MSI Optix G241 monitor Ръководство за употреба

MSI Optix G241 monitor Ръководство за употреба | Manualzz

Серия Optix

LCD монитор

Optix G241 (3BA4)

Optix G271 (3CB5)

ii

Contents

Съобщение за авторски права и търговски марки ��������������������������������������������� iii

Редакция ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� iii

Техническа поддръжка������������������������������������������������������������������������������������������ iii

Инструкции за безопасност ���������������������������������������������������������������������������������� iv

CE съвместимост �������������������������������������������������������������������������������������������������� vi

Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения ����������������������������������� vi

Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване ������������������������������������������������������������������������������������ vii

Информация за химични субстанции ����������������������������������������������������������������� vii

Изявление относно ограничение на опасните вещества ���������������������������������� vii

Начало

�������������������������������������������������������������������������������������������1-1

Съдържание на пакета �������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Инсталиране на стойката на монитора ������������������������������������������������������������ 1-3

Настройка на монитора ������������������������������������������������������������������������������������ 1-5

Общ преглед на монитора ��������������������������������������������������������������������������������� 1-6

Свързване на монитора към компютър ������������������������������������������������������������ 1-8

Настройка на екранното меню

��������������������������������������������������2-1

Navi Key (Клавиш Navi ) �������������������������������������������������������������������������������������� 2-2

Настройка на екранното меню чрез клавиша Navi ������������������������������������������ 2-5

Приложение

���������������������������������������������������������������������������������A-1

Технически характеристики ������������������������������������������������������������������������������� A-2

Готови режими на дисплея �������������������������������������������������������������������������������� A-3

Отстраняване на неизправности ���������������������������������������������������������������������� A-4

Предговор iii

ii

Предговор

Съобщение за авторски права и търговски марки

Авторско право © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Всички права запазени� Използваното лого на MSI е регистрирана търговска марка на Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Всички други споменати марки и имена може да са търговски марки на съответните им собственици� Няма гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито подразбиращи се� MSI си запазва правото да прави промени в този документ без предизвестие�

Редакция

Редакция

V1�0

Дата

2019/11

Техническа поддръжка

Ако има проблем с Вашия продукт и не можете да намерите решение в това ръководство, моля свържете се с мястото, от което сте закупили оборудването, или с местния дистрибутор� Можете също така да посетите https://www�msi�com/support/ за допълнителни напътствия� iii

iv

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно и задълбочено тези инструкции за безопасност�

Всички предупреждения на устройството или в ръководството на потребителя трябва да се спазват�

Оставете обслужването и ремонта на квалифициран персонал�

Запазете ръководството на потребителя, предоставено заедно с продукта, за бъдещи справки�

За да предотвратите пожар или токов удар, дръжте това устройство далеч от влага и висока температура�

Поставете устройството на стабилна, равна повърхност преди да го монтирате�

Уверете се, че напрежението е в рамките на безопасното и че е настроено правилно на стойност 100~240V преди включване на устройството в електрически контакт� Не махайте предпазителя на заземяването от контакта� Устройството да се включва само в заземен електрически контакт�

Винаги изваждайте захранващия кабел или изключвайте контакта, ако няма да използвате устройството известно време, за да постигнете нулева консумация на енергия�

Вентилаторът на устройството се използва за въздушна конвекция и да се предотврати прегряване на устройството� Не покривайте вентилатора�

Не оставяйте устройството в неконтролирана среда с температура на съхранение над 60

O

C или под -20

O

C, което може да повреди устройството�

ЗАБЕЛЕЖКА: Максималната работна температура е около 40

O

C�

При почистване на устройството, уврете се, че сте изключили контакта�

Използвайте по-скоро мека кърпа отколкото промишлен почистващ препарат, за да почистите устройството� Никога не изливайте течност в отвора� Това може да доведе до повреда на устройството или до токов удар�

Предговор v

iv

Предговор

Поставете захранващия кабел там където няма риск той да бъде настъпен�

Не поставяйте предмети върху захранващия кабел�

Винаги дръжте силни магнити или електрически обекти далеч от устройството�

В случай на някоя от следните ситуации, устройството трябва да се

Захранващият кабел или щепселът е повреден�

Течност е проникнала вътре в устройството�

Устройството е било изложено на влага�

Устройството не работи добре или не можете да го накарате да работи като следвате инструкциите в ръководството на потребителя�

Устройството е било изпуснато и повредено�

Има очевидни признаци, че устройството е счупено�

Характеристики на екологичен продукт

Намалена консумация на енергия по време на работа и в режим на готовност�

Ограничена употреба на вещества, вредни за околната среда и здравето�

Лесно демонтиране и може да се рециклира�

Намалено използване на природни ресурси чрез насърчаване на рециклирането�

Удължен живот на продукта благодарение на лесно надграждане�

Намалено количество твърди отпадъци, благодарение на политиката за обратно приемане�

Политика за опазване на околната среда

Продуктът е създаден, така че да е възможно частите му да бъдат използвани повторно и да се рециклират� Те не трябва да се изхвърлят след края на живота на продукта�

Потребителите трябва да се свържат с оторизирано пункт за събиране на отпадъци при рециклиране или изхвърляне на излезли от употреба продукти�

Посетете уеб сайта на MSI и открийте най-близкия до Вас дистрибутор, за да получите повече информация относно рециклирането�

Потребителите могат също да се свържат с нас на имейл gpcontdev@ msi�com, когато искат да получат информация за правилното изхвърляне, връщане обратно, рециклиране и демонтиране на продукти на MSI� v

★ Предупреждение! Прекалената употреба на екрани може да окаже влияние върху зрението Ви�

★ Препоръки:

1�

Правете 10-минутна почивка на всеки 30 минути екранно време�

2�

Деца под 2-годишна възраст не трябва да имат достъп до екрани�

Екранното време за деца над 2-годишна възраст трябва да се ограничи до по-малко от един час на ден�

vi

CE съвместимост

Това устройство изпълнява изискванията на Директива на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост (2014/30/ЕС), Съоръжения за ниско напрежение (2014/35/ЕС), Директива за енергийносвързани продукти (2009/125/ЕО) и Директивата за ограничението на опасните вещества (2011/65/ЕС)� Този продукт е тестван и отговаря на хармонизираните стандарти за информационно технологично оборудване съгласно директивите в официалния журнал на ЕС�

Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство "Class B", съгласно част 15 от правилника на ФКК� Целта на тези критерии е да осигурят приемлива защита срещу вредни интерференции в жилищни инсталации� Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да предизвика вредни смущения в радиовръзките� Все пак, няма гаранция, че при някоя конкретна инсталация няма да се появи интерференция� Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от начините, посочени по-долу:

Да преориентира или премести антената на приемника�

Увеличете разстоянието между оборудването и приемника�

Включете оборудването в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът�

Свържете се с дистрибутора или с опитен радио/телевизионен техник за помощ�

Бележка 1

Промените или модификациите, които не са одобрени изрично от страната, отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да използва това оборудване�

Бележка 2

Екранираните кабели и захранващият кабел за променлив ток, ако има такива, трябва да са в рамките на ограниченията за емисии�

Устройството е в съответствие с раздел 15 от Правилата на ФКК� Работата му е обект на следните две условия:

1� Устройството да не причинява вредна интерференция�

2� Устройството да приема всякаква интерференция, включително и такава, която може да причини нежелано действие�

MSI Computer Corp�

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626)913-0828 www�msi�com

Предговор vii

vi

Предговор

Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване

Съгласно Директива 2012/19/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, която влиза в сила на 13 август

2005 г�, продукти на "електрическо и електронно оборудване" вече не може да се изхвърлят като битови отпадъци и производителите на включеното електронно оборудване ще бъдат задължени да приемат обратно такива продукти в края на живота им�

Информация за химични субстанции

В съответствие със законите за химичните субстанции, като например регламента EU

REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета), MSI предоставя информация за химичните субстанции в продукти: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Изявление относно ограничение на опасните вещества

Japan JIS C 0950 Декларация за материалите

Регулаторно изискване в Япония, определено в спецификация JIS C 0950, изисква производителите да предоставят декларации за материалите за определени категории електронни продукти, предлагани за продажба след 1 юли 2006 г� https://www�msi�com/html/popup/csr/cemm_jp�html https://tw�msi�com/html/popup/csr_tw/cemm_jp�html

Ограничение на използването на някои опасни вещества, Индия

Този продукт е в съответствие с Правило 2016 за (управление и боравене с) отпадъци от електрическо и електронно оборудване на Индия и забранява използването на олово, живак, шествалентен хром, полибромирани бифенили или полибромирани дифенилови етери в концентрации, надвишаващи 0,1 тегловен % и 0,01 тегловен % за кадмий, освен в освободените случаи, определени в График 2 на Правилото�

Регламент за електрическо и електронно оборудване, Турция

Съответства на регламентите на Република Турция за електрическо и електронно оборудване

Ограничения за опасни вещества, Украйна

Оборудването съответства на изискванията на Техническия регламент, одобрен с Резолюция на Министерски съвет на Украйна от 3 декември 2008 г� № 1057 по отношение на ограниченията за използване на някои опасни вещества в електрическо и електронно оборудване�

Ограничение на опасните вещества, Виетнам

От 1 декември 2012 г�, всички продукти, произведени от MSI, изпълняват изискванията на Циркулярно писмо № 30/2011/TT-BCT за временно регулиране на допустимите граници за определен брой опасните вещества в електронни и електрически продукти� vii

Начало

Тази глава предоставя информация за процедурите по настройка на хардуера� Когато свързвате устройства, внимавайте как ги държите�

Използвайте заземената каишка за ръка, за да избегнете статично електричество�

ВАЖНО

Илюстрациите са само за справка� Външният вид на Вашия монитор може да варира�

Не използвайте остри предмети върху монитора�

1

1-2

Съдържание на пакета

1� Монитор

2� Стойка

3� Основа на стойка с болт

4� Токов адаптер и захранващ кабел

5� HDMI кабел (като опция)

6� DisplayPort кабел (като опция)

7� Ръководство за бърз старт

8� Гаранционна карта

* Свържете се с мястото на покупка или с местния дистрибутор, ако някои от елементите са повредени или липсват�

* Съдържанието на пакета може да варира според държавата�

Начало

1-3

1-2

Начало

Инсталиране на стойката на монитора

ВАЖНО

Поставете монитора върху мека, защитена повърхност, за да избегнете надраскване на панела на дисплея�

1� Подравнете всички ключалки на стойката към монитора�

2� Прикрепете стойката с болтовете за стойката�

3� Свържете основата към стойката и затегнете болтовете на основата, за да закрепите основата�

1

1-3

2

3

4� Подравнете ключалките, за да поставите капака VESA�

5�

4

1-4

7�

ВАЖНО

6�

Отворите за инсталиране на стойката може да се използват като стойка за стена�

Свържете се с Вашия търговец за подходящ комплект за стенен монтаж�

Начало

1-5

1-4

Начало

Настройка на монитора

Този монитор е проектиран за максимален комфорт при гледане, благодарение на възможностите за настройка�

ВАЖНО

Избягвайте да докосвате панела, когато настройвате монитора�

-5

O

20

O

1-5

1-6

Общ преглед на монитора

2 3

1

4 5

6

7

Начало

1-7

1-6

5

6

7

1

2

3

4

Бутон за захранване

Жак за захранване

HDMI порт

DisplayPort

Вход за слушалки

Клавиш Navi

Kensington заключване

Начало

1-7

1-8

Свързване на монитора към компютър

1� Изключете компютъра си�

2� Свържете HDMI/DisplayPort кабела от монитора към компютъра�

3� Монтирайте токовия адаптер и захранващия кабел на монитора (Фигура А)�

4� Свържете токовия адаптер към контакта на монитора (Фигура B)�

5� Включете захранващия кабел в електрическата мрежа (Фигура C)�

6� Включете монитора (Фигура D)�

7� Включете компютъра, след което мониторът автоматично ще открие източника на сигнал�

B

A

C

D

Начало

PB

Настройка на екранното меню

Тази глава съдържа важна информация за настройката на екранното меню�

ВАЖНО

Цялата информация е обект на промяна без предизвестие�

2

Navi Key (Клавиш Navi

)

Мониторът е снабден с клавиш Navi, многопосочно управление, което спомага при навигация в екранното меню�

Клавиш Navi

2-2

Настройките по подразбиране на клавиша Navi са както следва:

Клавиш

Navi

Среден бутон

Бърз клавиш

(Когато екранното меню е ИЗКЛ.)

Основно меню на екранното меню

Основни операции

(Когато екранното меню е ВКЛ.)

■ За влизане в подменюта

■ Потвърждение на избор или настройка

Настройка на екранното меню

2-3

2-2

Настройка на екранното меню

Клавиш

Navi

Нагоре

Надолу

Наляво

Надясно

Бърз клавиш

(Когато екранното меню е ИЗКЛ.)

Game Mode

(Режим за игри)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка�

■ Натиснете бутон наляво, за да отмените визуализацията и да излезете�

Screen Assistance

(Помощ за екрана)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка�

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход�

Alarm Clock (Будилник)

Input Source (Източник на входен сигнал)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете бутоните нагоре и надолу за избор�

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход�

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете бутоните нагоре и надолу за избор�

■ Натиснете бутона наляво за изход�

Основни операции

(Когато екранното меню е ВКЛ.)

■ Избор на функционални менюта и елементи�

■ Позволява настройка нагоре в стойностите на функциите

■ Избор на функционални менюта и елементи�

■ Позволява настройка надолу в стойностите на функциите

■ Избор на функционални менюта и елементи�

■ Изход от текущото меню

■ Избор на функционални менюта и елементи�

■ За влизане в подменюта

2-3

2-4

Потребителите може да влязат в екранното меню за персонализиране на бързите клавиши на клавиша Navi�

Още опции за бързи клавиши са налични по-долу�

Опции на бързите клавиши на клавиша Navi

Brightness

(Яркост)

Операции

■ Натиснете средния бутон за запис на стойността и изход�

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка�

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход�

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете десния бутон за включване и левия бутон за изключване на тази функция�

Information on Screen

(Информация на екрана)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете десния бутон за включване и левия бутон за изключване на тази функция�

Настройка на екранното меню

2-5

2-4

Настройка на екранното меню

Настройка на екранното меню чрез клавиша Navi

Натиснете средния бутон на клавиша Navi за стартиране на основното меню на екранното меню� Използвайте бутоните нагоре, надолу, наляво и надясно, за да настроите желаните функционални менюта, за да отговарят на личните Ви предпочитания� h

GAMING (ИГРИ)

Меню от 1-во ниво

Game Mode

(Режим за игри)

Night Vision

(Нощен режим)

Response Time

(Време за реакция)

Меню от второ/трето ниво Описание

User (Потребител)

FPS

Racing (Състезание)

RTS

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

RPG

OFF (ИЗКЛ�)

Normal (Нормално)

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите�

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим�

■ Тази функция оптимизира яркостта на фона и се препоръчва за FPS игри�

Strong (Силно)

Strongest (Най-силно)

Изкуствен интелект

Normal (Нормално)

Fast (Бързо)

Fastest (Най-бързо)

■ Потребителите може да настройват

Време за реакция във всеки режим�

■ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията

Против размазване от движение�

2-5

2-6

Меню от 1-во ниво

Anti Motion

Blur (Против размазване от движение)

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

Alarm Clock

(Будилник)

Screen

Assistance

(Помощ за екрана)

Меню от второ/трето ниво

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

Location

(Местоположение)

OFF (ИЗКЛ�)

ON (ВКЛ�)

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

Location

(Местоположение)

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

OFF (ИЗКЛ�)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Няма)

00:01~99:59

Icon (Икона)

Описание

■ Когато функцията Против размазване от движение е разрешена, Яркост не може да се разреши и ще бъде сива�

■ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията

Против размазване от движение�

■ Против размазване от движение трябва да е ИЗКЛ�, а Адаптивно синхронизиране е ВКЛ�

■ Потребителите може да настройват

Скорост на опресняване във всеки режим�

■ Местоположение на скорост на опресняване по подразбиране е Ляво горе� Местоположението може да се регулира в екранното меню� Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете Вашето Местоположение на скорост на опресняване�

■ Този монитор следва и работи с готовата настройка Скорост на опресняване на екрана на операционната система�

■ Потребителите може да настройват

Будилник във всеки режим�

■ След настройка на часа, натиснете средния бутон за активиране на таймера�

■ Местоположение на будилник по подразбиране е Ляво горе�

Потребителите може да изберат своето собствено местоположение�

■ Потребителите може да настройват

Помощ на екрана във всеки режим�

■ Настройката по подразбиране на

Помощ на екрана е Няма�

FreeSync

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

■ FreeSync предотвратява разкъсване на екрана

■ Настройката по подразбиране на

DisplayPort или HDMI е ИЗКЛ� и може да се регулира на ВКЛ�/ИЗКЛ� във всеки режим, при всяка разделителна способност и скорост на опресняване на екрана

■ Функцията Против размазване от движение ще бъде забранена, ако е разрешена функцията FreeSync�

Настройка на екранното меню

2-7

2-6

Настройка на екранното меню h

Professional (Професионален режим)

Меню от 1-во ниво

Pro Mode

(Професионален режим)

Eye Saver

(Защита на очите)

HDCR

Anti Motion

Blur (Против размазване от движение)

Image

Enhancement

(Подобрение на изображението)

Меню от второ ниво

Reader (Читател)

Описание

User (Потребител) Режим по подразбиране� Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Cinema (Кино) Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Designer (Дизайнер) Всички елементи може да се настройват от потребителите�

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите�

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим�

(ON) (ВКЛ�)

■ Защита на очите защитава очите Ви от синята светлина� Когато е разрешена, функцията

Защита на очите регулира температурата на екрана до по-жълт цвят�

■ Потребителите може да настройват Защита на очите във всеки режим�

■ Когато е Професионален режим е Читател, задължително се разрешава Защита на очите�

(ON) (ВКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

OFF (ИЗКЛ�)

Weak (Слабо)

Medium (Средно)

Strong (Силно)

Strongest

(Най-силно)

■ Потребителите може да настройват HDCR във всеки режим�

■ HDCR подобрява качеството на изображението като увеличава контраста на изображенията�

■ Когато HDCR е ВКЛ�, функцията Яркост ще е сива�

■ HDCR и Против размазване от движение не може да са разрешени едновременно�

■ Когато функцията Против размазване от движение е разрешена, HDCR и Яркост не може да се разрешат и стават сиви�

■ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията Против размазване от движение�

■ Против размазване от движение трябва да е

ИЗКЛ�, а Адаптивно синхронизиране е ВКЛ�

■ Подобрение на изображението подобрява ръбовете на изображението, за да подобри остротата�

■ Потребителите може да настройват

Подобрение на изображението във всеки режим�

2-7

2-8 h

Image (Образ)

Меню от

1-во ниво

Brightness

(Яркост)

Contrast

(Контраст)

Sharpness

(Рязкост)

Color

Temperature

(Цветова температура)

Screen Size

(Размер на екрана)

Меню от второ/трето ниво Описание

0-100

0-100

0-5

Cool (Студени цветове)

Normal (Нормално)

Warm (Топли цветове)

Customization

(Персонализиране)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Авт�)

4:3

16:9

■ Потребителите може да регулират Яркост в режими Потребител, RTS, RPG и Читател�

■ Функцията Яркост става сива, когато е разрешен режим Против размазване от движение или HDCR�

■ Потребителите може да настройват Контраст във всеки режим�

■ Потребителите може да настройват Яркост във всеки режим�

■ Разкост подобрява яснотата и детайлите на изображенията�

■ Функцията Цветова температура по подразбиране е Нормална�

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите�

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим�

■ Потребителите може да регулират Цветова температура в Режим за персонализиране�

■ Потребителите може да регулират Размер на екрана във всеки режим, при всяка разделителна способност и при всяка скорост на опресняване�

■ Настройката по подразбиране е Авт� h

Input Source (Източник на входен сигнал)

Меню от

1-во ниво

HDMI1

HDMI2

DP

Меню от второ/трето ниво Описание

Потребителите може да настройват Източник на воден сигнал във всеки режим� h

Navi Key (Клавиш Navi)

Меню от 1-во ниво

Нагоре/ Надолу/

Наляво/ Надясно

Меню от второ ниво

OFF (ИЗКЛ�)

Brightness (Яркост)

Game Mode (Режим за игри)

Screen Assistance

(Помощ за екрана)

Alarm Clock (Будилник)

Input Source (Източник на входен сигнал)

Refresh Rate (Скорост на опресняване)

Information on Screen

(Информация на екрана)

Описание

■ Настройката по подразбиране на бутона нагоре е Режим за игри�

■ Настройката по подразбиране на бутона надолу е Помощ за екрана�

■ Настройката по подразбиране на бутона наляво е Будилник�

■ Настройката по подразбиране на бутона надясно е Източник на входен сигнал�

■ Всички елементи на клавиша Navi може да се регулират чрез екранното меню�

Настройка на екранното меню

2-9

2-8

Настройка на екранното меню h

Setting (Настройка)

Меню от 1-во ниво

Language (Език)

Меню от второ ниво Описание

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Скоро ще бъдат налични още езици)

0~5 Transparency

(Прозрачност)

OSD Time Out

(Таймаут на екранното меню)

Power Button

(Бутон за захранване)

5~30s

OFF (ИЗКЛ�)

Standby

(в готовност)

■ Фабричната настройка по подразбиране на Език е

Английски�

■ Потребителите може да натиснат средния бутон, за да потвърдят и приложат настройката Език�

■ Език е независима настройка� Настройката за езика на потребителите ще замести фабричната настройка по подразбиране� Когато потребителите зададат Нулиране да бъде Да, Език няма да се промени�

Потребителите може да настройват Прозрачност във всеки режим�

Потребителите може да настройват Таймаут на екранното меню във всеки режим�

Information on Screen

(Информация на екрана)

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

Reset (Нулиране) YES (ДА)

NO (НЕ)

■ При натискане на бутона на захранването за над 5 секунди мониторът ще се изключи�

■ Потребителите може да зададат състоянието на захранването, когато мониторът е изключен�

■ Когато е зададено ИЗКЛ�, мониторът ще бъде изключен напълно�

■ При задаване на В готовност, само панелът и подсветката ще са изключение, но мониторът все още може да се активира при откриване на операционна система, като се избягва опресняване на иконите на работния плот и на екрана�

■ Информацията за състоянието на монитора ще бъде показана отдясно на екрана�

■ Потребителите може да разрешат или забранят

Информация на екрана� Настройката по подразбиране е ИЗКЛ�

Потребителите може да нулират и възстановят настройките на оригиналната Настройка по на екранното меню във всеки режим�

2-9

2-10

Настройка на екранното меню

PB

Приложение

ВАЖНО

Цялата информация е обект на промяна без предизвестие�

A

A-2

Технически характеристики

Модел Optix G241 (3BA4)

Размер

Извивка

60,45 cm

Няма

Optix G271 (3CB5)

68,58 cm

Тип панел

Разделителна способност

Пропорции

Яркост (нитове)

Контрастно съотношение

Скорост на опресняване

Време за реакция

Входен интерфейс

I/O

IPS

1920 x 1080 при 144Hz

16:9

250 (станд�)

1000:1

144Hz

1ms (MPRT)

■ HDMI x2

■ DisplayPort x1

■ Изход за слушалки x1

HDMI x2, DP x1

178°(х�) , 178°(в�)

95%/ 128% 92%/ 120%

Ъгли на гледане

DCI-P3/ sRGB

Повърхностна обработка

Цветове на екрана

Тип захранване

Технически характеристики на адаптера

Вход за захранването

Изход за захранване

Регулиране (наклон)

Kensington заключване

VESA монтаж

Против отблясъци

16,7M

Външно захранване

Модел: ADPC2045

100~240Vac, 50~60Hz, 1,5A

20V, 2,25A

-5° ~ 20°

Да

■ Тип платка: 100 x 100 mm

■ Тип болт: M4x10 mm

▶ Диаметър на резбата: 4 mm

▶ Стъпка на резбата: 0,7 mm

▶ Дължина на стъпката: 10 mm

Размери (Ш x В x Д)

Тегло

Среда Работна

Памет

540,3 x 422,6 x 219,6 mm

3,3 kg (нето) / 5,0 kg (бруто)

612,5 x 454,3 x 219,6 mm

4,1 kg (нето) / 6,4 kg (бруто)

Температура: от 0℃ до 40℃

Влажност: 20% до 90% без кондензация

Надморска височина: 0 ~ 5000m

Температура: от -20℃ до 60℃

Влажност: 10% до 90% без кондензация

Приложение

A-3

A-2

Приложение

Готови режими на дисплея

Стандарт

Разделителна способност

VGA

DOS

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

Разделителна способност на видеотайминг

640x480 при 60Hz

640x480 при 67Hz

640x480 при 72Hz

640x480 при 75Hz

640x350 при 70Hz

720x400 при 70Hz

800x600 при 56Hz

800x600 при 60Hz

800x600 при 72Hz

800x600 при 75Hz

1024x768 при 60Hz

1024x768 при 70Hz

1024x768 при 75Hz

1152x864 при 75Hz

1280x720 при 60Hz

1280x960 при 60Hz

1280x1024 при 60Hz�

1280x1024 при 75Hz�

1440x900 при 60Hz

1680x1050 при 60Hz�

1920x1080 при 60Hz

1920x1080 при 144Hz

480P при 60Hz

576P при 50Hz

720P при 50Hz

1080P при 50Hz

1080P при 60Hz

1080P при 120Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix G241 (3BA4)

HDMI DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix G271 (3CB5)

HDMI DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A-3

A-4

Отстраняване на неизправности

LED индикаторът е изключен.

■ Натиснете бутона на захранването на монитора отново�

■ Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно�

Няма картина.

■ Проверете дали видеокартата на компютъра е инсталирана правилно�

■ Проверете дали компютърът и мониторът са свързани към електрическата мрежа и включени�

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно�

■ Компютърът може да е в режим В готовност� Натиснете произволен клавиш, за да активирате монитора�

Изображението на екрана не е с правилната големина или не е центрирано.

Вижте Готови режими на дисплея за задаване на компютърна настройка, подходяща за показване на монитора�

Няма Plug & Play.

■ Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно�

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно�

■ Проверете дали компютърът и видеокартата са съвместими с Plug &

Play�

Иконите, шрифтовете или екраните са неясни, размазани и имат проблеми с цветовете.

■ Избягвайте използване на удължително кабели за видео�

■ Настройте яркостта и контрастта�

■ Регулирайте RGB цветовете или направете фина настройка на температурата�

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно�

■ Проверете за огънати щифтове на конектора на сигналния кабел�

Мониторът започва да мига и се виждат черти.

■ Променете скоростта на опресняване, за да отговаря на възможностите на Вашия монитор�

■ Актуализирайте драйверите за Вашата видеокарта�

■ Дръжте монитора далеч от електрически устройства, които може да причинят електромагнитна интерференция (EMI)�

Приложение

PB

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals