MSI Optix MAG321CURV monitor Lietotāja rokasgrāmata

MSI Optix MAG321CURV monitor Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz

Optix sērija

LCD monitors

Optix MAG321CURV (3DA2)

Optix MAG322CQRV (3DA4)

ii

Saturs

Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm ������������������������������������������������������ iii

Pārskatīšana ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� iii

Tehniskais atbalsts �������������������������������������������������������������������������������������������������� iii

Drošības instrukcijas ����������������������������������������������������������������������������������������������� iv

CE atbilstība ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ vi

FCC-B Radiofrekvences traucējumu paziņojums ��������������������������������������������������� vi

WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) paziņojums ���������������� vii

Informācija par ķīmiskajām vielām ������������������������������������������������������������������������� vii

1.

Darba uzsākšana

................................................ 1-1

Komplekta saturs ������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Monitora statīva uzstādīšana �������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Monitora noregulēšana ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-4

Monitora pārskats ������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Monitora pievienošana datoram ��������������������������������������������������������������������������� 1-7

2.

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

................................ 2-1

Navigācijas taustiņš ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2

Ekrāna izvēlnes iestatīšana, izmantojot navigācijas taustiņu ������������������������������� 2-6

Pielikums

...............................................................A-1

Specifikācijas �������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2

Iepriekš iestatītie displeja režīmi ���������������������������������������������������������������������������A-4

Kļūdu novēršana ��������������������������������������������������������������������������������������������������A-6

Priekšvārds iii

ii

Priekšvārds

Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm

Autortiesības © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Visas tiesības paturētas� Izmantotais MSI logotips ir Micro-Star Int 'l Co�, Ltd� reģistrēta preču zīme� Visas citas minētās preču zīmes un nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes� Netiek izteikta vai netieši norādīta garantija attiecībā uz precizitāti vai pabeigtību� MSI patur tiesības veikt izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma�

Pārskatīšana

Pārskatīšana

V1�0

Datums

2019/06

Tehniskais atbalsts

Ja rodas problēmas ar produktu un, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu, nav iespējams rast risinājumu, lūdzu, sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju� Vai arī, lūdzu, apmeklējiet https://www�msi�com/support/, lai saņemtu papildu norādījumus� iii

iv

Drošības instrukcijas

Rūpīgi un pilnībā izlasiet drošības norādījumus�

Jāievēro visi drošības pasākumi un brīdinājumi, kas norādīti uz ierīces vai lietotāja rokasgrāmatā�

Apkopi uzticiet kvalificētam personālam�

Saglabājiet iepakojumā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu turpmākai atsaucei�

Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, neturiet ierīci mitrumā un augstā temperatūrā�

Pirms ierīces uzstādīšanas novietojiet to uz drošas plakanas virsmas�

Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai strāvas spriegums ir drošības robežās un ir pareizi noregulēts līdz 100 - 240V vērtībai� Neatspējojiet kontaktdakšas aizsargzemējuma kontaktu� Ierīcei jābūt savienotai ar iezemētu strāvas kontaktligzdu�

Vienmēr atvienojiet strāvas vadu vai izslēdziet sienas kontaktligzdu, ja ierīce noteiktu laiku netiek izmantota, lai sasniegtu nulles enerģijas patēriņu�

Ierīces ventilatoru izmanto gaisa konvekcijai un ierīces pārkaršanas novēršanai�

Nenosedziet ventilatoru�

Neatstājiet ierīci nekondicionētā vidē ar uzglabāšanas temperatūru augstāku par

60

O

C vai zemāku par -20

O

C, kas var sabojāt ierīci�

PIEZĪME� Maksimālā darbības temperatūra ir aptuveni 40

O

C�

Tīrot ierīci, izņemiet kontaktdakšu� Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu, nevis rūpniecisku ķīmisku vielu� Nekad nelejiet atverē šķidrumu, jo tas var sabojāt ierīci vai izraisīt elektrošoku�

Priekšvārds v

iv

Priekšvārds

Novietojiet strāvas vadu tā, lai cilvēki tam nekāptu virsū� Nenovietojiet jebkādus priekšmetus uz strāvas vada�

Nekad neturiet ierīces tuvumā spēcīgus magnētiskos vai elektriskos objektus�

Ja rodas kāda no tālāk norādītajām situācijām, lūdziet ierīci pārbaudīt servisa personālam�

Ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša�

Ierīcē ir iekļuvis šķidrums�

Ierīce ir tikusi pakļauta mitruma iedarbībai�

Ierīce nedarbojas labi vai arī to nevar izmantot atbilstoši lietotāja rokasgrāmatai�

Ierīce ir nokritusi un bojāta�

Ierīcei ir acīmredzami salūzusi�

Zaļā produkta raksturojums

Samazināts enerģijas patēriņš darba un gaidstāves režīmos

Ierobežots videi un veselībai kaitīgo vielu pielietojums

Viegli demontējama un pārstrādājama

Samazināta dabas resursu izmantošana, izmantojot izejvielu otrreizējo pārstrādi

Ilgāks produkta kalpošanas laiks, ņemot vērā vienkāršu atjaunināšanas procesu

Samazināts cieto atkritumu daudzums, īstenojot atpakaļpieņemšanas politiku�

Vides politika

Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, un to nevajadzētu izmest kalpošanas laika beigās�

Lietotājiem jāsazinās ar vietējo autorizēto savākšanas punktu otrreizējai pārstrādei un jāiznīcina nolietotie produkti�

Apmeklējiet MSI tīmekļa vietni un atrodiet tuvumā esošu izplatītāju, lai iegūtu papildinformāciju par otrreizējo pārstrādi�

Lietotāji var ar mums sazināties pa e-pastu gpcontdev@msi�com, lai iegūtu informāciju par MSI produktu pareizu likvidēšanu, atpakaļpieņemšanu, otrreizēju pārstrādi un izjaukšanu� v

★ Brīdinājums� Pārmērīga ekrānu izmantošana var ietekmēt redzi�

★ Ieteikumi�

1�

Paņemiet 10 minūšu pārtraukumu katrās 30 ekrāna laika minūtēs�

2�

Bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, nedrīkst izmantot ekrānu� Bērniem no 2 gadu vecuma ekrāna laiks ir jāierobežo līdz mazāk nekā vienai stundai dienā�

vi

CE atbilstība

Šī ierīce atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (2014/30/ES), Zemsprieguma Direktīvā (2014/35/ES),

EP direktīvā (2009/125/EK) un RoHS Direktīvā (Direktīvā par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās) (2011/65/ES)�

Šis produkts ir pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu saskaņotajiem standartiem attiecībā uz informācijas tehnoloģiju iekārtām, kas publicēti saskaņā ar Eiropas Savienības

Oficiālā Vēstneša direktīvām�

FCC-B Radiofrekvences traucējumu paziņojums

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B� kategorijas digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15� daļu� Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās�

Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukciju rokasgrāmatu, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus� Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi nradīsies kādā noteiktā instalācijā� Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina novērst

šos kaitējumus kādā no tālāk norādītajiem veidiem�

Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu�

Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju�

Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs�

Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/ televīzijas speciālistu�

1. paziņojums

Veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas atbildīgās iestādes, kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja tiesības ekspluatēt šo ierīci�

2. paziņojums

Lai ievērotu emisijas robežvērtības, jāizmanto ekranēti saskarnes kabeļi un maiņstrāvas vads, ja tāds ir�

Ierīce atbilst FCC noteikumu 15� daļai� Lietošanai ir noteikti divi tālāk norādīti nosacījumi:

1� šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un

2� šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt nevēlamas darbības�

Priekšvārds vii

vi

Priekšvārds

WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) paziņojums

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (Direktīva 2012/19/EK) “elektrisko un elektronisko iekārtu” produktus vairs nevar izmest kā sadzīves atkritumus, un aptverto elektronisko iekārtu ražotājiem ir pienākums pieņemt atpakaļ

šādus produktus to derīguma laika beigās�

Informācija par ķīmiskajām vielām

Saskaņā ar ķīmisko vielu noteikumiem, piemēram, ES REACH regulu (kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr� 1907/2006), MSI sniedz informāciju par ķīmiskajām vielām produktos vietnē: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vii

Darba uzsākšana

Šajā nodaļā sniegta informācija par aparatūras uzstādīšanas procedūrām�

Savienojot ierīces, uzmanīgi turiet ierīces, un izmantojiet zemētu rokas locītavas siksnu, lai izvairītos no statiskās elektrības�

SVARĪGI!

Attēli ir norādīti tikai kā atsauces� Monitora izskats var atšķirties�

Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus uz monitora�

1

1-2

Komplekta saturs

1� Monitors

2� Statīvs

3� Statīva pamatne ar skrūvi

4� Strāvas adapteris un strāvas kabelis

5� HDMI kabelis

6� DisplayPort kabelis

7� USB augšupstraumes kabelis (lai monitorā iespējotu USB pieslēgvietas)

8� Īsā lietošanas pamācība

9� Garantijas karte

* Sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju, ja kāds no elementiem ir bojāts vai iztrūkst�

* Iepakojuma saturs var atšķirties dažādās valstīs�

Darba uzsākšana

1-3

1-2

Darba uzsākšana

Monitora statīva uzstādīšana

1� Novietojiet statīvu pie monitora�

2� Pieskrūvējiet statīvu ar statīva skrūvēm�

3� Pievienojiet pamatni statīvam un pieskrūvējiet pamatskrūvi, lai nostiprinātu pamatni�

SVARĪGI!

Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja paneli�

1

1-3

2

3

1-4

Monitora noregulēšana

Šis monitors ir veidots tā, lai palielinātu skatīšanās komfortu, nodrošinot regulēšanas iespējas�

SVARĪGI!

Regulējot monitoru, nepieskarieties displeja panelim�

-5

O

20

O

130mm

Darba uzsākšana

1-5

1-4

Darba uzsākšana

Monitora pārskats

9 9

3 4 4 5

6 7 8

10

1-5

1

2

1

2

3

Barošanas poga

Navigācijas taustiņš

Strāvas ligzda

1-6

4

5

6

7

HDMI ports

DisplayPort

C-veida USB pieslēgvieta (Optix sērijai MAG321CURV)

Šajā pieslēgvietā tiek atbalstīts DisplayPort alternatīvais (DP Alt) režīms un elektropiegāde līdz 5V/3A (15W)� Tas ietver tikai video signālus un neatbalsta datu pārraides funkciju�

USB B veida augšupstraumes pieslēgvieta

USB augšupstraumes kabelim�

SVARĪGI!

Pārbaudiet, vai iepakojumā ir

USB augšupstraumes kabelis, un pievienojiet to datoram un monitoram� Kad šis kabelis ir pievienots, monitora USB

A veida lejupstraumes pieslēgvietas ir gatavas lietošanai�

Savienojumam ar monitoru

Savienojumam ar datoru

Austiņu ligzda

8

9

USB A veida USB lejupstraumes pieslēgvieta

10

Kensington slēdzene

Darba uzsākšana

1-7

1-6

Monitora pievienošana datoram

1� Izslēdziet datoru�

2� Savienojiet monitora HDMI/DisplayPort kabeli ar datoru�

3� Savienojiet monitora strāvas adapteri un strāvas kabeli� (A attēls)

4� Pievienojiet strāvas adapteri monitora strāvas ligzdai� (B attēls)

5� Pievienojiet strāvas vadu strāvas kontaktligzdai� (C attēls)

6� Ieslēdziet monitoru� (D attēls)

7� Ekrāna izvēlnē atlasiet Ievades avots un ieslēdziet datoru�

Darba uzsākšana

B

A

C

1-7

D

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par ekrāna izvēlnes iestatīšanu�

SVARĪGI!

Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma�

2

2-2

Navigācijas taustiņš

Monitoram ir navigācijas taustiņš, daudzvirzienu vadīkla, kas palīdz pārvietoties izvēlnē On-Screen Display (OSD - ekrāna izvēlne)�

Navigācijas taustiņš

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-3

2-2

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

Tālāk norādīti navigācijas taustiņa noklusējuma iestatījumi�

Navigācijas taustiņš

Vidējā poga

Karstais taustiņš

(Kad ekrāna izvēlne ir izslēgta)

Ekrāna izvēlnes galvenā izvēlne

Optix MAG321CURV

Pamatdarbības

(Kad ekrāna izvēlne ir ieslēgta)

■ Apakšizvēlnes

■ Atlases vai iestatījumu apstiprināšana

Optix MAG322CQRV

Uz augšu

Uz leju

Game Mode

(Spēļu režīms)

Screen Assistance

(Ekrāna palīdzība)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās�

■ Lai noregulētu, nospiediet pogas

Uz augšu un Uz leju�

■ Nospiediet pogu Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu, nelietojot režīma efektu�

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās�

■ Lai noregulētu, nospiediet pogas

Uz augšu un Uz leju�

■ Nospiediet pogu Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu�

■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

■ Funkciju vērtību augšupvērsta regulēšana

■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

■ Funkciju vērtību lejupvērsta regulēšana

2-3

2-4

Navigācijas taustiņš

Pa kreisi

Pa labi

Karstais taustiņš

(Kad ekrāna izvēlne ir izslēgta)

Alarm Clock

(Modinātājs)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās�

■ Lai atlasītu, nospiediet pogas

Uz augšu un Uz leju�

■ Nospiediet pogu Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu�

Input Source

(Ievades avots)

Optix MAG321CURV

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās�

■ Lai atlasītu, nospiediet pogas

Uz augšu un Uz leju�

■ Nospiediet pogu

Pa kreisi, lai izietu�

Pamatdarbības

(Kad ekrāna izvēlne ir ieslēgta)

■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

■ Iziešana no pašreizējās izvēlnes

■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

■ Apakšizvēlnes

Optix MAG322CQRV

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-5

2-4

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

Lietotāji var piekļūt ekrāna izvēlnei, lai pielāgotu savus navigācijas taustiņa karstos taustiņus�

Citas karsto taustiņu opcijas ir norādītas tālāk�

Navigācijas taustiņa karsto taustiņu opcijas

Brightness

(Spilgtums)

Darbības

■ Nospiediet vidējo pogu, lai saglabātu un izietu�

■ Lai noregulētu, nospiediet pogas Uz augšu un

Uz leju�

■ Nospiediet pogu Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu�

PIP/PBP

Refresh Rate

(Atsvaidzināšanas intensitāte)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās�

■ Lai noregulētu, nospiediet pogas Uz augšu un

Uz leju�

■ Nospiediet pogu Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu�

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās�

■ Nospiediet pogu Pa labi, lai ieslēgtu

Atsvaidzināšanas intensitāte, un Pa kreisi, lai to izslēgtu�

2-5

Ekrāna izvēlnes iestatīšana, izmantojot navigācijas taustiņu

Nospiediet navigācijas taustiņa vidējo pogu, lai palaistu ekrāna izvēlnes galveno izvēlni� Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, Pa kreisi, Pa labi, lai noregulētu nepieciešamās funkciju izvēlnes atbilstoši jūsu personiskajām preferencēm�

Optix MAG321CURV

2-6

Optix MAG322CQRV

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-7

2-6

Ekrāna izvēlnes iestatīšana h

GAMING (SPĒLES)

1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne

Game Mode

(Spēļu režīms)

User (Lietotājs)

FPS

Racing (Sacīkstes)

Night Vision (Nakts redzamība)

Response Time

(Atbildes laiks)

RTS

RPG

Normal (Normāls)

Strong (Spēcīgs)

Lietotāji var pielāgot visus vienumus�

■ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai atlasītu un priekšskatītu režīma efektus�

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un lietotu režīma veidu�

OFF (IZSLĒGTS)

Šī funkcija optimizē fona spilgtumu un ir ieteicama FPS spēlēm�

Strongest (Spēcīgākais)

A�I�

Normal (Normāls)

Anti Motion Blur

(Pretkustības kontūras)

(Optix sērijai

MAG322CQRV)

Fast (Ātrs)

Fastest (Ātrākais)

(IZSLĒGTS)

(IESLĒGTS)

Apraksts

Noklusējuma režīms Lietotāji var pielāgot visus vienumus�

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Atbildes laiku�

■ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks, kamēr ir iespējots

Pretkustības kontūras�

■ Atbildes laiks ir jāiestata uz Ātrs pēc tam, kad ir atspējots Pretkustības kontūras�

■ Spilgtumu nevar regulēt, ja Pretkustības kontūras ir iestatīts uz IESLĒGTS�

■ Ja Pretkustības kontūras ir aktivizēts, HDCR un

Spilgtumu nevar iespējot un tie tiek iezīmēti pelēki�

■ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks, kamēr ir iespējots

Pretkustības kontūras�

■ Pretkustības kontūras tiek iezīmēts pelēks, kamēr

Adaptīvā sinhronizācija vai PIP/PBP ir iestatīts uz

IESLĒGTS�

■ Ekrāna izmēra 1:1 tiek iezīmēts pelēks, kamēr

Pretkustības kontūras ir iestatīts uz IESLĒGTS�

Zero Latency

(Nulles latentums)

(IZSLĒGTS)

■ Nulles latentuma noklusējums ir IESLĒGTS�

■ Nulles latentums palīdz samazināt signāla caurlaidspējas laiku�

Refresh Rate

(Atsvaidzināšanas intensitāte)

(IESLĒGTS)

Location

(Atrašanās vieta)

Pa kreisi augšā

Pa labi augšā

Pa kreisi apakšā

Pa labi apakšā

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot

Atsvaidzināšanas intensitāti�

■ Atsvaidzināšanas intensitātes atrašanās vieta ir pa kreisi apakšā� Ekrāna izvēlnē atrašanās vieta ir regulējama� Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un lietotu Atsvaidzināšanas intensitāte Atrašanās vieta�

■ Šis monitors ievēro un darbojas, izmantojot operētājsistēmas iepriekš iestatīto Ekrāna atsvaidzināšanas intensitāti�

2-7

1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne

Alarm Clock

(Modinātājs)

Location

(Atrašanās vieta)

Pa kreisi augšā

Pa labi augšā

Pa kreisi apakšā

Screen Assistance

(Ekrāna palīdzība)

Pa labi apakšā

OFF (IZSLĒGTS)

15:00

30:00

00:01~99:59

45:00

60:00

Nav

Apraksts

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Modinātāju�

■ Pēc laika iestatīšanas nospiediet vidējo pogu, lai aktivizētu taimeri�

■ Noklusējuma Modinātāja atrašanās vieta ir pa kreisi augšā� Lietotāji var izvēlēties savu atrašanās vietu�

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ekrāna palīdzību�

■ Ekrāna palīdzība noklusējums ir Nav�

2-8

Adaptive Sync

(Adaptīvā sinhronizācija)

(Optix sērijai

MAG322CQRV)

(IZSLĒGTS)

(IESLĒGTS)

■ Adaptīvā sinhronizācija novērš ekrāna pārrāvumus�

■ DisplayPort vai HDMI noklusējums ir IESLĒGTS un to var regulēt uz IESLĒGTS/IZSLĒGTS jebkurā režīmā, jebkurā izšķirtspējā, jebkurā ievades avotā un jebkurā ekrāna atsvaidzināšanas intensitātē�

■ Pretkustības kontūras, PIP/PBP un Ekrāna izmēra

1:1 tiek iezīmēts pelēks, ja ir iespējots Adaptīvā sinhronizācija�

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-9

2-8

Ekrāna izvēlnes iestatīšana h

Professional (Profesionāls)

1. līmeņa izvēlne

Pro Mode

(Profesionālais režīms)

Eye Saver

(Acu saudzētājs)

HDCR

Anti Motion Blur

(Pretkustības kontūras)

(Optix sērijai

MAG322CQRV)

Image

Enhancement

(Attēla uzlabošana)

2. līmeņa izvēlne Apraksts

User (Lietotājs) Noklusējuma režīms Lietotāji var pielāgot visus vienumus�

Reader (Lasītājs)

Cinema (Kino)

Lietotāji var pielāgot visus vienumus�

Designer

(Noformētājs)

■ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai atlasītu un priekšskatītu režīma efektus�

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un lietotu režīma veidu�

(IZSLĒGTS)

(IESLĒGTS)

(IZSLĒGTS)

(IESLĒGTS)

(IZSLĒGTS)

(IESLĒGTS)

OFF (IZSLĒGTS)

Weak (Vājš)

Medium (Vidējs)

Strong (Spēcīgs)

Strongest

(Spēcīgākais)

■ Acu saudzētājs aizsargā acis pret zilo gaismu� Ja

šis iestatījums ir aktivizēts, Acu saudzētājs pielāgo ekrāna krāsas temperatūru, lai tā būtu dzeltenāka�

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Acu saudzētāju�

■ Ja Profesionālais režīms ir iestatīts uz Lasītājs, ir obligāti jāiespējo Acu saudzētājs�

■ HDCR noklusējums ir IZSLĒGTS� Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot HDCR�

■ HDCR uzlabo attēla kvalitāti, palielinot attēlu kontrastu�

■ Ja HDCR ir iestatīts uz IESLĒGTS, Spilgtums tiek iezīmēts pelēks�

■ HDCR un Pretkustības kontūras nevar iespējot vienlaicīgi�

■ Spilgtumu nevar regulēt, ja Pretkustības kontūras ir iestatīts uz IESLĒGTS�

■ Ja Pretkustības kontūras ir aktivizēts, HDCR un

Spilgtumu nevar iespējot un tie tiek iezīmēti pelēki�

■ Atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks, kamēr ir iespējots Pretkustības kontūras�

■ Pretkustības kontūras tiek iezīmēts pelēks, kamēr

Adaptīvā sinhronizācija vai PIP/PBP ir iestatīts uz

IESLĒGTS�

■ Ekrāna izmēra 1:1 tiek iezīmēts pelēks, kamēr

Pretkustības kontūras ir iestatīts uz IESLĒGTS�

■ Attēla uzlabošana uzlabo attēla malas, lai uzlabotu tā pievilcību�

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Attēla uzlabošanu�

2-9

2-10 h

Image (Attēls)

1. līmeņa izvēlne

Brightness

(Spilgtums)

Contrast

(Kontrasts)

Sharpness

(Asums)

Color

Temperature

(Krāsu temperatūra)

2./3. līmeņa izvēlne

0-100

0-100

0-5

Cool (Vēss)

Normal (Normāls)

Warm (Silts)

Customization

(Pielāgošana)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Apraksts

■ Lietotāji var regulēt Spilgtumu režīmos

Lietotājs, RTS, RPG un Lasītājs�

■ Spilgtums tiek iezīmēts pelēks, ja tiek iespējots

Pretkustības kontūras, HDR vai HDCR� (HDR tikai Optix sērijai MAG321CURV)

■ Kontrasta noklusējums ir 50�

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Kontrastu�

■ Asuma noklusējums ir 0� Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Asumu�

■ Asums uzlabo attēlu dzidrumu un detaļas�

■ Krāsu temperatūras noklusējums ir Normāls�

■ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai atlasītu un priekšskatītu režīma efektus�

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un lietotu režīma veidu�

■ Lietotāji var pielāgot Krāsu temperatūru

Pielāgošanas režīmā�

■ Pielāgošanas režīma noklusējums ir 50/50/50�

Screen Size

(Ekrāna izmērs)

Optix

MAG321CURV

Optix

MAG322CQRV

19”

24”

4:3

16:9

Auto

(Automātiski)

4:3

16:9

1:1

■ Ekrāna izmēra noklusējums ir 16:9�

■ Lietotāji var regulēt Ekrāna izmēru jebkurā režīmā, jebkurā izšķirtspējā un jebkurā ekrāna atsvaidzināšanas intensitātē�

■ Ekrāna izmēra noklusējums ir Automātiski�

■ Pretkustības kontūras un Nulles latentums tiek iezīmēts pelēks, ja Ekrāna izmērs ir iestatīts uz 1:1�

■ Ja lietotāji iestata Ekrāna izmēru uz 1:1 un pēc tam iespējo PIP, tad Ekrāna izmērs tiek atiestatīts uz Automātiski un 1:1 tiek iezīmēts pelēks�

■ 1:1 tiek iezīmēts pelēks, ja ir iespējots

PIP, Pretkustības kontūras vai Adaptīvā sinhronizācija�

■ Ekrāna izmērs tiek iezīmēts pelēks, ja ir iespējots PBP� h

Input Source (Ievades avots)

1. līmeņa izvēlne Apraksts

HDMI1 Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ievades avotu�

HDMI2

DP

C-veida

(Optix sērijai

MAG321CURV)

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-11

2-10

Ekrāna izvēlnes iestatīšana h

PIP/PBP

1. līmeņa izvēlne

OFF (IZSLĒGTS)

PIP

2./3. līmeņa izvēlne

PBP

Source

(Avots)

HDMI1

HDMI2

DP

C-veida

(Optix sērijai

MAG321CURV)

PIP izmērs Mazs

Vidējs

Liels

Pa kreisi augšā Location

(Atrašanās vieta)

Pa labi augšā

Pa kreisi apakšā

Pa labi apakšā

Display Switch (Displeja slēdzis)

Audio Switch (Audio slēdzis)

Source

(Avots)

HDMI1

HDMI2

DP

C-veida

(Optix sērijai

MAG321CURV)

Display Switch (Displeja slēdzis)

Audio Switch (Audio slēdzis)

Apraksts

■ PIP (Attēls attēlā) ļauj lietotājiem vienlaikus parādīt vairākus video avotus vienā ekrānā�

Viena programma tiek parādīta pilnekrāna režīmā vienlaikus ar vienu vai vairākām citām programmām, kas tiek parādītas ielaiduma logos�

■ PBP (Attēls pēc attēla) ir līdzīga funkcija, kas ekrānā parāda divus blakus esošus ievades avotus�

■ PIP/PBP noklusējums ir IZSLĒGTS�

■ Displeja slēdzis ļauj lietotājiem pārslēgties starp primāro uz sekundāro ievades avotu�

■ Audio slēdzis ļauj lietotājiem pārslēgties starp primāro uz sekundāro digitālo audio avotu�

2-11 h

Navi Key (Navigācijas taustiņš)

1. līmeņa izvēlne

Uz augšu/ Uz leju/ Pa kreisi/

Pa labi

2. līmeņa izvēlne

OFF (IZSLĒGTS)

Brightness (Spilgtums)

Game Mode (Spēļu režīms)

Screen Assistance

(Ekrāna palīdzība)

Alarm Clock (Modinātājs)

Input Source (Ievades avots)

PIP/PBP

Refresh Rate

(Atsvaidzināšanas intensitāte)

Apraksts

■ Pogas Uz augšu noklusējums ir Spēļu režīms�

■ Pogas Uz leju noklusējums ir Ekrāna palīdzība�

■ Pogas Pa kreisi noklusējums ir Modinātājs�

■ Pogas Pa labi noklusējums ir Ievades avots�

■ Visus Navigācijas taustiņa vienumus var pielāgot, izmantojot ekrāna izvēlni�

2-12 h

Setting (Iestatīšana)

1. līmeņa izvēlne

Valoda

2. līmeņa izvēlne

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Drīz būs vairāk valodu)

0~5 Transparency

(Caurspīdīgums)

OSD Time Out

(Ekrāna izvēlnes taimauts)

RGB LED

5 - 30s

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Reset (Atiestatīt) YES (JĀ)

NO (NĒ)

Apraksts

■ Valodas rūpnīcas noklusējums ir angļu�

■ Lai apstiprinātu un lietotu iestatījumu Valoda, lietotājiem jānospiež vidējā poga�

■ Valoda ir neatkarīgs iestatījums� Lietotāja valodas iestatījums ignorē rūpnīcas noklusējumu� Kad lietotāji iestatījuši Atiestatīt uz Jā, valoda netiek mainīta�

Caurspīdīguma noklusējums ir 0� Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Caurspīdīgumu�

Ekrāna izvēlnes taimauta noklusējums ir 20s� Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ekrāna izvēlnes taimautu�

RGB LED noklusējums ir Ieslēgts� Lietotāji var pielāgot RGB LED uz Ieslēgts vai Izslēgts�

Lietotāji jebkurā režīmā var atiestatīt un atjaunot sākotnējos ekrāna izvēlnes noklusējuma iestatījumus�

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

PB

Pielikums

SVARĪGI!

Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma�

A

Specifikācijas

A-2

Modelis

Izmērs

Liekums

Paneļa veids

Izšķirtspēja

Attēla attiecība

Spilgtums (niti)

Spilgtums: USB C veida elektropiegāde

Kontrasta attiecība

Atsvaidzināšanas intensitāte

Atbildes laiks

Ievades interfeiss

I/O

Skatīšanās leņķi sRGB / DCI-P3 *

Virsmas apstrāde

Displeja krāsas

Barošanas veids

Pārveidotāja ražotājs

Strāvas patēriņš (parasti)

Ieejošā strāva

Strāvas izvads

Regulēšana (noliekšana)

Regulēšana (augstums)

Kensington slēdzene

Optix MAG321CURV

(3DA2)

80,01 cm

1500R

VA

Optix MAG322CQRV

(3DA4)

3840 x 2160 @60Hz 2560 x 1440 @144Hz

16:9

300

■ 0~79% : 5V/3A

■ 80~89% : 5V/2A

■ 90~100% : 5V/1A

2500:1 3000:1

60Hz 144Hz

4ms (MPRT)

HDMI x 2, DP x 1,

C veida x 1

1ms (MPRT)

HDMI x2, DP x1

■ USB 2�0 A veida x 2

■ USB C veida (DP Alt režīms) x 1 (elektropiegāde līdz 5V/3A (15W))

■ USB 3�0 B veida x 1

(datora savienojumam ar monitoru)

■ Austiņu ligzda x 1

■ USB 2�0 A veida x 2

■ USB 3�0 B veida x 1

(datora savienojumam ar monitoru)

■ Austiņu ligzda x 1

178°(H) , 178°(V)

96,6 % / 77,0 % 99,1% / 78,9%

Pretapžilbes

16,7M

Ārējais strāvas pārveidotājs

Asian Power Devices Inc�, Modelis: DA-90J19

53W 50W

AC 100-240V, 50-60Hz

19V 4,74A

-5° ~ 20°

0 ~ 130mm

Pielikums

A-3

A-2

Pielikums

Modelis

VESA stiprinājums

Izmēri (Pl x A x Dz)

Neto svars

Vide Darbības režīms

Uzglabāšana

Optix MAG321CURV

(3DA2)

Optix MAG322CQRV

(3DA4)

■ Plāksnes veids: 100 X 100 mm

■ Skrūves veids: M4 x 12mm

▶ Pavediena diametrs: 4mm

▶ Pavediena garums: 12mm

710 x 513,6 x 266,5 mm

7,0 kg (15,42 mārciņas)

■ Temperatūra: no 0℃ līdz 40℃

■ Mitrums: 20% līdz 90%, nerada kondensātu

■ Augstums: 0 - 5000 m

■ Temperatūra: no -20°C līdz 60°C

■ Mitrums: 10% līdz 90%, nerada kondensātu

* Pamatojoties uz CIE1976 testēšanas standartiem�

A-3

A-4

Iepriekš iestatītie displeja režīmi

Izšķirtspēja

640x480

720x400

@60Hz

@66Hz

@72Hz

@75Hz

@70Hz

800x600

832x624

1024x768

@56Hz

@60Hz

@72Hz

@75Hz

@75Hz

@60Hz

1152x864

1280x720

@70Hz

@75Hz

@75Hz

@60Hz

1280x768

1280x800

@60Hz

@60Hz

1280x960 @60Hz

1280x1024 @60Hz

1360x768

1366x768

1440x900

@75Hz

@60Hz

@60Hz

@60Hz

1600x1200 @60Hz

1680x1050 @60Hz

1920x1080 @60Hz

@100Hz

@120Hz

@144Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix MAG321CURV

(3DA2)

HDMI DP / C veids

V V

V

V

V

V

V

V

Optix MAG322CQRV

(3DA4)

HDMI / DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pielikums

A-5

A-4

Izšķirtspēja

2560x1440 @60Hz

@120Hz

@144Hz

3840x2160 @30Hz

@60Hz

Optix MAG321CURV

(3DA2)

HDMI DP / C veids

V V

Optix MAG322CQRV

(3DA4)

HDMI / DP

V

V

V

V

V

V

V

Pielikums

A-5

A-6

Kļūdu novēršana

Barošanas gaismas diode ir izslēgta.

■ Vēlreiz nospiediet monitora barošanas pogu�

■ Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots�

Nav attēla.

■ Pārbaudiet, vai datora grafikas karte ir pareizi instalēta�

■ Pārbaudiet, vai dators un monitors ir pieslēgti strāvas kontaktligzdām un ir ieslēgti�

■ Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots�

■ Iespējams, ka dators ir gaidīšanas režīmā� Nospiediet jebkuru taustiņu, lai aktivizētu monitoru�

Ekrāna attēls nav pareiza izmēra vai ir nepareizi centrēts.

Skatiet iepriekš iestatītos displeja režīmus, lai iestatītu datorā tādu iestatījumu, kas ir piemērots monitora attēlošanai�

Nav standarta Plug & Play.

■ Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots�

■ Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots�

■ Pārbaudiet, vai dators un grafikas karte ir saderīgi ar standartu Plug &

Play�

Ikonas, fonts vai ekrāns ir izplūduši, neskaidri vai ir problēmas ar krāsām.

■ Neizmantojiet video paplašinājuma kabeļus�

■ Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu�

■ Pielāgojiet RGB krāsu vai regulējiet krāsu temperatūru�

■ Pārbaudiet, vai signāla kabeļa savienotāja ligzdas nav saliekušās�

Monitors sāk mirgot vai rāda viļņus.

■ Mainiet atsvaidzināšanas intensitāti, lai tā atbilstu monitora iespējām�

■ Atjauniniet grafikas kartes draiverus�

■ Nenovietojiet monitoru blakus elektroierīcēm, kas var izraisīt elektromagnētiskos traucējumus (EMI)�

Pielikums

PB

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project