MSI Optix MAG271C monitor Handleiding

MSI Optix MAG271C monitor Handleiding
Optix-serie
LCD-monitor
Optix MAG241C (3EA21)
Optix MAG241CR (3EA25)
Optix MAG271C (3FA61)
Optix MAG271CR (3FA65)
Inhoudsopgave
Verklaring van copyright en handelsmerken�����������������������������������������������������������iii
Revisie��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Technische ondersteuning��������������������������������������������������������������������������������������iii
Veiligheidsrichtlijnen������������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE-conformiteit�������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen�������������������������������������������������vi
WEEE-verklaring����������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Informatie over chemische bestanddelen��������������������������������������������������������������vii
Aan de slag������������������������������������������������������������������������������������1-1
Inhoud verpakking������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2
De monitorstandaard installeren (optioneel)�������������������������������������������������������� 1-3
De monitor aanpassen����������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Monitoroverzicht��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-6
De monitor aansluiten op pc�������������������������������������������������������������������������������� 1-8
OSD-instelling��������������������������������������������������������������������������������2-1
Navigatietoets������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2-2
ii
OSD-instelling via navigatietoets������������������������������������������������������������������������� 2-5
Bijlage��������������������������������������������������������������������������������������������A-1
Specificaties���������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Vooraf ingestelde weergavemodi�������������������������������������������������������������������������A-4
Problemen oplossen��������������������������������������������������������������������������������������������A-5
Voorwoord
Verklaring van copyright en handelsmerken
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Het gebruikte
MSI-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle
andere merken en namen die worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun
respectievelijke eigenaren. Er is geen sprake van expliciete of impliciete garantie
wat betreft nauwkeurigheid of volledigheid. MSI behoudt het recht voor om zonder
voorgaande kennisgeving wijzigingen aan dit document aan te brengen.
Revisie
Revisie
V1.0
Datum
2018/06
Technische ondersteuning
Als er zich een probleem voordoet met uw product en u de oplossing niet in de
gebruiksaanwijzing kunt vinden, dient u contact op te nemen met het verkooppunt waar
u het product hebt aangeschaft of met een lokale distributeur. Ga anders naar https://
www.msi.com/support/ voor meer begeleiding.
iii
Veiligheidsrichtlijnen
◙◙
◙◙
◙◙
Lees de veiligheidsrichtlijnen aandachtig en grondig door.
Houd rekening met alle waarschuwingen op het apparaat of in de
gebruikershandleiding.
Verwijs onderhoud alleen naar gekwalificeerd personeel.
Bewaar de bijgeleverde gebruikershandleiding zodat u deze later opnieuw kunt
raadplegen.
Om risico op brand of een schok te voorkomen, moet u dit apparaat weg houden
van vochtigheid en hoge temperatuur.
Leg dit apparaat op een stabiel vlak oppervlak voordat u het instelt.
iv
◙◙
◙◙
Zorg dat de stroomspanning binnen een veilig bereik valt en dat deze correct
werd aangepast aan de waarde van 100~240V voordat u het apparaat aansluit
op het stopcontact. Schakel de beschermende aardingspin op de stekker niet
uit. Het apparaat moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact.
Koppel de stroomkabel altijd los of schakel de wandcontactdoos uit als het
apparaat ongebruikt blijft voor een bepaalde tijd om een energieverbruik van
nul te bereiken.
De ventilator op het apparaat wordt gebruikt voor luchtconvectie en om
oververhitting van het apparaat te voorkomen. Dek de ventilator niet af.
Laat het apparaat niet achter in een omgeving die niet aangepast is en waar
de opslagtemperatuur hoger is dan 60OC of lager is dan -20OC, waardoor het
apparaat kan worden beschadigd.
OPMERKING: De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt ongeveer 40OC.
Bij het reinigen van het apparaat moet u ervoor zorgen dat u de stekker uit
het stopcontact haalt. Gebruik een stuk zachte doek in plaats van industriële
chemicaliën om het apparaat te reinigen. Giet nooit vloeistoffen in de opening; dit
kan schade aan het apparaat of een elektrische schok veroorzaken.
Voorwoord
Plaats de voedingskabel zo, dat er geen mensen op kunnen trappen. Plaats geen
objecten op de voedingskabel.
Bewaar sterk magnetische of elektrische objecten altijd uit de buurt van het
apparaat.
Als een van de volgende situaties optreedt, moet u het apparaat laten controleren
door onderhoudspersoneel:
◙◙ De voedingskabel of stekker is beschadigd.
◙◙ Er is vloeistof in het apparaat binnengedrongen.
◙◙ Het apparaat werd blootgesteld aan vocht.
◙◙ Het apparaat werkt niet goed of u kunt het niet laten werken volgens de
richtlijnen in de gebruikershandleiding.
◙◙ Het apparaat is gevallen en beschadigd.
◙◙ Het apparaat vertoont duidelijke tekenen van breuk.
Eigenschappen groen product
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Verminderd energieverbruik tijdens het gebruik en in stand-by
Beperkt gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu en de
gezondheid
Gemakkelijke demontage en recycling
Verminderd gebruik van natuurlijke bronnen door het stimuleren van recycling
Langere levensduur van het product door gemakkelijke upgrades
Minder productie van vast afval door terugnamebeleid
Milieubeleid
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Het product is ontworpen om een geschikt hergebruik van onderdelen en
recycling mogelijk te maken en mag niet worden weggegooid aan het einde
van zijn levensduur.
Gebruikers moeten contact opnemen met het lokale erkende inzamelpunt
voor het recyclen en verwijderen van producten aan het einde van hun
levensduur.
Bezoek de MSI-website en zoek een verdeler in de buurt voor meer informatie
over recycling.
Gebruikers kunnen ons ook bereiken op gpcontdev@msi.com voor informatie
betreffende het weggooien, terugbrengen, recyclen en demonteren van MSIproducten.
★ Waarschuwing! Overmatig gebruik van schermen zal waarschijnlijk invloed hebben
op het gezichtsvermogen.
★ Aanbevelingen:
1. Neem om de 30 minuten werk op het scherm een pauze van 10 minuten.
2. Kinderen van jonger dan 2 jaar zouden niet op het scherm mogen zitten. Voor
kinderen van 2 jaar en ouder zou de tijd op het scherm beperkt moeten zijn tot
minder dan één uur per dag.
v
CE-conformiteit
Dit apparaat voldoet aan de vereisten als uiteen gezet in de Richtlijn van
de Raad betreffende de Aanpassing van de Wetgeving van de Lidstaten
met betrekking tot Elektromagnetische Compatibiliteit (2014/30/EU),
Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU), ErP-richtlijn (2009/125/EG) en
RoHS-richtlijn (2011/65/EU).
Dit product is getest en in overeenstemming bevonden met de geharmoniseerde
normen voor IT-apparatuur, gepubliceerd onder Richtlijnen van Publicatieblad van de
Europese Unie.
FCC-verklaring Klasse B
radiofrequentiestoringen
vi
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal
apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn
ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een
residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentieenergie uitstralen die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met
de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicatie. Er kan
echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een
specifieke installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan
radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te
schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van
de volgende maatregelen te nemen:
■■ Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
■■ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
■■ Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op
is aangesloten.
■■ Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
Melding 1
De wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die
verantwoordelijk is voor de naleving hiervan, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker
om het apparaat te bedienen nietig verklaren.
Melding 2
Om aan de emissiebeperkingen te voldoen, moet gebruik worden gemaakt van
afgeschermde interfacekabels en een wisselstroomkabel.
Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de
volgende twee omstandigheden:
1. dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
2. dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die
ongewenste werking kan veroorzaken.
Voorwoord
WEEE-verklaring
Volgens de Richtlijn 2012/19/EU van de Europese Unie ("EU") voor afval van
elektrische en elektronische apparatuur, die van kracht is sinds 13 augustus
2005, mogen producten van "elektrische en elektronische apparatuur" niet
langer worden weggegooid bij het huishoudelijke afval, en fabrikanten
van afgedekte elektronische apparatuur worden verplicht om dergelijke
producten terug te nemen aan het einde van hun nuttige levensduur.
Informatie over chemische bestanddelen
Als naleving van de voorschriften betreffende chemische bestanddelen, zoals de EU
REACH-verordening (EG-verordening nr. 1907/2006 van het Europese Parlement en
de Raad), vindt u de informatie van MSI over de chemische bestanddelen in producten
op: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Aan de slag
Dit hoofdstuk biedt u informatie over de procedures voor de
hardwareinstellingen. Tijdens het aansluiten van apparaten moet u voorzichtig
te werk gaan bij het hanteren van de apparaten en een geaarde polsriem
gebruiken om statische elektriciteit te voorkomen.
BELANGRIJK
•
•
De illustraties zijn uitsluitend informatief bedoeld. Uw monitor kan er anders
uitzien.
Gebruik geen scherpte objecten op de monitor.
Inhoud verpakking
1. Monitor
2. Voet
3. Basis standaard met schroef
4. Netsnoer
5. HDMI-snoer
6. DisplayPort-kabel
7. Stroomopwaartse USB-kabel (voor het inschakelen van de USB-poorten
op de monitor)
8. Snelstartgids
9. Garantiekaart
* Neem contact op met uw plaats van aanschaf of lokale distributeur indien enige van
de items zijn beschadigd of ontbreken.
* Inhoud van verpakking kan variëren per land.
1-2
Aan de slag
De monitorstandaard installeren (optioneel)
hh Optix MAG241C/ MAG271C
1. Leg de monitor op een betrouwbaar vlak oppervlak.
2. Sluit de basis aan op de standaard.
3. Draai de basisschroef vast om de basis vast te zetten.
1
2
3
1-3
hh Optix MAG241CR/ MAG271CR
1. Monteer de standaard op de monitor.
2. Sluit de basis aan op de standaard.
3. Draai de basisschroef vast om de basis vast te zetten.
1
2
1-4
3
BELANGRIJK
Plaats de monitor op een zacht, beschermd oppervlak voor het vermijden van
bekrassen van het weergavepaneel.
Aan de slag
De monitor aanpassen
Deze monitor is ontworpen voor het maximaliseren van uw weergavecomfort met de
afstelcapaciteiten zoals kantelen en heffen.
BELANGRIJK
Vermijd het aanraken van het weergavepaneel bij het afstellen van de monitor.
130mm
1-5
Optix MAG241CR
Optix MAG271CR
Optix MAG241C
Optix MAG271C
Optix MAG241CR
Optix MAG271CR
Monitoroverzicht
3
4
HDMI1
HDMI2
1
1-6
1
Voedingsknop
2
Navigatietoets
3
HDMI-poort
4
HDMI-poort
5
DisplayPort
6
Aansluiting hoofdtelefoon
5 6
DP
2
7 8 9
10
Aan de slag
7
Stroomafwaartse USB 2.0-poort Type A
8
Stroomafwaartse USB 2.0-poort Type A
9
Stroomopwaartse USB 2.0-poort Type B
Voor stroomopwaartse USB-kabel.
BELANGRIJK
Controleer het pakket voor
stroomopwaartse USB-kabel en sluit
het aan op de pc en monitor. Wanneer
deze kabel is aangesloten, zijn de
stroomafwaartse USB-poorten type A klaar
voor gebruik.
10
Naar pc
Naar monitor
Kensington-slot
1-7
De monitor aansluiten op pc
1. Schakel uw computer uit.
2. Sluit de HDMI/DisplayPort-kabel aan van de monitor op uw computer.
3. Sluit het stroomsnoer aan op de voedingsaansluiting van de monitor.
(Afbeelding A)
4. Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Afbeelding B)
5. Schakel de monitorin. (Afbeelding C)
6. Selecteer uw ingangsbron bij OSD-menu en voeding op de computer.
A
~
B
1-8
C
2
OSD-instelling
Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over OSD Setup (OSD-instelling).
BELANGRIJK
Alle informatie is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
Navigatietoets
De monitor wordt geleverd met een navigatietoets, een bediening in meerdere
richtingen die helpt bij het navigeren in het OSD-menu.
Navigatietoets
2-2
De standaardinstellingen van de navigatietoets zijn als volgt.
Navigatietoets Sneltoets
(Wanneer OSD-menu UIT is)
Basisbewerkingen
(Wanneer OSD-menu AAN is)
Middelste knop
■■ Submenu’s openen
■■ Een selectie of instelling
bevestigen
OSD-hoofdmenu
OSD-instelling
Navigatietoets Sneltoets
(Wanneer OSD-menu UIT is)
■■ Druk op de
Spelmodus
Omhoog
middelste knop
om de selectie te
bevestigen en af te
sluiten.
■■ Druk op de
knoppen Omhoog
en Omlaag om af te
stellen.
■■ Druk op de knop
Links om de
voorbeeldweergave
te annuleren en af
te sluiten zonder
moduseffect toe te
passen.
■■ Druk op de
Omlaag
Schermhulp
middelste knop
om de selectie te
bevestigen en af te
sluiten.
■■ Druk op de
knoppen Omhoog
en Omlaag om af te
stellen.
■■ Druk op de knop
Links om de
voorbeeldweergave
te annuleren en af
te sluiten.
■■ Druk op de
Links
Alarmklok
middelste knop
om de selectie te
bevestigen en af te
sluiten.
■■ Druk op de
knoppen Omhoog
en Omlaag om te
selecteren.
■■ Druk op de knop
Links om de
voorbeeldweergave
te annuleren en af
te sluiten.
■■ Druk op de
Rechts
Ingangsbron
middelste knop
om de selectie te
bevestigen en af te
sluiten.
■■ Druk op de
knoppen Omhoog
en Omlaag om te
selecteren.
■■ Druk op de knop
Links om af te
sluiten.
Basisbewerkingen
(Wanneer OSD-menu AAN is)
■■ Functiemenu’s en items
selecteren
■■ Opwaartse aanpassing in
functiewaarden toestaan
■■ Functiemenu’s en items
selecteren
■■ Neerwaartse aanpassing in
functiewaarden toestaan
2-3
■■ Functiemenu’s en items
selecteren
■■ Het huidige menu afsluiten
■■ Functiemenu’s en items
selecteren
■■ Submenu’s openen
Gebruikers kunnen het OSD-menu openen voor het aanpassen van hun eigen
navigatietoets/sneltoetsen.
Meer sneltoetsopties zijn als onder.
2-4
Opties navigatietoets/sneltoets
Bewerkingen
Helderheid
■■ Druk op de middelste knop om de waarde
op te slaan en af te sluiten.
■■ Druk op de knoppen Omhoog en Omlaag
om af te stellen.
■■ Druk op de knop Links om de
voorbeeldweergave te annuleren en af te
sluiten.
■■ Standaardwaarde helderheid voor FHD is
80.
Vernieuw. freq.
■■ Druk op de middelste knop om de selectie
te bevestigen en af te sluiten.
■■ Druk op de knop Rechts om de Vernieuw.
freq. in te schakelen en op de knop Links
om het uit te schakelen.
OSD-instelling
OSD-instelling via navigatietoets
Druk op de middelste knop van navigatietoets voor starten van OSD-hoofdmenu.
Gebruik de knoppen Omhoog, Omlaag, Links, Rechts om de gewenste functiemenu’s
af te stemmen volgens uw persoonlijke voorkeuren.
hh GAMING
Menu 1ste niveau
Menu 2de/3de niveau
Spelmodus
Gebruiker
Zwarte afstemmer
Responstijd
Omschrijving
Standaard modus. Alle items kunnen door de
gebruiker worden aangepast.
FPS
Alle items kunnen worden aangepast, behalve
Zwarte afstemmer, Beeldverbetering, Helderheid
en Contrast.
Racen
Alle items kunnen worden aangepast, behalve
Helderheid, Contrast en Beeldverbetering.
RTS
Alle items kunnen worden aangepast, behalve
Helderheid, Contrast en Beeldverbetering.
RPG
Alle items kunnen worden aangepast, behalve
Helderheid, Contrast, Zwarte afstemmer en
Beeldverbetering.
■■ Gebruik de knop Omhoog of Omlaag voor het selecteren en weergeven van
een voorbeeld van moduseffecten.
■■ Druk op de middelste knop voor bevestigen en toepassen van uw
modustype.
0-20
■■ Gebruik de knop Omhoog of Omlaag om de
waarde aan te passen.
■■ Deze functie verbetert de helderheid van
de achtergrond en wordt aanbevolen voor
FPS-games.
Normaal
■■ Gebruikers kunnen de responstijd in elke
modus aanpassen.
■■ Wanneer Responstijd is ingesteld op Snelst
Snel
met een Vernieuw. freq. van het scherm van
ten minste 75HZ, wordt Anti-bew. onsch.
automatisch ingeschakeld.
Snelst
■■ Wanneer de Vernieuw. freq. van het scherm
lager is dan 75HZ, wordt “Snelst” grijs
weergegeven.
■■ Deze functie wordt aanbevolen voor FPS- en
racegames.
2-5
Menu 1ste niveau
Menu 2de/3de niveau
Anti-bew. onsch.
(UIT)
(AAN)
Vernieuw. freq.
Locatie
Linksboven
Rechtsboven
Linksonder
Rechtsonder
UIT
AAN
2-6
Alarmklok
Locatie
Linksonder
Rechtsonder
UIT
15:00
30:00
45:00
Schermhulp
FreeSync
Linksboven
Rechtsboven
00:01~99:59
60:00
Geen
Omschrijving
■■ Helderheid kan niet worden aangepast
wanneer Anti-bew. onsch. is ingesteld op
AAN.
■■ Wanneer Responstijd is ingesteld op Snelst
met een Vernieuw. freq. van het scherm van
ten minste 75HZ, wordt Anti-bew. onsch.
automatisch ingeschakeld.
■■ Wanneer de Vernieuw. freq. van het scherm
lager is dan 75HZ, kan Anti-bew. onsch. niet
worden ingeschakeld en Responstijd kan niet
worden ingesteld op Snelst.
■■ Wanneer Anti-bew. onsch. is ingeschakeld,
kan HDCR niet worden ingeschakeld en wordt
grijs weergegeven.
■■ Deze functie wordt aanbevolen voor
bioscoop-, FPS- en racegames.
■■ Wanneer FreeSync is ingeschakeld, wordt
Anti-bew. onsch. grijs weergegeven.
■■ Gebruikers kunnen de Vernieuw. freq. in elke
modus aanpassen.
■■ Standaard locatie Vernieuw. freq. is
linksonder. Locatie is aanpasbaar in OSDmenu. Druk op de middelste knop voor
bevestigen en toepassen van uw locatie van
Vernieuw. freq..
■■ Deze monitor volgt en werkt op de
vooraf ingestelde Vernieuw. freq. van het
besturingssysteem.
■■ Gebruikers kunnen de alarmklok in elke
modus aanpassen.
■■ Na het instellen van de tijd drukt u op de
middelste knop voor het activeren van de
timer.
■■ Standaard locatie alarmklok is linksboven.
Gebruikers kunnen hun eigen locatie
selecteren.
■■ Gebruikers kunnen de schermhulp in elke
modus aanpassen.
■■ Standaardwaarde schermhulp is Geen.
(UIT)
(AAN)
■■ FreeSync voorkomt tearing van het scherm.
■■ Standaardwaarde HDMI is AAN maar grijs
weergegeven (kan niet worden gewijzigd).
■■ Standaardwaarde DisplayPort is AAN en kan
AAN/UIT worden gesteld in elke modus, elke
resolutie, elke ingangsbron en elke Vernieuw.
freq. van het scherm.
■■ Wanneer FreeSync is ingeschakeld, wordt
Anti-bew. onsch. grijs weergegeven.
OSD-instelling
hh Professioneel
Menu 1ste niveau
Pro-modus
Menu 2de
niveau
Gebruiker
Omschrijving
Lezer
Alle items kunnen worden aangepast, behalve
Helderheid, Contrast en Oogbescherming.
Bioscoop
Alle items kunnen worden aangepast, behalve
Helderheid, Contrast en Beeldverbetering.
Ontwerper
Alle items kunnen worden aangepast, behalve Zwarte
afstemmer, Helderheid en Contrast.
Standaard modus. Alle items kunnen door de gebruiker
worden aangepast.
■■ Gebruik de knop Omhoog of Omlaag voor het selecteren en
weergeven van een voorbeeld van moduseffecten.
■■ Druk op de middelste knop voor bevestigen en toepassen van uw
modustype.
Oogbescherming
(UIT)
(AAN)
HDCR
(UIT)
(AAN)
Anti-bew. onsch.
(UIT)
(AAN)
Beeldverbetering
UIT
Zwak
Gemiddeld
Sterk
Sterkst
■■ Oogbescherming beschermt uw ogen tegen blauw
licht. Wanneer Oogbescherming is ingeschakeld, past
het de kleurtemperatuur van het scherm aan een meer
gele gloed aan.
■■ Gebruikers kunnen oogbescherming in elke modus
aanpassen.
■■ Wanneer Pro-modus is ingesteld op Lezer, is het
verplicht om Oogbescherming in te schakelen.
■■ Standaardwaarde HDCR is UIT. Gebruikers kunnen
HDCR in elke modus aanpassen.
■■ HDCR verbetert de beeldkwaliteit door het verhogen
van het contrast van afbeeldingen.
■■ Wanneer HDCR is ingesteld op AAN, wordt Helderheid
grijs weergegeven.
■■ HDCR en Anti-bew. onsch. kunnen niet tgegelijkertijd
zijn ingeschakeld.
■■ Wanneer HDCR is ingeschakeld, kan Anti-bew. onsch.
niet worden ingeschakeld en Responstijd kan niet
worden ingesteld op Snelst.
■■ Helderheid kan niet worden aangepast wanneer Antibew. onsch. is ingesteld op AAN.
■■ Wanneer Responstijd is ingesteld op Snelst met een
Vernieuw. freq. van het scherm van ten minste 75HZ,
wordt Anti-bew. onsch. automatisch ingeschakeld.
■■ Wanneer de Vernieuw. freq. van het scherm lager
is dan 75HZ, kan Anti-bew. onsch. niet worden
ingeschakeld en Responstijd kan niet worden ingesteld
op Snelst.
■■ Wanneer Anti-bew. onsch. is ingeschakeld, kan HDCR
niet worden ingeschakeld en wordt grijs weergegeven.
■■ Deze functie wordt aanbevolen voor bioscoop-, FPSen racegames.
■■ Wanneer FreeSync is ingeschakeld, wordt Anti-bew.
onsch. grijs weergegeven.
■■ Beeldverbetering verbetert de randen van afbeeldingen
voor het verbeteren van de acutantie.
■■ Gebruikers kunnen Beeldverbetering in elke modus
aanpassen.
2-7
hh Afbeelding
Menu 1ste
niveau
Menu 2de/3de niveau
Omschrijving
Helderheid
0-100
■■ Standaardwaarde helderheid is 80.
■■ Gebruikers kunnen de helderheid aanpassen
in de modus Gebruiker, RTS, RPG en Lezer.
■■ Helderheid wordt grijs weergegeven wanneer
Anti-bew. onsch. en HDCR is ingeschakeld.
Contrast
0-100
■■ Standaardwaarde contrast is 80.
■■ Gebruikers kunnen Contrast in elke modus
aanpassen.
Scherpte
0-5
■■ Standaardwaarde scherpte is 0. Gebruikers
kunnen Scherpte in elke modus aanpassen.
■■ Scherpte verbetert de helderheid en details
van afbeeldingen.
Kleurtemperatuur
Koel
Normaal
Warm
Aanpassing
2-8
Schermgrootte
4:3
16:9
■■ Standaardwaarde kleurtemperatuur is
Normaal.
■■ Gebruik de knop Omhoog of Omlaag voor het
selecteren en weergeven van een voorbeeld
van moduseffecten.
R (0-100)
G (0-100) ■■ Druk op de middelste knop voor bevestigen en
toepassen van uw modustype.
B (0-100)
■■ Gebruikers kunnen kleurtemperatuur
aanpassen in modus Aanpassing.
■■ Standaardwaarde aanpassingsmodus is
50/50/50.
■■ Standaardwaarde schermgrootte is 16:9.
■■ Gebruikers kunnen Schermgrootte aanpassen
in elke modus, elke resolutie en elke
Vernieuw. freq. van het scherm.
hh Ingangsbron
Menu 1ste
niveau
Omschrijving
HDMI1
Gebruikers kunnen Ingangsbron in elke modus
aanpassen.
HDMI2
DP
OSD-instelling
hh Navigatietoets
Menu 1ste
niveau
Menu 2de niveau
Omschrijving
Omhoog
UIT
■■ Standaardwaarde knop Omhoog is Game Mode
(Spelmodus).
■■ Standaardwaarde knop Omlaag is Schermhulp.
■■ Standaardwaarde knop Links is Alarmklok.
■■ Standaardwaarde knop Rechts is Ingangsbron.
■■ Alle navigatietoetsitems kunnen worden aangepast
via OSD-menu.
Helderheid
Spelmodus
Schermhulp
Alarmklok
Ingangsbron
Vernieuw. freq.
Omlaag
UIT
Helderheid
Spelmodus
Schermhulp
Alarmklok
Ingangsbron
Vernieuw. freq.
Links
UIT
Helderheid
Spelmodus
Schermhulp
Alarmklok
Ingangsbron
Vernieuw. freq.
Rechts
UIT
Helderheid
Spelmodus
Schermhulp
Alarmklok
Ingangsbron
Vernieuw. freq.
2-9
hh Instelling
Menu 1ste
niveau
Menu 2de niveau
Omschrijving
Taal
繁體中文
■■ Standaard fabrieksinstelling voor taal is Engels.
■■ Gebruikers moeten op de middelste knop drukken
voor bevestigen en toepassen van de taalinstelling.
■■ Taal is een onafhankelijke instelling. De eigen
taalinstelling van gebruikers gaat voorbij aan de
standaard fabrieksinstelling. Wanneer gebruikers
Restten instellen op Ja, wordt Taal niet gewijzigd.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
‫فارسی‬
2-10
Tiếng Việt
‫תירבע‬
বাংলা
ّ‫عَ رَ ِبي‬
(Meer talen binnenkort
verwacht)
Transparantie
0~5
Standaardwaarde Transparantie is 0. Gebruikers
kunnen Transparantie in elke modus aanpassen.
OSDonderbreking
5-30s
Standaardwaarde OSD-onderbreking is 20s.
Gebruikers kunnen OSD-onderbreking in elke modus
aanpassen.
RGB-LED
UIT
Standaardwaarde RGB-LED is Aan. Gebruikers
kunnen RGB-LED instellen op Aan of Uit (alleen voor
MAG241CR en MAG271CR).
AAN
Reset
JA
NEE
Gebruikers kunnen instellingen resetten en herstellen
naar oorspronkelijke OSD-standaardwaarde in elke
modus.
A
Bijlage
BELANGRIJK
Alle informatie is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
Specificaties
Model
Grootte
Kromming
Optix MAG241C
Optix MAG271C
59,94 cm
68,58 cm
1500R
1800R
Paneeltype
VA
Resolutie
1920 x 1080@144Hz
Beeldverhouding
16:9
Helderheid (nits)
300 (max)
Contrastverhouding
3000:1
Vernieuwingsfrequentie
144Hz
Responstijd
1ms (MPRT)
Invoerinterface
HDMI x2, DP x1
I/O
■■
■■
■■
■■
■■
HDMI x2
Beeldschermpoort x1
USB 2.0 Type A x2 (achterzijde)
USB 2.0 Type B x1 (achterzijde voor pc naar monitor)
Digitale audio-output x1
Weergavehoeken
A-2
DCI-P3/ sRGB
178°(H) , 178°(V)
90%/ 115%
Oppervlaktebehandeling
Weergavekleuren
16,7M
Voedingstype
Interne stroom
Stroomverbruik (typisch)
Stroomingang
Kensington-slot
55W
-5° ~ 20°
Ja
VESA-montage
■■ Plaattype: 100 x 100 mm
■■ Schroeftype: M4x10 mm
▶▶ Diameter schroefdraad: 4 mm
▶▶ Spoed: 0,7 mm
▶▶ Lengte schroefdraad: 10 mm
Afmeting (B x H x D)
Omgeving
45W
100~240Vac, 50~60Hz, 1,5A
Afstelling (kantelen)
Netto gewicht
90%/ 115%
Anti-reflectie
Bedrijfs
536,4 x 411,5 x 225,2 mm
612,0 x 451,8 x 225,2 mm
4,2 kg (netto), 6,4 kg (bruto)
5,6 kg (netto), 8,0 kg (bruto)
Temperatuur: 0℃ tot 40℃
Vochtigheid: 20% tot 90%, niet-condenserend
Opslag
Hoogte: 0 ~ 5000m
Temperatuur: -20°C to 60°C
Vochtigheid: 10% tot 90%, niet-condenserend
Bijlage
Model
Grootte
Kromming
Optix MAG241CR
Optix MAG271CR
59,94 cm
68,58 cm
1500R
1800R
Paneeltype
VA
Resolutie
1920 x 1080@144Hz
Beeldverhouding
16:9
Helderheid (nits)
300 (max)
Contrastverhouding
3000:1
Vernieuwingsfrequentie
144Hz
Responstijd
1ms (MPRT)
Invoerinterface
HDMI x2, DP x1
I/O
■■
■■
■■
■■
■■
HDMI x2
Beeldschermpoort x1
USB 2.0 Type A x2 (achterzijde)
USB 2.0 Type B x1 (achterzijde voor pc naar monitor)
Digitale audio-output x1
Weergavehoeken
DCI-P3/ sRGB
178°(H) , 178°(V)
90%/ 115%
Oppervlaktebehandeling
90%/ 115%
Anti-reflectie
Weergavekleuren
16,7M
Voedingstype
Stroomverbruik (typisch)
Stroomingang
Afstelling (hoogte)
Kensington-slot
57W
-5° ~ 20°
0 ~ 130mm
Ja
VESA-montage
■■ Plaattype: 100 x 100 mm
■■ Schroeftype: M4x10 mm
▶▶ Diameter schroefdraad: 4 mm
▶▶ Spoed: 0,7 mm
▶▶ Lengte schroefdraad: 10 mm
Afmeting (B x H x D)
Omgeving
47W
100~240Vac, 50~60Hz, 1,5A
Afstelling (kantelen)
Netto gewicht
A-3
Interne stroom
536,4 x 531,2 x 231,2 mm (max)
5,1 kg (netto), 7,3 kg (bruto)
Bedrijfs
612,0 x 560,0 x 266,5 mm (max)
6,4 kg (netto), 9,1 kg (bruto)
Temperatuur: 0°C to 40°C
Vochtigheid: 20% tot 90%, niet-condenserend
Opslag
Hoogte: 0 ~ 5000m
Temperatuur: -20°C tot 60°C
Vochtigheid: 10% tot 90%, niet-condenserend
LED-bediening
LED-ondersteuning mystiek licht (RGB-LED)
Vooraf ingestelde weergavemodi
Optix MAG241C/ MAG271C
Standaard
Resolutie
Optix MAG241CR/ MAG271CR
HDMI / DP
VGA
640x480 @60Hz
V
640x480 @67Hz
V
640x480 @72Hz
V
640x480 @75Hz
V
Dos-Modus 720x400@70Hz
V
SVGA
800x600 @56Hz
V
800x600 @60Hz
V
800x600 @72Hz
V
800x600 @75Hz
V
1024x768 @60Hz
V
1024x768 @70Hz
V
1024x768 @75Hz
V
XGA+
1152x864 @75Hz
V
SXGA
1280x1024 @60Hz
V
1280x1024 @75Hz
V
WXGA
1280x720 @60Hz
V
VESA
1280x960 @60Hz
V
SDTV
640x480P @60Hz
V
720x480P @60Hz
V
720x576P @50Hz
V
1440x480P @60HZ
V
1440x576P @50HZ
V
1280x720P @50Hz
V
1280x720P @60Hz
V
1920x1080P @50Hz
V
1920x1080P @60HZ
V
WXGA+
1440x900 @60Hz
V
WSXGA+
1680x1050 @60Hz
V
Volledige
HD
1920x1080 @60Hz
V
1920x1080 @120Hz
V
1920x1080 @144Hz
V
XGA
A-4
HDTV
Bijlage
Problemen oplossen
De Aan/Uit-LED is uit.
■■ Druk nogmaals op de aan/uit-knop van de monitor.
■■ Controleert of de voedingskabel van de monitor juist is aangesloten.
Geen afbeelding.
■■ Controleer of de grafische kaart van de computer goed is geïnstalleerd.
■■ Controleer of de computer en monitor zijn aangesloten op stopcontacten en
zijn ingeschakeld.
■■ Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten.
■■ De computer staat mogelijk in de stand-bymodus. Druk op een toets om de
monitor te activeren.
De schermafbeelding heeft geen juiste grootte of is niet juist
gecentreerd.
Raadpleeg vooraf ingestelde weergavemodi om de computer in te stellen op een
geschikte instelling voor weergave van de monitor.
Geen Plug & Play.
■■ Controleert of de voedingskabel van de monitor juist is aangesloten.
■■ Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten.
■■ Controleer of de computer en grafische kaart compatibel zijn met Plug &
Play.
De pictogrammen, het lettertype of het scherm is wazig, onscherp of
heeft kleurproblemen.
■■
■■
■■
■■
■■
Vermijd het gebruik van videoverlengsnoeren.
Stel de helderheid en het contrast in.
Stel de RGB-kleur af of stem de kleurtemperatuur af.
Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten.
Controleer op gebogen pennen op de aansluiting van de signaalkabel.
De monitor begint te flikkeren of toont golven.
■■ Wijzig de vernieuwingsfrequentie zodat het past bij de capaciteiten van uw
monitor.
■■ Werk de stuurprogramma’s van uw grafische kaart bij.
■■ Houd de monitor weg van elektrische apparaten die elektromagnetische
interferentie (EMI) kunnen veroorzaken.
A-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement