MSI Optix G241 monitor คู่มือการใช้

Add to my manuals
30 Pages

advertisement

MSI Optix G241 monitor คู่มือการใช้ | Manualzz
Optix ซีรีส์
จอภาพ LCD
Optix G241 (3BA4)
Optix G271 (3CB5)
สารบัญ
หมายเหตุเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์������������������������������������������������������iii
การแก้ไข���������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
การสนับสนุนด้านเทคนิค�������������������������������������������������������������������������������������iii
ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย�����������������������������������������������������������������������������������iv
ความสอดคล้องกับ CE����������������������������������������������������������������������������������������vi
ถ้อยแถลงการรบกวนทางความถี่วิทยุ FCC-B������������������������������������������������������������vi
ถ้อยแถลง WEEE����������������������������������������������������������������������������������������������vii
ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี����������������������������������������������������������������������������������������vii
ถ้อยแถลง RoHS����������������������������������������������������������������������������������������������vii
เริ่มต้นการใช้งาน������������������������������������������������������������������� 1-1
รายการในกล่องบรรจุ��������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
การติดตั้งขาตั้งจอภาพ������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
การปรับจอภาพ ��������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
ส่วนต่างๆ ของจอภาพ�������������������������������������������������������������������������������������� 1-6
การเชื่อมต่อจอภาพไปยัง PC����������������������������������������������������������������������������� 1-8
ตั้งค่า OSD���������������������������������������������������������������������������� 2-1
ii
Navi Key (ปุ่มลูกศร)��������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
การตั้งค่า OSD ด้วยปุ่มลูกศร����������������������������������������������������������������������������� 2-5
ดัชนี�������������������������������������������������������������������������������������A-1
ข้อมูลจำ�เพาะA������������������������������������������������������������������������������������������������� A-2
โหมดการแสดงผลพรีเซ็ต��������������������������������������������������������������������������������� A-3
การแก้ไขปัญหา��������������������������������������������������������������������������������������������� A-4
คำ�นำ�
หมายเหตุเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ โลโก้ MSI เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Micro-Star Int’l Co., Ltd. เครื่องหมายและชื่ออื่น ๆ ที่กล่าว
ถึงอาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่แท้จริง ไม่มีการรับประกันความถูกต้องหรือความ
สมบูรณ์ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย MSI ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การแก้ไข
การแก้ไข
V1.0
วันที่
2019/11
การสนับสนุนด้านเทคนิค
ถ้าเกิดปัญหาขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของคุณ และไม่พบทางแก้ไขปัญหาจากคู่มือผู้ใช้ โปรดติดต่อ
สถานที่ซึ่งคุณซื้อผลิตภัณฑ์มา หรือตัวแทนจำ�หน่ายในประเทศของคุณ หรืออีกทางหนึ่ง โปรดไป
ที่เว็บไซต์ https://www.msi.com/support/ สำ�หรับคำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
iii
ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย
◙◙
◙◙
◙◙
อ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ควรสังเกตข้อควรระวังและคำ�เตือนทั้งหมดบนอุปกรณ์หรือคู่มือผู้ใช้
ติดต่อฝ่ายบริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ซ่อมอุปกรณ์เท่านั้น
เก็บคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับกล่องบรรจุสำ�หรับอ้างอิงในอนาคต
เพื่อป้องกันไฟไหม้ หรืออันตรายจากไฟฟ้าช็อต ให้เก็บอุปกรณ์นี้ให้ห่างจากความชื้น และ
อุณหภูมิสูง
วางอุปกรณ์นี้บนพื้นผิวเรียบที่มั่นคง ก่อนที่จะทำ�การตั้งค่า
iv
◙◙
◙◙
ตรวจดูให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ในช่วงที่ปลอดภัย และได้รับการปรับให้เหมาะสมใน
ช่วง 100~240V ก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า อย่าละเลยการต่อ
สายดินจากปลั๊ก อุปกรณ์ต้องได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับสายดินของเต้าเสียบไฟฟ้า
ถอดสายไฟ หรือปิดเต้าเสียบไฟที่ผนังเสมอ ถ้าคุณจะปล่อยอุปกรณ์ทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้
งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การสิ้นเปลืองพลังงานเป็นศูนย์
ช่องระบายอากาศบนอุปกรณ์ใช้สำ�หรับถ่ายเทอากาศ และเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ร้อนเกิน
ไป อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศ
อย่าทิ้งอุปกรณ์ไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการปรับสภาพซึ่งมีอุณหภูมิเกิน 60OC หรือต่ำ�กว่า
-20OC ซึ่งอาจทำ�ให้อุปกรณ์เสียหายได้
หมายเหตุ: อุณหภูมิขณะทำ�งานสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 40OC
ในขณะที่ทำ�ความสะอาดอุปกรณ์ ให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กไฟออก ใช้ผ้านุ่มแทนที่จะใช้สารเคมี
อุตสาหกรรมเพื่อทำ�ความสะอาดอุปกรณ์ อย่าเทของเหลวใด ๆ เข้าไปในช่องเปิด ซึ่งอาจ
ทำ�ให้อุปกรณ์เสียหาย และเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อต
คำ�นำ�
วางสายไฟในตำ�แหน่งที่จะไม่มีผู้คนเหยียบถูก อย่าวางสิ่งใดๆ ทับสายไฟ
เก็บวัตถุที่มีสนามแม่เหล็กแรง หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้าให้ห่างจากอุปกรณ์
ถ้าเกิดสถานการณ์ต่อไปนี้ ให้นำ�อุปกรณ์ไปตรวจสอบโดยช่างบริการที่มีคุณสมบัติ:
◙◙ สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย
◙◙ ของเหลวเข้าไปในอุปกรณ์
◙◙ อุปกรณ์สัมผัสถูกความชื้น
◙◙ อุปกรณ์ทำ�งานได้ไม่ดี หรือคุณไม่สามารถทำ�ให้อุปกรณ์ทำ�งานได้ตามคู่มือผู้ใช้
◙◙ อุปกรณ์หล่นพื้น และเสียหาย
◙◙ อุปกรณ์มีรอยแตกอย่างเห็นได้ชัด
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สีเขียว
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
การสิ้นเปลืองพลังงานลดลงระหว่างการใช้และสถานะสแตนด์บาย
จำ�กัดการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ถอดชิ้นส่วนและรีไซเคิลได้งา่ ย
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยส่งเสริมการรีไซเคิล
ยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้นด้วยการอัปเกรดง่ายๆ
ลดการสร้างของเสียที่เป็นของแข็งผ่านนโยบายการนำ�กลับ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถใช้ซ้ำ�และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม และ
ไม่ควรนำ�ไปทิ้งในขยะเมื่อหมดอายุการใช้งาน
ผู้ใช้ควรติดต่อจุดเก็บรวบรวมที่ได้รับการแต่งตั้งในท้องถิ่นสำ�หรับนำ�ไปรีไซเคิล และ
ทิ้งผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว
เยี่ยมชมเว็บไซต์ MSI และค้นหาตัวแทนจำ�หน่ายใกล้บา้ นคุณ สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการรีไซเคิล
นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] สำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับ
การทิ้ง การนำ�กลับ การรีไซเคิล และการถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ MSI อย่างเหมาะสม
★ คำ�เตือน! การดูหน้าจอมากเกินไป มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบกับสายตา
★ คำ�แนะนำ�:
1. หยุดพัก 10 นาทีเมื่อดูหน้าจอทุก ๆ 30 นาที
2. เด็กอายุต่ำ�กว่า 2 ปีไม่ควรดูหน้าจอ สำ�หรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ควรจำ�กัดการดู
หน้าจอให้น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อวัน
v
ความสอดคล้องกับ CE
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดที่ระบุไว้ในข้อกำ�หนดของสภา เกี่ยวกับการ
ประมาณของกฎหมายของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็ก
ไฟฟ้า (2014/30/EU), ข้อกำ�หนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ� (2014/35/EU), ข้อกำ�หนด
ErP (2009/125/EC) และข้อกำ�หนด RoHS (2011/65/EU) ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการ
ทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับมาตรฐานที่สอดคล้องกันสำ�หรับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เผยแพร่ภายใต้ข้อกำ�หนดของรัฐกิจจานุเบกษาของสหภาพยุโรป
ถ้อยแถลงการรบกวนทางความถี่วิทยุ
FCC-B
อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำ�กัดของอุปกรณ์
ดิจิตอลคลาส B ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC ข้อจำ�กัดเหล่านี้ได้รับการ
ออกแบบเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย
อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่าง
เหมาะสมตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสาร
ทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่างเหมาะ
สม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับบริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซึ่งสามารถ
ทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดา้ นล่างหนึ่งหรือ
หลายวิธีร่วมกัน:
vi
■■ ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
■■ เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
■■ เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่
■■ ปรึกษาตัวแทนจำ�หน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความ
ช่วยเหลือ
ประกาศ 1
การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความ
สอดคล้อง จะทำ�ให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด
ประกาศ 2
ต้องใช้ฉนวนป้องกันสายเคเบิลและสายไฟ AC เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำ�กัดในการแผ่คลื่น
พลังงานความถี่
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC การทำ�งานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสอง
ข้อต่อไปนี้:
1.อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
2.อุปกรณ์นี้ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการ
ทำ�งานที่ไม่พึงประสงค์
MSI Computer Corp.
901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA
(626)913-0828
www.msi.com
คำ�นำ�
ถ้อยแถลง WEEE
ภายใต้ข้อกำ�หนดของสหภาพยุโรป (“EU”) เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2012/19/EU ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005
ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เป็น "อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ปะปนกับ
ของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะ
ถูกบังคับให้นำ�ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสารเคมี เช่น ระเบียบข้อบังคับ EU REACH
(ระเบียบข้อบังคับ EC หมายเลข 1907/2006 ของรัฐสภาและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป), MSI
ให้ข้อมูลของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
ถ้อยแถลง RoHS
การประกาศเกี่ยวกับวัสดุ Japan JIS C 0950
ข้อกำ�หนดญี่ปุ่นที่กำ�หนดโดยข้อมูลจำ�เพาะ JIS C 0950 บังคับให้ผู้ผลิตจัดหาการประกาศวัสดุ
สำ�หรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์บางประเภทที่เสนอขายหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2006
https://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html
RoHS ของอินเดีย
ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับ "กฎระเบียบของเสียอิเล็กทรอนิกส์ (การบริการจัดการ) 2016 ของ
อินเดีย" ห้ามการใช้ตะกั่ว ปรอท โครเมี่ยม โพลีโบรมิเนตเต็ด ไบฟีนิล หรือโพลีโบรมิเนตเต็ด
ไดฟีนิล เอสเทอร์ที่มีความเข้มข้นเกิน 0.1 % น้ำ�หนัก และ 0.01 % น้ำ�หนักสำ�หรับแคดเมี่ยม
ยกเว้นสำ�หรับข้อยกเว้นที่กำ�หนดในส่วนที่ 2 ของกฎ
ระเบียบข้อบังคับ EEE ของตุรกี
สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ EEE ของสาธารณรัฐตุรกี
ข้อจำ�กัดว่าด้วยสารอันตรายของยูเครน
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของระเบียบข้อบังคับทางเทคนิค ซึ่งรับรองโดยมติคณะ
รัฐมนตรีของยูเครน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2008 หมายเลข 1057 ในเรื่องเกี่ยวกับข้อจำ�กัดการใช้
สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
RoHS ของเวียดนาม
นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2012 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตโดย MSI สอดคล้องกับหนังสือเวียน
30/2011/TT-BCT ฉบับชั่วคราวที่ควบคุมข้อจำ�กัดที่อนุญาตสำ�หรับสารอันตรายในผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
vii
1
เริ่มต้นการใช้งาน
บทนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ ในขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ ให้
ระมัดระวังในการจับอุปกรณ์ และใช้แถบรัดข้อมือที่มีการต่อลงดิน เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้า
สถิตย์
สำ�คัญ
•
•
ภาพประกอบใช้สำ�หรับการอ้างอิงเท่านั้น จอภาพของคุณอาจมีรูปลักษณ์ที่แตกต่าง
จากนี้
อย่าใช้วัตถุปลายแหลมใด ๆ บนจอภาพ
รายการในกล่องบรรจุ
1.จอภาพ
2.ขาตั้ง
3.ฐานขาตั้งพร้อมสกรู
4.อะแดปเตอร์เพาเวอร์ & สายไฟ
5.สายเคเบิล HDMI (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
6. สายเคเบิลดิสเพลย์พอร์ต (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
7.คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
8. ใบรับประกัน
* ติดต่อร้านที่คุณซื้อจอภาพ หรือตัวแทนจำ�หน่ายในประเทศของคุณ ถ้ามีรายการใดเสียหายหรือ
หายไป
* รายการในบรรจุภัณฑ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
1-2
เริ่มต้นการใช้งาน
การติดตั้งขาตั้งจอภาพ
สำ�คัญ
วางจอภาพบนพื้นผิวที่นุ่ม และมีการป้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอแสดงผล
1.จัดตำ�แหน่งสลักของขาตั้งให้ตรงกับจอภาพ
2.ยึดขาตั้งด้วยสกรูขาตั้ง
3.เชื่อมต่อฐานเข้ากับขาตั้ง และไขสกรูที่ฐานเพื่อยึดฐานให้แน่น
1
1-3
2
3
4.จัดตำ�แหน่งสลักเพื่อใส่ฝาปิด VESA
5.
4
6.
7.
สำ�คัญ
1-4
รูสำ�หรับการติดตั้งขาตั้ง สามารถใช้สำ�หรับการยึดผนังได้ด้วย โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายสำ�หรับ
ชุดยึดผนังที่เหมาะสม
เริ่มต้นการใช้งาน
การปรับจอภาพ
จอภาพนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้คุณรับชมด้วยความสบายสูงสุด ด้วยความสามารถในการปรับ
ตำ�แหน่งจอภาพ
สำ�คัญ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอแสดงผลในขณะที่ปรับจอภาพ
O
O
-5 20
1-5
ส่วนต่างๆ ของจอภาพ
1
2
3
4
5
1-6
6
7
เริ่มต้นการใช้งาน
1
ปุ่มเพาเวอร์
2
แจ็คเพาเวอร์
3
พอร์ต HDMI
4
ดิสเพลย์พอร์ต
5
แจ็คหูฟัง
6
ปุ่มลูกศร
7
ล็อค Kensington
1-7
การเชื่อมต่อจอภาพไปยัง PC
1.ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ
2.เชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI/ดิสเพลย์พอร์ต จากจอภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
3.ประกอบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ & สายไฟของจอภาพเข้าด้วยกัน (รูป A)
4.เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับแจ็คเพาเวอร์ของจอภาพ (รูป B)
5.เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า (รูป C)
6. เปิดเครื่องจอภาพ (รูป D)
7.เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นจอภาพจะตรวจพบแหล่งสัญญาณโดยอัตโนมัติ
B
C
1-8
A
D
2
ตั้งค่า OSD
บทนี้ให้ข้อมูลที่จำ�เป็นเกี่ยวกับการตั้งค่า OSD
สำ�คัญ
ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Navi Key (ปุ่มลูกศร)
จอภาพมาพร้อมกับปุ่มลูกศร ซึ่งคือปุ่มควบคุมหลายทิศทาง ที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในเมนูที่แสดง
บนหน้าจอ (OSD)
ปุ่มลูกศร
2-2
การตั้งค่าเริ่มต้นของปุ่มลูกศร เป็นดังนี้
ปุ่มลูกศร
ปุ่มกลาง
ฮ็อตคีย์
การทำ�งานพื้นฐาน
(เมื่อเมนู OSD ปิด)
(เมื่อเมนู OSD เปิด)
เมนูหลัก OSD
■■ การเข้าสู่เมนูย่อย
■■ การยืนยันการเลือก หรือการ
ตั้งค่า
ตั้งค่า OSD
ปุ่มลูกศร
ฮ็อตคีย์
การทำ�งานพื้นฐาน
(เมื่อเมนู OSD เปิด)
(เมื่อเมนู OSD ปิด)
ขึ้น
Game Mode
(โหมดเกม)
■■ กดปุ่มกลาง เพื่อ
ยืนยันสิ่งที่เลือก และ
ออก
■■ กดปุ่มขึ้น และลง
เพื่อปรับค่า
■■ กดปุ่มซ้าย เพื่อ
ยกเลิกการพรีวิว
และออกโดยไม่ใช้
เอฟเฟ็กต์กับโหมด
■■ การเลือกเมนูฟังก์ชั่น และ
รายการ
■■ อนุญาตการปรับขึ้นในค่าฟังก์ชั่น
ลง
Screen Assistance
(ความช่วยเหลือบน
หน้าจอ)
■■ กดปุ่มกลาง เพื่อ
ยืนยันสิ่งที่เลือก และ
ออก
■■ กดปุ่มขึ้น และลง
เพื่อปรับค่า
■■ กดปุ่มซ้าย เพื่อ
ยกเลิกการพรีวิว และ
ออก
■■ การเลือกเมนูฟังก์ชั่น และ
รายการ
■■ อนุญาตการปรับลงในค่าฟังก์ชั่น
ซ้าย
Alarm Clock
(นาฬิกาปลุก)
■■ กดปุ่มกลาง เพื่อ
ยืนยันสิ่งที่เลือก และ
ออก
■■ กดปุ่มขึ้น และลง
เพื่อเลือก
■■ กดปุ่มซ้าย เพื่อ
ยกเลิกการพรีวิว และ
ออก
■■ การเลือกเมนูฟังก์ชั่น และ
รายการ
■■ การออกจากเมนูปัจจุบัน
ขวา
Input Source
(แหล่งสัญญาณเข้า)
■■ กดปุ่มกลาง เพื่อ
ยืนยันสิ่งที่เลือก และ
ออก
■■ กดปุ่มขึ้น และลง
เพื่อเลือก
■■ กดปุ่มซ้าย เพื่อออก
■■ การเลือกเมนูฟังก์ชั่น และ
รายการ
■■ การเข้าสู่เมนูย่อย
2-3
ผู้ใช้สามารถเข้าไปยังเมนู OSD เพื่อปรับแต่งปุ่มลูกศร และฮ็อตคีย์ของตัวเองได้
ตัวเลือกฮ็อตคีย์เพิ่มเติม แสดงอยู่ที่ดา้ นล่าง
2-4
ตัวเลือกของปุ่มลูกศรและฮ็อตคีย์
การทำ�งาน
Brightness
(ความสว่าง)
■■ กดปุ่มกลาง เพื่อบันทึกค่า และออก
■■ กดปุม
่ ขึ้น และลง เพื่อปรับค่า
■■ กดปุม
่ ซ้าย เพื่อยกเลิกการพรีวิว และออก
Refresh Rate
(อัตรารีเฟรช)
■■ กดปุ่มกลาง เพื่อยืนยันสิ่งที่เลือก และออก
■■ กดปุม
่ ขวาเพื่อเปิด และปุ่มซ้ายเพื่อปิดฟังก์ชั่นนี้
Information
on Screen
(ข้อมูลบนหน้า
จอ)
■■ กดปุ่มกลาง เพื่อยืนยันสิ่งที่เลือก และออก
■■ กดปุม
่ ขวาเพื่อเปิด และปุ่มซ้ายเพื่อปิดฟังก์ชั่นนี้
ตั้งค่า OSD
การตั้งค่า OSD ด้วยปุ่มลูกศร
กดปุ่มกลางของปุ่มลูกศร เพื่อเปิดเมนูหลักที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) ใช้ปุ่มขึ้น, ลง, ซ้าย, ขวา
เพื่อปรับเมนูฟังก์ชั่นที่ต้องการ ให้เหมาะกับความชอบส่วนตัวของคุณ
hh GAMING (เกมมิ่ง)
2-5
เมนูระดับที่ 1
เมนูระดับที่ 2/3
คำ�อธิบาย
Game Mode
(โหมดเกม)
User (ผู้ใช้)
รายการทั้งหมดสามารถถูกปรับโดยผู้ใช้ได้
FPS
รายการทั้งหมดสามารถถูกปรับโดยผู้ใช้ได้
Racing (รถแข่ง)
รายการทั้งหมดสามารถถูกปรับโดยผู้ใช้ได้
RTS
รายการทั้งหมดสามารถถูกปรับโดยผู้ใช้ได้
RPG
รายการทั้งหมดสามารถถูกปรับโดยผู้ใช้ได้
■■ ใช้ปุ่มขึ้น หรือลง เพื่อเลือกและดูตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ของโหมด
■■ กดปุม
่ กลาง เพื่อยืนยัน และใช้ประเภทโหมดของคุณ
Night Vision
OFF (ปิด)
(การมองกลางคืน) Normal (ปกติ)
■■ ฟังก์ชั่นนี้จะปรับความสว่างฉากหลังให้เหมาะสม
ที่สุด และแนะนำ�ให้ใช้สำ�หรับเกม FPS
Strong (แรง)
Strongest (แรงที่สุด)
A.I.
Response Time
(เวลาตอบสนอง)
Normal (ปกติ)
Fast (เร็ว)
Fastest (เร็วที่สุด)
■■ ผู้ใช้สามารถปรับเวลาตอบสนองในโหมดใด ๆ ก็ได้
■■ เวลาตอบสนอง จะเป็นสีเทาจาง ในขณะที่เปิดใช้
งาน ป้องกันภาพสั่นไหว
เมนูระดับที่ 1
เมนูระดับที่ 2/3
Anti Motion Blur
(ป้องกันภาพสั่น
ไหว)
Refresh Rate
(อัตรารีเฟรช)
(OFF) (ปิด)
(ON) (เปิด)
Location
(สถานที่)
บนซ้าย
บนขวา
ล่างซ้าย
ล่างขวา
OFF (ปิด)
คำ�อธิบาย
■■ เมื่อ ป้องกันภาพสั่นไหว เปิดใช้งาน, ความสว่าง
จะไม่สามารถถูกเปิดทำ�งานได้ และจะเป็นสีเทาจาง
■■ เวลาตอบสนอง จะเป็นสีเทาจาง ในขณะที่เปิดใช้
งาน ป้องกันภาพสั่นไหว
■■ ต้องตั้งค่า ป้องกันภาพสั่นไหว เป็น ปิด ในขณะที่
อะแดปทีฟซิงค์ ถูกตั้งค่าเป็น เปิด
■■ ผู้ใช้สามารถปรับอัตรารีเฟรชในโหมดใด ๆ ก็ได้
■■ ค่าเริ่มต้น สถานที่อัตรารีเฟรช คือ บนซ้าย คุณ
สามารถปรับตำ�แหน่งได้ในเมนู OSD กดปุ่มกลาง
เพื่อยืนยัน และใช้ตำ�แหน่งอัตรารีเฟรชของคุณ
■■ จอภาพนี้จะทำ�งานที่อัตรารีเฟรชหน้าจอที่ตั้งไว้ล่วง
หน้าของระบบปฏิบัติการ
ON (เปิด)
Alarm Clock
(นาฬิกาปลุก)
Location
(สถานที่)
บนซ้าย
บนขวา
ล่างซ้าย
ล่างขวา
■■ ผู้ใช้สามารถปรับนาฬิกาปลุกในโหมดใด ๆ ก็ได้
■■ หลังจากที่ตั้งเวลา กดปุ่มกลาง เพื่อเปิดใช้งานตัว
ตั้งเวลา
■■ ตำ�แหน่งนาฬิกาปลุกเริ่มต้นคือ บนซ้าย ผู้ใช้
สามารถเลือกตำ�แหน่งของตัวเองได้
OFF (ปิด)
15:00
00:01~99:59
30:00
2-6
45:00
60:00
Screen
None (ไม่มี)
Assistance (ความ
ช่วยเหลือบนหน้า Icon
(ไอคอน)
จอ)
■■ ผู้ใช้สามารถปรับความช่วยเหลือบนหน้าจอใน
โหมดใด ๆ ก็ได้
■■ ค่าเริ่มต้นความช่วยเหลือบนหน้าจอ คือ ไม่มี
FreeSync
■■ FreeSync ป้องกันไม่ให้หน้าจอฉีกขาด
■■ ค่าเริ่มต้นของ DisplayPort หรือ HDMI เป็น ปิด
และสามารถปรับเป็น เปิด/ปิด ในโหมดใด ๆ, ความ
ละเอียดใด ๆ และแหล่งสัญญาณเข้าใด ๆ และ
อัตรารีเฟรชหน้าจอใด ๆ
■■ ป้องกันภาพสั่นไหว จะถูกปิดใช้งาน ถ้า FreeSync
ถูกเปิดใช้งาน
(OFF) (ปิด)
(ON) (เปิด)
ตั้งค่า OSD
hh Professional (มืออาชีพ)
เมนูระดับที่ 1
เมนูระดับที่ 2
คำ�อธิบาย
Pro Mode
(โหมดมืออาชีพ)
User (ผู้ใช้)
โหมดค่าเริ่มต้น รายการทั้งหมดสามารถถูกปรับโดยผู้ใช้ได้
Reader (ผู้อ่าน)
รายการทั้งหมดสามารถถูกปรับโดยผู้ใช้ได้
Cinema (ภาพยนตร์)
รายการทั้งหมดสามารถถูกปรับโดยผู้ใช้ได้
Designer
(นักออกแบบ)
รายการทั้งหมดสามารถถูกปรับโดยผู้ใช้ได้
■■ ใช้ปุ่มขึ้น หรือลง เพื่อเลือกและดูตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ของโหมด
■■ กดปุม
่ กลาง เพื่อยืนยัน และใช้ประเภทโหมดของคุณ
Eye Saver
(ตัวถนอมสายตา)
(OFF) (ปิด)
(ON) (เปิด)
HDCR
(OFF) (ปิด)
(ON) (เปิด)
Anti Motion Blur
(ป้องกันภาพสั่น
ไหว)
Image
Enhancement
(การเพิ่มคุณภาพ
ของภาพ)
(OFF) (ปิด)
(ON) (เปิด)
OFF (ปิด)
Weak (เบา)
Medium (กลาง)
Strong (แรง)
Strongest (แรงที่สุด)
■■ ตัวถนอมสายตา ปกป้องตาของคุณจากแสงสีน้ำ�เงิน เมื่อ
เปิดทำ�งาน ตัวถนอมสายตาจะปรับอุณหภูมิสีของหน้าจอ
ให้เป็นแสงสีเหลืองมากขึ้น
■■ ผู้ใช้สามารถปรับตัวถนอมสายตาในโหมดใด ๆ ก็ได้
■■ เมื่อโหมดมืออาชีพ ถูกตั้งค่าเป็นผู้อา่ น จะบังคับให้เปิดใช้
งาน ตัวถนอมสายตา
■■ ผู้ใช้สามารถปรับ HDCR ในโหมดใด ๆ ก็ได้
■■ HDCR เพิ่มคุณภาพของภาพ โดยการเพิ่มคอนทราสต์
ของภาพ
■■ เมื่อ HDCR ถูกตั้งค่าเป็น เปิด, ความสว่าง จะเป็นสีเทา
จาง
■■ HDCR และ ป้องกันภาพสั่นไหว ไม่สามารถเปิดใช้งาน
พร้อมกันได้
■■ เมื่อ ป้องกันภาพสั่นไหว เปิดใช้งาน, HDCR และความ
สว่างจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ และจะเป็นสีเทาจาง
■■ เวลาตอบสนอง จะเป็นสีเทาจาง ในขณะที่เปิดใช้งาน
ป้องกันภาพสั่นไหว
■■ ต้องตั้งค่า ป้องกันภาพสั่นไหว เป็น ปิด ในขณะที่ อะแดป
ทีฟซิงค์ ถูกตั้งค่าเป็น เปิด
■■ การเพิ่มคุณภาพของภาพ เร่งขอบของภาพเพื่อเพิ่มความ
คมชัดของภาพ
■■ ผู้ใช้สามารถปรับการเพิ่มคุณภาพของภาพในโหมดใด ๆ
ก็ได้
2-7
hh Image (ภาพ)
เมนูระดับที่ 1
เมนูระดับที่ 2/3
คำ�อธิบาย
Brightness
(ความสว่าง)
0-100
■■ ผู้ใช้สามารถปรับความสว่างในโหมด ผู้ใช้, RTS, RPG
และผู้อา่ น
■■ ความสว่าง จะเป็นสีเทาจาง เมื่อ ป้องกันภาพสั่น หรือ
HDCR ถูกเปิดใช้งาน
Contrast
(คอนทราสต์)
0-100
■■ ผู้ใช้สามารถปรับคอนทราสต์ในโหมดใด ๆ ก็ได้
Sharpness
(ความชัด)
0-5
■■ ผู้ใช้สามารถปรับความชัดในโหมดใด ๆ ก็ได้
■■ ความชัด ปรับปรุงความชัดเจน และรายละเอียดของ
ภาพ
Color
Temperature
(อุณหภูมิสี)
Cool (เย็น)
Normal (ปกติ)
Warm (อุ่น)
Customization
(การปรับแต่ง)
■■ ค่าเริ่มต้นอุณหภูมิสี คือ ปกติ
■■ ใช้ปุ่มขึ้น หรือลง เพื่อเลือกและดูตัวอย่างเอฟเฟ็กต์
ของโหมด
■■ กดปุ่มกลาง เพื่อยืนยัน และใช้ประเภทโหมดของคุณ
R (0-100) ■■ ผู้ใช้สามารถปรับอุณหภูมิสีในโหมด การปรับแต่ง ได้
G (0-100)
B (0-100)
Screen Size
(ขนาดหน้าจอ)
Auto (อัตโนมัติ)
4:3
16:9
2-8
■■ ผู้ใช้สามารถปรับขนาดหน้าจอในโหมดใด ๆ ความ
ละเอียดใด ๆ และอัตรารีเฟรชหน้าจอใด ๆ ก็ได้
■■ ค่าเริ่มค้นคือ อัตโนมัติ
hh Input Source (แหล่งสัญญาณเข้า)
เมนูระดับที่ 1
เมนูระดับที่ 2/3
HDMI1
คำ�อธิบาย
ผู้ใช้สามารถปรับแหล่งสัญญาณเข้าในโหมดใด ๆ ก็ได้
HDMI2
DP
hh Navi Key (ปุ่มลูกศร)
เมนูระดับที่ 1
เมนูระดับที่ 2
คำ�อธิบาย
ขึ้น / ลง / ซ้าย
/ ขวา
OFF (ปิด)
■■
■■
■■
■■
■■
Brightness (ความสว่าง)
Game Mode (โหมดเกม)
Screen Assistance
(ความช่วยเหลือบนหน้าจอ)
Alarm Clock (นาฬิกาปลุก)
Input Source
(แหล่งสัญญาณเข้า)
Refresh Rate
(อัตรารีเฟรช)
Information on Screen
(ข้อมูลบนหน้าจอ)
ค่าเริ่มต้นปุ่มขึ้น คือ โหมดเกม
ค่าเริ่มต้นปุ่มลง คือ ความช่วยเหลือบนหน้าจอ
ค่าเริ่มต้นปุ่มซ้าย คือ นาฬิกาปลุก
ค่าเริ่มต้นปุ่มขวา คือ แหล่งสัญญาณเข้า
รายการปุ่มลูกศรทั้งหมด สามารถถูกปรับได้ผา่ น
เมนู OSD
ตั้งค่า OSD
hh Setting (การตั้งค่า)
เมนูระดับที่ 1
เมนูระดับที่ 2
Language (ภาษา) 繁體中文
English
Français
Deutsch
คำ�อธิบาย
■■ ค่าเริ่มต้นจากโรงงานของภาษา คือ อังกฤษ
■■ ผูใ้ ช้ต้องกดปุ่มกลาง เพื่อยืนยันและใช้การตั้งค่า ภาษา
■■ ภาษา เป็นการตั้งค่าอิสระ การตั้งค่าภาษาส่วนตัวของผู้
ใช้ จะมีความสำ�คัญเหนือกว่าค่าเริ่มต้นจากโรงงาน เมื่อผู้
ใช้ตั้งค่า รีเซ็ต เป็น ใช่, ภาษาจะไม่เปลี่ยนแปลง
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(จะมีภาษาเพิ่มเติม
เร็ว ๆ นี้)
Transparency
(ความโปร่งใส)
0~5
ผู้ใช้สามารถปรับความโปร่งใสในโหมดใด ๆ ก็ได้
OSD Time Out
(ไทม์เอาต์ OSD)
5~30s
ผู้ใช้สามารถปรับไทม์เอาต์ OSD ในโหมดใด ๆ ก็ได้
Power Button
(ปุ่มเพาเวอร์)
OFF (ปิด)
■■
■■
■■
■■
Information on
Screen (ข้อมูลบน
หน้าจอ)
Reset (รีเซ็ต)
Standby (สแตนด์บาย)
(OFF) (ปิด)
(ON) (เปิด)
YES (ใช่)
NO (ไม่)
เมื่อกดปุ่มเพาเวอร์นานกว่า 5 วินาที จอภาพจะถูกปิด
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าสถานะเพาเวอร์เมื่อจอภาพถูกปิดได้
เมื่อตั้งค่าเป็น ปิด จอภาพจะปิดอย่างสมบูรณ์
เมื่อตั้งค่าเป็น สแตนด์บาย เฉพาะแผงปุ่มกดและ
แบคไลท์จะปิด แต่จอภาพยังคงสามารถถูกเปิดใช้งานได้
ด้วยการตรวจจับของ OS เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ไอคอนบน
เดสก์ทอป และหน้าจอถูกรีเฟรช
■■ ข้อมูลของสถานะจอภาพ จะแสดงขึ้นที่ดา้ นขวาของ
หน้าจอ
■■ ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน ข้อมูลบนหน้าจอ
ได้ ค่าเริ่มต้นเป็น ปิด
ผู้ใช้สามารถรีเซ็ต และเรียกคืนการตั้งค่าต่าง ๆ กลับเป็นค่า
เริ่มต้นของ OSD ดั้งเดิมในโหมดใด ๆ ก็ได้
2-9
2-10
A
ดัชนี
สำ�คัญ
ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลจำ�เพาะ
รุ่น
ขนาด
Optix G241 (3BA4)
Optix G271 (3CB5)
60.45 cm
68.58 cm
โค้ง
N/A
ชนิดหน้าจอ
IPS
ความละเอียด
1920 x 1080@144Hz
สัดส่วนภาพ
16:9
ความสว่าง (nits)
250 (ทั่วไป)
อัตราคอนทราสต์
1000:1
อัตรารีเฟรช
144Hz
เวลาตอบสนอง
1ms (MPRT)
อินเตอร์เฟซอินพุต
I/O
HDMI x2, DP x1
■■ HDMI x2
■■ DisplayPort x1
■■ หูฟังออก x1
มุมการรับชม
178°(H) , 178°(V)
DCI-P3/ sRGB
A-2
การรักษาพื้นผิว
สีที่แสดงได้
95%/ 128%
92%/ 120%
ป้องกันการสะท้อน
16.7 ล้านสี
ชนิดพลังงาน
พลังงานภายนอก
ข้อมูลจำ�เพาะอะแดปเตอร์
รุ่น: ADPC2045
พลังงานเข้า
100~240Vac, 50~60Hz, 1.5A
พลังงานออก
20V, 2.25A
การปรับ (การเอียง)
-5° ~ 20°
ล็อค Kensington
ใช่
การยึด VESA
ขนาด (ก x ส x ล)
น้ำ�หนัก
สิ่งแวดล้อม
■■ ชนิดแผ่นยึด: 100 x 100 มม.
■■ ชนิดสกรู: M4 x 10 มม.
▶▶ เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว: 4 mm
▶▶ ระยะห่างเกลียว: 0.7 mm
▶▶ ความยาวเกลียว: 10 mm
540.3 x 422.6 x 219.6 มม.
612.5 x 454.3 x 219.6 มม.
3.3 กก. (สุทธิ) / 5.0 กก. (ทั้งหมด) 4.1 กก. (สุทธิ) / 6.4 กก. (ทั้งหมด)
ขณะทำ�งาน
อุณหภูมิ: 0℃ ถึง 40℃
ความชื้น: 20% ถึง 90%, ไม่กลั่นตัว
ระดับความสูง: 0 ~ 5,000m
อุปกรณ์เก็บข้อมูล
อุณหภูมิ: -20℃ ถึง 60℃
ความชื้น: 10% ถึง 90%, ไม่กลั่นตัว
ดัชนี
โหมดการแสดงผลพรีเซ็ต
Standard
(มาตรฐาน)
VGA
DOS
SVGA
XGA
SXGA
ความละเอียด
Optix G241 (3BA4)
Optix G271 (3CB5)
HDMI
DP
HDMI
640x480 @60Hz
V
V
V
DP
V
640x480 @67Hz
V
V
V
V
640x480 @72Hz
V
V
V
V
640x480 @75Hz
V
V
V
V
640x350 @70Hz
V
V
V
V
720x400 @70Hz
V
V
V
V
800x600 @56Hz
V
V
V
V
800x600 @60Hz
V
V
V
V
800x600 @72Hz
V
V
V
V
800x600 @75Hz
V
V
V
V
1024x768 @60Hz
V
V
V
V
1024x768 @70Hz
V
V
V
V
1024x768 @75Hz
V
V
V
V
1152x864 @75Hz
V
V
V
V
1280x720 @60Hz
V
V
V
V
1280x960 @60Hz
V
V
V
V
1280x1024 @60Hz
V
V
V
V
1280x1024 @75Hz
V
V
V
V
WXGA+
1440x900 @60Hz
V
V
V
V
WSXGA+
1680x1050 @60Hz
V
V
V
V
ฟุล HD
ความละเอียด
ไทม์มิ่งวิดีโอ
1920x1080 @60Hz
V
V
V
V
1920x1080 @144Hz
V
V
V
V
480P @60Hz
V
576P @50Hz
V
720P @50Hz
V
1080P @50Hz
V
1080P @60Hz
V
1080P @120Hz
V
A-3
การแก้ไขปัญหา
LED เพาเวอร์ดับ
■■ กดปุ่มเพาเวอร์ของจอภาพอีกครั้ง
■■ ตรวจสอบว่าสายไฟของจอภาพเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมหรือไม่
ไม่มีภาพ
■■ ตรวจสอบว่ากราฟฟิกการ์ดของคอมพิวเตอร์มีการติดตั้งอย่างเหมาะสมหรือไม่
■■ ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์และจอภาพเชื่อมต่ออยู่กับเต้าเสียบไฟฟ้า และเปิดเครื่อง
หรือไม่
■■ ตรวจสอบว่าสายสัญญาณของจอภาพเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมหรือไม่
■■ คอมพิวเตอร์อาจอยู่ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่มใดๆ เพื่อเปิดใช้งานจอภาพ
ภาพหน้าจอมีขนาดไม่เหมาะสม หรือไม่ได้อยู่ตรงกลาง
ดูโหมดการแสดงผลพรีเซ็ต เพื่อตั้งค่าคอมพิวเตอร์ไปเป็นการตั้งค่าที่เหมาะสมสำ�หรับการ
แสดงผลของจอภาพ
ไม่มีพลัก & เพลย์
A-4
■■ ตรวจสอบว่าสายไฟของจอภาพเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมหรือไม่
■■ ตรวจสอบว่าสายสัญญาณของจอภาพเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมหรือไม่
■■ ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์และกราฟฟิกการ์ดคอมแพทิเบิลกับระบบพลัก & เพลย์หรือ
ไม่
ไอคอน ฟอนต์ หรือหน้าจอเลือน เบลอ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับสี
■■
■■
■■
■■
■■
หลีกเลี่ยงการใช้สายต่อสัญญาณวิดีโอ
ปรับความสว่างและคอนทราสต์
ปรับสี RGB หรือปรับอุณหภูมิสี
ตรวจสอบว่าสายสัญญาณของจอภาพเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมหรือไม่
ตรวจสอบขาที่งอบนขั้วต่อสายสัญญาณ
จอภาพเริ่มกะพริบ หรือแสดงเป็นคลื่น
■■ เปลี่ยนอัตรารีเฟรชให้ตรงกับความสามารถของจอภาพของคุณ
■■ อัปเดตไดรเวอร์กราฟฟิกการ์ดของคุณ
■■ รักษาให้จอภาพอยู่ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจส่งสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็ก
ไฟฟ้า (EMI)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • IPS Panel – Optimize screen colors and brightness to enhance your viewing experience
  • FHD High Resolution – Game titles will even look better, displaying more details due to the FHD resolution
  • 144Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms Response Time – Eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Wide Color Gamut – Game colors and details will look more realistic and refined, pushing game immersion to its limits
  • AMD FreeSync™ Technology - Tear free
  • Night Vision – Smart black tuner to brighten your day by bringing out the fine details in dark areas
  • Frameless design – Enjoy the ultimate gaming experience with super narrow bezels
  • Anti-Flicker and Less Blue Light - Game even longer and prevent eye strain and fatigue
  • 178° Wide Viewing Angle – Colors and details will stay sharp at more angles with a 178° wide viewing angle

Related manuals

Download PDF

advertisement