MSI Optix MAG271R monitor Lietotāja rokasgrāmata

MSI Optix MAG271R monitor Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz

Optix sērija

LCD monitors

Optix MAG271R (3CA1)

Optix MAG271V (3CA1)

ii

Saturs

Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm ������������������������������������������������������ iii

Pārskatīšana ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� iii

Tehniskais atbalsts �������������������������������������������������������������������������������������������������� iii

Drošības instrukcijas ����������������������������������������������������������������������������������������������� iv

CE atbilstība ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ vi

FCC-B Radiofrekvences traucējumu paziņojums ��������������������������������������������������� vi

WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) paziņojums ���������������� vii

Informācija par ķīmiskajām vielām ������������������������������������������������������������������������� vii

1.

Darba uzsākšana

................................................ 1-1

Komplekta saturs ������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Monitora statīva uzstādīšana �������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Monitora noregulēšana ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-6

Monitora pārskats ������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-8

Monitora pievienošana datoram ������������������������������������������������������������������������� 1-10

2.

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

................................ 2-1

Navigācijas taustiņš ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2

Ekrāna izvēlnes iestatīšana, izmantojot navigācijas taustiņu ������������������������������� 2-5

Pielikums

...............................................................A-1

Specifikācijas �������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2

Iepriekš iestatītie displeja režīmi ���������������������������������������������������������������������������A-4

Kļūdu novēršana ��������������������������������������������������������������������������������������������������A-5

Priekšvārds iii

ii

Priekšvārds

Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm

Autortiesības © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Visas tiesības paturētas� Izmantotais MSI logotips ir Micro-Star Int 'l Co�, Ltd� reģistrēta preču zīme� Visas citas minētās preču zīmes un nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes� Netiek izteikta vai netieši norādīta garantija attiecībā uz precizitāti vai pabeigtību� MSI patur tiesības veikt izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma�

Pārskatīšana

Pārskatīšana

V1�0

Datums

2019/03

Tehniskais atbalsts

Ja rodas problēmas ar produktu un, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu, nav iespējams rast risinājumu, lūdzu, sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju� Vai arī, lūdzu, apmeklējiet https://www�msi�com/support/, lai saņemtu papildu norādījumus� iii

iv

Drošības instrukcijas

Rūpīgi un pilnībā izlasiet drošības norādījumus�

Jāievēro visi drošības pasākumi un brīdinājumi, kas norādīti uz ierīces vai lietotāja rokasgrāmatā�

Apkopi uzticiet kvalificētam personālam�

Saglabājiet iepakojumā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu turpmākai atsaucei�

Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, neturiet ierīci mitrumā un augstā temperatūrā�

Pirms ierīces uzstādīšanas novietojiet to uz drošas plakanas virsmas�

Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai strāvas spriegums ir drošības robežās un ir pareizi noregulēts līdz 100 - 240V vērtībai� Neatspējojiet kontaktdakšas aizsargzemējuma kontaktu� Ierīcei jābūt savienotai ar iezemētu strāvas kontaktligzdu�

Vienmēr atvienojiet strāvas vadu vai izslēdziet sienas kontaktligzdu, ja ierīce noteiktu laiku netiek izmantota, lai sasniegtu nulles enerģijas patēriņu�

Ierīces ventilatoru izmanto gaisa konvekcijai un ierīces pārkaršanas novēršanai�

Nenosedziet ventilatoru�

Neatstājiet ierīci nekondicionētā vidē ar uzglabāšanas temperatūru augstāku par

60

O

C vai zemāku par -20

O

C, kas var sabojāt ierīci�

PIEZĪME� Maksimālā darbības temperatūra ir aptuveni 40

O

C�

Tīrot ierīci, izņemiet kontaktdakšu� Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu, nevis rūpniecisku ķīmisku vielu� Nekad nelejiet atverē šķidrumu, jo tas var sabojāt ierīci vai izraisīt elektrošoku�

Priekšvārds v

iv

Priekšvārds

Novietojiet strāvas vadu tā, lai cilvēki tam nekāptu virsū� Nenovietojiet jebkādus priekšmetus uz strāvas vada�

Nekad neturiet ierīces tuvumā spēcīgus magnētiskos vai elektriskos objektus�

Ja rodas kāda no tālāk norādītajām situācijām, lūdziet ierīci pārbaudīt servisa personālam�

Ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša�

Ierīcē ir iekļuvis šķidrums�

Ierīce ir tikusi pakļauta mitruma iedarbībai�

Ierīce nedarbojas labi vai arī to nevar izmantot atbilstoši lietotāja rokasgrāmatai�

Ierīce ir nokritusi un bojāta�

Ierīcei ir acīmredzami salūzusi�

Zaļā produkta raksturojums

Samazināts enerģijas patēriņš darba un gaidstāves režīmos

Ierobežots videi un veselībai kaitīgo vielu pielietojums

Viegli demontējama un pārstrādājama

Samazināta dabas resursu izmantošana, izmantojot izejvielu otrreizējo pārstrādi

Ilgāks produkta kalpošanas laiks, ņemot vērā vienkāršu atjaunināšanas procesu

Samazināts cieto atkritumu daudzums, īstenojot atpakaļpieņemšanas politiku�

Vides politika

Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, un to nevajadzētu izmest kalpošanas laika beigās�

Lietotājiem jāsazinās ar vietējo autorizēto savākšanas punktu otrreizējai pārstrādei un jāiznīcina nolietotie produkti�

Apmeklējiet MSI tīmekļa vietni un atrodiet tuvumā esošu izplatītāju, lai iegūtu papildinformāciju par otrreizējo pārstrādi�

Lietotāji var ar mums sazināties pa e-pastu gpcontdev@msi�com, lai iegūtu informāciju par MSI produktu pareizu likvidēšanu, atpakaļpieņemšanu, otrreizēju pārstrādi un izjaukšanu�

★ Brīdinājums� Pārmērīga ekrānu izmantošana var ietekmēt redzi�

★ Ieteikumi�

1�

Paņemiet 10 minūšu pārtraukumu katrās 30 ekrāna laika minūtēs�

2�

Bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, nedrīkst izmantot ekrānu� Bērniem no 2 gadu vecuma ekrāna laiks ir jāierobežo līdz mazāk nekā vienai stundai dienā� v

vi

CE atbilstība

Šī ierīce atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību

(2014/30/ES), Zemsprieguma Direktīvā (2014/35/ES), EP direktīvā

(2009/125/EK) un RoHS Direktīvā (Direktīvā par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās) (2011/65/ES)� Šis produkts ir pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu saskaņotajiem standartiem attiecībā uz informācijas tehnoloģiju iekārtām, kas publicēti saskaņā ar Eiropas Savienības Oficiālā

Vēstneša direktīvām�

FCC-B Radiofrekvences traucējumu paziņojums

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B� kategorijas digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15� daļu� Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās�

Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukciju rokasgrāmatu, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus� Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi nradīsies kādā noteiktā instalācijā� Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no tālāk norādītajiem veidiem�

Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu�

Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju�

Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs�

Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/ televīzijas speciālistu�

1� paziņojums

Veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas atbildīgās iestādes, kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja tiesības ekspluatēt šo ierīci�

2� paziņojums

Lai ievērotu emisijas robežvērtības, jāizmanto ekranēti saskarnes kabeļi un maiņstrāvas vads, ja tāds ir�

Ierīce atbilst FCC noteikumu 15� daļai� Lietošanai ir noteikti divi tālāk norādīti nosacījumi:

1� šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un

2� šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt nevēlamas darbības�

Priekšvārds vii

vi

Priekšvārds

WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) paziņojums

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (Direktīva 2002/96/EK), kas stājas spēkā 2005� gada 13� augustā, “elektrisko un elektronisko iekārtu” produktus vairs nevar izmest kā sadzīves atkritumus, un aptverto elektronisko iekārtu ražotājiem ir pienākums pieņemt atpakaļ šādus produktus to derīguma laika beigās�

Informācija par ķīmiskajām vielām

Saskaņā ar ķīmisko vielu noteikumiem, piemēram, ES REACH regulu (kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr� 1907/2006), MSI sniedz informāciju par ķīmiskajām vielām produktos vietnē: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vii

Darba uzsākšana

Šajā nodaļā sniegta informācija par aparatūras uzstādīšanas procedūrām�

Savienojot ierīces, uzmanīgi turiet ierīces, un izmantojiet zemētu rokas locītavas siksnu, lai izvairītos no statiskās elektrības�

SVARĪGI!

Attēli ir norādīti tikai kā atsauces� Monitora izskats var atšķirties�

Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus uz monitora�

1

1-2

Komplekta saturs

1� Monitors

2� Statīvs

3� Statīva pamatne ar skrūvi

4� Strāvas adapteris un strāvas kabelis

5� HDMI kabelis

6� DisplayPort kabelis

7� USB augšupstraumes kabelis (lai monitorā iespējotu USB pieslēgvietas)

8� Īsā lietošanas pamācība

9� Garantijas karte

* Sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju, ja kāds no elementiem ir bojāts vai iztrūkst�

* Iepakojuma saturs var atšķirties dažādās valstīs�

Darba uzsākšana

1-3

1-2

Darba uzsākšana

Monitora statīva uzstādīšana

Optix MAG271R (3CA1) Option 1

SVARĪGI!

Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja paneli�

Statīva uzstādīšanas atveres var izmantot arī piestiprināšanai pie sienas� Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu atbilstošu komplektu piestiprināšanai pie sienas�

1� Pievienojiet pamatni statīvam un pieskrūvējiet pamatskrūvi, lai nostiprinātu pamatni�

2� Novietojiet statīvu pie monitora�

3� Nospiediet fiksatoru, lai nostiprinātu statīvu vietā�

1

1-3

2

3

1-4

Optix MAG271R (3CA1) Option 2

SVARĪGI!

Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja paneli�

Statīva uzstādīšanas atveres var izmantot arī piestiprināšanai pie sienas� Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu atbilstošu komplektu piestiprināšanai pie sienas�

1� Novietojiet statīvu pie monitora�

2� Nospiediet fiksatoru, lai nostiprinātu statīvu vietā�

3� Pievienojiet pamatni statīvam un pieskrūvējiet pamatskrūvi, lai nostiprinātu pamatni�

1

2

3

Darba uzsākšana

1-5

1-4

Darba uzsākšana

Optix MAG271V (3CA1)

SVARĪGI!

Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja paneli�

Statīva uzstādīšanas atveres var izmantot arī piestiprināšanai pie sienas� Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu atbilstošu komplektu piestiprināšanai pie sienas�

1� Novietojiet statīvu pie monitora�

2� Nospiediet fiksatoru, lai nostiprinātu statīvu vietā�

3� Pievienojiet pamatni statīvam un pieskrūvējiet pamatskrūvi, lai nostiprinātu pamatni�

1

1-5

2

3

Monitora noregulēšana

Šis monitors ir veidots tā, lai palielinātu skatīšanās komfortu, nodrošinot tādas regulēšanas iespējas kā noliekšana, pacelšana un grozīšana�

SVARĪGI!

Regulējot monitoru, nepieskarieties displeja panelim�

Optix MAG271R (3CA1) Option 1

-5

O

20

O

130mm

1-6

Optix MAG271R (3CA1) Option 2

-5

O

20

O

130mm

Darba uzsākšana

1-7

1-6

Optix MAG271V (3CA1)

-5

O

20

O

Darba uzsākšana

1-7

Monitora pārskats

3 4 5 6 7 8 9

1-8

1

2

3

4

1

2

Barošanas poga

Navigācijas taustiņš

Kensington slēdzene

Strāvas ligzda

10

Darba uzsākšana

1-9

1-8

Darba uzsākšana

5

USB B veida augšupstraumes pieslēgvieta

USB augšupstraumes kabelim�

SVARĪGI!

Pārbaudiet, vai iepakojumā ir

USB augšupstraumes kabelis, un pievienojiet to datoram un monitoram� Kad šis kabelis ir pievienots, monitora USB

A veida lejupstraumes pieslēgvietas ir gatavas lietošanai�

Savienojumam ar monitoru

USB A veida USB lejupstraumes pieslēgvieta

Savienojumam ar datoru

6

7

DisplayPort

8

9

HDMI ports

Austiņu ligzda

10

MSI funkciju taustiņš

1-9

1-10

Monitora pievienošana datoram

1� Izslēdziet datoru�

2� Savienojiet monitora HDMI/DisplayPort kabeli ar datoru�

3� Savienojiet monitora strāvas adapteri un strāvas kabeli� (A attēls)

4� Pievienojiet strāvas adapteri monitora strāvas ligzdai� (B attēls)

5� Pievienojiet strāvas vadu strāvas kontaktligzdai� (C attēls)

6� Ieslēdziet monitoru� (D attēls)

7� Ekrāna izvēlnē atlasiet Ievades avots un ieslēdziet datoru�

B

A

C

D

Darba uzsākšana

PB

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par ekrāna izvēlnes iestatīšanu�

SVARĪGI!

Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma�

2

Navigācijas taustiņš

Monitoram ir navigācijas taustiņš, daudzvirzienu vadīkla, kas palīdz pārvietoties izvēlnē On-Screen Display (OSD - ekrāna izvēlne)�

Navigācijas taustiņš

2-2

Tālāk norādīti navigācijas taustiņa noklusējuma iestatījumi�

Navigācijas taustiņš

Middle Button

(Vidējā poga)

Karstais taustiņš

(Kad ekrāna izvēlne ir izslēgta)

OSD Main Menu

(Ekrāna izvēlnes galvenā izvēlne)

Pamatdarbības

(Kad ekrāna izvēlne ir ieslēgta)

■ Apakšizvēlnes

■ Atlases vai iestatījumu apstiprināšana

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-3

2-2

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

Navigācijas taustiņš

Up

(Uz augšu)

Down

(Uz leju)

Karstais taustiņš

(Kad ekrāna izvēlne ir izslēgta)

Game Mode

(Spēļu režīms)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās�

■ Lai noregulētu, nospiediet pogas Uz augšu un Uz leju�

Screen Assistance

(Ekrāna palīdzība)

■ Nospiediet pogu

Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu, nelietojot režīma efektu�

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās�

■ Lai noregulētu, nospiediet pogas Uz augšu un Uz leju�

■ Nospiediet pogu

Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu�

Pamatdarbības

(Kad ekrāna izvēlne ir ieslēgta)

■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

■ Funkciju vērtību augšupvērsta regulēšana

■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

■ Funkciju vērtību lejupvērsta regulēšana

Left (Pa kreisi) Alarm Clock

(Modinātājs)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās�

■ Lai atlasītu, nospiediet pogas Uz augšu un

Uz leju�

■ Nospiediet pogu

Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu�

■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

■ Iziešana no pašreizējās izvēlnes

Right (Pa labi) Input Source

(Ievades avots)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās�

■ Lai atlasītu, nospiediet pogas Uz augšu un

Uz leju�

■ Nospiediet pogu Pa kreisi, lai izietu�

■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

■ Apakšizvēlnes

2-3

2-4

Lietotāji var piekļūt ekrāna izvēlnei, lai pielāgotu savus navigācijas taustiņa karstos taustiņus� Citas karsto taustiņu opcijas ir norādītas tālāk�

Darbības Navigācijas taustiņa karsto taustiņu opcijas

Brightness

(Spilgtums)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai saglabātu un izietu�

■ Lai noregulētu, nospiediet pogas Uz augšu un

Uz leju�

■ Nospiediet pogu Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu�

Refresh Rate

(Atsvaidzināšanas intensitāte)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās�

■ Nospiediet pogu Pa labi, lai ieslēgtu

Atsvaidzināšanas intensitāte, un Pa kreisi, lai to izslēgtu�

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-5

2-4

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

Ekrāna izvēlnes iestatīšana, izmantojot navigācijas taustiņu

Nospiediet navigācijas taustiņa vidējo pogu, lai palaistu ekrāna izvēlnes galveno izvēlni� Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, Pa kreisi, Pa labi, lai noregulētu nepieciešamās funkciju izvēlnes atbilstoši jūsu personiskajām preferencēm� h

GAMING (SPĒLES)

1. līmeņa izvēlne

Game Mode

(Spēļu režīms)

Night Vision

(Nakts redzamība)

Response Time

(Atbildes laiks)

2./3. līmeņa izvēlne

User (Lietotājs)

FPS

Racing (Sacīkstes)

RTS

RPG

Lietotāji var pielāgot visus vienumus�

Lietotāji var pielāgot visus vienumus�

■ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai atlasītu un priekšskatītu režīma efektus�

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un lietotu režīma veidu�

OFF (IZSLĒGTS)

Normal (Normāls)

■ Šī funkcija optimizē fona spilgtumu un ir ieteicama

FPS spēlēm�

Strong (Spēcīgs)

Strongest (Spēcīgākais)

A�I�

Normal (Normāls)

Apraksts

Lietotāji var pielāgot visus vienumus�

Lietotāji var pielāgot visus vienumus�

Lietotāji var pielāgot visus vienumus�

Fast (Ātrs)

Fastest (Ātrākais)

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Atbildes laiku�

■ Ja Atbildes laiks ir iestatīts uz Ātrākais ar vismaz

75Hz Ekrāna atsvaidzināšanas intensitāte, tad

Pretkustības kontūras tiek iespējots automātiski�

■ Ja Ekrāna atsvaidzināšanas intensitāte ir mazāka par 75Hz, tad “Ātrākais” tiek iezīmēts pelēks�

■ Šī funkcija ir ieteicama FPS un Sacīkšu spēlēm�

2-5

2-6

1. līmeņa izvēlne

Anti Motion Blur

(Pretkustības kontūras)

Atsvaidzināšanas intensitāte

Alarm Clock

(Modinātājs)

Screen Assistance

(Ekrāna palīdzība)

2./3. līmeņa izvēlne

(OFF)

(IZSLĒGTS)

(ON) (IESLĒGTS)

Location

(Atrašanās vieta)

Pa kreisi augšā

Pa labi augšā

Pa kreisi apakšā

Pa labi apakšā

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Location

(Atrašanās vieta)

Pa kreisi augšā

Pa labi augšā

Pa kreisi apakšā

Pa labi apakšā

OFF (IZSLĒGTS)

15:00 00:01~99:59

30:00

45:00

60:00

None (Nav)

Apraksts

■ Spilgtumu nevar regulēt, ja Pretkustības kontūras ir iestatīts uz IESLĒGTS�

■ Ja Atbildes laiks ir iestatīts uz Ātrākais ar vismaz

75Hz Ekrāna atsvaidzināšanas intensitāte, tad

Pretkustības kontūras tiek iespējots automātiski�

■ Ja Screen Ekrāna atsvaidzināšanas intensitāte ir mazāka par 75HZ, tad Pretkustības kontūras nevar iespējot un Atbildes laiku nevar iestatīt uz

Ātrākais�

■ Ja Pretkustības kontūras ir aktivizēts, HDCR nevar iespējot un tas tiek iezīmēts pelēks�

■ Šī funkcija ir ieteicama Kino, FPS un Sacīkšu spēlēm�

■ Ja FreeSync ir iespējots, Pretkustības kontūras tiek iezīmētas pelēkas�

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot

Atsvaidzināšanas intensitāti�

■ Noklusējuma Atsvaidzināšanas intensitāte atrašanās vieta ir pa kreisi augšā� Ekrāna izvēlnē atrašanās vieta ir regulējama� Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un lietotu Atsvaidzināšanas intensitāte Atrašanās vieta�

■ Šis monitors ievēro un darbojas, izmantojot operētājsistēmas iepriekš iestatīto Ekrāna atsvaidzināšanas intensitāti�

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Modinātāju�

■ Pēc laika iestatīšanas nospiediet vidējo pogu, lai aktivizētu taimeri�

■ Noklusējuma Modinātāja atrašanās vieta ir pa kreisi augšā� Lietotāji var izvēlēties savu atrašanās vietu�

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ekrāna palīdzību�

■ Ekrāna palīdzība noklusējums ir Nav�

FreeSync

(OFF)

(IZSLĒGTS)

(ON) (IESLĒGTS)

■ FreeSync novērš ekrāna pārrāvumus�

■ HDMI noklusējums ir IESLĒGTS, bet iezīmēts pelēks (nevar mainīt)�

■ DisplayPort noklusējums ir IESLĒGTS un to var regulēt uz IESLĒGTS/IZSLĒGTS jebkurā režīmā, jebkurā izšķirtspējā, jebkurā ievades avotā un jebkurā ekrāna atsvaidzināšanas intensitātē�

■ Ja FreeSync ir iespējots, Pretkustības kontūras tiek iezīmētas pelēkas�

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-7

2-6

Ekrāna izvēlnes iestatīšana h

Professional (Profesionāls)

1. līmeņa izvēlne 2. līmeņa izvēlne Apraksts

Pro Mode

(Profesionālais režīms)

User (Lietotājs)

Reader (Lasītājs)

Cinema (Kino)

Noklusējuma režīms Lietotāji var pielāgot visus vienumus�

Lietotāji var pielāgot visus vienumus�

Lietotāji var pielāgot visus vienumus�

Eye Saver (Acu saudzētājs)

HDCR

Anti Motion Blur

(Pretkustības kontūras)

Image

Enhancement

(Attēla uzlabošana)

Designer

(Noformētājs)

(OFF)

(IZSLĒGTS)

(ON)

(IESLĒGTS)

Lietotāji var pielāgot visus vienumus�

■ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai atlasītu un priekšskatītu režīma efektus�

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un lietotu režīma veidu�

■ Acu saudzētājs aizsargā acis pret zilo gaismu� Ja šis iestatījums ir aktivizēts, Acu saudzētājs pielāgo ekrāna krāsas temperatūru, lai tā būtu dzeltenāka�

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Acu saudzētāju�

■ Ja Profesionālais režīms ir iestatīts uz Lasītājs, ir obligāti jāiespējo Acu saudzētājs�

(OFF)

(IZSLĒGTS)

(ON)

(IESLĒGTS)

(OFF)

(IZSLĒGTS)

(ON)

(IESLĒGTS)

OFF (IZSLĒGTS)

Weak (Vājš)

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot HDCR�

■ HDCR uzlabo attēla kvalitāti, palielinot attēlu kontrastu�

■ Ja HDCR ir iestatīts uz IESLĒGTS, Spilgtums tiek iezīmēts pelēks�

■ HDCR un Pretkustības kontūras nevar iespējot vienlaicīgi�

■ Ja HDCR ie iespējots, tad Pretkustības kontūras nevar iespējot un Atbildes laiku nevar iestatīt uz Ātrākais�

■ Spilgtumu nevar regulēt, ja Pretkustības kontūras ir iestatīts uz IESLĒGTS�

■ Ja Atbildes laiks ir iestatīts uz Ātrākais ar vismaz 75Hz

Ekrāna atsvaidzināšanas intensitāte, tad Pretkustības kontūras tiek iespējots automātiski�

■ Ja Ekrāna atsvaidzināšanas intensitāte ir mazāka par

75HZ, tad Pretkustības kontūras nevar iespējot un

Atbildes laiku nevar iestatīt uz Ātrākais�

■ Ja Pretkustības kontūras ir aktivizēts, HDCR nevar iespējot un tas tiek iezīmēts pelēks�

■ Šī funkcija ir ieteicama Kino, FPS un Sacīkšu spēlēm�

■ Ja FreeSync ir iespējots, Pretkustības kontūras tiek iezīmētas pelēkas�

■ Attēla uzlabošana uzlabo attēla malas, lai uzlabotu tā pievilcību�

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Attēla uzlabošanu�

Medium (Vidējs)

Strong (Spēcīgs)

Strongest

(Spēcīgākais)

2-7

2-8 h

Image (Attēls)

1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne

Brightness

(Spilgtums)

0-100

Contrast

(Kontrasts)

Sharpness

(Asums)

Color

Temperature

(Krāsu temperatūra)

Screen Size

(Ekrāna izmērs)

0-100

0-5

Apraksts

■ Lietotāji var regulēt Spilgtumu režīmos

Lietotājs, RTS, RPG un Lasītājs�

■ Spilgtums tiek iezīmēts pelēks, ja

Pretkustības kontūras un HDCR tiek iespējotas�

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot

Kontrastu�

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Asumu�

■ Asums uzlabo attēlu dzidrumu un detaļas�

Cool (Vēss)

Normal (Normāls)

Warm (Silts)

Customization

(Pielāgošana)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

4:3

16:9

■ Krāsu temperatūras noklusējums ir

Normāls�

■ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai atlasītu un priekšskatītu režīma efektus�

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un lietotu režīma veidu�

■ Lietotāji var pielāgot Krāsu temperatūru

Pielāgošanas režīmā�

■ Lietotāji var regulēt Ekrāna izmēru jebkurā režīmā, jebkurā izšķirtspējā un jebkurā ekrāna atsvaidzināšanas intensitātē� h

Input Source (Ievades avots)

1. līmeņa izvēlne Apraksts

HDMI1 Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ievades avotu�

HDMI2

DP

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-9

2-8

Ekrāna izvēlnes iestatīšana h

Navi Key (Navigācijas taustiņš)

1. līmeņa izvēlne 2. līmeņa izvēlne

Up (Uz augšu) OFF (IZSLĒGTS)

Brightness (Spilgtums)

Game Mode (Spēļu režīms)

Screen Assistance (Ekrāna palīdzība)

Alarm Clock (Modinātājs)

Input Source (Ievades avots)

Atsvaidzināšanas intensitāte

Down (Uz leju) OFF (IZSLĒGTS)

Brightness (Spilgtums)

Game Mode (Spēļu režīms)

Screen Assistance (Ekrāna palīdzība)

Alarm Clock (Modinātājs)

Input Source (Ievades avots)

Left (Pa kreisi)

Right (Pa labi)

Refresh Rate (Atsvaidzināšanas intensitāte)

OFF (IZSLĒGTS)

Brightness (Spilgtums)

Game Mode (Spēļu režīms)

Screen Assistance (Ekrāna palīdzība)

Alarm Clock (Modinātājs)

Input Source (Ievades avots)

Refresh Rate (Atsvaidzināšanas intensitāte)

OFF (IZSLĒGTS)

Brightness (Spilgtums)

Game Mode (Spēļu režīms)

Screen Assistance (Ekrāna palīdzība)

Alarm Clock (Modinātājs)

Input Source (Ievades avots)

Refresh Rate (Atsvaidzināšanas intensitāte)

Apraksts

■ Pogas Uz augšu noklusējums ir

Spēļu režīms�

■ Pogas Uz leju noklusējums ir

Ekrāna palīdzība�

■ Pogas Pa kreisi noklusējums ir

Modinātājs�

■ Pogas Pa labi noklusējums ir

Ievades avots�

■ Visus Navigācijas taustiņa vienumus var pielāgot, izmantojot ekrāna izvēlni�

2-9

2-10 h

Setting (Iestatīšana)

1. līmeņa izvēlne 2. līmeņa izvēlne

Language (Valoda) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Drīz būs vairāk valodu)

0~5 Transparency

(Caurspīdīgums)

OSD Time Out

(Ekrāna izvēlnes taimauts)

RGB LED

5 - 30s

Reset (Atiestatīt)

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

YES (JĀ)

NO (NĒ)

Apraksts

■ Valodas rūpnīcas noklusējums ir angļu�

■ Lai apstiprinātu un lietotu iestatījumu Valoda, lietotājiem jānospiež vidējā poga�

■ Valoda ir neatkarīgs iestatījums� Lietotāja valodas iestatījums ignorē rūpnīcas noklusējumu� Kad lietotāji iestatījuši Atiestatīt uz Jā, valoda netiek mainīta�

Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Caurspīdīgumu�

Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ekrāna izvēlnes taimautu�

Lietotāji var pielāgot RGB LED uz Ieslēgts vai

Izslēgts�

Lietotāji jebkurā režīmā var atiestatīt un atjaunot sākotnējos ekrāna izvēlnes noklusējuma iestatījumus�

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

PB

Pielikums

SVARĪGI!

Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma�

A

A-2

Specifikācijas

Modelis Optix MAG271R

(3CA1) Option 1

Optix MAG271R

(3CA1) Option 2

Optix MAG271V

(3CA1)

Izmērs

Liekums

Paneļa veids

Izšķirtspēja

Attēla attiecība

Spilgtums (niti)

Kontrasta attiecība

Atsvaidzināšanas intensitāte

Atbildes laiks

Ievades interfeiss

I/O

68,58 cm

VA

1920 x 1080 @165Hz

16:9

300

3000:1

48 - 165Hz

1ms (MPRT)

HDMI x2, DP x1

USB 2.0 A veida x 2

USB 2.0 B veida x 1 (datora savienojumam ar monitoru)

■ Austiņu ligzda x 1

Skatīšanās leņķi sRGB / DCI-P3 *

Virsmas apstrāde

Displeja krāsas

Barošanas veids

Strāvas patēriņš (parasti)

Ieejošā strāva

Strāvas izvads

178°(H) , 178°(V)

118% / 92%

Pretapžilbes

16,7M

Ārējais strāvas pārveidotājs

AC 100-240, 50-60Hz

12V

35W

5A

Regulēšana (noliekšana)

Regulēšana (grozīšana)

Regulēšana (augstums)

Kensington slēdzene

VESA stiprinājums

-5° ~ 20°

-5° ~ 20°

0 - 130mm 0 - 130mm

■ Plāksnes veids: 100 X 100 mm

■ Skrūves veids: M4 x 10 mm

Pavediena diametrs: 4mm

Pavediena solis: 0,7mm

▶ Pavediena garums: 10 mm

-5° ~ 20°

Izmēri (Pl x Dz x A)

Neto svars

617 x 182,4 x

535,3 mm

6,68 kg

(14,73 mārciņas)

617 x 266,5 x

551,4 mm

6,08 kg

(13,4 mārciņas)

617 x 225,2 x

448,7 mm

5,03 kg

(10,09 mārciņas)

Pielikums

A-3

A-2

Pielikums

Modelis

Vide Darbības režīms

Uzglabāšana

Optix MAG271R

(3CA1) Option 1

Optix MAG271R

(3CA1) Option 2

Optix MAG271V

(3CA1)

Temperatūra: no 0 ℃ līdz 40 ℃

Mitrums: 20% līdz 90%, nerada kondensātu

Augstums: 0 - 5000 m

Temperatūra: no -20°C līdz 60°C

Mitrums: 10% līdz 90%, nerada kondensātu

* Pamatojoties uz CIE1976 testēšanas standartiem�

A-3

A-4

Iepriekš iestatītie displeja režīmi

Izšķirtspēja

640x480 @60Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

800x600 @56Hz

800x600 @60Hz

800x600 @72Hz

800x600 @75Hz

1024x768 @60Hz

1024x768 @70Hz

1024x768 @75Hz

1280x1024 @60Hz

1280x1024 @75Hz

1440x900 @60Hz

1680x1050 @60Hz

1920x1080 @60Hz

1920x1080 @120Hz

1920x1080 @144Hz

1920x1080 @165Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix MAG271R/ Optix MAG271V

HDMI DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pielikums

A-5

A-4

Pielikums

Kļūdu novēršana

Barošanas gaismas diode ir izslēgta.

■ Vēlreiz nospiediet monitora barošanas pogu�

■ Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots�

Nav attēla.

■ Pārbaudiet, vai datora grafikas karte ir pareizi instalēta�

■ Pārbaudiet, vai dators un monitors ir pieslēgti strāvas kontaktligzdām un ir ieslēgti�

■ Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots�

■ Iespējams, ka dators ir gaidīšanas režīmā� Nospiediet jebkuru taustiņu, lai aktivizētu monitoru�

Ekrāna attēls nav pareiza izmēra vai ir nepareizi centrēts.

Skatiet iepriekš iestatītos displeja režīmus, lai iestatītu datorā tādu iestatījumu, kas ir piemērots monitora attēlošanai�

Nav standarta Plug & Play.

■ Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots�

■ Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots�

■ Pārbaudiet, vai dators un grafikas karte ir saderīgi ar standartu Plug &

Play�

Ikonas, fonts vai ekrāns ir izplūduši, neskaidri vai ir problēmas ar krāsām.

■ Neizmantojiet video paplašinājuma kabeļus�

■ Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu�

■ Pielāgojiet RGB krāsu vai regulējiet krāsu temperatūru�

■ Pārbaudiet, vai signāla kabeļa savienotāja ligzdas nav saliekušās�

Monitors sāk mirgot vai rāda viļņus.

■ Mainiet atsvaidzināšanas intensitāti, lai tā atbilstu monitora iespējām�

■ Atjauniniet grafikas kartes draiverus�

■ Nenovietojiet monitoru blakus elektroierīcēm, kas var izraisīt elektromagnētiskos traucējumus (EMI)�

A-5

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project