MSI Optix MAG271C monitor Användarmanual

MSI Optix MAG271C monitor Användarmanual
Optix-serien
LCD-skärm
Optix MAG241C (3EA21)
Optix MAG241CR (3EA25)
Optix MAG271C (3FA61)
Optix MAG271CR (3FA65)
INNEHÅLL
Information om upphovsrätt och varumärke������������������������������������������������������������iii
Granskning��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Säkerhetsinstruktioner��������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE-överensstämmelse��������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi���������������������������������������������������������������vi
WEEE-deklaration��������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Information om kemiska substanser����������������������������������������������������������������������vii
Komma igång���������������������������������������������������������������������������������1-1
Förpackningens innehåll�������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Installera skärmstativet (tillval)����������������������������������������������������������������������������� 1-3
Ställa in skärmen�������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Skärmöversikt������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-6
Anslut skärmen till datorn������������������������������������������������������������������������������������� 1-8
OSD-inställning������������������������������������������������������������������������������2-1
Navi Key��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
ii
OSD-inställning via Navi Key������������������������������������������������������������������������������� 2-5
Bilaga���������������������������������������������������������������������������������������������A-1
Specifikationer������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Förinställda visningslägen������������������������������������������������������������������������������������A-4
Felsökning������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-5
Förord
Information om upphovsrätt och varumärke
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Med ensamrätt. MSI-logotypen är ett registrerat
varumärke som ägs av Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alla andra märken och namn som
nämns kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. Ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti för korrekthet eller fullständighet ges. MSI förbehåller sig rätten
att göra ändringar i detta dokument utan föregående information.
Granskning
Granskning
V1.0
Datum
2018/06
Teknisk support
Om det uppstår problem med din produkt och ingen lösning hittas i bruksanvisningen,
kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt, besök
https://www.msi.com/support/ för ytterligare vägledning.
iii
Säkerhetsinstruktioner
◙◙
◙◙
◙◙
Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.
Alla uppmaningar och varningar på enheten eller i bruksanvisningen bör
uppmärksammas.
Vänd dig endast till kvalificerad personal för service.
Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens.
Ha inte enheten i närheten av fukt och höga temperaturer, för att undvika risk för
brand och stötar.
Placera enheten på en stadig yta före installation.
iv
◙◙
◙◙
Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts
in på området 100 V-240 V innan enheten ansluts till eluttaget. Ta inte bort
skyddsjorden på kontakten. Enheten måste anslutas till ett skyddsjordat
uttag.
Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om enheten
inte kommer att användas under en längre period för att minska
energiförbrukningen.
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att enheten
överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
Lämna inte enheten i ett oventilerat utrymme med en lagringstemperatur på över
60OC eller under -20OC, eftersom enheten kan skadas.
OBS: Högsta drifttemperatur är cirka 40OC.
Se till att koppla ur strömkontakten när du ska rengöra enheten. Använd en mjuk
trasa istället för industrikemikalier för att rengöra enheten. Häll aldrig vätska i
öppningarna. Det kan skada enheten eller ge elektriska stötar.
Förord
Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting ovanpå
nätsladden.
Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från enheten.
Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera
enheten:
◙◙ Strömsladden eller kontakten är skadad.
◙◙ Vätska har kommit in i enheten.
◙◙ Enheten har utsatts för fukt.
◙◙ Enheten fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt
bruksanvisningen.
◙◙ Enheten har tappats eller skadats.
◙◙ Enheten har tydliga tecken på sprickor.
Grön produktegensksaper
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge
Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen
Lätt att ta isär och återvinna
Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till
återanvändning
Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar
Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy
Miljöpolicy
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning
och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av
produktlivslängden.
Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för återvinning och
deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden.
Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare
information om återvinning.
Användare kan också nå oss på gpcontdev@msi.com för information
rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSIprodukter.
★ Varning! Överanvändning av skärmar kommer sannolikt att påverka synen.
★ Rekommendationer:
1. Ta 10 minuters paus för varje 30 minuters skärmtid.
2. Barn under 2 år bör inte ha någon skärmtid. Skärmtiden bör begränsas till

mindre än en timme om dagen för barn över 2 år.
v
CE-överensstämmelse
Denna enhet uppfyller bestämmelserna i rådets direktiv om tillnärmning
av medlemsstaternas lagar angående EMC-direktivet (2014/30/EU),
lågspänningsdirektivet (2014/35/EU), ErP-direktivet (2009/125/EG) och
RoHS-direktivet (2011/65/EG).
Denna produkt har testats och anses upfylla de harmoniserande standarderna för
informationsteknikutrustning publicerade i den europeiska unionens officiella tidning.
FCC-B-uttalande om
radiofrekvensenergi
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital
enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt
skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder
och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt
bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det
finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.
Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket
kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att
försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:
vi
■■ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
■■ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
■■ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
■■ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Notering 1
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för
uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.
Notering 2
Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att
uppfylla strålningsgränsvärdena.
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan
orsaka bristfällig funktion.
Förord
WEEE-deklaration
Under Europeiska Unionens ("EU") direktiv om avfall från elektriska och
elektroniska produkter, direktiv 2012/19/EU, som träder i kraft 13 augusti,
2005, får inte "elektrisk och elektronisk utrustning" längre kasseras som
kommunalt avfall, och tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga
att ta tillbaka sådana produkter vid slutet av deras användbara livslängd.
Information om kemiska substanser
I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation
(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller
MSI information om kemiska substanser på: https://www.msi.com/html/popup/csr/
evmtprtt_pcm.html
vii
1
Komma igång
Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran. Var försiktig
vid anslutning av kringutrustning och när du håller i enheterna. Använd en
jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet.
VIKTIGT
•
•
Illustrationerna är enbart som referens. Din skärm kan se annorlunda ut.
Använd inte vassa föremål på skärmen.
Förpackningens innehåll
1. Skärm
2. Stativ
3. Stativ med skruv
4. Strömsladd
5. HDMI-kabel
6. DisplayPort-kabel
7. USB-uppströmskabel (för att aktivera USB-portarna på skärmen)
8. Snabbstartguide
9. Garantikort
* Kontakta platsen där du köpte produkten eller en lokal återförsäljare om något av
föremålen är trasigt eller saknas.
* Paketets innehåll kan variera beroende på land.
1-2
Komma igång
Installera skärmstativet (tillval)
hh Optix MAG241C/ MAG271C
1. Lägg skärmen på en stabil plan yta.
2. Anslut basen på stativet.
3. Dra åt basens skruv för att fästa den.
1
2
3
1-3
hh Optix MAG241CR/ MAG271CR
1. Passa in stativet på skärmen.
2. Anslut basen på stativet.
3. Dra åt basens skruv för att fästa den.
1
2
1-4
3
VIKTIGT
Placera skärmen på en mjuk skyddad yta för att undvika repor på skärmpanelen.
Komma igång
Ställa in skärmen
Denna skärm är utformat för att maximera visningskomforten med sina
inställningsmöjligheter som lutning och höjning/sänkning.
VIKTIGT
Undvik att trycka på skärmpanelen när du ställer in den.
130mm
1-5
Optix MAG241CR
Optix MAG271CR
Optix MAG241C
Optix MAG271C
Optix MAG241CR
Optix MAG271CR
Skärmöversikt
1
1-6
1
Strömknapp
2
Navi Key
3
HDMI-port
4
HDMI-port
5
DisplayPort
6
Hörlursuttag
3
4
HDMI1
HDMI2
5 6
DP
2
7 8 9
10
Komma igång
7
USB 2.0 Type A-nedströmsport
8
USB 2.0 Type A-nedströmsport
9
USB 2.0 Type B-uppströmsport
För USB-uppströmskabel.
VIKTIGT
Kontrollera förpackningen för USBuppströmskabeln och anslut den
till datorn och skärmen. När denna
kabel är ansluten, är USB Type
A-nedströmsportarna på skärmen redo för
användning.
10
Till dator
Till skärm
Kensingtonlås
1-7
Anslut skärmen till datorn
1. Stäng av din dator.
2. Anslut HDMI/DisplayPort-kabeln från skärmen till din dator.
3. Anslut nätsladden till skärmens strömuttag. (Figur A)
4. Anslut strömkabeln till eluttaget. (Figur B)
5. Slå på skärmen (Figur C)
6. Välj indatakälla i OSD-menyn och slå på datorn.
A
~
B
1-8
C
2
OSD-inställning
Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar.
VIKTIGT
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Navi Key
Skärmen har en Navi Key (navigeringstangent), en kontroll med flera riktningar som
ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD).
Navi Key
2-2
Följande är standardinställningarna för Navi Key.
Navi Key
Mittknapp
Snabbtangent
Grundläggande användning
(När OSD-menyn är AV)
(När OSD-menyn är PÅ)
OSD-huvudmeny
■■ Gå in på undermnyer
■■ Bekräfta ett val eller en
inställning
OSD-inställning
Navi Key
Snabbtangent
Grundläggande användning
(När OSD-menyn är AV)
(När OSD-menyn är PÅ)
Upp
Spelläge
■■ Tryck på mittknappen ■■ Välj funktionsmenyer och
för att bekräfta val och
föremål
avsluta.
■■ Låter dig justera
■■ Tryck på upp- och
funktionsvärden uppåt
nedknapparna för att
justera.
■■ Tryck på vänster
knapp för att avbryta
förhandsgrankningen
och avsluta utan att
verkställa lägeseffekt.
Ned
Skärmassistens
■■ Tryck på mittknappen ■■ Välj funktionsmenyer och
för att bekräfta val och
föremål
avsluta.
■■ Låter dig justera
■■ Tryck på upp- och
funktionsvärden nedåt.
nedknapparna för att
justera.
■■ Tryck på vänster
knapp för att avbryta
förhandsgranskningen
och avsluta.
Vänster
Alarm
■■ Tryck på mittknappen ■■ Välj funktionsmenyer och
för att bekräfta val och
föremål
avsluta.
■■ Avsluta nuvarande meny
■■ Tryck på upp- och
nedknapparna för att
välja.
■■ Tryck på vänster
knapp för att avbryta
förhandsgranskningen
och avsluta.
Höger
Indatakälla
■■ Tryck på mittknappen ■■ Välj funktionsmenyer och
för att bekräfta val och
föremål
avsluta.
■■ Gå in på undermnyer
■■ Tryck på upp- och
nedknapparna för att
välja.
■■ Tryck på vänster
knapp för att avsluta.
2-3
Användare kan gå in i OSD-menyn för att själva anpassa sina Navi Keysnabbtangenter.
Fler alternativ för Snabbtangenter följer nedan.
2-4
Alternativ för Navi Key-snabbtangenter
Åtgärder
Ljusstyrka
■■ Tryck på mittknappen för att spara värde och
avsluta.
■■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera.
■■ Tryck på vänster knapp för att avbryta
förhandsgranskningen och avsluta.
■■ Standardljusstyrka för FHD är 80.
Uppdat.
förhållande
■■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och
avsluta.
■■ Tryck på höger knapp för att starta och vänster
knapp för att avsluta Uppdateringsförhållandet.
OSD-inställning
OSD-inställning via Navi Key
Tryck på mittknappen på Navi Key för att starta huvudmenyn för Skärmvisning
(OSD). Använd knapparna upp, ned, vänster, höger för att ställa in de önskade
funktionsmenyerna så att det passar dina personliga prefenser.
2-5
hh GAMING
Menynivå 1
Menynivå 2/3
Beskrivning
Spelläge
Användare
Standardläge Alla föremål kan anpassas av
användare.
FPS
Alla föremål kan anpassas, utom Justering av
svärta, Bildförbättring, Ljusstyrka och Kontrast.
Racing
Alla föremål kan anpassas, utom Ljusstyrka,
Kontrast och Bildförbättring.
RTS
Alla föremål kan anpassas, utom Ljusstyrka,
Kontrast och Bildförbättring.
RPG
Alla föremål kan anpassas, utom Ljusstyrka,
Kontrast, Justering av svärta och Bildförbättring.
■■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av
lägeseffekter.
■■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge.
Just. av svärta
0-20
■■ Använd upp- och nedknapparna för att
justera värdet.
■■ Denna funktion förbättrar bakgrundens
ljusstyrka och rekommenderas för FPS-spel.
Menynivå 1
Menynivå 2/3
Beskrivning
Svarstid
Normal
■■ Användare kan anpassa Svarstid i alla lägen.
■■ När Svarstid är inställd på läget Snabbast
med minst 75 Hz uppdateringsförhållande
för skärmen, kommer Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) att aktiveras automatiskt.
■■ När skärmens Uppdateringsförhållande
är lägre än 75 HZ, kommer "Snabbast" att
gråtonas.
■■ Denna funktion rekommenderas för FPS- och
racingspel.
Snabb
Snabbast
Antirörelsoskärpa
■■ Ljusstyrka kan inte anpassas när Anti Motion
Blur är PÅ.
■■ När Svarstid är inställd på läget Snabbast
med minst 75 Hz uppdateringsförhållande
för skärmen, kommer Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) att aktiveras automatiskt.
■■ När skärmens Uppdateringsförhållande är
lägre än 75 HZ, kan Anti Motion Blur inte
aktiveras och Svarstid kan inte ställas in på
Snabbast.
■■ När Anti Motion Blur är aktiverat, kan HDCR
inte aktiveras och kommer att gråtonas.
■■ Denna funktion rekommenderas för bio, FPSoch racingspel.
■■ När FreeSync är aktiverat, kommer Anti
Motion Blur att gråtonas.
(AV)
(PÅ)
2-6
Uppdat.
förhållande
Placering
Överst
vänster
Överst höger
Nederst
vänster
Längst ned
till höger
AV
PÅ
Alarm
Placering
Överst vänster
Överst höger
Nederst vänster
Längst ned till
höger
AV
15:00
30:00
45:00
60:00
00:01~99:59
■■ Användare kan anpassa
Uppdateringsförhållande i alla lägen.
■■ Standardplacering för Uppdateringförhållande
är längst ner till vänster. Placeringen
kan anpassas i OSD-menyn. Tryck på
mittknappen för att bekräfta och verkställa
placeringen av Uppdateringsförhållande.
■■ Denna skärm följer och fungerar
på operativsystemets förinställda
Uppdateringsförhållande för skärmen.
■■ Användare kan anpassa Alarm i alla lägen.
■■ När du ställt in tiden, tryck på mittknappen för
att aktivera tidtagaren.
■■ Standardplacering för Alarm är längst upp
till vänster. Användare kan själva välja
placering.
OSD-inställning
Menynivå 1
Menynivå 2/3
Beskrivning
Skärmassistens
Ingen
■■ Användare kan anpassa Skärmassistens i
alla lägen.
■■ Skärmassistens har inga
standardinställningar.
FreeSync
(AV)
(PÅ)
■■ FreeSync förebygger screen tearing.
■■ HDMI-standard är PÅ men är gråtonad (går
inte att ändra).
■■ DisplayPort-standard är PÅ och kan
anpassas till PÅ/AV i alla lägen,
upplösningar, indatakällor och skärmens
uppdateringshastigheter.
■■ När FreeSync är aktiverat, kommer Anti
Motion Blur att gråtonas.
hh Professionell
Menynivå 1
Menynivå 2
Beskrivning
Proffsläge
Användare
Standardläge Alla föremål kan anpassas av
användare.
Läsare
Alla föremål kan anpassas, utom Ljusstyrka,
Kontrast och Eye Saver.
Bio
Alla föremål kan anpassas, utom Ljusstyrka,
Kontrast och Bildförbättring.
Designer
Alla föremål kan anpassas, utom Justering av
svärta, Ljusstyrka och Kontrast.
■■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av
lägeseffekter.
■■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge.
Eye Saver
(AV)
(PÅ)
HDCR
(AV)
(PÅ)
■■ Eye Saver skyddar dina ögon mot blått ljus.
När den är aktiverad, anpassar Eye Saver
skärmens färgtemperatur till ett gulare sken.
■■ Användare kan anpassa Eye Saver i alla
lägen.
■■ När Proffsläget är inställt på Läsare, måste
Eye Saver aktiveras.
■■ HDCR-standard är AV. Användare kan
anpassa HDCR i alla lägen.
■■ HDCR förbättrar bildkvaliteten genom att öka
bildkontrasten.
■■ När HDCR är PÅ, kommer Ljusstyrka att
gråtonas.
■■ HDCR och Anti Motion Blur kan inte aktiveras
samtidigt.
■■ När HDCR är aktiverad kan Anti Motion Blur
inte aktiveras och svarstiden kan inte ställas
in på Snabbast.
2-7
Menynivå 1
Menynivå 2
Antirörelsoskärpa
Beskrivning
■■ Ljusstyrka kan inte anpassas när Anti Motion
Blur är PÅ.
■■ När Svarstid är inställd på läget Snabbast
med minst 75 Hz uppdateringsförhållande
för skärmen, kommer Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) att aktiveras automatiskt.
■■ När skärmens Uppdateringsförhållande är
lägre än 75 HZ, kan Anti Motion Blur inte
aktiveras och Svarstid kan inte ställas in på
Snabbast.
■■ När Anti Motion Blur är aktiverat, kan HDCR
inte aktiveras och kommer att gråtonas.
■■ Denna funktion rekommenderas för bio, FPSoch racingspel.
■■ När FreeSync är aktiverat, kommer Anti
Motion Blur att gråtonas.
(AV)
(PÅ)
Bildförbättring
AV
■■ Bildförbättring förbättrar bildens kanter för att
förbättra konturskärpan.
■■ Användare kan anpassa Bildförbättring i alla
lägen.
Svag
Medium
Stark
Starkast
2-8
hh Bild
Menynivå 1
Menynivå 2/3
Beskrivning
Ljusstyrka
0-100
■■ Standardljusstyrka är 80.
■■ Användare kan anpassa Ljusstyrka i lägena
Användare, RTS, RPG och Läsning.
■■ Ljusstyrkan kommer att gråtonas när Anti
Motion Blur och HCDR är PÅ.
Kontrast
0-100
■■ Standardkontrast är 80.
■■ Användare kan anpassa Kontrast i alla lägen.
Skärpa
0-5
■■ Standardskärpa är 0. Användare kan
anpassa skärpa i alla lägen.
■■ Skärpan förbättrar tydlighet och bilddetaljer.
Färgtemperatur
Kall
■■ Standardfärgtemperatur är Normal.
■■ Använd upp- och nedknapparna för att välja
förhandsgranskning av lägeseffekter.
■■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och
tillämpa ditt typläge.
■■ Användare kan anpassa Färgtemperatur i
Anpassningsläget.
■■ Standard för Anpassningsläget är 50/50/50.
Normal
Varm
Anpassning
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
Skärmstorlek
4:3
16:9
■■ Standardskärmstorlek är 16:9.
■■ Användare kan anpassa Skärmstorlek
i alla lägen, upplösningar och
uppdateringsförhållanden.
OSD-inställning
hh Indatakälla
Menynivå 1
Beskrivning
HDMI1
Användare kan anpassa Indatakälla i alla lägen.
HDMI2
DP
hh Navi Key
Menynivå 1
Menynivå 2
Beskrivning
Upp
AV
■■ Standardinställning för uppknappen är spelläge.
■■ Standardinställning för nedknappen är
Skärmassistens.
■■ Standardinställning för vänsterknappen är
Alarm.
■■ Standardinställning för högerknappen är
Indatakälla.
■■ Alla Navi Key-föremål kan anpassas via OSDmenyn.
Ljusstyrka
Spelläge
Skärmassistens
Alarm
Indatakälla
Uppdat.förhållande
Ned
AV
Ljusstyrka
Spelläge
Skärmassistens
Alarm
Indatakälla
Uppdat.förhållande
Vänster
AV
Ljusstyrka
Spelläge
Skärmassistens
Alarm
Indatakälla
Uppdat.förhållande
Höger
AV
Ljusstyrka
Spelläge
Skärmassistens
Alarm
Indatakälla
Uppdat.förhållande
2-9
hh Inställning
Menynivå 1
Menynivå 2
Beskrivning
Språk
繁體中文
■■ Det standardinställda språket är engelska.
■■ Användare måste trycka på mittknappen för att
bekräfta och verkställa Språkinställningen.
■■ Språk är en självständig inställning. Användares
egna språkinställningar kommer att åsidosätta
standardinställningen. När användare väljer Ja
på Återställ, kommer språket inte att ändras.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
‫فارسی‬
Tiếng Việt
2-10
‫תירבע‬
বাংলা
ّ‫عَ رَ ِبي‬
(Fler språk kommer inom
kort)
Transparens
0~5
Standardtransparens är 0. Användare kan anpassa
Transparens i alla lägen.
OSD-Time Out
5-30 s
Standardinställning för OSD-Time Out är 20 s.
Användare kan anpassa OSD-Time Out i alla
lägen.
RGB-indikator
AV
RGB-indikator är på. Användaren kan justera
RGB-indikatorn till På eller Av (enbart för
MAG241CR och MAG271CR).
PÅ
Återställ
JA
NEJ
Användare kan återställa till OSDfabriksinställningar i alla lägen.
A
Bilaga
VIKTIGT
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Specifikationer
Modell
Optix MAG241C
Optix MAG271C
Storlek
59,94 cm
68,58 cm
Välvning
1500R
1800R
Paneltyp
VA
Upplösning
1920 x 1080 på 144 Hz
Bildformat
16:9
Ljusstyrka (cd/m2)
300 (max)
Kontrastförhållande
3000:1
Uppdat.förhållande
144Hz
Svarstid
1 ms (MPRT)
Ingående gränssnitt
I/O
HDMI x2, DP x1
■■
■■
■■
■■
■■
HDMI x2
Bildskärmsport x1
USB 2.0 Type A x2 (baksida)
USB 2.0 Type B x1 (baksida för dator och skärm)
Digital ljudutgång x1
Visningsvinklar
A-2
DCI-P3/ sRGB
178°(H) , 178°(B)
90%/ 115%
Ytbehandling
90%/ 115%
Reflexskydd
Visningsfärger
16,7M
Strömtyp
Intern ström
Strömförbrukning (vanlig)
45 W
Ineffekt
100~240 V växelström, 50~60 Hz, 1,5A
Justering (lutning)
55 W
-5° ~ 20°
Kensingtonlås
VESA-montering
Mått (B x H x D)
Nettovikt
Miljö
Drift
Ja
■■ Typ av platta: 100 x 100 mm
■■ Skruvtyp: M4x10 mm
▶▶ Gängdiameter: 4 mm
▶▶ Gängans delning: 0,7 mm
▶▶ Gänglängd: 10 mm
536,4 x 411,5 x 225,2 mm
612,0 x 451,8 x 225,2 mm
4,2 kg (netto), 6,4 kg (brutto)
5,6 kg (netto), 8,0 kg (brutto)
Temperatur: 0℃ till 40℃
Fukt: 20 % till 90 %, utan kondens
Höjd: 0 ~ 5 000m
Förvaring
Temperatur: -20℃ till 60℃
Fukt: 10% till 90 %, utan kondens
Bilaga
Modell
Optix MAG241CR
Optix MAG271CR
Storlek
59,94 cm
68,58 cm
Välvning
1500R
1800R
Paneltyp
VA
Upplösning
1920 x 1080 på 144 Hz
Bildformat
16:9
Ljusstyrka (cd/m2)
300 (max)
Kontrastförhållande
3000:1
Uppdat.förhållande
144Hz
Svarstid
1 ms (MPRT)
Ingående gränssnitt
I/O
HDMI x2, DP x1
■■
■■
■■
■■
■■
HDMI x2
Bildskärmsport x1
USB 2.0 Type A x2 (baksida)
USB 2.0 Type B x1 (baksida för dator och skärm)
Digital ljudutgång x1
Visningsvinklar
DCI-P3/ sRGB
178°(H) , 178°(B)
90%/ 115%
Ytbehandling
90%/ 115%
Reflexskydd
Visningsfärger
16,7M
Strömtyp
A-3
Intern ström
Strömförbrukning (vanlig)
47 W
Ineffekt
100~240 V växelström, 50~60 Hz, 1,5A
Justering (lutning)
Justering (höjd)
57 W
-5° ~ 20°
0 ~ 130mm
Kensingtonlås
VESA-montering
Mått (B x H x D)
Nettovikt
Miljö
Ja
■■ Typ av platta: 100 x 100 mm
■■ Skruvtyp: M4x10 mm
▶▶ Gängdiameter: 4 mm
▶▶ Gängans delning: 0,7 mm
▶▶ Gänglängd: 10 mm
536,4 x 531,2 x 231,2 mm (max) 612,0 x 560,0 x 266,5 mm (max)
5,1 kg (netto), 7,3 kg (brutto)
Drift
6,4 kg (netto), 9,1 kg (brutto)
Temperatur: 0℃ till 40℃
Fukt: 20 % till 90 %, utan kondens
Höjd: 0 ~ 5 000m
Förvaring
Temperatur: -20℃ till 60℃
Fukt: 10% till 90 %, utan kondens
Indikatorkontroll
Mystic light-indikatorstöd (RGB-indikator)
Förinställda visningslägen
Optix MAG241C/ MAG271C
Standard
Upplösning
Optix MAG241CR/ MAG271CR
HDMI / DP
VGA
640x480 på 60 Hz
V
640x480 på 67 Hz
V
640x480 på 72 Hz
V
640x480 på 75 Hz
V
Dos-läge
720x400 på 70 Hz
V
SVGA
800x600 på 56 Hz
V
800x600 på 60 Hz
V
800x600 på 72 Hz
V
800x600 på 75 Hz
V
1024x768 på 60 Hz
V
1024x768 på 70 Hz
V
1024x768 på 75 Hz
V
XGA+
1152x864 på 75 Hz
V
SXGA
1280x1024 på 60 Hz
V
1280x1024 på 75 Hz
V
WXGA
1280x720 på 60 Hz
V
VESA
1280x960 på 60 Hz
V
SDTV
640x480P på 60 Hz
V
720x480P på 60 Hz
V
720x576P på 50 Hz
V
1440x480P på 60 HZ
V
1440x576P på 50 HZ
V
1280x720P på 50 Hz
V
1280x720P på 60 Hz
V
1920x1080P på 50 Hz
V
1920x1080P på 60 HZ
V
WXGA+
1440x900 på 60 Hz
V
WSXGA+
1680x1050 på 60 Hz
V
Full HD
1920x1080 på 60 Hz
V
1920x1080 på 120 Hz
V
1920x1080 på 144 Hz
V
XGA
A-4
HDTV
Bilaga
Felsökning
Strömindikatorn är släckt
■■ Tryck på skärmens strömknapp igen.
■■ Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.
Ingen bild.
■■
■■
■■
■■
Kontrollera att datorns grafikkort sitter i ordentligt.
Kontrollera att datorn och skärmen är anslutna till eluttag och är påslagna.
Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
Datorn kan vara i Viloläge. Tryck på en valfri knapp för att aktivera
skärmen.
Skärmbilden har inte rätt storlek eller är inte centrerad.
Se Förinställda visningslägen för att anpassa datorns inställningar så att de passar
bildskärmen.
Ingen Plug & Play.
■■ Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.
■■ Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
■■ Kontrollera om datorn och grafikkortet är kompatibla med Plug & Play.
Ikonerna, typsnittet eller skärmen är oklara, suddiga eller har
färgproblem.
■■
■■
■■
■■
■■
Undvik att använda förlängningskabel för video.
Justera ljusstyrka och kontrast.
Justera RGB-färg eller tona färgtemperatur.
Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
Kontrollera om det finns böjda stift på signalkabelns kontakt.
Skärmen flimrar eller visar vågor.
■■ Ändra uppdateringsförhållandet för att passa skärmens kapacitet.
■■ Uppdatera grafikkortets drivrutiner.
■■ Håll skärmen borta från elektriska enheter som kan orsaka
elektromagnetiska interferenser (EMI).
A-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement