MSI Optix MAG272QR monitor Kasutusjuhend

MSI Optix MAG272QR monitor Kasutusjuhend
Optix seeria
LCD monitor
Optix MAG272C (3CA5)
Optix MAG272 (3CA7)
Optix MAG272CR (3CA5)
Optix MAG272R (3CA7)
Optix MAG272CQR (3CA6)
Optix MAG272QP (3CA8)
Optix MAG272CRX (3CA0)
Optix MAG272QR (3CA8)
Sisukord
Autoriõigused ja kaubamärgid���������������������������������������������������������������������������������iii
Versioon������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Tehniline tugi�����������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Ohutuseeskirjad������������������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE-vastavus������������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC poolt välja antud teatis B klassi seadmete raadiosageduslike häirete kohta��vi
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse (WEEE) avaldus������������������������vii
Teave keemiliste ainete kohta��������������������������������������������������������������������������������vii
RoHS teatis������������������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Algseadistused������������������������������������������������������������������������������1-1
Pakendi sisu��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Kuvari toendi paigaldamine���������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Kuvari seadistamine �������������������������������������������������������������������������������������������� 1-8
Kuvari ülevaade������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-10
Kuvar ühendamine arvutiga������������������������������������������������������������������������������� 1-16
OSD häälestus�������������������������������������������������������������������������������2-1
ii
Navigeerimisnupp������������������������������������������������������������������������������������������������ 2-2
OSD häälestamine navigeerimisnupu kaudu������������������������������������������������������� 2-5
Lisa������������������������������������������������������������������������������������������������A-1
Seeria MAG 272C tehnilised andmed������������������������������������������������������������������A-2
Seeria MAG 272C eelseadistatud kuvamisrežiimid���������������������������������������������A-3
Seeria MAG 272 tehnilised andmed��������������������������������������������������������������������A-5
Seeria MAG 272 eelseadistatud kuvamisrežiimid������������������������������������������������A-6
Rikkeotsing�����������������������������������������������������������������������������������������������������������A-8
Eessõna
Autoriõigused ja kaubamärgid
Autoriõigus © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud. Siin kasutatud MSI
logo on Micro-Star Int’l Co., Ltd registreeritud kaubamärk.Kõik muud kaubamärgid ja
tootenimed kuuluvad vastavatele omanikele. Ei anta garantiid ega kaudseid tagatisi.
MSI jätab endale õiguse teha selles dokumendis muudatusi ette teatamata.
Versioon
Versioon
V1.0
Kuupäev
2019/10
Tehniline tugi
Kui seadmega ilmneb probleeme ja kasutusjuhendist lahendust ei leia, võtke ühendust
oma kohaliku müüjaga või edasimüüjaga. Variandina võite vaadata juhiseid saidilt
https://www.msi.com/support/.
iii
Ohutuseeskirjad
◙◙
◙◙
◙◙
Lugege juhised hoolikalt ja põhjalikult läbi.
Järgige kõiki ettevaatusabinõusid ja seadmel või kasutusjuhendis olevaid
hoiatusi.
Jätke hooldustoimingud väljaõppinud töötajate teha.
Hoidke masinaga kaasa antud kasutusjuhend edasiseks kasutamiseks alles.
Tule ja löökide eest kaitsmiseks hoidke seadet eemal niiskusest ja kõrgest
temperatuurist.
Pange seade kindlale siledale pinnale, enne kui hakkate seda seadistama.
iv
◙◙
◙◙
Enne seadme lülitamist toitevõrku veenduge, et toitepinge on nõutavas
piirkonnas ja seadistatud pinge väärtusele 100 kuni 240 V. Ärge
kõrvaldage pistiku küljest kaitsemaanduse kontakti. Seade tuleb ühendada
maanduskontaktiga pistikupessa.
Kui seadet pikemat aega ei kasutata, ühendage lahti toitejuhe lahti või
lülitage pistikupesa lüliti välja, et seade ei kasutaks elektrienergiat.
Seadme ventilaator tekitab õhu ringluse ja väldib seadme ülekuumenemist. Ärge
katke ventilaatorit kinni.
Ärge jätke seadet konditsioneerimata keskkonda, mille temperatuur on üle 60OC
või alla -20OC, milles võib seade vigastada saada.
MÄRKUS. Maksimaalne töötemperatuur on ligikaudu 40OC.
Seadme puhastamise ajaks võtke pistik pistikupesast välja. Kasutage seadme
puhastamiseks pehmet lappi, ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid. Ärge
laske seadme avadesse tungida mingitel vedelikel, see võib seadet vigastada või
anda elektrilöögi.
Eessõna
Paigutage toitejuhe nii, et sellele peale ei astutaks. Ärge pange toitejuhtmele
mingeid esemeid.
Hoidke tugeva magnetiga seadmed ja teised elektriseadmed seadmest eemal.
Laske seade asjatundjal üle kontrollida, kui ilmneb mõni järgmistest
olukordadest.
◙◙ Toitejuhe või -pistik on kahjustatud.
◙◙ Seadmesse on sattunud vedelikku.
◙◙ Seadmesse on sattunud niiskus.
◙◙ Seade ei tööta nõuetekohaselt ja te ei saa riket kõrvaldada kasutusjuhendi
juhiste kohaselt.
◙◙ Seade on maha kukkunud ja vigastada saanud.
◙◙ Seadmel on ilmsed purunemise tunnused.
Toote keskkonnasõbralikud omadused
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Ooterežiimis on seadme energiatarve madal.
Seadmes on tervisele ja looduskeskkonnale ohtlikke aineid väga vähesel
määral.
Hõlpsalt lahtivõetav ja utiliseeritav.
Loodusressursside kasutamist on vähendatud taaskasutatavate materjalide
tõttu.
Hõlpsalt tehtavad uuendused pikendavad tööiga.
Tahkete jäätmete osakaal on vähendatud kasutusest kõrvaldatud seadme
tagasivõtmise tõttu.
Keskkonnakaitse põhimõtted
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Seade on välja töötatud sellisena, et selle osi saab taaskasutada ja ümber
töödelda ning neid ei pea tööea lõppedes utiliseerima.
Kasutajad peavad kasutusest kõrvaldatud seadme andma ümber
töötlemiseks ja lõppladustamiseks kohalikku jäätmekogumispunkti.
Täiendava teabe saamiseks ümbertöötlemise kohta külastage MSI veebisaiti
ja tehke kindlaks lähima turustaja asukoht.
Kasutajad võivad MSI toodete nõuetekohase utiliseerimise, tagastamise,
ümber töötlemise ja lahti võtmise kohta täiendava teabe saamiseks saata
e-kirja aadressile gpcontdev@msi.com.
★ Hoiatus! Ekraani vaatamine liiga pikka aega võib kahjustada nägemist.
★ Soovitused.
1. Tehke iga 30 minuti järel paus pikkusega 10 minutit.
2. Lapsed, kes on nooremad kui 2 aastat, ei tohi ekraani kasutada. Lapsed, kes on
vanemad kui 2 aastat, tohivad ekraani vaadata kuni üks tund päevas.
v
CE-vastavus
Seade vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2014/30/EL),
madalpinge direktiivi (2014/35/EL), ErP direktiivi (2009/125/EÜ) ja
RoHS direktiivi (2011/65/EL) nõuetele, mis on ühtlustatud liikmesriikide
õigusaktidega kooskõlas Euroopa Nõukogu direktiiviga. Seadet on
katsetatud ja see on tunnistatud vastavaks infotehnoloogia seadmetele kehtivatele
harmonioseeritud standarditele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teataja direktiivide
osas.
FCC poolt välja antud teatis B klassi
seadmete raadiosageduslike häirete
kohta
vi
Käesolev seade on läbinud katsetused ning tunnistatud vastavaks klassi B
digitaalseadmetele esitatavatele piirangutele, vastavalt FCC reeglite 15. jaotisele.
Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse
tagamiseks kahjulike häirete eest. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata
raadiosageduslikku energiat ning kui seadet ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt
kasutusjuhendile, võib see põhjustada raadiosides ohtlikke häireid. Samas puudub
garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade
põhjustab häireid raadio- või telesignaali vastuvõtul, mida saab kontrollida seadmete
sisse- ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne
alljärgneva meetme abil.
■■
■■
■■
■■
Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
Ühendage seade teise pistikupesasse või vooluahelasse kui vastuvõtja.
Abi saamiseks võtke ühendust müüjaga või kogenud raadio/televiisori
tehnikuga.
1. märkus
Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt
kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.
2. märkus
Emissiooninormide täitmiseks tuleb kasutada varjestatud juhtseadme ja toite kaableid.
See seade vastab FCC eeskirjade 15. jaotise nõuetele. Töötamine peab vastama
kahele järgmisele tingimusele:
1. see seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning
2. see seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad
põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.
MSI Computer Corp.
901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA
(626)913-0828
www.msi.com
Eessõna
Elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmekäitluse (WEEE) avaldus
Sellele elektroonikaseadmele kehtib alates 13. augustist 2005. aastast
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse direktiiv 2012/19/EÜ, mis
nõuab, et pärast elektri- ja elektroonikatoodete kasutusest kõrvaldamist
tekkinud jäätmeid ei tohi segada olmejäätmetega ja tootja on kohustatud
need jäätmed tagasi võtma.
Teave keemiliste ainete kohta
Vastavalt keemiliste ainete määrusele REACH (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
määrus (EÜ) 1907/2006) annab MSI teavet seadmes sisalduvate keemiliste ainete
kohta veebisaidil: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
RoHS teatis
Jaapani materjalide deklaratsioon JIS C 0950
Jaapani seaduste kohaselt on spetsifikatsioonis JIS C 0950 sätestatud, et tootjad
peavad pärast 1. juulit 2006. müügile lastud elektroonikatoodetes sisalduvate teatud
materjaliklasside kohta väljastama materjalide deklaratsioonid.
https://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html
India RoHS
See seade vastab India Elektroonikatoodete jäätmekäitluse reeglistikule nr 2016, mis
keelab neis toodetes kasutada tina, elavhõbedat, kuuvalentset kroomi, polübroomitud
difenüüle või polübroomitud difenüüleetreid kontsentratsioonil üle 0,1 mahuprotsendi
ja kaadmiumit üle 0,01 massiprotsendi, välja arvatud erandid, mis on sätestatud
reeglistiku 2. graafikul.
Türgi Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse
reeglistik
Vastavalt Türgi Vabariigi Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse reeglistikule
Ukraina reeglistik ohtlike ainete piiramise kohta
Seade vastab Tehnilise reeglistiku nõuetele, mis on heaks kiidetud Ukraina Valitsuse
otsusega nr 1057, välja antud 3. detsembril 2008. aastal, mis käsitleb mõnede ohtlike
ainete kasutamise piiranguid elektri- ja elektroonikaseadmetes.
Vietnam RoHS
Alates 1. detsembrist 2012, peavad kõik MSI poolt toodetud seadmed vastama
ringkirjale 30/2011/TT-BCT, mis käsitleb ohtlike ainete kasutamise piiranguid elektri- ja
elektroonikaseadmetes.
vii
1
Algseadistused
Selles osas on esitatud teave riistvara häälestamiseks. Seadmete
ühendamisel hoidke neist ettevaatlikult kinni ja kasutage maandatud
randmepaela, et vältida staatilist elektrit.
OLULINE
•
•
Pildid on vaid juhindumiseks. Teie kuvari väljanägemine võib neist erineda.
Ärge kasutage kuvari juures teravaid esemeid.
Pakendi sisu
1. Kuvar
2. Toend
3. Toendi alus ja kruvi
4. Toitejuhe (MAG272C / MAG272CR / MAG272CQR / MAG272CRX)
5. Toiteadapter ja toitejuhe (MAG272 / MAG272R / MAG272QP /
MAG272QR)
6. HDMI Cable (valikuline)
7. DisplayPort kaabel (valikuline)
8. USB Upstream Cable (kuvari ühendamiseks USB pesade kaudu)
9. Lühijuhend
10.Garantiikaart
1-2
* Kui mõni osa on vigastatud või puudub, võtke ühendust oma müüja või
edasimüüjaga.
* Pakendi sisu võib varieeruda, sõltuvalt riigist.
Algseadistused
Kuvari toendi paigaldamine
OLULINE
Pange kuvar pehmele polsterdatud pinnale, et vältida kuvari paneeli vigastamist.
hh MAG272C
1. Ühitage aluse lukustid kuvariga.
2. Keerake toendi kinnituskruvid kinni.
3. Ühendage alus toendile ja keerake aluse kruvid kinni.
1
1-3
2
3
4. VESA katte paigaldamiseks ühitage lukustid ja keerake kruvid kinni.
5.
4
1-4
6.
7.
OLULINE
Jalandi kinnitusavasid saab kasutada ka seinatoendile kinnitamiseks. Pöörduge
seinatoendi komplekti kohta teabe saamiseks oma edasimüüja poole.
Algseadistused
hh MAG272CR/ MAG272CQR/ MAG272CRX
1. Ühitage aluse lukustid kuvariga.
2. Keerake toendi kinnituskruvid kinni.
3. Ühendage alus toendile ja keerake aluse kruvid kinni.
1
2
1-5
3
OLULINE
Jalandi kinnitusavasid saab kasutada ka seinatoendile kinnitamiseks. Pöörduge
seinatoendi komplekti kohta teabe saamiseks oma edasimüüja poole.
hh MAG272
1. Ühitage aluse lukustid kuvariga.
2. Keerake toendi kinnituskruvid kinni.
3. Ühendage alus toendile ja keerake aluse kruvid kinni.
1
2
1-6
3
OLULINE
Jalandi kinnitusavasid saab kasutada ka seinatoendile kinnitamiseks. Pöörduge
seinatoendi komplekti kohta teabe saamiseks oma edasimüüja poole.
Algseadistused
hh MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR
1. Ühitage aluse lukustid kuvariga.
2. Keerake toendi kinnituskruvid kinni.
3. Ühendage alus toendile ja keerake aluse kruvid kinni.
1
2
1-7
3
OLULINE
Jalandi kinnitusavasid saab kasutada ka seinatoendile kinnitamiseks. Pöörduge
seinatoendi komplekti kohta teabe saamiseks oma edasimüüja poole.
Kuvari seadistamine
Kuvarit saab mugavaks vaatamiseks kallutamise ja tõstmisega reguleerida.
OLULINE
Kuvari paigaldamisel vältige kuvari paneeli puudutamist.
hh MAG272C
O
O
-5 20
1-8
hh MAG272CR/ MAG272CQR/ MAG272CRX
O
O
-5 20
130mm
Algseadistused
hh MAG272
O
O
-5 20
hh MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR
O
O
-5 20
1-9
100mm
O
90
O
90
OLULINE
Enne pööramist kallutage kuvarit tahapoole.
75
O
75
O
Kuvari ülevaade
hh MAG272C/ MAG272CR/ MAG272CQR
1
2
3
4
5
7
6
1-10
9
10
8
Algseadistused
1
Toitenupp
2
Toitepesa
3
DisplayPort
4
HDMI pesa
5
USB-C pesa
6
Kõrvaklappide pesa
7
USB 2.0 Tüüp A port (MAG272C/ MAG272CR)
8
USB 2.0 Tüüp B üleslaadimise port(MAG272C/ MAG272CR)
Selle pesa kaudu saab saata üheaegselt videosignaale ja toidet PD 5 V /
3A. See ei toeta andmeside funktsiooni.
USB 3.2 Gen1 Tüüp A port (MAG272CQR)
USB 3.2 Gen1 Tüüp B üleslaadimise port (MAG272CQR)
USB üleslaadimise kaabli jaoks.
OLULINE
Kontrollige, kas teie pakendis on USB
üleslaadimise kaabel ja ühendage
see arvuti ja kuvariga. Kui kaabel
on ühendatud, siis on kuvaril olevad
USB Tüüp A üleslaadimise pordid
kasutamiseks valmis.
9
10
Navigeerimisnupp
Kensingtoni lukk
Arvutile
Kuvarile
1-11
hh MAG272CRX
1
2
3
4
5
6
7
1-12
9
10
8
Algseadistused
1
Toitenupp
2
Toitepesa
3
HDMI pesa
4
DisplayPort
5
USB-C pesa
6
Kõrvaklappide pesa
7
USB 3.2 Gen1 Tüüp A port
8
USB 3.2 Gen1 Tüüp B üleslaadimise
port
Selle pesa kaudu saab saata üheaegselt videosignaale ja toidet PD 5 V /
3A. See ei toeta andmeside funktsiooni.
1-13
USB üleslaadimise kaabli jaoks.
OLULINE
Kontrollige, kas teie pakendis on USB
üleslaadimise kaabel ja ühendage
see arvuti ja kuvariga. Kui kaabel
on ühendatud, siis on kuvaril olevad
USB Tüüp A üleslaadimise pordid
kasutamiseks valmis.
9
10
Navigeerimisnupp
Kensingtoni lukk
Arvutile
Kuvarile
hh MAG272/ MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR
1
2
3
4
5
6
7
8
1-14
9
10
Algseadistused
1
Toitenupp
2
DisplayPort
3
HDMI pesa
4
USB-C pesa
5
Kõrvaklappide pesa
6
USB 2.0 Tüüp B üleslaadimise port
Selle pesa kaudu saab saata üheaegselt videosignaale ja toidet PD 5 V /
3A. See ei toeta andmeside funktsiooni.
USB üleslaadimise kaabli jaoks.
OLULINE
Kontrollige, kas teie pakendis
on USB üleslaadimise kaabel ja
ühendage see arvuti ja kuvariga.
Kui kaabel on ühendatud, siis
on kuvaril olevad USB Tüüp A
üleslaadimise pordid kasutamiseks
valmis.
7
USB 2.0 tüüp A port
8
Toitepesa
9
Navigeerimisnupp
10
Kensingtoni lukk
1-15
Arvutile
Kuvarile
Kuvar ühendamine arvutiga
hh MAG272C/ MAG272CR/ MAG272CQR/ MAG272CRX
1. Lülitage arvuti välja.
2. Ühendage HDMI/DisplayPort monitori ja arvuti vahel.
3. Ühendage kuvarile toitejuhe. (Joonis A)
4. Pange toitekaabel pistikupessa. (Joonis B)
5. Lülitage kuvar sisse. (Joonis C)
6. Lülitage arvuti sisse ja monitor tuvastab seejärel automaatselt signaaliallika.
A
B
1-16
C
Algseadistused
hh MAG272/ MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR
1. Lülitage arvuti välja.
2. Ühendage HDMI/DisplayPort monitori ja arvuti vahel.
3. Ühendage monitori toiteplokk ja -juhe. (Joonis A)
4. Ühendage toiteplokk kuvari toitepessa. (Joonis B)
5. Pange toitekaabel pistikupessa. (Joonis C)
6. Lülitage monitor sisse. (Joonis D)
7. Lülitage arvuti sisse ja monitor tuvastab seejärel automaatselt signaaliallika.
B
C
A
1-17
D
1-18
2
OSD häälestus
Selles osas on esitatud oluline teave OSD häälestamise kohta.
OLULINE
Seda teavet võidakse ilma eelneva teatamiseta muuta.
Navigeerimisnupp
Kuvaril on navigeerimisnupp, see on mitmesuunaline nupp, mis aitab navigeerida
ekraanimenüüs (OSD).
Navigeerimisnupp
2-2
Navigeerimisnupu vaikesätted on järgmised.
Navigeerimisnupp
Keskmine nupp
Kiirnupp
Põhioperatsioonid
(Kui OSD menüü on VÄLJAS)
(Kui OSD menüü on SEES)
OSD peamenüü
■■ Alammenüüdesse
sisenemine
■■ Valiku kinnitamine või
seadistamine
OSD häälestus
Navigeerimisnupp
Kiirnupp
Põhioperatsioonid
(Kui OSD menüü on VÄLJAS)
(Kui OSD menüü on SEES)
Üles
Game Mode
(Mängude režiim)
■■ Valiku kinnitamiseks ja ■■ Funktsioonimenüüde ja
väljumiseks vajutage
elementide valimine.
keskmist nuppu.
■■ Võimaldab funktsiooni
■■ Seadistamiseks
väärtuse seadistamist
vajutage noolnuppu
ülespoole.
"Üles" või "Alla".
■■ Eelvaate
tühistamiseks ja
väljumiseks ilma
režiimi rakendamata
vajutage noolnuppu
"Vasak".
Alla
Screen Assistance
(Ekraanikuva abiline)
■■ Valiku kinnitamiseks ja ■■ Funktsioonimenüüde ja
elementide valimine.
väljumiseks vajutage
keskmist nuppu.
■■ Võimaldab funktsiooni
■■ Seadistamiseks
väärtuse seadistamist
vajutage noolnuppu
allapoole.
"Üles" või "Alla".
■■ Eelvaate
tühistamiseks ja
väljumiseks vajutage
noolnuppu "Vasak".
Vasak
Alarm Clock (Äratuskell) ■■ Valiku kinnitamiseks ja ■■ Funktsioonimenüüde ja
elementide valimine.
väljumiseks vajutage
keskmist nuppu.
■■ Väljumine hetkel
■■ Valimiseks vajutage
kuvatavast menüüst
noolnuppu "Üles" või
"Alla".
■■ Eelvaate
tühistamiseks ja
väljumiseks vajutage
noolnuppu "Vasak".
Paremale
Input Source
(Sisendallikas)
■■ Valiku kinnitamiseks ja ■■ Funktsioonimenüüde ja
väljumiseks vajutage
elementide valimine.
keskmist nuppu.
■■ Alammenüüdesse
■■ Valimiseks vajutage
sisenemine
noolnuppu "Üles" või
"Alla".
■■ Väljumiseks vajutage
noolnuppu "Vasak".
2-3
Kasutaja võib siseneda OSD menüüsse, et navigeerimise kiirnuppe kohandada.
Järgnevalt on kirjeldatud kiirnuppude valikvariante.
Navigeerimisnupu
valikvariandid
2-4
kiirnuppude Kasutamine
Brightness (Heledus)
■■ Väärtuste salvestamiseks ja väljumiseks
vajutage keskmist nuppu.
■■ Seadistamiseks vajutage noolnuppu "Üles"
või "Alla".
■■ Eelvaate tühistamiseks ja väljumiseks
vajutage noolnuppu "Vasak".
Refresh Rate
(Värskendussagedus)
■■ Valiku kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage
keskmist nuppu.
■■ Sisse lülitamiseks vajutage noolnuppu
"Parem" ja välja lülitamiseks vajutage
noolnuppu "Vasak".
Information on Screen
(Teabeaken)
■■ Valiku kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage
keskmist nuppu.
■■ Sisse lülitamiseks vajutage noolnuppu
"Parem" ja välja lülitamiseks vajutage
noolnuppu "Vasak".
OSD häälestus
OSD häälestamine navigeerimisnupu
kaudu
Ekraanimenüü (OSD) käivitamiseks vajutage navigeerimisnupu keskmisele osale.
Kasutage nuppe "Üles", "Alla", "Vasak", "Parem", et häälestada soovitud funktsiooni
menüüsid vastavalt oma eelistustele.
2-5
hh GAMING (MÄNGUD)
1. taseme menüü
2. ja 3. taseme menüü
Nimetus
Game Mode
(Mängude režiim)
User (Kasutaja)
Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.
FPS
Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.
Racing (Kihutamismäng)
Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.
RTS
Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.
RPG
Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.
■■ Režiimi valimiseks ja eelvaateks kasutage noolnuppu "Üles" ja "Alla".
■■ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja valimiseks vajutage keskmist nuppu.
Night Vision (Öine
vaade)
OFF (VÄLJAS)
Normal (Tavaline)
Strong (Tugev)
■■ Selle funktsiooniga saab optimeerida
tausta heledust ja see on soovitatav FPS
mängudele.
Strongest (Ülitugev)
A.I.
Response Time
(Reaktsiooniaeg)
Normal (Tavaline)
Fast (Kiire)
Fastest (Ülikiire)
■■ Kasutajad saavad muuta
reaktsiooniaega igas režiimis.
■■ Reaktsiooniaeg pole aktiivne kui on
aktiveeritud Liikumise ähmasuse
kõrvaldamine.
■■ Reaktsiooniaeg tuleb seadistada pärast
Liikumise ähmasuse kõrvaldamine
inaktiveerimist.
1. taseme menüü
2. ja 3. taseme menüü
Anti Motion Blur
(Liikumise ähmasuse
kõrvaldamine)
Refresh Rate
(Värskendussagedus)
■■ Kui Liikumise ähmasuse kõrvaldamine
on aktiveeritud, siis ei saa aktiveerida
HDCR-i ja heledust.
■■ Reaktsiooniaeg pole aktiivne, kui
on aktiveeritud Liikumise ähmasuse
kõrvaldamine.
■■ Liikumise ähmasuse kõrvaldamine tuleb
seada olekusse VÄLJAS, kui FreeSync
on seatud olekusse SEES.
(VÄLJAS)
(SEES)
Location
(Asukoht)
Vasak ülemine
Parem ülemine
Vasak alumine
Parem alumine
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
Alarm Clock
(Äratuskell)
Location
(Asukoht)
Vasak ülemine
Parem ülemine
Vasak alumine
Parem alumine
OFF (VÄLJAS)
2-6
15:00
Nimetus
00:01~99:59
■■ Kasutajad saavad muuta
värskendussagedust igas režiimis.
■■ Vasak ülemine on värskendussageduse
vaikeasukoht. Asukoht on OSD menüüs
muudetav. Oma värskendussageduse
asukoha kinnitamiseks ja rakendamiseks
vajutage keskmist nuppu.
■■ See kuvar töötab operatsioonisüsteemi
eelseadistatud ekraani
värskendussagedusel.
■■ Kasutajad saavad äratuskella
seadistada igas režiimis.
■■ Pärast aja seadistamist vajutage
keskmist nuppu, et taimer aktiveerida.
■■ Vasak ülemine on äratuskella
vaikeasukoht. Kasutajad saavad valida
oma asukoha.
30:00
45:00
60:00
Screen Assistance
(Ekraanikuva abiline)
None (Puudub)
Icon (Ikoon)
■■ Kasutajad saavad ekraanikuva abilist
seadistada igas režiimis.
■■ Ekraanikuva abiline on vaikimisi Puudub.
Position
(Asukoht)
Reset
(Lähtestamine)
FreeSync
(VÄLJAS)
(SEES)
■■ FreeSync väldib ekraanikuva rebenemist
■■ DisplayPort või HDMI on vaikimisi
SEES ja seda saab lülitada SEES/
VÄLJAS igas režiimis, iga resolutsiooni
ja iga sisendallika ning ekraani
värskendussageduse puhul.
■■ Liikumise ähmasuse kõrvaldamine
on inaktiveeritud kui Adaptiivne
sünkroonimine on aktiveeritud.
OSD häälestus
hh Professional (Profikasutuseks)
1. taseme menüü
2. taseme menüü
Nimetus
Pro Mode
(Profirežiim)
User (Kasutaja)
Vaikerežiim. Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.
Reader (Luger)
Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.
Cinema (Kino)
Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.
Designer (Kujundaja)
Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.
HDR
Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.
■■ Režiimi valimiseks ja eelvaateks kasutage noolnuppu "Üles" ja "Alla".
■■ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja valimiseks vajutage keskmist nuppu.
Eye Saver
(Silmasäästja)
(VÄLJAS)
(SEES)
HDCR
(VÄLJAS)
(SEES)
Anti Motion
Blur (Liikumise
ähmasuse
kõrvaldamine)
Image
Enhancement
(Pildiväärindus)
(VÄLJAS)
(SEES)
OFF (VÄLJAS)
Weak (Nõrk)
Medium (Keskmine)
Strong (Tugev)
Strongest (Ülitugev)
■■ Silmasäästja kaitseb teid sinise valguse eest.
Silmasäästja reguleerib ekraani värvustemperatuuri
hõõguva kollase poole.
■■ Kasutajad saavad Silmasäästjat seadistada igas
režiimis.
■■ Kui režiimis Profirežiim on valitud Luger, siis tuleb
Silmasäästja kindlasti aktiveerida.
■■ Kasutajad saavad HDCR-t seadistada igas režiimis.
■■ HDCR parandab pildikvaliteeti kujutise kontrastsuse
tõstmisega.
■■ Kui HDCR on olekus SEES, siis heleduse
reguleerimine inaktiveeritakse.
■■ Samal ajal aktiveeritakse Liikumise ähmasuse
kõrvaldamine.
■■ Kui Liikumise ähmasuse kõrvaldamine on aktiveeritud,
siis ei saa aktiveerida HDCR-i ja heledust.
■■ Reaktsiooniaeg pole aktiivne, kui on aktiveeritud
Liikumise ähmasuse kõrvaldamine.
■■ Liikumise ähmasuse kõrvaldamine tuleb seada
olekusse VÄLJAS, kui FreeSync on seatud olekusse
SEES.
■■ Pildiväärindus parandab pildi servasid, et parendada
nende teravustegurit.
■■ Kasutajad saavad pildiväärindust seadistada igas
režiimis.
2-7
hh Image (Pilt)
1. taseme menüü
2. ja 3. taseme menüü
■■ Kasutajad saavad reguleerida heledust
järgmistes režiimides Kasutaja, RTS, RPG ja
Luger.
■■ Heledus on inaktiveeritud, kui on aktiveeritud
Liikumise ähmasuse kõrvaldamine või HDCR.
Contrast
(Kontrastsus)
■■ Kasutajad saavad kontrastsust seadistada igas
režiimis.
0-100
Sharpness (Teravus) 0-5
■■ Kasutajad saavad teravust seadistada igas
režiimis.
■■ Teravuse muutmisega saab parandada pildi
selgust ja detailsust.
Color Temperature
(Värvustemperatuur)
■■ Värvustemperatuuri vaikesäte on Tavaline.
■■ Režiimi valimiseks ja eelvaateks kasutage
noolnuppu "Üles" ja "Alla".
■■ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja valimiseks
vajutage keskmist nuppu.
■■ Kasutajad saavad sätet Värvustemperatuur
muuta režiimis Kohandamine.
Cool (Külm)
Normal (Tavaline)
Warm (Soe)
Customization
(Kohandamine)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
2-8
Nimetus
Brightness (Heledus) 0-100
Screen Size (Ekraani Auto (Automaatne)
suurus)
4:3
16:9
■■ Ekraani suurus on kasutajate poolt seadistatav
iga resolutsiooni ja iga värskendussageduse
puhul.
■■ Vaikimisi on aktiveeritud säte Automaatne.
hh Input Source (Sisendallikas)
1. taseme menüü
2. ja 3. taseme menüü
HDMI1
Nimetus
Kasutajad saavad Sisendallikas seadistada igas
režiimis.
HDMI2
DP
Type C (Tüüp C)
hh Navi Key (Navigeerimisnupp)
1. taseme menüü
2. taseme menüü
Nimetus
Üles / Alla / Vasak
/ Parem
OFF (VÄLJAS)
■■ Noolnupp "Üles" on vaikimisi
Mängurežiim.
■■ Noolnupp "Alla" on vaikimisi
Ekraanikuva abiline.
■■ Noolnupp "Vasak" on vaikimisi
Äratuskell.
■■ Noolnupp "Parem" on vaikimisi
Sisendallikas.
■■ Kõiki navigeerimisnuppe saab
seadistada OSD menüüs.
Brightness (Heledus)
Game Mode (Mängude režiim)
Screen Assistance
(Ekraanikuva abiline)
Alarm Clock (Äratuskell)
Input Source (Sisendallikas)
Refresh Rate (Värskendussagedus)
Information on Screen (Teabeaken)
OSD häälestus
hh Setting (Seadistamine)
1. taseme menüü
2. taseme menüü
Nimetus
Keel
繁體中文
■■ Keele tehaseseadistus on Inglise.
■■ Keele kinnitamiseks ja rakendamiseks tuleb
kasutajatel vajutage keskmist nuppu.
■■ Keel on sõltumatu säte. Kasutaja poolt valitud
keele säte alistab tehase vaikesätte. Kui kasutajad
seadistavad Lähtestamine sättle Jah, siis sätet Keel
ei muudeta.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Keelte valik suureneb
varsti)
Transparency
(Läbipaistvus)
0~5
Kasutajad saavad sätet Läbipaistvus seadistada igas
režiimis.
OSD Time Out
(Ekraanimenüü
välja lülitamise
aeg)
5~30 s
Kasutajad saavad muuta sätet Ekraanimenüü välja
lülitamise aeg igas režiimis.
RGB LED (RGB
LED-märgutuli)
Information
on Screen
(Teabeaken)
Reset
(Lähtestamine)
(VÄLJAS)
Kasutajad saavad RGB LED-märgutuli lülitada sisse ja
välja.
(SEES)
Vaikimisi on SEES.
(VÄLJAS)
(SEES)
YES (JAH)
NO (EI)
* Mudelid MAG272C, MAG272, MAG272QP seda ei toeta
■■ Monitori tööseisundi teavet näidatakse ekraani
paremal poolel.
■■ Kasutaja saab Teabeaken ekraanil aktiveerida ja
inaktiveerida. Vaikimisi on VÄLJAS.
Kasutajad saavad OSD lähtestada algsetele sätetele igas
režiimis.
2-9
2-10
A
Lisa
OLULINE
Seda teavet võidakse ilma eelneva teatamiseta muuta.
Seeria MAG 272C tehnilised andmed
Mudel
MAG272C
MAG272CR
MAG272CQR
MAG272CRX
(3CA5)
(3CA5)
(3CA6)
(3CA0)
2560 × 1440
sagedusel 165 Hz
1920 × 1080
sagedusel
240Hz
Suurus
68,58 cm
Kumeruse raadius
1500R
Paneeli tüüp
VA
Resolutsioon
1920 × 1080 sagedusel 165 Hz
Kuvasuhe
16:9
Heledus (nittides)
300 (max)
Kontrastsusmäär
3000:1
Värskendussagedus
165Hz
Reaktsiooniaeg
Sisendliides
I/O
A-2
240Hz
1 ms (MPRT)
HDMI - 2 tk, DP - 1 tk
■■
■■
■■
■■
■■
■■
HDMI - 2 tk
DisplayPort - 1 tk
USB-C - 1 tk
USB 2.0 Tüüp A - 2 tk
USB 2.0 Tüüp B - 1 tk
Kõrvaklappide väljundpesa - 1 tk
■■
■■
■■
■■
■■
■■
HDMI - 2 tk
DisplayPort - 1 tk
USB-C - 1 tk
USB 3.2 Gen1 Tüüp A - 2 tk
USB 3.2 Gen1 Tüüp B - 1 tk
Kõrvaklappide väljundpesa - 1 tk
Vaatenurgad
178° (H), 178° (V)
DCI-P3/sRGB
90%/ 115%
Pinnatöötlus
Helkimisvastane
Ekraanivärvid
1,07B (8 bitti + FRC)
Toite tüüp
Võimsustarve
(tüüpolukorras)
Sisetoide
Sisse lülitatud olekus < 66 W
Ooterežiimis < 0,5 W
Välja lülitatud olekus < 0,5 W
Välja lülitatud olekus < 0,5 W
Süsteemi andmed
100~240 Vac, 50~60 Hz, 1,5 A
Seadistamine (Kaldenurk)
Seadistamine (Kõrgus)
Kensingtoni lukk
VESA seinapaigaldus
Sisse lülitatud olekus < 90 W
Ooterežiimis < 0,5 W
-5° ~ 20°
pole saadaval
0 ~ 130mm
Jah
■■ Plaadi tüüp: 100 × 100 mm
■■ Kruvi tüüp: M4x10 mm
▶▶ Keerme läbimõõt: 4 mm
▶▶ Keerme samm: 0,7 mm
▶▶ Keerme pikkus: 10 mm
Lisa
Mudel
MAG272C
MAG272CR
MAG272CQR
MAG272CRX
(3CA5)
(3CA5)
(3CA6)
(3CA0)
Mõõtmed (L × K × S)
611,5 × 455 ×
267 mm
611,5 × 560 × 267 mm
Netomass
5,4 kg (neto) /
9,0 kg (bruto)
5,9 kg (neto) / 13,1 kg (bruto)
Keskkond
Töötemperatuur
Temperatuur: 0℃ kuni 40℃
Niiskus: 20% kuni 90%, mittekondenseeruv
Kõrgus merepinnast: 0 ~ 5000 m
Hoiustamine
Temperatuur: -20℃ kuni 60℃
Niiskus: 10% kuni 90%, mittekondenseeruv
Seeria MAG 272C eelseadistatud
kuvamisrežiimid
Standardne
Resolutsioon
VGA
640 × 480 sagedusel 60Hz
MAG272C
MAG272CR
MAG272CQR MAG272CRX
(3CA5)
(3CA5)
(3CA6)
(3CA0)
DP /
DP /
DP /
DP /
HDMI
HDMI
HDMI
HDMI
Tüüp C
Tüüp C
Tüüp C
Tüüp C
V
640 × 480 sagedusel 67Hz
V
640 × 480 sagedusel 72Hz
V
640 × 480 sagedusel 75 Hz
V
720 x 480 sagedusel 60Hz
V
720 x 576 sagedusel 50Hz
V
800 × 600 sagedusel 56Hz
V
800 × 600 sagedusel 60Hz
V
800 × 600 sagedusel 72Hz
V
800 × 600 sagedusel 75 Hz
V
1024 × 768 sagedusel 60Hz
V
1024 × 768 sagedusel 70Hz
V
1024 × 768 sagedusel 75 Hz
V
1280 × 1024 sagedusel 60 Hz
V
1280 × 1024 sagedusel 75Hz
V
WXGA+
1440 × 900 sagedusel 60 Hz
V
WSXGA+
1680 × 1050 sagedusel 60 Hz
V
Täis HD
1920 × 1080 sagedusel 60 Hz
V
1920 × 1080 sagedusel 120Hz
V
1920 × 1080 sagedusel 144Hz
V
1920 × 1080 sagedusel 165Hz
V
Dos-i režiim
SVGA
XGA
SXGA
1920 × 1080 sagedusel 240Hz
V
A-3
Standardne
Resolutsioon
WQHD
2560 × 1440 sagedusel 60Hz
MAG272C
MAG272CR
MAG272CQR MAG272CRX
(3CA5)
(3CA5)
(3CA6)
(3CA0)
DP /
DP /
DP /
DP /
HDMI
HDMI
HDMI
HDMI
Tüüp C
Tüüp C
Tüüp C
Tüüp C
V
V
2560 × 1440 sagedusel 120Hz
V
2560 × 1440 sagedusel 144Hz
V
V
2560 × 1440 sagedusel 165Hz
A-4
V
480P
Video
ajastuse
576P
resolutsioon
720P
V
1080i
V
1080P
V
1080P sagedusel 120 Hz
V
V
V
1440P
V
1440P sagedusel 120 Hz
V
Lisa
Seeria MAG 272 tehnilised andmed
Mudel
MAG272
(3CA7)
MAG272R
(3CA7)
Suurus
MAG272QP
MAG272QR
(3CA8)
68,58 cm
Kumeruse raadius
pole saadaval
Paneeli tüüp
VA
Resolutsioon
1920 × 1080 sagedusel 165 Hz
Kuvasuhe
2560 × 1440 sagedusel
165 Hz
16:9
Heledus (nittides)
300 (max)
Kontrastsusmäär
3000:1
Värskendussagedus
165Hz
Reaktsiooniaeg
1 ms (MPRT)
Sisendliides
I/O
HDMI x2, DP x1
■■
■■
■■
■■
■■
■■
HDMI - 2 tk
DisplayPort - 1 tk
USB-C - 1 tk
USB 2.0 Tüüp A - 2 tk
USB 2.0 Tüüp B - 1 tk
Kõrvaklappide väljundpesa - 1 tk
Vaatenurgad
DCI-P3/ sRGB
A-5
178° (H), 178° (V)
95,4% / 122,9%
95,6% / 123,7%
Pinnatöötlus
Helkimisvastane
Ekraanivärvid
1,07B (8 bitti + FRC)
Toite tüüp
Väline toiteadapter
Võimsustarve
(tüüpolukorras)
65 W
Toitepesa
100~240 Vac, 50~60 Hz, max 1,6 A
Seadistamine (kaldenurk)
-5° ~ 20°
Seadistamine (kõrgus)
pole saadaval
Seadistamine (pööramine)
pole saadaval
-75° ~ 75°
Seadistamine (pööramine)
pole saadaval
-90° ~ 90°
Kensingtoni lukk
VESA seinapaigaldus
0 ~ 100mm
Jah
■■ Plaadi tüüp: 100 × 100 mm
■■ Kruvi tüüp: M4x10 mm
▶▶ Keerme läbimõõt: 4 mm
▶▶ Keerme samm: 0,7 mm
▶▶ Keerme pikkus: 10 mm
Mudel
MAG272
(3CA7)
MAG272R
(3CA7)
MAG272QP
MAG272QR
(3CA8)
Mõõtmed (L × K × S)
614,9 × 451,4 ×
225,2 mm
614,9 × 532,7 × 206,7 mm
Netomass
4,33 kg (neto) /
7,1 kg (bruto)
6,05 kg (neto) / 8,7 kg (bruto)
Keskkond Töötemperatuur
Temperatuur: 0℃ kuni 40℃
Niiskus: 20% kuni 90%, mittekondenseeruv
Kõrgus merepinnast: 0 ~ 5000 m
Hoiustamine
Temperatuur: -20℃ kuni 60℃
Niiskus: 10% kuni 90%, mittekondenseeruv
Seeria MAG 272 eelseadistatud
kuvamisrežiimid
Standardne
A-6
MAG272
(3CA7)
Resolutsioon
HDMI
VGA
DP /
Tüüp C
HDMI
640 × 480 sagedusel 60Hz
V
640 × 480 sagedusel 67Hz
V
640 × 480 sagedusel 72Hz
V
640 × 480 sagedusel 75 Hz
V
720 × 480 sagedusel 60Hz
V
720 × 576 sagedusel 50Hz
V
800 × 600 sagedusel 56Hz
V
800 × 600 sagedusel 60Hz
V
800 × 600 sagedusel 72Hz
V
800 × 600 sagedusel 75 Hz
V
1024 × 768 sagedusel 60Hz
V
1024 × 768 sagedusel 70Hz
V
1024 × 768 sagedusel 75 Hz
V
1280 × 1024 sagedusel 60 Hz
V
1280 × 1024 sagedusel 75Hz
V
WXGA+
1440 × 900 sagedusel 60 Hz
V
WSXGA+
1680 × 1050 sagedusel 60 Hz
V
Täis HD
1920 × 1080 sagedusel 60 Hz
V
Dos-i režiim
SVGA
XGA
SXGA
MAG272QP
MAG272R
(3CA7)
1920 × 1080 sagedusel 120Hz
MAG272QR
(3CA8)
DP /
Tüüp C
HDMI
V
DP /
Tüüp C
V
1920 × 1080 sagedusel 144Hz
V
V
V
V
1920 × 1080 sagedusel 165Hz
V
V
V
V
V
Lisa
Standardne
Resolutsioon
MAG272
(3CA7)
HDMI
WQHD
DP /
Tüüp C
MAG272R
(3CA7)
DP /
Tüüp C
HDMI
MAG272QP
MAG272QR
(3CA8)
HDMI
DP /
Tüüp C
V
2560 × 1440 sagedusel 60Hz
V
2560 × 1440 sagedusel 120Hz
V
2560 × 1440 sagedusel 144Hz
V
2560 × 1440 sagedusel 165Hz
Video
ajastuse
resolutsioon
V
V
480P
V
576P
V
720P
V
1080P
V
1080P sagedusel 120 Hz
V
1440P
V
1440P sagedusel 120 Hz
V
V
A-7
Rikkeotsing
Toite LED-märgutuli ei põle.
■■ Vajutage uuesti kuvari toitenupule.
■■ Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
Pilt puudub.
■■ Kontrollige, kas arvuti graafikakaart on nõuetekohaselt paigaldatud.
■■ Kontrollige, et arvuti ja kuvar on ühendatud pistikupessa ning on sisse
lülitatud.
■■ Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
■■ Arvuti võib olla ooterežiimis. Kuvari aktiveerimiseks vajutage ükskõik millist
nuppu.
Ekraanipildi suurus või kese pole nõuetekohaselt seadistatud.
Juhinduge jaotisest "Eelseadistatud kuvamisrežiimid", et määrata arvutis sobiv säte
kuvari pildile.
A-8
"Plug & Play" ei tööta.
■■ Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
■■ Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
■■ Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaart on ühilduv funktsiooniga "Plug &
Play".
Ikoonid, kiri või aken on hägune, laialivalguv või värvi hälbimine.
■■
■■
■■
■■
■■
Ärge kasutage mingeid video pikendusjuhtmeid.
Reguleerige heledust ja kontrasti.
Reguleerige värvi RGB-d või seadistage värvustemperatuuri.
Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
Veenduge, et signaalikaabli liitmikul pole kontaktvardad kõverdunud.
Kuvar hakkab vilkuma või kuva lainetab.
■■ Muutke värskendussagedus väärtusele, mis vastab kuvari omadustele.
■■ Värskendage garantiikaardi draivereid.
■■ Hoidke kuvar eemal elektriseadmetest, mis põhjustavad elektromagnetilisi
häireid (EMI).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement