inngangskilder, oppløsninger og
skjermoppdateringsfrekvenser.
■■ Når FreeSync er aktivert, må Null
forsinkelse stilles til PÅ.
2-5
1. nivås meny
2./3. nivås meny
Beskrivelse
Refresh Rate
(Oppdateringsfrekv.)
Location
(Plassering)
■■ Brukere kan justere
Oppdateringsfrekvens i alle moduser.
■■ Standard
oppdateringsfrekvensplassering er
oppe til venstre. Plasseringen kan
justeres i skjermmenyen.
Oppe til
venstre
Oppe til høyre
Nede til
venstre
Nede til høyre
Customize
(Definer)
OFF (AV)
ON (PÅ)
Alarm Clock
(Alarmklokke)
Location
(Plassering)
Oppe til
venstre
Oppe til høyre
Nede til
venstre
■■ Brukere kan justere Alarmklokke i alle
moduser.
■■ Standard Alarmklokkeplassering er
Oppe til venstre. Brukere kan velge
plassering selv.
Nede til høyre
Customize
(Definer)
OFF (AV)
15:00
00:01~99:59
30:00
45:00
2-6
60:00
Screen Assistance
(Skjermhjelp)
None (Ingen)
■■ Brukere kan justere Skjermhjelp i alle
moduser.
Icon (Ikon)
Position
(Plassering)
Reset
(Tilbakestill)
FreeSync
■■ FreeSync forhindrer skjermrivning.
■■ DisplayPort eller HDMI er som
standard satt til PÅ og kan
slås PÅ/AV ved alle moduser,
oppløsninger, inngangskilder og
skjermoppdateringsfrekvenser.
(OFF) (AV)
(ON) (PÅ)
hh Professional (Profesjonell)
1. nivås meny
2. nivås meny
Beskrivelse
Pro Mode
(Pro-modus)
User (Bruker)
Standardmodus. Alle elementer kan justeres av
brukerne.
Reader (Leser)
Alle elementer kan justeres av brukerne.
Cinema (Film)
Alle elementer kan justeres av brukerne.
Designer
Alle elementer kan justeres av brukerne.
OSD-oppsett
1. nivås meny
2. nivås meny
Eye Saver
(Øyesparing)
Beskrivelse
(OFF) (AV)
(ON) (PÅ)
HDCR
(OFF) (AV)
(ON) (PÅ)
Image Enhancement OFF (AV)
(Bildeforbedring)
Weak (Svak)
Medium (Middels)
Strong (Sterk)
■■ Øyesparing beskytter øynene mot blått lys.
Når Øyesparing er aktivert, justeres skjermens
fargetemperatur til en mer gul tone.
■■ Brukere kan justere Øyesparing i alle
moduser.
■■ Når Pro-modus er satt til Leser, må
Øyesparing aktiveres.
■■ Brukere kan justere HDCR i alle moduser.
■■ HDCR forbedrer bildekvaliteten ved å øke
kontrasten i bilder.
■■ Når HDCR er PÅ, blir Lysstyrke gråtonet.
■■ Bildeforbedring forbedrer bildekanter for å
forbedre konturskarpheten.
■■ Brukere kan justere Bildeforbedring i alle
moduser.
Strongest (Sterkest)
hh Image (Bilde)
1. nivås meny
2./3. nivås meny
Beskrivelse
Brightness
(Lysstyrke)
0-100
■■ Brukere kan justere Lysstyrke i modusene
Bruker, RTS, RPG og Leser.
Contrast (Kontrast)
0-100
■■ Brukere kan justere Kontrast i alle
moduser.
Sharpness
(Skarphet)
0-5
■■ Brukere kan justere Skarphet i alle
moduser.
■■ Skarphet forbedrer klarhet og detaljer i
bilder.
Color Temperature
(Fargetemperatur)
Cool (Kjølig)
■■ Standard fargetemperatur er Normal.
■■ Brukere kan justere Fargetemperatur i
Tilpassingsmodus.
Normal
Warm (Varm)
Customization R (0-100)
(Tilpassing)
G (0-100)
B (0-100)
Screen Size
(Skjermstørrelse)
Auto
4:3
16:9
■■ Brukere kan justere Skjermstørrelse
i alle moduser, oppløsninger og
skjermoppdateringsfrekvenser.
hh Input Source (Inngangskilde)
1. nivås meny
DVI
HDMI
DP
2./3. nivås meny
Beskrivelse
Brukere kan justere Inngangskilde i alle
moduser.
2-7
hh Hot Key (Hurtigtast)
1. nivås meny
2. nivås meny
Venstre/Høyre/Enter
OFF (AV)
Beskrivelse
■■
Brightness (Lysstyrke) ■■
■■
Game Mode
(Spillmodus)
Venstre-knappen er som standard Spillmodus.
Høyre-knappen er som standard Skjermhjelp.
Enter-knappen er som standard
Inngangskilde.
Screen Assistance
(Skjermhjelp)
Alarm Clock
(Alarmklokke)
Input Source
(Inngangskilde)
Refresh Rate
(Oppdateringsfrekv.)
Information on Screen
(Informasjon på
skjerm)
hh Setting (Innstilling)
2-8
1. nivås meny
2. nivås meny
Beskrivelse
Language (Språk)
繁體中文
■■ Standard språk er engelsk.
■■ Brukere må trykke Midt-knappen for å
bekrefte og bruke valgt språk.
■■ Språk er en uavhengig innstilling.
Brukernes egen språkinnstilling overstyrer
fabrikkstandard. Når brukere setter Tilbakestill
til Ja, vil ikke språket endres.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Flere språk kommer
snart)
Transparency
(Gjennomsiktighet)
0~5
Brukere kan justere Gjennomsiktighet i alle
moduser.
OSD Time Out
(Tidsavbrudd for
skjermmenyene)
5~30
Brukere kan justere tidsavbrudd for
skjermmenyene i alle moduser.
OSD-oppsett
1. nivås meny
LED
2. nivås meny
(OFF) (AV)
(ON) (PÅ)
Power Button
(Strømknapp)
Information on
Screen (Informasjon
på skjerm)
Reset (Tilbakestill)
OFF (AV)
Standby
(Ventemodus)
(OFF) (AV)
(ON) (PÅ)
YES (JA)
NO (NEI)
Beskrivelse
■■ Brukere kan sette LED til PÅ eller AV.
■■ Standard er PÅ.
■■ Optix AG32C støttes.
■■ Når strømknappen holdes inne i 5 sekunder,
slås skjermen av.
■■ Brukere kan angi strømstatus når skjermen
er av.
■■ Når det er satt til AV, vil skjermen være helt
avslått.
■■ Når det er satt til Ventemodus, slås panelet
og baklyset av, men skjermen kan fremdeles
aktiveres ved operativsystemet slik at
ikonet og skjermen på skrivebordet ikke blir
oppdatert.
■■ Informasjon om status til skjermen vises på
høyre side av skjermen.
■■ Brukeren kan aktivere eller deaktivere
informasjon på skjerm. Standard er AV.
Brukere kan tilbakestille og gjenopprette
innstillingene til original skjermmenystandard i
alle moduser.
2-9
A
Vedlegg
VIKTIG
All informasjon kan endres uten forvarsel.
Spesifikasjoner
Modell
Optix AG32CV (3KA0) / Optix AG32C (3KA0)
Størrelse
80,01 cm
Kurvatur
1800R
Paneltype
VA
Oppløsning
1920 x 1080 ved 165Hz
Sideforhold
16:9
Lysstyrke (nits)
250
Kontrastforhold
3000:1
Oppdateringsfrekv.
165Hz
Responstid
1 ms
Inngangsgrensesnitt
DVI-D x 1, HDMI 2.0 x1, DP x1
Betraktningsvinkler
178° (H) , 178° (V)
DCI-P3/ sRGB
85% / 115%
Overflatebehandling
Visningsfarger
A-2
Antirefleks
16,7 M (8-biters)
Strømtype
Ekstern strømadapter
Adapter-spes.
Modell: SOY-1200500 / SUN-1200500
Strøminngang
100–240 V vekselstrøm, 50–60 Hz, 1,7 A maks.
Utgangseffekt
12 V, 5 A
Justering (vipping)
-5° ~ 10°
VESA-montering
Mål (B x H x D)
710,38 × 509,55 × 212,5 mm
Nettovekt
Omgivelser
■■ Platetype: 100 x 100 mm
■■ Skruetype: M4x10 mm
▶▶ Tråddiameter: 4 mm
▶▶ Gjengestigning: 0,7 mm
▶▶ Gjengelengde: 10 mm
6,62 kg (netto) / 8,94 kg (brutto)
Drift
Temperatur: 0 til 40 °C
Fuktighet: 20 til 90 %, ikke-kondenserende
Høyde: 0 ~ 5 000m
Lagring
Temperatur: -20 til 60 °C
Fuktighet: 10 til 90 %, ikke-kondenserende
Vedlegg
Forhåndsinnstilte visningsmoduser
Standard
Oppløsning
Optix AG32CV (3KA0) / Optix AG32C
(3KA0)
HDMI / DP
DVI-D
640 x 480 ved 60Hz
V
V
640 x 480 ved 67Hz
V
V
640 x 480 ved 72Hz
V
V
640 x 480 ved 75Hz
V
V
720 x 400 ved 70Hz
V
V
720x480 ved 60Hz
V
720x576 ved 50Hz
V
800 x 600 ved 56Hz
V
V
800 x 600 ved 60Hz
V
V
800 x 600 ved 72Hz
V
V
800 x 600 ved 75Hz
V
V
1024 x 768 ved 60Hz
V
V
1024 x 768 ved 70Hz
V
V
1024 x 768 ved 75Hz
V
V
1280 x 1024 ved 60Hz
V
V
1280 x 1024 ved 75Hz
V
V
WXGA+
1440 x 900 ved 60 Hz
V
V
WSXGA+
1680 x 1050 ved 60Hz
V
V
Full HD
1920 x 1080 ved 60Hz
V
V
1920 x 1080 ved 120Hz
V
V
1920 x 1080 ved 144Hz
V
V
1920 x 1080 ved 165Hz
V
V
480P
V
V
576P
V
V
720P
V
V
1080i
V
V
1080P
V
V
1080P ved 120 Hz
V
V
VGA
Dos-modus
SVGA
XGA
SXGA
Videotimingoppløsning
A-3
Feilsøking
Strøm-LED-lampen er slått av.
■■ Trykk skjermens strømknapp på nytt.
■■ Kontroller at skjermens strømkabel er riktig tilkoblet.
Intet bilde.
■■
■■
■■
■■
Kontroller at datamaskinens skjermkort er riktig installert.
Kontroller datamaskinen og skjermen er koblet til stikkontakt og slått på.
Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet.
Systemet kan være i ventemodus. Trykk en tast for å aktivere skjermen.
Skjermbildet er ikke riktig størrelse eller sentrert.
Se Forhåndsinnstilte skjermmoduser for å stille inn datamaskinen til en innstilling
som passer til skjermen.
Ingen Plug and Play.
A-4
■■ Kontroller at skjermens strømkabel er riktig tilkoblet.
■■ Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet.
■■ Kontroller at datamaskinen og skjermkortet er Plug and Play-kompatible.
Ikonene, skrifttypen eller skjermen er utydelige, uklare eller har
fargeproblemer.
■■
■■
■■
■■
■■
Unngå å bruke videoforlengelseskabler.
Juster lysstyrke og kontrast.
Juster RGB-farger eller fargetemperatur.
Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet.
Se etter bøyde pinner på kontakten til signalkabelen.
Skjermen begynner å blinke eller viser bølger.
■■ Endre oppdateringsfrekvensen for å samsvare med skjermens egenskaper.
■■ Oppdater driverne til skjermkortet.
■■ Hold skjermen borte fra elektriske enheter som kan forårsake
elektromagnetisk interferens (EMI).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement