MSI Optix G241 monitor Používateľská príručka

MSI Optix G241 monitor Používateľská príručka | Manualzz

Řada Optix

Monitor LCD

Optix G241 (3BA4)

Optix G271 (3CB5)

ii

Obsah

Poznámka k autorským právům a ochranným známkám ��������������������������������������� iii

Revize ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� iii

Technická podpora �������������������������������������������������������������������������������������������������� iii

Bezpečnostní pokyny ����������������������������������������������������������������������������������������������iv

Prohlášení o shodě CE �������������������������������������������������������������������������������������������vi

Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B ����������������������������������������������vi

Prohlášení WEEE ��������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Informace o chemických látkách ����������������������������������������������������������������������������vii

Směrnice RoHS �����������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Začínáme

����������������������������������������������������������������������������������������1-1

Obsah krabice ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2

Instalace stojánku monitoru ��������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Nastavení monitoru ��������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Popis monitoru ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-6

Připojení monitoru k počítači �������������������������������������������������������������������������������� 1-8

Nastavení OSD

�������������������������������������������������������������������������������2-1

Navi Key (Navigační tlačítko) ������������������������������������������������������������������������������� 2-2

Nastavení OSD pomocí navigačního ovladače���������������������������������������������������� 2-5

Dodatek

�����������������������������������������������������������������������������������������A-1

Technické údaje ��������������������������������������������������������������������������������������������������� A-2

Přednastavené režimy zobrazení ������������������������������������������������������������������������� A-3

Řešení problémů �������������������������������������������������������������������������������������������������� A-4

Předmluva iii

ii

Předmluva

Poznámka k autorským právům a ochranným známkám

Copyright © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Všechna práva vyhrazena� Logo MSI je registrovaná ochranná známka společnosti Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Veškeré ostatní známky a názvy zmíněné v tomto dokumentu jsou ochranné známky příslušných společností� Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku přesnosti ani úplnosti� Společnost MSI si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli změnit bez předchozího upozornění�

Revize

Revize

V1�0

Datum

2019/11

Technická podpora

Dojde-li k problému s vaším produktem, který nelze odstranit podle uživatelské příručky, kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora� Nebo vyhledejte další pomoc na webu https://www�msi�com/support/� iii

iv

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny�

Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce�

S opravou se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika�

Uschovejte uživatelskou příručku dodanou s krabicí pro budoucí použití�

Aby se zabránilo požáru nebo úrazu elektrickým proudem, udržujte toto zařízení mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot�

Před zapojením umístěte toto zařízení na spolehlivý rovný povrch�

Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu

100 ~ 240 V� Nedeaktivujte ochranný uzemňovací kolík v zástrčce� Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné elektrické zásuvce�

Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte síťový napájecí kabel nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie�

Ventilátor na zařízení slouží k větrání a zabraňuje přehřátí zařízení� Tento ventilátor nezakrývejte�

Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60

O

C nebo pod

-20

O

C – mohlo by dojít k poškození zařízení�

POZNÁMKA: Maximální provozní teplota je okolo 40

O

C�

Před čištěním zařízení nezapomeňte odpojit zástrčku síťového napájecího kabelu� K čištění zařízení použijte měkký hadřík a nepoužívejte chemické přípravky� V žádném případě nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem�

Předmluva v

iv

Předmluva

Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo� Na napájecí kabel nic nepokládejte�

Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení�

Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:

Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka�

Do zařízení vnikla tekutina�

Zařízení bylo vystaveno vlhkosti�

Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky�

Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se�

Zařízení nese zřetelnou známku poškození�

Ekologické vlastnosti produktu

Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu

Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví

Snadná demontáž a recyklace

Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace

Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovacích

Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů

Ekologická pravidla

Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu po skončení své životnosti�

Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnu odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností�

Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI�

Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adrese gpcontdev@msi�com s žádostmi o informace ohledně řádné likvidace, sběru, recyklace a demontáže produktů MSI� v

★ Varování! Nadměrné sledování obrazovky může způsobit poškození zraku�

★ Doporučení:

1�

Po každých 30 minutách sledování obrazovky si udělejte 10 minutovou přestávku�

2�

Děti mladší 2 let by se neměly na obrazovku dívat� Děti od 2 let by se měly dívat pouze omezeně a méně než hodinu denně�

vi

Prohlášení o shodě CE

Toto zařízení splňuje požadavky harmonizační směrnice zákonů členských zemí o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU), směrnice ErP (2009/125/EC) a směrnice RoHS (2011/65/EU)� Na základě testování tohoto produktu bylo zjištěno, že splňuje harmonizované normy pro IT vybavení, které byly vydány v rámci rozhodnutí o směrnicích Evropské unie�

Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B

Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 Pravidel FCC� Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách�

Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání� Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení� Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z opatření uvedených níže:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu�

Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem�

Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač�

V případě potřeby se poraďte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem�

Poznámka 1

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení�

Poznámka 2

Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení)�

Zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC� Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

1� toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a

2� toto zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci, včetně interferencí, které můžou způsobovat nežádoucí funkce�

MSI Computer Corp�

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626)913-0828 www�msi�com

Předmluva vii

vi

Předmluva

Prohlášení WEEE

Podle Směrnice Evropské unie („EU“) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, směrnice 2012/19/EU, platné od 13� srpna

2005, produkty „elektrických a elektronických zařízení“ již nelze likvidovat jako komunální odpad a výrobci krytých elektronických zařízení budou povinni vzít zpět takové produkty po uplynutí doby jejich životnosti�

Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU

REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č� 1907/2006), poskytuje MSI informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Směrnice RoHS

Japonské prohlášení o materiálu JIS C 0950

Japonský regulační požadavek, definovaný ve specifikaci JIS C 0950, požaduje, aby výrobci poskytli Prohlášen o obsahu materiálu pro určité kategorie elektronických produktů, uvedených do prodeje po 1� červenci 2006� https://www�msi�com/html/popup/csr/cemm_jp�html https://tw�msi�com/html/popup/csr_tw/cemm_jp�html

Směrnice RoHS pro Indii

Tento výrobek splňuje směrnici “India E-waste (Management and Handling) Rule

2016” a zakazuje používání olova, rtuti, šestimocného chrómu, polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů v koncentracích přesahujících 0,1 % hmotnosti a 0,01 % hmotnosti pro kadmium, kromě výjimek stanovených v Plánu 2 směrnice�

Legislativa EEE pro Turecko

Splňuje předpisy EEE Turecké republiky

Ukrajinské omezení nebezpečných látek

Vybavení splňuje požadavky technických předpisů schválených usnesením ukrajinské vlády 3� prosince 2008, č� 1057, co se týče omezení používání některých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení�

Směrnice RoHS pro Vietnam

Od 1� prosince 2012 musí všechny produkty vyráběné společností MSI splňovat oběžník 30/2011/TT-BCT, který dočasně reguluje povolené limity počtu nebezpečných látek v elektronických a elektrických výrobcích� vii

Začínáme

Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru� Při připojování manipulujte se zařízeními opatrně a používejte uzemněný náramek pro omezení statické elektřiny�

DŮLEŽITÉ

Obrázky jsou pouze orientační� Vzhled vašeho monitoru se může lišit�

Nedotýkejte se monitoru ostrými předměty�

1

1-2

Obsah krabice

1� Monitor

2� Podstavec

3� Podstavec stojánku se šroubem

4� Napájecí adaptér a napájecí kabel

5� Kabel HDMI (volitelně)

6� Kabel DisplayPort (volitelně)

7� Stručná příručka

8� Záruční list

* Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce nebo místního distributora�

* Obsah balení se může lišit podle země�

Začínáme

1-3

1-2

Instalace stojánku monitoru

DŮLEŽITÉ

Položte monitor na měkkou a chráněnou plochu, aby se zabránilo poškrábání zobrazovacího panelu�

1� Zorientujte západky stojánku k monitoru�

2� Utáhněte stojánek šrouby�

3� Připojte podstavec ke stojánku a utáhněte šroub podstavce�

1

Začínáme

1-3

2

3

4� Zorientujte západky pro umístění krytu VESA�

5�

4

1-4

6�

7�

DŮLEŽITÉ

Otvory pro instalaci stojánku lze rovněž použít pro montáž na stěnu� Požádejte svého prodejce o vhodnou sadu pro montáž na stěnu�

Začínáme

1-5

1-4

Začínáme

Nastavení monitoru

Tento monitor je vybaven možnostmi nastavení pro maximální pohodlí při sledování�

DŮLEŽITÉ

Při nastavování monitoru se nedotýkejte zobrazovacího panelu�

-5

O

20

O

1-5

1-6

Popis monitoru

2 3

1

4 5

6

7

Začínáme

1-7

1-6

5

6

7

1

2

3

4

Vypínač

Zdířka napájení

Port HDMI

DisplayPort

Zdířka pro připojení sluchátek

Navigační tlačítko

Zámek Kensington

Začínáme

1-7

1-8

Připojení monitoru k počítači

1� Vypněte počítač�

2� Připojte kabel HDMI/DisplayPort od monitoru k počítači�

3� Propojte napájecí adaptér monitoru a síťový napájecí kabel� (Obrázek A)

4� Připojte napájecí adaptér k napájecí zásuvce monitoru� (Obrázek B)

5� Připojte síťový napájecí kabel k elektrické zásuvce� (Obrázek C)

6� Zapněte monitor� (Obrázek D)

7� Po zapnutí napájení počítače monitor automaticky rozpozná zdroj signálu�

B

A

C

D

Začínáme

PB

Nastavení OSD

Tato kapitola nabízí základní informace o nastavení OSD�

DŮLEŽITÉ

Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny�

2

Navi Key (Navigační tlačítko)

Tento monitor je vybaven navigačním tlačítkem� Tento všesměrový ovladač usnadňuje navigaci v nabídce OSD (On-Screen Display)�

Navigační tlačítko

2-2

Níže jsou uvedena výchozí nastavení navigačního tlačítka�

Navigační tlačítko

Prostřední tlačítko

Rychlé tlačítko

(Když je nabídka OSD vypnutá)

Hlavní nabídka OSD

Základní operace

(Když je nabídka OSD zapnutá)

■ Vstup do podnabídek

■ Potvrzení výběru nebo nastavení

Nastavení OSD

2-3

2-2

Nastavení OSD

Navigační tlačítko

Nahoru

Dolů

Vlevo

Vpravo

Rychlé tlačítko

(Když je nabídka OSD vypnutá)

Game Mode

(Režim Hra)

■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrdíte výběr a ukončíte operaci�

■ Tlačítka nahoru a dolů slouží k

úpravám�

■ Stisknutím tlačítka vlevo zrušíte náhled a ukončíte operaci bez použití efektu režimu�

Screen Assistance

(Nápověda pro obrazovku)

Alarm Clock (Budík)

Input Source

(Vstupní zdroj)

■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrdíte výběr a ukončíte operaci�

■ Tlačítka nahoru a dolů slouží k

úpravám�

■ Stisknutím tlačítka vlevo zrušíte náhled a ukončíte operaci�

■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrdíte výběr a ukončíte operaci�

■ Tlačítka nahoru a dolů slouží k výběru�

■ Stisknutím tlačítka vlevo zrušíte náhled a ukončíte operaci�

■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrdíte výběr a ukončíte operaci�

■ Tlačítka nahoru a dolů slouží k výběru�

■ Stisknutím levého tlačítka ukončíte operaci�

Základní operace

(Když je nabídka OSD zapnutá)

■ Výběr nabídek a položek funkcí

■ Umožňuje nastavení hodnot funkce směrem nahoru

■ Výběr nabídek a položek funkcí

■ Umožňuje nastavení hodnot funkce směrem dolů

■ Výběr nabídek a položek funkcí

■ Ukončení aktuální nabídky

■ Výběr nabídek a položek funkcí

■ Vstup do podnabídek

2-3

2-4

Uživatelé mohou vstoupit do nabídky OSD Menu a přizpůsobit vlastní rychlá tlačítka navigačního ovladače�

Níže jsou uvedeny další možnosti rychlých tlačítek�

Možnosti rychlých tlačítek navigačního ovladače

Brightness

(Jas)

Provoz

■ Stisknutím prostředního tlačítka uložíte hodnotu a ukončíte operaci�

■ Tlačítka nahoru a dolů slouží k úpravám�

■ Stisknutím tlačítka vlevo zrušíte náhled a ukončíte operaci�

Refresh Rate

(Obnovovací kmitočet)

■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrdíte výběr a ukončíte operaci�

■ Stisknutím pravého tlačítka zapnete obnovovací frekvenci� Stisknutím levého tlačítka tuto funkci vypnete�

Information on Screen

(Informace na displeji)

■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrdíte výběr a ukončíte operaci�

■ Stisknutím pravého tlačítka zapnete obnovovací frekvenci� Stisknutím levého tlačítka tuto funkci vypnete�

Nastavení OSD

2-5

2-4

Nastavení OSD

Nastavení OSD pomocí navigačního ovladače

Stisknutím prostředního tlačítka navigačního ovladače spustíte hlavní nabídku OSD

(On-Screen Display)� Pomocí tlačítek nahoru, dolů, vpravo a vlevo vylaďte nabídky požadovaných funkcí podle svých osobních preferencí� h

GAMING (HRY)

1. úroveň nabídky 2./3. úroveň nabídky

Game Mode

(Režim Hra)

User (Uživatel)

FPS

Racing (Závod)

RTS

RPG

Night Vision

(Noční vidění)

Response Time

(Doba odezvy)

■ Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte a zobrazte náhled efektů režimu�

■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrďte a použijte svůj typ režimu�

OFF (Vyp�) ■ Tato funkce optimalizuje jas pozadí a je doporučena pro FPS hry�

Normal (Normální)

Strong (Silné)

Strongest (Nejsilnější)

A�I� (Umělá inteligence)

Normal (Normální)

Fast (Rychle)

■ Uživatelé mohou upravit dobu odezvy v libovolném režimu�

■ Když je aktivována funkce Potlačení rozmazání pohybu, položka Doba odezvy bude zobrazena

šedě�

Fastest (Nejrychleji)

Popis

Uživatelé mohou upravovat všechny položky�

Uživatelé mohou upravovat všechny položky�

Uživatelé mohou upravovat všechny položky�

Uživatelé mohou upravovat všechny položky�

Uživatelé mohou upravovat všechny položky�

2-5

2-6

1. úroveň nabídky 2./3. úroveň nabídky

Anti Motion

Blur (Potlačení rozmazání pohybu)

Refresh Rate

(Obnovovací kmitočet)

(OFF) (VYP�)

(ON) (ZAP�)

Location

(Místo)

OFF (VYP�)

ON ( ZAP �)

Horní levý

Horní pravý

Dolní levý

Dolní pravý

Alarm Clock (Budík) Location

Screen Assistance

(Nápověda pro obrazovku)

(Místo)

Horní levý

Horní pravý

Dolní levý

Dolní pravý

OFF (VYP�)

15:00 00:01~99:59

30:00

45:00

60:00

None

(Žádná)

Icon

(Ikona)

Popis

■ Když je aktivováno potlačení rozmazání obrazu, nelze aktivovat Jas a toto nastavení bude zobrazeno šedě�

■ Když je aktivována funkce Potlačení rozmazání pohybu, položka Doba odezvy bude zobrazena

šedě�

■ Když je funkce Adaptivní synchronizace nastavena na ZAP�, funkce Potlačení rozmazání pohybu musí být nastavena na VYP�

■ Uživatelé mohou upravit obnovovací frekvenci v libovolném režimu�

■ Ve výchozím nastavení je obnovovací frekvence umístěna vlevo nahoře� Umístění lze upravit v nabídce OSD� Stisknutím prostředního tlačítka potvrďte a použijte vlastní umístění obnovovací frekvence�

■ Tento monitor sleduje a pracuje při obnovovací frekvenci, která je nastavena v operačním systému�

■ Uživatelé mohou upravit budík v libovolném režimu�

■ Po nastavení času aktivujte časovač stisknutím prostředního tlačítka�

■ Ve výchozím nastavení je budík umístěn vlevo nahoře� Uživatelé mohou zvolit vlastní umístění�

■ Uživatelé mohou upravit nápovědu pro obrazovku v libovolném režimu�

■ Výchozí nastavení nápovědy pro obrazovku je

Žádná�

FreeSync

(OFF) (VYP�)

(ON) (ZAP�)

■ FreeSync zabraňuje trhání obrazu

■ DisplayPort nebo HDMI je ve výchozím nastavení vypnuto a lze jej zapnout nebo vypnout v libovolném režimu, při libovolném rozlišení, s libovolným vstupním zdrojem a při libovolné obnovovací frekvenci obrazovky�

■ Pokud je aktivována funkce FreeSync, funkce

Potlačení rozmazání pohybu bude deaktivována�

Nastavení OSD

2-7

2-6

Nastavení OSD h

Professional

1. úroveň nabídky 2. úroveň nabídky

Pro Mode

(Režim Pro)

User (Uživatel)

Reader (Čtení)

Cinema (Kino)

Designer (Návrhář)

Eye Saver

(Ochrana zraku)

HDCR

Popis

Výchozí režim� Uživatelé mohou upravovat všechny položky�

Uživatelé mohou upravovat všechny položky�

Uživatelé mohou upravovat všechny položky�

Uživatelé mohou upravovat všechny položky�

■ Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte a zobrazte náhled efektů režimu�

■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrďte a použijte svůj typ režimu�

(OFF) (VYP�)

(ON) (ZAP�)

(OFF) (VYP�)

(ON) (ZAP�)

■ Ochrana zraku chrání váš zrak před modrým světlem� Když je tato funkce aktivována, upravuje teplotu barev obrazovky do žluta�

■ Uživatelé mohou upravit Ochrana zraku v libovolném režimu�

■ Když je režim Pro nastaven na čtení, je povinné aktivovat Ochrana zraku�

■ Uživatelé mohou upravit HDCR v libovolném režimu�

■ HDCR vylepšuje kvalitu obrazu zvýšením kontrastu�

■ Když je funkce HDCR ZAP�, bude nastavení jasu zobrazeno šedě�

■ Funkce HDCR a Potlačení rozmazání pohybu nelze aktivovat současně�

Anti Motion

Blur (Potlačení rozmazání pohybu)

(OFF) (VYP�)

(ON) (ZAP�)

Image

Enhancement

(Vylepšení obrazu)

OFF (VYP�)

Weak (Slabé)

Medium (Střední)

Strong (Silné)

Strongest (Nejsilnější)

■ Když je aktivováno potlačení rozmazání obrazu, nelze aktivovat HDCR a jas toto nastavení bude zobrazeno šedě�

■ Když je aktivována funkce Potlačení rozmazání pohybu, položka Doba odezvy bude zobrazena

šedě�

■ Když je funkce Adaptivní synchronizace nastavena na ZAP�, funkce Potlačení rozmazání pohybu musí být nastavena na VYP�

■ Vylepšení obrazu vylepšuje okraje obrazů pro optimalizaci jejich ostrosti�

■ Uživatelé mohou upravit vylepšení obrazu v libovolném režimu�

2-7

2-8 h

Image (Obraz)

1. úroveň nabídky 2./3. úroveň nabídky

Brightness (Jas) 0-100

Contrast (Kontrast) 0-100

Sharpness

(Ostrost)

0-5

Color Temperature

(Teplota barev)

Screen Size

(Velikost obrazovky)

Cool (Chladné)

Normal (Normální)

Warm (Teplé)

Customization

(Vlastní nastavení)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Automaticky)

4:3

16:9

Popis

■ Uživatelé mohou upravovat jas v uživatelském režimu, RTS, RPG a v režimu čtení�

■ Když jsou aktivovány položky Potlačení rozmazání pohybu nebo HDCR, bude nastavení jasu zobrazeno šedě�

■ Uživatelé mohou upravit kontrast v libovolném režimu�

■ Uživatelé mohou upravit ostrost v libovolném režimu�

■ Ostrost vylepšuje čistotu a podrobnosti obrazu�

■ Výchozí nastavení teploty barev je Normální�

■ Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte a zobrazte náhled efektů režimu�

■ Stisknutím prostředního tlačítka potvrďte a použijte svůj typ režimu�

■ Uživatelé mohou upravovat teplotu barev v režimu přizpůsobení�

■ Uživatelé mohou upravovat velikost obrazovky v libovolném režimu, při libovolném rozlišení a při libovolné obnovovací frekvenci obrazovky�

■ Výchozí nastavení je Automaticky� h

Input Source (Vstupní zdroj)

1. úroveň nabídky 2./3. úroveň nabídky

HDMI1

HDMI2

DP

Popis

Uživatelé mohou upravit vstupní zdroj v libovolném režimu� h

Navi Key (Navigační tlačítko)

1. úroveň nabídky 2. úroveň nabídky

Nahoru / dolů / vlevo / vpravo

OFF (VYP�)

Brightness (Jas)

Game Mode (Režim Hra)

Screen Assistance

(Nápověda pro obrazovku)

Alarm Clock (Budík)

Input Source

(Vstupní zdroj)

Refresh Rate

(Obnovovací kmitočet)

Information on Screen

(Informace na displeji)

Popis

■ Výchozí nastavení tlačítka nahoru je režim Hra�

■ Výchozí nastavení tlačítka dolů je Nápověda pro obrazovku�

■ Výchozí nastavení levého tlačítka je Budík�

■ Výchozí nastavení pravého tlačítka je Vstupní zdroj�

■ Veškeré položky navigačního ovladače lze upravovat v nabídce OSD�

Nastavení OSD

2-9

2-8

Nastavení OSD h

Setting (Nastavení)

1. úroveň nabídky 2. úroveň nabídky

Language (Jazyk) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Další jazyky se připravují)

0~5 Transparency

(Průhlednost)

OSD Time Out

(Čas� limit OSD)

Power Button

(Vypínač)

5 ~ 30 s

OFF (VYP�)

Standby (Pohotovostní režim

)

Information on

Screen (Informace na displeji)

Reset (Vynulovat)

(OFF) (VYP�)

(ON) (ZAP�)

YES (ANO)

NO (NE)

Popis

■ Výchozí tovární nastavení jazyka je angličtina�

■ Uživatelé musí stisknout prostřední tlačítko a potvrdit a použít nastavení jazyka�

■ Jazyk je nezávislé nastavení� Vlastní nastavení jazyka uživatele potlačí výchozí tovární nastavení�

Když uživatelé povolí obnovení, nastavení jazyka se nezmění�

Uživatelé mohou upravit průhlednost v libovolném režimu�

Uživatelé mohou upravit časový limit OSD v libovolném režimu�

■ Při stisknutí vypínače na více než 5 sekund se monitor vypne�

■ Když je monitor vypnutý, uživatelé mohou nastavit stav napájení�

■ Když je nastaveno vypnutí, monitor bude zcela vypnut�

■ Když je nastaven pohotovostní režim, vypne se jen panel a podsvícení, ale monitor bude možné aktivovat z operačního systému� Nebudou se tak obnovovat ikony na ploše a obrazovka�

■ Informace o stavu monitoru budou zobrazeny na pravé straně obrazovky�

■ Uživatelé mohou aktivovat nebo deaktivovat funkci

Informace na displeji� Výchozí je VYP�

Uživatelé mohou obnovit výchozí nastavení OSD v libovolném režimu�

2-9

2-10

Nastavení OSD

PB

Dodatek

DŮLEŽITÉ

Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny�

A

A-2

Technické údaje

Model

Velikost

Zakřivení

Typ panelu

Rozlišení

Poměr stran obrazu

Jas (v nitech)

Kontrastní poměr

Obnovovací kmitočet

Doba odezvy

Vstupní rozhraní

VSTUP/VÝSTUP

Zorné úhly

DCI-P3/ sRGB

Povrchová úprava

Zobrazení barev

Typ napájení

Specifikace adaptéru

Napájení

Výstup napájení

Úpravy (náklon)

Zámek Kensington

Držák VESA

Optix G241 (3BA4)

60,45 cm

95%/ 128%

Neuvedeno

IPS

1920 x 1080 při 144 Hz

16:9

250 (Typ�)

1000:1

144Hz

1 ms (MPRT)

HDMI x2, DP x1

■ HDMI x2

■ DisplayPort x1

■ Výstup pro sluchátka x1

178°(H) , 178°(V)

Antireflexní

16,7 miliónů

-5° ~ 20°

Ano

Optix G271 (3CB5)

68,58 cm

Externí napájení

Model: ADPC2045

92%/ 120%

100~240 Vstř�, 50~60 Hz, 1,5 A

20V, 2,25A

■ Typ desky: 100 x 100 mm

■ Typ šroubu: M4 x 10 mm

▶ Průměr závitu: 4 mm

▶ Stoupání závitu: 0,7 mm

▶ Délka závitu: 10 mm

540,3 x 422,6 x 219,6 mm 612,5 x 454,3 x 219,6 mm

Rozměry (š x v x h)

Hmotnost

Prostředí Provoz

3,3 kg (čistá) / 5,0 kg (hrubá) 4,1 kg (čistá) / 6,4 kg (hrubá)

Teplota: 0℃ až 40℃

Vlhkost vzduchu: 20 až 90 %, bez kondenzace

Nadmořská výška: 0 ~ 5000m

Úložiště

Teplota: -20°C až 60°C

Vlhkost vzduchu: 10 až 90 %, bez kondenzace

Dodatek

A-3

A-2

Přednastavené režimy zobrazení

Standardní

VGA

DOS

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Plné HD

Rozlišení kmitočtu videa

Rozlišení

640x480 při 60Hz

640x480 při 67Hz

640x480 při 72Hz

640x480 při 75Hz

640x350 při 70Hz

720x400 při 70Hz

800x600 při 56Hz

800x600 při 60Hz

800x600 při 72Hz

800x600 při 75Hz

1024x768 při 60Hz

1024x768 při 70Hz

1024x768 při 75Hz

1152x864 při 75Hz

1280x720 při 60Hz

1280x960 při 60Hz

1280x1024 při 60Hz

1280x1024 při 75Hz

1440x900 při 60Hz

1680x1050 při 60Hz

1920x1080 při 60Hz

1920x1080 při 144Hz

480P při 60Hz

576P při 50Hz

720P při 50Hz

1080P při 50Hz

1080P při 60Hz

1080P při 120Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix G241 (3BA4)

HDMI DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix G271 (3CB5)

HDMI DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Dodatek

A-3

A-4

Řešení problémů

Indikátor LED napájení nesvítí.

■ Znovu stiskněte vypínač monitoru�

■ Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel monitoru řádně připojen�

Žádný obraz.

■ Zkontrolujte, zda je správně nainstalována grafická karta�

■ Zkontrolujte, zda jsou počítač a monitor připojeny k elektrickým zásuvkám a zda jsou zapnuté�

■ Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen�

■ Počítač se může nacházet v pohotovostním režimu� Aktivujte monitor stisknutím libovolného tlačítka�

Obraz na monitoru nemá správnou velikost nebo není vystředěn.

Seznamte se s režimy předvoleb zobrazení a použijte v počítači nastavení vhodné pro monitor�

Žádná funkce Plug & Play.

■ Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel monitoru řádně připojen�

■ Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen�

■ Zkontrolujte, zda jsou počítač a grafická karta kompatibilní s funkcí Plug &

Play�

Ikony, písmo nebo obrazovka jsou nejasné, rozmazané nebo mají nesprávné barvy.

■ Nepoužívejte žádné prodlužovací videokabely�

■ Upravte jas a kontrast�

■ Upravte barvu RGB nebo vylaďte teplotu barev�

■ Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kolíky v konektoru kabelu signálu�

Monitor začal blikat nebo zobrazuje vlny.

■ Změňte obnovovací frekvenci tak, aby odpovídala možnostem vašeho monitoru�

■ Zaktualizujte ovladače své grafické karty�

■ Udržujte monitor v bezpečné vzdálenosti od elektrických zařízení, která mohou způsobovat elektromagnetické rušení (EMI)�

Dodatek

PB

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project