MSI Optix MAG322CR monitor Brugermanual

MSI Optix MAG322CR monitor Brugermanual
Optix-serien
LCD-skærm
Optix MAG322CR (3DA5)
Optix MAG322CQR (3DA7)
Indhold
Ophavsret og varemærker��������������������������������������������������������������������������������������iii
Revision������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Sikkerhedsvejledninger�������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE overholdelse������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens������������������������������������������������������vi
WEEE erklæring�����������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Oplysninger om kemiske stoffer�����������������������������������������������������������������������������vii
Sådan kommer du i gang��������������������������������������������������������������1-1
Pakkens indhold��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Opstilling af skærmen������������������������������������������������������������������������������������������ 1-3
Justering af skærmen������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4
Overblik over skærmen���������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Tilslutning af skærmen til en pc���������������������������������������������������������������������������� 1-7
Skruer til vægmontering af din skærm����������������������������������������������������������������� 1-8
OSD opsætning�����������������������������������������������������������������������������2-1
ii
Navigationstast����������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
Indstilling af skærmmenuen med navigationsknappen���������������������������������������� 2-5
Tillæg���������������������������������������������������������������������������������������������A-1
Specifikationer������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Forudindstillede skærmfunktioner������������������������������������������������������������������������A-4
Fejlfinding�������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-5
Forord
Ophavsret og varemærker
Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Det anvendte MSIlogo er et registreret varemærke tilhørende Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle andre nævnte
mærker og navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Der er
ingen garanti med hensyn til nøjagtighed eller fuldstændighed, hvad enten udtrykt eller
underforstået. MSI forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette dokument uden
forudgående varsel.
Revision
Revision
V1.0
Dato
2019/11
Teknisk support
Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i
brugervejledningen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren.
Eller du kan gå på https://www.msi.com/support/ for yderligere vejledning.
iii
Sikkerhedsvejledninger
◙◙
◙◙
◙◙
Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem.
Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler i enhedens brugervejledning
skal overholdes.
Al servicering må kun udføres af kvalificeret personale.
Behold den medfølgende brugermanual til senere reference.
For at undgå fare for brand eller stød, skal denne enhed holdes væk fra
fugtighed og høj temperatur.
Læg denne enhed på en fast, flad overflade, inden den stilles op.
iv
◙◙
◙◙
Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen, og er indstillet
korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden enheden sluttes til
en stikkontakt. Deaktiver ikke stikkets beskyttende jordforbindelsesben.
Enheden skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse.
For at undgå yderligere energiforbrug, skal du altid trække stikket ud af
stikkontakten eller sluk stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i en
given tid.
Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at enheden
overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.
Lad ikke enheden stå i omgivelser med en opbevaringstemperatur over 60OC
eller under -20OC, da dette kan beskadige enheden.
BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 40OC.
Sørg for, at trække stikket ud af stikkontakten, inden enheden rengøres. Rengør
enheden med en blød klud, i stedet for industrielt kemikalier. Hæld aldrig nogen
former for væske i åbningerne, da det kan beskadige enheden, eller give
elektrisk stød.
Forord
Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke andre
genstande ovenpå ledningen.
Hold altid stærke magnetiske eller elektriske genstande væk fra enheden.
Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal enheden efterses af
autoriserede servicefolk:
◙◙ El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.
◙◙ Der er trængt væske ind i enheden.
◙◙ Enheden har været udsat for fugt.
◙◙ Enheden virker ikke rigtigt, eller den virker ikke i overensstemmelse med
anvisningerne i brugervejledningen.
◙◙ Enheden har været tabt og er beskadiget.
◙◙ Enheden har tydelige tegn på beskadigelser.
Grønt produkt egenskaber
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Nedsat strømforbrug under brug og standby
Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden
Nemt at skille ad og genbruges
Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug
Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger
Nedsat affaldsproduktion via returpolitik
Miljøpolitik
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke bortskaffes ved
levetidens udløb.
Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale, autoriserede
steder for indsamling og genbrug.
Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til
yderligere oplysninger om genbrug.
Brugere kan også kontakte os på gpcontdev@msi.com for oplysninger
vedrørende korrekt bortskaffelse, returnering, genbrug og afmontering
af MSI-produkter.
★ Advarsel! Overanvendelse af skærme påvirker sandsynligvis synet.
★ Anbefalinger:
1. Tag en 10 minutters pause fra skærmen hver halve time.
2. Børn under 2 år må ikke have nogen skærmtid. For børn i alderen 2 år og
derover, skal skærmtiden begrænses til mindre end en time om dagen.
v
CE overholdelse
Denne enhed opfylder kravene i Rådets direktiv om harmonisering
af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet
(2014/30/EU), lavspændingsdirektivet (2014/35/EU), ErP-direktivet
(2009/125/EC) og RoHS-direktivet (2011/65/EU). Dette produkt er blevet
testet og fundet at overholde de harmoniserede standarder for IT-udstyr, der er
offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.
Erklæring om FCC-B radiofrekvensinterferens
Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i
henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige
beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber,
bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges
i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med
radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens
i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og
fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren
prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder, angivet nedenfor:
vi
■■ Drej eller flyt på modtagerantennen.
■■ Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
■■ Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det,
modtageren er forbundet til.
■■ Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for
nærmere assistance.
Bemærkning 1
Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig
for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.
Bemærkning 2
Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde
emissionsbegrænsningerne.
Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt
følgende to betingelser:
1. dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens,
som forårsager en uønsket virkning.
Forord
WEEE erklæring
Iht. Den Europæiske Unions ("EU") direktiv om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr, direktiv 2012/19/EU, kan produkter af "elektrisk og
elektronisk udstyr" ikke kasseres som husholdningsaffald længere, og
producenterne af det pågældende elektroniske udstyr vil være forpligtet til
at modtage sådanne produkter retur ved slutningen af ​​deres levetid.
Oplysninger om kemiske stoffer
I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH
forordningern (Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr. 1907/2006), MSI
giver oplysninger om kemiske stoffer på følgende side:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Sådan kommer du i
gang
Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende
installationsprocedurer for hardware. Når andre enheder forbindes, skal du
holde enhederne forsigtigt og bruge en jordforbundet strop om håndleddet for
at undgå statisk elektricitet.
VIGTIGT
•
•
Alle billederne i dette afsnit er kun til reference. Din skærm kan se
anderledes ud.
Brug ikke skarpe genstande på skærmen.
Pakkens indhold
1. Skærm
2. Fod
3. Stativfod med skrue
4. Strømadapter og ledning
5. HDMI-kabel
6. DisplayPort-kabel
7. USB Upstream-kabel (til USB-portene på skærmen)
8. Startvejledning
9. Garantibevis
* Kontakt dit købssted eller din lokale distributør, hvis noget af varerne er beskadiget
eller mangler.
* Pakkens indhold kan variere fra land til land.
1-2
Sådan kommer du i gang
Opstilling af skærmen
1. Sæt stativet på skærmen.
2. Stram stativet med skruerne.
3. Sæt foden på stativet, og stram fodskruen for at fastgøre foden.
VIGTIGT
Stil skærmen på en blød, beskyttet overflade, så den ikke ridses.
1
1-3
2
3
Justering af skærmen
Skærmen er designet til, at maksimere din komfort med dens justeringsegenskaber.
VIGTIGT
Undgå at, røre på selve skærmen, når du justerer skærmen.
O
O
-5 20
130mm
1-4
Sådan kommer du i gang
Overblik over skærmen
9
3
4
4
5
6
7
8
1-5
2
10
1
1
Strømknap
2
Navigationstast
3
DisplayPort
4
HDMI Port
5
USB Type-C-port
6
Hovedtelefonstik
7
USB 2.0 Type B Upstream-port
Denne port understøtter funktionen DP Alt (DisplayPort Alternate) og op til 5
V/3 A (15 W) strømforsyning. Den virker kun med videosignaler og kan ikke
bruges til dataoverførsel.
Til USB Upstream-kabel.
VIGTIGT
Find USB Upstream-kablet i pakken, og
forbind det til pc'en og skærmen. Når
dette kabel forbindes, er USB Type A
Downstream-portene på skærmen klar til
brug.
1-6
8
Strømstik
9
USB 2.0 Type A-port
10
Kensingtonlås
Til skærm
Til pc
Sådan kommer du i gang
Tilslutning af skærmen til en pc
1. Sluk for din computer.
2. Forbind HDMI/DisplayPort/USB Type-C-kablet fra skærmen til din computer.
3. Forbind skærmens strømadapter og ledning. (Figur A)
4. Forbind strømforsyningen til skærmens strømstik. (Figur B)
5. Slut ledningen til stikkontakten. (Figur C)
6. Tænd skærm. (Figur D)
7. Tænd for computeren, og derefter for skærmen, hvorefter den automatisk
regisrerer signalet.
B
C
1-7
A
D
Skruer til vægmontering af din skærm
Følg anvisningerne til vægophængssættet for, at hænge skærmen op på væggen.
Ekstraudstyr
1-8
Vigtigt
•
•
Stil skærmen på en blød, beskyttet overflade, så den ikke ridses.
•
•
•
Tegningen af skærmen er kun til reference.
Når denne skærm hænges på væggen, skal du sørge for, at den har en passende
afstand til væggen for at sikre effektiv ventilation.
Disse skruer er beregnet til at hæve vægmonteringspladen.
Vægmonteringssættet er ekstraudstyr.
2
OSD opsætning
Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om skærmindstillingerne.
VIGTIGT
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Navigationstast
Skærmen er udstyret med en navigationstast, som er en flerretningstast, der bruges til
at navigere i skærmmenuen.
Navigationstast
2-2
Navigationstast standardindstillinger er som følger.
Navigationstast
Genvejsknap
(Når skærmmenuen er lukket)
Basal anvendelse
(Når skærmmenuen er åben)
Midterknappen
Hovedmenu
■■ Åbning af undermenuer
■■ Bekræft af et valg eller en
indstilling
OSD opsætning
Navigationstast
Genvejsknap
(Når skærmmenuen er lukket)
Basal anvendelse
(Når skærmmenuen er åben)
Op
Game Mode
(Spilfunktion)
■■ Tryk på
■■ Valg af funktionsmenuer og
midterknappen for,
punkter
at bekræfte valg og ■■ Forøger en funktionsværdi
for at afslutte.
■■ Tryk på op- og nedknapperne for at
justere.
■■ Tryk på venstre
knap for at annullere
forhåndsvisningen
og afslutte, uden
at anvende
ændringerne.
Ned
Screen Assistance
(Skærmhjælp)
■■ Tryk på
■■ Valg af funktionsmenuer og
midterknappen for,
punkter
at bekræfte valg og ■■ Reducerer en
for at afslutte.
funktionsværdi
■■ Tryk på op- og nedknapperne for at
justere.
■■ Tryk på venstre
knap for at annullere
forhåndsvisningen
og afslutte.
Venstre
Alarm Clock (Vækkeur)
■■ Tryk på
■■ Valg af funktionsmenuer og
midterknappen for,
punkter
at bekræfte valg og ■■ Afslutter den aktuelle menu
for at afslutte.
■■ Tryk på op- og
ned-knapperne for
at vælge.
■■ Tryk på venstre
knap for at annullere
forhåndsvisningen
og afslutte.
Højre
Input Source
(Indgangskilde)
■■ Tryk på
midterknappen for,
at bekræfte valg og
for at afslutte.
■■ Tryk på op- og
ned-knapperne for
at vælge.
■■ Tryk på venstre
knap for, at afslutte.
■■ Valg af funktionsmenuer og
punkter
■■ Åbning af undermenuer
2-3
Brugere kan åbne skærmmenuen for, at tilpasse deres egne genvejsknapper.
Der er flere genvejsindstillinger nedenfor.
2-4
Indstillinger for genvejsknapperne
Handlinger
Brightness
(Lysstyrke)
■■ Tryk på midterknappen for, at gemme en
værdi og derefter afslutte.
■■ Tryk på op- og ned-knapperne for at
justere.
■■ Tryk på venstre knap for at annullere
forhåndsvisningen og afslutte.
Refresh Rate
(Opdateringshastighed)
■■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte
valg og for at afslutte.
■■ Tryk på højre knap for at slå denne funktion
til, og på venstre knap for at slå den fra.
Information on Screen
(Oplysninger på
skærmen)
■■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte
valg og for at afslutte.
■■ Tryk på højre knap for at slå denne funktion
til, og på venstre knap for at slå den fra.
OSD opsætning
Indstilling af skærmmenuen med
navigationsknappen
Tryk på midterknappen på navigationsknappen for, at åbne hovedmenuen i
skærmmenuen. Brug op, ned, venstre og højre knap til, at indstille funktionsmenuerne
efter eget ønske.
2-5
hh Gaming
1. niveau i menuen
2. og 3. niveau i menuen
Beskrivelse
Game Mode
(Spilfunktion)
User (Bruger)
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
FPS
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
Racing (Racerløb)
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
RTS
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
RPG
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
■■ Brug op eller ned-knappen til, at vælge og forhåndsvise
funktionseffekterne.
■■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte og anvende din
funktionstype.
Night Vision (Nattesyn)
OFF (FRA)
Normal
Strong (Stærk)
Strongest (Stærkeste)
A.I.
■■ Denne funktion optimerer
baggrundslysstyrken og anbefales til
FPS-spil.
1. niveau i menuen
2. og 3. niveau i menuen
Beskrivelse
Response Time
(Responstid)
Normal
■■ Brugere kan justere responstiden på
alle funktionerne.
■■ Responstid bliver grå, når Antibevægelsessløring slås til.
■■ Responstid skal indstilles til Hurtig,
når Anti-bevægelsessløring slås fra.
Fast (Hurtig)
Fastest (Hurtigst)
Anti Motion Blur
(Antibevægelsessløring)
Refresh Rate
(Opdateringshastighed)
■■ Når anti-bevægelsessløring slås til,
kan HDCR og Lysstyrke ikke slås til,
og punktet kan ikke vælges.
■■ Responstid bliver grå, når Antibevægelsessløring slås til.
■■ Anti-bevægelsessløring skal slås fra,
når FreeSync slås til.
(FRA)
(TIL)
Location
(Placering)
Øverst til
venstre
Øverst til
højre
Nederst til
venstre
Nederst til
højre
OFF (FRA)
2-6
ON (TIL)
Alarm Clock
(Vækkeur)
Location
(Placering)
Øverst til
venstre
Øverst til
højre
Nederst til
venstre
Nederst til
højre
■■ Brugerne kan justere
opdateringshastigheden på alle
funktionerne.
■■ Som standard er
opdateringshastigheden placeret for
oven til venstre. Denne placeringen
kan justeres i skærmmenuen.
Tryk på midterknappen for, at
bekræfte og anvende placeringen af
opdateringshastigheden.
■■ Denne skærm følger og fungerer på
operativsystemets forudindstillede
skærmopdateringshastighed.
■■ Brugerne kan justere Vækkeur på alle
funktionerne.
■■ Når du har indstillet tiden, skal du
trykke på midterknappen for at
aktivere timeren.
■■ Som standard er Vækkeur Placering
for oven til venstre. Brugerne kan selv
vælge den ønskede placering.
OFF (FRA)
15:00
00:01~99:59
30:00
45:00
60:00
Screen Assistance
(Skærmhjælp)
None
(Ingen)
Icon
Position
Reset
(Nulstil)
■■ Brugerne kan justere skærmhjælpen
på alle funktionerne.
■■ Som standard er skærmhjælpen slået
fra.
OSD opsætning
1. niveau i menuen
2. og 3. niveau i menuen
FreeSync
Beskrivelse
■■ FreeSync forhindrer forstyrrelser på
skærmen
■■ Som standard er DisplayPort eller
HDMI slået til, og den kan slås til/fra
på alle funktioner, på alle opløsninger,
på alle indgangskilder og på alle
skærmopdateringshastigheder
■■ Anti-bevægelsessløring slås fra, når
FreeSync slås til.
(FRA)
(TIL)
hh Professional (Professionel)
1. niveau i
menuen
2. niveau i menuen
Beskrivelse
Pro Mode
(Pro-funktion)
User (Bruger)
Standardfunktion. Alle punkterne kan justeres af
brugerne.
Reader (Læser)
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
Cinema (Biograf)
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
Designer
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
HDR
Alle punkterne kan justeres af brugerne.
■■ Brug op eller ned-knappen til, at vælge og forhåndsvise
funktionseffekterne.
■■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte og anvende din funktionstype.
Eye Saver
(Øjenskåner)
(FRA)
(TIL)
HDCR
(FRA)
(TIL)
Anti Motion
Blur (Antibevægelsessløring)
(FRA)
(TIL)
■■ Øjenskåneren beskytter dine øjne mod blåt
lys. Når øjenskåneren slås til, justerer den
skærmens farvetemperatur til en gulere tone.
■■ Brugerne kan justere øjenskåneren på alle
funktionerne.
■■ Når Pro-funktion indstilles til Læser, skal
øjenskåneren slås til.
■■ Brugerne kan justere HDCR på alle funktionerne.
■■ HDCR forbedrer billedkvaliteten ved, at forøge
billedkontrasten.
■■ Når HDCR slå TIL, er det ikke muligt at justere
lysstyrken.
■■ HDCR og anti-bevægelsessløring kan ikke slås
til på samme tid.
■■ Når anti-bevægelsessløring slås til, kan HDCR
og Lysstyrke ikke slås til, og punktet kan ikke
vælges.
■■ Responstid bliver grå, når Antibevægelsessløring slås til.
■■ Anti-bevægelsessløring skal slås FRA, når
FreeSync slås TIL.
2-7
1. niveau i
menuen
2. niveau i menuen
Beskrivelse
Image
Enhancement
(Billedforbedring)
OFF (FRA)
■■ Billedforbedringen forstærker billedkanterne, så
billedet bliver skarpere.
■■ Brugerne kan justere billedforbedringen på alle
funktionerne.
Weak (Svag)
Medium (Mellem)
Strong (Stærk)
Strongest
(Stærkeste)
hh Image (Billede)
2-8
1. niveau i
menuen
2. og 3. niveau i menuen
Beskrivelse
Brightness
(Lysstyrke)
0-100
■■ Brugere kan justere lysstyrken på
funktionerne Bruger, RTS, RPG og Læser.
■■ Lysstyrken kan ikke justeres, når antibevægelsessløring eller HDCR slås til.
Contrast
(Kontrast)
0-100
■■ Brugerne kan justere kontrasten på alle
funktionerne.
Sharpness
(Skarphed)
0-5
■■ Brugerne kan justere skarpheden på alle
funktionerne.
■■ Skarpheden forbedrer billedets klarhed og
detaljer.
Color Temperature
(Farvetemperatur)
Cool (Kold)
■■ Som standard står farvetemperaturen på
normal.
■■ Brug op eller ned-knappen til, at vælge og
forhåndsvise funktionseffekterne.
■■ Tryk på midterknappen for, at bekræfte og
anvende din funktionstype.
■■ Brugerne kan justere farvetemperaturen på
tilpasningsfunktionen.
Normal
Warm (Varm)
Customization
(Brugerdefineret)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
Screen Size
(Skærmstørrelse)
Auto (Automatisk)
4:3
16:9
■■ Brugerne kan justere skærmstørrelsen på
alle funktionerne, alle opløsningerne og alle
skærmopdateringshastighederne.
■■ Standardindstillingen er Automatisk.
hh Input Source (Indgangskilde)
1. niveau i
menuen
HDMI1
HDMI2
DP
Type C
2. og 3. niveau i menuen
Beskrivelse
Brugerne kan justere indgangskilden på alle
funktionerne.
OSD opsætning
hh Navi Key (Navigationstast)
1. niveau i menuen 2. niveau i menuen
Beskrivelse
Op/ Ned/ Venstre/
Højre
■■ Som standard er op-knappen indstillet til
spilfunktionen.
■■ Som standard er ned-knappen indstillet til
skærmhjælp.
■■ Som standard er venstre-knappen indstillet
til Vækkeur.
■■ Som standard er højre-knappen indstillet til
indgangskilde.
■■ Alle Navigationstast punkter kan indstilles i
skærmmenuen.
OFF (FRA)
Brightness (Lysstyrke)
Game Mode (Spilfunktion)
Screen Assistance
(Skærmhjælp)
Alarm Clock (Vækkeur)
Input Source (Indgangskilde)
Refresh Rate
(Opdateringshastighed)
Information on Screen
(Oplysninger på skærmen)
hh Setting (Indstillinger)
1. niveau i menuen
2. niveau i menuen
Beskrivelse
Language (Sprog)
繁體中文
■■ Standardsproget er engelsk.
■■ Brugerne skal trykke på midterknappen for, at
bekræfte og anvende sprogindstillingen.
■■ Sproget kan indstilles af brugeren. Brugernes egen
sprogindstilling overskrives af fabriksindstillingen. Når
brugerne vælger ja til nulstilling, ændres sproget ikke.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Der kommer snart
flere sprog)
Transparency
(Gennemsigtighed)
0~5
Brugerne kan justere gennemsigtigheden på alle
funktionerne.
OSD Time Out
5-30 sek.
(Menuens tidsudløb)
Brugere kan justere menuens tidsudløb på alle
funktionerne.
RGB LED
Brugerne kan slå RGB LED TIL og FRA.
(FRA)
(TIL)
Er som standard slået TIL.
2-9
1. niveau i menuen
2. niveau i menuen
Information on
Screen (Oplysninger
på skærmen)
(FRA)
Reset (Nulstil)
(TIL)
YES (JA)
NO (NEJ)
2-10
Beskrivelse
■■ Oplysningerne om skærmstatus vises på højre side af
skærmen.
■■ Brugerne kan aktivere og deaktivere oplysningerne på
skærmen, Er som standard slået FRA.
Brugerne kan nulstille og gendanne indstillinger til
standardindstillingerne på alle funktionerne.
A
Tillæg
VIGTIGT
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Specifikationer
Model
A-2
Optix MAG322CR
(3DA5)
Optix MAG322CQR
(3DA7)
Størrelse
80,01 cm
Krumning
1500R
Skærmtype
VA
Opløsning
1920 x 1080 på 180Hz
Billedforhold
16:9
Lysstyrke (nits)
300 (TYP)
Lysstyrke: USB Type-C
strømforsyning
■■ 0~69%: 5V / 3A
■■ 70~89%: 5V / 2A
■■ 90~100%: 5V / 1A
Kontrastforhold
3000:1
Opdateringshastighed
180Hz
Responstid
1 ms (MPRT)
Indgangsgrænseflade
■■ HDMI x2
■■ DP x1
■■ Type-C x1
I/O
■■ USB 2.0 Type B x 1 (på PC til skærm)
■■ USB 2.0 Type A x 2
■■ USB Type-C (DP Alt) x 1 (op til 5 V/3 A (15 W)
strømforsyning)
■■ Hovedtelefonstik x 1
Synsvinkler
178° (H), 178° (V)
DCI-P3*/ sRGB
96%/ 125%
Overfladebehandling
Anti-skær
Skærmfarver
16,7 M
Strømtype
Ekstern strømadapter
Adapter-spec.
Model: DA-65C19
Strømindgang
100~240V AC, 50~60Hz, 1,6A
Strømudgang
19V, 3,42A
Justering (tilt)
-5° ~ 20°
Justering (højde)
0 ~ 130mm
Kensingtonlås
Ja
2560 x 1440 på 165Hz
165Hz
96%/ 124%
Tillæg
Model
Optix MAG322CR
(3DA5)
VESA-ophæng
■■ Pladetype: 100 x 100 mm
■■ Skruetype: M4 x 12mm
▶▶ Gevinddiameter: 4mm
▶▶ Gevindstigning: 0,7mm
▶▶ Gevindlængde: 12mm
Mål (B x H x D)
710 x 513,6 x 266,5 mm
Nettovægt
7,0 kg (15,42 pund)
Omgivende
Optix MAG322CQR
(3DA7)
Drift
■■ Temperatur: 0℃ til 40℃
■■ Fugtighed: 20% til 90 %, ikke-kondenserende
■■ Højde: 0 ~ 5000 m
Lager
■■ Temperatur: -20°C til 60°C
■■ Fugtighed: 10 % til 90 %, ikke-kondenserende
* Baseret på CIE1976-teststandarderne.
A-3
Forudindstillede skærmfunktioner
Optix MAG322CR
(3DA5)
Opløsning
HDMI
DP / Type-C
HDMI
DP / Type-C
på 60 Hz
V
V
V
V
på 67Hz
V
V
V
V
på 72Hz
V
V
V
V
på 75Hz
V
V
V
V
720x480
på 60 Hz
V
V
V
V
720x576
på 50Hz
V
V
V
V
800x600
på 56Hz
V
V
V
V
på 60 Hz
V
V
V
V
på 72Hz
V
V
V
V
på 75Hz
V
V
V
V
på 60 Hz
V
V
V
V
på 70Hz
V
V
V
V
på 75Hz
V
V
V
V
på 60 Hz
V
V
V
V
på 75Hz
V
V
V
V
1440x900
på 60 Hz
V
V
V
V
1680x1050
på 60 Hz
V
V
V
V
1920x1080
på 60 Hz
V
V
V
V
på 120Hz
V
V
V
V
på 144Hz
V
V
på 165Hz
V
V
V
V
på 180Hz
V
V
V
V
640x480
A-4
Optix MAG322CQR
(3DA7)
1024x768
1280x1024
2560x1440
på 60 Hz
på 85Hz
på 120Hz
V
på 144Hz
V
på 165Hz
V
V
Tillæg
Fejlfinding
Strømindikatoren lyser ikke.
■■ Tryk på tænd/sluk-knappen igen.
■■ Sørg for, at skærme strømkabel er korrekt tilsluttet.
Intet billede.
■■ Sørg for, at computerens grafikkort er sat korrekt i.
■■ Sørg for, at computeren og skærmen er sluttet til stikkontakterne og er
tændt.
■■ Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet.
■■ Computeren er muligvis på standby. Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere
skærmen.
Skærmbilledet har ikke de rigtige mål, eller er ikke i midten.
Se afsnittet Forudindstillede skærmfunktioner for, at indstille computeren til en
indstilling, der passer til skærmbilledet, der skal vises.
Ingen Plug & Play.
■■ Sørg for, at skærme strømkabel er korrekt tilsluttet.
■■ Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet.
■■ Sørg for, at computeren og grafikkortet er kompatibel med Plug & Play.
Ikonerne, skrifttypen eller skærmen er utydelige, sløret eller har
farveproblemer.
■■
■■
■■
■■
■■
Undgå, at bruge videoforlængerkabler.
Juster lysstyrken og kontrasten.
Juster RGB-farverne eller indstil farvetemperaturen.
Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet.
Se, om stikbenene på signalkablet er bøjede.
Skærmen begynder at blinke eller viser bølger.
■■ Skift opdateringshastigheden, så den passer til skærmens funktioner.
■■ Opdater driverne til dit grafikkort.
■■ Hold skærmen væk fra elektriske apparater, som kan forårsage
elektromagnetisk interferens (EMI).
A-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement