MSI Optix MAG321CURV monitor Ръководство за употреба

MSI Optix MAG321CURV monitor Ръководство за употреба | Manualzz

Серия Optix

LCD монитор

Optix MAG321CURV (3DA2)

Optix MAG322CQRV (3DA4)

ii

Съдържание

Съобщение за авторски права и търговски марки ��������������������������������������������� iii

Редакция ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� iii

Техническа поддръжка������������������������������������������������������������������������������������������ iii

Инструкции за безопасност ���������������������������������������������������������������������������������� iv

CE съвместимост �������������������������������������������������������������������������������������������������� vi

Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения ����������������������������������� vi

Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� vii

Информация за химични субстанции ����������������������������������������������������������������� vii

1.

Начало

............................................................... 1-1

Съдържание на пакета �������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Инсталиране на стойката на монитора ������������������������������������������������������������ 1-3

Настройка на монитора ������������������������������������������������������������������������������������� 1-4

Общ преглед на монитора ��������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Свързване на монитора към компютър ������������������������������������������������������������ 1-7

2.

Настройка на екранното меню

......................... 2-1

Клавиш Navi �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2

Настройка на екранното меню чрез клавиша Navi ������������������������������������������ 2-6

Приложение

..........................................................A-1

Технически характеристики ������������������������������������������������������������������������������� A-2

Готови режими на дисплея �������������������������������������������������������������������������������� A-4

Отстраняване на неизправности ���������������������������������������������������������������������� A-6

Предговор iii

ii

Предговор

Съобщение за авторски права и търговски марки

Авторско право © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Всички права запазени� Използваното лого на MSI е регистрирана търговска марка на Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Всички други споменати марки и имена може да са търговски марки на съответните им собственици� Няма гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито подразбиращи се� MSI си запазва правото да прави промени в този документ без предизвестие�

Редакция

Редакция

V1�0

Дата

2019/06

Техническа поддръжка

Ако има проблем с Вашия продукт и не можете да намерите решение в това ръководство, моля свържете се с мястото, от което сте закупили оборудването, или с местния дистрибутор� Можете също така да посетите https://www�msi�com/support/ за допълнителни напътствия� iii

iv

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно и задълбочено тези инструкции за безопасност�

Всички предупреждения на устройството или в ръководството на потребителя трябва да се спазват�

Оставете обслужването и ремонта на квалифициран персонал�

Запазете ръководството на потребителя, предоставено заедно с продукта, за бъдещи справки�

За да предотвратите пожар или токов удар, дръжте това устройство далеч от влага и висока температура�

Поставете устройството на стабилна, равна повърхност преди да го монтирате�

Уверете се, че напрежението е в рамките на безопасното и че е настроено правилно на стойност 100~240V преди включване на устройството в електрически контакт� Не махайте предпазителя на заземяването от контакта� Устройството да се включва само в заземен електрически контакт�

Винаги изваждайте захранващия кабел или изключвайте контакта, ако няма да използвате устройството известно време, за да постигнете нулева консумация на енергия�

Вентилаторът на устройството се използва за въздушна конвекция и да се предотврати прегряване на устройството� Не покривайте вентилатора�

Не оставяйте устройството в неконтролирана среда с температура на съхранение над 60

O

C или под -20

O

C, което може да повреди устройството�

ЗАБЕЛЕЖКА: Максималната работна температура е около 40

O

C�

При почистване на устройството, уврете се, че сте изключили контакта�

Използвайте по-скоро мека кърпа отколкото промишлен почистващ препарат, за да почистите устройството� Никога не изливайте течност в отвора� Това може да доведе до повреда на устройството или до токов удар�

Предговор v

iv

Предговор

Поставете захранващия кабел там където няма риск той да бъде настъпен�

Не поставяйте предмети върху захранващия кабел�

Винаги дръжте силни магнити или електрически обекти далеч от устройството�

В случай на някоя от следните ситуации, устройството трябва да се

Захранващият кабел или щепселът е повреден�

Течност е проникнала вътре в устройството�

Устройството е било изложено на влага�

Устройството не работи добре или не можете да го накарате да работи като следвате инструкциите в ръководството на потребителя�

Устройството е било изпуснато и повредено�

Има очевидни признаци, че устройството е счупено�

Характеристики на екологичен продукт

Намалена консумация на енергия по време на работа и в режим на готовност�

Ограничена употреба на вещества, вредни за околната среда и здравето�

Лесно демонтиране и може да се рециклира�

Намалено използване на природни ресурси чрез насърчаване на рециклирането�

Удължен живот на продукта благодарение на лесно надграждане�

Намалено количество твърди отпадъци, благодарение на политиката за обратно приемане�

Политика за опазване на околната среда

Продуктът е създаден, така че да е възможно частите му да бъдат използвани повторно и да се рециклират� Те не трябва да се изхвърлят след края на живота на продукта�

Потребителите трябва да се свържат с оторизирано пункт за събиране на отпадъци при рециклиране или изхвърляне на излезли от употреба продукти�

Посетете уеб сайта на MSI и открийте най-близкия до Вас дистрибутор, за да получите повече информация относно рециклирането�

Потребителите могат също да се свържат с нас на имейл gpcontdev@ msi�com, когато искат да получат информация за правилното изхвърляне, връщане обратно, рециклиране и демонтиране на продукти на MSI� v

★ Предупреждение! Прекалената употреба на екрани може да окаже влияние върху зрението Ви�

★ Препоръки:

1�

Правете 10-минутна почивка на всеки 30 минути екранно време�

2�

Деца под 2-годишна възраст не трябва да имат достъп до екрани�

Екранното време за деца над 2-годишна възраст трябва да се ограничи до по-малко от един час на ден�

vi

CE съвместимост

Това устройство изпълнява изискванията на Директива на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост (2014/30/ЕС), Съоръжения за ниско напрежение (2014/35/ЕС), Директива за енергийно-свързани продукти

(2009/125/ЕО) и Директивата за ограничението на опасните вещества (2011/65/

ЕС)�

Този продукт е тестван и отговаря на хармонизираните стандарти за информационно технологично оборудване съгласно директивите в официалния журнал на ЕС�

Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство "Class B", съгласно част 15 от правилника на ФКК� Целта на тези критерии е да осигурят приемлива защита срещу вредни интерференции в жилищни инсталации� Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да предизвика вредни смущения в радиовръзките� Все пак, няма гаранция, че при някоя конкретна инсталация няма да се появи интерференция� Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от начините, посочени по-долу:

Да преориентира или премести антената на приемника�

Увеличете разстоянието между оборудването и приемника�

Включете оборудването в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът�

Свържете се с дистрибутора или с опитен радио/телевизионен техник за помощ�

Бележка 1

Промените или модификациите, които не са одобрени изрично от страната, отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да използва това оборудване�

Бележка 2

Екранираните кабели и захранващият кабел за променлив ток, ако има такива, трябва да са в рамките на ограниченията за емисии�

Устройството е в съответствие с раздел 15 от Правилата на ФКК� Работата му е обект на следните две условия:

1� Устройството да не причинява вредна интерференция�

2� Устройството да приема всякаква интерференция, включително и такава, която може да причини нежелано действие�

Предговор vii

vi

Предговор

Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване

Съгласно Директива 2012/19/ЕС на Европейския Парламент и на

Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, продукти на "електрическо и електронно оборудване" вече не може да се изхвърлят като битови отпадъци и производителите на включеното електронно оборудване ще бъдат задължени да приемат обратно такива продукти в края на живота им�

Информация за химични субстанции

В съответствие със законите за химичните субстанции, като например регламента

EU REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета),

MSI предоставя информация за химичните субстанции в продукти: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vii

1

Начало

Тази глава предоставя информация за процедурите по настройка на хардуера� Когато свързвате устройства, внимавайте как ги държите�

Използвайте заземената каишка за ръка, за да избегнете статично електричество�

ВАЖНО

Илюстрациите са само за справка� Външният вид на Вашия монитор може да варира�

Не използвайте остри предмети върху монитора�

1-2

Съдържание на пакета

1� Монитор

2� Стойка

3� Основа на стойка с болт

4� Токов адаптер и захранващ кабел

5� HDMI кабел

6� DisplayPort кабел

7� USB upstream кабел (разрешава USB портовете на монитора)

8� Ръководство за бърз старт

9� Гаранционна карта

* Свържете се с мястото на покупка или с местния дистрибутор, ако някои от елементите са повредени или липсват�

* Съдържанието на пакета може да варира според държавата�

Начало

1-3

1-2

Начало

Инсталиране на стойката на монитора

1� Напаснете стойката към монитора�

2� Прикрепете стойката с болтовете за стойката�

3� Свържете основата към стойката и затегнете болтовете на основата, за да закрепите основата�

ВАЖНО

Поставете монитора върху мека, защитена повърхност, за да избегнете надраскване на панела на дисплея�

1

1-3

2

3

1-4

Настройка на монитора

Този монитор е проектиран за максимален комфорт при гледане, благодарение на възможностите за настройка�

ВАЖНО

Избягвайте да докосвате панела, когато настройвате монитора�

-5

O

20

O

130mm

Начало

1-5

1-4

Начало

Общ преглед на монитора

9 9

3 4 4 5

10

6 7 8

1-5

1

2

1

2

3

Бутон за захранване

Клавиш Navi

Жак за захранване

1-6

4

5

6

7

HDMI порт

DisplayPort

Порт USB Type-C (за Optix MAG321CURV)

Този порт поддържа режим DisplayPort Alternate (DP Alt) и захранване до 5V/3A (15W)� Служи единствено за пренос на видеосигнал и не поддържа пренос на данни�

Порт USB Type B Upstream

За USB Upstream кабел�

ВАЖНО

Проверете пакета на USB

Upstream кабела и го свържете към компютъра и монитора� Когато този кабел е свързан, портовете

USB Type A Downstream на монитора ще са готови за употреба�

Към монитор

Към компютър

Вход за слушалки

8

9

Порт USB Type A Downstream

10

Kensington заключване

Начало

1-7

1-6

Начало

Свързване на монитора към компютър

1� Изключете компютъра си�

2� Свържете HDMI/DisplayPort кабела от монитора към компютъра�

3� Монтирайте токовия адаптер и захранващия кабел на монитора� (Фигура А)

4� Свържете токовия адаптер към контакта на монитора� (Фигура B)

5� Включете захранващия кабел в електрическата мрежа� (Фигура C)

6� Включете монитора� (Фигура D)

7� Изберете своя Входен сигнал в екранното меню и включете компютъра�

B

A

C

1-7

D

Настройка на екранното меню

Тази глава съдържа важна информация за настройката на екранното меню�

ВАЖНО

Цялата информация е обект на промяна без предизвестие�

2

2-2

Клавиш Navi

Мониторът е снабден с клавиш Navi, многопосочно управление, което спомага при навигация в екранното меню�

Клавиш Navi

Настройка на екранното меню

2-3

2-2

Настройка на екранното меню

Настройките по подразбиране на клавиша Navi са както следва:

Клавиш Navi Бърз клавиш

(Когато екранното меню е ИЗКЛ.)

Среден бутон

Основно меню на екранното меню

Optix MAG321CURV

Основни операции

(Когато екранното меню е

ВКЛ.)

■ За влизане в подменюта

■ Потвърждение на избор или настройка

Optix MAG322CQRV

Нагоре

Надолу

Game Mode

(Режим за игри)

Screen Assistance

(Помощ за екрана)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка�

■ Натиснете бутон наляво, за да отмените визуализацията и да излезете�

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка�

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход�

■ Избор на функционални менюта и елементи

■ Позволява настройка нагоре в стойностите на функциите

■ Избор на функционални менюта и елементи

■ Позволява настройка надолу в стойностите на функциите

2-3

2-4

Клавиш Navi Бърз клавиш

Наляво

Надясно

(Когато екранното меню е ИЗКЛ.)

Alarm Clock

(Будилник)

Input Source

(Източник на входен сигнал)

Optix MAG321CURV

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете бутоните нагоре и надолу за избор�

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход�

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете бутоните нагоре и надолу за избор�

■ Натиснете бутона наляво за изход

Основни операции

(Когато екранното меню е

ВКЛ.)

■ Избор на функционални менюта и елементи

■ Изход от текущото меню

■ Избор на функционални менюта и елементи

■ За влизане в подменюта

Optix MAG322CQRV

Настройка на екранното меню

2-5

2-4

Настройка на екранното меню

Потребителите може да влязат в екранното меню за персонализиране на бързите клавиши на клавиша Navi�

Още опции за бързи клавиши са налични по-долу�

Опции на бързите клавиши на клавиша Navi

Brightness

(Яркост)

Операции

■ Натиснете средния бутон за запис на стойността и изход�

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка�

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход�

PIP/PBP ■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка�

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход�

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете десния бутон за включване и левия бутон за изключване на Скорост на опресняване�

2-5

Настройка на екранното меню чрез клавиша Navi

Натиснете средния бутон на клавиша Navi за стартиране на основното меню на екранното меню� Използвайте бутоните нагоре, надолу, наляво и надясно, за да настроите желаните функционални менюта, за да отговарят на личните Ви предпочитания�

Optix MAG321CURV

2-6

Optix MAG322CQRV

Настройка на екранното меню

2-7

2-6

Настройка на екранното меню h

GAMING (ИГРИ)

Меню от 1-во ниво

Game Mode

(Режим за игри)

Night Vision

(Нощен режим)

Response Time

(Време за реакция)

Anti Motion

Blur (Против размазване от движение)

(за Optix

MAG322CQRV)

Zero Latency

(Нулево закъснение)

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

Меню от второ/трето ниво Описание

User (Потребител)

FPS

Racing (Състезание)

RTS

RPG

Режим по подразбиране� Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите�

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим�

OFF (ИЗКЛ�)

Normal (Нормално)

Strong (Силно)

Strongest (Най-силно)

Изкуствен интелект

Normal (Нормално)

Тази функция оптимизира яркостта на фона и се препоръчва за FPS игри�

Fast (Бързо)

Fastest (Най-бързо)

(ИЗКЛ�)

(ВКЛ�)

(ИЗКЛ�)

(ВКЛ�)

Location

(Местоположение)

OFF (ИЗКЛ�)

ON (ВКЛ�)

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

■ Потребителите може да настройват Време за реакция във всеки режим�

■ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията Против размазване от движение�

■ Време за реакция трябва да е Бързо след като функцията Против размазване от движение е забранена�

■ Яркост не може да се регулира, когато

Против размазване от движение е ВКЛ�

■ Когато функцията Против размазване от движение е разрешена, HDCR и Яркост не може да се разрешат и стават сиви�

■ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията Против размазване от движение�

■ Опцията Против размазване от движение ще е сива, докато Adaptive Sync или PIP/

PBP е ВКЛ�

■ Опцията 1:1 за Размер на екрана ще бъде сива, докато Против размазване от движение е ВКЛ�

■ Нулево закъснение е ВКЛ� по подразбиране�

■ Нулево закъснение за намаляване на тайминга на пропускателната способност на сигнала�

■ Потребителите може да настройват

Скорост на опресняване във всеки режим�

■ Местоположение на скорост на опресняване по подразбиране е Ляво долу� Местоположението може да се регулира в екранното меню� Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете Вашето Местоположение на скорост на опресняване�

■ Този монитор следва и работи с готовата настройка Скорост на опресняване на екрана на операционната система�

2-7

2-8

Меню от 1-во ниво

Alarm Clock

(Будилник)

Screen

Assistance

(Помощ за екрана)

Меню от второ/трето ниво

Location

(Местоположение)

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

OFF (ИЗКЛ�)

15:00

30:00

45:00

60:00

Няма

00:01~99:59

Описание

■ Потребителите може да настройват

Будилник във всеки режим�

■ След настройка на часа, натиснете средния бутон за активиране на таймера�

■ Местоположение на будилник по подразбиране е Ляво горе� Потребителите може да изберат своето собствено местоположение�

■ Потребителите може да настройват

Помощ на екрана във всеки режим�

■ Настройката по подразбиране на Помощ на екрана е Няма�

Adaptive Sync

(Адаптивно синхронизиране)

(за Optix

MAG322CQRV)

(ИЗКЛ�)

(ВКЛ�)

■ Адаптивно синхронизиране предотвратява разкъсване на екрана�

■ Настройката по подразбиране на

DisplayPort или HDMI е ВКЛ� и може да се регулира на ВКЛ�/ИЗКЛ� във всеки режим, при всяка разделителна способност и скорост на опресняване на екрана�

■ Опциите Против размазване от движение,

PIP/PBP и 1:1 за Размер на екрана ще бъдат сиви, когато е разрешена опцията

Адаптивно синхронизиране�

Настройка на екранното меню

2-9

2-8

Настройка на екранното меню h

Professional (Професионален режим)

Меню от 1-во ниво

Pro Mode

(Професионален режим)

Eye Saver

(Защита на очите)

HDCR

Anti Motion Blur

(Против размазване от движение)

(за Optix

MAG322CQRV)

Image

Enhancement

(Подобрение на изображението)

Меню от второ ниво

Описание

User (Потребител) Режим по подразбиране� Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Reader (Читател)

Cinema (Кино)

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Designer (Дизайнер)

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите�

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим�

(ИЗКЛ�)

(ВКЛ�)

(ИЗКЛ�)

(ВКЛ�)

(ИЗКЛ�)

(ВКЛ�)

OFF (ИЗКЛ�)

Weak (Слабо)

Medium (Средно)

Strong (Силно)

Strongest

(Най-силно)

■ Защита на очите защитава очите Ви от синята светлина� Когато е разрешена, функцията

Защита на очите регулира температурата на екрана до по-жълт цвят�

■ Потребителите може да настройват Защита на очите във всеки режим�

■ Когато е Професионален режим е Читател, задължително се разрешава Защита на очите�

■ Настройката по подразбиране на HDCR е ИЗКЛ�

Потребителите може да настройват HDCR във всеки режим�

■ HDCR подобрява качеството на изображението като увеличава контраста на изображенията�

■ Когато HDCR е ВКЛ�, функцията Яркост ще е сива�

■ HDCR и Против размазване от движение не може да са разрешени едновременно�

■ Яркост не може да се регулира, когато Против размазване от движение е ВКЛ�

■ Когато функцията Против размазване от движение е разрешена, HDCR и Яркост не може да се разрешат и стават сиви�

■ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията Против размазване от движение�

■ Опцията Против размазване от движение ще е сива, докато Адаптивно синхронизиране или

PIP/PBP е ВКЛ�

■ Опцията 1:1 за Размер на екрана ще бъде сива, докато Против размазване от движение е ВКЛ�

■ Подобрение на изображението подобрява ръбовете на изображението, за да подобри остротата�

■ Потребителите може да настройват

Подобрение на изображението във всеки режим�

2-9

2-10 h

Image (Образ)

Меню от 1-во ниво

Brightness

(Яркост)

Contrast

(Контраст)

Sharpness

(Рязкост)

Color

Temperature

(Цветова температура)

Screen Size

(Размер на екрана)

Меню от второ/трето ниво

0-100

0-100

0-5

Cool (Студени цветове)

Normal (Нормално)

Warm (Топли цветове)

Customization

(Персонализиране)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Optix MAG321CURV 19”

24”

4:3

16:9

Optix MAG322CQRV Авт�

4:3

16:9

1:1

Описание

■ Потребителите може да регулират Яркост в режими Потребител, RTS, RPG и Читател�

■ Функцията Яркост става сива, когато е разрешен режим Против размазване от движение, HDR или HDCR� (HDR само за Optix

MAG321CURV)

■ Настройката по подразбиране на Контраст е

50�

■ Потребителите може да настройват Контраст във всеки режим�

■ Настройката по подразбиране на Рязкост е 0�

Потребителите може да настройват Яркост във всеки режим�

■ Разкост подобрява яснотата и детайлите на изображенията�

■ Функцията Цветова температура по подразбиране е Нормална�

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите�

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим�

■ Потребителите може да регулират Цветова температура в Режим за персонализиране�

■ Настройката по подразбиране на Режим за персонализиране е 50/50/50�

■ Настройката по подразбиране на Размер на екрана е 16:9�

■ Потребителите може да регулират Размер на екрана във всеки режим, при всяка разделителна способност и при всяка скорост на опресняване�

■ Настройката по подразбиране за Размер на екрана е Авт�

■ Опциите Против размазване от движение и

Нулево закъснение ще бъдат сиви, когато

Размер на екрана е 1:1�

■ Ако потребителите зададат Размер на екрана да бъде 1:1 и после разрешат PIP, Размер на екрана ще стане Авт� и опцията 1:1 ще стане сива�

■ Опцията 1:1 ще стане сива, когато е разрешен режим PIP, Против размазване от движение или Adaptive Sync�

■ Опцията Размер на екрана ще стане сива, когато е разрешен режим PBP� h

Input Source (Източник на входен сигнал)

Меню от 1-во ниво

HDMI1

HDMI2

DP

Порт Type-C (за Optix MAG321CURV)

Описание

Потребителите може да настройват Източник на воден сигнал във всеки режим�

Настройка на екранното меню

2-11

2-10

Настройка на екранното меню h

PIP/PBP

Меню от 1-во ниво

OFF (ИЗКЛ�)

PIP

Меню от второ/трето ниво

PBP

Source (Източник) HDMI1

HDMI2

DP

Порт Type-C

(за Optix

MAG321CURV)

PIP размер

Location

(Местоположение)

Малък

Средно

Голям

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

Display Switch

(Превключване на дисплея)

Audio Switch (Превключване на звука)

Source (Източник) HDMI1

HDMI2

DP

Порт Type-C

(за Optix

MAG321CURV)

Display Switch

(Превключване на дисплея)

Audio Switch (Превключване на звука)

Описание

■ PIP (Картина в картината) позволява на потребителите едновременно да показват множество източници на видео на един екран� Една програма се показва на цял екран, а друга или няколко други програми се показват на вътрешния прозорец�

■ PBP (Картина до картината) прилича на функцията, която показва два източника на входен сигнал на екрана един до друг�

■ Настройката PIP/PBP по подразбиране е ИЗКЛ�

■ Превключване на дисплеи позволява на потребителите да превключват между основни и вторични източници на входен сигнал�

■ Превключване на звук позволява на потребителите да превключват между основни и вторични източници на цифров аудиосигнал�

2-11 h

Navi Key (Клавиш Navi)

Меню от 1-во ниво

Нагоре/ Надолу/

Наляво/ Надясно

Меню от второ ниво

OFF (ИЗКЛ�)

Brightness (Яркост)

Game Mode (Режим за игри)

Screen Assistance

(Помощ за екрана)

Alarm Clock (Будилник)

Input Source

(Източник на входен сигнал)

PIP/PBP

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

Описание

■ Настройката по подразбиране на бутона нагоре е Режим за игри�

■ Настройката по подразбиране на бутона надолу е Помощ за екрана�

■ Настройката по подразбиране на бутона наляво е Будилник�

■ Настройката по подразбиране на бутона надясно е Източник на входен сигнал�

■ Всички елементи на клавиша Navi може да се регулират чрез екранното меню�

2-12 h

Setting (Настройка)

Меню от 1-во ниво

Език

Меню от второ ниво

Transparency

(Прозрачност)

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Скоро ще бъдат налични още езици)

0~5

OSD Time Out

(Таймаут на екранното меню)

RGB LED

Reset

(Нулиране)

5-30s

OFF (ИЗКЛ�)

ON (ВКЛ�)

YES (ДА)

NO (НЕ)

Описание

■ Фабричната настройка по подразбиране на Език е Английски�

■ Потребителите може да натиснат средния бутон, за да потвърдят и приложат настройката

Език�

■ Език е независима настройка� Настройката за езика на потребителите ще замести фабричната настройка по подразбиране� Когато потребителите зададат Нулиране да бъде Да,

Език няма да се промени�

Настройката по подразбиране на Прозрачност е 0�

Потребителите може да настройват Прозрачност във всеки режим�

Настройката по подразбиране Таймаут на екранното меню е 20s� Потребителите може да настройват Таймаут на екранното меню във всеки режим�

Настройката по подразбиране на RGB LED е Вкл�

Потребителите може да регулират RGB LED на

Вкл� или Изкл�

Потребителите може да нулират и възстановят настройките на оригиналната Настройка по на екранното меню във всеки режим�

Настройка на екранното меню

PB

Приложение

ВАЖНО

Цялата информация е обект на промяна без предизвестие�

A

Технически характеристики

A-2

Модел

Размер

Извивка

Тип панел

Разделителна способност

Пропорции

Яркост (нитове)

Яркост: Захранване USB

Type-C

Optix MAG321CURV

(3DA2)

3840 x 2160 при 60Hz

80,01 cm

1500R

VA

16:9

300

Optix MAG322CQRV

(3DA4)

2560 x 1440 при 144Hz

Контрастно съотношение

Скорост на опресняване

Време за реакция

Входен интерфейс

I/O

Ъгли на гледане sRGB / DCI-P3 *

Повърхностна обработка

Цветове на екрана

Тип захранване

Производител на адаптера

Консумация на енергия

(стандартно)

Вход за захранването

Изход за захранване

Регулиране (наклон)

Регулиране (Височина)

Kensington заключване

■ 0~79% : 5V/3A

■ 80~89% : 5V/2A

■ 90~100% : 5V/1A

2500:1

AC 100-240V, 50-60Hz

19V 4,74A

-5° ~ 20°

0 ~ 130mm

Да

3000:1

60Hz 144Hz

4 ms (GTG)

HDMI x2, DP x1, Type-C x1

1ms (MPRT)

HDMI x2, DP x1

■ USB 2�0 Type A x 2

■ USB Type-C (DP Alt Mode) x 1 (захранване до 5V/3A

(15W))

■ USB 3�0 Type B x 1 (за компютър към монитор)

■ Жак за слушалки x 1

■ USB 2�0 Type A x 2

■ USB 3�0 Type B x 1 (за компютър към монитор)

■ Жак за слушалки x 1

178°(х�) , 178°(в�)

96,6% / 77�0% 99,1% / 78,9%

Против отблясъци

16,7M

Външен адаптер

Asian Power Devices Inc�, Модел: DA-90J19

53W 50W

Приложение

A-3

A-2

Приложение

Модел

VESA монтаж

Размери (Ш x В x Д)

Нетно тегло

Среда Работна

Памет

Optix MAG321CURV

(3DA2)

Optix MAG322CQRV

(3DA4)

■ Тип платка: 100 x 100mm

■ Тип болт: M4 x 12mm

▶ Диаметър на резбата: 4mm

▶ Дължина на стъпката: 12mm

710 x 513,6 x 266,5 mm

7,0 kg

■ Температура: от 0℃ до 40℃

■ Влажност: 20% до 90% без кондензация

■ Надморска височина: 0 ~ 5000m

■ Температура: от -20℃ до 60℃

■ Влажност: 10% до 90% без кондензация

* Въз основа на тестови стандарти CIE1976�

A-3

A-4

Готови режими на дисплея

Разделителна способност

640x480 при 60Hz при 66Hz при 72Hz при 75Hz при 70Hz 720x400

800x600 при 56Hz при 60Hz при 72Hz при 75Hz при 75Hz 832x624

1024x768

1152x864

1280x720

1280x768

1280x800

1280x960 при 60Hz при 70Hz при 75Hz при 75Hz при 60Hz при 60Hz при 60Hz при 60Hz

1280x1024 при 60Hz при 75Hz

1360x768

1366x768

1440x900 при 60Hz при 60Hz при 60Hz

1600x1200 при 60Hz

1680x1050 при 60Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix MAG321CURV

(3DA2)

HDMI DP / Type-C

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix MAG322CQRV

(3DA4)

HDMI / DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

Приложение

A-5

A-4

Приложение

Разделителна способност

1920x1080 при 60Hz при 100Hz при 120Hz при 144Hz

2560x1440 при 60Hz при 120Hz при 144Hz

3840x2160 при 30Hz при 60Hz

Optix MAG321CURV

(3DA2)

HDMI DP / Type-C

V V

V V

Optix MAG322CQRV

(3DA4)

HDMI / DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A-5

A-6

Отстраняване на неизправности

LED индикаторът е изключен.

■ Натиснете бутона на захранването на монитора отново�

■ Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно�

Няма картина.

■ Проверете дали видеокартата на компютъра е инсталирана правилно�

■ Проверете дали компютърът и мониторът са свързани към електрическата мрежа и включени�

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно�

■ Компютърът може да е в режим В готовност� Натиснете произволен клавиш, за да активирате монитора�

Изображението на екрана не е с правилната големина или не е центрирано.

Вижте Готови режими на дисплея за задаване на компютърна настройка, подходяща за показване на монитора�

Няма Plug & Play.

■ Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно�

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно�

■ Проверете дали компютърът и видеокартата са съвместими с Plug &

Play�

Иконите, шрифтовете или екраните са неясни, размазани и имат проблеми с цветовете.

■ Избягвайте използване на удължително кабели за видео�

■ Настройте яркостта и контрастта�

■ Регулирайте RGB цветовете или направете фина настройка на температурата�

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно�

■ Проверете за огънати щифтове на конектора на сигналния кабел�

Мониторът започва да мига и се виждат черти.

■ Променете скоростта на опресняване, за да отговаря на възможностите на Вашия монитор�

■ Актуализирайте драйверите за Вашата видеокарта�

■ Дръжте монитора далеч от електрически устройства, които може да причинят електромагнитна интерференция (EMI)�

Приложение

PB

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals