MSI Optix MAG271CQR monitor Kasutusjuhend

MSI Optix MAG271CQR monitor Kasutusjuhend
Optix-sarja
LCD-monitori
Optix MAG271CQR (3FA75)
SISÄLTÖ
Tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitus������������������������������������������������������������������iii
Revisio��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Tekninen tuki�����������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Turvallisuusohjeet���������������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE-vaatimustenmukaisuus�������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto������������������������������������������������������vi
WEEE-lausunto������������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Kemikaaliyhdisteiden tiedot������������������������������������������������������������������������������������vii
Näin pääset alkuun������������������������������������������������������������������������1-1
Pakkauksen sisältö���������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Monitorin jalustan asentaminen��������������������������������������������������������������������������� 1-3
Monitorin säätäminen������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4
Monitorin yleiskatsaus������������������������������������������������������������������������������������������ 1-5
Monitorin liittäminen tietokoneeseen�������������������������������������������������������������������� 1-7
OSD-asetus������������������������������������������������������������������������������������2-1
Navi Key��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
ii
OSD-asetus Navi Key -näppäimellä��������������������������������������������������������������������� 2-5
Liite������������������������������������������������������������������������������������������������A-1
Tekniset tiedot������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Esiasetetut näyttötilat�������������������������������������������������������������������������������������������A-3
Vianetsint����������������������������������������������������������������������������������������������������������A-4
Johdanto
Tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitus
Tekijänoikeudet © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Käytetty MSIlogo on Micro-Star Int’l Co., Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut merkit ja mainitut
nimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä. Mitään takuuta tietojen tarkkuudesta
tai täydellisyydestä ei anneta suoraan tai epäsuorasti. MSI pidättää oikeuden tehdä
muutoksia tähän asiakirjaan ilman edeltävää ilmoitusta.
Revisio
Revisio
V1.0
Päivämäärä
2018/10
Tekninen tuki
Jos tuotteessa ilmenee ongelma, jota et saa ratkaistuksi ohjekirjan avulla, ota yhteyttä
ostopaikkaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Vaihtoehtoisesti siirry osoitteeseen
https://www.msi.com/support/ saadaksesi lisäopastusta.
iii
Turvallisuusohjeet
◙◙
◙◙
◙◙
Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi.
Kaikki laitteessa ja käyttöohjeessa mainitut varoitukset tulee huomioida.
Turvaudu huollossa ainoastaan pätevään henkilöstöön.
Säilytä toimitukseen sisältyvä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.
Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, pidä tämä laite etäällä kosteudesta ja
korkeasta lämpötilasta.
Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen asennusta.
iv
◙◙
◙◙
Varmista, että virran jännite on turvarajojen sisäpuolella ja 100–240 V:n
rajoissa, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan. Älä ota pistokkeen
suojamaadoitusnastaa pois käytöstä. Laite tulee kytkeä maadoitettuun
pistorasiaan.
Irrota virtajohto virrankulutuksen vähentämiseksi aina pistorasiasta, jos
laitetta ei käytetä tiettynä aikana.
Laitteen tuuletusaukko on tuuletusilman kiertoa varten järjestelmän
ylikuumenemisen estämiseksi. Älä peitä tuuletusaukkoa.
Älä jätä laitetta ilmastoimattomaan ympäristöön, jossa säilytyslämpötila on yli
60°C tai alle -20°C, koska se voi vahingoittaa laitetta.
HUOMAUTUS: Maksimikäyttölämpötila on noin 40°C.
Kun puhdistat laitteen, varmista, että irrotat pistokkeen pistorasiasta. Puhdista
laite pehmeällä liinalla, älä käytä teollisia kemikaaleja. Älä koskaan kaada
laitteen aukkoihin nestettä. Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai
sähköisku.
Johdanto
Aseta virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. Älä aseta mitään
virtajohdon päälle.
Pidä vahvasti magneettiset tai sähköiset esineet pois laitteen läheisyydestä.
Anna seuraavassa kuvatuissa tilanteissa laite huoltohenkilöstön tarkastettavaksi:
◙◙ Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
◙◙ Laitteen sisään on päässyt nestettä.
◙◙ Laite on altistunut kosteudelle.
◙◙ Laite ei toimi oikein tai et saa laitetta toimimaan käyttöohjeessa kuvatun
mukaisesti.
◙◙ Laite on pudonnut ja vahingoittunut.
◙◙ Laitteessa on näkyviä murtumisen merkkejä.
Vihreän tuotteen ominaisuudet
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Pienentynyt energiankulutus käytössä ja valmiustilassa
Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden rajoitettu käyttö
Helposti purettavissa ja kierrätettävissä
Luonnonvarojen pienentynyt käyttö kierrätystä rohkaisemalla
Pidentynyt tuotteen elinkaari helppojen päivitysten avulla
Vähentynyt kiinteän jätteen tuotanto takaisinottokäytännön ansiosta
Ympäristöpolitiikka
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Tuote on suunniteltu mahdollistamaan osien uudelleen käytön ja
kierrätyksen, jolloin laitetta ei tarvitse heittää pois sen käyttöiän päätyttyä.
Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun paikalliseen keräyspisteeseen
käyttöiän lopun saavuttaneiden tuotteiden kierrättämiseksi ja hävittämiseksi.
Vieraile MSI:n web-sivustolla paikallistaaksesi lähimmän jakelijan, jolta saat
lisätietoja kierrätyksestä.
Käyttäjät voivat myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa
gpcontdev@msi.com saadakseen lisätietoja MSI-tuotteiden oikeasta
hävittämisestä, takaisinotosta, kierrätyksestä ja hajottamisesta.
★ Varoitus! Näytön liikakatselu vaikuttaa näköön.
★ Suositukset:
1. Pidä aina 10 minuutin tauko 30 minuutin ruutuajan jälkeen.
2. Alle 2-vuotiaille lapsille ei tule antaa ruutuaikaa. 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille
lapsille ruutuaika tulee rajoittaa alle tuntiin päivässä.
v
CE-vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskevan, Neuvoston
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin
(2014/30/EU), Matalajännitedirektiivin (2014/35/EU), ErP-direktiivin
(2009/125/EC) ja RoHS-direktiivin (2011/65/EU) vaatimusten mukaisia.
Tämä tuote on testattu ja sen on havaittu olevan niiden informaatiotekniikkalaitteita
koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukainen, jotka on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva
lausunto
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän Class B
-luokan digitaalisen laitteen rajat FCC:n määräysten osan 15
mukaisesti. Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä
häiriösuojaus asutussa ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää
ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu
tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle.
Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television
vastaanottamiseen. Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja, opastetaan laitteen
käyttäjää ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:
vi
■■
■■
■■
■■
Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon.
Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty.
Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- ja tv-asentajalta.
Huomautus 1
Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän
valtuudet käyttää tätä laitetta.
Huomautus 2
Suojattuja liitäntäjohtoja ja AC-virtajohtoa on käytettävä sallittujen häiriönpäästörajojen
puitteissa.
Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:
1. tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
2. tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö,
joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa.
Johdanto
WEEE-lausunto
Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti "sähköja elektroniikkalaitteita" ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana.
Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava
laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
Kemikaaliyhdisteiden tiedot
Kemikaaliyhdisteasetusten, kuten EU:n REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006), mukaisesti MSI kertoo tietoja tuotteissa olevista
kemikaaliyhdisteistä osoitteessa:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Näin pääset alkuun
Tästä kappaleesta löydät tiedot kiintolevyn asetustoimenpiteistä. Kun liität
laitteita, ole varovainen laitteiden kanssa ja käytä maadoitettua rannehihnaa
staattisen sähkön välttämiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
•
Kuvat ovat vain viitteellisiä. Monitorin ulkoasu voi poiketa niistä.
Älä kosketa monitoria terävillä esineillä.
Pakkauksen sisältö
1. Monitori
2. Jalusta
3. Jalustan alusta ja ruuvi
4. Virtajohto
5. HDMI-kaapeli
6. DisplayPort-kaapeli
7. USB Upstream -kaapeli (monitorin USB-porttien käyttöön ottamiseksi)
8. Pikaopas
9. Takuukortti
10.Käyttöopas
11.VESA-kannen ruuvit
* Ota yhteys liikkeeseen, josta ostit tuotteen, tai paikalliseen jälleenmyyjään, jos jokin
osa on vahingoittunut tai puuttuu.
* Pakkauksen sisältö voi vaihdella maan mukaan.
1-2
Näin pääset alkuun
Monitorin jalustan asentaminen
1. Kiinnitä jalusta monitoriin.
2. Liitä alusta jalustaan.
3. Kiristä alustan ruuvi alustan kiinnittämiseksi.
TÄRKEÄÄ
1. Aseta monitori pehmeälle, suojatulle pinnalle välttääksesi näyttöpaneelin
naarmuuntumisen.
2. Jalustan asennusreikiä voi käyttää myös seinäkiinnitykseen. Ota yhteyttä
jälleenmyyjään oikean seinäkiinnityssarjan valitsemiseksi.
1
1-3
2
3
Monitorin säätäminen
Tämä monitori on suunniteltu maksimoimaan katsomismukavuutesi säädettävillä
ominaisuuksillaan, kuten kallistus ja nosto.
TÄRKEÄÄ
Vältä näyttöpaneelin koskettamista, kun säädät monitoria.
130mm
1-4
Näin pääset alkuun
Monitorin yleiskatsaus
1
3
4
HDMI1
HDMI2
5 6
DP
7 8 9
10
2
1-5
1
Virtapainike
2
Navigointinäppäin
3
HDMI-portti
4
HDMI-portti
5
DisplayPort
6
Kuulokeliitäntä
7
USB 2.0 Type A Downstream -portti
8
USB 2.0 Type A Downstream -portti
9
USB 2.0 Type B Upstream -portti
USB Upstream -kaapelia varten.
TÄRKEÄÄ
Paikanna pakkauksesta USB Upstream
-kaapeli ja liitä se tietokoneeseen
ja monitoriin. Kun kaapeli on liitetty,
monitorin USB Type A Downstream -portit
ovat käyttövalmiita.
10
1-6
Kensington-lukko
Tietokoneeseen
Monitoriin
Näin pääset alkuun
Monitorin liittäminen tietokoneeseen
1. Kytke tietokone pois päältä.
2. Liitä HDMI/DisplayPort-kaapeli monitorista tietokoneeseen.
3. Liitä virtajohto monitorin virtaliitäntään. (Kuva A)
4. Liitä virtajohto seinäpistorasiaan. (Kuva B)
5. Kytke monitori päälle. (Kuva C)
6. Valitse OSD-valikosta tulolähde ja kytke tietokone päälle.
A
~
B
1-7
C
2
OSD-asetus
Tämä luku tarjoaa sinulle olennaiset tiedot OSD:n asettamisesta.
TÄRKEÄÄ
Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Navi Key
Monitorissa on Navi Key -näppäin, monisuuntainen ohjain, jonka avulla voi navigoida
kuvaruutua (OSD) -valikossa.
Navi Key
2-2
Navi Key -näppäimen oletusasetukset ovat seuraavat.
Navigointinäppäin
Hot Key
(Kun OSD-valikko on Pois)
Perustoiminnat
(Kun OSD-valikko on
Päällä)
Middle Button
OSD Main Menu
(Keskipainike)
(OSD-päävalikko)
■■ Alivalikkoihin
siirtyminen
■■ Valinnan tai
asetuksen
vahvistaminen
OSD-asetus
Navigointinäppäin
Hot Key
(Kun OSD-valikko on Pois)
Perustoiminnat
(Kun OSD-valikko on
Päällä)
Ylös
Game Mode (Pelitila)
■■ Paina
keskipainiketta
vahvistaaksesi
valinnan ja
poistuaksesi.
■■ Säädä painamalla
Ylös- ja Alaspainikkeita
■■ Paina Vasenpainiketta
peruaksesi
esikatselun ja
poistuaksesi
käyttämättä
tilatehostetta.
■■ Toimintovalikkojen
ja kohteiden
valitseminen
■■ Ylöspäin säätöjen
salliminen
toimintoarvoissa
Alas
Screen Assistance
(Näyttöavustaja)
■■ Paina
keskipainiketta
vahvistaaksesi
valinnan ja
poistuaksesi.
■■ Säädä painamalla
Ylös- ja Alaspainikkeita
■■ Paina Vasenpainiketta
peruaksesi
esikatselun ja
poistuaksesi.
■■ Toimintovalikkojen
ja kohteiden
valitseminen
■■ Alaspäin säätöjen
salliminen
toimintoarvoissa
2-3
Vasen
Alarm Clock
(Herätyskello)
■■ Paina
keskipainiketta
vahvistaaksesi
valinnan ja
poistuaksesi.
■■ Paina Ylös- ja
Alas-painikkeita
valitaksesi.
■■ Paina Vasenpainiketta
peruaksesi
esikatselun ja
poistuaksesi-
■■ Toimintovalikkojen
ja kohteiden
valitseminen
■■ Poistuminen
nykyisestä valikosta
Oikea
Input Source
(Tulolähde)
■■ Paina
keskipainiketta
vahvistaaksesi
valinnan ja
poistuaksesi.
■■ Paina Ylös- ja
Alas-painikkeita
valitaksesi.
■■ Paina Vasenpainiketta
poistuaksesi
■■ Toimintovalikkojen
ja kohteiden
valitseminen
■■ Alivalikkoihin
siirtyminen
Käyttäjät voivat siirtyä OSD-valikkoon mukauttamaan omia Navi Key Hot Key
-valintojaan.
Alla lisää Hot Key -valintoja.
2-4
Navi Key Hot Key -valinnat
Toiminnat
Brightness
(Kirkkaus)
■■ Paina Keskipainiketta tallentaaksesi arvon
ja poistuaksesi.
■■ Säädä painamalla Ylös- ja Alas-painikkeita
■■ Paina Vasen-painiketta peruaksesi
esikatselun ja poistuaksesi.
■■ QHD:n oletuskirkkaus on 80.
PIP/PBP
■■ Paina keskipainiketta vahvistaaksesi
valinnan ja poistuaksesi.
■■ Säädä painamalla Ylös- ja Alas-painikkeita
■■ Paina Vasen-painiketta peruaksesi
esikatselun ja poistuaksesi.
Refresh Rate
(Virkistystaajuus)
■■ Paina keskipainiketta vahvistaaksesi
valinnan ja poistuaksesi.
■■ Paina Oikea-painiketta kytkeäksesi
Virkistystaajuuden päälle ja Vasenpainiketta kytkeäksesi sen pois päältä.
OSD-asetus
OSD-asetus Navi Key -näppäimellä
Paina Navi Keyn keskinäppäintä käynnistääksesi kuvaruutu (OSD) -valikon
päävalikon. Viritä haluttuihin toimintovalikkoihin Ylös-, Alas-, Vasen-, Oikeapainikkeilla tarpeittesi mukaan.
2-5
hh PELAAMINEN
1. tason valikko
2./3. tason valikko
Kuvaus
Game Mode
(Pelitila)
User (Käyttäjä)
Oletustila. Käyttäjät voivat säätää kaikkia
kohteita.
FPS
Kaikkia kohteita voi säätää, paitsi Mustan viritin,
Kuvan parannus, Kirkkaus ja Kontrasti.
Racing (Kilpa-ajo)
Kaikkia kohteita voi säätää, paitsi Kirkkaus,
Kontrasti ja Kuvan parannus.
RTS
Kaikkia kohteita voi säätää, paitsi Kirkkaus,
Kontrasti ja Kuvan parannus.
RPG
Kaikkia kohteita voi säätää, paitsi Kirkkaus,
Kontrasti, Mustan viritys ja Kuvanparannus.
■■ Valitse ja esikatsele tilatehosteita Ylös- tai Alas-painikkeilla.
■■ Paina Keski-painiketta vahvistaaksesi ja käyttääksesi tilatyyppiä.
Black Tuner
(Mustan viritin)
0-20
■■ Säädä arvoa Ylös tai Alas-painikkeella.
■■ Tämä toiminto parantaa taustan kirkkautta ja
on suositeltava FPS-peleissä.
1. tason valikko
2./3. tason valikko
Kuvaus
Response Time
(Vasteaika)
Normal (Normaali)
■■ Käyttäjät voivat säätää vasteaikaa kaikissa
tiloissa.
■■ Kun Vasteaika on asetettu Nopein-tilaan
vähintään 75 Hz:in näytön virkistystaajuudelle,
Liike-epäterävyyden esto -toiminto otetaan
automaattisesti käyttöön.
■■ Kun näytön virkistystaajuus on alle 75 Hz,
”Nopein” näkyy himmennettynä.
■■ Tämä toiminto on suositeltava FPS- ja Kilpaajopeleissä.
Fast (Nopea)
Fastest (Nopein)
Anti Motion Blur
(Liike-epäter.
esto)
OFF (POIS)
Zero Latency
(Nollaviive)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
2-6
ON (PÄÄLLÄ)
Refresh Rate
Location
(Virkistystaajuus) (Sijainti)
Left Top
(Vasen ylä)
Right Top
(Oikea ylä)
Left Bottom
(Vasen ala)
Right
Bottom
(Oikea ala)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
■■ Kirkkautta ei voi säätää, kun Liikeepäterävyyden esto on asetettu PÄÄLLE.
■■ Kun Vasteaika on asetettu Nopein-tilaan
vähintään 75 Hz:in näytön virkistystaajuudelle,
Liike-epäterävyyden esto -toiminto otetaan
automaattisesti käyttöön.
■■ Kun näytön virkistystaajuus on alle 75 Hz,
Liike-epäterävyyden esto -toimintoa ei voi
ottaa käyttöön eikä Vasteaikaa voi asettaa
Nopein-tilaan.
■■ Kun Liike-epäterävyyden esto -toiminto on
otettu käyttöön, HDCR-toimintoa ei voi ottaa
käyttöön ja valinta himmennetään.
■■ Tämä toiminto on suositeltava Elokuva-tilalle
sekä FPS- ja Kilpa-ajopeleille.
■■ Kun FreeSync on otettu käyttöön, Liikeepäterävyyden esto himmennetään.
■■ Nollaviiveen oletus on PÄÄLLÄ.
■■ Nollaviive lyhentää signaalin
läpimenoajoitusta ja tukee vain QHD:tä.
■■ Käyttäjät voivat säätää virkistystaajuutta
kaikissa tiloissa.
■■ Oletus-virkistystaajuussijainti on vasen ala.
Sijaintia voi säätää OSD-valikossa. Vahvista
ja ota virkistystaajuuden sijainti käyttöön
painamalla Keski-painiketta.
■■ Tämä monitori seuraa ja toimii
käyttöjärjestelmän esiasetetulla näytön
virkistystaajuudella.
OSD-asetus
1. tason valikko
2./3. tason valikko
Kuvaus
Alarm Clock
(Herätyskello)
Location
(Sijainti)
■■ Käyttäjät voivat säätää herätyskelloa kaikissa
tiloissa.
■■ Paina ajan asettamisen jälkeen Keskipainiketta aktivoidaksesi ajastimen.
■■ Oletus-herätyskellon sijainti on Vasen ylä.
Käyttäjät voiva valita oman sijainnin.
Left Top
(Vasen ylä)
Right Top
(Oikea ylä)
Left Bottom
(Vasen ala)
Right Bottom
(Oikea ala)
OFF (POIS)
15:00
00:01–99:59
30:00
45:00
60:00
Screen
Assistance
(Näyttöavustaja)
FreeSync
None
■■ Käyttäjät voivat säätää näyttöavustusta
kaikissa tiloissa.
■■ Näyttöavustuksen oletus on Ei mitään.
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
■■ FreeSync estää näytön repeämisen.
■■ HDMI-oletus on PÄÄLLÄ, mutta se on
himmennetty (ei voi muuttaa).
■■ DisplayPort -oletus on PÄÄLLÄ ja sen voi
säätää PÄÄLLE/POIS kaikissa tiloissa sekä
kaikilla näyttötarkkuuksilla, tulolähteillä ja
virkistystaajuuksilla.
■■ Kun FreeSync on otettu käyttöön, Liikeepäterävyyden esto himmennetään.
2-7
hh Ammattimainen
1. tason valikko
2. tason valikko
Kuvaus
Pro Mode (Protila)
User (Käyttäjä)
Oletustila. Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
Reader (Lukija)
Kaikkia kohteita voi säätää, paitsi Kirkkaus,
Kontrasti ja Silmiensäästäjä.
Cinema (Elokuva)
Kaikkia kohteita voi säätää, paitsi Kirkkaus,
Kontrasti ja Kuvan parannus.
Designer (Suunnittelija) Kaikkia kohteita voi säätää, paitsi Mustan viritintä,
Kirkkautta ja Kontrastia.
■■ Valitse ja esikatsele tilatehosteita Ylös- tai Alas-painikkeilla.
■■ Paina Keski-painiketta vahvistaaksesi ja käyttääksesi tilatyyppiä.
Eye Saver
(Silmiensäästäjä)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
HDCR
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
2-8
Anti Motion Blur
(Liike-epäter.
esto)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
■■ Silmiensäästäjä suojaa silmiäsi siniseltä valolta.
Käyttöön otettuna Silmiensäästäjä säätää näytön
värilämpötilan keltaisemmaksi hehkuksi.
■■ Käyttäjät voivat säätää Silmiensäästäjää
kaikissa tiloissa.
■■ Kun Pro-tilaksi on asetettu Lukija,
Silmiensäästäjän käyttöönotto on pakollinen.
■■ HDCR-oletus on POIS. Käyttäjät voivat säätää
HDCR:ää kaikissa tiloissa.
■■ HDCR-parantaa kuvanlaatua suurentamalla
kuvien kontrastia.
■■ Kun HDCR on asetettu PÄÄLLE, Kirkkaus näkyy
himmennettynä.
■■ HDCR:ää ja Liike-epäterävyyden estoa ei voi
ottaa käyttöön samanaikaisesti.
■■ Kun HDCR on otettu käyttöön, Liikeepäterävyyden estoa ei voi ottaa käyttöön eikä
Viiveaikaa voi asettaa Nopein-tilaan.
■■ Kirkkautta ei voi säätää, kun Liike-epäterävyyden
esto on asetettu PÄÄLLE.
■■ Kun Vasteaika on asetettu Nopein-tilaan
vähintään 75 Hz:in näytön virkistystaajuudelle,
Liike-epäterävyyden esto -toiminto otetaan
automaattisesti käyttöön.
■■ Kun näytön virkistystaajuus on alle 75 Hz,
Liike-epäterävyyden esto -toimintoa ei voi ottaa
käyttöön eikä Vasteaikaa voi asettaa Nopeintilaan.
■■ Kun Liike-epäterävyyden esto -toiminto on otettu
käyttöön, HDCR-toimintoa ei voi ottaa käyttöön
ja valinta himmennetään.
■■ Tämä toiminto on suositeltava Elokuva-tilalle
sekä FPS- ja Kilpa-ajopeleille.
■■ Kun FreeSync on otettu käyttöön, Liikeepäterävyyden esto himmennetään.
OSD-asetus
1. tason valikko
2. tason valikko
Kuvaus
Image
OFF (POIS)
Enhancement
Weak (Heikko)
(Kuvanparannus)
Medium (Keskitaso)
Strong (Voimakas)
■■ Kuvanparannus korostaa kuvan reunoja niiden
terävyyden parantamiseksi.
■■ Käyttäjät voivat säätää Kuvanparannusta
kaikissa tiloissa.
Strongest (Voimakkain)
hh Kuva
1. tason valikko
2./3. tason valikko
Kuvaus
Brightness
(Kirkkaus)
0-100
■■ Kirkkauden oletus on 80.
■■ Käyttäjät voivat säätää kirkkautta Käyttäjä-,
RTS-, RPG- ja Lukija-tilassa.
■■ Kirkkaus himmennetään, kun Liikeepäterävyyden esto ja HDCR otetaan
käyttöön.
Contrast
(Kontrasti)
0-100
■■ MAG271CQR:n oletuskirkkaus on 50.
■■ Käyttäjät voivat säätää Kontrastia kaikissa
tiloissa.
Sharpness
(Terävyys)
0-5
■■ Terävyyden oletus on 0. Käyttäjät voivat
säätää Terävyyttä kaikissa tiloissa.
■■ Terävyys parantaa kuvien selkeyttä ja
yksityiskohtia.
Color
Temperature
(Värilämpötila)
Cool (Viileä)
Normal (Normaali)
Warm (Lämmin)
Customization
(Mukauttaminen)
Screen Size
(Näytön koko)
19”
24”
4:3
16:9
■■ Värilämpötilan oletus on Normaali.
■■ Valitse ja esikatsele tilatehosteita Ylös- tai
Alas-painikkeilla.
■■ Paina Keski-painiketta vahvistaaksesi ja
R (0-100)
käyttääksesi tilatyyppiä.
G (0-100) ■■ Käyttäjät voivat säätä Värilämpötilaa
Mukauttaminen-tilassa.
B (0-100)
■■ Mukauttaminen-tilan oletus on 50/50/50.
■■ Näytön koon oletus on 16:9.
■■ Käyttäjät voivat säätää Näytön kokoa
kaikissa tiloissa, kaikilla kuvatarkkuuksilla
ja millä tahansa virkistystaajuudella.
hh Tulolähde
1. tason valikko
Kuvaus
HDMI1
Käyttäjät voivat säätää Tulolähdettä kaikissa tiloissa.
HDMI2
DP
2-9
hh PIP/PBP
1. tason valikko
2./3. tason valikko
OFF (POIS)
PIP
Source
(Lähde)
HDMI1
HDMI2
DP
PIP Size
Small (Pieni)
(PIP-koko) Medium (Keskitaso)
Large (Suuri)
Location
(Sijainti)
Left Top (Vasen ylä)
Right Top (Oikea ylä)
Left Bottom (Vasen ala)
Right Bottom (Oikea ala)
Display Switch (Näyttökytkin)
Audio Switch (Audiokytkin)
PBP
Source
(Lähde)
HDMI1
HDMI2
DP
2-10
Display Switch (Näyttökytkin)
Audio Switch (Audiokytkin)
Kuvaus
■■ PIP (Picture in Picture) antaa
käyttäjien näyttää samanaikaisesti
useita videolähteitä yhdellä
näytöllä. Yksi ohjelma näkyy koko
näytöllä samaan aikaan, kun yhtä
tai useita ohjelmia näytetään
upotetuissa ikkunoissa.
■■ PBP (Picture by Picture) on
vastaava ominaisuus, jolla
näytetään kahta tulolähdettä
näytöllä vierekkäin.
■■ PIP/PBP-oletus on POIS.
■■ Näyttökytkin antaa käyttäjien
vaihtaa ensisijaisten ja
toissijaisten tulolähteiden välillä.
■■ Audiokytkin antaa käyttäjien
vaihtaa ensisijaisten ja
toissijaisten digitaalisten
audiolähteiden välillä.
OSD-asetus
hh Navi Key
1. tason valikko
2. tason valikko
Kuvaus
Ylös
OFF (POIS)
■■ Ylös-painikkeen oletus on Pelitila.
■■ Alas-painikkeen oletus on
Näyttöavustus.
■■ Vasen-painikkeen oletus on
Herätyskello.
■■ Oikea-painikkeen oletus on
Tulolähde.
■■ Kaikkia Navi Key -kohteita voi
säätää OSD-valikolla.
Brightness (Kirkkaus)
Game Mode (Pelitila)
Screen Assistance (Näyttöavustaja)
Alarm Clock (Herätyskello)
Input Source (Tulolähde)
PIP/PBP Mode (PIP/PBP-tila)
Refresh Rate (Virkistystaajuus)
Alas
OFF (POIS)
Brightness (Kirkkaus)
Game Mode (Pelitila)
Screen Assistance (Näyttöavustaja)
Alarm Clock (Herätyskello)
Input Source (Tulolähde)
PIP/PBP Mode (PIP/PBP-tila)
Refresh Rate (Virkistystaajuus)
Vasen
OFF (POIS)
Brightness (Kirkkaus)
Game Mode (Pelitila)
Screen Assistance (Näyttöavustaja)
Alarm Clock (Herätyskello)
Input Source (Tulolähde)
PIP/PBP Mode (PIP/PBP-tila)
Refresh Rate (Virkistystaajuus)
Oikea
OFF (POIS)
Brightness (Kirkkaus)
Game Mode (Pelitila)
Screen Assistance (Näyttöavustaja)
Alarm Clock (Herätyskello)
Input Source (Tulolähde)
PIP/PBP Mode (PIP/PBP-tila)
Refresh Rate (Virkistystaajuus)
2-11
hh Asetus
1. tason valikko
2. tason valikko
Kuvaus
Language (Kieli)
繁體中文
■■ Kielen tehtaan oletusasetus on englanti.
■■ Käyttäjien on painettava Keski-painiketta
kieliasetuksen vahvistamiseksi ja käyttöön
ottamiseksi.
■■ Kieli on itsenäinen asetus. Käyttäjän oma
kieliasetus ohittaa tehtaan oletuksen. Kun
käyttäjä asettaa Nollaa-valinnan Kyllä-tilaan,
kieltä ei muuteta.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
‫فارسی‬
Tiếng Việt
2-12
‫תירבע‬
বাংলা
‫َع َر ِب ّي‬
(Lisää kieliä tulossa pian)
Transparency
(Läpinäkyvyys)
0–5
Läpinäkyvyyden oletus on 0. Käyttäjät voivat
säätää Läpinäkyvyyttä kaikissa tiloissa.
OSD Time
Out (OSD:n
aikakatkaisu)
5–30 s
OSD:n aikakatkaisun oletus on 20 s. Käyttäjät
voivat säätää OSD:n aikakatkaisua kaikissa
tiloissa.
RGB LED
OFF (POIS)
RGB LED -oletus on Päällä. Käyttäjät voivat
säätää RGB LED -tila Päälle tai Pois.
ON (PÄÄLLÄ)
Reset (Nollaa)
YES (KYLLÄ)
NO (EI)
Käyttäjät voivat nollata ja palauttaa asetuksia
alkuperäiseen OSD-oletukseen kaikissa tiloissa.
A
Liite
TÄRKEÄÄ
Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tekniset tiedot
Koko
27 tuumaa
Kaarevuus
1800R
Paneelityyppi
VA
Resoluutio
2560 x 1440 (144 Hz)
Kuvasuhde
16:9
Kirkkaus (nit)
400 (tyypillinen)
Kontrastisuhde
3000:1
Virkistystaajuus
144 Hz
Vasteaika
1 ms (MPRT)
Tuloliittymä
HDMI x2, DP x1
I/O
■■
■■
■■
■■
■■
Katsomiskulmat
A-2
HDMI x2
Display Port x1
USB 2.0 Type A x2 (Taustapuoli)
USB 2.0 Type B x1 (Taustapuoli PC:stä monitoriin)
Digitaalinen audiolähtö x1
178° (V), 178° (P)
DCI-P3/ sRGB
90 % / 115 %
Pintakäsittely
Heijastuksenesto
Näyttövärit
16,7 M
Virtatyyppi
Sisäinen teho
Virrankulutus (tyypillinen)
Virtatulo
57W
100–240 V, 50–60 Hz, 1,5 A
Säätö (Kallistus)
-5° – 20°
Säätö (Korkeus)
0 - 130mm
Kensington-lukko
Kyllä
VESA-kiinnitys
■■ Levytyyppi: 100 x 100 mm
■■ Ruuvityyppi: M4x10 mm
▶▶ Kierteen halkaisija: 4 mm
▶▶ Kierteen syvyys: 0,7 mm
▶▶ Kierteen pituus: 10 mm
Mitat (L x K x S)
612,0 x 560,0 x 266,5 mm (maks.)
Nettopaino
Ympäristö
6,2 kg (netto), 9,1 kg (brutto)
Käyttölämpötila
Lämpötila: 0–40 °C
Kosteus: 20–90 %, kondensoitumaton
Korkeus: 0 – 5 000 m
Muisti
Lämpötila: -20–60 °C
Kosteus: 10–90 %, kondensoitumaton
LED-ohjaus
Mystinen LED-valotuki (RGB LED)
Liite
Esiasetetut näyttötilat
Vakio
VGA
Resoluutio
HDMI / DP
640x480 (60 Hz)
V
640x480 (67Hz)
V
640x480 (72Hz)
V
640x480 (75Hz)
V
Dos-tila
720x400 (70 Hz)
V
SVGA
800x600 (56 Hz)
V
XGA
800x600 (60Hz)
V
800x600 (72Hz)
V
800x600 (75Hz)
V
1024x768 (60 Hz)
V
1024x768 (70Hz)
V
1024x768 (75Hz)
V
XGA+
1152x864 (75 Hz)
V
SXGA
1280x1024 (60 Hz)
V
1280x1024 (75Hz)
V
WXGA
1280x720 (60 Hz)
V
VESA
1280x960 (60 Hz)
V
SDTV
640x480P (60 Hz)
V
720x480P (60 Hz)
V
HDTV
720x576P (50 Hz)
V
1440x480P (60 HZ)
V
1440x576P (50 HZ)
V
1280x720P (50 Hz)
V
1280x720P (60Hz)
V
1920x1080P (50 Hz)
V
1920x1080P (60 HZ)
V
1920x1080I (50 HZ)
V
1920x1080I (60 HZ)
V
WXGA+
1440x900 (60 Hz)
V
WSXGA+
1680x1050 (60 Hz)
V
Full HD
1920x1080 (60 Hz)
V
1920x1080 (120Hz)
V
WQHD
1920x1080 (144Hz)
V
2560x1440 (60 Hz)
V
2560x1440 (85Hz)
V
2560x1440 (120Hz)
V
2560x1440 (144Hz)
V
A-3
Vianetsintä
Virran LED-merkkivalo ei pala.
■■ Paina monitorin virtapainiketta uudelleen.
■■ Tarkista onko monitorin virtakaapeli liitetty oikein.
Ei kuvaa.
■■
■■
■■
■■
Tarkista, onko tietokoneen näytönohjain asennettu oikein.
Tarkista, onko tietokone ja monitori liitetty pistorasiaan ja kytketty päälle.
Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
Tietokone voi olla valmiustilassa. Paina mitä tahansa näppäintä
aktivoidaksesi monitorin.
Näytön kuva ei ole oikean kokoinen tai oikein keskitetty.
Katso kohdasta Esiasetetut näyttötilat kuinka tietokone asetetaan tilaan, joka on
sopiva monitorin näytettäväksi.
Ei Plug & Play -ominaisuutta.
A-4
■■ Tarkista onko monitorin virtakaapeli liitetty oikein.
■■ Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
■■ Tarkista ovatko tietokone ja näytönohjain Plug & Play -yhteensopivia.
Kuvakkeet, fontti tai näyttö ovat epäselviä, sumeita tai niissä on
väriongelmia.
■■
■■
■■
■■
■■
Vältä video-jatkojohtojen käyttämistä.
Säädä kirkkautta ja kontrastia.
Säädä RGB-väriä tai viritä värilämpötilaa.
Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
Tarkista, onko signaalikaapelin liittimessä taipuneita nastoja.
Monitori alkaa välkkyä tai siinä näkyy aaltoilua.
■■ Muuta virkistystaajuus vastaamaan monitorin ominaisuuksia.
■■ Päivitä näytönohjaimen ohjaimet.
■■ Pidä monitori etäällä sähkölaitteista, jotka voivat aiheuttaa
sähkömagneettista häiriötä (EMI).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement