MSI Optix G27C4 monitor Instrukcja obsługi

MSI Optix G27C4 monitor Instrukcja obsługi | Manualzz

Seria Optix

Monitor LCD

Optix G24C4 (3BA0)

Optix G32C4 (3DA6)

Optix G27C4 (3CA9)

Optix G27CQ4 (3CB0)

ii

Spis treści

Prawa autorskie i informacje na temat znaków towarowych �����������������������������������iii

Wersja ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Pomoc techniczna ���������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Instrukcje bezpieczeństwa ��������������������������������������������������������������������������������������iv

Zgodność z CE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������vi

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych �����������������������������vi

Oświadczenie WEEE ���������������������������������������������������������������������������������������������vii

Informacje o substancjach chemicznych ����������������������������������������������������������������vii

Deklaracja zgodności z normami zawartości substancji niebezpiecznych �������������vii

Wprowadzenie �������������������������������������������������������������������������������1-1

Zawartość opakowania ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Instalacja podstawy monitora ������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Regulacja monitora ��������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Omówienie monitora �������������������������������������������������������������������������������������������� 1-6

Podłączanie monitora do komputera ������������������������������������������������������������������ 1-10

Konfiguracja w menu OSD

�����������������������������������������������������������2-1

Przycisk nawigacyjny ������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2

Konfiguracja w menu OSD za pomocą przycisku nawigacyjnego ����������������������� 2-5

Dodatek �����������������������������������������������������������������������������������������A-1

Dane techniczne �������������������������������������������������������������������������������������������������� A-2

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania ��������������������������������������������������������������� A-3

Rozwiązywanie problemów ���������������������������������������������������������������������������������� A-4

Wstęp iii

ii

Wstęp

Prawa autorskie i informacje na temat znaków towarowych

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MSI to zastrzeżony znak towarowy firmy Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszystkie pozostałe wspomniane znaki i nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, odnośnie dokładności lub kompletności. Firma MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia�

Wersja

Wersja

V1�0

Data

2019/07

Pomoc techniczna

Po wystąpieniu problemu z produktem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.

W celu uzyskania dalszych wskazówek można także przejść na stronę https://www�msi�com/support/� iii

iv

Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.

Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.

Czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.

Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do wykorzystania w przyszłości.

Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać go na działanie wysokiej temperatury, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.

Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej powierzchni�

Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać z wtyczki bolca uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.

Wentylator na urządzeniu jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza produkt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.

Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60

O

C lub poniżej -20

O

C, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.

UWAGA: Maksymalna temperatura działania wynosi około 40

°

C�

Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę zasilającą. Do czyszczenia urządzenia należy raczej używać miękkiej szmatki, a nie przemysłowych środków chemicznych. Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Wstęp v

iv

Wstęp

Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.

W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym.

W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:

Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.

Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.

Urządzenie zostało poddane działaniu wilgoci.

Urządzenie nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z

◙ podręcznikiem użytkownika.

Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.

Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.

Energooszczędność produktu

Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania

Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia

Łatwy demontaż i recykling

Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu

Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje

Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów

Polityka ochrony środowiska

Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności.

Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem zbiórki do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy przejść do witryny firmy MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora.

Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą też uzyskać pod adresem gpcontdev@msi�com� v

★ Ostrzeżenie! Zbyt długie korzystanie z monitora może wpływać na wzrok.

★ Zalecenia:

1�

Co 30 minut pracy przed monitorem należy robić 10-minutowe przerwy.

2�

Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie powinny korzystać z monitora. W przypadku dzieci w wieku co najmniej 2 lat czas spędzony przed monitorem powinien być ograniczony do mniej niż jednej godziny dziennie.

vi

Zgodność z CE

Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/

UE), dyrektywy ErP (2009/125/WE) i dyrektywy RoHS (2011/65/UE).

Urządzenie to zostało poddane testom, które wykazały jego zgodność z normami zharmonizowanymi dla urządzeń technologii informacyjnej opublikowanymi w dyrektywach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych

Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej.

Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji.

Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:

Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.

Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.

Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy�

Uwaga 1

Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga 2

Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1� to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i

2� to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.

MSI Computer Corp.

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626)913-0828 www�msi�com

Wstęp vii

vi

Wstęp

Oświadczenie WEEE

Na mocy unijnej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektronicznym 2012/19/UE, obowiązującej od 13 sierpnia 2005 roku, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany jako część odpadów komunalnych. W związku z tym producenci takiego sprzętu mają obowiązek go odbierać po zakończeniu okresu eksploatacji.

Informacje o substancjach chemicznych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy UE

REACH (Przepisy WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Deklaracja zgodności z normami zawartości substancji niebezpiecznych

Deklaracja materiałowa wg japońskiej normy JIS C

0950

Obowiązująca w Japonii norma JIS C 0950 nakłada na producentów sprzętu ustawowy obowiązek podawania deklaracji materiałowych w przypadku produktów elektronicznych z pewnych kategorii, oferowanych w sprzedaży po dacie 1 lipca 2006. https://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html

https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html

Hinduska norma RoHS

Ten produkt spełnia wymogi rozporządzenia „India E-waste (Management and

Handling) Rule 2016” i nie zawiera ołowiu, rtęci, związków sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli ani polibromowanych eterów difenylowych w stężeniach przekraczających 0,1 % wagowo oraz 0,01 % wagowo w przypadku kadmu z zastrzeżeniem wyjątków określonych w harmonogramie 2 do rozporządzenia.

Tureckie przepisy EEE

Produkt spełnia wymogi przepisów EEE Republiki Turcji.

Ukraińskie przepisy o stosowaniu substancji niebezpiecznych

Niniejszy produkt spełnia wymogi normy technicznej zatwierdzonej rozporządzeniem ministra Ukrainy № 1057 z dnia 3 grudnia 2008 w sprawie ograniczenia stosowania pewnych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Wietnamska norma RoHS

Począwszy od dnia 1 grudnia 2012 r. wszystkie produkty wytwarzane przez firmę

MSI spełniają wymogi okólnika 30/2011/TT-BCT ustalającego tymczasowe limity dla stosowania szeregu substancji niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych.

vii

Wprowadzenie

W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń należy trzymać je ostrożnie, a także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.

WAŻNE

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd monitora może odbiegać od przedstawionego.

Monitor należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.

1

1-2

Zawartość opakowania

1� Monitor

2� Wspornik

3� Podstawa ze śrubą

4� Zasilacz i przewód zasilający

5. Kabel HDMI (opcjonalnie)

6� Kabel DisplayPort (opcjonalnie)

7� Instrukcja szybkiego uruchomienia

8. Karta gwarancyjna

9� Podręcznik użytkownika

* Jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.

* Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju.

Wprowadzenie

1-3

1-2

Wprowadzenie

Instalacja podstawy monitora

WAŻNE

Monitor należy położyć na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć porysowania panelu wyświetlacza.

1� Dopasuj zaczepy podstawy do monitora�

2� Przykręć podstawę za pomocą śrub podstawy.

3� Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.

1

1-3

2

3

4� Dopasuj zaczepy w celu założenia pokrywy VESA i zablokuj śruby.

5.

4

1-4

7�

WAŻNE

6�

Otwory do mocowania stojaka można również wykorzystać do mocowania naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.

Wprowadzenie

1-5

1-4

Wprowadzenie

Regulacja monitora

Funkcje regulacji tego monitora mają na celu zmaksymalizowanie komfortu patrzenia.

WAŻNE

Podczas regulacji monitora nie należy dotykać panelu wyświetlacza.

-5

O

20

O

1-5

1-6

Omówienie monitora

h

G24C4 / G27C4 / G32C4

2 3

1

4

5

6

7

Wprowadzenie

1-7

1-6

5

6

7

1

2

3

4

Przycisk zasilania

Gniazdo zasilania

Port HDMI

DisplayPort

Gniazdo słuchawek

Przycisk nawigacyjny

Blokada Kensington

Wprowadzenie

1-7

1-8 h

G27CQ4

2 3 4

1

5

6

7

Wprowadzenie

1-9

1-8

5

6

7

1

2

3

4

Przycisk zasilania

Gniazdo zasilania

DisplayPort

Port HDMI

Gniazdo słuchawek

Przycisk nawigacyjny

Blokada Kensington

Wprowadzenie

1-9

1-10

Podłączanie monitora do komputera

1� Wyłącz komputer.

2� Podłącz kabel HDMI/DisplayPort do monitora i do komputera.

3� Podłącz przewód zasilający do zasilacza monitora. (Rysunek A)

4� Podłącz zasilacz do gniazda zasilania monitora. (Rysunek B)

5. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. (Rysunek C)

6� Włącz monitor. (Rysunek D)

7� Wybierz pozycję Źródło sygnału w menu OSD i włącz komputer.

B

A

C

D

Wprowadzenie

PB

Konfiguracja w menu OSD

W tym rozdziale zawarto informacje na temat konfiguracji za pomocą menu

OSD.

WAŻNE

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

2

Przycisk nawigacyjny

Monitor wyposażony jest w przycisk nawigacyjny, wielokierunkowy element sterowania pomagający w nawigacji w menu ekranowym OSD.

Przycisk nawigacyjny

2-2

Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia przycisku nawigacyjnego.

Przycisk nawigacyjny

Przycisk skrótu

(gdy menu OSD jest wyłączone)

Środkowy przycisk

Główne menu OSD

Podstawowe operacje

(gdy menu OSD jest włączone)

■ Przechodzenie do podmenu

■ Potwierdzanie wyboru lub ustawienia

Konfiguracja w menu OSD

2-3

2-2

Konfiguracja w menu OSD

Przycisk nawigacyjny

W górę

W dół

W lewo

W prawo

Przycisk skrótu

(gdy menu OSD jest wyłączone)

Game Mode

(Tryb Gry)

Screen Assistance

(Wsparcie ekranowe)

Alarm Clock (Budzik)

Input Source

(Źródło sygnału)

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd i wyjść bez zastosowania efektu trybu�

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd i wyjść.

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd i wyjść.

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby wyjść.

Podstawowe operacje

(gdy menu OSD jest włączone)

■ Wybór menu i elementów funkcji

■ Zwiększanie wartości dostosowywanej funkcji

■ Wybór menu i elementów funkcji

■ Zmniejszanie wartości dostosowywanej funkcji

■ Wybór menu i elementów funkcji

■ Wyjście z aktualnie wyświetlonego menu

■ Wybór menu i elementów funkcji

■ Przechodzenie do podmenu

2-3

2-4

Przyciski skrótów przypisane do przycisku nawigacyjnego można dostosować w menu

OSD.

Poniżej przedstawiono dodatkowe przyciski skrótów.

Przyciski skrótów dla przycisku nawigacyjnego

Brightness

(Jasność)

Czynności

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać wartość i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd i wyjść.

Refresh Rate

(Częst. odświeżania)

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w prawo, aby włączyć lub przycisk w lewo, aby wyłączyć tę funkcję.

Information on Screen

(Informacje na ekranie)

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w prawo, aby włączyć lub przycisk w lewo, aby wyłączyć tę funkcję.

Konfiguracja w menu OSD

2-5

2-4

Konfiguracja w menu OSD

Konfiguracja w menu OSD za pomocą przycisku nawigacyjnego

Naciśnij środkowy przycisk przycisku nawigacyjnego, aby wyświetlić główne menu ekranowe (OSD). Za pomocą przycisku w górę, w dół, w lewo lub w prawo dostosuj żądane menu funkcji do własnych preferencji.

h

GAMING (GRY)

1. poziom menu 2./3. poziom menu

Game Mode

(Tryb Gry)

User (Użytkownika)

FPS

Racing (Wyścigi)

Night Vision

(Widzenie w ciemnościach)

RTS

RPG

Opis

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu�

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

OFF (WYŁ.)

Normal (Normalna)

■ Funkcja ta optymalizuje jasność tła i jest zalecana podczas grania w gry FPS.

Response Time

(Czas odpowiedzi)

Strong (Mocna)

Strongest (Najmocniejsza)

A�I�

Normal (Normalna)

Fast (Szybki)

Fastest (Najszybszy)

■ Pozycję Czas odpowiedzi można dostosować w każdym trybie.

■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu pozycja Czas odpowiedzi zostanie wyszarzona�

2-5

2-6

1. poziom menu 2./3. poziom menu

Anti Motion Blur

(Kor� rozm� ruchu)

(WYŁ.)

(WŁ.)

Refresh Rate

(Częst. odświeżania)

Alarm Clock

(Budzik)

Screen

Assistance

(Wsparcie ekranowe)

Location

(Lokalizacja)

OFF (WYŁ.)

ON (WŁ.)

Location

(Lokalizacja)

Górny lewy

Górny prawy

Dolny lewy

Dolny prawy

OFF (WYŁ.)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Brak)

Icon (Ikona)

Position

(Pozycja)

Reset

(Resetuj)

00:01~99:59

Górny lewy

Górny prawy

Dolny lewy

Dolny prawy

Opis

■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu nie będzie można włączyć pozycji

Jasność, która zostanie wówczas wyszarzona�

■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu pozycja Czas odpowiedzi zostanie wyszarzona�

■ Po ustawieniu dla funkcji FreeSync opcji

WŁ. należy ustawić dla funkcji Korekcja rozmycia ruchu opcję WYŁ.

■ Pozycję Częstotliwość odświeżania można dostosować w każdym trybie.

■ Domyślna lokalizacja pozycji Częstotliwość odświeżania to Górny lewy. Lokalizację można ustawić w menu OSD. Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować lokalizację pozycji

Częstotliwość odświeżania.

■ Monitor ten działa zgodnie z częstotliwością odświeżania ekranu ustawioną w systemie operacyjnym�

■ Pozycję Budzik można dostosować w każdym trybie.

■ Po ustawieniu czasu naciśnij środkowy przycisk, aby uaktywnić timer.

■ Domyślna lokalizacja pozycji Budzik to

Górny lewy. Użytkownik może wybrać preferowaną lokalizację.

■ Pozycję Wsparcie ekranowe można dostosować w każdym trybie.

■ Ustawienie domyślne pozycji Wsparcie ekranowe to Brak�

FreeSync

(WYŁ.)

(WŁ.)

■ Funkcja FreeSync zapobiega rozchodzeniu się obrazu.

■ W przypadku sygnału DisplayPort lub HDMI funkcja jest domyślnie włączona i można ją włączać/wyłączać w każdym trybie, przy dowolnej rozdzielczości, źródle sygnału i częstotliwości odświeżania ekranu.

■ Po włączeniu funkcji FreeSync funkcja

Korekcja rozmycia ruchu zostanie wyłączona.

Konfiguracja w menu OSD

2-7

2-6

Konfiguracja w menu OSD h

Professional (Zaawansowane)

1. poziom menu 2. poziom menu

Pro Mode

(Tryb Pro)

User (Użytkownika)

Opis

Tryb domyślny. Można dostosować wszystkie elementy.

Reader (Czytnik) Można dostosować wszystkie elementy.

Eye Saver

(Ochrona wzroku)

HDCR

Anti Motion Blur

(Kor� rozm� ruchu)

Image

Enhancement

(Poprawa obrazu)

Cinema (Kino)

Designer

(Projektant)

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

HDR Można dostosować wszystkie elementy.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu�

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

(WYŁ.)

(WŁ.)

■ Funkcja Ochrona wzroku chroni oczy przed działaniem światła niebieskiego. Po włączeniu funkcja Ochrona wzroku ustawia bardziej żółtawą temperaturę barwową obrazu.

■ Pozycję Ochrona wzroku można dostosować w każdym trybie.

■ Po ustawieniu dla pozycji Tryb Pro opcji Czytnik wymagane będzie włączenie funkcji Ochrona wzroku�

(WYŁ.)

(WŁ.)

(WYŁ.)

(WŁ.)

OFF (WYŁ.)

Weak (Słaba)

Medium (Średni)

Strong (Mocna)

Strongest

(Najmocniejsza)

■ Pozycję HDCR można dostosować w każdym trybie�

■ Funkcja HDCR zwiększa jakość obrazu poprzez wzmocnienie jego kontrastu�

■ Po włączeniu funkcji HDCR pozycja Jasność zostanie wyszarzona�

■ Nie można włączyć jednocześnie funkcji HDCR i

Korekcja rozmycia ruchu�

■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu nie będzie można włączyć pozycji HDCR i Jasność, które zostaną wówczas wyszarzone.

■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu pozycja Czas odpowiedzi zostanie wyszarzona�

■ Po ustawieniu dla funkcji FreeSync opcji WŁ. należy ustawić dla funkcji Korekcja rozmycia ruchu opcję WYŁ.

■ Pozycja Poprawa obrazu koryguje krawędzie obrazu w celu ich wyostrzenia.

■ Pozycję Poprawa obrazu można dostosować w każdym trybie.

2-7

2-8 h

Image (Obraz)

1. poziom menu 2./3. poziom menu

Brightness

(Jasność)

Contrast

(Kontrast)

Sharpness

(Ostrość)

Color

Temperature

(Temperatura barwowa)

Screen Size

(Rozmiar ekranu)

0-100

0-100

0-5

Cool (Zimna)

Normal (Normalna)

Warm (Ciepła)

Customization

(Niestandardowa)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Automatyczny)

4:3

16:9

Opis

■ Pozycję Jasność można dostosować w trybie Użytkownika, RTS, RPG i Czytnik.

■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu lub HDCR pozycja Jasność zostanie wyszarzona�

■ Pozycję Kontrast można dostosować w każdym trybie.

■ Pozycję Ostrość można dostosować w każdym trybie.

■ Pozycja Ostrość poprawia wyrazistość i szczegółowość obrazu.

■ Ustawienie domyślne pozycji

Temperatura barwowa to Normalna.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu�

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

■ Pozycję Temperatura barwowa można dostosować w trybie Niestandardowa.

■ Pozycję Rozmiar ekranu można dostosować w każdym trybie, przy dowolnej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania ekranu.

■ Ustawienie domyślne to Automatyczny.

h

Input Source (Źródło sygnału)

1. poziom menu 2./3. poziom menu Opis

HDMI1

HDMI2

Pozycję Źródło sygnału można dostosować w każdym trybie�

DP

Type C (Typu C) h

Navi Key (Przycisk nawigacyjny)

1. poziom menu 2. poziom menu

W górę/W dół/W lewo/W prawo

OFF (WYŁ.)

Brightness (Jasność)

Game Mode (Tryb Gry)

Screen Assistance

(Wsparcie ekranowe)

Alarm Clock (Budzik)

Input Source (Źródło sygnału)

Refresh Rate

(Częst. odświeżania)

Information on Screen

(Informacje na ekranie)

Opis

■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w górę jest Tryb Gry.

■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w dół jest Wsparcie ekranowe.

■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w lewo jest Budzik.

■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w prawo jest Źródło sygnału.

■ Wszystkie ustawienia przycisku nawigacyjnego można dostosować w menu OSD.

Konfiguracja w menu OSD

2-9

2-8

Konfiguracja w menu OSD h

Setting (Ustawienia)

1. poziom menu 2. poziom menu

Język 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Wkrótce dostępnych będzie więcej języków)

0~5 Transparency

(Przezroczystość)

OSD Time Out

(Czas wyświetlania menu OSD)

Information on

Screen

(Informacje na ekranie)

5~30s

(WYŁ.)

(WŁ.)

Reset (Resetuj) YES (TAK)

NO (NIE)

Opis

■ Domyślnym językiem fabrycznym jest angielski.

■ Aby potwierdzić i zastosować ustawienie języka, należy nacisnąć środkowy przycisk.

■ Pozycja Język jest ustawieniem niezależnym.

Wybrane przez użytkownika ustawienie języka ma priorytet względem domyślnych ustawień fabrycznych. Po wybraniu dla pozycji Resetuj opcji Tak ustawienie Język nie zostanie zmienione�

Pozycję Przezroczystość można dostosować w każdym trybie.

Pozycję Czas wyświetlania menu OSD można dostosować w każdym trybie.

■ Informacje o stanie monitora są wyświetlane po prawej stronie ekranu�

■ Funkcję Informacje na ekranie można włączyć lub wyłączyć. Ustawienie domyślne to WYŁ.

Pozycję Resetuj, która umożliwia przywrócenie początkowych ustawień domyślnych menu OSD, można zastosować w każdym trybie.

2-9

2-10

Konfiguracja w menu OSD

PB

Dodatek

WAŻNE

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

A

A-2

Dane techniczne

Model

Rozmiar

Krzywizna

Typ panelu

Rozdzielczość

Współczynnik proporcji

Jasność (nity)

Współczynnik kontrastu

Częst. odświeżania

Czas odpowiedzi

Interfejs wejściowy

Złącza We/Wy

Kąty widzenia

DCI-P3/sRGB

Wykończenie powierzchni

Kolory wyświetlacza

Typ zasilania

Zużycie energii (typowe)

Moc wejściowa

Regulacja (nachylenie)

Blokada Kensington

Montaż VESA

Wymiary (S x W x G)

Waga netto

Warunki otoczenia

Działanie

Przechowywanie

G24C4

(3BA0)

60,96 cm

G27C4

(3CA9)

68,58 cm

G32C4

(3DA6)

81,28 cm

G27CQ4

(3CB0)

68,58 cm

1500R

VA

1920 x 1080 przy 144 Hz

1920 x 1080 przy 165Hz

2560 x 1440 przy 165Hz

16:9

250 (maks.)

3000:1

144Hz 165Hz

1 ms (MPRT)

HDMI x2, DP x1

■ HDMI x2

■ DisplayPort x1

■ Wyjście słuchawek x1

178° (w poziomie), 178° (w pionie)

90%/ 115%

Antyrefleksyjne

1,07 mld (8 bitów + FRC)

Zasilanie zewnętrzne

(ADPC2045)

Zasilanie zewnętrzne

(ADPC2065)

45 W 65 W

100~240 VAC, 50~60 Hz, 1,5 A

-5° ~ 20°

Tak

536,7 x 429,0 x

225,4 mm

■ Typ płytki: 100 x 100 mm

■ Typ śruby: M4 x 10 mm

▶ Średnica gwintu: 4 mm

▶ Skok gwintu: 0,7 mm

▶ Długość gwintu: 10 mm

611,5 x 457,9 x

225,4 mm

709,4 x 509,5 x

248,8 mm

3,4 kg (netto)/

5,0 kg (brutto)

5,4 kg (netto)/

9,0 kg (brutto)

6,4 kg (netto)/

10,0 kg (brutto)

611,5 x 457,9 x

225,4 mm

5,4 kg (netto)/

9,0 kg (brutto)

Temperatura: od 0℃ do 40℃

Wilgotność: od 20% do 90%, bez kondensacji

Wysokość: 0~5000 m

Temperatura: od -20℃ do 60℃

Wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji

Dodatek

A-3

A-2

Dodatek

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania

Standard

VGA

Tryb DOS

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

WQHD

Rozdzielczość sygnału wideo

Rozdzielczość

640 x 480 przy 60Hz

640 x 480 przy 67Hz

640 x 480 przy 72Hz

640 x 480 przy 75 Hz

720 x 480 przy 60 Hz

720 x 576 przy 50 Hz

800 x 600 przy 56Hz

800 x 600 przy 60Hz

800 x 600 przy 72Hz

800 x 600 przy 75 Hz

1024 x 768 przy 60Hz

1024 x 768 przy 70Hz

1024 x 768 przy 75 Hz

1280 x 1024 przy 60Hz

1280 x 1024 przy 75 Hz

1440 x 900 przy 60 Hz

1680 x 1050 przy 60 Hz

1920 x 1080 przy 60Hz

1920 x 1080 przy 120Hz

1920 x 1080 przy 144 Hz

1920 x 1080 przy 165Hz

2560 x 1440 przy 60Hz

2560 x 1440 przy 85Hz

2560 x 1440 przy 120Hz

2560 x 1440 przy 144 Hz

2560 x 1440 przy 165Hz

480P

576P

720P

1080i

1080P

1080P przy 120 Hz

1440P

1440P przy 120 Hz

G24C4

(3BA0)

G27C4

(3CA9)

HDMI / DP

G32C4

(3DA6)

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP DP

V

V

V

V

V

V

G27CQ4

(3CB0)

V

V

V

V

V

V

V

A-3

A-4

Rozwiązywanie problemów

Dioda LED zasilania jest wyłączona.

■ Naciśnij ponownie przycisk zasilania monitora.

■ Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy sposób�

Brak obrazu.

■ Sprawdź, czy karta graficzna komputera została poprawnie zainstalowana.

■ Sprawdź, czy komputer i monitor są podłączone do gniazd elektrycznych i czy są włączone.

■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób�

■ Komputer może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby uaktywnić monitor.

Obraz nie ma poprawnego rozmiaru lub nie jest wyśrodkowany na ekranie�

Zapoznaj się z częścią Wstępnie ustawione tryby wyświetlania, aby wybrać na komputerze ustawienie odpowiednie dla monitora.

Brak obsługi Plug & Play.

■ Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy sposób�

■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób�

■ Sprawdź, czy komputer i karta graficzna są zgodne z Plug & Play.

Ikony, czcionki lub obrazy są niewyraźne, rozmyte albo występują problemy z kolorami.

■ Nie korzystaj z przedłużaczy kabli wideo.

■ Dostosuj jasność i kontrast.

■ Dostosuj kolory RGB lub ustaw temperaturę barwową.

■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób�

■ Sprawdź, czy styki złącza kabla sygnałowego nie są wygięte.

Monitor zaczyna migotać lub pojawiają się fale.

■ Zmień częstotliwość odświeżania na odpowiednią dla monitora.

■ Zaktualizuj sterowniki karty graficznej.

■ Ustaw monitor z dala od urządzeń elektrycznych, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).

Dodatek

PB

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement