MSI Optix MAG321CURV monitor Vartotojo vadovas

MSI Optix MAG321CURV monitor Vartotojo vadovas | Manualzz

Optix serija

Skystųjų kristalų monitorius

Optix MAG321CURV (3DA2)

Optix MAG322CQRV (3DA4)

ii

Turinys

Autorių teisės ir prekių ženklai �������������������������������������������������������������������������������� iii

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas ���������������������������������������������������������������������������� iii

Techninė pagalba ���������������������������������������������������������������������������������������������������� iii

Saugos taisyklės ����������������������������������������������������������������������������������������������������� iv

CE atitiktis ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� vi

Pareiškimas dėl FKK-B radijo dažnių trikdžių ��������������������������������������������������������� vi

WEEE Pareiškimas ������������������������������������������������������������������������������������������������ vii

Informacija apie chemines medžiagas ������������������������������������������������������������������� vii

1.

Trumpasis žinynas

.............................................. 1-1

Pakuotės turinys ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Monitoriaus stovo montavimas ����������������������������������������������������������������������������� 1-3

Monitoriaus sureguliavimas ���������������������������������������������������������������������������������� 1-4

Monitoriaus apžvalga ������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Kaip prijungti monitorių prie kompiuterio �������������������������������������������������������������� 1-7

2.

OSD sąranka

....................................................... 2-1

Naršymo klavišas �������������������������������������������������������������������������������������������������2-2

OSD sąranga naudojant naršymo klavišą ������������������������������������������������������������ 2-6

Priedas ...................................................................A-1

Specifikacijos �������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2

Iš anksto nustatyti ekrano režimai ������������������������������������������������������������������������A-4

Trikčių šalinimas ���������������������������������������������������������������������������������������������������A-6

Pratarmė iii

ii

Pratarmė

Autorių teisės ir prekių ženklai

Autorių teisės © „Micro-Star Int’l Co�, Ltd�“ Visos teisės saugomos� Naudojamas MSI logotipas yra „Micro-Star Int’l Co�, Ltd�“ prekės ženklas� Visi kiti paminėti ženklai ir pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai� Jokia garantija tikslumo ar išsamumo atžvilgiu neformuluojama ir netaikoma� MSI pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio pranešimo�

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas

V1�0

Data

2019 m� birželio mėn�

Techninė pagalba

Jei kiltų problemų dėl gaminio, o naudojimo instrukcijoje nerandate tinkamo sprendimo, kreipkitės į parduotuvę arba artimiausią atstovą� Arba, prireikus papildomos pagalbos, apsilankykite tinklavietėje https://www�msi�com/support/� iii

iv

Saugos taisyklės

Atidžiai ir iki galo perskaitykite saugos nuorodas�

Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus ir atsargumo nurodymus, esančius ant įrenginio arba minimus naudojimo instrukcijoje�

Techninės priežiūros darbus patikėkite tik kvalifikuotiems specialistams�

Saugokite kartu su pakuote pristatytą naudojimo instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti�

Saugokite šį įrenginį nuo drėgmės ir aukštos temperatūros, kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus�

Prieš surinkdami paguldykite šį įrenginį ant tvirto plokščio paviršiaus�

Prieš prijungdami įrenginį prie elektros lizdo įsitikinkite, ar maitinimo įtampa yra tinkamai sureguliuota ir atitinka 100–240 V vertę� Neatjunkite apsauginio įžeminimo kaiščio nuo kištuko� Įrenginys privalo būti prijungtas prie įžeminto elektros lizdo�

Visada atjunkite maitinimo laidą arba išjunkite sieninį elektros lizdą, jeigu įrenginį ilgesniam laikui paliekate be priežiūros, kad nebūtų eikvojama elektros energija�

Ant įrenginio esantis ventiliatorius naudojamas orui varinėti ir įrenginiui vėsinti, kad jis neperkaistų� Neuždenkite ventiliatoriaus�

Nelaikykite įrenginio nevėdinamoje patalpoje, kai sandėliavimo temperatūra yra aukštesnė nei 60

O

C arba žemesnė nei -20

O

C, nes įrenginys gali būti sugadintas�

PASTABA� Maksimali darbo aplinkos temperatūra yra maždaug 40

O

C�

Prieš valydami įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo� Įrenginį valykite minkšta šluoste – nenaudokite pramoninių cheminių valymo medžiagų�

Niekada nepilkite į angas jokių skysčių, nes jie gali sugadinti įrenginį arba sukelti elektros smūgį�

Pratarmė v

iv

Pratarmė

Padėkite maitinimo laidą taip, kad žmonės ant jo negalėtų užminti� Nieko nedėkite ant maitinimo laido�

Stiprų magnetinį lauką sukeliančius arba elektrinius prietaisus visada laikykite atokiai nuo įrenginio�

Atiduokite įrenginį patikrinti techninės priežiūros darbuotojui toliau nurodytais atvejais:

Maitinimo laidas arba kištukas yra pažeistas�

Į įrenginį pateko skysčio�

Įrenginys buvo paveiktas drėgmės�

Įrenginys veikia netinkamai arba neveikia taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje�

Įrenginys buvo numestas ir sugadintas�

Įrenginys akivaizdžiai sudaužytas�

Žalio produkto savybės

Mažina elektros energijos sunaudojimą naudojimo ir budėjimo metu

Ribotas kiekis aplinkai ir sveikatai pavojingų medžiagų naudojimas

Lengvai išardomas ir perdirbamas

Sumažintas natūralių resursų panaudojimas skatinant perdirbimą

Pratęstas produkto eksploatacijos laikas paprastų atnaujinimų dėka

Sumažintas kietųjų atliekų atsiradimas taikant atidavimo atgal nuostatas

Aplinkos apsaugos politika

Produktas buvo sukurtas su galimybe tinkamai panaudoti iš naujo dalis ir perdirbti ir turi būti išmetamas pasibaigus jo eksploatacijos laikui�

Vartotojai turi susisiekti su vietiniu atliekų surinkimo punktu dėl savo pasibaigusios eksploatacijos gaminių perdirbimo ir likvidavimo�

Apsilankykite MSI tinklavietėje ir susisiekite su artimiausiu platintoju, jei reikia daugiau informacijos apie perdirbimą�

Naudotojai taip pat gali rašyti mums adresu gpcontdev@msi�com, jei reikia informacijos, kaip tinkamai išmesti, grąžinti, atiduoti į surinkimo ir perdirbimo punktus ar išardyti senus MSI gaminius� v

★ Įspėjimas! Per ilgai žiūrint į ekraną, gali suprastėti regėjimas�

★ Rekomendacijos

1�

Jei privalote ilgai žiūrėti į ekraną, darykite 10 minučių pertraukas kas 30 minučių�

2�

Vaikams iki 2 metų nereikėtų žiūrėti į ekraną� 2 metų amžiaus ir vyresni vaikai turėtų žiūrėti į ekraną ne ilgiau nei vieną valandą per dieną�

vi

CE atitiktis

Šis įrenginys atitinka reikalavimus, išdėstytus Tarybos direktyvoje dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (2014/30/ES), Žemos įtampos prietaisų direktyvoje (2014/35/

ES), Europos Parlamento Direktyvoje (2009/125/EB) ir RoHS direktyvoje (2011/65/

ES)�

Šis gaminys yra patikrintas ir atitinka darniuosius informacinių technologijų įrangos standartus, paskelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje�

Pareiškimas dėl FKK-B radijo dažnių trikdžių

Šis įrenginys yra išbandytas ir atitinka B klasės skaitmeniniams aparatams nustatytus apribojimus pagal Federalinės komunikacijų komisijos (FKK) taisyklių 15 dalį� Šie apribojimai turi užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamojoje aplinkoje� Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius, jei sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą� Tačiau negarantuojama, kad tam tikras įdiegimas nesukels trukdžių� Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trukdžius vienu iš toliau išvardintų būdų:

■ kitaip nukreipkite arba perstatykite priėmimo anteną;

■ padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo;

■ įjunkite įrenginį į elektros lizdą kitoje elektros grandinėje nei ta, prie kurios yra prijungtas imtuvas;

■ pasikonsultuokite su atstovu arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos meistru�

1 pastaba

Keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga�

2 pastaba

Norint atitikti emisijos ribas, jei tokių yra, reikia naudoti ekranuotus sąsajos ir kintamosios srovės laidus�

Šis įrenginys atitinka FKK taisyklių 15 dalį� Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

1� šis prietaisas gali nesukelti trukdžių ir

2� šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą�

Pratarmė vii

vi

Pratarmė

WEEE Pareiškimas

Pagal Europos Sąjungos (ES) Direktyvą 2012/19/ES dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų, „elektrinių ir elektroninių prietaisų“ gaminių daugiau nebegalima išmesti kaip komunalinių atliekų, o elektroninių prietaisų, kuriems taikoma ši direktyva, gamintojai yra įpareigoti priimti tuos gaminius pasibaigus jų gyvavimo laikui�

Informacija apie chemines medžiagas

Laikydamasi cheminių medžiagų reglamentų, kaip antai ES REACH reglamento

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento EB Nr� 1907/2006) reikalavimų, MSI pateikia informaciją apie chemines medžiagas gaminiuose: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vii

1

Trumpasis žinynas

Šiame skyriuje aprašomos aparatinės įrangos sąrankos procedūros�

Prijungdami įrenginius laikykite juos atsargiai ir naudokite įžemintą riešo raištį apsaugai nuo statinio elektros krūvio�

SVARU!

Paveikslėliai tėra informacinio pobūdžio� Jūsų įsigyto monitoriaus išvaizda gali skirtis�

Montuodami ir naudodami monitorių, nenaudokite jokių aštrių daiktų�

1-2

Pakuotės turinys

1� Monitorius

2� Stovas

3� Stovo pagrindas su varžtu

4� Maitinimo adapteris ir maitinimo kabelis

5� HDMI kabelis

6� „DisplayPort“ kabelis

7� USB signalų siuntimo kabelis (monitoriaus USB prievadams naudoti)

8� Trumpasis vadovas

9� Garantijos kortelė

* Jei kurio nors iš nurodytų elementų nėra arba jis yra pažeistas, kreipkitės į pardavėją arba artimiausią atstovą�

* Skirtingose šalyse pakuotės turinys gali skirtis�

Trumpasis žinynas

1-3

1-2

Trumpasis žinynas

Monitoriaus stovo montavimas

1� Pritaisykite stovą prie monitoriaus�

2� Priveržkite stovą varžtais stovui montuoti�

3� Prijunkite pagrindą prie stovo ir pritvirtinkite pagrindą, priverždami pagrindo varžtu�

SVARU!

Paguldykite monitorių ant minkšto apsaugoto paviršiaus, kad nesubraižytumėte ekrano plokštės�

1

1-3

2

3

1-4

Monitoriaus sureguliavimas

Į šio reguliuojamo monitoriaus ekraną patogu žiūrėti�

SVARU!

Reguliuojami monitorių stenkitės neliesti ekrano plokštės�

-5

O

20

O

130mm

Trumpasis žinynas

1-5

1-4

Monitoriaus apžvalga

9 9

3 4 4 5

Trumpasis žinynas

10

6 7 8

1-5

1

2

1

2

3

Įjungimo mygtukas

Naršymo klavišas

Maitinimo lizdas

1-6

4

5

6

7

HDMI prievadas

„DisplayPort“ prievadas

C tipo USB prievadas (taikoma „Optix MAG321CURV“)

Šis prievadas gali veikti „DisplayPort Alternate“ (DP Alt) režimu ir tiekti iki 5 V / 3 A (15 W) galią� Jis tik perduoda vaizdo signalus ir neturi duomenų perdavimo funkcijos�

B tipo USB signalų siuntimo prievadas

Skirtas USB signalų siuntimo kabeliui prijungti�

SVARU!

Išimkite iš pakuotės USB signalų siuntimo kabelį ir sujunkite juo kompiuterį su monitoriumi� Prijungę kabelį, galėsite naudotis monitoriaus

A tipo USB duomenų gavimo prievadais�

Į monitorių

Į kompiuterį

Lizdas ausinėms

8

9

A tipo USB signalų gavimo prievadas

10

„Kensington“ užraktas

Trumpasis žinynas

1-7

1-6

Trumpasis žinynas

Kaip prijungti monitorių prie kompiuterio

1� Išjunkite kompiuterį�

2� Prijunkite monitorių prie kompiuterio HDMI / „DisplayPort“ kabeliu�

3� Sujunkite monitoriaus maitinimo adapterį ir maitinimo kabelį� (A paveikslėlis)

4� Prijunkite maitinimo adapterį prie monitoriaus maitinimo lizdo� (B paveikslėlis)

5� Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą� (C paveikslėlis)

6� Įjunkite monitorių� (D paveikslėlis)

7� Ekraniniame (OSD) meniu nustatykite Įvesties šaltinį ir įjunkite kompiuterį�

B

A

C

1-7

D

OSD sąranka

Šiame skyriuje pateikiama svarbiausia informacija apie OSD sąranką�

SVARU!

Bet kokia informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo�

2

2-2

Naršymo klavišas

Monitorius turi naršymo klavišą – daugiakryptį valdiklį, kuris leidžia naršyti ekraniniame

(OSD) meniu�

Naršymo klavišas

OSD sąranka

2-3

2-2

OSD sąranka

Toliau pateikiamos naršymo klavišo numatytosios nuostatos�

Naršymo klavišas

Spartusis klavišas

(Kai OSD meniu yra išjungtas)

Vidurinis mygtukas

Pagrindinis OSD meniu

Optix MAG321CURV

Pagrindiniai veiksmai

(Kai OSD meniu yra įjungtas)

■ Papildomų meniu atidarymas

■ Pasirinkimo arba nuostatos patvirtinimas

Optix MAG322CQRV

Aukštyn

Žemyn

Game Mode

(Žaidimo režimas)

Screen Assistance

(Ekrano pagalba)

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu�

■ Norėdami sureguliuoti, spauskite mygtuką su rodykle žemyn arba aukštyn�

■ Norėdami atšaukti peržiūrą ir uždaryti meniu nepritaikę jokio režimo efekto, paspauskite mygtuką su rodykle kairėn�

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu�

■ Norėdami sureguliuoti, spauskite mygtuką su rodykle žemyn arba aukštyn�

■ Norėdami atšaukti peržiūrą, paspauskite mygtuką su rodykle kairėn�

■ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas

■ Leidžia nustatyti aukštesnes funkcijų vertes

■ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas

■ Leidžia nustatyti žemesnes funkcijų vertes

2-3

2-4

Naršymo klavišas

Kairėn

Dešinėn

Spartusis klavišas

(Kai OSD meniu yra išjungtas)

Alarm Clock

(Žadintuvas)

Input Source

(Įvesties šaltinis)

Optix MAG321CURV

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu�

■ Norėdami pasirinkti, spauskite mygtuką su rodykle žemyn arba aukštyn�

■ Norėdami atšaukti peržiūrą, paspauskite mygtuką su rodykle kairėn�

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu�

■ Norėdami pasirinkti, spauskite mygtuką su rodykle žemyn arba aukštyn�

■ Norėdami uždaryti , paspauskite mygtuką su rodykle kairėn�

Pagrindiniai veiksmai

(Kai OSD meniu yra įjungtas)

■ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas

■ Rodomo meniu uždarymas

■ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas

■ Papildomų meniu atidarymas

Optix MAG322CQRV

OSD sąranka

2-5

2-4

OSD sąranka

Naudotojai gali atidaryti OSD meniu ir patys suprogramuoti savus naršymo sparčiuosius klavišus�

Toliau pateikiama daugiau sparčiųjų klavišų parinkčių�

Naršymo sparčiųjų klavišų parinktys

Brightness

(Šviesumas)

Veiksmai

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte vertę ir uždarytumėte meniu�

■ Norėdami sureguliuoti, spauskite mygtuką su rodykle žemyn arba aukštyn�

■ Norėdami atšaukti peržiūrą, paspauskite mygtuką su rodykle kairėn�

PIP/PBP

Refresh Rate

(Atnaujinimo dažnis)

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu�

■ Norėdami sureguliuoti, spauskite mygtuką su rodykle žemyn arba aukštyn�

■ Norėdami atšaukti peržiūrą, paspauskite mygtuką su rodykle kairėn�

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir uždarytumėte meniu�

■ Paspauskite mygtuką su rodykle dešinėn, jei norite įjungti Atnaujinimo dažnio funkciją, arba mygtuką su rodykle kairėn, jei norite ją išjungti�

2-5

OSD sąranga naudojant naršymo klavišą

Paspauskite vidurinį naršymo klavišo mygtuką, jei norite atidaryti pagrindinį ekraninį

(OSD) meniu� Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn, žemyn, kairėn ir dešinėn sureguliuokite pageidaujamų funkcijų meniu pagal savo asmenines reikmes�

Optix MAG321CURV

2-6

Optix MAG322CQRV

OSD sąranka

2-7

2-6

OSD sąranka h

GAMING (ŽAIDIMAS)

1-o lygio meniu 2-o / 3-io lygio meniu

Game Mode

(Žaidimo režimas)

User

(Naudotojo nustatytas)

Night Vision

(Naktinis regėjimas)

Response Time

(Reakcijos laikas)

Anti Motion Blur

(Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas)

(taikoma „Optix

MAG322CQRV“)

Zero Latency

(Nulinė gaištis)

Refresh Rate

(Atnaujinimo dažnis)

Aprašas

Numatytasis režimas� Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus�

FPS

Racing (Lenktynės)

RTS

Normal (Normalus)

Fast (Greitas)

Fastest (Greičiausias)

(IŠJUNGTI)

(ĮJUNGTI)

(IŠJUNGTI)

(ĮJUNGTI)

Location

(Vieta)

Viršuje, kairėje

Viršuje, dešinėje

Apačioje, kairėje

Apačioje, dešinėje

OFF (IŠJUNGTI)

ON (ĮJUNGTI)

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus�

RPG

■ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus�

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas�

OFF (IŠJUNGTI)

Normal (Normalus)

Strong (Intensyvus)

Strongest (Intensyviausias)

A�I�

Ši funkcija optimizuota foninį apšvietimą ir yra rekomenduojama žaidžiant FPS žaidimus�

■ Naudotojas gali nustatyti reakcijos laiką veikiant bet kuriam režimui�

■ Reakcijos laiko parinktis bus pilka ir neveiks, jei bus įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija�

■ Išjungus Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkciją, reikia pasirinkti reakcijos laiko nuostatą Greitas�

■ Jei Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija yra Įjungta, šviesumo reguliuoti negalima�

■ Jei įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija, parinktys HDCR ir

Šviesumas neveiks ir bus pilkos spalvos�

■ Reakcijos laiko parinktis bus pilka ir neveiks, jei bus įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija�

■ Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija bus pilka ir neveiks, o „Adaptyvusis sinchronizavimas“ arba PIP / PBP bus įjungtas�

■ Ekrano formato nuostata 1:1 bus pilka ir neveiks, jei bus įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija�

■ Numatytoji Nulinės gaišties nuostata yra

Įjungta�

■ Nulinė gaištis padeda sutrumpinti signalo perdavimo laiką�

■ Naudotojas gali nustatyti atnaujinimo dažnį veikiant bet kuriam režimui�

■ Numatytoji atnaujinimo dažnio rodymo vieta yra apačioje, kairėje� Padėtį galima nustatyti

OSD meniu� Paspauskite vidurinį mygtuką, kad atnaujinimo dažnio vieta būtų patvirtinta ir nustatyta�

■ Šis monitorius naudoja ir veikia operacinės sistemos iš anksto nustatytu ekrano atnaujinimo dažniu�

2-7

2-8

1-o lygio meniu 2-o / 3-io lygio meniu

Alarm Clock

(Žadintuvas)

Location

(Vieta)

Viršuje, kairėje

Viršuje, dešinėje

Apačioje, kairėje

Apačioje, dešinėje

OFF (IŠJUNGTI)

15:00

30:00

00:01~99:59

Screen Assistance

(Ekrano pagalba)

45:00

60:00

Jokios

Aprašas

■ Naudotojas gali nustatyti žadintuvą veikiant bet kuriam režimui�

■ Nustatę laiką, paspauskite vidurinį mygtuką, kad laikmatis pradėtų veikti�

■ Numatytoji žadintuvo rodymo vieta yra viršuje, kairėje� Naudotojas gali pats pasirinkti vietą�

■ Naudotojas gali nustatyti ekrano pagalbos funkciją veikiant bet kuriam režimui�

■ Numatytoji ekrano pagalbos funkcijos nuostata yra Jokios�

Adaptive Sync

(Adaptyvusis sinchronizavimas)

(taikoma „Optix

MAG322CQRV“)

(IŠJUNGTI)

(ĮJUNGTI)

■ Adaptyvusis sinchronizavimas neleidžia iškraipyti ekrano�

■ Numatytoji nuostatos „DisplayPort“ arba HDMI parinktis yra Įjungti ir ją galima Įjungti / Išjungti esant bet kokiam režimui, bet kokiam įvesties

šaltiniui ir bet kokiam ekrano atnaujinimo dažniui�

■ Jei funksija Adaptyvusis sinchronizavimas bus įjungta, funkcijos Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas, PIP / PBP ir ekrano formato nuostata 1:1 neveiks�

OSD sąranka

2-9

2-8

OSD sąranka h

Professional (Profesionalusis nustatymas)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu

Pro Mode

(Profesionalo režimas)

User (Naudotojo nustatytas)

Reader (Skaitytojas)

Cinema (Kinas)

Designer (Dizaineris)

Eye Saver

(Regėjimą tausojantis režimas)

HDCR

Anti Motion Blur

(Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas)

(taikoma „Optix

MAG322CQRV“)

Image

Enhancement

(vaizdo tobulinimas)

Aprašas

Numatytasis režimas� Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus�

Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus�

■ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus�

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas�

(IŠJUNGTI)

(ĮJUNGTI)

■ Regėjimą tausojantis režimas saugo akis nuo mėlynos spalvos apšvietimo� Įjungus Regėjimą tausojantį režimą, nustatoma šiltesnė (geltonesnė) ekrano spalvų temperatūra�

■ Naudotojas gali nustatyti regėjimą tausojantį režimą veikiant bet kuriam režimui�

■ Pasirinkus Profesionalo režimo nuostatą

Skaitytojas, privaloma įjungti Regėjimą tausojantį režimą�

(IŠJUNGTI)

(ĮJUNGTI)

(IŠJUNGTI)

(ĮJUNGTI)

OFF (IŠJUNGTI)

Weak (Silpnas)

Medium (Vidutinis)

Strong (Intensyvus)

Strongest

(Intensyviausias)

■ Numatytoji HDCR nuostata yra Išjungti� Naudotojas gali nustatyti HDCR veikiant bet kuriam režimui�

■ HDCR funkcija gerina vaizdo kokybę didindama vaizdų kontrastingumą�

■ Kai HDCR yra Įjungta, Šviesumo funkcija bus pilka ir neveiks�

■ Vienu metu HDCR ir Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcijų naudoti negalima�

■ Jei Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija yra Įjungta, šviesumo reguliuoti negalima�

■ Jei įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija, parinktys HDCR ir Šviesumas neveiks ir bus pilkos spalvos�

■ Reakcijos laiko parinktis bus pilka ir neveiks, jei bus įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija�

■ Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija bus pilka ir neveiks, o Adaptyvusis sinchronizavimas arba PIP / PBP bus įjungtas�

■ Ekrano formato nuostata 1:1 bus pilka ir neveiks, jei bus įjungta Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo funkcija�

■ Funkcija vaizdo tobulinimas koreguoja vaizdų pakraščius, kad jie būtų ryškesni�

■ Naudotojas gali nustatyti vaizdo tobulinimo funkciją veikiant bet kuriam režimui�

2-9

2-10 h

Image (Vaizdas)

1-o lygio meniu 2-o / 3-io lygio meniu

Brightness

(Šviesumas)

0-100

Contrast

(Kontrastas)

Sharpness

(Ryškumas)

Color

Temperature

(Spalvų temperatūra)

Screen Size

(Ekrano formatas)

0-100

0-5

Cool (Šalta)

Normal (Normalus)

Warm (Šilta)

Custamization

(Pritaikymas)

Optix

MAG321CURV

Optix

MAG322CQRV

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

19”

24”

4:3

16:9

Automatinis

4:3

16:9

1:1

Aprašas

■ Naudotojas gali reguliuoti Šviesumą esant

Naudotojo, RTS, RPG ir Skaitytojo režimams�

■ Šviesumo funkcija bus pilka ir neveiks, jei įjungsite

Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimo, HDR arba HDCR funkciją� (HDR taikoma tik „Optix

MAG321CURV“)

■ Numatytoji kontrasto nuostata yra 50�

■ Naudotojas gali nustatyti kontrastą veikiant bet kuriam režimui�

■ Numatytoji ryškumo nuostata yra 0� Naudotojas gali nustatyti ryškumą veikiant bet kuriam režimui�

■ Ryškumas gerina vaizdų ryškumą ir išryškina detales�

■ Numatytoji Spalvų temperatūros nuostata yra

Normali�

■ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus�

■ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas�

■ Naudotojas gali reguliuoti Spalvų temperatūrą veikiant Pritaikymo režimui�

■ Numatytoji Pritaikymo režimo nuostata yra

50/50/50�

■ Numatytoji ekrano formato nuostata yra 16:9�

■ Naudotojas gali nustatyti ekrano formatą esant bet kokiam režimui, bet kokiai skiriamajai gebai ir bet kokiam ekrano atnaujinimo dažniui�

■ Numatytoji ekrano formato nuostata yra

Automatinis�

■ Jei nustatysite ekrano formato nuostatą 1:1, funkcijos Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas ir

Nulinė gaištis bus pilkos ie neveiks�

■ Jei naudotojas nustatys ekrano formato nuostatą

1:1, o paskui įjungs PIP, bus sugrąžinta ekrano formato nuostata Automatinis, o nuostata 1:1 bus pilka ir neveiks�

■ Nuostata 1:1 bus pilka ir neveiks, jei įjungsite

PIP, Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimą arba

Adaptyvųjį sinchronizavimą�

■ Jei įjungsite PBP, funkcija Ekrano formatas bus pilka ir neveiks� h

Input Source (Įvesties šaltinis)

1-o lygio meniu

HDMI1

HDMI2

DP

C tipas

(skirtas „Optix

MAG321CURV“)

Aprašas

Naudotojas gali nustatyti įvesties šaltinį veikiant bet kuriam režimui�

OSD sąranka

2-11

2-10

OSD sąranka h

PIP/PBP

1-o lygio meniu 2-o / 3-io lygio meniu

OFF (Išjungti)

PIP Source

(Šaltinis)

HDMI1

HDMI2

DP

C tipas

(skirtas „Optix

MAG321CURV“)

PIP dydis Mažas

Vidutinis

Didelis

Viršuje, kairėje Location

(Vieta)

Viršuje, dešinėje

Apačioje, kairėje

Apačioje, dešinėje

Display Switch

(Vaizdo perjungimas)

PBP

Audio Switch

(Automatinis perjungimas)

Source

(Šaltinis)

HDMI1

HDMI2

DP

C tipas

(skirtas „Optix

MAG321CURV“)

Display Switch

(Vaizdo perjungimas)

Audio Switch

(Automatinis perjungimas)

Aprašas

■ PIP („Vaizdas vaizde“) leidžia naudotojui vienu metu viename ekrane žiūrėti kelis vaizdo įrašus� Viena programa rodoma visame ekrane, o tuo pat metu kita arba kitos programos rodomos įdėtiniuose languose�

■ PBP („Vaizdas šalia vaizdo“) yra panaši funkcija, kuri ekrane vienas šalia kito rodo du įvesties šaltinius�

■ Numatytoji PIP / PBP funkcijos nuostata yra

Išjungta�

■ Vaizdo perjungimo funkcija leidžia naudotojui perjungti pirminį ir antrinį įvesties

šaltinius�

■ Garso perjungimo funkcija leidžia naudotojui perjungti pirminį ir antrinį saiktmeninio garso

šaltinius�

2-11 h

Navi Key (Naršymo klavišas)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu

Aukštyn /

Žemyn / Kairėn /

Dešinėn

OFF (Išjungti)

Brightness (Šviesumas)

Game Mode (Žaidimo režimas)

Screen Assistance (Ekrano pagalba)

Alarm Clock (Žadintuvas)

Input Source (Įvesties šaltinis)

PIP/PBP

Refresh Rate (Atnaujinimo dažnis)

Aprašas

■ Numatytoji rodyklinio mygtuko aukštyn parinktis yra žaidimų režimas�

■ Numatytoji rodyklinio mygtuko žemyn parinktis yra Ekrano pagalba�

■ Numatytoji rodyklinio mygtuko kairėn parinktis yra Žadintuvas�

■ Numatytoji rodyklinio mygtuko dešinėn parinktis yra Įvesties šaltinis�

■ Visus naršymo klavišo elementus galima perprogramuoti atidarius OSD meniu�

2-12 h

Setting (Nustatymas)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu

Language

(Kalba)

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Netrukus bus daugiau kalbų)

Transparency

(Skaidrumas)

OSD Time Out

(OSD rodymo trukmė)

RGB šviesos diodai

0~5

5–30 s

OFF (IŠJUNGTI)

ON (ĮJUNGTI)

Reset (Atkurti) YES (TAIP)

NO ( NE )

Aprašas

■ Numatytoji Kalbos nuostata yra Anglų�

■ Naudotojas privalo paspausti vidurinį mygtuką, kad patvirtintų Kalbos nuostatą�

■ Kalba yra atskira nuostata� Naudotojo nustatyta kalba pakeis gamyklos nuostatą� Jei naudotojas nustatys funkcijos Atkurti parinktį Taip, Kalba nebus pakeista�

Numatytoji skaidrumo nuostata yra 0� Naudotojas gali nustatyti skaidrumą veikiant bet kuriam režimui�

Numatytoji OSD rodymo trukmės nuostata yra 20 s�

Naudotojas gali nustatyti OSD rodymo trukmę veikiant bet kuriam režimui�

Numatytoji RGB šviesos diodų nuostata yra Įjungti�

Naudotojas gali nustatyti dvi RGB šviesos diodų nuostatas – Įjungti arba Išjungti�

Naudotojas gali pasirinkti atkūrimo funkciją ir atkurti numatytąsias OSD nuostatas esant bet kokiam režimui�

OSD sąranka

PB

Priedas

SVARU!

Bet kokia informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo�

A

Specifikacijos

A-2

Modelis

Dydis

Kreivis

Plokštės tipas

Skiriamoji geba

Kraštinių santykis

Šviesumas (nitais)

Šviesumas: C tipo USB maitinimo lizdas

Kontrastingumo santykis

Atnaujinimo dažnis

Reakcijos laikas

Įvesties sąsaja

I/O

Regėjimo kampai sRGB / DCI-P3 *

Paviršiaus danga

Ekrano spalvos

Maitinimo tipas

Adapterio gamintojas

Energijos sunaudojimas

(tipinis)

Maitinimas

Galia

Reguliavimas (pakreipimas)

Reguliavimas

(aukščio nustatymas)

„Kensington“ užraktas

Optix MAG321CURV

(3DA2)

80,01 cm

1500R

VA

Optix MAG322CQRV

(3DA4)

3840 x 2160 @60Hz 2560 x 1440 @144Hz

16:9

300

■ 0~79% : 5V/3A

■ 80~89% : 5V/2A

■ 90~100% : 5V/1A

2500:1 3000:1

60Hz

4 ms (GTG)

144Hz

1 ms (MPRT)

HDMI x 2, DP x 1,

C tipo x 1

■ A tipo USB 2�0 jungtis x 2

■ C tipo USB (režimas DP

Alt) x 1 (iki 5 V / 3 A (15

W) maitinimas)

■ B tipo USB 3�0 jungtis x 1 (iš kompiuterio į monitorių)

■ Ausinių lizdas x 1

HDMI x 2, DP x 1

■ A tipo USB 2�0 jungtis x 2

■ B tipo USB 3�0 jungtis x 1 (iš kompiuterio į monitorių)

■ Ausinių lizdas x 1

178°(H), 178°(V)

96,6 % / 77,0 % 99,1% / 78,9%

Apsauga nuo atspindžių

16,7M

Išorinis adapteris

Asian Power Devices Inc�, Modelis: DA-90J19

53 W

KS 100-240 V, 50-60 Hz

19V 4,74A

-5° ~ 20°

0 × 130mm

50 W

Taip

Priedas

A-3

A-2

Priedas

Modelis

„VESA“ stovas

Matmenys (P x A x G)

Bendrasis svoris

Aplinkosauga Eksploatuojant

Saugojimo sąlygos

Optix MAG321CURV

(3DA2)

Optix MAG322CQRV

(3DA4)

■ Plokštės tipas: 100 × 100 mm

■ Varžtų rūšis: M4 x 12mm

▶ Sriegio skersmuo: 4mm

▶ Sriegio ilgis: 12mm

710 × 513,6 × 266,5 mm

7,0 kg

■ Temperatūra: nuo 0℃ iki 40℃

■ Drėgnumas: nuo 20% iki 90 %, be kondensacijos

■ Aukštis virš jūros lygio: 0 × 5 000 m

■ Temperatūra: nuo -20°C iki 60°C

■ Drėgnumas: nuo 10 % iki 90 %, be kondensacijos

* Atsižvelgiant į CIE1976 bandymų standartus�

A-3

A-4

Iš anksto nustatyti ekrano režimai

Skiriamoji geba

640x480

720x400

800x600

Esant 60 Hz

Esant 66 Hz

Esant 72 Hz

Esant 75 Hz

Esant 70 Hz

Esant 56 Hz

Esant 60 Hz

Esant 72 Hz

832x624

1024x768

Esant 75 Hz

Esant 75 Hz

Esant 60 Hz

Esant 70 Hz

1152x864

1280x720

1280x768

1280x800

1280x960

Esant 75 Hz

Esant 75 Hz

Esant 60 Hz

Esant 60 Hz

Esant 60 Hz

Esant 60 Hz

1280x1024 Esant 60 Hz

1360x768

Esant 75 Hz

Esant 60 Hz

1366x768

1440x900

Esant 60 Hz

Esant 60 Hz

1600x1200 Esant 60 Hz

1680x1050 Esant 60 Hz

1920x1080 Esant 60 Hz

Esant 100 Hz

Esant 120 Hz

Esant 144 Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix MAG321CURV

(3DA2)

HDMI

V

DP / C tipo

V

V

V

V

V

V

V

Optix MAG322CQRV

(3DA4)

HDMI / DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Priedas

A-5

A-4

Priedas

Skiriamoji geba

2560x1440 Esant 60 Hz

Esant 120 Hz

3840x2160

Esant 144 Hz

Esant 30 Hz

Esant 60 Hz

Optix MAG321CURV

(3DA2)

HDMI

V

DP / C tipo

V

Optix MAG322CQRV

(3DA4)

HDMI / DP

V

V

V

V

V

V

V

A-5

A-6

Trikčių šalinimas

Nešviečia kontrolinė maitinimo lemputė.

■ Dar kartą paspauskite monitoriaus maitinimo mygtuką�

■ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus maitinimo kabelis�

Nėra vaizdo.

■ Patikrinkite, ar tinkamai įdiegta kompiuterio vaizdo plokštė�

■ Patikrinkite, ar kompiuteris ir monitorius prijungti pire elektros lizdų, ir ar jie yra įjungti�

■ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis�

■ Galbūt kompiuteris veikia budėjimo režimu� Norėdami pažadinti monitorių, paspauskite bet kurį mygtuką�

Ekrano vaizdas netinkamo dydžio arba netinkamai sucentruotas.

Žr� skyrių „Iš anksto nustatyti ekrano režimai“, kad nustatytumėte reikiamą nuostatą ir monitorius tinkamai rodytų vaizdą�

Neveikia funkcija „Plug & Play“.

■ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus maitinimo kabelis�

■ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis�

■ Patikrinkite, ar kompiuteris ir vaizdo plokštė turi funkciją „Plug & Play“�

Neryškios, išsilieję arba netinkamų spalvų piktogramos, šriftas arba ekranas.

■ Stenkitės nenaudoti jokių vaizdo signalų perdavimo ilginamųjų kabelių�

■ Sureguliuokite šviesumą ir kontrastingumą�

■ Sureguliuokite RGB spalvas arba pakoreguokite spalvų temperatūrą�

■ Patikrinkite, ar nesulankstyti signalų perdavimo kabelio jungties kontaktai�

Monitorius pradeda mirgėti arba banguoti.

■ Pakeiskite atnaujinimo dažnį, kad jis atitiktų jūsų kompiuterio technines savybes�

■ Atnaujinkite vaizdo plokštės tvarkykles�

■ Patraukite monitorių atokiau nuo elektros prietaisų, kurių gali kelti elektromagnetinių trukdžių (EMT)�

Priedas

PB

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project