MSI Optix MAG271R monitor Instrukcja obsługi

MSI Optix MAG271R monitor Instrukcja obsługi | Manualzz

Seria Optix

Monitor LCD

Optix MAG271R (3CA1)

Optix MAG271V (3CA1)

ii

Spis treści

Prawa autorskie i informacje na temat znaków towarowych �����������������������������������iii

Wersja ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Pomoc techniczna ���������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Instrukcje bezpieczeństwa ��������������������������������������������������������������������������������������iv

Zgodność z CE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������vi

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych �����������������������������vi

Oświadczenie WEEE ���������������������������������������������������������������������������������������������vii

Informacje o substancjach chemicznych ����������������������������������������������������������������vii

1. Wprowadzenie .................................................... 1-1

Zawartość opakowania ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Instalacja podstawy monitora ������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Regulacja monitora ���������������������������������������������������������������������������������������������� 1-6

Omówienie monitora �������������������������������������������������������������������������������������������� 1-8

Podłączanie monitora do komputera ������������������������������������������������������������������ 1-10

2.

Konfiguracja w menu OSD

.................................. 2-1

Przycisk nawigacyjny ������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2

Konfiguracja w menu OSD za pomocą przycisku nawigacyjnego ����������������������� 2-5

Dodatek

..................................................................A-1

Dane techniczne �������������������������������������������������������������������������������������������������� A-2

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania ��������������������������������������������������������������� A-4

Rozwiązywanie problemów ���������������������������������������������������������������������������������� A-5

Wstęp iii

ii

Wstęp

Prawa autorskie i informacje na temat znaków towarowych

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MSI to zastrzeżony znak towarowy firmy Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszystkie pozostałe wspomniane znaki i nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, odnośnie dokładności lub kompletności. Firma MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Wersja

Wersja

V1.0

Data

2019/03

Pomoc techniczna

Po wystąpieniu problemu z produktem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.

W celu uzyskania dalszych wskazówek można także przejść na stronę https://www.msi.com/support/.

iii

iv

Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.

Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.

Czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.

Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do wykorzystania w przyszłości.

Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać go na działanie wysokiej temperatury, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.

Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej powierzchni.

Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać z wtyczki bolca uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.

Wentylator na urządzeniu jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza produkt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.

Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60 urządzenie.

O

C lub poniżej -20

O

C, ponieważ może to uszkodzić

UWAGA: Maksymalna temperatura działania wynosi około 40

°

C.

Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę zasilającą. Do czyszczenia urządzenia należy raczej używać miękkiej szmatki, a nie przemysłowych środków chemicznych. Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Wstęp v

iv

Wstęp

Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.

W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym.

W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:

Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.

Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.

Urządzenie zostało poddane działaniu wilgoci.

Urządzenie nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z

◙ podręcznikiem użytkownika.

Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.

Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.

Energooszczędność produktu

Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania

Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia

Łatwy demontaż i recykling

Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu

Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje

Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów

Polityka ochrony środowiska

Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności.

Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem zbiórki do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy przejść do witryny firmy MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora:

Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą też uzyskać pod adresem [email protected].

v

★ Ostrzeżenie! Zbyt długie korzystanie z monitora może wpływać na wzrok.

★ Zalecenia:

1�

Co 30 minut pracy przed monitorem należy robić 10-minutowe przerwy.

2.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie powinny korzystać z monitora. W przypadku dzieci w wieku co najmniej 2 lat czas spędzony przed monitorem powinien być ograniczony do mniej niż jednej godziny dziennie.

vi

Zgodność z CE

Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/UE), dyrektywy ErP (2009/125/WE) i dyrektywy RoHS (2011/65/UE).

Urządzenie to zostało poddane testom, które wykazały jego zgodność z normami zharmonizowanymi dla urządzeń technologii informacyjnej opublikowanymi w dyrektywach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych

Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:

Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.

Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.

Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Uwaga 1

Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga 2

Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1� to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i

2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.

Wstęp vii

vi

Oświadczenie WEEE

Z mocy unijnej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektronicznym 2002/96/WE, obowiązującej od 13 sierpnia 2005 roku, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany jako część odpadów komunalnych. W związku z tym producenci takiego sprzętu mają obowiązek go odbierać po zakończeniu okresu eksploatacji.

Informacje o substancjach chemicznych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy EU

REACH (Przepisy EC Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Wstęp vii

1

Wprowadzenie

W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń należy trzymać je ostrożnie, a także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.

WAŻNE

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd monitora może odbiegać od przedstawionego.

Monitor należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.

1-2

Zawartość opakowania

1� Monitor

2. Wspornik

3. Podstawa ze śrubą

4. Zasilacz i przewód zasilający

5. Kabel HDMI

6. Kabel DisplayPort

7. Kabel USB typu upstream (do uaktywnienia portów USB w monitorze)

8. Instrukcja szybkiego uruchomienia

9. Karta gwarancyjna

* Jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.

* Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju.

Wprowadzenie

1-3

1-2

Wprowadzenie

Instalacja podstawy monitora

Optix MAG271R (3CA1) opcja 1

WAŻNE

Monitor należy położyć na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć porysowania panelu wyświetlacza.

Otwory do mocowania stojaka można również wykorzystać do mocowania naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.

1� Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.

2. Przymocuj wspornik do monitora.

3. Przesuń zaczep w dół w celu zabezpieczenia wspornika.

1

1-3

2

3

1-4

Optix MAG271R (3CA1) opcja 2

WAŻNE

Monitor należy położyć na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć porysowania panelu wyświetlacza.

Otwory do mocowania stojaka można również wykorzystać do mocowania naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.

1� Przymocuj wspornik do monitora.

2. Przesuń zaczep w dół w celu zabezpieczenia wspornika.

3. Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.

1

2

3

Wprowadzenie

1-5

1-4

Wprowadzenie

Optix MAG271V (3CA1)

WAŻNE

Monitor należy położyć na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć porysowania panelu wyświetlacza.

Otwory do mocowania stojaka można również wykorzystać do mocowania naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.

1� Przymocuj wspornik do monitora.

2. Przesuń zaczep w dół w celu zabezpieczenia wspornika.

3. Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.

1

1-5

2

3

1-6

Regulacja monitora

Funkcje regulacji tego monitora, takie jak nachylenie, zmiana wysokości i obracanie, mają na celu zmaksymalizowanie komfortu patrzenia.

WAŻNE

Podczas regulacji monitora nie należy dotykać panelu wyświetlacza.

Optix MAG271R (3CA1) opcja 1

-5

O

20

O

130mm

Optix MAG271R (3CA1) opcja 2

-5

O

20

O

130mm

Wprowadzenie

1-7

1-6

Optix MAG271V (3CA1)

-5

O

20

O

Wprowadzenie

1-7

Omówienie monitora

3 4 5 6 7 8 9

1-8

1

2

3

4

1

2

Przycisk zasilania

Navi Key (Przycisk nawigacyjny)

Blokada Kensington

Gniazdo zasilania

10

Wprowadzenie

1-9

1-8

Wprowadzenie

5

Port USB typu B upstream

Do kabla USB typu upstream.

WAŻNE

Wyjęty z opakowania kabel

USB typu upstream należy podłączyć do komputera i monitora. Po jego podłączeniu będzie można zacząć korzystać z portów USB typu A downstream w monitorze�

Port USB typu A downstream

6

7

8

DisplayPort

9

Port HDMI

Gniazdo słuchawek

10

Przycisk funkcyjny MSI

Do monitora

Do komputera

1-9

1-10

Podłączanie monitora do komputera

1� Wyłącz komputer.

2. Podłącz kabel HDMI/DisplayPort do monitora i do komputera.

3. Podłącz przewód zasilający do zasilacza monitora. (Rysunek A)

4. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania monitora. (Rysunek B)

5. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. (Rysunek C)

6. Włącz monitor. (Rysunek D)

7. Wybierz pozycję Input Source (Źródło sygnału) w menu OSD i włącz komputer.

B

A

C

D

Wprowadzenie

PB

Konfiguracja w menu OSD

W tym rozdziale zawarto informacje na temat konfiguracji za pomocą menu

OSD.

WAŻNE

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

2

2-2

Przycisk nawigacyjny

Monitor wyposażony jest w przycisk nawigacyjny, wielokierunkowy element sterowania pomagający w nawigacji w menu ekranowym OSD.

Przycisk nawigacyjny

Konfiguracja w menu OSD

2-3

2-2

Konfiguracja w menu OSD

Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia przycisku nawigacyjnego.

Przycisk nawigacyjny

Przycisk skrótu

(gdy menu OSD jest wyłączone)

Middle Button

(Środkowy przycisk)

OSD Main Menu (Główne menu OSD)

Podstawowe operacje

(gdy menu OSD jest włączone)

■ Przechodzenie do podmenu

■ Potwierdzanie wyboru lub ustawienia

Up (W górę) Game Mode

(Tryb gry)

Down (W dół) Screen Assistance

(Wsparcie ekranowe)

Left (W lewo) Alarm Clock (Budzik)

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd i wyjść bez zastosowania efektu trybu�

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd i wyjść.

■ Wybór menu i elementów funkcji

■ Zwiększanie wartości dostosowywanej funkcji

■ Wybór menu i elementów funkcji

■ Zmniejszanie wartości dostosowywanej funkcji

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd i wyjść.

■ Wybór menu i elementów funkcji

■ Wyjście z aktualnie wyświetlonego menu

2-3

Przycisk nawigacyjny

Right

(W prawo)

Przycisk skrótu

(gdy menu OSD jest wyłączone)

Input Source

(Źródło sygnału)

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby wyjść.

Podstawowe operacje

(gdy menu OSD jest włączone)

■ Wybór menu i elementów funkcji

■ Przechodzenie do podmenu

2-4

Przyciski skrótów przypisane do przycisku nawigacyjnego można dostosować w menu

OSD.

Poniżej przedstawiono dodatkowe przyciski skrótów.

Czynności Przyciski skrótów dla przycisku nawigacyjnego

Brightness

(Jasność)

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać wartość i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd i wyjść.

Refresh Rate

(Częstotliwość odświeżania)

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w prawo, aby włączyć lub przycisk w lewo, aby wyłączyć pozycję Refresh

Rate (Częstotliwość odświeżania).

Konfiguracja w menu OSD

2-5

2-4

Konfiguracja w menu OSD

Konfiguracja w menu OSD za pomocą przycisku nawigacyjnego

Naciśnij środkowy przycisk przycisku nawigacyjnego, aby wyświetlić główne menu ekranowe (OSD). Za pomocą przycisku w górę, w dół, w lewo lub w prawo dostosuj żądane menu funkcji do własnych preferencji.

h

GAMING (GRY)

1. poziom menu

Game Mode

(Tryb gry)

Night Vision

(Widzenie w ciemnościach)

Response Time

(Czas odpowiedzi)

2./3. poziom menu

User (Użytkownika)

FPS

Racing (Wyścigi)

RTS

RPG

Opis

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu.

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

OFF (WYŁ.) ■ Funkcja ta optymalizuje jasność tła i jest zalecana podczas grania w gry FPS.

Normal (Normalne)

Strong (Silna)

Strongest (Najsilniejsza)

A.I. (AI)

Normal (Normalne)

Fast (Szybki)

Fastest (Najszybszy)

■ Pozycję Response Time (Czas odpowiedzi) można dostosować w każdym trybie.

■ Po wybraniu dla pozycji Response Time (Czas odpowiedzi) opcji Fastest (Najszybszy) przy częstotliwości odświeżania ekranu na poziomie co najmniej 75 Hz automatycznie włączona zostanie funkcja Anti Motion Blur (Korekcja rozmycia ruchu).

■ Gdy ustawiona zostanie częstotliwość odświeżania ekranu mniejsza niż 75 Hz, opcja „Fastest”

(Najszybszy) zostanie wyszarzona.

■ Funkcja ta jest zalecana podczas grania w gry FPS i wyścigi.

2-5

2-6

1. poziom menu

Anti Motion Blur

(Korekcja rozmycia ruchu)

Refresh Rate

(Częstotliwość odświeżania)

Alarm Clock

(Budzik)

2./3. poziom menu

(OFF) (WYŁ.)

(ON) (WŁ.)

Lokalizacja

OFF (WYŁ.)

ON (WŁ.)

Lokalizacja

Górny lewy

Górny prawy

Dolny lewy

Dolny prawy

Górny lewy

Górny prawy

Dolny lewy

Dolny prawy

Screen Assistance

(Wsparcie ekranowe)

OFF (WYŁ.)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Brak)

00:01~99:59

Opis

■ Po włączeniu funkcji Anti Motion Blur (Korekcja rozmycia ruchu) nie można dostosować jasności.

■ Po wybraniu dla pozycji Response Time (Czas odpowiedzi) opcji Fastest (Najszybszy) przy częstotliwości odświeżania ekranu na poziomie co najmniej 75 Hz automatycznie włączona zostanie funkcja Anti Motion Blur (Korekcja rozmycia ruchu).

■ Gdy ustawiona zostanie częstotliwość odświeżania ekranu mniejsza niż 75 Hz, nie będzie można włączyć funkcji Anti Motion Blur (Korekcja rozmycia ruchu), a dla pozycji Response Time (Czas odpowiedzi) nie będzie można ustawić opcji Fastest

(Najszybszy).

■ Po włączeniu funkcji Anti Motion Blur (Korekcja rozmycia ruchu) nie będzie można włączyć pozycji

HDCR, która zostanie wówczas wyszarzona.

■ Funkcja ta jest zalecana podczas grania w gry kinowe, FPS i wyścigi.

■ Po włączeniu pozycji FreeSync funkcja Anti Motion

Blur (Korekcja rozmycia ruchu) zostanie wyszarzona.

■ Pozycję Częstotliwość odświeżania można dostosować w każdym trybie.

■ Domyślna lokalizacja pozycji Częstotliwość odświeżania to Górny lewy. Lokalizację można ustawić w menu OSD. Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować lokalizację pozycji

Częstotliwość odświeżania.

■ Monitor ten działa zgodnie z częstotliwością odświeżania ekranu ustawioną w systemie operacyjnym.

■ Pozycję Budzik można dostosować w każdym trybie.

■ Po ustawieniu czasu naciśnij środkowy przycisk, aby uaktywnić timer.

■ Domyślna lokalizacja pozycji Budzik to Górny lewy.

Użytkownik może wybrać preferowaną lokalizację.

■ Pozycję Wsparcie ekranowe można dostosować w każdym trybie.

■ Ustawienie domyślne pozycji Wsparcie ekranowe to Brak.

FreeSync

(OFF) (WYŁ.)

(ON) (WŁ.)

■ Funkcja FreeSync zapobiega rozchodzeniu się obrazu�

■ W przypadku sygnału HDMI funkcja jest domyślnie włączona, ale przełącznik jest wyszarzony (nie można zmienić opcji).

■ W przypadku sygnału DisplayPort funkcja jest domyślnie włączona i można ją włączać/wyłączać w każdym trybie, przy dowolnej rozdzielczości, źródle sygnału i częstotliwości odświeżania ekranu.

■ Po włączeniu pozycji FreeSync funkcja Korekcja rozmycia ruchu zostanie wyszarzona�

Konfiguracja w menu OSD

2-7

2-6

Konfiguracja w menu OSD h

Professional (Zaawansowane)

1. poziom menu 2. poziom menu

Pro Mode

(Tryb Pro)

User (Użytkownika)

Reader (Czytnik)

Eye Saver

(Ochrona wzroku)

HDCR

Opis

Tryb domyślny. Można dostosować wszystkie elementy.

Cinema (Kino)

Cinema (Projektant)

(OFF) (WYŁ.)

(ON) (WŁ.)

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu�

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

(OFF) (WYŁ.)

(ON) (WŁ.)

■ Funkcja Ochrona wzroku chroni oczy przed działaniem światła niebieskiego. Po włączeniu funkcja Ochrona wzroku ustawia bardziej żółtawą temperaturę barwową obrazu�

■ Pozycję Ochrona wzroku można dostosować w każdym trybie.

■ Po ustawieniu dla pozycji Tryb Pro opcji Czytnik wymagane będzie włączenie funkcji Ochrona wzroku.

■ Pozycję HDCR można dostosować w każdym trybie.

■ Funkcja HDCR zwiększa jakość obrazu poprzez wzmocnienie jego kontrastu�

■ Po włączeniu funkcji HDCR pozycja Jasność zostanie wyszarzona�

■ Nie można włączyć jednocześnie funkcji HDCR i

Korekcja rozmycia ruchu�

■ Po włączeniu funkcji HDCR nie będzie można włączyć funkcji Korekcja rozmycia ruchu, a dla pozycji

Czas odpowiedzi nie będzie można ustawić opcji

Najszybszy�

Anti Motion Blur

(Korekcja rozmycia ruchu)

Image

Enhancement

(Poprawa obrazu)

(OFF) (WYŁ.)

(ON) (WŁ.)

OFF (WYŁ.)

Weak (Słaba)

Medium (Średnia)

Strong (Silna)

Strongest

(Najsilniejsza)

■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu nie można dostosować jasności.

■ Po wybraniu dla pozycji Czas odpowiedzi opcji

Najszybszy przy częstotliwości odświeżania ekranu na poziomie co najmniej 75 Hz automatycznie włączona zostanie funkcja Korekcja rozmycia ruch�

■ Gdy ustawiona zostanie częstotliwość odświeżania ekranu mniejsza niż 75 Hz, nie będzie można włączyć funkcji Korekcja rozmycia ruchu, a dla pozycji

Czas odpowiedzi nie będzie można ustawić opcji

Najszybszy�

■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu nie będzie można włączyć pozycji HDCR, która zostanie wówczas wyszarzona�

■ Funkcja ta jest zalecana podczas grania w gry kinowe,

FPS i wyścigi.

■ Po włączeniu pozycji FreeSync funkcja Korekcja rozmycia ruchu zostanie wyszarzona�

■ Pozycja Poprawa obrazu koryguje krawędzie obrazu w celu ich wyostrzenia.

■ Pozycję Poprawa obrazu można dostosować w każdym trybie.

2-7

2-8 h

Image (Obraz)

1. poziom menu 2./3. poziom menu

Brightness

(Jasność)

0-100

Contrast

(Kontrast)

Sharpness

(Ostrość)

Color

Temperature

(Temperatura barwowa)

Screen Size

(Rozmiar ekranu)

0-100

0-5

Cool (Zimne)

Normal (Normalne)

Warm (Ciepłe)

Customization

(Niestandardowe)

R (0-

100)

G (0-

100)

B (0-

100)

4:3

16:9

Opis

■ Pozycję Jasność można dostosować w trybie

Użytkownika, RTS, RPG i Czytnik.

■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu i HDCR pozycja Jasność zostanie wyszarzona�

■ Pozycję Kontrast można dostosować w każdym trybie.

■ Pozycję Ostrość można dostosować w każdym trybie.

■ Pozycja Ostrość poprawia wyrazistość i szczegółowość obrazu.

■ Ustawienie domyślne pozycji Temperatura barwowa to Normalna.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu.

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

■ Pozycję Temperatura barwowa można dostosować w trybie Niestandardowa.

■ Pozycję Rozmiar ekranu można dostosować w każdym trybie, przy dowolnej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania ekranu.

h

Input Source (Źródło sygnału)

1. poziom menu Opis

HDMI1 Pozycję Źródło sygnału można dostosować w każdym trybie.

HDMI2

DP

Konfiguracja w menu OSD

2-9

2-8

Konfiguracja w menu OSD h

Navi Key (Przycisk nawigacyjny)

1. poziom menu

Up (W górę)

Down (W dół)

Left (W lewo)

Right (W prawo)

2. poziom menu

OFF (WYŁ.)

Brightness (Jasność)

Game Mode (Tryb gry)

Screen Assistance

(Wsparcie ekranowe)

Alarm Clock (Budzik)

Input Source (Źródło sygnału)

Refresh Rate

(Częstotliwość odświeżania)

OFF (WYŁ.)

Brightness (Jasność)

Game Mode (Tryb gry)

Screen Assistance

(Wsparcie ekranowe)

Alarm Clock (Budzik)

Input Source (Źródło sygnału)

Refresh Rate

(Częstotliwość odświeżania)

OFF (WYŁ.)

Brightness (Jasność)

Game Mode (Tryb gry)

Screen Assistance

(Wsparcie ekranowe)

Alarm Clock (Budzik)

Input Source (Źródło sygnału)

Refresh Rate

(Częstotliwość odświeżania)

OFF (WYŁ.)

Brightness (Jasność)

Game Mode (Tryb gry)

Screen Assistance

(Wsparcie ekranowe)

Alarm Clock (Budzik)

Input Source (Źródło sygnału)

Refresh Rate

(Częstotliwość odświeżania)

Opis

■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w górę jest Tryb Gry.

■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w dół jest Wsparcie ekranowe�

■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w lewo jest Budzik.

■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w prawo jest Źródło sygnału.

■ Wszystkie ustawienia przycisku nawigacyjnego można dostosować w menu OSD.

2-9

2-10 h

Setting (Ustawienia)

1. poziom menu

Language (Język)

2. poziom menu

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Wkrótce dostępnych będzie więcej języków)

0~5 Transparency

(Przezroczystość)

OSD Time Out

(Czas wyświetlania menu OSD)

RGB LED

(Podświetlenie

LED RGB)

Reset (Resetuj)

5-30s

OFF (WYŁ.)

ON (WŁ.)

YES (TAK)

NO (NIE)

Opis

■ Domyślnym językiem fabrycznym jest angielski.

■ Aby potwierdzić i zastosować ustawienie języka, należy nacisnąć środkowy przycisk.

■ Pozycja Language (Język) jest ustawieniem niezależnym. Wybrane przez użytkownika ustawienie języka ma priorytet względem domyślnych ustawień fabrycznych. Po wybraniu dla pozycji Reset (Resetuj) opcji

Yes (Tak) ustawienie Language (Język) nie zostanie zmienione�

Pozycję Transparency (Przezroczystość) można dostosować w każdym trybie.

Pozycję OSD Time Out (Czas wyświetlania menu OSD) można dostosować w każdym trybie�

Pozycję RGB LED (Podświetlenie LED RGB) można włączyć lub wyłączyć.

Pozycję Reset (Resetuj), która umożliwia przywrócenie początkowych ustawień domyślnych menu OSD, można zastosować w każdym trybie.

Konfiguracja w menu OSD

PB

Dodatek

WAŻNE

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

A

A-2

Dane techniczne

Model

Rozmiar

Krzywizna

Typ panelu

Rozdzielczość

Współczynnik proporcji

Jasność (nity)

Współczynnik kontrastu

Częstotliwość odświeżania

Czas odpowiedzi

Interfejs wejściowy

Złącza We/Wy

Kąty widzenia sRGB/DCI-P3*

Wykończenie powierzchni

Kolory wyświetlacza

Typ zasilania

Zużycie energii (typowe)

Moc wejściowa

Moc wyjściowa

Regulacja (nachylenie)

Regulacja (obrót)

Regulacja (wysokość)

Blokada Kensington

Montaż VESA

Wymiary (S x G x W)

Waga netto

Optix MAG271R

(3CA1) opcja 1

Optix MAG271R

(3CA1) opcja 2

68,58 cm

Nie

VA

1920 x 1080 przy 165Hz

16:9

300

3000:1

Optix MAG271V

(3CA1)

48~165 Hz

1 ms (MPRT)

HDMI x2, DP x1

■ USB 2.0 typu A x2

■ USB 2.0 typu B x1 (z komputera do monitora)

■ Gniazdo słuchawek x1

178° (w poziomie), 178° (w pionie)

118% / 92%

Antyrefleksyjne

16,7 mln

Zewnętrzny zasilacz

35 W

AC 100~240, 50~60 Hz

-5° ~ 20°

Nie

0~130 mm

12V 5A

-5° ~ 20°

Nie

0~130 mm

-5° ~ 20°

Nie

Nie

617 x 182,4 x

535,3 mm

6,68 kg

(14,73 funta)

Tak

■ Typ płytki: 100 x 100 mm

■ Typ śruby: M4 x 10 mm

▶ Średnica gwintu: 4mm

▶ Skok gwintu: 0,7mm

▶ Długość gwintu: 10 mm

617 x 266,5 x

551,4 mm

6,08 kg

(13,4 funta)

617 x 225,2 x

448,7 mm

5,03 kg

(10,09 funta)

Dodatek

A-3

A-2

Dodatek

Model

Warunki otoczenia

Działanie

Przechowywanie

Optix MAG271R

(3CA1) opcja 1

Optix MAG271R

(3CA1) opcja 2

Optix MAG271V

(3CA1)

Temperatura: od 0℃ do 40℃

Wilgotność: od 20% do 90%, bez kondensacji

Wysokość: 0~5000 m

Temperatura: od -20℃ do 60℃

Wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji

* W oparciu o standardy testowe CIE1976.

A-3

A-4

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania

Rozdzielczość

640 x 480 przy 60Hz

640 x 480 przy 72Hz

640 x 480 przy 75 Hz

800 x 600 przy 56Hz

800 x 600 przy 60Hz

800 x 600 przy 72Hz

800 x 600 przy 75 Hz

1024 x 768 przy 60Hz

1024 x 768 przy 70Hz

1024 x 768 przy 75 Hz

1280 x 1024 przy 60Hz

1280 x 1024 przy 75 Hz

1440 x 900 przy 60 Hz

1680 x 1050 przy 60 Hz

1920 x 1080 przy 60Hz

1920 x 1080 przy 120Hz

1920 x 1080 przy 144 Hz

1920 x 1080 przy 165Hz

Optix MAG271R / Optix MAG271V

HDMI DP

V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Dodatek

A-5

A-4

Dodatek

Rozwiązywanie problemów

Dioda LED zasilania jest wyłączona.

■ Naciśnij ponownie przycisk zasilania monitora.

■ Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

Brak obrazu.

■ Sprawdź, czy karta graficzna komputera została poprawnie zainstalowana.

■ Sprawdź, czy komputer i monitor są podłączone do gniazd elektrycznych i czy są włączone.

■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

■ Komputer może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby uaktywnić monitor.

Obraz nie ma poprawnego rozmiaru lub nie jest wyśrodkowany na ekranie.

Zapoznaj się z częścią Wstępnie ustawione tryby wyświetlania, aby wybrać na komputerze ustawienie odpowiednie dla monitora.

Brak obsługi Plug & Play.

■ Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

■ Sprawdź, czy komputer i karta graficzna są zgodne z Plug & Play.

Ikony, czcionki lub obrazy są niewyraźne, rozmyte albo występują problemy z kolorami.

■ Nie korzystaj z przedłużaczy kabli wideo.

■ Dostosuj jasność i kontrast.

■ Dostosuj kolory RGB lub ustaw temperaturę barwową.

■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

■ Sprawdź, czy styki złącza kabla sygnałowego nie są wygięte.

Monitor zaczyna migotać lub pojawiają się fale.

■ Zmień częstotliwość odświeżania na odpowiednią dla monitora.

■ Zaktualizuj sterowniki karty graficznej.

■ Ustaw monitor z dala od urządzeń elektrycznych, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).

A-5

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project