MSI Optix MAG272QR monitor Instrukcja obsługi

MSI Optix MAG272QR monitor Instrukcja obsługi
Seria Optix
Monitor LCD
Optix MAG272C (3CA5)
Optix MAG272 (3CA7)
Optix MAG272CR (3CA5)
Optix MAG272R (3CA7)
Optix MAG272CQR (3CA6)
Optix MAG272QP (3CA8)
Optix MAG272CRX (3CA0)
Optix MAG272QR (3CA8)
Spis treści
Prawa autorskie i informacje na temat znaków towarowych�����������������������������������iii
Wersja���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Pomoc techniczna���������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Instrukcje bezpieczeństwa��������������������������������������������������������������������������������������iv
Zgodność z CE��������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych�����������������������������vi
Oświadczenie WEEE���������������������������������������������������������������������������������������������vii
Informacje o substancjach chemicznych����������������������������������������������������������������vii
Deklaracja zgodności z normami zawartości substancji niebezpiecznych������������vii
Wprowadzenie�������������������������������������������������������������������������������1-1
Zawartość opakowania���������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Instalacja podstawy monitora������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Regulacja monitora ��������������������������������������������������������������������������������������������� 1-8
Omówienie monitora������������������������������������������������������������������������������������������ 1-10
Podłączanie monitora do komputera������������������������������������������������������������������ 1-16
Konfiguracja w menu OSD�����������������������������������������������������������2-1
ii
Przycisk nawigacyjny������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
Konfiguracja w menu OSD za pomocą przycisku nawigacyjnego����������������������� 2-5
Dodatek�����������������������������������������������������������������������������������������A-1
Dane techniczne serii MAG 272C������������������������������������������������������������������������A-2
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania serii MAG 272C�������������������������������������A-3
Dane techniczne serii MAG 272���������������������������������������������������������������������������A-5
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania serii MAG 272���������������������������������������A-6
Rozwiązywanie problemów����������������������������������������������������������������������������������A-8
Wstęp
Prawa autorskie i informacje na temat znaków
towarowych
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MSI to
zastrzeżony znak towarowy firmy Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszystkie pozostałe
wspomniane znaki i nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, odnośnie
dokładności lub kompletności. Firma MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
Wersja
Wersja
V1.0
Data
2019/10
Pomoc techniczna
Po wystąpieniu problemu z produktem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika
użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
W celu uzyskania dalszych wskazówek można także przejść na stronę
https://www.msi.com/support/.
iii
Instrukcje bezpieczeństwa
◙◙
◙◙
◙◙
Instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i dokładnie.
Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na
urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
Czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.
Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać go na działanie
wysokiej temperatury, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.
Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej
powierzchni.
iv
◙◙
◙◙
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się,
że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo
ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać z wtyczki bolca
uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda
zasilania.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze
odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby
zapewnić zerowe zużycie energii.
Wentylator na urządzeniu jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza
produkt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.
Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze
przechowywania powyżej 60OC lub poniżej -20OC, ponieważ może to uszkodzić
urządzenie.
UWAGA: Maksymalna temperatura działania wynosi około 40°C.
Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę
zasilającą. Do czyszczenia urządzenia należy raczej używać miękkiej szmatki, a
nie przemysłowych środków chemicznych. Nigdy nie należy wlewać płynów do
otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
Wstęp
Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie
nadepnął. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.
W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.
W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno
zostać sprawdzone przez personel serwisu:
◙◙ Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
◙◙ Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
◙◙ Urządzenie zostało poddane działaniu wilgoci.
◙◙ Urządzenie nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
◙◙ Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
◙◙ Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
Energooszczędność produktu
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
Łatwy demontaż i recykling
Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do
recyklingu
Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Polityka ochrony środowiska
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i
właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu
żywotności.
Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem
zbiórki do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy
przejść do witryny firmy MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora.
Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i
demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą też uzyskać pod
adresem gpcontdev@msi.com.
★ Ostrzeżenie! Zbyt długie korzystanie z monitora może wpływać na wzrok.
★ Zalecenia:
1. Co 30 minut pracy przed monitorem należy robić 10-minutowe przerwy.
2. Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie powinny korzystać z monitora. W przypadku
dzieci w wieku co najmniej 2 lat czas spędzony przed monitorem powinien być
ograniczony do mniej niż jednej godziny dziennie.
v
Zgodność z CE
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy
niskonapięciowej (2014/35/UE), dyrektywy ErP (2009/125/WE) i
dyrektywy RoHS (2011/65/UE). Urządzenie to zostało poddane testom, które wykazały
jego zgodność z normami zharmonizowanymi dla urządzeń technologii informacyjnej
opublikowanymi w dyrektywach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach
częstotliwości radiowych
vi
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest
zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15
przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie
zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości
radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji,
może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się,
że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje
szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można
potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować
wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych
poniżej sposobów:
■■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
■■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w
innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
telewizyjny lub radiowy.
■■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu
uzyskania pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z
urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych
kabli i przewodów prądu zmiennego.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
dwóm następującym warunkom:
1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia,
które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
MSI Computer Corp.
901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA
(626)913-0828
www.msi.com
Wstęp
Oświadczenie WEEE
Na mocy unijnej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektronicznym i
elektronicznym 2012/19/UE, obowiązującej od 13 sierpnia 2005 roku,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany jako
część odpadów komunalnych. W związku z tym producenci takiego
sprzętu mają obowiązek go odbierać po zakończeniu okresu eksploatacji.
Informacje o substancjach chemicznych
Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy UE
REACH (Przepisy WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI
udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Deklaracja zgodności z normami zawartości
substancji niebezpiecznych
Deklaracja materiałowa wg japońskiej normy JIS C
0950
Obowiązująca w Japonii norma JIS C 0950 nakłada na producentów sprzętu
ustawowy obowiązek podawania deklaracji materiałowych w przypadku produktów
elektronicznych z pewnych kategorii, oferowanych w sprzedaży po dacie 1 lipca 2006.
https://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html
Hinduska norma RoHS
Ten produkt spełnia wymogi rozporządzenia „India E-waste (Management and
Handling) Rule 2016” i nie zawiera ołowiu, rtęci, związków sześciowartościowego
chromu, polibromowanych bifenyli ani polibromowanych eterów difenylowych w
stężeniach przekraczających 0,1 % wagowo oraz 0,01 % wagowo w przypadku kadmu
z zastrzeżeniem wyjątków określonych w harmonogramie 2 do rozporządzenia.
Tureckie przepisy EEE
Produkt spełnia wymogi przepisów EEE Republiki Turcji.
Ukraińskie przepisy o stosowaniu substancji
niebezpiecznych
Niniejszy produkt spełnia wymogi normy technicznej zatwierdzonej rozporządzeniem
ministra Ukrainy № 1057 z dnia 3 grudnia 2008 w sprawie ograniczenia stosowania
pewnych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Wietnamska norma RoHS
Począwszy od dnia 1 grudnia 2012 r. wszystkie produkty wytwarzane przez firmę
MSI spełniają wymogi okólnika 30/2011/TT-BCT ustalającego tymczasowe limity
dla stosowania szeregu substancji niebezpiecznych w produktach elektrycznych i
elektronicznych.
vii
1
Wprowadzenie
W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji
sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń należy trzymać je ostrożnie, a
także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia
elektryczności statycznej.
WAŻNE
•
•
Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd
monitora może odbiegać od przedstawionego.
Monitor należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.
Zawartość opakowania
1. Monitor
2. Wspornik
3. Podstawa ze śrubą
4. Przewód zasilający (MAG272C / MAG272CR / MAG272CQR /
MAG272CRX)
5. Zasilacz i przewód zasilający (MAG272 / MAG272R / MAG272QP /
MAG272QR)
6. Kabel HDMI (opcjonalny)
7. Kabel DisplayPort (opcjonalny)
8. Kabel USB typu upstream (do uaktywnienia portów USB w monitorze)
9. Instrukcja szybkiego uruchomienia
10.Karta gwarancyjna
1-2
* Jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje, należy skontaktować się
ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
* Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju.
Wprowadzenie
Instalacja podstawy monitora
WAŻNE
Monitor należy położyć na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć
porysowania panelu wyświetlacza.
hh MAG272C
1. Dopasuj zaczepy podstawy do monitora.
2. Przykręć podstawę za pomocą śrub podstawy.
3. Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.
1
1-3
2
3
4. Dopasuj zaczepy w celu założenia pokrywy VESA i zablokuj śruby.
5.
4
1-4
6.
7.
WAŻNE
Otwory do mocowania stojaka można również wykorzystać do mocowania
naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu
naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.
Wprowadzenie
hh MAG272CR/ MAG272CQR/ MAG272CRX
1. Dopasuj zaczepy podstawy do monitora.
2. Przykręć podstawę za pomocą śrub podstawy.
3. Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia
podstawy.
1
2
1-5
3
WAŻNE
Otwory do mocowania stojaka można również wykorzystać do mocowania
naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu
naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.
hh MAG272
1. Dopasuj zaczepy podstawy do monitora.
2. Przykręć podstawę za pomocą śrub podstawy.
3. Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.
1
2
1-6
3
WAŻNE
Otwory do mocowania stojaka można również wykorzystać do mocowania
naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu
naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.
Wprowadzenie
hh MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR
1. Dopasuj zaczepy podstawy do monitora.
2. Przykręć podstawę za pomocą śrub podstawy.
3. Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.
1
2
1-7
3
WAŻNE
Otwory do mocowania stojaka można również wykorzystać do mocowania
naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu
naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.
Regulacja monitora
Funkcje regulacji tego monitora, takie jak nachylenie i zamiana wysokości, mają na
celu zmaksymalizowanie komfortu patrzenia.
WAŻNE
Podczas regulacji monitora nie należy dotykać panelu wyświetlacza.
hh MAG272C
O
O
-5 20
1-8
hh MAG272CR/ MAG272CQR/ MAG272CRX
O
O
-5 20
130mm
Wprowadzenie
hh MAG272
O
O
-5 20
hh MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR
O
O
-5 20
1-9
100mm
O
90
O
90
75
O
75
O
WAŻNE
Przed skorzystaniem z funkcji pivot monitor należy przechylić do tyłu.
Omówienie monitora
hh MAG272C/ MAG272CR/ MAG272CQR
1
2
3
4
5
7
6
1-10
9
10
8
Wprowadzenie
1
Przycisk zasilania
2
Gniazdo zasilania
3
DisplayPort
4
Port HDMI
5
Port USB-C
6
Gniazdo słuchawek
7
Port USB 2.0 typu A (MAG272C / MAG272CR)
8
Port USB 2.0 typu B upstream (MAG272C / MAG272CR)
Port ten obsługuje jednoczesne wysyłanie sygnału wideo i zasilanie o
maks. parametrach PD 5 V/3 A. Nie zapewnia funkcji transmisji danych.
Port USB 3.2 Gen1 typu A (MAG272CQR)
Port USB 3.2 Gen1 typu B upstream (MAG272CQR)
Do kabla USB typu upstream.
WAŻNE
Wyjęty z opakowania kabel USB typu
upstream należy podłączyć do komputera
i monitora. Po jego podłączeniu będzie
można zacząć korzystać z portów USB
typu A downstream w monitorze.
9
10
Przycisk nawigacyjny
Blokada Kensington
Do komputera
Do monitora
1-11
hh MAG272CRX
1
2
3
4
5
6
7
1-12
9
10
8
Wprowadzenie
1
Przycisk zasilania
2
Gniazdo zasilania
3
Port HDMI
4
DisplayPort
5
Port USB-C
6
Gniazdo słuchawek
7
Port USB 3.2 Gen1 typu A
8
Port USB 3.2 Gen1 typu B upstream
Port ten obsługuje jednoczesne wysyłanie sygnału wideo i zasilanie o
maks. parametrach PD 5 V/3 A. Nie zapewnia funkcji transmisji danych.
Do kabla USB typu upstream.
1-13
WAŻNE
Wyjęty z opakowania kabel USB typu
upstream należy podłączyć do komputera
i monitora. Po jego podłączeniu będzie
można zacząć korzystać z portów USB
typu A downstream w monitorze.
9
10
Przycisk nawigacyjny
Blokada Kensington
Do komputera
Do monitora
hh MAG272/ MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR
1
2
3
4
5
6
7
8
1-14
9
10
Wprowadzenie
1
Przycisk zasilania
2
DisplayPort
3
Port HDMI
4
Port USB-C
5
Gniazdo słuchawek
6
Port USB 2.0 typu B upstream
Port ten obsługuje jednoczesne wysyłanie sygnału wideo i zasilanie o
maks. parametrach PD 5 V/3 A. Nie zapewnia funkcji transmisji danych.
Do kabla USB typu upstream.
WAŻNE
Wyjęty z opakowania kabel USB
typu upstream należy podłączyć
do komputera i monitora. Po jego
podłączeniu będzie można zacząć
korzystać z portów USB typu A
downstream w monitorze.
7
Port USB 2.0 typu A
8
Gniazdo zasilania
9
Przycisk nawigacyjny
10
Blokada Kensington
1-15
Do komputera
Do monitora
Podłączanie monitora do komputera
hh MAG272C/ MAG272CR/ MAG272CQR/ MAG272CRX
1. Wyłącz komputer.
2. Podłącz kabel HDMI/DisplayPort do monitora i do komputera.
3. Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania monitora. (Rysunek A)
4. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. (Rysunek B)
5. Włącz monitor. (Rysunek C)
6. Włącz komputer, po czym monitor automatycznie wykryje źródło sygnału.
A
B
1-16
C
Wprowadzenie
hh MAG272/ MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR
1. Wyłącz komputer.
2. Podłącz kabel HDMI/DisplayPort do monitora i do komputera.
3. Podłącz przewód zasilający do zasilacza monitora. (Rysunek A)
4. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania monitora. (Rysunek B)
5. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. (Rysunek C)
6. Włącz monitor. (Rysunek D)
7. Włącz komputer, po czym monitor automatycznie wykryje źródło sygnału.
B
C
A
1-17
D
1-18
2
Konfiguracja w
menu OSD
W tym rozdziale zawarto informacje na temat konfiguracji za pomocą menu
OSD.
WAŻNE
Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Przycisk nawigacyjny
Monitor wyposażony jest w przycisk nawigacyjny, wielokierunkowy element
sterowania pomagający w nawigacji w menu ekranowym OSD.
Przycisk nawigacyjny
2-2
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia przycisku nawigacyjnego.
Przycisk
nawigacyjny
Przycisk skrótu
(gdy menu OSD jest wyłączone)
Podstawowe operacje
(gdy menu OSD jest włączone)
Środkowy
przycisk
Główne menu OSD
■■ Przechodzenie do podmenu
■■ Potwierdzanie wyboru lub
ustawienia
Konfiguracja w menu OSD
Przycisk
nawigacyjny
Przycisk skrótu
(gdy menu OSD jest wyłączone)
Podstawowe operacje
(gdy menu OSD jest włączone)
W górę
Game Mode
(Tryb Gry)
■■ Naciśnij środkowy ■■ Wybór menu i elementów
przycisk, aby
funkcji
potwierdzić wybór ■■ Zwiększanie wartości
i wyjść.
dostosowywanej funkcji
■■ Naciśnij przycisk w
górę lub w dół, aby
dostosować.
■■ Naciśnij przycisk
w lewo, aby
anulować podgląd
i wyjść bez
zastosowania
efektu trybu.
W dół
Screen Assistance
(Wsparcie ekranowe)
■■ Naciśnij środkowy ■■ Wybór menu i elementów
przycisk, aby
funkcji
potwierdzić wybór ■■ Zmniejszanie wartości
i wyjść.
dostosowywanej funkcji
■■ Naciśnij przycisk w
górę lub w dół, aby
dostosować.
■■ Naciśnij przycisk
w lewo, aby
anulować podgląd
i wyjść.
W lewo
Alarm Clock (Budzik)
■■ Naciśnij środkowy ■■ Wybór menu i elementów
przycisk, aby
funkcji
potwierdzić wybór ■■ Wyjście z aktualnie
i wyjść.
wyświetlonego menu
■■ Naciśnij przycisk w
górę lub w dół, aby
wybrać.
■■ Naciśnij przycisk
w lewo, aby
anulować podgląd
i wyjść.
W prawo
Input Source
(Źródło sygnału)
■■ Naciśnij środkowy ■■ Wybór menu i elementów
przycisk, aby
funkcji
potwierdzić wybór ■■ Przechodzenie do podmenu
i wyjść.
■■ Naciśnij przycisk w
górę lub w dół, aby
wybrać.
■■ Naciśnij przycisk w
lewo, aby wyjść.
2-3
Przyciski skrótów przypisane do przycisku nawigacyjnego można dostosować w menu
OSD.
Poniżej przedstawiono dodatkowe przyciski skrótów.
2-4
Przyciski skrótów dla przycisku
nawigacyjnego
Czynności
Brightness
(Jasność)
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać wartość
i wyjść.
■■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby
dostosować.
■■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd
i wyjść.
Refresh
Rate (Częst.
odświeżania)
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić
wybór i wyjść.
■■ Naciśnij przycisk w prawo, aby włączyć lub
przycisk w lewo, aby wyłączyć tę funkcję.
Information
on Screen
(Informacje na
ekranie)
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić
wybór i wyjść.
■■ Naciśnij przycisk w prawo, aby włączyć lub
przycisk w lewo, aby wyłączyć tę funkcję.
Konfiguracja w menu OSD
Konfiguracja w menu OSD za pomocą
przycisku nawigacyjnego
Naciśnij środkowy przycisk przycisku nawigacyjnego, aby wyświetlić główne menu
ekranowe (OSD). Za pomocą przycisku w górę, w dół, w lewo lub w prawo dostosuj
żądane menu funkcji do własnych preferencji.
2-5
hh GAMING (GRY)
1. poziom menu 2./3. poziom menu
Opis
Game Mode
(Tryb Gry)
Można dostosować wszystkie elementy.
Można dostosować wszystkie elementy.
Można dostosować wszystkie elementy.
Można dostosować wszystkie elementy.
Można dostosować wszystkie elementy.
Night Vision
(Widzenie w
ciemnościach)
Response
Time (Czas
odpowiedzi)
User (Użytkownika)
FPS
Racing (Wyścigi)
RTS
RPG
■■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów
trybu.
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.
■■ Funkcja ta optymalizuje jasność tła i jest
OFF (WYŁ.)
zalecana podczas grania w gry FPS.
Normal (Normalna)
Strong (Mocna)
Strongest (Najmocniejsza)
A.I.
Normal (Normalna)
Fast (Szybki)
Fastest (Najszybszy)
■■ Pozycję Czas odpowiedzi można dostosować
w każdym trybie.
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia
ruchu pozycja Czas odpowiedzi zostanie
wyszarzona.
■■ Po wyłączeniu funkcji Korekcja rozmycia
ruchu należy ustawić dla pozycji Czas
odpowiedzi opcję Szybki.
1. poziom menu 2./3. poziom menu
Anti Motion
Blur (Kor. rozm.
ruchu)
Refresh
Rate (Częst.
odświeżania)
Alarm Clock
(Budzik)
2-6
Screen
Assistance
(Wsparcie
ekranowe)
FreeSync
Opis
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia
(WYŁ.)
ruchu nie będzie można włączyć pozycji
HDCR i Jasność, które zostaną wówczas
(WŁ.)
wyszarzone.
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia
ruchu pozycja Czas odpowiedzi zostanie
wyszarzona.
■■ Po ustawieniu dla funkcji FreeSync opcji WŁ.
należy ustawić dla funkcji Korekcja rozmycia
ruchu opcję WYŁ.
Location
Górny lewy
■■ Pozycję Częstotliwość odświeżania można
(Lokalizacja) Górny prawy
dostosować w każdym trybie.
■■ Domyślna lokalizacja pozycji Częstotliwość
Dolny lewy
odświeżania to Górny lewy. Lokalizację
Dolny prawy
można ustawić w menu OSD. Naciśnij
OFF (WYŁ.)
środkowy przycisk, aby potwierdzić i
zastosować lokalizację pozycji Częstotliwość
ON (WŁ.)
odświeżania.
■■ Monitor ten działa zgodnie z częstotliwością
odświeżania ekranu ustawioną w systemie
operacyjnym.
■■ Pozycję Budzik można dostosować w
Location
Górny lewy
każdym trybie.
(Lokalizacja) Górny prawy
■■ Po ustawieniu czasu naciśnij środkowy
Dolny lewy
przycisk, aby uaktywnić timer.
Dolny prawy
■■ Domyślna lokalizacja pozycji Budzik to Górny
OFF (WYŁ.)
lewy. Użytkownik może wybrać preferowaną
15:00
00:01~99:59
lokalizację.
30:00
45:00
60:00
None (Brak)
Icon (Ikona)
Position
(Pozycja)
Reset
(Resetuj)
(WYŁ.)
(WŁ.)
■■ Pozycję Wsparcie ekranowe można
dostosować w każdym trybie.
■■ Ustawienie domyślne pozycji Wsparcie
ekranowe to Brak.
■■ Funkcja FreeSync zapobiega rozchodzeniu
się obrazu.
■■ W przypadku sygnału DisplayPort lub HDMI
funkcja jest domyślnie włączona i można
ją włączać/wyłączać w każdym trybie, przy
dowolnej rozdzielczości, źródle sygnału i
częstotliwości odświeżania ekranu.
■■ Po włączeniu funkcji FreeSync funkcja
Korekcja rozmycia ruchu zostanie wyłączona.
Konfiguracja w menu OSD
hh Professional (Zaawansowane)
1. poziom menu 2. poziom menu
Opis
Pro Mode
(Tryb Pro)
User (Użytkownika)
Tryb domyślny. Można dostosować wszystkie
elementy.
Reader (Czytnik)
Można dostosować wszystkie elementy.
Cinema (Kino)
Można dostosować wszystkie elementy.
Designer (Projektant)
Można dostosować wszystkie elementy.
HDR
Można dostosować wszystkie elementy.
■■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd
efektów trybu.
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.
Eye Saver
(Ochrona
wzroku)
HDCR
(WYŁ.)
(WŁ.)
(WYŁ.)
(WŁ.)
Anti Motion
Blur (Kor. rozm.
ruchu)
Image
Enhancement
(Poprawa
obrazu)
(WYŁ.)
(WŁ.)
OFF (WYŁ.)
Weak (Słaba)
Medium (Średni)
Strong (Mocna)
Strongest
(Najmocniejsza)
■■ Funkcja Ochrona wzroku chroni oczy przed
działaniem światła niebieskiego. Po włączeniu
funkcja Ochrona wzroku ustawia bardziej żółtawą
temperaturę barwową obrazu.
■■ Pozycję Ochrona wzroku można dostosować w
każdym trybie.
■■ Po ustawieniu dla pozycji Tryb Pro opcji Czytnik
wymagane będzie włączenie funkcji Ochrona
wzroku.
■■ Pozycję HDCR można dostosować w każdym
trybie.
■■ Funkcja HDCR zwiększa jakość obrazu poprzez
wzmocnienie jego kontrastu.
■■ Po włączeniu funkcji HDCR pozycja Jasność
zostanie wyszarzona.
■■ Nie można włączyć jednocześnie funkcji HDCR i
Korekcja rozmycia ruchu.
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu nie
będzie można włączyć pozycji HDCR i Jasność,
które zostaną wówczas wyszarzone.
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu
pozycja Czas odpowiedzi zostanie wyszarzona.
■■ Po ustawieniu dla funkcji FreeSync opcji WŁ.
należy ustawić dla funkcji Korekcja rozmycia ruchu
opcję WYŁ.
■■ Pozycja Poprawa obrazu koryguje krawędzie
obrazu w celu ich wyostrzenia.
■■ Pozycję Poprawa obrazu można dostosować w
każdym trybie.
2-7
hh Image (Obraz)
1. poziom menu
2./3. poziom menu
Opis
Brightness
(Jasność)
0-100
■■ Pozycję Jasność można dostosować w trybie
Użytkownika, RTS, RPG i Czytnik.
■■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia
ruchu lub HDCR pozycja Jasność zostanie
wyszarzona.
Contrast
(Kontrast)
0-100
■■ Pozycję Kontrast można dostosować w każdym
trybie.
Sharpness
(Ostrość)
0-5
■■ Pozycję Ostrość można dostosować w każdym
trybie.
■■ Pozycja Ostrość poprawia wyrazistość i
szczegółowość obrazu.
Cool (Zimna)
■■ Ustawienie domyślne pozycji Temperatura
barwowa to Normalna.
■■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i
wyświetlić podgląd efektów trybu.
■■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i
zastosować typ trybu.
■■ Pozycję Temperatura barwowa można
dostosować w trybie Niestandardowa.
Color
Temperature
(Temperatura
barwowa)
Normal (Normalna)
Warm (Ciepła)
Customization
(Niestandardowa)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
Screen Size
Auto (Automatyczny)
(Rozmiar ekranu)
4:3
16:9
2-8
■■ Pozycję Rozmiar ekranu można dostosować w
każdym trybie, przy dowolnej rozdzielczości i
częstotliwości odświeżania ekranu.
■■ Ustawienie domyślne to Automatyczny.
hh Input Source (Źródło sygnału)
1. poziom menu
2./3. poziom menu
HDMI1
Opis
Pozycję Źródło sygnału można dostosować w
każdym trybie.
HDMI2
DP
Type C (Typu C)
hh Navi Key (Przycisk nawigacyjny)
1. poziom menu
2. poziom menu
Opis
W górę/W dół/W
lewo/W prawo
OFF (WYŁ.)
■■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w górę
jest Tryb Gry.
■■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w dół jest
Wsparcie ekranowe.
■■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w lewo
jest Budzik.
■■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w prawo
jest Źródło sygnału.
■■ Wszystkie ustawienia przycisku nawigacyjnego
można dostosować w menu OSD.
Brightness (Jasność)
Game Mode (Tryb Gry)
Screen Assistance
(Wsparcie ekranowe)
Alarm Clock (Budzik)
Input Source (Źródło sygnału)
Refresh Rate
(Częst. odświeżania)
Information on Screen
(Informacje na ekranie)
Konfiguracja w menu OSD
hh Setting (Ustawienia)
1. poziom menu
2. poziom menu
Opis
Język
繁體中文
■■ Domyślnym językiem fabrycznym jest angielski.
■■ Aby potwierdzić i zastosować ustawienie
języka, należy nacisnąć środkowy przycisk.
■■ Pozycja Język jest ustawieniem niezależnym.
Wybrane przez użytkownika ustawienie języka
ma priorytet względem domyślnych ustawień
fabrycznych. Po wybraniu dla pozycji Resetuj
opcji Tak ustawienie Język nie zostanie
zmienione.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Wkrótce dostępnych
będzie więcej języków)
Transparency
0~5
(Przezroczystość)
Pozycję Przezroczystość można dostosować w
każdym trybie.
OSD Time
Out (Czas
wyświetlania
menu OSD)
Pozycję Czas wyświetlania menu OSD można
dostosować w każdym trybie.
RGB LED
(Podświetlenie
LED RGB)
5~30s
(WYŁ.)
Pozycję Podświetlenie LED RGB można włączyć
lub wyłączyć.
(WŁ.)
Ustawienie domyślne to WŁ.
* Brak obsługi w przypadku modeli MAG272C,
MAG272, MAG272QP
Information
on Screen
(Informacje na
ekranie)
Reset (Resetuj)
(WYŁ.)
(WŁ.)
YES (TAK)
NO (NIE)
■■ Informacje o stanie monitora są wyświetlane po
prawej stronie ekranu.
■■ Funkcję Informacje na ekranie można włączyć
lub wyłączyć. Ustawienie domyślne to WYŁ.
Pozycję Resetuj, która umożliwia przywrócenie
początkowych ustawień domyślnych menu OSD,
można zastosować w każdym trybie.
2-9
2-10
A
Dodatek
WAŻNE
Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Dane techniczne serii MAG 272C
Model
MAG272C
MAG272CR
MAG272CQR
MAG272CRX
(3CA5)
(3CA5)
(3CA6)
(3CA0)
Rozmiar
68,58 cm
Krzywizna
1500R
Typ panelu
VA
Rozdzielczość
1920 x 1080 przy 165Hz
2560 x 1440 przy 1920 x 1080 przy
165Hz
240Hz
Współczynnik proporcji
16:9
Jasność (nity)
300 (maks.)
Współczynnik kontrastu
3000:1
Częst. odświeżania
165Hz
Czas odpowiedzi
Interfejs wejściowy
Złącza We/Wy
A-2
240Hz
1 ms (MPRT)
HDMI x 2, DP x 1
■■
■■
■■
■■
■■
■■
HDMI x 2
DisplayPort x 1
USB-C x 1
USB 2.0 typu A x 2
USB 2.0 typu B x 1
Wyjście słuchawek x 1
■■
■■
■■
■■
■■
■■
HDMI x 2
DisplayPort x 1
USB-C x 1
USB 3.2 Gen1 typu A x 2
USB 3.2 Gen1 typu B x 1
Wyjście słuchawek x 1
Kąty widzenia
178° (w poziomie), 178° (w pionie)
DCI-P3/sRGB
90%/ 115%
Wykończenie powierzchni
Antyrefleksyjne
Kolory wyświetlacza
1,07 mld (8 bitów + FRC)
Typ zasilania
Zużycie energii (typowe)
Wewnętrzne źródło zasilania
Włączenie <66 W
Włączenie <90 W
Tryb oczekiwania <0,5 W
Tryb oczekiwania <0,5 W
Wyłączenie <0,5 W
Wyłączenie <0,5 W
Wartości znamionowe
systemu
100~240 VAC, 50~60 Hz, 1,5 A
Regulacja (nachylenie)
Regulacja (wysokość)
Blokada Kensington
Montaż VESA
-5° ~ 20°
Nd.
0~130 mm
Tak
■■ Typ płytki: 100 x 100 mm
■■ Typ śruby: M4 x 10 mm
▶▶ Średnica gwintu: 4 mm
▶▶ Skok gwintu: 0,7 mm
▶▶ Długość gwintu: 10 mm
Dodatek
Model
Wymiary (S x W x G)
Waga netto
MAG272C
MAG272CR
MAG272CQR
MAG272CRX
(3CA5)
(3CA5)
(3CA6)
(3CA0)
611,5 x 455 x
267 mm
611,5 x 560 x 267 mm
5,4 kg (netto) / 9,0
kg (brutto)
5,9 kg (netto) / 13,1 kg (brutto)
Warunki Działanie
otoczenia
Temperatura: od 0℃ do 40℃
Wilgotność: od 20% do 90%, bez kondensacji
Wysokość: 0~5000 m
Przechowywanie
Temperatura: od -20℃ do 60℃
Wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania serii
MAG 272C
MAG272C
(3CA5)
MAG272CR
(3CA5)
MAG272CQR
(3CA6)
Standard
Rozdzielczość
VGA
640 x 480 przy 60Hz
V
640 x 480 przy 67Hz
V
640 x 480 przy 72Hz
V
640 x 480 przy 75 Hz
V
720 x 480 przy 60 Hz
V
720 x 576 przy 50 Hz
V
800 x 600 przy 56Hz
V
800 x 600 przy 60Hz
V
800 x 600 przy 72Hz
V
800 x 600 przy 75 Hz
V
1024 x 768 przy 60Hz
V
1024 x 768 przy 70Hz
V
1024 x 768 przy 75 Hz
V
1280 x 1024 przy 60Hz
V
1280 x 1024 przy 75 Hz
V
1440 x 900 przy 60 Hz
V
MAG272CRX
(3CA0)
HDMI DP/typu C HDMI DP/typu C HDMI DP/typu C HDMI DP/typu C
Tryb DOS
SVGA
XGA
SXGA
WXGA+
WSXGA+
Full HD
1680 x 1050 przy 60 Hz
V
1920 x 1080 przy 60Hz
V
1920 x 1080 przy 120Hz
V
1920 x 1080 przy 144 Hz
V
1920 x 1080 przy 165Hz
V
1920 x 1080 przy 240Hz
V
A-3
Standard
Rozdzielczość
MAG272C
(3CA5)
MAG272CR
(3CA5)
MAG272CQR
(3CA6)
MAG272CRX
(3CA0)
HDMI DP/typu C HDMI DP/typu C HDMI DP/typu C HDMI DP/typu C
WQHD
2560 x 1440 przy 60Hz
V
2560 x 1440 przy 120Hz
V
2560 x 1440 przy 144 Hz
V
V
V
2560 x 1440 przy 165Hz
Rozdzielczość
sygnału wideo
A-4
V
480P
V
576P
V
720P
V
1080i
V
1080P
V
1080P przy 120 Hz
V
1440P
V
1440P przy 120 Hz
V
Dodatek
Dane techniczne serii MAG 272
Model
MAG272
(3CA7)
MAG272R
(3CA7)
Rozmiar
68,58 cm
Krzywizna
Nd.
Typ panelu
VA
Rozdzielczość
1920 x 1080 przy 165Hz
Współczynnik proporcji
2560 x 1440 przy 165Hz
16:9
Jasność (nity)
300 (maks.)
Współczynnik kontrastu
3000:1
Częst. odświeżania
165Hz
Czas odpowiedzi
1 ms (MPRT)
Interfejs wejściowy
Złącza We/Wy
MAG272QP
MAG272QR
(3CA8)
HDMI x2, DP x1
■■
■■
■■
■■
■■
■■
HDMI x 2
DisplayPort x 1
USB-C x 1
USB 2.0 typu A x 2
USB 2.0 typu B x 1
Wyjście słuchawek x 1
Kąty widzenia
A-5
178° (w poziomie), 178° (w pionie)
DCI-P3/ sRGB
95,4% / 122,9%
Wykończenie powierzchni
95,6% / 123,7%
Antyrefleksyjne
Kolory wyświetlacza
1,07 mld (8 bitów + FRC)
Typ zasilania
Zewnętrzny zasilacz
Zużycie energii (typowe)
65 W
Moc wejściowa
100~240 VAC, 50~60 Hz, maks. 1,6 A
Regulacja (nachylenie)
-5° ~ 20°
Regulacja (wysokość)
Nd.
0~100 mm
Regulacja (obrót)
Nd.
-75° ~ 75°
Regulacja (pivot)
Nd.
Blokada Kensington
Montaż VESA
-90° ~ 90°
Tak
■■ Typ płytki: 100 x 100 mm
■■ Typ śruby: M4 x 10 mm
▶▶ Średnica gwintu: 4 mm
▶▶ Skok gwintu: 0,7 mm
▶▶ Długość gwintu: 10 mm
Model
MAG272
(3CA7)
Wymiary (S x W x G)
Waga netto
MAG272R
(3CA7)
MAG272QP
MAG272QR
(3CA8)
614,9 x 451,4 x
225,2 mm
614,9 x 532,7 x 206,7 mm
4,33 kg (netto) / 7,1 kg
(brutto)
6,05 kg (netto) / 8,7 kg (brutto)
Warunki Działanie
otoczenia
Temperatura: od 0℃ do 40℃
Wilgotność: od 20% do 90%, bez kondensacji
Wysokość: 0~5000 m
Przechowywanie
Temperatura: od -20℃ do 60℃
Wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania serii
MAG 272
MAG272
(3CA7)
Standard
Rozdzielczość
VGA
640 x 480 przy 60Hz
V
640 x 480 przy 67Hz
V
640 x 480 przy 72Hz
V
640 x 480 przy 75 Hz
V
720 x 480 przy 60 Hz
V
720 x 576 przy 50 Hz
V
800 x 600 przy 56Hz
V
800 x 600 przy 60Hz
V
800 x 600 przy 72Hz
V
800 x 600 przy 75 Hz
V
1024 x 768 przy 60Hz
V
1024 x 768 przy 70Hz
V
1024 x 768 przy 75 Hz
V
1280 x 1024 przy 60Hz
V
1280 x 1024 przy 75 Hz
V
WXGA+
1440 x 900 przy 60 Hz
V
WSXGA+
1680 x 1050 przy 60 Hz
V
Full HD
1920 x 1080 przy 60Hz
V
HDMI
A-6
MAG272R
(3CA7)
Tryb DOS
SVGA
XGA
SXGA
DP/typu C
HDMI
1920 x 1080 przy 120Hz
DP/typu C
HDMI
V
DP/typu C
V
1920 x 1080 przy 144 Hz
V
V
V
V
1920 x 1080 przy 165Hz
V
V
V
V
1920 x 1080 przy 240Hz
MAG272QP
MAG272QR
(3CA8)
V
Dodatek
MAG272
(3CA7)
MAG272R
(3CA7)
MAG272QP
MAG272QR
(3CA8)
Standard
Rozdzielczość
HDMI
DP/typu C
WQHD
2560 x 1440 przy 60Hz
V
V
2560 x 1440 przy 120Hz
V
2560 x 1440 przy 144 Hz
V
HDMI
DP/typu C
HDMI
DP/typu C
2560 x 1440 przy 165Hz
V
V
Rozdzielczość 480P
sygnału wideo
576P
V
720P
V
V
1080P
V
1080P przy 120 Hz
V
1440P
V
1440P przy 120 Hz
V
V
A-7
Rozwiązywanie problemów
Dioda LED zasilania jest wyłączona.
■■ Naciśnij ponownie przycisk zasilania monitora.
■■ Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
Brak obrazu.
■■ Sprawdź, czy karta graficzna komputera została poprawnie zainstalowana.
■■ Sprawdź, czy komputer i monitor są podłączone do gniazd elektrycznych i
czy są włączone.
■■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
■■ Komputer może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby
uaktywnić monitor.
Obraz nie ma poprawnego rozmiaru lub nie jest wyśrodkowany na
ekranie.
A-8
Zapoznaj się z częścią Wstępnie ustawione tryby wyświetlania, aby wybrać na
komputerze ustawienie odpowiednie dla monitora.
Brak obsługi Plug & Play.
■■ Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
■■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
■■ Sprawdź, czy komputer i karta graficzna są zgodne z Plug & Play.
Ikony, czcionki lub obrazy są niewyraźne, rozmyte albo występują
problemy z kolorami.
■■
■■
■■
■■
Nie korzystaj z przedłużaczy kabli wideo.
Dostosuj jasność i kontrast.
Dostosuj kolory RGB lub ustaw temperaturę barwową.
Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy
sposób.
■■ Sprawdź, czy styki złącza kabla sygnałowego nie są wygięte.
Monitor zaczyna migotać lub pojawiają się fale.
■■ Zmień częstotliwość odświeżania na odpowiednią dla monitora.
■■ Zaktualizuj sterowniki karty graficznej.
■■ Ustaw monitor z dala od urządzeń elektrycznych, które mogą powodować
zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement