MSI Optix MAG321CQR monitor Brugermanual

MSI Optix MAG321CQR monitor Brugermanual
Optix-serien
LCD-skjerm
Optix MAG321CQR (3KA3)
Innhold
Merknad om opphavsrett og varemerker����������������������������������������������������������������iii
Revisjon������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Teknisk støtte����������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Sikkerhetsinstrukser������������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE-samsvar������������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring������������������������������������������������������������vi
WEEE-erklæring����������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Informasjon om kjemiske stoffer����������������������������������������������������������������������������vii
Komme i gang��������������������������������������������������������������������������������1-1
Pakkens innhold��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Installere skjermstativet (løftestativ)��������������������������������������������������������������������� 1-3
Installere skjermstativet (V-basestativ)���������������������������������������������������������������� 1-4
Justere skjermen�������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Skjermoversikt������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-6
Koble skjermen til PC-en�������������������������������������������������������������������������������������� 1-8
OSD-oppsett�����������������������������������������������������������������������������������2-1
ii
Navi-tast��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
Skjermoppsett via Navi-tast��������������������������������������������������������������������������������� 2-5
Vedlegg�����������������������������������������������������������������������������������������A-1
Spesifikasjoner�����������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Forhåndsinnstilte visningsmoduser����������������������������������������������������������������������A-3
Feilsøking�������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-4
Forord
Merknad om opphavsrett og varemerker
Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Med enerett. MSI-logoen som brukes er et
registrert varemerke for Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle andre merker og navn som
er nevnt, kan være varemerker med sine egne eiere. Ingen garanti for nøyaktighet
eller fullstendighet er uttrykt eller underforstått. MSI forbeholder seg retten til å gjøre
endringer i dette dokumentet uten forvarsel.
Revisjon
Revisjon
V1.0
Dato
2018/09
Teknisk støtte
Hvis det oppstår et problem med produktet og du ikke finner løsningen i
bruksanvisningen, kan du kontakte kjøpsstedet eller din lokale distributør. Eventuelt
besøker du https://www.msi.com/support/ for ytterligere veiledning.
iii
Sikkerhetsinstrukser
◙◙
◙◙
◙◙
Les sikkerhetsintruksene nøye og helt ut.
Alle forsiktighetsregler og advarsler på enheten eller i brukerveiledningen
skal bemerkes.
Overlat vedlikehold kun til kvalifisert personell.
Behold bruksanvisningen som følger med i pakken for framtidig bruk.
For å unngå fare for brann eller støt må enheten holdes borte fra fuktighet og høy
temperatur.
Legg enheten på et underlag med god støtte før oppsett.
iv
◙◙
◙◙
Kontroller at strømspenningen er innenfor sikkerhetsområdet og er justert
riktig til en verdi av 100–240 V før du kobler enheten til strømkontakten. Ikke
deaktiver den beskyttende jordkontakten i støpslet. Enheten må være koplet
til en jordet stikkontakt.
Koble alltid strømledningen fra stikkontakten, eller slå av strømmen til
stikkontakten, hvis enheten skal stå ubrukt en stund for å unngå forbruk av
strøm.
Ventilatoren på enheten brukes for luftkonveksjon og for å unngå at enheten
overopphetes. Ikke dekk til viften.
Ikke la enheten stå i et miljø uten luftsirkulering med en lagringstemperatur over
60OC eller under -20OC, da dette kan skade enheten.
MERK: Maksimal brukstemperatur er omtrent 40 OC.
Når du skal rengjøre enheten, må du ta ut støpselet. Bruk en myk klut, og ikke
industrielle kjemikalier, til å rengjøre enheten. Hell aldri væske i åpninger, siden
dette kan føre til skader på enheten eller forårsake elektriske støt.
Forord
Legg strømledningen slik at folk ikke lett kan tråkke på den. Ikke plasser noe på
strømkabelen.
Hold alltid gjenstander med sterke magnetfelt eller elektrisk effekt borte fra
enheten.
Hvis noen av følgende situasjoner oppstår, må enheten undersøkes av
servicepersonale:
◙◙ Strømledningen eller støpslet er skadet.
◙◙ Væske har kommet inn i enheten.
◙◙ Enheten har vært utsatt for fuktighet.
◙◙ Enheten virker ikke bra eller du får ikke brukt den i henhold til
bruksanvisningen.
◙◙ Enheten har falt og er skadet.
◙◙ Enheten viser tydelige tegn på brudd.
Miljøvennlige egenskaper ved produktet
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Redusert energiforbruk under bruk og standby
Begrenset bruk av stoffer som er farlige for miljøet og helsen
Enkel å demontere og resirkulere
Redusert bruk av naturlige ressurser ved oppmuntring av resirkulering
Forlenget produktlevetid gjennom enkle oppgraderinger
Mindre søppel gjennom tilbakeleveringspolicy
Miljøvernpolicy
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produktet er designet for å gjøre det mulig å gjenbruke delene og gjøre
resirkulering mulig, og bør ikke kastes ved slutten av levetiden.
Brukere bør kontakte sin lokale renovasjonsanlegg for resirkulering og
kasting av deres produkter ved slutten av levetiden.
Besøk MSI-websiden og finn en distributør i nærheten for mer informasjon
om resirkulering.
Brukere kan også nå oss på gpcontdev@msi.com for informasjon om riktig
deponering, retur, resirkulering og demontering av MSI-produkter.
★ Advarsel! Overbruk av skjermer vil trolig påvirke synet.
★ Anbefalinger:
1. Ta en 10-minutters pause for hvert 30 minutt med skjermtid.
2. Barn under 2 år skal ikke få skjermtid. For barn over 2 år bør skjermtiden være
begrenset til mindre enn én time per dag.
v
CE-samsvar
Denne enheten er i samsvar med kravene fastsatt i rådsdirektiv
om tilnærming av lover i medlemslandene relatert til direktivene om
Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), Lavspenning (2014/35/EU),
Økodesign og energimerking (2009/125/EF) og Farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk utstyr (2011/65/EU).
Dette produktet er testet og funnet å overholde de harmoniserte standarder for IT-utstyr
som er utgitt under Direktiver i Den europeiske unions tidende.
FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring
Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene
for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene.
Disse kravene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser
for utstyr som er installert i boliger. Dette utstyret genererer,
bruker og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke
installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, forårsake skadelig interferens
i radiokommunikasjoner. Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå
forstyrrelser i enkelte installasjoner. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens
på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales at
brukeren forsøker å avhjelpe interferensen ved et av tiltakene nedenfor:
vi
■■ Stille inn eller flytte mottakerantennen.
■■ Øk avstand mellom utstyret og mottaker.
■■ Koble utstyret til en kontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koplet
til på.
■■ Spørre forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.
Melding 1
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er
ansvarlig for samsvar kan føre til at brukerens rett til å betjene utstyret annuleres.
Melding 2
Skjermede grensesnittkabler og vekselstrømledning, hvis noen, må brukes i samsvar
med utstrålingsgrensene.
Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-kravene. Driften er underlagt to
betingelser:
1. denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og
2. denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan
forårsake uønsket drift.
Forord
WEEE-erklæring
Under den europeiske unions ("EU"s) direktiv om avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr, direktiv 2002/96/EF, som tådde i kraft 13. august 2005,
kan produkter av typen "elektrisk og elektronisk utstyr" ikke kastes som
kommunalt avfall lenger, og produsenter av dekket elektronisk utstyr vil
være forpliktet til å ta tilbake slike produkter på slutten av levetiden.
Informasjon om kjemiske stoffer
I overensstemmelse med reguleringer om kjemiske stoffer, som EU REACHreguleringen (EC-regulering nr. 1907/2006 til det europeiske parlamentet og rådet), gir
MSI informasjon om kjemiske stoffer i produkter på:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Komme i gang
Dette kapitlet gir deg informasjon om prosedyrer for maskinvareoppsett.
Når du kopler til andre enheter, må du vær forsiktig når du holder enhetene og
bruke en jordet håndleddsstropp for å unngå statisk elektrisitet.
VIKTIG
•
•
Illustrasjonene er kun ment som referanse. Skjermen kan variere i utseende.
Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermen.
Pakkens innhold
1. Skjerm
2. Støtte
3. Stativbase med skrue
4. Strømadapter og strømledning
5. HDMI-kabel
6. DisplayPort-kabel
7. Hurtigstartveiledning
8. Garantikort
9. Bruksanvisning
10.USB 3.0-kabel
* Kontakt kjøpsstedet eller din lokale distributør hvis noen av elementene er skadet
eller mangler.
* Pakkens innhold kan variere fra land til land.
1-2
Komme i gang
Installere skjermstativet (løftestativ)
1. Fest stativet på skjermen, og stram stativskruene for å sikre stativet.
2. Koble basen til stativet, og stram baseskruen for å sikre basen.
VIKTIG
1. Plasser skjermen på en myk, beskyttet overflate for å unngå riper på skjermen.
2. Hullene for montering av stativet kan også brukes til veggmontering. Ta kontakt
med forhandleren for riktig veggmonteringssett.
1
1-3
2
Installere skjermstativet (V-basestativ)
1. Fest stativet på skjermen, og stram stativskruene for å sikre stativet.
2. Koble basen til stativet, og stram baseskruen for å sikre basen.
3. Lukk det med dekselet.
1
2
1-4
3
Komme i gang
Justere skjermen
Denne skjermen er designet for maksimal visningskomfort med justeringsfunksjoner
som vipping og løfting.
VIKTIG
Unngå å berøre skjermpanelet når du justerer skjermen.
25
O
130mm
1-5
Skjermoversikt
5
2
3
4
8
6 7
1-6
1
9
10
Komme i gang
1
Navi-tast
2
Strømkontakt
3
HDMI-port
4
DisplayPort
5
USB type A-nedstrømsport
6
USB type B-oppstrømsport
Den brukes med USB-oppstrømskabelen.
VIKTIG
Se etter USB-oppstrømskabelen i pakken,
og koble den til PC-en og skjermen. Når
denne kabelen er tilkoblet, er USB type
A-nedstrømsportene på skjermen klar til
bruk.
7
Hodetelefonutgang
8
Kensington-lås
9
Strømknapp
10
Strøm-LED
Til skjerm
Til PC
1-7
Koble skjermen til PC-en
1. Slå av datamaskinen.
2. Koble HDMI-/DisplayPort-kabelen fra skjermen til datamaskinen.
3. Monter skjermens strømadapter og strømkabel. (Figur A)
4. Koble strømadapteren til strømkontakten på skjermen. (Figur B)
5. Sett strømledningen inn i stikkontakten. (Figur C)
6. Slå på skjermen. (Figur D)
7. Velg inngangskilden din på skjermmenyen, og slå på datamaskinen.
(Løftestativ)
B
C
A
1-8
(V-basestativ)
B
C
A
D
2
OSD-oppsett
Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om oppsett på skjermmenyene.
VIKTIG
All informasjon kan endres uten forvarsel.
Navi-tast
Skjermen har en Navi-tast, en fler-retningskontroll som hjelper deg med å navigere på
skjermmenyen (OSD).
Navi-tast
2-2
Navi-tastens standardinnstillingene er som følger.
Navi-tast
Midtknapp
Hurtigtast
Grunnleggende betjening
(Når skjermmenyen er AV)
(Når skjermmenyen er PÅ)
Hoved-skjermmeny
■■ Gå inn i undermenyer
■■ Bekrefte et valg eller en
innstilling
OSD-oppsett
Navi-tast
Hurtigtast
Grunnleggende betjening
(Når skjermmenyen er AV)
(Når skjermmenyen er PÅ)
Opp
Game Mode
(Spillmodus)
■■ Trykk Midt■■ Velge funksjonsmenyer og
knappen for å
elementer
bekrefte valget og ■■ Justere funksjonsverdier
gå ut.
oppover
■■ Trykk Opp- og
Ned-knappene for
å justere.
■■ Trykk Venstreknappen for
å avbryte
forhåndsvisning
og avslutte uten å
bruke moduseffekt.
Ned
Screen Assistance
■■ Trykk Midt■■ Velge funksjonsmenyer og
knappen for å
elementer
bekrefte valget og ■■ Justere funksjonsverdier
gå ut.
nedover
■■ Trykk Opp- og
Ned-knappene for
å justere.
■■ Trykk Venstreknappen for
å avbryte
forhåndsvisning og
avslutte.
(Skjermhjelp)
Venstre
Alarm Clock
(Alarmklokke)
■■ Trykk Midt■■ Velge funksjonsmenyer og
knappen for å
elementer
bekrefte valget og ■■ Avslutte gjeldende meny
gå ut.
■■ Trykk Opp- og
Ned-knappene for
å velge.
■■ Trykk Venstreknappen for
å avbryte
forhåndsvisning og
avslutte.
Høyre
Input Source
(Inngangskilde)
■■ Trykk Midtknappen for å
bekrefte valget og
gå ut.
■■ Trykk Opp- og
Ned-knappene for
å velge.
■■ Trykk Venstreknappen for å
avslutte.
■■ Velge funksjonsmenyer og
elementer
■■ Gå inn i undermenyer
2-3
Brukere kan gå inn i skjermmenyen for å tilpasse sine egne Navi-hurtigtaster.
Flere hurtigtastalternativer står nedenfor.
2-4
Navi-hurtigtastalternativer
Betjening
Brightness
(Lysstyrke)
■■ Trykk Midt-knappen for å lagre verdien
og gå ut.
■■ Trykk Opp- og Ned-knappene for å justere.
■■ Trykk Venstre-knappen for å avbryte
forhåndsvisning og avslutte.
■■ Standard lysstyrke for FHD er 80.
■■ Standard lysstyrke for QHD er 50.
PIP/PBP
■■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget
og gå ut.
■■ Trykk Opp- og Ned-knappene for å justere.
■■ Trykk Venstre-knappen for å avbryte
forhåndsvisning og avslutte.
Refresh Rate
(Oppdateringsfrekv.)
■■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget
og gå ut.
■■ Trykk Høyre-knappen for å slå på
og Venstre-knappen for å slå av
Oppdateringsfrekvens.
OSD-oppsett
Skjermoppsett via Navi-tast
Trykk Midt-knappen på Navi-tasten for å starte hovedmenyen på skjermen. Bruk
knappene Opp, Ned, Venstre og Høyre til å stille inn de ønskede funksjonsmenyene til
dine egne preferanser.
hh GAMING (SPILL)
2-5
1. nivås meny
2./3. nivås meny
Beskrivelse
Brightness
(Spillmodus)
User (Bruker)
Standardmodus. Alle elementer kan justeres av
brukerne.
FPS (Skytespill)
Alle elementer kan justeres, unntatt Svart justering,
Bildeforbedring, Lysstyrke og Kontrast.
Racing (Bilspill)
Alle elementer kan justeres, unntatt Lysstyrke,
Kontrast og Bildeforbedring.
RTS (Strategispill)
Alle elementer kan justeres, unntatt Lysstyrke,
Kontrast og Bildeforbedring.
RPG (Rollespill)
Alle elementer kan justeres, unntatt Lysstyrke,
Kontrast, Svart justering og Bildeforbedring.
■■ Bruk Opp- og Ned-knappene for å velge og forhåndsvise moduseffekter.
■■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte og bruke modustypen.
Black Tuner
(Svart justering)
0–20
■■ Bruk Opp- og Ned-knappene til å justere verdien.
■■ Denne funksjonen forbedrer bakgrunnslysstyrken
og anbefales for skytespill.
Response Time
(Responstid)
Normal
■■ Brukere kan justere Responstid i alle moduser.
■■ Når Responstid er satt til Raskest, med minst
75 Hz skjermoppdateringsfrekvens, vil Antibevegelsesvibrering aktiveres automatisk.
■■ Når Skjermoppdateringsfrekvensen er lavere enn
75 Hz, blir «Raskest» gråtonet.
■■ Denne funksjonen anbefales for skytespill og
bilspill.
Fast (Rask)
Fastest (Raskest)
1. nivås meny
2./3. nivås meny
Anti Motion Blur
(Antibevegelsesvib.)
OFF (AV)
ON (PÅ)
Zero Latency
(Null forsinkelse)
OFF (AV)
ON (PÅ)
Refresh Rate
Location
Oppe til venstre
(Oppdateringsfrekv.) (Plassering)
Oppe til høyre
Nede til venstre
Nede til høyre
OFF (AV)
ON (PÅ)
2-6
Alarm Clock
(Alarmklokke)
Location
Oppe til venstre
(Plassering)
Oppe til høyre
Nede til venstre
Nede til høyre
Beskrivelse
■■ Lysstyrken kan ikke justeres når Antibevegelsesvibrering er satt til PÅ.
■■ Når Responstid er satt til Raskest, med minst
75 Hz skjermoppdateringsfrekvens, vil Antibevegelsesvibrering aktiveres automatisk.
■■ Når skjermoppdateringsfrekvensen er lavere enn
75 Hz, kan ikke Anti-bevegelsesvibrering aktiveres,
og Responstid kan ikke settes til Raskest.
■■ Når Anti-bevegelsesvibrering er aktivert, kan ikke
HDCR aktiveres og det er gråtonet.
■■ Denne funksjonen anbefales for film, skytespill og
bilspill.
■■ Når FreeSync er aktivert, blir Antibevegelsesvibrering gråtonet.
■■ Null forsinkelse er som standard PÅ.
■■ Null forsinkelse bidrar til å redusere
signaloverføringstiden og støttes kun for QHD.
■■ Brukere kan justere Oppdateringsfrekvens i alle
moduser.
■■ Standard oppdateringsfrekvensplassering er
nede til venstre. Plasseringen kan justeres i
skjermmenyen. Trykk Midt-knappen for å bekrefte
og bruke oppdateringsfrekvensplassering.
■■ Denne skjermen følger og kjører med
operativsystemets forhåndsdefinerte
skjermoppdateringsfrekvens.
■■ Brukere kan justere Alarmklokke i alle moduser.
■■ Når tiden er stilt in, trykker du Midt-knappen for å
aktivere tidtakeren.
■■ Standard Alarmklokkeplassering er Oppe til
venstre. Brukere kan velge plassering selv.
OFF (AV)
15:00
00:01~99:59
30:00
45:00
60:00
Screen Assistance
(Skjermhjelp)
FreeSync
None (Ingen)
OFF (AV)
ON (PÅ)
■■ Brukere kan justere Skjermhjelp i alle moduser.
■■ Standard for Skjermhjelp er Ingen.
■■ FreeSync forhindrer skjermrivning.
■■ HDMI er som standard PÅ og gråtonet (kan ikke
endres).
■■ DisplayPort er som standard satt til PÅ og kan
slås PÅ/AV ved alle moduser, oppløsninger,
inngangskilder og skjermoppdateringsfrekvenser.
■■ Når FreeSync er aktivert, blir Antibevegelsesvibrering gråtonet.
OSD-oppsett
hh Professional (Profesjonell)
1. nivås meny
2. nivås meny
Beskrivelse
Pro Mode
(Pro-modus)
User (Bruker)
Standardmodus. Alle elementer kan justeres av brukerne.
Reader (Leser)
Alle elementer kan justeres, unntatt Lysstyrke, Kontrast
og Øyesparing.
Cinema (Film)
Alle elementer kan justeres, unntatt Lysstyrke, Kontrast
og Bildeforbedring.
Designer
Alle elementer kan justeres, unntatt Svart justering,
Lysstyrke og Kontrast.
■■ Bruk Opp- og Ned-knappene for å velge og forhåndsvise moduseffekter.
■■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte og bruke modustypen.
Eye Saver
(Øyesparing)
OFF (AV)
ON (PÅ)
HDCR
OFF (AV)
ON (PÅ)
Anti Motion Blur
(Antibevegelsesvib.)
OFF (AV)
ON (PÅ)
Image Enhancement
(Bildeforbedring)
OFF (AV)
Weak (Svak)
Medium (Middels)
Strong (Sterk)
Strongest (Sterkest)
■■ Øyesparing beskytter øynene mot blått lys.
Når Øyesparing er aktivert, justeres skjermens
fargetemperatur til en mer gul tone.
■■ Brukere kan justere Øyesparing i alle moduser.
■■ Når Pro-modus er satt til Leser, må Øyesparing
aktiveres.
■■ HDCR er som standard AV. Brukere kan justere
HDCR i alle moduser.
■■ HDCR forbedrer bildekvaliteten ved å øke kontrasten
i bilder.
■■ Når HDCR er PÅ, blir Lysstyrke gråtonet.
■■ HDCR og Anti-bevegelsesvibrering kan ikke aktiveres
samtidig.
■■ Når HDCR er aktivert, kan ikke Antibevegelsesvibrering aktiveres. og Responstid kan ikke
settes til Raskest.
■■ Lysstyrken kan ikke justeres når Antibevegelsesvibrering er satt til PÅ.
■■ Når Responstid er satt til Raskest, med minst
75 Hz skjermoppdateringsfrekvens, vil Antibevegelsesvibrering aktiveres automatisk.
■■ Når skjermoppdateringsfrekvensen er lavere enn
75 Hz, kan ikke Anti-bevegelsesvibrering aktiveres, og
Responstid kan ikke settes til Raskest.
■■ Når Anti-bevegelsesvibrering er aktivert, kan ikke
HDCR aktiveres og det er gråtonet.
■■ Denne funksjonen anbefales for film, skytespill og
bilspill.
■■ Når FreeSync er aktivert, blir Anti-bevegelsesvibrering
gråtonet.
■■ Bildeforbedring forbedrer bildekanter for å forbedre
konturskarpheten.
■■ Brukere kan justere Bildeforbedring i alle moduser.
2-7
hh Image (Bilde)
1. nivås meny
2./3. nivås meny
Beskrivelse
Brightness
(Lysstyrke)
0-100
■■ Standard lysstyrke er 80.
■■ Brukere kan justere Lysstyrke i modusene Bruker,
Strategispill, Rollespill og Leser.
■■ Lysstyrke blir gråtonet når Anti-bevegelsesvibrering
og HDCR er aktivert.
Contrast
(Kontrast)
0-100
■■ Standard kontrast er 50.
■■ Brukere kan justere Kontrast i alle moduser.
Sharpness
(Skarphet)
0-5
■■ Standard skarphet er 0. Brukere kan justere
Skarphet i alle moduser.
■■ Skarphet forbedrer klarhet og detaljer i bilder.
Color
Temperature
(Fargetemperatur)
Cool (Kjølig)
Normal
Warm (Varm)
Customization
(Tilpassing)
Screen Size
(Skjermstørrelse)
19”
24”
4:3
2-8
■■ Standard fargetemperatur er Normal.
■■ Bruk Opp- og Ned-knappene for å velge og
forhåndsvise moduseffekter.
■■ Trykk Midt-knappen for å bekrefte og bruke
modustypen.
R (0-100)
G (0-100) ■■ Brukere kan justere Fargetemperatur i
Tilpassingsmodus.
B (0-100) ■■ Standard for Tilpassingsmodus er 50/50/50.
■■ Standard skjermstørrelse er 16:9.
■■ Brukere kan justere Skjermstørrelse i alle moduser,
oppløsninger og skjermoppdateringsfrekvenser.
16:9
hh Input Source (Inngangskilde)
1. nivås meny
Beskrivelse
HDMI1
Brukere kan justere Inngangskilde i alle moduser.
HDMI2
DP
OSD-oppsett
hh PIP/PBP
1. nivås meny
2./3. nivås meny
Beskrivelse
OFF (AV)
PIP
Source (Kilde)
HDMI1
HDMI2
DP
PIP Size
(PIP-størrelse)
Small (Liten)
Medium
(Middels)
Large (Stor)
Location
(Plassering)
Oppe til venstre
Oppe til høyre
■■ PIP (bilde i bilde) lar brukerne vise flere
videokilder på én skjerm samtidig.
Ett program vises ved full skjerm samtidig
som ett eller flere andre programmer vises
i innsatte vinduer.
■■ PBP (bilde ved bilde) er en lignende
funksjon, som viser to inngangskilder side
ved side på skjermen.
■■ PIP/PBP er som standard AV.
■■ Skjermveksling lar brukere bytte mellom
primær og sekundær inngangskilde.
■■ Lydveksling lar brukere bytte mellom
primær og sekundær digital lyd lydkilde.
Nede til venstre
Nede til høyre
Display Switch (Skjermveksling)
Audio Switch (Lydveksling)
PBP
Source (Kilde)
HDMI1
HDMI2
DP
Display Switch (Skjermveksling)
Audio Switch (Lydveksling)
2-9
hh Navi Key (Navi-tast)
1. nivås meny 2. nivås meny
Beskrivelse
Opp
■■
■■
■■
■■
■■
OFF (AV)
Brightness (Lysstyrke)
Game Mode (Spillmodus)
Screen Assistance (Skjermhjelp)
Alarm Clock (Alarmklokke)
Input Source (Inngangskilde)
PIP/PBP Mode (PIP-/PBP-modus)
Refresh Rate (Oppdateringsfrekv.)
Ned
OFF (AV)
Brightness (Lysstyrke)
Game Mode (Spillmodus)
Screen Assistance (Skjermhjelp)
Alarm Clock (Alarmklokke)
Input Source (Inngangskilde)
PIP/PBP Mode (PIP-/PBP-modus)
Refresh Rate (Oppdateringsfrekv.)
2-10
Venstre
OFF (AV)
Brightness (Lysstyrke)
Game Mode (Spillmodus)
Screen Assistance (Skjermhjelp)
Alarm Clock (Alarmklokke)
Input Source (Inngangskilde)
PIP/PBP Mode (PIP-/PBP-modus)
Refresh Rate (Oppdateringsfrekv.)
Høyre
OFF (AV)
Brightness (Lysstyrke)
Game Mode (Spillmodus)
Screen Assistance (Skjermhjelp)
Alarm Clock (Alarmklokke)
Input Source (Inngangskilde)
PIP/PBP Mode (PIP-/PBP-modus)
Refresh Rate (Oppdateringsfrekv.)
Opp-knappen er som standard Spillmodus.
Ned-knappen er som standard Skjermhjelp.
Standard for Venstre-knappen er Alarmklokke.
Standard for Høyre-knappen er Inngangskilde.
Alle delene av Navi-tasten kan justeres via
skjermmenyen.
OSD-oppsett
hh Setting (Innstilling)
1. nivås meny
2. nivås meny
Beskrivelse
Language (Språk)
繁體中文
■■ Standard språk er engelsk.
■■ Brukere må trykke Midt-knappen for å bekrefte og bruke
valgt språk.
■■ Språk er en uavhengig innstilling. Brukernes egen
språkinnstilling overstyrer fabrikkstandard. Når brukere
setter Tilbakestill til Ja, vil ikke språket endres.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Flere språk
kommer snart)
Transparency
(Gjennomsiktighet)
0~5
Standard gjennomsiktighet er 0. Brukere kan justere
Gjennomsiktighet i alle moduser.
OSD Time Out
(Tidsavbrudd for
skjermmenyene)
5–30 s
Standard tidsavbrudd for skjermmenyene er 20 s. Brukere
kan justere tidsavbrudd for skjermmenyene i alle moduser.
RGB LED
(RGB-LED)
OFF (AV)
RGB-LED er som standard På. Brukere kan sette RGB-LED
til På eller Av.
Reset
(Tilbakestill)
YES (JA)
ON (PÅ)
NO (NEI)
Brukere kan tilbakestille og gjenopprette innstillingene til
original skjermmenystandard i alle moduser.
2-11
A
Vedlegg
VIKTIG
All informasjon kan endres uten forvarsel.
Spesifikasjoner
Størrelse
80,01 cm
Kurvatur
1800R
Paneltype
VA
Oppløsning
2560 x 1440 ved 144 Hz
Sideforhold
16:9
Lysstyrke (nits)
250
Kontrastforhold
3000:1
Oppdateringsfrekv.
144Hz
Responstid
1 ms (MPRT), 4 ms (GTG)
Inngangsgrensesnitt
I/U
HDMI x 2, DP x 1
■■
■■
■■
■■
■■
Betraktningsvinkler
HDMI 2.0 x 2
Display Port x 1
USB 2.0 type A x 2
USB 2.0 Type B x 1 (for PC til skjerm)
Digital lydutgang x 1
178° (H) , 178° (V)
NTSC
A-2
85%
Overflatebehandling
Visningsfarger
16,7 M
Strømtype
Ekstern adapter
Strømforbruk (typisk.)
Strøminngang
60 W
100–240 V vekselstrøm, 50–60 Hz
Utgangseffekt
12V
Justering (vipping)
Justering (høyde)
Kensington-lås
5A
-5° ~ 20°
0–130 mm
Ja
VESA-montering
Mål (B x H x D)
■■ Platetype: 100 x 100 mm
■■ Skruetype: M4x10 mm
▶▶ Tråddiameter: 4mm
▶▶ Gjengestigning: 0,7mm
▶▶ Gjengelengde: 10mm
612 × 555,8 × 379,3 mm
Nettovekt
Omgivelser
Antirefleks
7,3 kg (16,10 lb)
Drift
Temperatur: 0 til 40 °C
Fuktighet: 20 til 90 %, ikke-kondenserende
Høyde: 0–5000 m
Lagring
Temperatur: -20 til 60 °C
Fuktighet: 10 til 90 %, ikke-kondenserende
Vedlegg
Forhåndsinnstilte visningsmoduser
Oppløsning
HDMI1
HDMI2
DP
640 x 480 ved 60Hz
V
V
V
640 x 480 ved 72Hz
V
V
V
640 x 480 ved 75 Hz
V
V
V
720 x 400 ved 70 Hz
V
V
V
800 x 600 ved 56Hz
V
V
V
800 x 600 ved 60Hz
V
V
V
800 x 600 ved 72Hz
V
V
V
800 x 600 ved 75 Hz
V
V
V
1024 x 768 ved 60Hz
V
V
V
1024 x 768 ved 70Hz
V
V
V
1024 x 768 ved 75 Hz
V
V
V
1440 x 900 ved 60 Hz
V
V
V
1280 x 1024 ved 60Hz
V
V
V
1280 x 1024 ved 75 Hz
V
V
V
1680 x 1050 ved 60 Hz
V
V
V
1680 x 1050 ved 144Hz
V
V
V
1920 x 1080 ved 60Hz
V
V
V
1920 x 1080 ved 144 Hz
V
V
V
2560 x 1440 ved 60Hz
V
V
V
2560 x 1440 ved 144 Hz
V
V
V
A-3
Feilsøking
Strøm-LED-lampen er slått av.
■■ Trykk skjermens strømknapp på nytt.
■■ Kontroller at skjermens strømkabel er riktig tilkoblet.
Intet bilde.
■■
■■
■■
■■
Kontroller at datamaskinens skjermkort er riktig installert.
Kontroller datamaskinen og skjermen er koblet til stikkontakt og slått på.
Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet.
Systemet kan være i ventemodus. Trykk en tast for å aktivere skjermen.
Skjermbildet er ikke riktig størrelse eller sentrert.
Se Forhåndsinnstilte skjermmoduser for å stille inn datamaskinen til en innstilling
som passer til skjermen.
Ingen Plug and Play.
A-4
■■ Kontroller at skjermens strømkabel er riktig tilkoblet.
■■ Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet.
■■ Kontroller at datamaskinen og skjermkortet er Plug and Play-kompatible.
Ikonene, skrifttypen eller skjermen er utydelige, uklare eller har
fargeproblemer.
■■
■■
■■
■■
■■
Unngå å bruke videoforlengelseskabler.
Juster lysstyrke og kontrast.
Juster RGB-farger eller fargetemperatur.
Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet.
Se etter bøyde pinner på kontakten til signalkabelen.
Skjermen begynner å blinke eller viser bølger.
■■ Endre oppdateringsfrekvensen for å samsvare med skjermens egenskaper.
■■ Oppdater driverne til skjermkortet.
■■ Hold skjermen borte fra elektriske enheter som kan forårsake
elektromagnetisk interferens (EMI).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement