MSI Optix MPG341CQRV monitor صارف دستی

MSI Optix MPG341CQRV monitor صارف دستی | Manualzz

Optix

یرس

LCD

رگشیامن

Optix MPG341CQRV (3DA3)

بلاطم تسرهف

iii �������������������������������������������������������������������������������������

R › R º • › S < / Œ ¸ `

iii ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

iii ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

S S • <

iv ������������������������������������������������������������������������������������������������������

S ª R º ª › ‡ '

vi ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ CE

`

– / › ` › Œ

vi �����������������������������������������������������������������������������������������������������������FCC-B

S ' ›

vii ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������WEEE

Œ

vii �����������������������������������������������������������������������������������������������������

S ª • ' ª ¸ `

1-1 ����������������������������������������������������������������������������������������

راک هب عورش

1-2 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Œ ‡ £ ª

1-3 �������������������������������������������������������������������������������������������������������

› 4 • ª Œ < »

1-4 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

› 4 • ª Æ ¯

1-5 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

› 4 • ª S / R ª

1-8 ������������������������������������������������������������������������������������������

Œ › Œ › 4 • ª ' › / »

2-1 ��������������������������������������������������������������������������

هحفص یور شیامن میظنت

2-2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ª < ' /

2-5 �����������������������������������������������������������������������������

" ª < ' /" › ` fl

OSD

R fl ' Ø ›

A-1 �����������������������������������������������������������������������������������������������

همیمض

A-2 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

» § • ª

A-4 �������������������������������������������������������������������������������������

Ø ' • Æ ¯ < fl ª R º

A-5 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0 • ª ˚ ›

£

ii

iii

راتفگشیپ

/ › • Ø ' • R › •

( º . ' • ` › ª 0 ª R › R º

MSI

' ' ‡ › ' › — ª ¸ £ . ' › ' ' ¸ ` ' ª / ' Ø › › ' S ª ¿ ¢ › » ª ¿

' ª . ‡ ¯ £ ª £ Œ ª º .

• ‡ 0 ª ª Ø ' • › / « R ª º

یراجت یاه ناشن و تیار یپک هیعلاطا

Micro-Star

S ª / › •

• › 4 ' . ‡

Copyright ©

Micro-Star

S ª

. ‡ ¯ £ ª

MSI

R › S Æ ¸

ƒ ›

2019/08

اقترا

V1�0

ینف ینابیتشپ

Œ æ ` › › / R ª º › Œ F › ' Œ Œ › ª › ` fl S £ Ø › Œ S ‡ ' Æ ' ¸ » £ ª › ' 0 • ª fl › › » › '

› ' › • ¸ ` F ª º . ' › 4 – ª S £ ª Ø ' • › Ø ' › / Œ › ª › £ ª

. ‡ Ø ' • Œ › https://www�msi�com/support/

. ' / Œ ` ª ª / › ` ' › S ª R º ª › ‡ '

Œ › › / R ª º › Œ F › ' › ' Ø 4 ‡ ' R › Ø ' • › ' Ø ' • Ø ' ' R º › ' • º º ` £ Œ ª º Œ '

. ' / › « P fl ª ' › Œ ` › R › /

. ' › ' Œ 4 S R º Œ › ª R › › Ø ' • Œ ¿ › ¸ › › / R ª º ›

ینمیا یاه لمعلاروتسد

– › ‡

. ' › /

~

~

~

. ' › ' Œ 4 › ' ª › P ` › fl › Ø 4 ‡ ' S 4 › P › R fl ‡ fl R › P R ›

. ' º ' › › » ¢ ` ‡ . R › › Ø 4 ‡ ' Æ ¯ fl

› › ' § ª Ø ' ' £ ª › ' › H Œ / ' / » £ ª ` › fl › < Œ Ø 4 ‡ ' » fl <

fl › ª fl Œ » < . ' • Ø ' • Æ ¯

240 100

› › ‡ ª R Œ 4 Œ › P

. ' / » ª fl Œ » R › ' / ‡ fl › < . Œ ' › Ø 4 ‡ ' . ' 0 ' Œ § • '

fl › < Ø ' › / ˚ ` › › Æ ‡ Œ • ª º ' • S ª º › Ø ' ‡ ' S » § • ª ª fl ' ª R › Ø 4 ‡ ' › P

. ' ‡ › › » Œ › › » ª fl ª ' / ª § › R › '

Ø 4 ‡ ' Ø fl ' fl ' • Æ › P fl R › P º Œ › ¯ ª Œ Ø 4 ‡ ' R › › ' ª Œ Œ ¯ £ ª

. ' / R › ' ' § Œ ª ‡ ' • < fl . ' › P S ª › › Ø ' ‡ ' › ª

' › P S ‡ Œ › '

60

R ª ' ‡ › ' › § › ` › • fl Œ / S 0 ª › ' Ø 4 ‡ ' ' ' › › fl

. ' • ' › ‡ Ø 4 ‡ ' Œ ‡ 0 ª ª › fl ' / R › ' ' § ' • ' › P S ‡ Œ › '

. ‡ ' › 4 ‡ ' › P S ‡ Œ › '

40

' ' £ R › / R ª ' › / ' £

Ø ' ‡ Æ › Œ F › < fl ' › / fl ª R › . ' / ' › fl › < fl

R › ' ' § Ø 4 ‡ ' R ' › › ' Œ ª § › fl . ' fl º › < S » S ª • R º

. ' • S ª S 4 › P

æ ª £ › Œ § • ' Ø 4 ‡ ' ' › / fl ª fl <

Ø ' • › » ª fl ' /

› ' Ø 4 ‡ ' ' ' ‡ ‡ › / › fl ' /

-20

: Œ

~

~ iv

› 4 • <

S ª ‡ › º ' ' › › fl . ' • Œ • ' ' R › fl ' › › ¸ ª £ Œ / ' º ' › › S £ ª › ' › › Æ ‡

. ' / R › ' ' § › Æ ‡ R › ›

. ' › ' Ø 4 › ' Ø 4 ‡ ' fl Œ • ª º › ' fl › ‡ S 0 › 0 S ‡ ` — ª R H › R › ' Æ ‡ v

: ' / S ‡ › › › Ø 4 ‡ ' ' º § ª ' § „ » § ª fl › fl ` › • fl Æ ' / › º fl › › » › '

. ' • Ø ' ' ‡ Œ § • ' › Æ ‡

. ' • Ø ' • ' › Ø 4 ‡ ' › ' Œ ª

. ' • Œ › P › › ` › ‰ › ª › ' Ø 4 ‡ '

. ‡ R fl ' Ø › › › / R ª º › Œ F › ' Œ Œ ' / S ª › / S ‡ › ' Ø 4 ‡ '

. ' • Ø ' ' ‡ Ø ' ª fl Œ Ø 4 ‡ '

. ' • Ø ' º • ª Ø 4 ‡ ' R › › S ‡ 0 • Æ ¸

R › / › ª ¸ < › ' ' Ø ' • S £ › ` ` fl Œ ' ' ª Ø ' ‡ ' R › » £ ª

' § . ‡ ª ß » £ ª ˚ '

S 0 ' fl › ' Ø ' / ˚ fl . ' / ' '

fl ‡ » £ ª

› / Œ Ø ' ª £ Ø ' ‡ ' ª › ' R H › › » ª º /

ª fl ‡

‡ ª

fl ` £ ª R › › ¿ ª ' ª fl ' ' £ ª Ø ' ‡

fl S

‡ fl R fl ‡ Ø '

` ˚ ª › » ª º /

‡ R º S ‡ › fl › Œ

» £ ª › P – < ‡

› ` fl » £ ª › ª ¸

‡ › ` fl ' ª ' fl ' º /

fl R › ˚ ª S £ ª fl ª fl / › ª '

MSI

‡ fl fl ' › ª › ' › • ¸ ` ‡ / R ›

' › / Ø ' < fl › P – < ¢ £ » § ' › ' Ø › › ' ¸ ` ‡ / R › ' S ª › › /

. ' › 4 – ª ª fl gpcontdev@msi�com

› ` fl

fl

» » §

~

<

~

~

~

~

~

S ` £ ª ‡ fl ‡ ‡

~

. ' • Œ § ' › ' ' §

P ' / Ø ' ‡

. ' › 4 – ª

~

~

. ' / ' < ' §

~

MSI

ß » £ ª `

~

~

~

~

~

~

Œ ' › 4 • ª fl Ø ' ‡ ' ª ‡

. ' ‡ › S ª ‡ Æ • F Œ

. ' / £ › ‡ Œ '

10

› 4 • ª fl Ø ' ‡ Œ '

2

R ß / ' / R › . ' / Ø ' ‡ › 4 • ª fl ' ‡

. ' • ' ' £ ª fl › › ' ¸ ‡ . fl › ª /

: º Œ »

30

› º fl – <

2

› fl / ' /

� 1

� 2

CE

قابطنا

R º › • / › ' Œ / › ª Œ ª fl › ' " › • ª › ‡ '" › ' › ' ª ª fl Ø 4 ‡ '

< H ª › ‡ '

RoHS (2011/65/EU)

ª › ‡ '

ErP (2009/125/EC)

fl " 2 º ª º R º ' › ' ‡ ª fl fl – < Ø 4 ‡ '

(2014/30/EU)

S ‡ ` — ª › 0 R › P fl ‡ Ø fl £ › ' ¿ ¸

. ‡ Ø ' • Ø ' ' „ § • › P fl ‡ " < › Œ ' £ S ª ‡ › › H ª › ‡ '" ` Ø ' • › • ª " ¸ ` R ›

ª › ‡ '

(2014/35/EU)

. ‡ › P fl ‡ ‡ Ø ' • Ø › • Œ

سناکرف طبار هینایب

FCC-B

ییویدار

fl

15

§ F ª º

B

– / ' Ø 4 ‡ ' R º ' ' £ ª Œ › P › › ª fl ' › ª Ø 4 ‡ '

› ' » Æ 4 º › ¿ ª R º § ' › › › ' ¯ £ ª ' › Æ º › › ¯ ª Œ º ' ' £ ª . ' › ' ` ª

Ø ' › / Ø ' ‡ fl ' / ' S ' › – / › R H › ' S ª Ø 4 ‡ ' . ‡ Ø ' • S £ › ` S 0 ‡ ª R º 0 ª

› ¿ ª § ' ‡ 0 ª ª º ª › ‡ ' Œ F › ' ` ª fl Ø ' ‡ » Æ ' ¸ › » › ' ' ª › • ª ›

› ' . ' › ' ' „ § » . › ' § ' ' Æ ' ¸ › S ª S ª ¿ ' . ' / ' S ' › ` ›

S ª Ø 4 ‡ ' ' › / • › ª § Œ / S ' › S fl › ' › ' Ø 4 ‡ ' ` ‡ › ¿ ª § ' fl › › »

Œ ‡ › fl › ' Ø ' • ‡ R º › fl R › • ' ' . fl Ø ' ‡ ' S ª › › / ' • Ø P › ª fl '

FCC

: ' / Æ ' § ' ' › / › ` ›

. ' º ' › — › 0 ª Ø ' › P

. ' / › • › Ø ' › P Ø 4 ‡ ' Œ »

. ' / » Ø ' › P › ' ª fl › < fl ª › ' ª fl › < . Œ › Ø 4 ‡ '

. ' › 4 – ª fl / ' › Œ ª fl › ' Œ › „ » § ª . Ø ' • › S ª º › › ' R ›

1

Π0

fl Ø ' ‡ £ ‡ 0 ª ª ' • ' R › P fl ‡ Œ ª fl › ' ‡ ª ' › ` ‡ ¢ ¿ › ` Œ / S £ » › —

. ' / ‡ › › / fl › Œ ‡

2

Π0

fl Œ / ' • R Œ 4 ' R › P › › › ª › Æ ‡ ¯ £ ª R › ' ` › R º / ' › » › '

. ' / ª › • R º ' ' £ ª

: ‡ › fl ` › • ' fl R › < Ø 4 ‡ ' ' › / › / . ' / S ª

. ' • Ø 4 ‡ ' ‡ › ' ' › 0 ª ¸ ‡ ‡ 0 ª ª Œ / S § ' Œ ª fl ' / › ' › S § ' ( º ' Ø 4 ‡ '

FCC

Ø ' › / ' › ¿ ª § ' ' Ø 4 ‡ '

15

§ fl Ø 4 ‡ '

� 1

� 2 vi

vii

راتفگشیپ

Œ S ` ‡ S 0 › 0 S 0 › 0 R º Ø 4 ‡ ' Œ ` › › ' )"

S 0 › 0 " ß » £ ª ‡ Ø ' ª › ' › Œ

2005

S 0 › 0 ß » £ ª P ' / ' § ' › ' R › • R º Œ fl ' ª S ª › " S 0 › 0

. ' ‡ º ' ª › ª ¸ R › ' S ß » £ ª F ' ' › P fl Œ Æ fl ª • < £

) < › ª ª › <

EC 1907/2006

WEEE

هینایب

EU

"( < › Œ ' £ Œ » ª `

13

ƒ › › ' Œ /

2012/19/EU

Ø › ª • (

EU REACH

' ª S ª • ' ª ` ›

: ' º ' S ª Œ › › fl S • › ' › S ª • ' ª ¸ `

ییایمیش داوم تاعلاطا

MSI https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

1

Ø 4 ‡ ' ' › / » ª Æ 4 º . ‡ Ø ' • Œ › › fl § ‡ R fl ' Ø › £ › ª Ø › › ' S ¸ ` § › '

/ ‡ Œ ‡ › 0 ' fl ' / Ø ' ‡ S F ª Œ ª ‡ . fl Ø ' › / ' º Ø 4 ‡ ' R › ' 4 › ' º

. ' • ª ‡ 0 ª ª ª • › 4 • ª R › º ¯ 0 • . ' Ø ' • Œ › ˚ › ª ¸ Œ ` › »

راک هب عورش

. ' › « 4 › 4 • ª R › R

. ' • R › P

Ø ' › Œ ‡ ( º

مهم

. ' › 4 – ª ' § S £ ª Ø ' /

) › 4 • ª R ›

USB

R º Ø P › ' ' › / R › (

) › 4 • ª R › R ' » R 0 ' › / R › (

˚ fl ' › § £ ª ' ' • ' ª ' • Ø ' ' ‡ Æ fl . › º › P *

. ' • ª › • / › º › ' ‡ 0 ª ª Œ ‡ £ ª *

هتسب تایوتحم

Π<

� 2

( < Π< /

› Æ ‡

HDMI

/

DisplayPort

/

USB Up-ream /

� 3

R › ' » ( <

4 � 4

Ø ' ‡ ( <

4 � 5

VESA

/ ›

� 6

7

8

9

10

Y

R ' » /

˚ › ‡ › • R ª º ›

- › £ ª › ‡ › ' Œ <

ª ¿ › /

– ª S

› 4 • ª

1

11

12

13

14

15

1-2

1-3

راک هب عورش

. ' / Æ 0 £ ª Œ < R º ( < fl Ø ' ‡ › Œ < . ' / fl › ª º › 4 • ª › Œ < R º

. ' › 4 › › ' § £ ª › '

VESA

/ › ' / fl › › . ' / fl › › Œ < Œ fl

. ' / Æ 0 £ ª / ( < ‡ › Œ < ' / » Œ < Œ › /

. ' • Ø ' • › § ª < ' › « 4 Ø ' • ¯ £ ª Æ › S £ ` ‡ R › › › › 4 • ª

» ‡ ª / › ' R › . ' / Ø ' ‡ Œ < » R › fl º ¥ › ‡ fl ' S ª › ' R › » R ›

رگشیامن هیاپ بصن

� 1

� 2

� 3

مهم

. ' / Œ › ª Ø ' • › Œ › ' R ›

1

2

3

. ' • Œ • ' › Ø ' º • ª £ › £ › Ø ' • Æ ª ¯ ‡ Ø ' • S £ › ` R › ` › 4 • ª

. ' 0 – ª › ª Œ £ » › 4 • ª Æ ¯ Æ 4 º › '

رگشیامن میظنت

مهم

-5

O

15

O

100mm

1-4

O

-30~30

O

راک هب عورش

1 2 3 4 5 6 7

رگشیامن یلک یامن

1-5

12 13

14

16

15

8

9

10

11

قرب شیف

1

HDMI

هاگرد

DisplayPort

2

3

PD

› < ª

3 5

› / ' £ S › § < S ' 4 ‡ ª fl ª º › » Œ ' S ª › <

› 4 • ª Œ

› 4 • ª Œ

› < ª / Œ

› < ª / Œ

. ' / S ª S • <

USB-C

تروپ

. ' • S ª S • < Ø ' ' ' › 0 ª ¸ fl . ' / ‡ › ›

USB3.2 Gen1 Type B Upstream تروپ

USB Up-ream / R ›

Œ ' › ' › Œ ‡ fl ›

' › / » ª fl – < . ' / » › 4 • ª Œ ›

USB Up-ream /

R ›

A USB

Down-ream R º Ø P › ' /

. ' • S ª Ø ' ‡ Ø ' ª › 4 • ª

مهم

USB3�2 Gen1 Type A

تروپ

4

5

6

Œ ' › ' › Œ ‡ fl ›

' › / » ª fl – < . ' / » › 4 • ª › < ª /

Ø ' ‡ Ø ' ª › 4 • ª R › S » R 0 /

یبیکرت یتوص کج

�Y

S » / R ›

مهم

Y

S » S » /

. ' • S ª

7

USB3�2 Gen1 Type A

تروپ

USB3�2 Gen1 Type A

تروپ

18

› / ' £ ˚ › ‡ › H › • ' › 0 ª ¸ fl

USB

› <

نفورکیم شیف

8

9

10

نوفده شیف

11

شیامیپ دیلک

12

Kensington

لفق

13

شوماخ/نشور همکد

14

1-6

1-7

راک هب عورش

. R fl

OSD

' › / R ›

ورکام یاه دیلک

مک بو

15

16

هنایار هب رگشیامن ندرک لصو

. ' / ª § › Œ ›

. ' / » Œ › Œ › 4 • ª fl ›

HDMI/DisplayPort

(A

0 •( . ' / » › 4 • ª › Œ › › ` ›

(B

0 •( . ' / » › fl › < Œ › › Æ ‡

(C

0 •( . ' / • › › › 4 • ª

. ' º ' „ § • › 4 ‡ ˚ ª › / ' § › » Œ › 4 • ª ' / • › › › < ª /

/

� 1

� 2

� 3

� 4

� 5

� 6

A

B

C

2

هحفص یور شیامن میظنت

. ‡ Ø ' • Œ ›

OSD

R fl ' Ø › Ø › › ' R › › ¿ S ¸ ` § › '

مهم

. ' / › — ` ' ‡ 0 ª ª ¸ ` Œ /

ª " ª ª < Œ Œ / ‡ S - ' F › / Œ ª / ' . ˚ › ' ' / . ‡ " ª < ' /" R › ' › 4 • ª

شیامیپ دیلک

. ' / S ª . ª / " Œ £ » R ›

شیامیپ دیلک

هیلوا یاهدرکراک

)دشاب نشور

OSD

ونم رگا(

S ¸ › R º ª Œ ' ›

Æ ¯ § '

. ‡ › fl ¡ › • Œ " ª < ' /" ‰ ›

تقوم دیلک

)دشاب شوماخ

OSD

ونم رگا(

OSD

S » ª

< ª ¯

شیامیپ دیلک

S ª Œ ª / '

2-2

هحفص یور شیامن میظنت

2-3

هیلوا یاهدرکراک

)دشاب نشور

OSD

ونم رگا(

' › 0 ª ¸ R º Æ º ª §

› ' ß Œ › Æ ¯ 0 ª ' › / Æ º ›

' › 0 ª ¸ › ' ª

تقوم دیلک

› § § ' R ›

" ß " R º

› " S ª Œ ª / '" ' •

. ' º ' › • › " <"

)دشاب شوماخ

OSD

ونم رگا(

Game Mode

) R fl £(

. ' º ' › •

Œ ª / ' Æ ¯ R ›

ª - < — R ›

Ø ª ¸ ' › §

› " F" Œ ª / ' £

. ' º ' › •

' › 0 ª ¸ R º

< Œ › Æ ¯ 0 ª ' › / Æ º ›

Æ º ª §

' › 0 ª ¸ › ' ª › '

› § § ' R ›

› " S ª Œ ª / '" ' •

" ß " R º

. ' º ' › • › " <"

. ' º ' › •

Œ ª / ' Æ ¯ R ›

" F" Œ ª / ' › § R ›

. ' º ' › • ›

Screen Assi-ance

) Œ £ » › ‡ '(

شیامیپ دیلک

<

ß

' › 0 ª ¸ R º Æ º ª §

R › ª fl › §

' › 0 ª ¸ R º Æ º ª §

S ¸ › R º ª Œ ' ›

› § § ' R ›

› " S ª Œ ª / '" ' •

. ' º ' › •

R º Œ ª / ' § R ›

› • › " <" " ß "

. ' º '

" F" Œ ª / ' › § R ›

. ' º ' › • ›

› § § ' R ›

› " S ª Œ ª / '" ' •

. ' º ' › •

R º Œ ª / ' § R ›

› • › " <" " ß "

. ' º '

" F" Œ ª / ' › § R ›

. ' º ' › • ›

Alarm Clock

) › ' 2 fl ¸ ‡(

Input Source

) R ' › ˚ ª(

F

‡ ›

R º Œ fl P › 4 ' . ' / Ø ' ‡ "

OSD

ª" fl " ª R º ' /" " ª < ' /" ' › / S • › ‡ R › '

تایلمع

. ' º ' › • › " S ª Œ ª / '" ' • › § › ' ª ' › / Ø › § « R ›

. ' º ' › • › " <" " ß " R º

. ' º ' › • › " F" Œ ª / ' › § ª - < — R ›

Œ ª / ' Æ ¯ R ›

S ª › › /

. ‡ › fl ¡ › • Œ " ª ' /"

"تقوم دیلک" و "شیامیپ دیلک" یاه هنیزگ

Brightness

) S • ›(

. ' º ' › • › " S ª Œ ª / '" ' • › § § ' R ›

. ' º ' › • › " <" " ß " R º

. ' º ' › • › " F" Œ ª / ' › § ª - < — R ›

Œ ª / ' Æ ¯ R ›

PIP/PBP

. ' º ' › • › " S ª Œ ª / '" ' • › § § ' R ›

ª § R › › " F" Œ ª / ' ' › / • › R › › " ‡ ›" Œ ª / '

. ' º ' › • ' › 0 ª ¸ ' › /

Refresh Rate

Ø fl ¸ › ‡(

) R fl ‡

2-4

. ' º ' › • › " S ª Œ ª / '" ' • › § › ' ª ' › / Ø › § « R ›

. ' º ' › • › " <" " ß " R º

. ' º ' › • › " F" Œ ª / ' › § ª - < — R ›

Œ ª / ' Æ ¯ R ›

Audio Volume

) ' » R ' (

هحفص یور شیامن میظنت

"شیامیپ دیلک" قیرط زا

OSD

یزادنا هار

Æ ¯ R › . ' º ' › • › " ª < ' /" " S ª" Œ ª / ' )

. ' / Ø ' ‡ " ‡ ›" " F" " <" " ß " R º Œ ª / ' fl R ' › £ › ‡ ª Ø § ' ' › 0 ª ¸ R º ª

OSD

( " Œ £ » R › ª " S » ª ' › / › º ¯ R ›

2-5

حرش

. ' / Æ ¯ › º

. ' / Æ ¯ › º

Æ Œ ª º ' S ª › › /

Æ Œ ª º ' S ª › › /

. ' / Æ ¯ › º

. ' / Æ ¯ › º

. ' / Æ ¯ › º Æ Œ ª º ' S ª › › /

. ' / Ø ' ‡ " <" " ß " Œ ª / ' fl £ R º

. ' º ' › • › " S ª" Œ ª / ' £ ª ¸ ' R ›

R › ' / S ª R fl ‡ Œ › Œ ª fl S • › ' › 0 ª ¸

Æ Œ ª º ' S ª › › /

Æ Œ ª º ' S ª › › /

. ' • S ª ' • <

FPS

R º R fl

)یزاب(

GAMING

g

Ø ª - < § R ›

2/3 حطس ونم

) › › /(

User

FPS

) Œ ‡ ª(

Racing

RTS

RPG

) ª §(

) S `(

Normal

) R (

Strong

OFF

) › R ( Stronge-

1

حطس ونم

Game Mode

) R fl £(

Night Vision

) • › ' ' '(

. ' / Æ ¯ S £ › º › ' › " / ª fl" '

/ ª fl ' • " / › £ R › ' ¿" Œ / S ª 4 º

R › / ª fl / › £ R › ' ¿ ' • › ˇ fl '

. ' • S ª 2 › R › ‡ / §

S ª › › /

. ‡ Ø ' • Æ ¯ " ˚ › ‡"

) S `(

Normal

) ˚ › ‡( Fa-

) › ˚ › ‡( Fa-e-

Response Time

) / ª fl(

حرش

› S • ›

HDCR

' • " / › £ R › ' ¿" › P

. ' • S ª R › ‡ / § Œ fl P ' › /

/ ª fl ' • " / › £ R › ' ¿" Œ / S ª 4 º

. ' • S ª 2 › R › ‡ / §

R › ' ¿ ' • Ø ' • Æ ¯ • › R ›

FreeSync

S

. ‡ Ø ' • Æ ¯ ª § R › / › £

' • Ø ' • Æ ¯ • › R › / › £ R › ' ¿ S

. ‡ › ˇ

PIP/PBP

" • ›" R › " / › £ R › ' ¿" ' • §

. ' • ' º § Æ ¯ " › / ' §" R › Œ £ » Ø fl ' ' • S ª Æ ¯

. ‡ " • ›" " › » › § " ‰ ›

. ' • › ª / 4 ‡ › ' ª fl ' • S ª ¸ " › » › § "

1:1

< › ' ª

S ª

› P

Æ ¯ S £ › º › ' › " R fl ‡

› 0 ª . ‡ " R fl ‡

0 ª" ª ¸ ' R › . ' › / Æ ¯ "

Ø fl ¸ › ‡" ‰ ›

. ' º ' › • › " S ª" Œ ª / ' " R fl ‡

Ø ' • Æ ¯ < fl " Œ £ » R fl ‡

Ø fl ¸ › ‡" ' S ª › › /

< 0 ª " ß F"

OSD

ª" fl

Ø fl ¸ › ‡

Ø fl ¸ › ‡" › 4 • ª

. ' / S ª › / " ª ¸ Æ ‡ ‡"

. ' /

S ª

Æ ¯ S £ › º › ' › " › '

' › / R › › " S ª" Œ ª / ' ª fl Æ ¯ fl – <

› › / . ‡ " › '

. ' / Æ ¯ S £ › º › ' › " Œ £ » › ‡ '" '

2 fl ¸ ‡" '

2 fl ¸ ‡" ‰ ›

. ' / § › Ø § ' 0 ª '

. ‡ " ( º" › ' ª " Œ £ » › ‡ '" ‰ ›

. ' º ' › • ‡

< 0 ª " ß F"

S ª › › /

. ' /

ª fl

S ª

S ª › › /

<

2/3 حطس ونم

) ª §(

) • ›(

1

حطس ونم

Anti Motion Blur

) / › £ R › ' ¿(

) ª §(

) • ›(

ß F

ß ‡ ›

< F

< ‡ ›

R fl ‡ S » § •

' › /

Location

) 0 ª(

) ª §(

) • ›(

OFF

Location

) 0 ª(

ON

ß F

ß ‡ ›

< F

< ‡ ›

R fl ‡ S » § •

' › /

99:59~00:01

) ª §(

OFF

15:00

30:00

45:00

60:00

None

) Æ ' 0 F º(

) 0 (

Icon

Position

) ª(

Reset

) S • fl (

Zero Latency

Refresh Rate

) R fl ‡ Ø fl ¸ › ‡(

Alarm Clock

) › ' 2 fl ¸ ‡(

) › » › § (

Screen

Assi-ance

) Œ £ » › ‡ '(

2-6

هحفص یور شیامن میظنت

2-7

حرش

. ' / S ª R › P Œ £ » S 4 ‡ ‡ P fl

S ª › ˇ / › £ R › ' ¿ ' •

. ' • S ª › ˇ

PIP/PBP

' •

Æ ¯ " › / ' §" R › Œ £ » Ø fl ' ' • Ø ' • §

FreeSync

‡ " • ›" › ' ª

R ' › ˚ ª ¡ ¿ › º S £ › º › '

HDMI DisplayPort

‰ › <

S ª ›

. ' › / ª §/ • › Œ £ » R fl ‡ Ø fl ¸ › ‡

FreeSync

FreeSync

› P

1:1

. ' • S ª

. ' •

› P

› P

R fl ‡ ¥ › ' • S ª Æ ¯ R ›

FreeSync

S

S ‡ › ' Œ › » ' • Æ ¯ fl › º

48

fl › • R › '

. ' • § <

2/3 حطس ونم

) ª §(

) • ›(

1

حطس ونم

FreeSync

. ' / Æ ¯ › º Æ Œ ª º ' S ª › › / . ‰ ›

. ' / Æ ¯ › º Æ Œ ª º ' S ª › › /

< £

. ' / Æ ¯ › º

. ' / Æ ¯ › º

. ' / Æ ¯ › º

Æ Œ ª º ' S ª › › /

Æ Œ ª º ' S ª › › /

Æ Œ ª º ' S ª › › /

حرش

. ' / Ø ' ‡ " <" " ß " Œ ª / ' fl £ R º Ø ª - < § R ›

. ' º ' › • › " S ª" Œ ª / ' £ ª ¸ ' R ›

¯ £ ª" ' / S ª ¯ £ ª S › › › › ' ª • Æ • F fl " Æ • F ¯ £ ª"

R › › › Œ £ » 2 › R ª ' ' › » › ' " Æ • F

. ' / Æ ¯ S £ › º › ' › " Æ • F ¯ £ ª" '

¯ £ ª" Œ / ‡ Æ fl ß ' • Æ ¯ " Ø ' §" R › › "

. ' / S ª Æ ¯ › ' › fl

S ª › › /

Pro

£" › P

. ' / › " Æ • F

' S ª › › / . ' / Æ ¯ S £ › º › ' ›

HDCR

. ' • § S ª ' › » ‡ › / fl › › » /

" S • ›" Œ fl P ' • Æ ¯ " • ›" R › ›

. ' › / ª fl ª º S ª › " / › £ R › ' ¿"

S ª › S • ›

HDCR

' • " / › £ R › ' ¿" › P

. ' • S ª R › ‡ / § Œ fl P ' › /

R › ‡ / § / ª fl ' • " / › £ R › ' ¿" Œ / S ª 4 º

HDCR

HDCR

› P

. ' • S ª R › ‡ / §

. ' • S ª 2 ›

HDCR

/ › £ R › ' ¿ ' • Ø ' • Æ ¯ • › R ›

FreeSync

S

. ‡ Ø ' • Æ ¯ ª § R ›

PIP/PBP

' • Ø ' • Æ ¯ • › R › / › £ R › ' ¿ S

. ‡ › ˇ

" • ›" R › " / › £ R › ' ¿" Œ / S £ › ' ' • §

. ' • ' º § Æ ¯ " › / ' §" R › Œ £ » Ø fl ' ' • S ª Æ ¯

1:1

› P

)یا هفرح(

Professional

g

2

حطس ونم

) › › /(

User

) Ø ' §(

Reader

) ª ‡(

Cinema

) ¡ › `(

Designer

HDR

) ª §(

1

حطس ونم

Pro Mode

(Pro

£(

) • ›(

Eye Saver

) Æ • F ¯ £ ª(

) ª §(

) • ›(

) ª §(

) • ›(

HDCR

Anti Motion Blur

) / › £ R › ' ¿(

' ' fl R › › › » R º

. ' / Æ ¯ S £ › º › ' › " › » " '

Œ / " › » "

. ' • § S ª

حرش

S ª › › /

2

حطس ونم

) ª §(

OFF

) ` ‡ ª(

) ¿(

Weak

Medium

) R (

Strong

) › R ( Stronge-

1

حطس ونم

Image

Enhancement

) › » (

)ریوصت( Image

g

2/3 حطس ونم

0-100

1

حطس ونم

Brightness

) S • ›(

RTS RPG

" S • ›" Œ fl P ' • "

" › › /" £ › ' › " S • ›" ' S ª › › /

. ' / Æ ¯ " Ø ' §"

HDCR

" " / › £ R › ' ¿" › P

. ' • S ª R › ‡ / §

. ' / Æ ¯ S £ › º › ' › " ‡ › /" ' S ª › › /

حرش

" <" " ß " Œ ª / ' fl £ R º

¡ ¿ › º £ › º › ' › " Œ £ » Ø fl ' " '

' ¿ ' • §

. ' / Æ ¯ S £ › º › ' › " R fl " '

. ' • § S ª ' › › » fl • " ¡ ¿ "

. ‡ " S `" › ' ª " 2 › R ª '" ‰ ›

. ' º ' › • › " S ª" Œ ª / ' £ ª ¸ ' R ›

. ' / Æ ¯ " S • › ‡" £ › ' › " 2 › R ª '" '

Ø ª - < § R ›

Ø fl ' ' •

PBP PIP

– < ‡ ' • §

. ' • S ª Æ ¯ " › / ' §" R › Œ £ »

1:1

– < ‡ ' • / › £ R › ' ¿ › P

. ' • S ª Æ ¯ ª § R ›

FreeSync

' • §

. ' / Æ ¯ Œ £ » R fl ‡

. ‡ " › / ' §" ‰ › < £

. ' • S ª ª § / › £ R ›

S ª › › /

. ' / Ø ' ‡

<

S ª › › /

S ª › › /

Ø fl ¸ › ‡

1:1

› P

1:1

› P

0-100

0-5

Contra-

) ‡ › (

Sharpness

) ¡ ¿ (

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

) ' › ‡(

Cool Color

) S `(

Normal

) Æ › P(

Warm

Cu-omization

) R fl ‡ S • › ‡(

Temperature

) 2 › Œ › '(

) › / ' §(

Auto

3:4

Screen Size

) Œ £ » Ø fl ' (

9:16

9:21

1:1

. ' / Æ ¯ S £ › º › ' › " R ' › ˚ ª" '

)یدورو عبنم(

Input Source

g

S ª › › /

حرش

1

حطس ونم

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

Æ • F ¯ £ ª / › £ R › ' ¿ • › ' ' ' : ' / S ª › ˇ › ' › « P S ª › › fl R º ' › 0 ª ¸ ›

. 2 › Œ › ' ‡ › / S • ›

HDR

4 ‡ › '

HDCR

2-8

2-9

Œ / ' º ' S ª Ø fl › › / Œ ) › » › ' › » (

ª Œ £ » R › › ª fl ª º › › » ˚ ª ' F

' • S ª Ø ' ' ª Œ £ » Æ ª £ › ' Œ ª › . . ' º '

R º Ø › < › » Œ › 4 ' Œ ª › ' F . ª fl ª º

. ' • S ª Ø ' ' ª Œ ª ª ¿

' Œ / ‡ Œ • ª S ) › » › / › » (

. ' º ' S ª ª Œ £ » R › Æ º › / › ' › R ' › ˚ ª

. ‡ " ª §" ‰ ›

˚ ª Œ / ' º '

< › ' ª R › '

S ª 0 ª › › / Œ " Œ £ » S "

. ' • S ¸ › S » R ' ›

حرش

PIP

PBP

PIP/PBP

§ › " › » S / ' » S " › › / S

. ' • S ª Æ ¯ ' R › ' » ˚ ª ' / S ª

S ' • Œ • ' ' 4 ‡ R ' › . ` › P

. ' • S ª 2 › R › ‡ / § ' » S Œ £ »

. ‡ " R fl £" Œ fl P " ß " Œ ª / ' ‰ ›

. ‡ " Œ £ » › ‡ '" Œ fl P " <" Œ ª / ' ‰ ›

. ‡ " › ' 2 fl ¸ ‡" Œ fl P " F" Œ ª / ' ‰ ›

. ‡ " R ' › ˚ ª" Œ fl P " ‡ ›" Œ ª / ' ‰ ›

. ' › / Æ ¯

OSD

ª › ' S ª › " ª < ' /" R º

2/3 حطس ونم

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

< F

< ‡ ›

) Œ £ » S (

) ' » S (

ß F

1 › fl

ß ‡ ›

. F /

` ‡ ª

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

) Œ £ » S (

) ' » S (

) 0 ª(

) ˚ ª(

Source

PIP Size

(PIP

Ø fl ' (

Location

Display Switch

Audio Switch

) ˚ ª(

Source

(1/2)

Display Switch

Audio Switch

PIP/PBP

g

) ª §(

1

حطس ونم

OFF

PIP

PBP

< › ' ª

< › ' ª

< › ' ª

< › ' ª

Æ Œ ª º

حرش

)شیامیپ دیلک(

Navi Key

g

2

حطس ونم

) ª §(

) S • ›(

Brightness

OFF

) R fl £(

Game Mode

) › ' 2 fl ¸ ‡(

) R ' › ˚ ª(

Screen Assi-ance

) Œ £ » › ‡ '(

Alarm Clock

Input Source

PIP/PBP Mode

(PIP/PBP

£(

Refresh Rate

) R fl ‡ Ø fl ¸ › ‡(

Information on Screen

) Œ £ » R › ¸ ` (

) ' » R ' (

Audio Volume

/ F / < / ß

1

حطس ونم

‡ ›

. ‡ " S ‡ 4 " Œ fl P " fl" ‰ ›

› " S ª" Œ ª / ' ' " fl" Æ ¯ ª ¸ ' R › › › /

› ' ª › › › / ' § fl Æ ¯ . ‡ S ‡ ª Æ ¯ " fl"

› " S • fl " Œ fl P › › / › P . ' › ' Œ § › / ‰ ›

. ' › / ' º § › — " fl" ' / Æ ¯ " Œ " R › ›

. ' / Æ ¯ S £ › º › ' › " •" '

. ' / Æ ¯ S £ › º › ' › "

OSD

. ' / Æ ¯ S £ › º › ' › ' » R ' '

Π" '

' S ª › › / . ‡ " '" Œ fl P " ' » ˚ ª" ‰ ›

. ' / Æ ¯ S £ › º › ' › " ' » ˚ ª"

Æ ¯ " ª §" " • ›" R › › ›

< › ' ª

RGB LED

' S ª › › /

. ' /

. ‡ • › R › ‰ › < £

. ' / › ˇ › ˚ › ‡ › H › • ' S ª › › /

. ‡ ª § R › ‰ › < £

. ' / › ˇ › Œ £ » R › ¸ ` ' S ª › › /

. ‡ ª § R › ‰ › < £

< › ' ª

حرش

. ' º ' › •

<

S ª › › /

S ª › › /

2

حطس ونم

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語 gmkkdbc

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

R ' fl Œ › 4 ' R º fl(

) ' • S ª Ø ' fl

5~0

Œ

30 5

)میظنت(

Setting

g

1

حطس ونم

fl

S ª › › /

) ª §(

) • ›(

100~0

'

1

) •(

Transparency

OSD Time Out

(OSD Time

Π(

Audio Volume

) ' » R ' (

Audio Source

) ' » ˚ ª(

RGB LED

) ª §(

) ª §(

) • ›(

) • ›(

Quick Charger

) ˚ › ‡ › H › •(

Information on Screen

) Œ £ » R › ¸ ` (

Œ › ª ¯ ' / › › " S • fl " S £ › º › ' '

. ' ' › P fl "

OSD

‰ › <" Œ › ' ª

S ª › › / ) Œ (

YES

) › §(

NO

) S • fl (

Reset

2-10

A

. ' / › — ` ' ‡ 0 ª ª ¸ ` Œ /

همیمض

مهم

Optix MPG341CQRV

(

34

1800R

VA

3440 x 1440 (UWQHD)

9:21

400

3000:1

fl › º

HDMI 100

/ fl › º

Œ S ª

Œ ª

˚ › ‡ › H › •

) › 4 • ª Œ › < ª / R › (

) › 4 • ª Œ ' º S › § Œ › › 0 ª R ' › R › (

4

DP 120

1

(DP Alt

£ R › (

HDMI x2

USB-C x1

DP x1

USB 3�2 Gen1 Type A

USB 3�2 Gen1 Type A

USB 3�2 Gen1 Type B

1

' º S › §

› 0 ª R ' ›

× ' » S / › .

1

' ' ¸

' ' ¸

' ' ¸

2

1

1

1

) R ' ª ¸(

178°

) S (

178°

› < ª

2

fl › º

84% / 105%

S P ' • § › ' ' ¿

1�07B

HD 1280x720

S § '

50-60

ª ›

100-240

150

< : ' › / • ›

0�5

< : › / Œ Ø ' ª

0�5

< : ª §

30° ~ -30°

› ª S ª

100 0

Œ

' ' Πfl sRGB / DCI-P3

S £ ` ‡ fl ' › <

Œ £ » R º 2 ›

Æ /

Æ ‡ ‡ R ' Œ ›

› › » ª fl ª

) S /( Æ ¯

) » ( Æ ¯

) › ( Æ ¯

Kensington

تاصخشم

' ª

Ø fl '

› » ‡

) ( S • ›

‡ › / ‡

R fl ‡ Ø fl ¸ › ‡

/ ª fl

<

¡ ¿

£

MPRT

R ' › ` ›

I/O

A-2

A-3

Œ ª ª ¿

› ª S ª

Optix MPG341CQRV

› ª S ª

100 × 100

: Œ £ »

› ª S ª

M4 x 10

: ( <

› ª S ª

4

: Œ ' ' › `

› ª S ª

0�7

: Œ ' ' Æ P

› ª S ª

10

: Π' ' `

564�59 × 269�94 × 810�16 e

■ e e

) /( Æ › P /

13�5

) „ §( Æ › P /

' › P S ‡ Œ › '

4 F '

90% 20%

: ` ›

› ª

5000 0

: ›

40 0

: ª '

' › P S ‡ Œ › '

4 F '

90% 10%

: ` ›

60 -20

: ª '

9�7

' ª

VESA

Π<

) › x

‰ › ¸ x

`( '

S ª ¸

fl

` £ ª

R fl ‡ Ø › § «

S • < ª º :

�CIE1976

‡ R º ' › ' ‡ – ‡ › *

DCI-P3

/ ` £ ª ' » › ' : sRGB

V

V

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

V

V

V

هدش میظنت شیپ زا شیامن یاه تلاح

Optix MPG341CQRV

¡ ¿

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI

V

V

V

V

V

V

V

V

V

640 x

480 @60Hz

640 x

480 @67Hz

640 x

480 @72Hz

640 x

480 @75Hz

720 ×

400 @70Hz

800 x

600 @56Hz

800 x

600 @60Hz

800 x

600 @72Hz

800 x

600 @75Hz

1024 x

768 @60Hz

1024 x

768 @70Hz

1024 x

768 @75Hz

1280 x

720 @60Hz

1280 x

960 @60Hz

1280 x

1024 @60Hz

1280 x

1024 @75Hz

1152 x

864 @75Hz

1440 x

900 @60Hz

1680 x

1050 @60Hz

1920 x

1080 @60Hz

2560 x

1080 @144Hz

2560 x

1440 @60Hz

2560 x

1440 @120Hz

3440 x

1440 @60Hz

3440 x

1440 @85Hz

3440 x

1440 @100Hz

3440 x

1440 @120Hz

Optix MPG341CQRV

' R ' ª fl ¡ ¿

HDMI

V

V

V

V

480p

576p

720p

1080p

A-4

همیمض

A-5

. ' / › ' ' • )

. ' º ' › • Ø › ' › › 4 • ª ª §/ • › Œ ª / '

. ' • ª ` ª › 4 • ª › / » S ‡ › ' fl

لکشم عفر

.تسا شوماخ قرب

LED

. ' º ' › • › R

. ' • ª ` ª Œ › . › P › / » S ‡ › ' fl

. ' ‡ º • › » ª › fl › < Œ › 4 • ª Œ › Œ / ' • ª ` ª

. ' • ª ` ª › 4 • ª 4 ‡ / » S ‡ › ' fl

Œ ª / ' › 4 • ª ' › / R › . ' • › / Œ Ø ' ª £ › ' Œ › ‡ 0 ª ª

.درادن دوجو ریوصت

.تسین تسرد ریوصت تیعقوم ای هزادنا

. ' / Œ › ª " Ø ' • Æ ¯ < fl ª R º £" Œ › 4 • ª ‡ ª › ' ª R › › Œ › Æ ¯ R ›

. ' • ª ` ª › 4 • ª › / » S ‡ › ' fl

. ' • ª ` ª › 4 • ª 4 ‡ / » S ‡ › ' fl

. ' • ª ` ª

Plug & Play

. › P › / Œ › R › P fl ‡ fl

.درادن دوجو

Plug & Play

.تسا گنر لکشم راچد ای رات ،مهبم ریوصت ای تنوف ،اهدامن

. ' 0 Ø ' ‡ › » ` › / fl

. ' / Æ ¯ › ‡ › / S • ›

. ' / Æ ¯ › 2 › R ª '

RGB

2 ›

. ' • ª ` ª › 4 • ª 4 ‡ / » S ‡ › ' fl

. ' / S ‡ › › › 4 ‡ / › 0 / › ' < S P ' ª §

.تسا راد جوم ای دنز یم وسوس رگشیامن ریوصت

EMI

. ' • › P fl ‡ › 4 • ª R º Œ / ' º ' › — R › ` › R fl ‡

( S ‡ ` — ª › 0 § ' ‡ ‡ 0 ª ª Œ / S › R º

Ø fl ¸ › ‡

. ' / fl › Œ › . › P › / › › '

Ø 4 ‡ ' fl › › 4 • ª

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project