MSI Optix G27C4 monitor Brugermanual

MSI Optix G27C4 monitor Brugermanual | Manualzz

Optix-serien

LCD-skjerm

Optix G24C4 (3BA0)

Optix G32C4 (3DA6)

Optix G27C4 (3CA9)

Optix G27CQ4 (3CB0)

ii

Innhold

Merknad om opphavsrett og varemerker ����������������������������������������������������������������iii

Revisjon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Teknisk støtte ����������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Sikkerhetsinstrukser ������������������������������������������������������������������������������������������������iv

CE-samsvar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������vi

FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring ������������������������������������������������������������vi

WEEE-erklæring ����������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Informasjon om kjemiske stoffer ����������������������������������������������������������������������������vii

RoHS-erklæring �����������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Komme i gang ��������������������������������������������������������������������������������1-1

Pakkens innhold ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Installere skjermstativet ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Justere skjermen ������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Skjermoversikt ������������������������������������������������������������������������������������������������������1-6

Koble skjermen til PC-en ������������������������������������������������������������������������������������ 1-10

OSD-oppsett �����������������������������������������������������������������������������������2-1

Navi-tast ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������2-2

Skjermoppsett via Navi-tast ��������������������������������������������������������������������������������� 2-5

Vedlegg������������������������������������������������������������������������������������������A-1

Spesifikasjoner �����������������������������������������������������������������������������������������������������A-2

Forhåndsinnstilte visningsmoduser ����������������������������������������������������������������������A-3

Feilsøking �������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-4

Forord iii

ii

Merknad om opphavsrett og varemerker

Copyright © Micro-Star Int'l Co�, Ltd� Med enerett� MSI-logoen som brukes er et registrert varemerke for Micro-Star Int'l Co�, Ltd� Alle andre merker og navn som er nevnt, kan være varemerker med sine egne eiere� Ingen garanti for nøyaktighet eller fullstendighet er uttrykt eller underforstått� MSI forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dette dokumentet uten forvarsel�

Revisjon

Revisjon

V1�0

Dato

2019/07

Teknisk støtte

Hvis det oppstår et problem med produktet og du ikke finner løsningen i bruksanvisningen, kan du kontakte kjøpsstedet eller din lokale distributør� Eventuelt besøker du https://www�msi�com/support/ for ytterligere veiledning�

Forord iii

iv

Sikkerhetsinstrukser

Les sikkerhetsintruksene nøye og helt ut�

Alle forsiktighetsregler og advarsler på enheten eller i brukerveiledningen skal bemerkes�

Overlat vedlikehold kun til kvalifisert personell.

Behold bruksanvisningen som følger med i pakken for framtidig bruk�

For å unngå fare for brann eller støt må enheten holdes borte fra fuktighet og høy temperatur�

Legg enheten på et underlag med god støtte før oppsett�

Kontroller at strømspenningen er innenfor sikkerhetsområdet og er justert riktig til en verdi av 100–240 V før du kobler enheten til strømkontakten� Ikke deaktiver den beskyttende jordkontakten i støpslet� Enheten må være koplet til en jordet stikkontakt�

Koble alltid strømledningen fra stikkontakten, eller slå av strømmen til stikkontakten, hvis enheten skal stå ubrukt en stund for å unngå forbruk av strøm�

Ventilatoren på enheten brukes for luftkonveksjon og for å unngå at enheten overopphetes� Ikke dekk til viften�

Ikke la enheten stå i et miljø uten luftsirkulering med en lagringstemperatur over

60

O

C eller under -20

O

C, da dette kan skade enheten�

MERK: Maksimal brukstemperatur er omtrent 40

O

C�

Når du skal rengjøre enheten, må du ta ut støpselet� Bruk en myk klut, og ikke industrielle kjemikalier, til å rengjøre enheten� Hell aldri væske i åpninger, siden dette kan føre til skader på enheten eller forårsake elektriske støt�

Forord v

iv

Forord

Legg strømledningen slik at folk ikke lett kan tråkke på den� Ikke plasser noe på strømkabelen�

Hold alltid gjenstander med sterke magnetfelt eller elektrisk effekt borte fra enheten�

Hvis noen av følgende situasjoner oppstår, må enheten undersøkes av

Strømledningen eller støpslet er skadet�

Væske har kommet inn i enheten�

Enheten har vært utsatt for fuktighet�

Enheten virker ikke bra eller du får ikke brukt den i henhold til bruksanvisningen�

Enheten har falt og er skadet�

Enheten viser tydelige tegn på brudd�

Miljøvennlige egenskaper ved produktet

Redusert energiforbruk under bruk og standby

Begrenset bruk av stoffer som er farlige for miljøet og helsen

Enkel å demontere og resirkulere

Redusert bruk av naturlige ressurser ved oppmuntring av resirkulering

Forlenget produktlevetid gjennom enkle oppgraderinger

Mindre søppel gjennom tilbakeleveringspolicy

Miljøvernpolicy

Produktet er designet for å gjøre det mulig å gjenbruke delene og gjøre resirkulering mulig, og bør ikke kastes ved slutten av levetiden�

Brukere bør kontakte sin lokale renovasjonsanlegg for resirkulering og kasting av deres produkter ved slutten av levetiden�

Besøk MSI-websiden og finn en distributør i nærheten for mer informasjon om resirkulering�

Brukere kan også nå oss på gpcontdev@msi�com for informasjon om riktig deponering, retur, resirkulering og demontering av MSI-produkter� v

★ Advarsel! Overbruk av skjermer vil trolig påvirke synet.

★ Anbefalinger:

1�

Ta en 10-minutters pause for hvert 30 minutt med skjermtid�

2�

Barn under 2 år skal ikke få skjermtid� For barn over 2 år bør skjermtiden være begrenset til mindre enn én time per dag�

vi

CE-samsvar

Denne enheten er i samsvar med kravene fastsatt i rådsdirektiv om tilnærming av lover i medlemslandene relatert til direktivene om

Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), Lavspenning (2014/35/

EU), Økodesign og energimerking (2009/125/EF) og Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (2011/65/EU)� Dette produktet er testet og funnet å overholde de harmoniserte standarder for IT-utstyr som er utgitt under Direktiver i Den europeiske unions tidende�

FCC-B radiofrekvens interferenserklæring

Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene� Disse kravene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser for utstyr som er installert i boliger� Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner� Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i enkelte installasjoner� Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales at brukeren forsøker å avhjelpe interferensen ved et av tiltakene nedenfor:

Stille inn eller flytte mottakerantennen.

Øk avstand mellom utstyret og mottaker�

Koble utstyret til en kontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koplet til på�

Spørre forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp�

Melding 1

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan føre til at brukerens rett til å betjene utstyret annuleres�

Melding 2

Skjermede grensesnittkabler og vekselstrømledning, hvis noen, må brukes i samsvar med utstrålingsgrensene�

Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-kravene� Driften er underlagt to betingelser:

1� denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og

2� denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift�

MSI Computer Corp�

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626)913-0828 www�msi�com

Forord vii

vi

Forord

WEEE-erklæring

Under den europeiske unions («EU»s) direktiv om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, direktiv 2012/19/EU, som trådde i kraft 13� august 2005, kan produkter av typen «elektrisk og elektronisk utstyr» ikke lenger kastes som kommunalt avfall, og produsenter av dekket elektronisk utstyr vil være forpliktet til å ta tilbake slike produkter på slutten av levetiden�

Informasjon om kjemiske stoffer

I overensstemmelse med reguleringer om kjemiske stoffer, som EU REACHreguleringen (EF-regulering nr� 1907/2006 til det europeiske parlamentet og rådet), gir

MSI informasjon om kjemiske stoffer i produkter på: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

RoHS-erklæring

Japan JIS C 0950-materialerklæring

En japansk forskrift, definert av spesifikasjon JIS C 0950, krever at produsenter oppgir materialinnholdserklæringer for visse kategorier av elektroniske produkter som tilbys for salg etter 1� juli 2006� https://www�msi�com/html/popup/csr/cemm_jp�html https://tw�msi�com/html/popup/csr_tw/cemm_jp�html

India RoHS

Dette produktet er i samsvar med «India E-waste (Management and Handling) Rule

2016» som forbyr bruk av bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler eller polybromerte difenyletere i konsentrasjoner som overstiger 0,1 vekt % og 0,01 vekt % for kadmium, bortsett unntakene angitt i vedlegg 2 av regelen�

Tyrkiske EEE-forskrifter

Samsvarer med EEE-forskriftene i Republikken Tyrkia

Begrensning av farlige stoffer i Ukraina

Utstyret er i samsvar med kravene i teknisk forskrift, godkjent av resolusjonen til

Ukrainas Ministerkabinett per 3� desember 2008 nr� 1057 i form av restriksjoner for bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Vietnam RoHS

Per 1� desember 2012 er alle produktene produsert av MSI i samsvar med rundskrivet

30/2011/TT-BCT som midlertidig regulerer de tillatte grensene for en rekke farlige stoffer i elektroniske og elektriske produkter.

vii

1

Komme i gang

Dette kapitlet gir deg informasjon om prosedyrer for maskinvareoppsett� Når du kopler til andre enheter, må du vær forsiktig når du holder enhetene og bruke en jordet håndleddsstropp for å unngå statisk elektrisitet�

VIKTIG

Illustrasjonene er kun ment som referanse� Skjermen kan variere i utseende�

Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermen�

1-2

Pakkens innhold

1� Skjerm

2� Støtte

3� Stativbase med skrue

4� Strømadapter og strømledning

5� HDMI-kabel (valgfritt)

6� DisplayPort-kabel (valgfritt)

7� Hurtigstartveiledning

8� Garantikort

9� Bruksanvisning

* Kontakt kjøpsstedet eller din lokale distributør hvis noen av elementene er skadet eller mangler�

* Pakkens innhold kan variere fra land til land�

Kom i gang

1-3

1-2

Installere skjermstativet

VIKTIG

Plasser skjermen på en myk, beskyttet overflate for å unngå riper på skjermen.

1� Sett låsene på stativet på linje med skjermen�

2� Stram til stativet med stativskruene�

3� Koble basen til stativet, og stram baseskruen for å sikre basen�

1

Kom i gang

1-3

2

3

4� Sett låsene på linje for å plassere VESA-dekselet, og lukk skruene�

5�

4

1-4

7�

VIKTIG

6�

Hullene for montering av stativet kan også brukes til veggmontering� Ta kontakt med forhandleren for riktig veggmonteringssett�

Kom i gang

1-5

1-4

Kom i gang

Justere skjermen

Denne skjermen er designet for maksimal visningskomfort med justeringsfunksjoner�

VIKTIG

Unngå å berøre skjermpanelet når du justerer skjermen�

-5

O

20

O

1-5

1-6

Skjermoversikt

h

G24C4 / G27C4 / G32C4

2 3

1

4

5

6

7

Kom i gang

1-7

1-6

5

6

7

1

2

3

4

Strømknapp

Strømkontakt

HDMI-port

DisplayPort

Hodetelefon-kontakt

Navi-tast

Kensington-lås

Kom i gang

1-7

1-8 h

G27CQ4

2 3 4

1

5

6

7

Kom i gang

1-9

1-8

5

6

7

1

2

3

4

Strømknapp

Strømkontakt

DisplayPort

HDMI-port

Hodetelefon-kontakt

Navi-tast

Kensington-lås

Kom i gang

1-9

1-10

Koble skjermen til PC-en

1� Slå av datamaskinen�

2� Koble HDMI-/DisplayPort-kabelen fra skjermen til datamaskinen�

3� Monter skjermens strømadapter og strømkabel (figur A).

4� Koble strømadapteren til strømkontakten på skjermen (figur B).

5� Sett strømledningen inn i stikkontakten (figur C).

6� Slå på skjermen (figur D).

7� Velg inngangskilden din på skjermmenyen, og slå på datamaskinen�

B

A

C

D

Kom i gang

PB

OSD-oppsett

Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om oppsett på skjermmenyene�

VIKTIG

All informasjon kan endres uten forvarsel�

2

Navi-tast

Skjermen har en Navi-tast, en fler-retningskontroll som hjelper deg med å navigere på skjermmenyen (OSD)�

Navi-tast

2-2

Navi-tastens standardinnstillingene er som følger�

Navi-tast

Midtknapp

Hurtigtast

(Når skjermmenyen er AV)

Hoved-skjermmeny

Grunnleggende betjening

(Når skjermmenyen er PÅ)

■ Gå inn i undermenyer

■ Bekrefte et valg eller en innstilling

OSD-oppsett

2-3

2-2

OSD-oppsett

Navi-tast

Opp

Ned

Venstre

Høyre

Hurtigtast

(Når skjermmenyen er AV)

Game Mode

(Spillmodus)

■ Trykk Midtknappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk Opp- og

Ned-knappene for

å justere�

■ Trykk Venstreknappen for

å avbryte forhåndsvisning og avslutte uten å bruke moduseffekt.

Screen Assistance

(Skjermhjelp)

Alarm Clock

(Alarmklokke)

■ Trykk Midtknappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk Opp- og

Ned-knappene for

å justere�

■ Trykk Venstreknappen for

å avbryte forhåndsvisning og avslutte�

■ Trykk Midtknappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk Opp- og

Ned-knappene for

å velge�

■ Trykk Venstreknappen for

å avbryte forhåndsvisning og avslutte�

Input Source

(Inngangskilde)

■ Trykk Midtknappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk Opp- og

Ned-knappene for

å velge�

■ Trykk Venstreknappen for å avslutte�

Grunnleggende betjening

(Når skjermmenyen er PÅ)

■ Velge funksjonsmenyer og elementer

■ Justere funksjonsverdier oppover

■ Velge funksjonsmenyer og elementer

■ Justere funksjonsverdier nedover

■ Velge funksjonsmenyer og elementer

■ Avslutte gjeldende meny

■ Velge funksjonsmenyer og elementer

■ Gå inn i undermenyer

2-3

2-4

Brukere kan gå inn i skjermmenyen for å tilpasse sine egne Navi-hurtigtaster�

Flere hurtigtastalternativer står nedenfor�

Navi-hurtigtastalternativer

Brightness

(Lysstyrke)

Betjening

■ Trykk Midt-knappen for å lagre verdien og gå ut�

■ Trykk Opp- og Ned-knappene for å justere�

■ Trykk Venstre-knappen for å avbryte forhåndsvisning og avslutte�

Refresh Rate

(Oppdateringsfrekv�)

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk høyre knapp for å slå på og venstre knapp for å slå av funksjonen�

Information on

Screen

(Informasjon på skjerm)

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk høyre knapp for å slå på og venstre knapp for å slå av funksjonen�

OSD-oppsett

2-5

2-4

OSD-oppsett

Skjermoppsett via Navi-tast

Trykk Midt-knappen på Navi-tasten for å starte hovedmenyen på skjermen� Bruk knappene Opp, Ned, Venstre og Høyre til å stille inn de ønskede funksjonsmenyene til dine egne preferanser� h

GAMING (SPILL)

1� nivås meny

Game Mode

(Spillmodus)

Night Vision

(Mørkesyn)

Response Time

(Responstid)

2�/3� nivås meny

User (Bruker)

FPS

Racing (Bilspill)

RTS

Beskrivelse

Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

RPG

Normal

Strong (Sterk)

Alle elementer kan justeres av brukerne�

■ Bruk Opp- og Ned-knappene for å velge og forhåndsvise moduseffekter.

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte og bruke modustypen�

OFF (AV) ■ Denne funksjonen optimaliser bakgrunnslysstyrken og anbefales for skytespill�

Strongest (Sterkest)

A�I�

Normal

Fast (Rask)

■ Brukere kan justere Responstid i alle moduser�

■ Responstid blir gråtonet når

Antibevegelsesvibrering er aktivert�

Fastest (Raskest)

2-5

2-6

1� nivås meny

Anti Motion Blur

(Antibevegelsesvibrering)

Refresh Rate

(Oppdateringsfrekv�)

Alarm Clock

(Alarmklokke)

Screen Assistance

(Skjermhjelp)

2�/3� nivås meny

15:00

30:00

(AV)

(PÅ)

Location

(Plassering)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Location

(Plassering)

OFF (AV)

Beskrivelse

■ Når Antibevegelsesvibrering er aktivert, kan ikke Lydsstyrke aktiveres og det er gråtonet�

■ Responstid blir gråtonet når

Antibevegelsesvibrering er aktivert�

■ Antibevegelsesvibrering må være satt til AV når FreeSync er satt til PÅ�

Oppe til venstre ■ Brukere kan justere

Oppe til høyre

Oppdateringsfrekvens i alle moduser�

Nede til venstre

Nede til høyre

■ Standard oppdateringsfrekvensplassering er oppe til venstre� Plasseringen kan justeres i skjermmenyen� Trykk

Midt-knappen for å bekrefte og bruke oppdateringsfrekvensplassering�

■ Denne skjermen følger og kjører med operativsystemets forhåndsdefinerte skjermoppdateringsfrekvens�

Oppe til venstre ■ Brukere kan justere Alarmklokke i alle

Oppe til høyre moduser�

Nede til venstre

■ Når tiden er stilt in, trykker du Midtknappen for å aktivere tidtakeren�

Nede til høyre

■ Standard Alarmklokkeplassering er

Oppe til venstre� Brukere kan velge plassering selv�

00:01~99:59

45:00

60:00

None

(Ingen)

Icon (Ikon)

■ Brukere kan justere Skjermhjelp i alle moduser�

■ Standard for Skjermhjelp er Ingen�

FreeSync

Position

(Plassering)

Reset

(Tilbakestill)

(AV)

(PÅ)

■ FreeSync forhindrer skjermrivning

■ DisplayPort eller HDMI er som standard satt til PÅ og kan slås PÅ/AV ved alle moduser, oppløsninger, inngangskilder og skjermoppdateringsfrekvenser�

■ Antibevegelsesvibrering blir deaktivert hvis FreeSync er aktivert�

OSD-oppsett

2-7

2-6

OSD-oppsett h

Professional (Profesjonell)

1� nivås meny

Pro Mode

(Pro-modus)

Eye Saver (Øyesparing)

HDCR

Anti Motion Blur

(Anti-bevegelsesvibrering)

Image Enhancement

(Bildeforbedring)

2� nivås meny

User (Bruker)

Beskrivelse

Standardmodus� Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne� Reader (Leser)

Cinema (Film)

Designer

(AV)

(PÅ)

(AV)

(PÅ)

Alle elementer kan justeres av brukerne�

Alle elementer kan justeres av brukerne�

HDR Alle elementer kan justeres av brukerne�

■ Bruk Opp- og Ned-knappene for å velge og forhåndsvise moduseffekter.

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte og bruke modustypen�

■ Øyesparing beskytter øynene mot blått lys� Når Øyesparing er aktivert, justeres skjermens fargetemperatur til en mer gul tone�

■ Brukere kan justere Øyesparing i alle moduser�

■ Når Pro-modus er satt til Leser, må

Øyesparing aktiveres�

■ Brukere kan justere HDCR i alle moduser�

■ HDCR forbedrer bildekvaliteten ved å øke kontrasten i bilder�

■ Når HDCR er PÅ, blir Lysstyrke gråtonet�

■ HDCR og Anti-bevegelsesvibrering kan ikke aktiveres samtidig�

(AV)

(PÅ)

OFF (AV)

Weak (Svak)

Medium (Middels)

Strong (Sterk)

Strongest

(Sterkest)

■ Når Anti-bevegelsesvibrering er aktivert, kan ikke HDCR og Lysstyrke aktiveres, og de blir gråtonet�

■ Responstid blir gråtonet når Antibevegelsesvibrering er aktivert�

■ Anti-bevegelsesvibrering må være satt til AV når FreeSync er satt til PÅ�

■ Bildeforbedring forbedrer bildekanter for å forbedre konturskarpheten�

■ Brukere kan justere Bildeforbedring i alle moduser�

2-7

2-8 h

Image (Bilde)

1� nivås meny

Brightness

(Lysstyrke)

2�/3� nivås meny

0-100

Contrast (Kontrast) 0-100

Sharpness

(Skarphet)

0-5

Color Temperature

(Fargetemperatur)

Cool (Kjølig)

Normal

Warm (Varm)

Customization

(Tilpassing)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Screen Size

(Skjermstørrelse)

Auto

4:3

16:9

Beskrivelse

■ Brukere kan justere Lysstyrke i modusene Bruker, RTS, RPG og Leser�

■ Lysstyrke blir gråtonet når Antibevegelsesvibrering eller HDCR er aktivert�

■ Brukere kan justere Kontrast i alle moduser�

■ Brukere kan justere Skarphet i alle moduser�

■ Skarphet forbedrer klarhet og detaljer i bilder�

■ Standard fargetemperatur er Normal�

■ Bruk Opp- og Ned-knappene for å velge og forhåndsvise moduseffekter.

■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte og bruke modustypen�

■ Brukere kan justere Fargetemperatur i

Tilpassingsmodus�

■ Brukere kan justere Skjermstørrelse i alle moduser, oppløsninger og skjermoppdateringsfrekvenser�

■ Standard er Auto� h

Input Source (Inngangskilde)

1� nivås meny 2�/3� nivås meny

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

Beskrivelse

Brukere kan justere Inngangskilde i alle moduser� h

Navi Key (Navi-tast)

1� nivås meny 2� nivås meny

Opp/ Ned/

Venstre/ Høyre

OFF (AV)

Brightness (Lysstyrke)

Game Mode (Spillmodus)

Screen Assistance (Skjermhjelp)

Alarm Clock (Alarmklokke)

Input Source (Inngangskilde)

Refresh Rate

(Oppdateringsfrekv�)

Information on Screen

(Informasjon på skjerm)

Beskrivelse

■ Opp-knappen er som standard

Spillmodus�

■ Ned-knappen er som standard

Skjermhjelp�

■ Standard for Venstre-knappen er

Alarmklokke�

■ Standard for Høyre-knappen er

Inngangskilde�

■ Alle delene av Navi-tasten kan justeres via skjermmenyen�

OSD-oppsett

2-9

2-8

OSD-oppsett h

Setting (Innstilling)

1� nivås meny

Språk

2� nivås meny

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Flere språk kommer snart)

0~5 Transparency

(Gjennomsiktighet)

OSD Time Out

(Tidsavbrudd for skjermmenyene)

Information on Screen

(Informasjon på skjerm)

5~30 s

(AV)

(PÅ)

Reset (Tilbakestill) YES (JA)

NO (NEI)

Beskrivelse

■ Standard språk er engelsk�

■ Brukere må trykke Midt-knappen for å bekrefte og bruke valgt språk�

■ Språk er en uavhengig innstilling� Brukernes egen språkinnstilling overstyrer fabrikkstandard� Når brukere setter Tilbakestill til Ja, vil ikke språket endres�

Brukere kan justere Gjennomsiktighet i alle moduser�

Brukere kan justere tidsavbrudd for skjermmenyene i alle moduser�

■ Informasjon om status til skjermen vises på høyre side av skjermen�

■ Brukeren kan aktivere eller deaktivere informasjon på skjerm� Standard er AV�

Brukere kan tilbakestille og gjenopprette innstillingene til original skjermmenystandard i alle moduser�

2-9

2-10

OSD-oppsett

PB

Vedlegg

VIKTIG

All informasjon kan endres uten forvarsel�

A

A-2

Spesifikasjoner

Modell

Størrelse

Kurvatur

Paneltype

Oppløsning

Sideforhold

Lysstyrke (nits)

Kontrastforhold

Oppdateringsfrekv�

Responstid

Inngangsgrensesnitt

I/U

Betraktningsvinkler

DCI-P3/sRGB

Overflatebehandling

Visningsfarger

Strømtype

Strømforbruk (typisk�)

Strøminngang

Justering (vipping)

Kensington-lås

VESA-montering

Mål (B x H x D)

Nettovekt

Omgivelser Drift

Lagring

G24C4

(3BA0)

60,96 cm

G27C4

(3CA9)

68,58 cm

G32C4

(3DA6)

81,28 cm

G27CQ4

(3CB0)

68,58 cm

1500R

VA

1920 x 1080 ved

144 Hz

1920 x 1080 ved 165Hz

2560 x 1440 ved

165Hz

144Hz

16:9

250 (maks�)

3000:1

165Hz

1 ms (MPRT)

HDMI x 2, DP x 1

■ HDMI x 2

■ DisplayPort x1

■ Hodetelefonutgang x 1

178° (H) , 178° (V)

90/115 %

Antirefleks

1,07 mrd� (8 biter + FRC)

Ekstern strøm (ADPC2045) Ekstern strøm (ADPC2065)

45 W 65 W

100–240 V vekselstrøm, 50–60 Hz, 1,5 A

-5° ~ 20°

536,7 × 429,0 ×

225,4 mm

Ja

■ Platetype: 100 x 100 mm

■ Skruetype: M4x10 mm

▶ Tråddiameter: 4 mm

▶ Gjengestigning: 0,7 mm

▶ Gjengelengde: 10 mm

611,5 × 457,9 ×

225,4 mm

709,4 × 509,5 ×

248,8 mm

3,4 kg (netto) /

5,0 kg (brutto)

5,4 kg (netto) /

9,0 kg (brutto)

6,4 kg (netto) /

10,0 kg (brutto)

Temperatur: 0 til 40 °C

Fuktighet: 20 til 90 %, ikke-kondenserende

Høyde: 0 ~ 5 000m

Temperatur: -20 til 60 °C

Fuktighet: 10 til 90 %, ikke-kondenserende

611,5 × 457,9 ×

225,4 mm

5,4 kg (netto) /

9,0 kg (brutto)

Vedlegg

A-3

A-2

Vedlegg

Forhåndsinnstilte visningsmoduser

Standard

VGA

Dos-modus

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

WQHD

Videotimingoppløsning

Oppløsning

640 x 480 ved 60Hz

640 x 480 ved 67Hz

640 x 480 ved 72Hz

640 x 480 ved 75 Hz

720x480 ved 60 Hz

720x576 ved 50 Hz

800 x 600 ved 56Hz

800 x 600 ved 60Hz

800 x 600 ved 72Hz

800 x 600 ved 75 Hz

1024 x 768 ved 60Hz

1024 x 768 ved 70Hz

1024 x 768 ved 75 Hz

1280 x 1024 ved 60Hz

1280 x 1024 ved 75 Hz

1440 x 900 ved 60 Hz

1680 x 1050 ved 60 Hz

1920 x 1080 ved 60Hz

1920 x 1080 ved 120Hz

1920 x 1080 ved 144 Hz

1920 x 1080 ved 165Hz

2560 x 1440 ved 60Hz

2560 x 1440 ved 85Hz

2560 x 1440 ved 120Hz

2560 x 1440 ved 144 Hz

2560 x 1440 ved 165Hz

480P

576P

720P

1080i

1080P

1080P ved 120 Hz

1440P

1440P ved 120 Hz

G24C4

(3BA0)

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

G27C4

(3CA9)

G32C4

(3DA6)

HDMI / DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP DP

V

V

V

V

V

V

G27CQ4

(3CB0)

V

V

V

V

V

V

V

A-3

A-4

Feilsøking

Strøm-LED-lampen er slått av�

■ Trykk skjermens strømknapp på nytt�

■ Kontroller at skjermens strømkabel er riktig tilkoblet�

Intet bilde�

■ Kontroller at datamaskinens skjermkort er riktig installert�

■ Kontroller datamaskinen og skjermen er koblet til stikkontakt og slått på�

■ Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet�

■ Systemet kan være i ventemodus� Trykk en tast for å aktivere skjermen�

Skjermbildet er ikke riktig størrelse eller sentrert�

Se Forhåndsinnstilte skjermmoduser for å stille inn datamaskinen til en innstilling som passer til skjermen�

Ingen Plug and Play�

■ Kontroller at skjermens strømkabel er riktig tilkoblet�

■ Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet�

■ Kontroller at datamaskinen og skjermkortet er Plug and Play-kompatible�

Ikonene, skrifttypen eller skjermen er utydelige, uklare eller har fargeproblemer�

■ Unngå å bruke videoforlengelseskabler�

■ Juster lysstyrke og kontrast�

■ Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet�

Juster RGB-farger eller fargetemperatur�

Se etter bøyde pinner på kontakten til signalkabelen�

Skjermen begynner å blinke eller viser bølger�

■ Endre oppdateringsfrekvensen for å samsvare med skjermens egenskaper�

■ Oppdater driverne til skjermkortet�

■ Hold skjermen borte fra elektriske enheter som kan forårsake elektromagnetisk interferens (EMI)�

Vedlegg

PB

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents