MSI Optix MAG321CURV monitor Kasutusjuhend

MSI Optix MAG321CURV monitor Kasutusjuhend
Optix-sarja
LCD-monitori
Optix MAG321CURV (3DA2)
Optix MAG322CQRV (3DA4)
Sisältö
Tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitus������������������������������������������������������������������iii
Revisio��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Tekninen tuki�����������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Turvallisuusohjeet���������������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE-vaatimustenmukaisuus�������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto������������������������������������������������������vi
WEEE-lausunto������������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Kemikaaliyhdisteiden tiedot������������������������������������������������������������������������������������vii
1. Näin pääset alkuun��������������������������������������������� 1-1
Pakkauksen sisältö���������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Monitorin jalustan asentaminen��������������������������������������������������������������������������� 1-3
Monitorin säätäminen������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4
Monitorin yleiskatsaus������������������������������������������������������������������������������������������ 1-5
Monitorin liittäminen tietokoneeseen�������������������������������������������������������������������� 1-7
2. OSD-asetus�������������������������������������������������������� 2-1
ii
Navi Key��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
OSD-asetus Navi Key -näppäimellä��������������������������������������������������������������������� 2-6
Liite������������������������������������������������������������������������ A-1
Tekniset tiedot������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Esiasetetut näyttötilat�������������������������������������������������������������������������������������������A-4
Vianetsint����������������������������������������������������������������������������������������������������������A-6
Johdanto
Tekijänoikeus- ja tavaramerkkiilmoitus
Tekijänoikeudet © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Käytetty MSIlogo on Micro-Star Int’l Co., Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut merkit ja mainitut
nimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä. Mitään takuuta tietojen tarkkuudesta
tai täydellisyydestä ei anneta suoraan tai epäsuorasti. MSI pidättää oikeuden tehdä
muutoksia tähän asiakirjaan ilman edeltävää ilmoitusta.
Revisio
Revisio
V1.0
Päivämäärä
2019/06
Tekninen tuki
Jos tuotteessa ilmenee ongelma, jota et saa ratkaistuksi ohjekirjan avulla, ota yhteyttä
ostopaikkaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Vaihtoehtoisesti siirry osoitteeseen
https://www.msi.com/support/ saadaksesi lisäopastusta.
iii
Turvallisuusohjeet
◙◙
◙◙
◙◙
Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi.
Kaikki laitteessa ja käyttöohjeessa mainitut varoitukset tulee huomioida.
Turvaudu huollossa ainoastaan pätevään henkilöstöön.
Säilytä toimitukseen sisältyvä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.
Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, pidä tämä laite etäällä kosteudesta
ja korkeasta lämpötilasta.
Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen asennusta.
iv
◙◙
◙◙
Varmista, että virran jännite on turvarajojen sisäpuolella ja 100–240 V:n
rajoissa, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan. Älä ota pistokkeen
suojamaadoitusnastaa pois käytöstä. Laite tulee kytkeä maadoitettuun
pistorasiaan.
Irrota virtajohto virrankulutuksen vähentämiseksi aina pistorasiasta, jos
laitetta ei käytetä tiettynä aikana.
Laitteen tuuletusaukko on tuuletusilman kiertoa varten järjestelmän
ylikuumenemisen estämiseksi. Älä peitä tuuletusaukkoa.
Älä jätä laitetta ilmastoimattomaan ympäristöön, jossa säilytyslämpötila on yli
60OC tai alle -20OC, koska se voi vahingoittaa laitetta.
HUOMAUTUS: Maksimikäyttölämpötila on noin 40OC.
Kun puhdistat laitteen, varmista, että irrotat pistokkeen pistorasiasta. Puhdista
laite pehmeällä liinalla, älä käytä teollisia kemikaaleja. Älä koskaan kaada
laitteen aukkoihin nestettä. Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai
sähköisku.
Johdanto
Aseta virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. Älä aseta mitään
virtajohdon päälle.
Pidä vahvasti magneettiset tai sähköiset esineet pois laitteen läheisyydestä.
Anna seuraavassa kuvatuissa tilanteissa laite huoltohenkilöstön
tarkastettavaksi:
◙◙ Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
◙◙ Laitteen sisään on päässyt nestettä.
◙◙ Laite on altistunut kosteudelle.
◙◙ Laite ei toimi oikein tai et saa laitetta toimimaan käyttöohjeessa kuvatun
mukaisesti.
◙◙ Laite on pudonnut ja vahingoittunut.
◙◙ Laitteessa on näkyviä murtumisen merkkejä.
Vihreän tuotteen ominaisuudet
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Pienentynyt energiankulutus käytössä ja valmiustilassa
Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden rajoitettu käyttö
Helposti purettavissa ja kierrätettävissä
Luonnonvarojen pienentynyt käyttö kierrätystä rohkaisemalla
Pidentynyt tuotteen elinkaari helppojen päivitysten avulla
Vähentynyt kiinteän jätteen tuotanto takaisinottokäytännön ansiosta
Ympäristöpolitiikka
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Tuote on suunniteltu mahdollistamaan osien uudelleen käytön ja
kierrätyksen, jolloin laitetta ei tarvitse heittää pois sen käyttöiän päätyttyä.
Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun paikalliseen keräyspisteeseen
käyttöiän lopun saavuttaneiden tuotteiden kierrättämiseksi ja
hävittämiseksi.
Vieraile MSI:n web-sivustolla paikallistaaksesi lähimmän jakelijan, jolta
saat lisätietoja kierrätyksestä.
Käyttäjät voivat myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa
gpcontdev@msi.com saadakseen lisätietoja MSI-tuotteiden oikeasta
hävittämisestä, takaisinotosta, kierrätyksestä ja hajottamisesta.
★ Varoitus! Näytön liikakatselu vaikuttaa näköön.
★ Suositukset:
1. Pidä aina 10 minuutin tauko 30 minuutin ruutuajan jälkeen.
2. Alle 2-vuotiaille lapsille ei tule antaa ruutuaikaa. 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille
lapsille ruutuaika tulee rajoittaa alle tuntiin päivässä.
v
CE-vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskevan,
Neuvoston jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
direktiivin (2014/30/EU), Matalajännitedirektiivin (2014/35/EU), ErPdirektiivin (2009/125/EC) ja RoHS-direktiivin (2011/65/EU) vaatimusten mukaisia.
Tämä tuote on testattu ja sen on havaittu olevan niiden informaatiotekniikkalaitteita
koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukainen, jotka on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
FCC-B; radiotaajuushäiriöitä
koskeva lausunto
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän Class B -luokan
digitaalisen laitteen rajat FCC:n määräysten osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot
on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä. Tämä laite
tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu
tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle.
Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television
vastaanottamiseen. Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja, opastetaan laitteen
käyttäjää ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:
vi
■■
■■
■■
■■
Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon.
Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty.
Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- ja tv-asentajalta.
Huomautus 1
Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän
valtuudet käyttää tätä laitetta.
Huomautus 2
Suojattuja liitäntäjohtoja ja AC-virtajohtoa on käytettävä sallittujen häiriönpäästörajojen
puitteissa.
Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:
1. tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
2. tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö,
joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa.
Johdanto
WEEE-lausunto
Euroopan unionin (EU) sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin 2012/19/EU mukaisesti "sähkö- ja elektroniikkalaitteita" ei
saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai
elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän
päättyessä.
Kemikaaliyhdisteiden tiedot
Kemikaaliyhdisteasetusten, kuten EU:n REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006), mukaisesti MSI kertoo tietoja tuotteissa olevista
kemikaaliyhdisteistä osoitteessa:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Näin pääset alkuun
Tästä kappaleesta löydät tiedot kiintolevyn asetustoimenpiteistä. Kun liität
laitteita, ole varovainen laitteiden kanssa ja käytä maadoitettua rannehihnaa
staattisen sähkön välttämiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
•
Kuvat ovat vain viitteellisiä. Monitorin ulkoasu voi poiketa niistä.
Älä kosketa monitoria terävillä esineillä.
Pakkauksen sisältö
1. Monitori
2. Jalusta
3. Jalustan alusta ja ruuvi
4. Verkkolaite ja virtajohto
5. HDMI-kaapeli
6. DisplayPort-kaapeli
7. USB Upstream -kaapeli (monitorin USB-porttien käyttöön ottamiseksi)
8. Pikaopas
9. Takuukortti
* Ota yhteys liikkeeseen, josta ostit tuotteen, tai paikalliseen jälleenmyyjään, jos jokin
osa on vahingoittunut tai puuttuu.
* Pakkauksen sisältö voi vaihdella maan mukaan.
1-2
Näin pääset alkuun
Monitorin jalustan asentaminen
1. Kiinnitä jalusta monitoriin.
2. Kiristä jalusta jalustan ruuveilla
3. Liitä alusta jalustaan ja kiristä alustan ruuvi kiinnittääksesi alustan.
TÄRKEÄÄ
Aseta monitori pehmeälle, suojatulle pinnalle välttääksesi näyttöpaneelin
naarmuuntumisen.
1
1-3
2
3
Monitorin säätäminen
Tämä monitori on suunniteltu maksimoimaan katsomismukavuutesi säädettävillä
ominaisuuksillaan.
TÄRKEÄÄ
Vältä näyttöpaneelin koskettamista, kun säädät monitoria.
O
O
-5 20
130mm
1-4
Näin pääset alkuun
Monitorin yleiskatsaus
9
3
4
4
9
5
10
6
7
8
1-5
2
1
1
Virtapainike
2
Navigointinäppäin
3
Virtaliitäntä
4
HDMI-portti
5
DisplayPort
6
USB Type-C -portti (Optix MAG321CURV)
7
USB Type B Upstream
-portti
Tämä portti tukee DisplayPort Alternate (DP Alt) -tilaa ja
enintään 5 V / 3 A (15 W) virrran tuottoa. Se kantaa ainoastaan
videosignaaleita eikä tue datalähetystoimintoa.
USB Upstream -kaapelia
varten.
TÄRKEÄÄ
Paikanna pakkauksesta
USB Upstream -kaapeli ja
liitä se tietokoneeseen ja
monitoriin. Kun kaapeli on
liitetty, monitorin USB Type
A Downstream -portit ovat
käyttövalmiita.
1-6
8
Kuulokeliitäntä
9
USB Type A Downstream -portti
10
Kensington-lukko
Monitoriin
Tietokoneeseen
Näin pääset alkuun
Monitorin liittäminen tietokoneeseen
1. Kytke tietokone pois päältä.
2. Liitä HDMI/DisplayPort-kaapeli monitorista tietokoneeseen.
3. Kokoa monitorin verkkolaite ja virtajohto. (Kuva A)
4. Liitä verkkolaite monitorin virtaliitäntään. (Kuva B)
5. Liitä virtajohto seinäpistorasiaan. (Kuva C)
6. Kytke monitori päälle. (Kuva D)
7. Valitse OSD-valikosta tulolähde ja kytke tietokone päälle.
B
C
1-7
A
D
2
OSD-asetus
Tämä luku tarjoaa sinulle olennaiset tiedot OSD:n asettamisesta.
TÄRKEÄÄ
Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Navi Key
Monitorissa on Navi Key -näppäin, monisuuntainen ohjain, jonka avulla voi navigoida
kuvaruutua (OSD) -valikossa.
Navi Key
2-2
OSD-asetus
Navi Key -näppäimen oletusasetukset ovat seuraavat.
Navigointinäppäin
Keskipainike
Hot Key
Perustoiminnat
(Kun OSD-valikko on Pois)
(Kun OSD-valikko on
Päällä)
OSD-päävalikko
■■ Alivalikkoihin
siirtyminen
■■ Valinnan tai
asetuksen
vahvistaminen
Optix MAG321CURV
Optix MAG322CQRV
2-3
Up (Ylös)
Game Mode (Pelitila)
■■ Paina keskipainiketta
vahvistaaksesi
valinnan ja
poistuaksesi.
■■ Säädä painamalla
Ylös- ja Alaspainikkeita
■■ Paina Vasenpainiketta peruaksesi
esikatselun ja
poistuaksesi
käyttämättä
tilatehostetta.
■■ Toimintovalikkojen
ja kohteiden
valitseminen
■■ Ylöspäin säätöjen
salliminen
toimintoarvoissa
Down (Alas)
Screen Assistance
(Näyttöavustus)
■■ Paina keskipainiketta
vahvistaaksesi
valinnan ja
poistuaksesi.
■■ Säädä painamalla
Ylös- ja Alaspainikkeita
■■ Paina vasenta
painiketta peruaksesi
esikatselun ja
poistuaksesi.
■■ Toimintovalikkojen
ja kohteiden
valitseminen
■■ Alaspäin säätöjen
salliminen
toimintoarvoissa
Navigointinäppäin
Hot Key
Perustoiminnat
(Kun OSD-valikko on Pois)
(Kun OSD-valikko on
Päällä)
Left (Vasen)
Alarm Clock
(Herätyskello)
■■ Paina keskipainiketta
vahvistaaksesi
valinnan ja
poistuaksesi.
■■ Paina Ylös- ja
Alas-painikkeita
valitaksesi.
■■ Paina Vasenpainiketta peruaksesi
esikatselun ja
poistuaksesi-
■■ Toimintovalikkojen
ja kohteiden
valitseminen
■■ Poistuminen
nykyisestä valikosta
Right (Oikea)
Input Source
(Tulolähde)
■■ Paina keskipainiketta
vahvistaaksesi
valinnan ja
poistuaksesi.
■■ Paina Ylös- ja
Alas-painikkeita
valitaksesi.
■■ Paina Vasenpainiketta
poistuaksesi
■■ Toimintovalikkojen
ja kohteiden
valitseminen
■■ Alivalikkoihin
siirtyminen
Optix MAG321CURV
2-4
Optix MAG322CQRV
OSD-asetus
Käyttäjät voivat siirtyä OSD-valikkoon mukauttamaan omia Navi Key Hot Key
-valintojaan.
Alla lisää Hot Key -valintoja.
Navi Key Hot Key -valinnat
Toiminnat
Brightness
(Kirkkaus)
■■ Paina Keskipainiketta tallentaaksesi arvon
ja poistuaksesi.
■■ Säädä painamalla Ylös- ja Alas-painikkeita
■■ Paina vasenta painiketta peruaksesi
esikatselun ja poistuaksesi.
PIP/PBP
■■ Paina keskipainiketta vahvistaaksesi
valinnan ja poistuaksesi.
■■ Säädä painamalla Ylös- ja Alas-painikkeita
■■ Paina vasenta painiketta peruaksesi
esikatselun ja poistuaksesi.
Refresh Rate
(Virkistystaajuus)
■■ Paina keskipainiketta vahvistaaksesi
valinnan ja poistuaksesi.
■■ Paina Oikea-painiketta kytkeäksesi
Virkistystaajuuden päälle ja Vasenpainiketta kytkeäksesi sen pois päältä.
2-5
OSD-asetus Navi Key -näppäimellä
Paina Navi Keyn keskinäppäintä käynnistääksesi kuvaruutu (OSD) -valikon
päävalikon. Viritä haluttuihin toimintovalikkoihin Ylös-, Alas-, Vasen-, Oikeapainikkeilla tarpeittesi mukaan.
Optix MAG321CURV
2-6
Optix MAG322CQRV
OSD-asetus
hh GAMING (PELAAMINEN)
1. tason valikko
2./3. tason valikko
Kuvaus
Game Mode
(Pelitila)
User (Käyttäjä)
Oletustila. Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
FPS
Racing (Kilpa-ajo)
RTS
Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
RPG
■■ Valitse ja esikatsele tilatehosteita Ylös- tai Alas-painikkeilla.
■■ Paina Keski-painiketta vahvistaaksesi ja käyttääksesi tilatyyppiä.
Night Vision
(Yönäkö)
OFF (POIS)
Normal (Normaali)
Strong (Voimakas)
Strongest (Voimakkain)
Tämä toiminto optimoi taustan kirkkauden ja se on
suositeltava FPS-peleille.
A.I.
Response Time
(Vasteaika)
Normal (Normaali)
Fast (Nopea)
Fastest (Nopein)
Anti Motion Blur
(Liikesumeuden
esto) (Optix
MAG322CQRV)
Zero Latency
(Nollaviive)
(POIS)
(PÄÄLLÄ)
(POIS)
(PÄÄLLÄ)
Refresh Rate
Location
(Virkistystaajuus) (Sijainti)
Vasen ylä
Oikea ylä
Vasen ala
Oikea ala
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLE)
■■ Käyttäjät voivat säätää vasteaikaa kaikissa
tiloissa.
■■ Vasteaika näkyy himmennettynä, kun
liikesumeuden esto on käytössä.
■■ Vasteaika on asetettava Nopea-tilaan, kun
liikesumeuden esto otetaan pois käytöstä.
■■ Kirkkautta ei voi säätää, kun liikesumeuden
esto on asetettu PÄÄLLE.
■■ Kun liikesumeuden esto on käytössä, HDCR:ää
ja Kirkkautta ei voi ottaa käyttöön ja ne näkyvät
himmennettyinä.
■■ Vasteaika näkyy himmennettynä, kun
liikesumeuden esto on käytössä.
■■ Liikesumeuden esto näkyy himmennettynä, kun
Mukautuva synkronointi tai PIP/PBP on asetettu
PÄÄLLE.
■■ 1:1-näyttökoko näkyy himmennettynä, kun
liikesumeuden esto on käytössä.
■■ Nollaviiveen oletus on PÄÄLLÄ.
■■ Nollaviive auttaa pienentämään
signaalitehoajoitusta.
■■ Käyttäjät voivat säätää virkistystaajuutta
kaikissa tiloissa.
■■ Oletus-virkistystaajuussijainti on vasen ala.
Sijaintia voi säätää OSD-valikossa. Vahvista
ja ota virkistystaajuuden sijainti käyttöön
painamalla Keski-painiketta.
■■ Tämä monitori seuraa ja toimii
käyttöjärjestelmän esiasetetulla näytön
virkistystaajuudella.
2-7
1. tason valikko
2./3. tason valikko
Kuvaus
Alarm Clock
(Herätyskello)
Location
(Sijainti)
■■ Käyttäjät voivat säätää herätyskelloa kaikissa
tiloissa.
■■ Paina ajan asettamisen jälkeen Keski-painiketta
aktivoidaksesi ajastimen.
■■ Oletus-herätyskellon sijainti on Vasen ylä.
Käyttäjät voiva valita oman sijainnin.
Vasen ylä
Oikea ylä
Vasen ala
Oikea ala
POIS
15:00
30:00
00:01–
99:59
45:00
60:00
Screen
Assistance
(Näyttöavustus)
2-8
Adaptive Sync
(Mukautuva
synkronointi)
(Optix
MAG322CQRV)
OFF (Ei mitään)
(POIS)
(PÄÄLLÄ)
■■ Käyttäjät voivat säätää näyttöavustusta kaikissa
tiloissa.
■■ Näyttöavustuksen oletus on Ei mitään.
■■ Mukautuva synkronointi estää näytön repeilyä.
■■ DisplayPort tai HDMI on oletuksena PÄÄLLÄ
ja ne voidaan asettaa PÄÄLLE/POIS kaikissa
tiloissa, kaikissa resoluutioissa, kaikilla
tulolähteillä ja kaikilla virkistystaajuuksilla.
■■ Liikesumeuden esto, PIP/PBP ja 1:1-näyttökoko
näkyvät himmennettyinä, jos Mukautuva
synkronointi on käytössä.
OSD-asetus
hh Professional (Ammattimainen)
1. tason valikko
2. tason valikko
Kuvaus
Pro Mode (Protila)
User (Käyttäjä)
Oletustila. Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
Reader (Lukija)
Cinema (Elokuva)
Designer
(Suunnittelija)
Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
■■ Valitse ja esikatsele tilatehosteita Ylös- tai Alas-painikkeilla.
■■ Paina Keski-painiketta vahvistaaksesi ja käyttääksesi tilatyyppiä.
Eye Saver
(Silmiensäästäjä)
(POIS)
(PÄÄLLÄ)
HDCR
(POIS)
(PÄÄLLÄ)
Anti Motion Blur
(Liikesumeuden
esto) (Optix
MAG322CQRV)
(POIS)
(PÄÄLLÄ)
Image
OFF (POIS)
Enhancement
Weak (Heikko)
(Kuvanparannus)
Medium (Keskitaso)
Strong (Voimakas)
Strongest
(Voimakkain)
■■ Silmiensäästäjä suojaa silmiäsi siniseltä valolta.
Käyttöön otettuna Silmiensäästäjä säätää näytön
värilämpötilan keltaisemmaksi hehkuksi.
■■ Käyttäjät voivat säätää Silmiensäästäjää kaikissa
tiloissa.
■■ Kun Pro-tilaksi on asetettu Lukija,
Silmiensäästäjän käyttöönotto on pakollinen.
■■ HDCR-oletus on POIS. Käyttäjät voivat säätää
HDCR:ää kaikissa tiloissa.
■■ HDCR-parantaa kuvanlaatua suurentamalla
kuvien kontrastia.
■■ Kun HDCR on asetettu PÄÄLLE, Kirkkaus näkyy
himmennettynä.
■■ HDCR:ää ja Liike-epäterävyyden estoa ei voi ottaa
käyttöön samanaikaisesti.
■■ Kirkkautta ei voi säätää, kun liikesumeuden esto
on asetettu PÄÄLLE.
■■ Kun liikesumeuden esto on käytössä, HDCR:ää
ja Kirkkautta ei voi ottaa käyttöön ja ne näkyvät
himmennettyinä.
■■ Vasteaika näkyy himmennettynä, kun
liikesumeuden esto on käytössä.
■■ Liikesumeuden esto näkyy himmennettynä, kun
Mukautuva synkronointi tai PIP/PBP on asetettu
PÄÄLLE.
■■ 1:1-näyttökoko näkyy himmennettynä, kun
liikesumeuden esto on otettu käyttöön.
■■ Kuvanparannus korostaa kuvan reunoja niiden
terävyyden parantamiseksi.
■■ Käyttäjät voivat säätää Kuvanparannusta kaikissa
tiloissa.
2-9
hh Image (Kuva)
1. tason valikko
2./3. tason valikko
Kuvaus
Brightness
(Kirkkaus)
0-100
■■ Käyttäjät voivat säätää kirkkautta
Käyttäjä-, RTS-, RPG- ja Lukijatilassa.
■■ Kirkkaus näkyy himmennettynä, kun
liikesumeuden esto, HDR tai HDCR
on otettu käyttöön. (HDR vain mallille
Optix MAG321CURV)
Contrast
(Kontrasti)
0-100
■■ Oletuskontrasti on 50
■■ Käyttäjät voivat säätää Kontrastia
kaikissa tiloissa.
Sharpness
(Terävyys)
0-5
■■ Terävyyden oletus on 0. Käyttäjät
voivat säätää Terävyyttä kaikissa
tiloissa.
■■ Terävyys parantaa kuvien selkeyttä
ja yksityiskohtia.
Cool (Viileä)
■■ Värilämpötilan oletus on Normaali.
■■ Valitse ja esikatsele tilatehosteita
Ylös- tai Alas-painikkeilla.
■■ Paina Keski-painiketta
vahvistaaksesi ja käyttääksesi
tilatyyppiä.
■■ Käyttäjät voivat säätä Värilämpötilaa
Mukauttaminen-tilassa.
■■ Mukauttaminen-tilan oletus on
50/50/50.
Color
Temperature
(Värilämpötila)
Normal (Normaali)
Warm (Lämmin)
Customization
(Mukauttaminen)
2-10
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
Screen Size
(Näytön koko)
Optix
MAG321CURV
19”
24”
4:3
16:9
Optix
MAG322CQRV
■■ Näytön koon oletus on 16:9.
■■ Käyttäjät voivat säätää Näytön
kokoa kaikissa tiloissa, kaikilla
kuvatarkkuuksilla ja millä tahansa
virkistystaajuudella.
Auto
■■ Näytön koon oletus on
(Automaattinen)
Automaattinen.
■■ Liikesumeuden esto ja Nollaviive
4:3
näkyvät himmennettyinä, kun näytön
16:9
kooksi on asetettu 1:1.
1:1
■■ Jos käyttäjät asettavat näytön
kooksi 1:1 ja sitten ottavat käyttöön
PIP-ominaisuuden, näytön koko
nollataan automaattiseksi ja 1:1
näkyy himmennettynä.
■■ 1:1 näkyy himmennettynä, kun PIP,
liikesumeuden esto tai Mukautuva
synkronointi on otettu käyttöön.
■■ Näytön koko näkyy himmennettynä,
kun PBP on otettu käyttöön.
OSD-asetus
hh Input Source (Tulolähde)
1. tason valikko
Kuvaus
HDMI1
Käyttäjät voivat säätää Tulolähdettä kaikissa tiloissa.
HDMI2
DP
Type-C (Optix
MAG321CURV)
hh PIP/PBP
1. tason valikko
2./3. tason valikko
OFF (POIS)
PIP
Source
(Lähde)
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C (Optix
MAG321CURV)
PIP Size
(PIP-koko)
Small (Pieni)
Medium
(Keskitaso)
Large (Suuri)
Location
(Sijainti)
Vasen ylä
Oikea ylä
Vasen ala
Oikea ala
Display Switch (Näyttökytkin)
Audio Switch (Audiokytkin)
PBP
Source
(Lähde)
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C (Optix
MAG321CURV)
Display Switch (Näyttökytkin)
Audio Switch (Audiokytkin)
Kuvaus
■■ PIP (Picture in Picture) antaa käyttäjien
näyttää samanaikaisesti useita
videolähteitä yhdellä näytöllä. Yksi
ohjelma näkyy koko näytöllä samaan
aikaan, kun yhtä tai useita ohjelmia
näytetään upotetuissa ikkunoissa.
■■ PBP (Picture by Picture) on vastaava
ominaisuus, jolla näytetään kahta
tulolähdettä näytöllä vierekkäin.
■■ PIP/PBP-oletus on POIS.
■■ Näyttökytkin antaa käyttäjien
vaihtaa ensisijaisten ja toissijaisten
tulolähteiden välillä.
■■ Audiokytkin antaa käyttäjien vaihtaa
ensisijaisten ja toissijaisten digitaalisten
audiolähteiden välillä.
2-11
hh Navi Key (Navigointinäppäin)
1. tason valikko
2. tason valikko
Kuvaus
Ylös / Alas /
Vasen / Oikea
OFF (POIS)
■■
■■
■■
■■
■■
Brightness (Kirkkaus)
Game Mode (Pelitila)
Screen Assistance
(Näyttöavustus)
Alarm Clock (Herätyskello)
Ylös-painikkeen oletus on Pelitila.
Alas-painikkeen oletus on Näyttöavustus.
Vasen-painikkeen oletus on Herätyskello.
Oikea-painikkeen oletus on Tulolähde.
Kaikkia Navi Key -kohteita voi säätää
OSD-valikolla.
Input Source (Tulolähde)
PIP/PBP
Refresh Rate (Virkistystaajuus)
hh Setting (Asetus)
1. tason valikko
2. tason valikko
Kuvaus
Language (Kieli)
繁體中文
■■ Kielen tehtaan oletusasetus on englanti.
■■ Käyttäjien on painettava Keski-painiketta
kieliasetuksen vahvistamiseksi ja käyttöön
ottamiseksi.
■■ Kieli on itsenäinen asetus. Käyttäjän oma
kieliasetus ohittaa tehtaan oletuksen. Kun
käyttäjä asettaa Nollaa-valinnan Kyllä-tilaan,
kieltä ei muuteta.
English
Français
Deutsch
2-12
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
Türkçe
(Lisää kieliä tulossa pian)
Transparency
(Läpinäkyvyys)
0–5
Läpinäkyvyyden oletus on 0. Käyttäjät voivat
säätää Läpinäkyvyyttä kaikissa tiloissa.
OSD Time
Out (OSDaikakatkaisu)
5–30 s
OSD:n aikakatkaisun oletus on 20 s. Käyttäjät
voivat säätää OSD:n aikakatkaisua kaikissa
tiloissa.
OFF (POIS)
RGB LED -oletus on Päällä. Käyttäjät voivat
säätää RGB LED -tila Päälle tai Pois.
RGB LED
ON (PÄÄLLE)
Reset (Nollaa)
YES (KYLLÄ)
NO (EI)
Käyttäjät voivat nollata ja palauttaa asetuksia
alkuperäiseen OSD-oletukseen kaikissa tiloissa.
A
Liite
TÄRKEÄÄ
Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tekniset tiedot
Malli
Optix MAG321CURV
(3DA2)
Koko
Optix MAG322CQRV
(3DA4)
31,5 inch
Kaarevuus
1500R
Paneelityyppi
Resoluutio
2560 x 1440 @ 144Hz
Kuvasuhde
16:9
Kirkkaus (nit)
300
Kirkkaus: USB Type-C
-virransyöttö
Kontrastisuhde
Virkistystaajuus
Vasteaika
Tuloliittymä
A-2
VA
3840 x 2160 @ 60 Hz
I/O
■■ 0–79 %: 5 V / 3 A
■■ 80–89 %: 5 V / 2A
■■ 90–100 %: 5 V / 1A
2500:1
60Hz
144 Hz
4 ms (GTG)
1 ms (MPRT)
HDMI x2, DP x1,
Type-C x1
HDMI x2, DP x1
■■ USB 2.0 Tyyppi A x 2
■■ USB Type-C (DP Alt
Mode) x 1 (Enintään
5 V / 3 A (15 W)
virransyöttö)
■■ USB 3.0 Type B x 1
(PC:stä näyttöön)
■■ Kuulokeliitin x 1
■■ USB 2.0 Tyyppi A x 2
■■ USB 3.0 Type B x 1
(PC:stä näyttöön)
■■ Kuulokeliitin x 1
Katsomiskulmat
sRGB / DCI-P3*
3000:1
178° (V) , 178° (P)
96,6% / 77,0%
Pintakäsittely
99,1% / 78,9%
Heijastuksenesto
Näyttövärit
16,7 M
Virtatyyppi
Ulkoinen verkkolaite
Verkkolaitteen valmistaja
Virrankulutus (tyypillinen)
Virtatulo
Virtalähtö
Asian Power Devices Inc., Malli: DA-90J19
53W
50W
AC 100–240 V, 50–60 Hz
19V
4,74A
Säätö (Kallistus)
-5° - 20°
Säätö (Korkeus)
0 - 130mm
Kensington-lukko
Kyllä
Liite
Malli
Optix MAG321CURV
(3DA2)
VESA-kiinnitys
Mitat (L x K x S)
Nettopaino
Ympäristö
Optix MAG322CQRV
(3DA4)
■■ Levytyyppi: 100 x 100 mm
■■ Ruuvityyppi: M4 x 12mm
▶▶ Kierteen halkaisija: 4mm
▶▶ Kierteen syvyys: 0,7mm
▶▶ Kierteen pituus: 12mm
710 x 513,6 x 266,5 mm
7,0 kg (15,42 lb)
Käyttölämpötila
■■ Lämpötila: 0–40 °C
■■ Kosteus: 20–90 %, kondensoitumaton
■■ Korkeus: 0 - 5 000 m
Muisti
■■ Lämpötila: -20–60 °C
■■ Kosteus: 10–90 %, kondensoitumaton
* Perustuu CIE1976-testistandardeihin.
A-3
Esiasetetut näyttötilat
Resoluutio
640x480
A-4
Optix MAG321CURV
(3DA2)
Optix MAG322CQRV
(3DA4)
HDMI
DP / Type-C
HDMI / DP
@ 60 Hz
V
V
V
@ 66 Hz
V
V
@ 72 Hz
V
V
@ 75 Hz
V
V
V
720x400
@ 70 Hz
V
800x600
@ 56 Hz
V
V
@ 60 Hz
V
V
@ 72Hz
V
V
@ 75 Hz
V
V
V
832x624
@ 75Hz
V
V
V
1024x768
@ 60 Hz
V
V
V
@ 70 Hz
V
V
@ 75 Hz
V
V
V
1152x864
@ 75 Hz
V
V
V
1280x720
@ 60 Hz
V
V
V
1280x768
@ 60 Hz
V
V
1280x800
@ 60 Hz
V
V
1280x960
@ 60 Hz
V
V
1280x1024
@ 60 Hz
V
V
V
V
V
@ 75 Hz
V
1360x768
@ 60 Hz
V
1366x768
@ 60 Hz
1440x900
@ 60 Hz
V
V
1600x1200
@ 60 Hz
V
V
1680x1050
@ 60 Hz
V
V
V
V
V
V
V
Liite
Resoluutio
1920x1080
2560x1440
3840x2160
@ 60 Hz
Optix MAG321CURV
(3DA2)
Optix MAG322CQRV
(3DA4)
HDMI
DP / Type-C
HDMI / DP
V
V
V
@ 100 Hz
V
@ 120 Hz
V
@ 144 Hz
V
@ 60 Hz
V
V
V
@ 120 Hz
V
@ 144 Hz
V
@ 30 Hz
V
V
@ 60 Hz
V
V
A-5
Vianetsintä
Virran LED-merkkivalo ei pala.
■■ Paina monitorin virtapainiketta uudelleen.
■■ Tarkista onko monitorin virtakaapeli liitetty oikein.
Ei kuvaa.
■■
■■
■■
■■
Tarkista, onko tietokoneen näytönohjain asennettu oikein.
Tarkista, onko tietokone ja monitori liitetty pistorasiaan ja kytketty päälle.
Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
Tietokone voi olla valmiustilassa. Paina mitä tahansa näppäintä
aktivoidaksesi monitorin.
Näytön kuva ei ole oikean kokoinen tai oikein keskitetty.
Katso kohdasta Esiasetetut näyttötilat kuinka tietokone asetetaan tilaan, joka on
sopiva monitorin näytettäväksi.
Ei Plug & Play -ominaisuutta.
A-6
■■ Tarkista onko monitorin virtakaapeli liitetty oikein.
■■ Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
■■ Tarkista ovatko tietokone ja näytönohjain Plug & Play -yhteensopivia.
Kuvakkeet, fontti tai näyttö ovat epäselviä, sumeita tai niissä on
väriongelmia.
■■
■■
■■
■■
■■
Vältä video-jatkojohtojen käyttämistä.
Säädä kirkkautta ja kontrastia.
Säädä RGB-väriä tai viritä värilämpötilaa.
Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
Tarkista, onko signaalikaapelin liittimessä taipuneita nastoja.
Monitori alkaa välkkyä tai siinä näkyy aaltoilua.
■■ Muuta virkistystaajuus vastaamaan monitorin ominaisuuksia.
■■ Päivitä näytönohjaimen ohjaimet.
■■ Pidä monitori etäällä sähkölaitteista, jotka voivat aiheuttaa
sähkömagneettista häiriötä (EMI).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement