MSI Optix G27C4 monitor Kasutusjuhend

MSI Optix G27C4 monitor Kasutusjuhend
Optix-sarja
LCD-monitori
Optix G24C4 (3BA0)
Optix G27C4 (3CA9)
Optix G32C4 (3DA6)
Optix G27CQ4 (3CB0)
Sisältö
Tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitus������������������������������������������������������������������iii
Revisio��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Tekninen tuki�����������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Turvallisuusohjeet���������������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE-vaatimustenmukaisuus�������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto������������������������������������������������������vi
WEEE-lausunto������������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Kemikaaliyhdisteiden tiedot������������������������������������������������������������������������������������vii
RoHS-ilmoitus��������������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Näin pääset alkuun������������������������������������������������������������������������1-1
Pakkauksen sisältö���������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Monitorin jalustan asentaminen��������������������������������������������������������������������������� 1-3
Monitorin säätäminen ������������������������������������������������������������������������������������������ 1-5
Monitorin yleiskatsaus������������������������������������������������������������������������������������������ 1-6
Monitorin liittäminen tietokoneeseen������������������������������������������������������������������ 1-10
OSD-asetus������������������������������������������������������������������������������������2-1
ii
Navi Key��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
OSD-asetus Navi Key -näppäimellä��������������������������������������������������������������������� 2-5
Liite������������������������������������������������������������������������������������������������A-1
Tekniset tiedot������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Esiasetetut näyttötilat�������������������������������������������������������������������������������������������A-3
Vianetsint����������������������������������������������������������������������������������������������������������A-4
Johdanto
Tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitus
Tekijänoikeudet © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Käytetty MSIlogo on Micro-Star Int’l Co., Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut merkit ja mainitut
nimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä. Mitään takuuta tietojen tarkkuudesta
tai täydellisyydestä ei anneta suoraan tai epäsuorasti. MSI pidättää oikeuden tehdä
muutoksia tähän asiakirjaan ilman edeltävää ilmoitusta.
Revisio
Revisio
V1.0
Päivämäärä
2019/07
Tekninen tuki
Jos tuotteessa ilmenee ongelma, jota et saa ratkaistuksi ohjekirjan avulla, ota yhteyttä
ostopaikkaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Vaihtoehtoisesti siirry osoitteeseen
https://www.msi.com/support/ saadaksesi lisäopastusta.
iii
Turvallisuusohjeet
◙◙
◙◙
◙◙
Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi.
Kaikki laitteessa ja käyttöohjeessa mainitut varoitukset tulee huomioida.
Turvaudu huollossa ainoastaan pätevään henkilöstöön.
Säilytä toimitukseen sisältyvä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.
Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, pidä tämä laite etäällä kosteudesta ja
korkeasta lämpötilasta.
Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen asennusta.
iv
◙◙
◙◙
Varmista, että virran jännite on turvarajojen sisäpuolella ja 100–240
V:n rajoissa, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan. Älä ota pistokkeen
suojamaadoitusnastaa pois käytöstä. Laite tulee kytkeä maadoitettuun
pistorasiaan.
Irrota virtajohto virrankulutuksen vähentämiseksi aina pistorasiasta, jos
laitetta ei käytetä tiettynä aikana.
Laitteen tuuletusaukko on tuuletusilman kiertoa
ylikuumenemisen estämiseksi. Älä peitä tuuletusaukkoa.
varten
järjestelmän
Älä jätä laitetta ilmastoimattomaan ympäristöön, jossa säilytyslämpötila on yli
60OC tai alle -20OC, koska se voi vahingoittaa laitetta.
HUOMAUTUS: Maksimikäyttölämpötila on noin 40°C.
Kun puhdistat laitteen, varmista, että irrotat pistokkeen pistorasiasta. Puhdista
laite pehmeällä liinalla, älä käytä teollisia kemikaaleja. Älä koskaan kaada laitteen
aukkoihin nestettä. Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai sähköisku.
Johdanto
Aseta virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. Älä aseta mitään
virtajohdon päälle.
Pidä vahvasti magneettiset tai sähköiset esineet pois laitteen läheisyydestä.
Anna seuraavassa kuvatuissa tilanteissa laite huoltohenkilöstön tarkastettavaksi:
◙◙ Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
◙◙ Laitteen sisään on päässyt nestettä.
◙◙ Laite on altistunut kosteudelle.
◙◙ Laite ei toimi oikein tai et saa laitetta toimimaan käyttöohjeessa kuvatun
mukaisesti.
◙◙ Laite on pudonnut ja vahingoittunut.
◙◙ Laitteessa on näkyviä murtumisen merkkejä.
Vihreän tuotteen ominaisuudet
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Pienentynyt energiankulutus käytössä ja valmiustilassa
Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden rajoitettu käyttö
Helposti purettavissa ja kierrätettävissä
Luonnonvarojen pienentynyt käyttö kierrätystä rohkaisemalla
Pidentynyt tuotteen elinkaari helppojen päivitysten avulla
Vähentynyt kiinteän jätteen tuotanto takaisinottokäytännön ansiosta
Ympäristöpolitiikka
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Tuote on suunniteltu mahdollistamaan osien uudelleen käytön ja kierrätyksen,
jolloin laitetta ei tarvitse heittää pois sen käyttöiän päätyttyä.
Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun paikalliseen keräyspisteeseen
käyttöiän lopun saavuttaneiden tuotteiden kierrättämiseksi ja hävittämiseksi.
Vieraile MSI:n web-sivustolla paikallistaaksesi lähimmän jakelijan, jolta saat
lisätietoja kierrätyksestä.
Käyttäjät voivat myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa
gpcontdev@msi.com saadakseen lisätietoja MSI-tuotteiden oikeasta
hävittämisestä, takaisinotosta, kierrätyksestä ja hajottamisesta.
★ Varoitus! Näytön liikakatselu vaikuttaa näköön.
★ Suositukset:
1. Pidä aina 10 minuutin tauko 30 minuutin ruutuajan jälkeen.
2. Alle 2-vuotiaille lapsille ei tule antaa ruutuaikaa. 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille
lapsille ruutuaika tulee rajoittaa alle tuntiin päivässä.
v
CE-vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskevan, Neuvoston
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin
(2014/30/EU), Matalajännitedirektiivin (2014/35/EU), ErP-direktiivin
(2009/125/EC) ja RoHS-direktiivin (2011/65/EU) vaatimusten mukaisia.
Tämä tuote on testattu ja sen on havaittu olevan niiden informaatiotekniikkalaitteita
koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukainen, jotka on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
FCC-B; radiotaajuushäiriöitä
koskeva lausunto
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän Class B -luokan digitaalisen laitteen
rajat FCC:n määräysten osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan
riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä
energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan,
se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan mitään takuita
ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television vastaanottamiseen. Jos
laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja, opastetaan laitteen käyttäjää ryhtymään
seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:
vi
■■
■■
■■
■■
Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon.
Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty.
Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- ja tv-asentajalta.
Huomautus 1
Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän
valtuudet käyttää tätä laitetta.
Huomautus 2
Suojattuja liitäntäjohtoja ja AC-virtajohtoa on käytettävä sallittujen häiriönpäästörajojen
puitteissa.
Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:
1. tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
2. tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö,
joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa.
MSI Computer Corp.
901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA
(626)913-0828
www.msi.com
Johdanto
WEEE-lausunto
Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti "sähköja elektroniikkalaitteita" ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana.
Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava
laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
Kemikaaliyhdisteiden tiedot
Kemikaaliyhdisteasetusten, kuten EU:n REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006), mukaisesti MSI kertoo tietoja tuotteissa olevista
kemikaaliyhdisteistä osoitteessa:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
RoHS-ilmoitus
Japanin JIS C 0950 -materiaali-ilmoitus
Japanin JIS C 0950 -spesifikaation määrittämät säädösvaatimukset edellyttävät, että
valmistajat tarjoavat materiaali-ilmoitukset tietyille elektronisten tuotteiden luokille, jotka
tarjotaan myyntiin 1. heinäkuuta 2006 jälkeen.
https://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html
Intian RoHS
Tämä tuote vastaa "India E-waste (Management and Handling) Rule 2016"-sääntöä,
joka kieltää lyijyn, elohopean, kuusiarvoisen kromin, polybromatut bifenyyli- tai
polybromatut difenyylieetterit pitoisuuksina, jotka ylittävät 0,1 paino- % ja 0,01 paino-%
kadmiumia, paitsi vapautuksella, joka on asetettu säännön aikataulussa 2.
Turkin EEE-säännöt
Turkin tasavallan EEE-säädösten mukainen
Ukrainan vaarallisten aineiden rajoitus
Laite on teknisten säädösten mukainen, hyväksytty Ukrainan ministeriön
kabinettipäätöksellä 3. joulukuuta 2008 № 1057 koskien tiettyjen vaarallisten aineiden
käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.
Vietnamin RoHS
1. joulukuuta 2012 alkaen kaikki MSI:n valmistamat tuotteet vastaavat Circular 30/2011/
TT-BCT -normia, joka säätelee tilapäisesti elektronisten ja sähköisten tuotteiden
vaarallisten aineiden sallittuja rajoja.
vii
1
Näin pääset alkuun
Tästä kappaleesta löydät tiedot kiintolevyn asetustoimenpiteistä. Kun liität
laitteita, ole varovainen laitteiden kanssa ja käytä maadoitettua rannehihnaa
staattisen sähkön välttämiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
•
Kuvat ovat vain viitteellisiä. Monitorin ulkoasu voi poiketa niistä.
Älä kosketa monitoria terävillä esineillä.
Pakkauksen sisältö
1. Monitori
2. Jalusta
3. Jalustan alusta ja ruuvi
4. Verkkolaite ja virtajohto
5. HDMI-kaapeli(valinnainen)
6. Näyttöportin kaapeli(valinnainen)
7. Pikaopas
8. Takuukortti
9. Käyttöopas
* Ota yhteys liikkeeseen, josta ostit tuotteen, tai paikalliseen jälleenmyyjään, jos jokin
osa on vahingoittunut tai puuttuu.
* Pakkauksen sisältö voi vaihdella maan mukaan.
1-2
Näin pääset alkuun
Monitorin jalustan asentaminen
TÄRKEÄÄ
Aseta monitori pehmeälle, suojatulle pinnalle välttääksesi näyttöpaneelin
naarmuuntumisen.
1. Kohdista jalustan salvat näyttöön.
2. Kiristä jalusta jalustan ruuveilla.
3. Liitä alusta jalustaan ja kiristä alustan ruuvi kiinnittääksesi alustan.
1
1-3
2
3
4. Kohdista salvat VESA-kannen asettamiseksi ja lukitse ruuvit.
5.
4
6.
7.
TÄRKEÄÄ
1-4
Jalustan asennusreikiä voi käyttää myös seinäkiinnitykseen. Ota yhteyttä
jälleenmyyjään oikean seinäkiinnityssarjan valitsemiseksi.
Näin pääset alkuun
Monitorin säätäminen
Tämä monitori on suunniteltu maksimoimaan katsomismukavuutesi säädettävillä
ominaisuuksillaan.
TÄRKEÄÄ
Vältä näyttöpaneelin koskettamista, kun säädät monitoria.
O
O
-5 20
1-5
Monitorin yleiskatsaus
hh G24C4 / G27C4 / G32C4
1
2
3
4
5
1-6
6
7
Näin pääset alkuun
1
Virtapainike
2
Virtaliitäntä
3
HDMI-portti
4
Näyttöportti
5
Kuulokeliitäntä
6
Navigointinäppäin
7
Kensington-lukko
1-7
hh G27CQ4
1
2
3
4
5
1-8
6
7
Näin pääset alkuun
1
Virtapainike
2
Virtaliitäntä
3
Näyttöportti
4
HDMI-portti
5
Kuulokeliitäntä
6
Navigointinäppäin
7
Kensington-lukko
1-9
Monitorin liittäminen tietokoneeseen
1. Kytke tietokone pois päältä.
2. Liitä HDMI/Näyttöportin kaapeli monitorista tietokoneeseen.
3. Kokoa monitorin verkkolaite ja virtajohto.(Kuva A)
4. Liitä verkkolaite monitorin virtaliitäntään.(Kuva B)
5. Liitä virtajohto sähköliitäntään.(Kuva C)
6. Käännä monitori päälle.(Kuva D)
7. Valitse OSD-valikosta tulolähde ja kytke tietokone päälle.
B
C
A
1-10
D
2
OSD-asetus
Tämä luku tarjoaa sinulle olennaiset tiedot OSD:n asettamisesta.
TÄRKEÄÄ
Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Navi Key
Monitorissa on Navi Key -näppäin, monisuuntainen ohjain, jonka avulla voi navigoida
kuvaruutua (OSD) -valikossa.
Navi Key
2-2
Navi Key -näppäimen oletusasetukset ovat seuraavat.
Navi Key
Keskipainike
Hot Key
Perustoiminnat
(Kun OSD-valikko on Pois)
(Kun OSD-valikko on Päällä)
OSD-päävalikko
■■ Alivalikkoihin siirtyminen
■■ Valinnan tai asetuksen
vahvistaminen
OSD-asetus
Navi Key
Hot Key
Perustoiminnat
(Kun OSD-valikko on Pois)
(Kun OSD-valikko on Päällä)
Ylös
Game Mode (Pelitila)
■■ Paina
keskipainiketta
vahvistaaksesi
valinnan ja
poistuaksesi.
■■ Säädä painamalla
Ylös- ja Alaspainikkeita.
■■ Paina Vasenpainiketta
peruaksesi
esikatselun ja
poistuaksesi
käyttämättä
tilatehostetta.
■■ Toimintovalikkojen ja
kohteiden valitseminen
■■ Ylöspäin säätöjen salliminen
toimintoarvoissa
Alas
Screen Assistance
(Näyttöavustus)
■■ Paina
keskipainiketta
vahvistaaksesi
valinnan ja
poistuaksesi.
■■ Säädä painamalla
Ylös- ja Alaspainikkeita.
■■ Paina vasenta
painiketta
peruuttaaksesi
esikatselun ja
poistuaksesi.
■■ Toimintovalikkojen ja
kohteiden valitseminen
■■ Alaspäin säätöjen salliminen
toimintoarvoissa
2-3
Vasen
Alarm Clock
(Herätyskello)
■■ Paina
keskipainiketta
vahvistaaksesi
valinnan ja
poistuaksesi.
■■ Paina Ylös- ja
Alas-painikkeita
valitaksesi.
■■ Paina Vasenta
painiketta
peruaksesi
esikatselun ja
poistuaksesi.
■■ Toimintovalikkojen ja
kohteiden valitseminen
■■ Poistuminen nykyisestä
valikosta
Oikea
Input Source
(Tulolähde)
■■ Paina
keskipainiketta
vahvistaaksesi
valinnan ja
poistuaksesi.
■■ Paina Ylös- ja
Alas-painikkeita
valitaksesi.
■■ Paina Vasenpainiketta
poistuaksesi.
■■ Toimintovalikkojen ja
kohteiden valitseminen
■■ Alivalikkoihin siirtyminen
Käyttäjät voivat siirtyä OSD-valikkoon mukauttamaan omia Navi Key Hot Key
-valintojaan.
Alla lisää Hot Key -valintoja.
2-4
Navi Key Hot Key -valinnat
Toiminnat
Brightness
(Kirkkaus)
■■ Paina Keskipainiketta tallentaaksesi arvon ja
poistuaksesi.
■■ Säädä painamalla Ylös- ja Alas-painikkeita.
■■ Paina vasenta painiketta peruuttaaksesi
esikatselun ja poistuaksesi.
Refresh Rate
(Virkistystaajuus)
■■ Paina keskipainiketta vahvistaaksesi valinnan ja
poistuaksesi.
■■ Kytke tämä toiminto päälle painamalla oikeapainiketta ja pois päältä painamalla vasenpainiketta.
Information
on Screen
(Tiedot näyttöruudulla)
■■ Paina keskipainiketta vahvistaaksesi valinnan ja
poistuaksesi.
■■ Kytke tämä toiminto päälle painamalla oikeapainiketta ja pois päältä painamalla vasenpainiketta.
OSD-asetus
OSD-asetus Navi Key -näppäimellä
Paina Navi Keyn keskinäppäintä käynnistääksesi kuvaruutu (OSD) -valikon
päävalikon. Viritä haluttuihin toimintovalikkoihin Ylös-, Alas-, Vasen-, Oikeapainikkeilla tarpeittesi mukaan.
2-5
hh GAMING (PELAAMINEN)
1. tason valikko 2./3. tason valikko
Kuvaus
Game Mode
(Pelitila)
User (Käyttäjä)
Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
FPS
Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
Racing (Kilpa-ajo)
Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
RTS
Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
RPG
Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
■■ Valitse ja esikatsele tilatehosteita Ylös- tai Alas-painikkeilla.
■■ Paina Keski-painiketta vahvistaaksesi ja käyttääksesi tilatyyppiä.
Night Vision
(Yönäkö)
OFF (POIS)
Normal (Normaali)
■■ Tämä toiminto optimoi taustan kirkkauden ja
se on suositeltava FPS-peleille.
Strong (Voimakas)
Strongest (Voimakkain)
A.I.
Response Time
(Vasteaika)
Normal (Normaali)
Fast (Nopea)
Fastest (Nopein)
■■ Käyttäjät voivat säätää vasteaikaa kaikissa
tiloissa.
■■ Vasteaika näkyy himmennettynä, kun
liikesumeuden esto on käytössä.
1. tason valikko 2./3. tason valikko
Kuvaus
Anti Motion Blur
(Liikesumeuden
esto)
■■ Kun Liike-epäterävyyden esto -toiminto on
otettu käyttöön, Kirkkaus-toimintoa ei voi
ottaa käyttöön ja valinta himmennetään.
■■ Vasteaika näkyy himmennettynä, kun
liikesumeuden esto on käytössä.
■■ Liikesumeuden esto on asetettava POIStilaan, kun FreeSync synkronointi on asetettu
PÄÄLLÄ-tilaan.
Refresh Rate
(Virkistystaajuus)
(POIS)
(PÄÄLLÄ)
Location
(Sijainti)
Vasen ylä
Oikea ylä
Vasen ala
Oikea ala
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLE)
Alarm Clock
(Herätyskello)
Location
(Sijainti)
Vasen ylä
Oikea ylä
Vasen ala
Oikea ala
OFF (POIS)
15:00
2-6
■■ Käyttäjät voivat säätää virkistystaajuutta kaikissa
tiloissa.
■■ Oletusvirkistystaajuuden sijainti on ylhäällä
vasemmalla. Sijaintia voi säätää OSD-valikossa.
Vahvista ja ota virkistystaajuuden sijainti käyttöön
painamalla Keski-painiketta.
■■ Tämä monitori seuraa ja toimii käyttöjärjestelmän
esiasetetulla näytön virkistystaajuudella.
■■ Käyttäjät voivat säätää herätyskelloa kaikissa
tiloissa.
■■ Paina ajan asettamisen jälkeen Keskipainiketta aktivoidaksesi ajastimen.
■■ Oletus-herätyskellon sijainti on Vasen ylä.
Käyttäjät voiva valita oman sijainnin.
00:01–99:59
30:00
45:00
60:00
Screen
Assistance
(Näyttöavustus)
None (Ei
mitään)
Icon
(Kuvake)
■■ Käyttäjät voivat säätää näyttöavustusta
kaikissa tiloissa.
■■ Näyttöavustuksen oletus on Ei mitään.
Position
(Sijainti)
Reset
(Nollaa)
FreeSync
(POIS)
(PÄÄLLÄ)
■■ FreeSync estää näytön repeämisen
■■ DisplayPort tai HDMI on oletuksena PÄÄLLÄ
ja ne voidaan asettaa PÄÄLLE/POIS kaikissa
tiloissa, kaikissa resoluutioissa, kaikilla
tulolähteillä ja kaikilla virkistystaajuuksilla.
■■ Liikesumeuden esto otetaan pois käytöstä,
kun FreeSync on otettu käyttöön.
OSD-asetus
hh Professional (Ammattimainen)
1. tason valikko
2. tason valikko
Pro Mode (Protila)
User (Käyttäjä)
Kuvaus
Oletustila. Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
Reader (Lukija)
Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
Cinema (Elokuva)
Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
Designer
(Suunnittelija)
Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
HDR
Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
■■ Valitse ja esikatsele tilatehosteita Ylös- tai Alas-painikkeilla.
■■ Paina Keski-painiketta vahvistaaksesi ja käyttääksesi tilatyyppiä.
Eye Saver
(Silmiensäästäjä)
(POIS)
(PÄÄLLÄ)
HDCR
(POIS)
(PÄÄLLÄ)
Anti Motion Blur
(Liikesumeuden
esto)
(POIS)
(PÄÄLLÄ)
Image
OFF (POIS)
Enhancement
Weak (Heikko)
(Kuvanparannus)
Medium (Keskitaso)
Strong (Voimakas)
Strongest
(Voimakkain)
■■ Silmiensäästäjä suojaa silmiäsi siniseltä valolta. Käyttöön
otettuna Silmiensäästäjä säätää näytön värilämpötilan
keltaisemmaksi hehkuksi.
■■ Käyttäjät voivat säätää Silmiensäästäjää kaikissa tiloissa.
■■ Kun Pro-tilaksi on asetettu Lukija, Silmiensäästäjän
käyttöönotto on pakollinen.
■■ Käyttäjät voivat säätää HDCR:ää kaikissa tiloissa.
■■ HDCR-parantaa kuvanlaatua suurentamalla kuvien
kontrastia.
■■ Kun HDCR on asetettu PÄÄLLE, Kirkkaus näkyy
himmennettynä.
■■ HDCR:ää ja Liike-epäterävyyden estoa ei voi ottaa
käyttöön samanaikaisesti.
■■ Kun liikesumeuden esto on käytössä, HDCR:ää
ja Kirkkautta ei voi ottaa käyttöön ja ne näkyvät
himmennettyinä.
■■ Vasteaika näkyy himmennettynä, kun
liikesumeuden esto on käytössä.
■■ Liikesumeuden esto on asetettava POIS-tilaan, kun
FreeSync synkronointi on asetettu PÄÄLLÄ-tilaan.
■■ Kuvanparannus korostaa kuvan reunoja niiden
terävyyden parantamiseksi.
■■ Käyttäjät voivat säätää Kuvanparannusta kaikissa
tiloissa.
2-7
hh Image (Kuva)
1. tason valikko 2./3. tason valikko
Kuvaus
Brightness
(Kirkkaus)
0-100
■■ Käyttäjät voivat säätää kirkkautta Käyttäjä-, RTS-, RPG- ja Lukija-tilassa.
■■ Kirkkaus näkyy himmennettynä, kun
liikesumeuden esto tai HDCR on otettu
käyttöön.
Contrast (Kontrasti)
0-100
■■ Käyttäjät voivat säätää Kontrastia
kaikissa tiloissa.
Sharpness
(Terävyys)
0-5
■■ Käyttäjät voivat säätää Terävyyttä
kaikissa tiloissa.
■■ Terävyys parantaa kuvien selkeyttä ja
yksityiskohtia.
Color Temperature (Värilämpötila)
Cool (Viileä)
■■ Värilämpötilan oletus on Normaali.
■■ Valitse ja esikatsele tilatehosteita Ylöstai Alas-painikkeilla.
■■ Paina Keski-painiketta vahvistaaksesi ja
käyttääksesi tilatyyppiä.
■■ Käyttäjät voivat säätä Värilämpötilaa
Mukauttaminen-tilassa.
Normal (Normaali)
Warm (Lämmin)
Customization
(Mukauttaminen)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
2-8
Screen Size
(Näytön koko)
Auto (Automaattinen)
4:3
16:9
■■ Käyttäjät voivat säätää Näytön kokoa
kaikissa tiloissa, kaikilla kuvatarkkuuksilla ja millä tahansa virkistystaajuudella.
■■ Oletus on Automaattinen.
hh Input Source (Tulolähde)
1. tason valikko
2./3. tason valikko
HDMI1
Kuvaus
Käyttäjät voivat säätää Tulolähdettä
kaikissa tiloissa.
HDMI2
DP
Type C (Tyyppi C)
hh Navi Key (Navigointinäppäin)
1. tason valikko
2. tason valikko
Kuvaus
Ylös / Alas /
Vasen / Oikea
OFF (POIS)
■■ Ylös-painikkeen oletus on Pelitila.
■■ Alas-painikkeen oletus on
Näyttöavustus.
■■ Vasen-painikkeen oletus on
Herätyskello.
■■ Oikea-painikkeen oletus on
Tulolähde.
■■ Kaikkia Navi Key -kohteita voi säätää
OSD-valikolla.
Brightness (Kirkkaus)
Game Mode (Pelitila)
Screen Assistance (Näyttöavustus)
Alarm Clock (Herätyskello)
Input Source (Tulolähde)
Refresh Rate (Virkistystaajuus)
Information on Screen (Tiedot
näyttöruudulla)
OSD-asetus
hh Setting (Asetus)
1. tason valikko
2. tason valikko
Kuvaus
Kieli
繁體中文
■■ Kielen tehtaan oletusasetus on englanti.
■■ Käyttäjien on painettava Keski-painiketta
kieliasetuksen vahvistamiseksi ja käyttöön
ottamiseksi.
■■ Kieli on itsenäinen asetus. Käyttäjän oma
kieliasetus ohittaa tehtaan oletuksen. Kun käyttäjä
asettaa Nollaa-valinnan Kyllä-tilaan, kieltä ei
muuteta.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Lisää kieliä tulossa
pian)
Transparency
(Läpinäkyvyys)
0–5
Käyttäjät voivat säätää Läpinäkyvyyttä kaikissa
tiloissa.
OSD Time
Out (OSDaikakatkaisu)
5–30 s
Käyttäjät voivat säätää OSD:n aikakatkaisua kaikissa
tiloissa.
Information on
Screen (Tiedot
näyttöruudulla)
Reset (Nollaa)
(POIS)
(PÄÄLLÄ)
YES (KYLLÄ)
NO (EI)
■■ Tiedot monitorin tilasta näytetään näytön oikealla
puolella.
■■ Käyttäjät voivat ottaa Tiedot käyttöön tai pois
käytöstä näyttöruudulla. Oletus on POIS.
Käyttäjät voivat nollata ja palauttaa asetuksia
alkuperäiseen OSD-oletukseen kaikissa tiloissa.
2-9
2-10
A
Liite
TÄRKEÄÄ
Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tekniset tiedot
Malli
Koko
Kaarevuus
Paneelityyppi
Resoluutio
G24C4
G27C4
G32C4
G27CQ4
(3BA0)
24 tuumaa
(3CA9)
27 tuumaa
(3DA6)
32 tuumaa
(3CB0)
27 tuumaa
1920 x 1080@144
Hz
Kuvasuhde
Kirkkaus (nit)
Kontrastisuhde
Virkistystaajuus
Vasteaika
Tuloliittymä
I/O
144 Hz
Katsomiskulmat
DCI-P3/ sRGB
Pintakäsittely
Näyttövärit
Virtatyyppi
Virrankulutus (tyypillinen)
■■ HDMI x2
■■ Näyttöportti x1
■■ Kuuloke out x1
16:9
250 (maks)
3000:1
165Hz
1 ms (MPRT)
HDMI x2, DP x1
100–240 V, 50–60 Hz, 1,5 A
Säätö (Kallistus)
-5° - 20°
Kensington-lukko
VESA-kiinnitys
Mitat (L x K x S)
Nettopaino
Ympäristö
2560 x 1440@165
Hz
178° (V) , 178° (P)
90 % / 115 %
Heijastuksenesto
1.07B (8 bittiä +FRC)
Ulkoinen teho (ADPC2045)
Ulkoinen teho (ADPC2065)
45W
65 W
Virtatulo
A-2
1500R
VA
1920 x 1080@165Hz
Käyttölämpötila
Kyllä
■■ Levytyyppi: 100 x 100 mm
■■ Ruuvityyppi: M4x10 mm
▶▶ Kierteen halkaisija: 4 mm
▶▶ Kierteen syvyys: 0,7 mm
▶▶ Kierteen pituus: 10 mm
536,7 x 429,0 x
611,5 x 457,9 x
709,4 x 509,5 x
225,4 mm
225,4 mm
248,8 mm
611,5 x 457,9 x
225,4 mm
3,4 kg (netto) /
5,4 kg (netto) /
6,4 kg (netto) /
5,4 kg (netto) /
5,0 kg (brutto)
9,0 kg (brutto)
10,0 kg (brutto)
: 0–40 °C
9,0 kg (brutto)
Kosteus: 20–90 %, kondensoitumaton
Muisti
Korkeus: 0 - 5 000 m
Lämpötila: -20–60 °C
Kosteus: 10–90 %, kondensoitumaton
Liite
Esiasetetut näyttötilat
Vakio
Resoluutio
G24C4
G27C4
G32C4
G27CQ4
(3BA0)
(3CA9)
(3DA6)
(3CB0)
HDMI / DP
VGA
640x480 @60Hz
V
640x480 @67Hz
V
640x480 @72Hz
V
640x480 @75Hz
V
Dos-tila
720x480 @60Hz
V
720x576 @50Hz
V
SVGA
800x600 @56Hz
V
800x600 @60Hz
V
800x600 @72Hz
V
800x600 @75Hz
V
1024x768 @60 Hz
V
1024x768 @70Hz
V
XGA
1024x768 @75Hz
V
SXGA
1280x1024 @60 Hz
V
1280x1024 @75Hz
V
WXGA+
1440x900 @60Hz
V
WSXGA+
1680x1050 @60Hz
V
Full HD
1920x1080 @60Hz
V
1920x1080 @120Hz
V
1920x1080 @144Hz
1920x1080 @165Hz
WQHD
Videoajoitusresoluutio
A-3
V
DP
DP
2560x1440 @60Hz
V
2560x1440 @85Hz
V
2560x1440 @120Hz
V
2560x1440 @144Hz
V
2560x1440 @165Hz
V
480P
V
576P
V
720P
V
1080i
V
1080P
V
1080P @120Hz
V
1440P
V
1440P @120Hz
V
Vianetsintä
Virran LED-merkkivalo ei pala.
■■ Paina monitorin virtapainiketta uudelleen.
■■ Tarkista onko monitorin virtakaapeli liitetty oikein.
Ei kuvaa.
■■
■■
■■
■■
Tarkista, onko tietokoneen näytönohjain asennettu oikein.
Tarkista, onko tietokone ja monitori liitetty pistorasiaan ja kytketty päälle.
Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
Tietokone voi olla valmiustilassa. Paina mitä tahansa näppäintä
aktivoidaksesi monitorin.
Näytön kuva ei ole oikean kokoinen tai oikein keskitetty.
Katso kohdasta Esiasetetut näyttötilat kuinka tietokone asetetaan tilaan, joka on
sopiva monitorin näytettäväksi.
Ei Plug & Play -ominaisuutta.
A-4
■■ Tarkista onko monitorin virtakaapeli liitetty oikein.
■■ Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
■■ Tarkista ovatko tietokone ja näytönohjain Plug & Play -yhteensopivia.
Kuvakkeet, fontti tai näyttö ovat epäselviä, sumeita tai niissä on
väriongelmia.
■■
■■
■■
■■
■■
Vältä video-jatkojohtojen käyttämistä.
Säädä kirkkautta ja kontrastia.
Säädä RGB-väriä tai viritä värilämpötilaa.
Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
Tarkista, onko signaalikaapelin liittimessä taipuneita nastoja.
Monitori alkaa välkkyä tai siinä näkyy aaltoilua.
■■ Muuta virkistystaajuus vastaamaan monitorin ominaisuuksia.
■■ Päivitä näytönohjaimen ohjaimet.
■■ Pidä monitori etäällä sähkölaitteista, jotka voivat aiheuttaa sähkömagneettista
häiriötä (EMI).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement