MSI Optix MPG341CQRV monitor Používateľská príručka

MSI Optix MPG341CQRV monitor Používateľská príručka | Manualzz
Optix sorozat
LCD-monitor
Optix MPG341CQRV (3DA3)
Tartalomjegyzék
Szerz0ijogiésvédjegyekkelkapcsolatosmegjegyzés
�������������������������������������������iii
Átdolgozás
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
MPszakitámogatás
�������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Biztonságiutasítások
����������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE-megfelel0ség�����������������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-Bosztályúrádiófrekvenciászavarrólszólónyilatkozat
�����������������������������������vi
WEEE-nyilatkozat
��������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Vegyianyagokrólszólóinformáció�������������������������������������������������������������������������vii
Első lépések����������������������������������������������������������� 1-1
Acsomagtartalma
����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Amonitorállványfelszerelése
������������������������������������������������������������������������������ 1-3
Amonitorbeállítása
��������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4
Amonitoráttekintése
������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Amonitorcsatlakoztatásaaszámító
géphez
��������������������������������������������������������
1-8
OSD beállítás���������������������������������������������������������� 2-1
NavigációsbillentyP
��������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
ii
AzOSDbeállításaanavigációsbillentyPvel
�������������������������������������������������������� 2-5
Függelék���������������������������������������������������������������� A-1
MPszakiadatok
����������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
El0rebeállítottkijelz0
módok
��������������������������������������������������������������������������������A-4
Hibaelhárítás
��������������������������������������������������������������������������������������������������������A-5
Előszó
Szerzői jogi és védjegyekkel kapcsolatos
megjegyzés
Copyright©Micro-StarInt)êlCo.,Ltd.Mindenjogfenntartva.Azútmutatóbanhaszná
MSIemblémaaMicro-StarInt)êlCo.,Ltd.bejegyzettvédjegye.Mindenegyébjelzés
ésnévamegfelel0tulajdonosokvédjegyelehet.Azútmutatópontosságátés
hiánytalanságátillet0ennemvállalunksemkifejezett,semhallgatólagosgar
MSIfenntartjamagánakajogotarra,hogyadokumentumotel0zetesértesítésné
megváltoztassa.
Átdolgozás
Átdolgozás
V1.0
Dátum
2019/08
Műszaki támogatás
Haproblémamerülnefelatermékkelkapcsolatban,ésafelhasználóiútmutató
nemtartalmazmegoldástrá,akkorvegyefelakapcsolatotahelyiforgalmazóval
vagyazzalahellyel,aholaterméketmegvásárolta.Egymásiklehet0ségként
látogassonelahttps:/www.msi.com/support/weboldalratovábbiútmutatásért
iii
Biztonsági utasítások
-˚ ◙
-˚ ◙
-˚ ◙
Olvassaelgondosanés3gyelmesenabiztonságiutasításokat.
Tegyenelegetamonitoronfeltüntetettésafelhasználóiútmutatóban
el0fordulóminden3gyelmeztetésnekésutasításnak.
Bízzaajavítástszakemberre.
/rizzemegacsomagbanmellékeltFelhasználóiútmutatótakés0bbi
tájékozódáscéljából.
AtPzésáramütésmegel0zéseérdekébentartsatávolamonitortanedvességt0l
ésmagash0mérséklett0l.
Azüzembehelyezésheztegyeamonitortstabil,vízszintesfelületre.
-˚ ◙
iv
-˚ ◙
Miel0ttamonitortcsatlakoztatnáahálózatiáramforráshoz,gy0z0djön
megarról,hogyatápfeszültségabiztonságostartományonbelülvan,és
10)ƒ240Vközöttiértékrevanállítva.Nehatástalanítsaadugóföldel0
érintkez0jét.Amonitornakföldelthálózatialjzathozkellcsatlakoznia
Amennyibenamonitorthosszabbideignemhasználja,mindighúzzakia
hálózatitápkábeltafalialjzatból,hogyamonitornefogyasszonáramot.
Amonitoronlév0ventilátoraszell0zéstszolgálja,ésmegakadályozza,hogy
túlmelegedjenamonitor.Nezárjaelaventilátornyílását.
O
Nehagyjaamonitortolyankörnyezetben,aholatárolásih0mérséklet
C-nál
60
O
C-nálalacsonyabb,mivelamonitorkárosodhat.
magasabbvagy-20
MEGJEGYZÉS:
Akészülékmaximálisüzemih0mérséklete40
C.
O
Amonitortisztításakorfeltétlenülhúzzakiahálózaticsatlakozót.Amonito
tisztításáhoznehasználjonvegyszert,hanemcsakegypuharongydarabot.Soha
netöltsönsemmifélefolyadékotanyílásba,mivelezkárosíthatjaamonitort
áramütéstokozhat.
El0szó
Atápkábeltolymódonkellelhelyezni,hogynelehessenrálépni.Nehelyezzen
tárgyakatatápkábelre.
Tartsatávolamonitortólazer0smágnesesvagyelektromosteretgerjeszt0
tárgyakat.
Amennyibenazalábbikörülményekközülvalamelyikel0fordul,tanácsos
megvizsgáltatniaamonitortegyszakemberrel:
-˚ ◙ Atápkábelvagyacsatlakozódugósérült.
-˚ ◙ Folyadékömlöttamonitorba.
-˚ ◙ Amonitornedvességneklettkitéve.
-˚ ◙ AmonitornemmPködikmegfelel0en,illetvenemsikerülmPköd0képes
állapotbahozniaFelhasználóiútmutatónakmegfelel0en.
-˚ ◙ Amonitortelejtették,ésmegsérült.
-˚ ◙ Amonitoronsérüléseknyilvánvalójeleiláthatók.
Környezetkímél0termékektulajdonságai
-˚ ◙
-˚ ◙
-˚ ◙
-˚ ◙
-˚ ◙
-˚ ◙
Csökkentettenergiafogyasztáshasználatközbenéskészenléti
üzemmódban
Akörnyezetreésegészségreártalmasanyagokkorlátozotthasználata
EgyszerPenszétbonthatóésújrahasznosítható
v
Természeteser0forrásokcsökkentetthasználataésújrahasznosításr
ösztönzés
HosszabbélettartamazegyszerPb0víthet0ségnekköszönhet0en
CsökkentettmennyiségPszilárdhulladékavisszavételiprogramoknak
köszönhet0en
Környezetvédelmiprogramok
-˚ ◙
-˚ ◙
-˚ ◙
-˚ ◙
Aterméketúgytervezték,hogyalkatrészeiújrahasznosíthatóaklegyen
ezértamikoratermékhasználhatatlannáválik,nedobjaki.
Haafelhasználókazelhasználódottterméketújraszeretnékhasznosíta
ésleszeretnékselejtezni,vegyékfelakapcsolatotahelyihivatalos
gyPjt0központtal.
Azújrahasznosítássalkapcsolatostovábbiinformációértlátogassame
MSIhonlapját,éskeressemegalegközelebbiforgalmazót.
Afelhasználókezenkívü[email protected]ímenishozzánk
fordulhatnakazMSItermékekmegfelel0ártalmatlanításával,
visszavételével,újrahasznosításávalésszétszerelésévelkapcsolat
információkért.
-Figyelem!Aképerny0ktúlzotthasználatahatássallehetalátására.
-Ajánlások:
1. Akijelz0használataközbentartson30percenkéntegy-egy10percesszünetet.
2. 2évalattigyermekeknenézzékakijelz0t.A2évesvagyennélid0sebb
gyermekekesetébenakijelz0használatátnapimaximumegyórárakorlátozza.
CE-megfelelőség
A monitor megfelel az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítésér0l szóló tanácsi irányelv (2014/3EU),
a kisfeszültségi irányelv (2014/35EU), az ErP-irányelv (209/15EK) és
a RoHS-irányelv (201/65EU) követelményeinek.
Az elvégzett tesztek
eredményei alapján kijelenthet0, hogy a monitor megfelel az Európai Unió Hivata
Lapjának irányelveiben közzétett, információtechnológiai berendezésekre von
harmonizáltszabványoknak.
FCC-B osztályú rádiófrekvenciás
zavarról szóló nyilatkozat
Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthet0, hogy a készülék az FC
szabályainak 15. szakasza alapján megfelel a B osztályú digitális berendezések
szemben támasztott követelményeknek. E határértékek úgy vannak tervezve
lakásbantörtén0telepítéseseténmegfelel0védelmetnyújtsanakakárosint
ellen. A készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat. Ha
nem a kezelési útmutatóban leírtak alapján helyezik üzembe, káros kölcsönhat
léphet más, rádiókommunikációt használó berendezésekkel. Arra azonban nincs
garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Ha a készül
a ki- és bekapcsolásával bizonyíthatóan okozója valamilyen zavaró hatásnak
készülék tulajdonosa a következ0 módszerek valamelyikét (vagy többet) alkalmaz
megkísérelhetiahatáskiküszöbölését:
vi
7” ■
7” ■
7” ■
7” ■
Irányítsamásfelévagyhelyezzeátavev0antennát.
Növeljeaberendezésésavev0közöttitávolságot.
Csatlakoztassaaberendezéstavev0készülékáltalhasználttóleltér
Kérjensegítségetkeresked0jét0lvagygyakorlottrádió/televízió
szakembert0l.
1.megjegyzés
Amegfelel0ségértfelel0sféláltalkifejezettenjóvánemhagyottváltoztatások
illetvemódosításokérvényteleníthetikafelhasználójogkörét,hogyaberende
mPködtesse.
2.
megjegyzés
Árnyékoltcsatlakozókábeleketésárnyékolttápkábeltkellhasználni,hogybizt
ahatárértékeknekvalómegfelel0séget.
EzaberendezésmegfelelazFCC-szabályzat15.részébenfoglaltaknak.A
mPködtetésnekazalábbikétfeltételevan:
1. azeszköznemokozhatkárosinterferenciát,és
2. azeszköznekmindeninterferenciátfogadniakell,ideértveazolyaninterfe
is,amelynemkívántmPködésteredményezhet.
El0szó
WEEE-nyilatkozat
Az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló, 201/9EU sz. irányelve (amely 205. augusztus 13-án lépett
hatályba) el0írja, hogy az )–elektromos és elektronikus) berendezések
összetev0it nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni, továbbá az
elektronikus berendezések gyártói kötelesek visszavenni az ilyen jellegP
termékeket,miutánatermékekhasznosélettartamalejárt.
Vegyi anyagokról szóló információ
Megfelelveazolyan,vegyianyagokkorlátozásárólszólórendeleteknek,mintpéldául
azEUREACHrendelet(azEurópaiParlamentésaTanácsEK1907/26számú
rendelete),azMSItájékoztatástadatermékekbenlév0vegyianyagokrólakövetke
oldalon:https:/www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Első lépések
Ezafejezetahardverüzembehelyezésévelkapcsolatostudnivalókatmutat
be.Eszközökcsatlakoztatásaközbenügyeljenarra,hogymegfelel0entartsa
azeszközöket,ésastatikuselektromosságelkerüléseérdekébenhasználjo
földeléstbiztosítócsuklószorítót.
)ó
)ó
FONTOS
Aképekcsakillusztrációk.Amonitorküls0megjelenéseeltér0lehet.
Amonitoronnehasználjonélestárgyakat.
A csomag tartalma
1. Monitor
2. Állvány
3. Talpállvány(csavarral)
4. Csavarokafalraszereléshezx4
5. Állványcsavarokx4
6.
VESA-fedél
7.
Tápkábel
8. HDMI-kábel
9. DisplayPort-kábel
10.FelfeléirányulóUSB-kábel(amonitoronlév0USB-portok
használatához)
11.Ytípusúaudiokábel(amonitoronlév0audioaljzatokhasználatához)
12.Gyorsüzembehelyezésiútmutató
13.Garanciakártya
14.Egérbungee
15.Kameratartóforgathatógömbfejjel
1-2
* Haacsomagbanlév0tételekbárm
elyikesérültvagyhiányzik,vegyefel
akapcsolatotahelyiforgalmazóvalvagyazzalahellyel,aholaterméket
megvásárolta.
* Acsomagtartalmaországonként
ltér0
elehet.
Első lépések
A monitorállvány felszerelése
1. Illesszeazállványreteszeitamonitorhoz.Húzzamegazállványbanlév0
csavarokat.
2. Állítsabeazállványszögét.IllesszeareteszekhezaVESA-fedelet.
3. Csatlakoztassaatalpatazállványhoz,éshúzzamegatalphoztartozócsavar
talprögzítéséhez.
)ó
)ó
FONTOS
Helyezzeamonitortegypuha,biztonságosfelületre,nehogyakijelz0panel
megkarcolódjon.
Azállványfelszereléséhezrendelkezésreállónyílásokfaliszereléshez
ishasználhatóak.Amegfelel0faliszerel0készletetillet0enérdekl0djöna
viszonteladónál.
1
1-3
2
3
A monitor beállítása
Ezamonitorakényelmesmegtekintésjegyébenlettmegtervezvekülönfélebeállí
lehet0ségekkel.
FONTOS
Ügyeljenarra,hogyamonitorbeállításaközbennenyomjamegakijelz0panelt.
O
O
-5 15
100mm
1-4
O
O
-30~30
Első lépések
A monitor áttekintése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16
1
Tápcsatlakozó aljzat
2
HDMI-port
3
DisplayPort
1-5
4
5
USB-C Port
Ezaportegyszerreképesvideojeletéstápfeszültségettovábbítaniaká
5V/3A-ig.Azadatátvitelifunkciótnemtámogatja.
USB3.2 Gen1 Type B Upstream Port
AfelfeléirányulóUSB-kábelhez.
FONTOS
Keressemegacsomagbana
Amonitorhoz
felfeléirányulóUSB-kábelt,majd
csatlakoztassaaszámítógéphezésa
monitorhoz.Akábelcsatlakoztatása
APC-hez
utánalefeléirányuló,)–A)típusúUSBportokhasználatrakészállapotúaka
monitoron.
USB3.2 Gen1 Type A Port
6
Kombinált audioaljzat
7
AzYtípusúaudiokábelhez.
FONTOS
1-6
KeressemegacsomagbanazYtípusú
audiokábelt,majdcsatlakoztassaa
számítógéphezésamonitorhoz.A
kábelcsatlakoztatásautánamonitoron
Amonitorhoz APC-hez
lév0audioaljzatokhasználatrakész
állapotúak.
8
USB3.2 Gen1 Type A Port
9
USB3.2 Gen1 Type A Port
EzazUSB-porttámogatjaagyorstöltésfunkciótakár18W-ig.
10
Mikrofon aljzat
11
Fejhallgató aljzat
12
Navigációs billentyű
13
Kensington zár
14
Főkapcsoló gomb
Els0lépések
16
15
Makróbillentyű
AjátékOSD-menübekapcsolásához.
Webkamera
1-7
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. Kapcsoljakiaszámítógépét.
2. CsatlakoztassaaHDMI/DisplayPort-kábeltamonitorésaszámítógépközé.
3. Csatlakoztassaatápkábeltamonitortápcsatlakozóaljzat.(Aábra)
4. Csatlakoztassaatápkábeltakonnektorba.(Bábra)
6.
5. Kapcsoljabeamonitort.(Cábra)
El0szöraszámítógépetkapcsoljabe,amonitorpedigeztkövet0enautomatikusa
észleliajelforrást.
A
B
C
2
OSD beállítás
EzafejezetazOSDbeállításáravonatkozófontostudnivalókatismerteti.
FONTOS
Azadatokel0zetesértesítésnélkülmegváltozhatnak.
Navigációs billentyű
AmonitoronegynavigációsbillentyPtalálható.Ezegytöbbirányúvezérl0billentyP,
amelyaképerny0nmegjelen0(OSD)menübentörtén0navigálástsegíti.
Navigációs billentyű
2-2
AnavigációsbillentyPalapértelmezettbeállításaiakövetkez0k.
Gyorsbillentyű
Navigációs
billentyű
(ha az OSD-menü KI van kapcsolva)
OSD-f0menü
Középs0gomb
Alapvető műveletek
(ha az OSD-menü BE
van kapcsolva)
- ■ Belépésaz
almenükbe
- ■ Akiválasztottelem
vagybeállítás
meger0sítése
OSD beálítás
Navigációs
billentyű
Gyorsbillentyű
(ha az OSD-menü KI van kapcsolva)
GameMode
(Játékmód)
Fel
Le
- ■ Aközéps0gomb
- ■ Funkciómenükés
megnyomásával
elemekkiválasztása
jóváhagyhatjaakiválasztást,
- ■ Lehet0véteszia
éskiléphetamenüb0l.
funkcióértékekfelfelé
- ■ AFelésaLegomb
történ0módosítását
megnyomásávalelvégezheti
abeállítást.
- ■ ABalgombmegnyomásával
visszavonhatjaaz
el0nézetet,éskilépheta
menüb0l,anélkülhogy
móde3ektustalkalmazna.
ScreenAssistance - ■ Aközéps0gomb
- ■ Funkciómenükés
(Képerny0segítség)
megnyomásával
elemekkiválasztása
jóváhagyhatjaakiválasztást,
- ■ Lehet0véteszia
éskiléphetamenüb0l.
funkcióértékeklefelé
- ■ AFelésaLegomb
történ0módosítását
megnyomásávalelvégezheti
abeállítást.
- ■ ABalgombmegnyomásával
kiléphetamenüb0l.
AlarmClock
(Ébreszt0óra)
- ■ Aközéps0gomb
- ■ Funkciómenükés
megnyomásával
elemekkiválasztása
jóváhagyhatjaakiválasztást,
- ■ Kilépésazaktuális
éskiléphetamenüb0l.
menüb0l
- ■ AFelésaLegomb
megnyomásával
kiválaszthatjaakívánt
elemet.
- ■ ABalgombmegnyomásával
kiléphetamenüb0l.
InputSource
(Bemenetiforrás)
- ■ Aközéps0gomb
- ■ Funkciómenükés
megnyomásával
elemekkiválasztása
jóváhagyhatjaakiválasztást,
- ■ Belépésaz
éskiléphetamenüb0l.
almenükbe
- ■ AFelésaLegomb
megnyomásával
kiválaszthatjaakívánt
elemet.
- ■ ABalgombmegnyomásával
kiléphetamenüb0l.
Bal
Jobb
Alapvető műveletek
(ha az OSD-menü BE
van kapcsolva)
2-3
AfelhasználókmegnyithatjákazOSD-menüt,aholtestreszabhatjákasajátnavigá
gyorsbillentyPiket.AzalábbigyorsbillentyPkisrendelkezésreállnak.
Navigációs gyorsbillentyűk
Brightness
(Fényer0)
PIP/PBP
2-4
RefreshRate
(Frissítési
sebesség)
AudioVolume
(Hanger0)
Műveletek
- ■ Aközéps0gombmegnyomásávalelmenthetiaz
értéket,éskiléphetamenüb0l.
- ■ AFelésaLegombmegnyomásávalelvégezhetia
beállítást.
- ■ ABalgombmegnyomásávalvisszavonhatjaaz
el0nézetet,éskiléphetamenüb0l.
- ■ Aközéps0gombmegnyomásávaljóváhagyhatjaa
kiválasztást,éskiléphetamenüb0l.
- ■ AFelésaLegombmegnyomásávalelvégezhetia
beállítást.
- ■ ABalgombmegnyomásávalvisszavonhatjaaz
el0nézetet,éskiléphetamenüb0l.
- ■ Aközéps0gombmegnyomásávaljóváhagyhatjaa
kiválasztást,éskiléphetamenüb0l.
- ■ AJobbgombmegnyomásávalbekapcsolhatja,aBal
gombmegnyomásávalpedigkikapcsolhatjaezta
funkciót.
- ■ Aközéps0gombmegnyomásávalelmenthetiaz
értéket,éskiléphetamenüb0l.
- ■ AFelésaLegombmegnyomásávalelvégezhetia
beállítást.
- ■ ABalgombmegnyomásávalvisszavonhatjaaz
el0nézetet,éskiléphetamenüb0l.
OSD beálítás
Az OSD beállítása a navigációs billentyűvel
AnavigációsbillentyPközéps0gombjánakmegnyomásávalelindíthatjaaképerny0n
megjelen0(OSD)f0menüt.AFel,Le,BalésJobbgombhasználatávalbeállíthatjaa
kívántfunkciómenüketazigényeinekmegfelel0en.
hh GAMING (JÁTSZÁS)
1. szintű menü
GameMode
(Játékmód)
2-5
2./3. szintű menü
Leírás
User(Felhasználó)
- ■ Afelhasználómódosíthatjaazösszes
elemet.
FPS
- ■ Afelhasználómódosíthatjaazösszes
elemet.
Racing(Verseny)
- ■ Afelhasználómódosíthatjaazösszes
elemet.
RTS
- ■ Afelhasználómódosíthatjaazösszes
elemet.
RPG
- ■ Afelhasználómódosíthatjaazösszes
elemet.
- ■ AFelésLegombbalkiválaszthatjaamóde3ektusokat,ésmegtekinthetiaz
el0nézetüket.
- ■ Aközéps0gombmegnyomásávaljóváhagyhatjaésbeállíthatjaakívánt
módtípust.
OFF (Ki)
Normal(Normál)
NightVision(Éjszakai
Strong(Er0s)
látás)
Strongest(Leger0sebb)
A.I.
- ■ Ezafunkcióoptimalizáljaazalapvet0
fényer0tésFPSjátékokhozajánlott.
1. szintű menü
2./3. szintű menü
Leírás
Normal(Normál)
- ■ Afelhasználókbármelyikmódban
módosíthatjákaválaszid0t.
- ■ AVálaszid0szürkénjelenikmeg,haaz
Mozgásmiattielmosódottságkorrigálása
engedélyezett.
- ■ AVálaszid0Gyorsértékreállítandó,
miutánazMozgásmiattielmosódottság
korrigálásaletiltásrakerült.
Fast(Gyors)
Fastest(Leggyorsabb)
ResponseTime
(Válaszid0)
- ■ HaazMozgásmiattielmosódottság
korrigálásaengedélyezvevan,
akkoraHDCRésaFényer0nem
engedélyezhet0,éskiszürkítvejelenik
meg.
- ■ AVálaszid0szürkénjelenikmeg,haaz
Mozgásmiattielmosódottságkorrigálása
engedélyezett.
- ■ AMozgásmiattielmosódottság
korrigálásaKIértékreállítandó,haa
FreeSyncbeállításaBE.
- ■ APIP/PBPletiltásrakerül,haazMozgás
miattielmosódottságkorrigálása
beállításaBE.
- ■ AKéperny0méretbeállításaAutolesz,ha
az1:értéketválasztjákkiésaMozgás
miattielmosódottságkorrigálásaBE
értékrevanállítva.
(KI)
(BE)
2-6
AntiMotionBlur
(Elmosódásjavítása)
- ■ AZérókésleltetésalapértelmezett
beállításaBE.
- ■ AZérókésleltetéssegítcsökkenteniajel
teljesítményénekid0zítését.
(KI)
ZeroLatency
(Zérókésleltetés)
(BE)
Location
(
Hely)
RefreshRate
(Frissítésisebesség)
OFF (Ki)
ON (BE)
Location
(
Hely)
AlarmClock
(Ébreszt0óra)
OFF (Ki)
15:0
60:
45:0
30:
- ■ Afelhasználókbármelyikmódban
módosíthatjákaképfrissítésisebességet.
- ■ Azalapértelmezettképfrissítésisebesség
Balalsó
helyeabalfels0sarok.Ahelyetaz
OSD-menübenmódosíthatja.Aközéps0
Jobbalsó
gombmegnyomásávaljóváhagyhatja
Testreszabás ésbeállíthatjaaképfrissítésisebesség
helyét.
- ■ Ezamonitorazoperációsrendszerben
beállítottképfrissítésisebességetköveti
ésalkalmazza.
Balfels0
Jobbfels0
- ■ Afelhasználókbármelyikmódban
módosíthatjákazébreszt0órát.
- ■ Akívántid0pontbeállításautána
Balalsó
középs0gombmegnyomásával
aktiválhatjaazid0zít0t.
Jobbalsó
- ■ Azébreszt0óraalapértelmezetthelyea
Testreszabás
balfels0.Afelhasználókkiválaszthatják
azigényeiknekmegfelel0helyet.
Balfels0
Jobbfels0
0:1~99:5
OSD beálítás
1. szintű menü
2./3. szintű menü
Leírás
None(Nincs)
- ■ Afelhasználókbármelyikmódban
módosíthatjákaképerny0segítséget.
- ■ Aképerny0segítségalapértelmezett
beállításaaNincs.
Icon(Ikon)
Position
ScreenAssistance
(Helyzet)
(Képerny0segítség)
Reset
(Alaphelyzet)
- ■ AFreeSyncmegakadályozzaaképtörést.
- ■ ADisplayPortvagzHDMIalapértelmezett
beállításaBE,ésbármelyikmódban,
illetvebármilyenfelbontás,bemeneti
forrásésképfrissítésisebességesetén
be-éskikapcsolható.
- ■ AMozgásmiattielmosódottság
korrigálásaletiltásrakerül,haaFreeSync
engedélyezett.
- ■ APIP/PBPletiltásrakerül,haaFreeSync
engedélyezett.
- ■ AKéperny0méretbeállításaAutolesz,ha
az1:értéketválasztjákki.
- ■ HaaFreeSyncbevankapcsolva,a
képfrissítésisebesség48Hzfölötti
értékreáll,hogyellehessenkerülnia
képbelirendellenességeket.
(KI)
(BE)
FreeSync
hh Professional (Professzionális)
1. szintű menü
2-7
2. szintű menü
Leírás
User(Felhasználó)
- ■ Alapértelmezettmód.Afelhasználómódosíthatjaazösszes
elemet.
Reader(Olvasó)
- ■ Afelhasználómódosíthatjaazösszeselemet.
Cinema(Mozi)
ProMode
(Professzionális
Designer(Tervez0)
mód)
HDR
- ■ Afelhasználómódosíthatjaazösszeselemet.
- ■ Afelhasználómódosíthatjaazösszeselemet.
- ■ Afelhasználómódosíthatjaazösszeselemet.
- ■ AFelésLegombbalkiválaszthatjaamóde3ektusokat,ésmegtekinthetiaz
el0nézetüket.
- ■ Aközéps0gombmegnyomásávaljóváhagyhatjaésbeállíthatjaakívántmódtípust.
(KI)
EyeSaver
(Szemkímélése)
(BE)
(KI)
(BE)
HDCR
- ■ AzSzemkímélésemegvédiaszemétakékfényellen.
Haengedélyezvevan,azSzemkímélésefunkcióegy
sárgásabbárnyalatúfényremódosítjaaképerny0
szính0mérsékletét.
- ■ Afelhasználókbármelyikmódbanmódosíthatjákaszem
kímélését.
- ■ HaaProfesszionálismódbeállításhozaOlvasóvan
kiválasztva,akkorkötelez0enengedélyeznikellazSzem
kímélésefunkciót.
- ■ AfelhasználókbármelyikmódbanmódosíthatjákaHDCR-t.
- ■ AHDCRnöveliaképekkontrasztját,amiveljavítjaa
képmin0séget.
- ■ HaaHDCRbeállításBEértékrevanállítva,akkora
Fényer0kiszürkítvelátható.
- ■ AHDCR-tésazMozgásmiattielmosódottságkorrigálása
funkciótnemlehetegyszerreengedélyezni.
1. szintű menü
2. szintű menü
Leírás
AntiMotionBlur
(Elmosódás
javítása)
- ■ HaazMozgásmiattielmosódottságkorrigálása
engedélyezvevan,akkoraHDCRésaFényer0nem
engedélyezhet0,éskiszürkítvejelenikmeg.
- ■ AVálaszid0szürkénjelenikmeg,haazMozgásmiatti
elmosódottságkorrigálásaengedélyezett.
- ■ AMozgásmiattielmosódottságkorrigálásaKIértékre
állítandó,haaFreeSyncbeállításaBE.
- ■ APIP/PBPletiltásrakerül,haazMozgásmiatti
elmosódottságkorrigálásabeállításaBE.
- ■ AKéperny0méretbeállításaAutolesz,haaz1:értéket
választjákki,mígaMozgásmiattielmosódottság
korrigálásaBEértékrevanállítva.
Image
OFF (Ki)
Enhancement WeakGyenge)
(
(
Képjavítás)
Medium(Közepes)
- ■ Aképjavításifunkcióvalkorrigálhatjaaképekszéleitazéle
kontrasztjánakjavításaérdekében.
- ■ Afelhasználókbármelyikmódbanmódosíthatjáka
képjavításifunkciót.
(KI)
(BE)
Strong(Er0s)
Strongest
(Leger0sebb)
hh Image (Kép)
1. szintű menü
2./3. szintű menü
Leírás
Brightness
(Fényer0)
0-100
- ■ AfelhasználókFelhasználói,RTS,RPGés
Olvasómódbanmódosíthatjákafényer0t.
- ■ HaazMozgásmiattielmosódottságkorrigálása
vagyaHDCRengedélyezvevan,akkora
Fényer0kiszürkítvelátható.
Contrast
(
Kontraszt)
0-100
- ■ Afelhasználókbármelyikmódbanmódosíthatják
akontrasztot.
Sharpness
(É
lesség)
0-5
- ■ Afelhasználókbármelyikmódbanmódosíthatják
azélességet.
- ■ Azélességjavítjaaképektisztaságátés
részletezettségét.
2-8
ColorTemperature
Cool(Hideg)
(Szính0mérséklet)
Normal(Normál)
Warm(Meleg)
Customization
R (0-100)
(Testreszabás)
G (0-100)
B (0-100)
ScreenSize
(Képerny0méret)
Auto(Automata)
1:
21:9
16:9
4:3
- ■ Aszính0mérsékletalapértelmezettbeállításaa
Normál.
- ■ AFelésLegombbalkiválaszthatjaa
móde3ektusokat,ésmegtekinthetiaz
el0nézetüket.
- ■ Aközéps0gombmegnyomásávaljóváhagyhatja
ésbeállíthatjaakívántmódtípust.
- ■ A3elhasználóktestreszabásimódban
módosíthatjákaszính0mérsékletet.
- ■ Afelhasználókbármelyikmódban,illetve
bármilyenfelbontásvagyképfrissítésisebesség
eseténmódosíthatjákaképerny0méretet.
- ■ AzalapértelmezettértékazAutomata.
- ■ Haazbeállítást
1:
választják,aPIPvagyaPBP
engedélyezettésaKéperny0méretbeállítása
kötelez0enAutomata.
- ■ HaaMozgásmiattielmosódottságkorrigálása
engedélyezettésaz1:beállítástválasztják,a
MozgásmiattielmosódottságkorrigálásaKIlesz
kapcsolva.
- ■ Haaz1:beállítástválasztják,aFreeSync
beállításaKIlesz.
OSD beálítás
hh Input Source (Bemeneti forrás)
1. szintű menü
Leírás
HDMI1
Afelhasználókbármelyikmódbanmódosíthatjákabemenetiforrást.
HDMI2
DP
Ctípus
* HDR-jelfogadásabefolyásoljaakövetkez0funkciókat,amelyekkiszürkítvejelennekmeg:
Éjszakailátás
,Mozgásmiattielmosódottságkorrigálása,Szemkímél0,HDCR,Fényer0,Kontraszt,
Szính0mérséklet.
hh PIP/PBP
1. szintű menü
2./3. szintű menü
OFF (Ki)
- ■ APIP(képaképben)funkciólehet0vé
teszi,hogyafelhasználókegyszerretöbb
Source(Forrás) HDMI1
videoforrástjelenítsenekmegugyanazon
HDMI2
aképerny0n.Egyetlenprogramjelenik
megateljesképerny0n,miközbenegy
DP
vagytöbbmásikprogramisláthatóa
Ctípus
beágyazottablakokban.
- ■ APBP(képaképben)hasonlítarraa
PIPSize
Kicsi
funkcióra,amelykétbemenetiforrást
(PIP-méret)
Közepes
jelenítmegegymásmellettaképerny0n.
Nagy
- ■ APIP/PBPalapértelmezettbeállításaKI.
- ■ AKijelz0kapcsolólehet0véteszi,
Location(Hely) Balfels0
2-9
hogyafelhasználókazels0dlegesés
Jobbfels0
másodlagosbemenetiforrásokközött
váltsanak.
Balalsó
- ■ HaafelhasználóazHangváltás/
Jobbalsó
Képváltásfunkciótválasztja,the
DisplaySwitch(Kijelz0kapcsoló)
HangforrásDigitálisértékremódosul.
AudioSwitch(Audiokapcsoló) - ■ Hacsakegyjelbemenetvan,aKépváltás
ésHangváltásfunkciókkiszürkítve
Source(1/2)
HDMI1
jelennekmeg.
(Forrás(1/2)
HDMI2
PIP
PBP
Leírás
DP
Ctípus
DisplaySwitch(Kijelz0kapcsoló)
AudioSwitch(Audiokapcsoló)
hh Navi Key (Navigációs billentyű)
1. szintű menü
2. szintű menü
Fel/Le/Bal/
Jobb
OFF (Ki)
Leírás
- ■ AFelgombalapértelmezettbeállításaa
Játékmód.
Brightness(Fényer0)
- ■ ALegombalapértelmezettbeállításaa
GameMode(Játékmód)
képerny0segítség.
- ■ ABalgombalapértelmezettbeállításaaz
ScreenAssistance
ébreszt0óra.
(Képerny0segítség)
- ■ AJobbgombalapértelmezettbeállításaa
AlarmClock(Ébreszt0óra)
bemenetiforrás.
InputSource(Bemenetiforrás) - ■ AzösszesnavigációsbillentyPazOSDmenübenmódosítható.
PIP/PBPMode(PIP/PBPmód)
RefreshRate(Frissítésisebesség)
InformationonScreen
(Képerny0nláthatóinformáció)
AudioVolume(Hanger0)
hh Setting (Beállítás)
1. szintű menü
2. szintű menü
Leírás
Nyelv
m—mc úU3
- ■ Agyárialapbeállításazangolnyelv.
- ■ Afelhasználókaközéps0gombmegnyomásával
tudjákjóváhagyniésalkalmaznianyelvibeállítást.
- ■ Anyelvegyfüggetlenbeállítás.Afelhasználók
sajátnyelvibeállításafelülírjaagyári
alapbeállítást.HaafelhasználókaAlaphelyzet
funkcióhozaIgenértéketválasztjákki,akkora
nyelvnemmódosul.
English
2-10
Français
Deutsch
Italiano
Español
¿."íi
UtV»zJ
Twuunlm
Português
k,! úU3
%w%k%v
BahasaIndonesia
8‘
Türkçe
(Hamarosan
továbbinyelvekis
elérhet0klesznek)
Transparency
0~5
(Átlátszatlanság)
Afelhasználókbármelyikmódbanmódosíthatjákaz
átlátszatlanságot.
OSDTimeOut
5~30s
(OSD-id0túllépés)
Afelhasználókbármelyikmódbanmódosíthatjákaz
OSD-id0túllépést.
AudioVolume
(Hanger0)
Afelhasználókbármelyikmódbanmódosíthatjákaz
Hanger0értékét.
0~10
OSD beálítás
1. szintű menü
2. szintű menü
Leírás
AudioSource
(Audioforrás)
Analóg
AzaudioforrásalapértelmezettbeállításaaDigitális
Afelhasználókbármelyikmódbanmódosíthatjákaz
audioforrást.
Digitális
RGBLED
(KI)
(BE)
QuickCharger
(Gyorstöltés)
(KI)
Informationon
Screen
(Képerny0n
(KI)
(BE)
láthatóinformáció)
Reset
(
Alaphelyzet)
(BE)
YES(IGEN)
NO (NEM)
Afelhasználókbe-éskikapcsolhatjákazRGBLEDet.
AzalapértelmezettértékazBE.
Afelhasználóengedélyezhetivagyletilthatjaa
gyorstöltésfunkciót.
AzalapértelmezettértékazKI.
Afelhasználóengedélyezhetivagyletilthatjaa
Képerny0nláthatóinformációt.Azalapértelmezett
értékazKI.
Afelhasználókbármelyikmódbanalaphelyzetbe
állíthatjákésvisszaállíthatjákabeállításokere
OSD-alapértékeit.
2-11
A
Függelék
FONTOS
Azadatokel0zetesértesítésnélkülmegváltozhatnak.
Műszaki adatok
Típus
Optix MPG341CQRV
Méret
86,3cm
Görbület
1800R
Panel típusa
Felbontás
VA
340x140(UWQHD)
Képarány
21:9
Fényerő (nit)
400
Kontrasztarány
Frissítési sebesség
30:1
DP120Hz/HDMI10Hz
Válaszidő
4ms
MPRT
1ms
Bemeneti csatoló
- ■ HDMIx2
- ■ DP x1
- ■ USB-Cx1DP
( Altmódhoz)
I/O
- ■ USB3.2Gen1TypeAx2
- ■ USB.2Gen1
3
TypeAGyorstöltésselx1
- ■ USB.2Gen1
3
TypeBx1(PCésMonitor
összekötéséhez)
- ■ Fejhallgató-kimenetx1
- ■ Mikrofonbemenetx1
- ■ Kombináltaudioaljzatx1(aszámítógép
mikrofonbemeneteésfejhallgató-kimenete,illetvea
monitorközött)
A-2
Megtekintési szögek
178°(V),178°(F)
sRGB / DCI-P3 *
Felületkezelés
105% / 84%
Csillogásmentes
Kijelzőszínek
Webkamera
Tápfeszültség típusa
1,07B
HD1280x720
Bels0áramforrás
Rendszer névleges teljesítmény
adatai
10-24Vac,50-6Hz,2A
Áramfogyasztás
Bekapcsoltállapot:<150W
Készenlét:<0,5W
Kikapcsoltállapot:<0,5W
Beállítás (megdöntés)
-5°~15°
Beállítás (Elforgatás)
-30°~30°
Beállítás (magasság)
0~10mm
Fügelék
Típus
Optix MPG341CQRV
Kensington zár
Igen
VESA-konzol
- ■ Lemeztípusa:10x10mm
- ■ Csavartípusa:M4x10mm
-§ ▶ Menetátmér0je:4mm
-§ ▶ Menetmagassága:0,7mm
-§ ▶ Menethosszúsága:10mm
Méretek (széles x mély x magas)
Tömeg
Környezet
810,6x269,4x564,9mm
9,7kg(Nettó),135kg(Bruttó)
Működési
H0mérséklet:0*/)ƒ40*/
Páratartalom:20%)ƒ90%,nemlecsapódó
Tengerszintfelettimagasság:0~50m
Háttértár
H0mérséklet:-20*/)ƒ60*/
Páratartalom:10%)ƒ90%,nemlecsapódó
*CIE1976vizsgálatiszabványokalapján.
*sRGB:Területszázalékosaránya/DCI-P3:Átfedés
A-3
Előre beállított kijelzőmódok
Felbontás
Optix MPG341CQRV
HDMI
DP
640 x 480@60Hz
V
V
640 x 480@67Hz
V
V
640 x 480@72Hz
V
V
640 x 480@75Hz
V
V
720 × 40@70Hz
V
V
800 x 60@56Hz
V
V
800 x 60@60Hz
V
V
800 x 60@72Hz
V
V
800 x 60@75Hz
V
V
1024 x 768@60Hz
V
V
1024 x 768@70Hz
V
V
1024 x 768@75Hz
V
V
1280 x 720@60Hz
V
V
1280 x 960@60Hz
V
V
1280 x 1024@60Hz
V
V
1280 x 1024@75Hz
V
V
1152 x 864@75Hz
V
V
1440 x 90@60Hz
V
V
1680
x 105@60Hz
V
V
1920 x 108@60Hz
V
V
A-4
2560
x 108@14Hz
2560
x 140@60Hz
2560
V
V
x 140@120Hz
V
3440 x 140@60Hz
V
V
3440 x 140@85Hz
V
V
3440 x 140@10Hz
V
3440 x 140@120Hz
Videó időzítés
Felbontás
V
Optix MPG341CQRV
HDMI
DP
480p
V
V
576p
V
V
720p
V
V
1080p
V
V
Fügelék
Hibaelhárítás
A bekapcsolt állapotot jelző LED nem világít.
- ■ Nyomjamegismétamonitorbekapcsológombját.
- ■ Ellen0rizze,hogyamonitortápkábelemegfelel0envancsatlakoztatva.
Nincs kép.
- ■ Ellen0rizze,hogyaszámítógépgra3kuskártyájamegfelel0envan
telepítve.
- ■ Ellen0rizze,hogyaszámítógépésamonitorcsatlakoztatvavana
konnektorbaésbevankapcsolva.
- ■ Ellen0rizze,hogyamonitorjelkábelemegfelel0envancsatlakoztatva.
- ■ Elképzelhet0,hogyaszámítógépkészenlétiállapotbanvan.Nyomjonmeg
egytetsz0legesgombotamonitoraktiválásához.
A képernyőkép nincs megfelelően méretezve vagy nincs középre
állítva.
Tekintsemegazel0rebeállítottkijelz0módokat,ésadjonmegaszámítógépenegy
olyanbeállítást,amelymegfelel0amonitorontörtén0megjelenítéshez.
Nincs Plug & Play.
A-5
- ■ Ellen0rizze,hogyamonitortápkábelemegfelel0envancsatlakoztatva.
- ■ Ellen0rizze,hogyamonitorjelkábelemegfelel0envancsatlakoztatva.
- ■ Ellen0rizze,hogyaszámítógépésagra3kuskártyakompatibilisaPlug&
Playfunkcióval.
Az ikonok, a betűtípus vagy a képernyő elmosódott, vagy
színproblémák láthatók rajta.
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
Lehet0legnehasználjonvideo-hosszabbítókábelt.
Állítsabeafényer0tésakontrasztot.
ÁllítsabeazRGB-színt,vagymódosítsaaszính0mérsékletet.
Ellen0rizze,hogyamonitorjelkábelemegfelel0envancsatlakoztatva.
Ellen0rizze,hogyajelkábelcsatlakozójánnincsenek-emeghajlított
érintkez0k.
A monitor villogni kezd, vagy hullámok láthatók rajta.
- ■ Módosítsaaképfrissítésisebességetamonitorképességeinek
megfelel0en.
- ■ Frissítseagra3kuskártyailleszt0programját.
- ■ Tartsatávolamonitortazoktólazelektromoskészülékekt0l,amelyek
elektromágnesesinterferenciát(EMI)okozhatnak.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement