MSI Optix MAG271C monitor Användarmanual

MSI Optix MAG271C monitor Användarmanual | Manualzz

Optix-serien

LCD-skärm

Optix MAG241C (3EA21)

Optix MAG241CP (3EA24)

Optix MAG241CR (3EA25)

Optix MAG241CV (3EA21)

Optix MAG271C (3FA61)

Optix MAG271CP (3FA64)

Optix MAG271CR (3FA65)

Optix MAG271CV (3FA61)

ii

INNEHÅLL

Information om upphovsrätt och varumärke ������������������������������������������������������������iii

Granskning ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Teknisk support �������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Säkerhetsinstruktioner ��������������������������������������������������������������������������������������������iv

CE-överensstämmelse ��������������������������������������������������������������������������������������������vi

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi ���������������������������������������������������������������vi

WEEE-deklaration ��������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Information om kemiska substanser ����������������������������������������������������������������������vii

Komma igång ���������������������������������������������������������������������������������1-1

Förpackningens innehåll �������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Installera skärmstativet (tillval) ����������������������������������������������������������������������������� 1-3

Ställa in skärmen ��������������������������������������������������������������������������������������������������1-5

Skärmöversikt ������������������������������������������������������������������������������������������������������1-6

Anslut skärmen till datorn ������������������������������������������������������������������������������������� 1-8

OSD-inställning ������������������������������������������������������������������������������2-1

Navi Key ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������2-2

OSD-inställning via Navi Key ������������������������������������������������������������������������������� 2-5

Bilaga ���������������������������������������������������������������������������������������������A-1

Specifikationer ������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2

Förinställda visningslägen ������������������������������������������������������������������������������������A-4

Felsökning ������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-5

Förord iii

ii

Förord

Information om upphovsrätt och varumärke

Copyright © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Med ensamrätt� MSI-logotypen är ett registrerat varumärke som ägs av Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Alla andra märken och namn som nämns kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare� Ingen uttrycklig eller underförstådd garanti för korrekthet eller fullständighet ges� MSI förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument utan föregående information�

Granskning

Granskning Datum

V1�0 2019/06

Teknisk support

Om det uppstår problem med din produkt och ingen lösning hittas i bruksanvisningen, kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören� Alternativt, besök https://www�msi�com/support/ för ytterligare vägledning� iii

iv

Säkerhetsinstruktioner

Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt�

Alla uppmaningar och varningar på enheten eller i bruksanvisningen bör uppmärksammas�

Vänd dig endast till kvalificerad personal för service.

Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens�

Ha inte enheten i närheten av fukt och höga temperaturer, för att undvika risk för brand och stötar�

Placera enheten på en stadig yta före installation�

Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på området 100 V-240 V innan enheten ansluts till eluttaget� Ta inte bort skyddsjorden på kontakten� Enheten måste anslutas till ett skyddsjordat uttag�

Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om enheten inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen�

Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att enheten

överhettas� Täck inte över ventilationshålen�

Lämna inte enheten i ett oventilerat utrymme med en lagringstemperatur på över

60

O

C eller under -20

O

C, eftersom enheten kan skadas�

OBS: Högsta drifttemperatur är cirka 40

O

C�

Se till att koppla ur strömkontakten när du ska rengöra enheten� Använd en mjuk trasa istället för industrikemikalier för att rengöra enheten� Häll aldrig vätska i

öppningarna� Det kan skada enheten eller ge elektriska stötar�

Förord v

iv

Förord

Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den� Placera ingenting ovanpå nätsladden�

Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från enheten�

Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera

Strömsladden eller kontakten är skadad�

Vätska har kommit in i enheten�

Enheten har utsatts för fukt�

Enheten fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt bruksanvisningen�

Enheten har tappats eller skadats�

Enheten har tydliga tecken på sprickor�

Grön produktegensksaper

Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge

Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen

Lätt att ta isär och återvinna

Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till

återanvändning

Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar

Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy

Miljöpolicy

Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden�

Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för återvinning och deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden�

Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare information om återvinning�

Användare kan också nå oss på gpcontdev@msi�com för information rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSIprodukter� v

★ Varning! Överanvändning av skärmar kommer sannolikt att påverka synen.

★ Rekommendationer:

1�

Ta 10 minuters paus för varje 30 minuters skärmtid�

2�

Barn under 2 år bör inte ha någon skärmtid� Skärmtiden bör begränsas till mindre än en timme om dagen för barn över 2 år�

vi

CE-överensstämmelse

Denna enhet uppfyller bestämmelserna i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar angående EMC-direktivet (2014/30/EU), lågspänningsdirektivet (2014/35/EU), ErP-direktivet (2009/125/EG) och

RoHS-direktivet (2011/65/EG)� Denna produkt har testats och anses upfylla de harmoniserande standarderna för informationsteknikutrustning publicerade i den europeiska unionens officiella tidning.

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna� Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer� Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer� Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.

Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:

Rikta om eller omplacera mottagarantennen�

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till�

Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker�

Notering 1

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning�

Notering 2

Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att uppfylla strålningsgränsvärdena�

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler� Hantering gäller under följande två villkor:

1� Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och

2� Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka bristfällig funktion�

Förord vii

vi

Förord

WEEE-deklaration

Under Europeiska Unionens ("EU") direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter, direktiv 2012/19/EU, som träder i kraft 13 augusti,

2005, får inte "elektrisk och elektronisk utrustning" längre kasseras som kommunalt avfall, och tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga att ta tillbaka sådana produkter vid slutet av deras användbara livslängd�

Information om kemiska substanser

I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t�ex� EU REACH Regulation

(Regulation EC nr� 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller

MSI information om kemiska substanser på: https://www�msi�com/html/popup/csr/ evmtprtt_pcm�html vii

Komma igång

Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran� Var försiktig vid anslutning av kringutrustning och när du håller i enheterna� Använd en jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet�

VIKTIGT

Illustrationerna är enbart som referens� Din skärm kan se annorlunda ut�

Använd inte vassa föremål på skärmen�

1

1-2

Förpackningens innehåll

1. Skärm

2. Stativ

3. Stativ med skruv

4. Strömsladd

5. HDMI-kabel

6. DisplayPort-kabel (tillval)

7. USB-uppströmskabel (för att aktivera USB-portarna på skärmen)

8. Snabbstartguide

9. Garantikort

* Kontakta platsen där du köpte produkten eller en lokal återförsäljare om något av föremålen är trasigt eller saknas.

* Paketets innehåll kan variera beroende på land.

Komma igång

1-3

1-2

Installera skärmstativet (tillval)

h

MAG241C/ MAG241CV/ MAG271C/ MAG271CV

1� Lägg skärmen på en stabil plan yta�

2� Anslut basen på stativet�

3� Dra åt basens skruv för att fästa den�

1

Komma igång

2

1-3

3

1-4 h

MAG241CP/ MAG241CR/ MAG271CP/ MAG271CR

1� Passa in stativet på skärmen�

2� Anslut basen på stativet�

3� Dra åt basens skruv för att fästa den�

1

2

3

VIKTIGT

Placera skärmen på en mjuk skyddad yta för att undvika repor på skärmpanelen�

Komma igång

1-5

1-4

Ställa in skärmen

Denna skärm är utformat för att maximera visningskomforten med sina inställningsmöjligheter som lutning och höjning/sänkning�

VIKTIGT

Undvik att trycka på skärmpanelen när du ställer in den�

Komma igång

130mm

Optix MAG241CR

Optix MAG241CP

Optix MAG271CR

Optix MAG271CP

Optix MAG241C

Optix MAG241CR

Optix MAG241CP

Optix MAG241CV

Optix MAG271C

Optix MAG271CR

Optix MAG271CP

Optix MAG271CV

1-5

Skärmöversikt

3

HDMI1

4

HDMI2

5

DP

6 7 8 9

10

1-6

3

4

5

6

1

2

Strömknapp

Navi Key

HDMI-port

HDMI-port

DisplayPort

Hörlursuttag

1

2

Komma igång

1-7

1-6

Komma igång

7

USB 2�0 Type A-nedströmsport

8

USB 2�0 Type A-nedströmsport

9

USB 2�0 Type B-uppströmsport

För USB-uppströmskabel�

VIKTIGT

Kontrollera förpackningen för USBuppströmskabeln och anslut den till datorn och skärmen� När denna kabel är ansluten, är USB Type

A-nedströmsportarna på skärmen redo för användning�

10

Kensingtonlås

Till dator

Till skärm

1-7

1-8

Anslut skärmen till datorn

1� Stäng av din dator�

2� Anslut HDMI/DisplayPort-kabeln från skärmen till din dator�

3� Anslut nätsladden till skärmens strömuttag� (Figur A)

4� Anslut strömkabeln till eluttaget� (Figur B)

5� Slå på skärmen (Figur C)

6� Välj indatakälla i OSD-menyn och slå på datorn�

A

~

B

C

Komma igång

PB

OSD-inställning

Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar�

VIKTIGT

All information kan ändras utan föregående meddelande�

2

Navi Key

Skärmen har en Navi Key (navigeringstangent), en kontroll med flera riktningar som ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD)�

Navi Key

2-2

Följande är standardinställningarna för Navi Key�

Navi Key

Mittknapp

Snabbtangent

(När OSD-menyn är AV)

OSD-huvudmeny

Grundläggande användning

(När OSD-menyn är PÅ)

■ Gå in på undermnyer

■ Bekräfta ett val eller en inställning

OSD-inställning

2-3

2-2

OSD-inställning

Navi Key

Upp

Ned

Vänster

Höger

Snabbtangent

(När OSD-menyn är AV)

Spelläge ■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera�

■ Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgrankningen och avsluta utan att verkställa lägeseffekt.

Skärmassistens

Alarm

Indatakälla

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera�

■ Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgranskningen och avsluta�

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att välja�

■ Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgranskningen och avsluta�

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att välja�

■ Tryck på vänster knapp för att avsluta�

Grundläggande användning

(När OSD-menyn är PÅ)

■ Välj funktionsmenyer och föremål

■ Låter dig justera funktionsvärden uppåt

■ Välj funktionsmenyer och föremål

■ Låter dig justera funktionsvärden nedåt�

■ Välj funktionsmenyer och föremål

■ Avsluta nuvarande meny

■ Välj funktionsmenyer och föremål

■ Gå in på undermnyer

2-3

2-4

Användare kan gå in i OSD-menyn för att själva anpassa sina Navi Keysnabbtangenter� Fler alternativ för Snabbtangenter följer nedan�

Alternativ för Navi Key-snabbtangenter Åtgärder

Ljusstyrka ■ Tryck på mittknappen för att spara värde och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera�

■ Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgranskningen och avsluta�

■ Standardljusstyrka för FHD är 80�

Uppdat� förhållande

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på höger knapp för att starta och vänster knapp för att avsluta Uppdateringsförhållandet�

OSD-inställning

2-5

2-4

OSD-inställning

OSD-inställning via Navi Key

Tryck på mittknappen på Navi Key för att starta huvudmenyn för Skärmvisning

(OSD)� Använd knapparna upp, ned, vänster, höger för att ställa in de önskade funktionsmenyerna så att det passar dina personliga prefenser� h

GAMING

Menynivå 1

Spelläge

Menynivå 2/3

Användare

FPS

Racing

Beskrivning

Standardläge Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas, utom Justering av svärta, Bildförbättring, Ljusstyrka och Kontrast�

Alla föremål kan anpassas, utom Ljusstyrka,

Kontrast och Bildförbättring�

RTS

RPG

Alla föremål kan anpassas, utom Ljusstyrka,

Kontrast och Bildförbättring�

Alla föremål kan anpassas, utom Ljusstyrka,

Kontrast, Justering av svärta och Bildförbättring�

■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge�

Just� av svärta 0-20 ■ Använd upp- och nedknapparna för att justera värdet�

■ Denna funktion förbättrar bakgrundens ljusstyrka och rekommenderas för FPS-spel�

2-5

2-6

Menynivå 1

Svarstid

Antirörelsoskärpa

Uppdat� förhållande

Alarm

Menynivå 2/3

Normal

Snabb

Snabbast

(AV)

(PÅ)

Placering Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

AV

Placering Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

AV

15:00

30:00

45:00

60:00

00:01~99:59

Beskrivning

■ Användare kan anpassa Svarstid i alla lägen�

■ När Svarstid är inställd på läget Snabbast med minst 75 Hz uppdateringsförhållande för skärmen, kommer Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) att aktiveras automatiskt�

■ När skärmens Uppdateringsförhållande

är lägre än 75 HZ, kommer "Snabbast" att gråtonas�

■ Denna funktion rekommenderas för FPS- och racingspel�

■ Ljusstyrka kan inte anpassas när Anti Motion

Blur är PÅ�

■ När Svarstid är inställd på läget Snabbast med minst 75 Hz uppdateringsförhållande för skärmen, kommer Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) att aktiveras automatiskt�

■ När skärmens Uppdateringsförhållande är lägre än 75 HZ, kan Anti Motion Blur inte aktiveras och Svarstid kan inte ställas in på

Snabbast�

■ När Anti Motion Blur är aktiverat, kan HDCR inte aktiveras och kommer att gråtonas�

■ Denna funktion rekommenderas för bio,

FPS- och racingspel�

■ När FreeSync är aktiverat, kommer Anti

Motion Blur att gråtonas�

■ Användare kan anpassa

Uppdateringsförhållande i alla lägen�

■ Standardplacering för

Uppdateringförhållande är längst ner till vänster� Placeringen kan anpassas i

OSD-menyn� Tryck på mittknappen för att bekräfta och verkställa placeringen av

Uppdateringsförhållande�

■ Denna skärm följer och fungerar på operativsystemets förinställda

Uppdateringsförhållande för skärmen�

■ Användare kan anpassa Alarm i alla lägen�

■ När du ställt in tiden, tryck på mittknappen för att aktivera tidtagaren�

■ Standardplacering för Alarm är längst upp till vänster� Användare kan själva välja placering�

OSD-inställning

2-7

2-6

Menynivå 1 Menynivå 2/3

Skärmassistens Ingen

OSD-inställning

Beskrivning

■ Användare kan anpassa Skärmassistens i alla lägen�

■ Skärmassistens har inga standardinställningar�

FreeSync

(AV)

(PÅ)

■ FreeSync förebygger screen tearing�

■ HDMI-standard är PÅ men är gråtonad (går inte att ändra)�

■ DisplayPort-standard är PÅ och kan anpassas till PÅ/AV i alla lägen, upplösningar, indatakällor och skärmens uppdateringshastigheter�

■ När FreeSync är aktiverat, kommer Anti

Motion Blur att gråtonas� h

Professionell

Menynivå 1

Proffsläge

Eye Saver

Menynivå 2

Användare

Läsare

Bio

Beskrivning

Standardläge Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas, utom Ljusstyrka,

Kontrast och Eye Saver�

Alla föremål kan anpassas, utom Ljusstyrka,

Kontrast och Bildförbättring�

Designer Alla föremål kan anpassas, utom Justering av svärta, Ljusstyrka och Kontrast�

■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge�

(AV)

(PÅ)

■ Eye Saver skyddar dina ögon mot blått ljus�

När den är aktiverad, anpassar Eye Saver skärmens färgtemperatur till ett gulare sken�

■ Användare kan anpassa Eye Saver i alla lägen�

■ När Proffsläget är inställt på Läsare, måste

Eye Saver aktiveras�

2-7

Menynivå 1

HDCR

Menynivå 2

(AV)

(PÅ)

Antirörelsoskärpa

(AV)

(PÅ)

2-8

Bildförbättring AV

Svag

Medium

Stark

Starkast h

Bild

Menynivå 1

Ljusstyrka

Menynivå 2/3

0-100

Kontrast

Skärpa

0-100

0-5

Beskrivning

■ HDCR-standard är AV� Användare kan anpassa HDCR i alla lägen�

■ HDCR förbättrar bildkvaliteten genom att öka bildkontrasten�

■ När HDCR är PÅ, kommer Ljusstyrka att gråtonas�

■ HDCR och Anti Motion Blur kan inte aktiveras samtidigt�

■ När HDCR är aktiverad kan Anti Motion Blur inte aktiveras och svarstiden kan inte ställas in på Snabbast�

■ Ljusstyrka kan inte anpassas när Anti Motion

Blur är PÅ�

■ När Svarstid är inställd på läget Snabbast med minst 75 Hz uppdateringsförhållande för skärmen, kommer Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) att aktiveras automatiskt�

■ När skärmens Uppdateringsförhållande är lägre än 75 HZ, kan Anti Motion Blur inte aktiveras och Svarstid kan inte ställas in på

Snabbast�

■ När Anti Motion Blur är aktiverat, kan HDCR inte aktiveras och kommer att gråtonas�

■ Denna funktion rekommenderas för bio, FPS- och racingspel�

■ När FreeSync är aktiverat, kommer Anti

Motion Blur att gråtonas�

■ Bildförbättring förbättrar bildens kanter för att förbättra konturskärpan�

■ Användare kan anpassa Bildförbättring i alla lägen�

Beskrivning

■ Standardljusstyrka är 80�

■ Användare kan anpassa Ljusstyrka i lägena

Användare, RTS, RPG och Läsning�

■ Ljusstyrkan kommer att gråtonas när Anti

Motion Blur och HCDR är PÅ�

■ Standardkontrast är 80�

■ Användare kan anpassa Kontrast i alla lägen�

■ Standardskärpa är 0� Användare kan anpassa skärpa i alla lägen�

■ Skärpan förbättrar tydlighet och bilddetaljer�

OSD-inställning

2-9

2-8

OSD-inställning

Färgtemperatur Kall

Normal

Varm

Anpassning

Skärmstorlek 4:3

16:9

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

■ Standardfärgtemperatur är Normal�

■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge�

■ Användare kan anpassa Färgtemperatur i

Anpassningsläget�

■ Standard för Anpassningsläget är 50/50/50�

■ Standardskärmstorlek är 16:9�

■ Användare kan anpassa Skärmstorlek i alla lägen, upplösningar och uppdateringsförhållanden� h

Indatakälla

Menynivå 1

HDMI1

HDMI2

DP

Beskrivning

Användare kan anpassa Indatakälla i alla lägen�

2-9

2-10 h

Navi Key

Menynivå 1

Upp

Ned

Vänster

Höger

Menynivå 2

AV

Ljusstyrka

Spelläge

Skärmassistens

Alarm

Indatakälla

Uppdat�förhållande

AV

Ljusstyrka

Spelläge

Skärmassistens

Alarm

Indatakälla

Uppdat�förhållande

AV

Ljusstyrka

Spelläge

Skärmassistens

Alarm

Indatakälla

Uppdat�förhållande

AV

Ljusstyrka

Spelläge

Skärmassistens

Alarm

Indatakälla

Uppdat�förhållande

Beskrivning

■ Standardinställning för uppknappen är spelläge�

■ Standardinställning för nedknappen är

Skärmassistens�

■ Standardinställning för vänsterknappen är

Alarm�

■ Standardinställning för högerknappen är

Indatakälla�

■ Alla Navi Key-föremål kan anpassas via OSDmenyn�

OSD-inställning

2-11

2-10

OSD-inställning h

Inställning

Menynivå 1

Språk

Transparens

Menynivå 2

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

یسراف

Tiếng Việt

עברית

বাংলা

ّيِب َرَع

(Fler språk kommer inom kort)

0~5

OSD-Time Out 5-30 s

RGB-indikator

Återställ

AV

JA

NEJ

Beskrivning

■ Det standardinställda språket är engelska�

■ Användare måste trycka på mittknappen för att bekräfta och verkställa Språkinställningen�

■ Språk är en självständig inställning� Användares egna språkinställningar kommer att åsidosätta standardinställningen� När användare väljer Ja på Återställ, kommer språket inte att ändras�

Standardtransparens är 0� Användare kan anpassa

Transparens i alla lägen�

Standardinställning för OSD-Time Out är 20 s�

Användare kan anpassa OSD-Time Out i alla lägen�

RGB-indikator är på� Användaren kan justera

RGB-indikatorn till På eller Av (enbart för

MAG241CR och MAG271CR)�

Användare kan återställa till OSDfabriksinställningar i alla lägen�

2-11

Bilaga

VIKTIGT

All information kan ändras utan föregående meddelande�

A

A-2

Specifikationer

Modell

Storlek

Välvning

Paneltyp

Upplösning

Bildformat

Ljusstyrka (cd/m2)

Kontrastförhållande

Uppdat�förhållande

Svarstid

Ingående gränssnitt

I/O

Visningsvinklar

DCI-P3/ sRGB

Ytbehandling

Visningsfärger

Strömtyp

Strömförbrukning (vanlig)

Ineffekt

Justering (lutning)

Kensingtonlås

VESA-montering

Mått (B x H x D)

Nettovikt

Miljö Drift

Förvaring

MAG241C

MAG241CV

59,94 cm

1500R

VA

1920 x 1080 på 144 Hz

16:9

300 (max)

3000:1

144Hz

1 ms (MPRT)

MAG271C

MAG271CV

68,58 cm

1800R

HDMI x2, DP x1

■ HDMI x2

■ Bildskärmsport x1

■ USB 2�0 Type A x2 (baksida)

■ USB 2�0 Type B x1 (baksida för dator och skärm)

■ Digital ljudutgång x1

178°(H) , 178°(B)

90%/ 115% 90%/ 115%

Reflexskydd

16,7M

Intern ström

45 W 55 W

100~240 V växelström, 50~60 Hz, 1,5A

-5° ~ 20°

Ja

■ Typ av platta: 100 x 100 mm

■ Skruvtyp: M4x10 mm

▶ Gängdiameter: 4 mm

▶ Gängans delning: 0,7 mm

▶ Gänglängd: 10 mm

536,4 x 411,5 x 225,2 mm

4,2 kg (netto), 6,4 kg (brutto)

612,0 x 451,8 x 225,2 mm

5,6 kg (netto), 8,0 kg (brutto)

Temperatur: 0℃ till 40℃

Fukt: 20 % till 90 %, utan kondens

Höjd: 0 ~ 5 000m

Temperatur: -20℃ till 60℃

Fukt: 10% till 90 %, utan kondens

Bilaga

A-3

A-2

Bilaga

Modell

Storlek

Välvning

Paneltyp

Upplösning

Bildformat

Ljusstyrka (cd/m2)

Kontrastförhållande

Uppdat�förhållande

Svarstid

Ingående gränssnitt

I/O

Visningsvinklar

DCI-P3/ sRGB

Ytbehandling

Visningsfärger

Strömtyp

Strömförbrukning (vanlig)

Ineffekt

Justering (lutning)

Justering (höjd)

Kensingtonlås

VESA-montering

Mått (B x H x D)

Nettovikt

Miljö Drift

Förvaring

Indikatorkontroll

MAG241CR

MAG241CP

59,94 cm

1500R

VA

1920 x 1080 på 144 Hz

16:9

300 (max)

3000:1

144Hz

MAG271CR

MAG271CP

68,58 cm

1800R

1 ms (MPRT)

HDMI x2, DP x1

■ HDMI x2

■ Bildskärmsport x1

■ USB 2�0 Type A x2 (baksida)

■ USB 2�0 Type B x1 (baksida för dator och skärm)

■ Digital ljudutgång x1

178°(H) , 178°(B)

90%/ 115% 90%/ 115%

Reflexskydd

16,7M

Intern ström

47 W 57 W

100~240 V växelström, 50~60 Hz, 1,5A

-5° ~ 20°

0 ~ 130mm

Ja

■ Typ av platta: 100 x 100 mm

■ Skruvtyp: M4x10 mm

▶ Gängdiameter: 4 mm

▶ Gängans delning: 0,7 mm

▶ Gänglängd: 10 mm

536,4 x 531,2 x 231,2 mm (max) 612,0 x 560,0 x 266,5 mm (max)

5,1 kg (netto), 7,3 kg (brutto) 6,4 kg (netto), 9,1 kg (brutto)

Temperatur: 0℃ till 40℃

Fukt: 20 % till 90 %, utan kondens

Höjd: 0 ~ 5 000m

Temperatur: -20℃ till 60℃

Fukt: 10% till 90 %, utan kondens

Mystic light-indikatorstöd (RGB-indikator)

(MAG241CR/ MAG271CR)

A-3

A-4

Förinställda visningslägen

Standard Upplösning

MAG241C

MAG241CP

MAG241CR

MAG241CV

VGA

Dos-läge

SVGA

XGA

XGA+

SXGA

WXGA

VESA

SDTV

HDTV

WXGA+

WSXGA+

Full HD

640x480 på 60 Hz

640x480 på 67 Hz

640x480 på 72 Hz

640x480 på 75 Hz

720x400 på 70 Hz

800x600 på 56 Hz

800x600 på 60 Hz

800x600 på 72 Hz

800x600 på 75 Hz

1024x768 på 60 Hz

1024x768 på 70 Hz

1024x768 på 75 Hz

1152x864 på 75 Hz

1280x1024 på 60 Hz

1280x1024 på 75 Hz

1280x720 på 60 Hz

1280x960 på 60 Hz

640x480P på 60 Hz

720x480P på 60 Hz

720x576P på 50 Hz

1440x480P på 60 HZ

1440x576P på 50 HZ

1280x720P på 50 Hz

1280x720P på 60 Hz

1920x1080P på 50 Hz

1920x1080P på 60 HZ

1440x900 på 60 Hz

1680x1050 på 60 Hz

1920x1080 på 60 Hz

1920x1080 på 120 Hz

1920x1080 på 144 Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI / DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

MAG271C

MAG271CP

MAG271CR

MAG271CV

Bilaga

A-5

A-4

Bilaga

Felsökning

Strömindikatorn är släckt

■ Tryck på skärmens strömknapp igen�

■ Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten�

Ingen bild�

■ Kontrollera att datorns grafikkort sitter i ordentligt.

■ Kontrollera att datorn och skärmen är anslutna till eluttag och är påslagna�

■ Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten�

■ Datorn kan vara i Viloläge� Tryck på en valfri knapp för att aktivera skärmen�

Skärmbilden har inte rätt storlek eller är inte centrerad�

Se Förinställda visningslägen för att anpassa datorns inställningar så att de passar bildskärmen�

Ingen Plug & Play�

■ Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten�

■ Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten�

■ Kontrollera om datorn och grafikkortet är kompatibla med Plug & Play.

Ikonerna, typsnittet eller skärmen är oklara, suddiga eller har färgproblem�

■ Undvik att använda förlängningskabel för video�

■ Justera ljusstyrka och kontrast�

Justera RGB-färg eller tona färgtemperatur�

Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten�

■ Kontrollera om det finns böjda stift på signalkabelns kontakt.

Skärmen flimrar eller visar vågor.

■ Ändra uppdateringsförhållandet för att passa skärmens kapacitet�

■ Uppdatera grafikkortets drivrutiner.

■ Håll skärmen borta från elektriska enheter som kan orsaka elektromagnetiska interferenser (EMI)�

A-5

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project