MSI Optix MPG341CQRV monitor Användarmanual

MSI Optix MPG341CQRV monitor Användarmanual
Optix-serien
LCD-skärm
Optix MPG341CQRV (3DA3)
INNEHÅLL
Information om upphovsrätt och varumärke������������������������������������������������������������iii
Granskning��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Säkerhetsinstruktioner��������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE-överensstämmelse��������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi���������������������������������������������������������������vi
WEEE-deklaration��������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Information om kemiska substanser����������������������������������������������������������������������vii
Komma igång��������������������������������������������������������� 1-1
Förpackningens innehåll�������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Installera skärmstativet���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Ställa in skärmen�������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4
Skärmöversikt������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-5
Anslut skärmen till datorn������������������������������������������������������������������������������������� 1-8
OSD-inställning������������������������������������������������������ 2-1
Navi Key��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
ii
OSD-inställning via Navi Key������������������������������������������������������������������������������� 2-5
Bilaga��������������������������������������������������������������������� A-1
Specifikationer������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Förinställda visningslägen������������������������������������������������������������������������������������A-4
Felsökning������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-5
Förord
Information om upphovsrätt och varumärke
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Med ensamrätt. MSI-logotypen är ett registrerat
varumärke som ägs av Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alla andra märken och namn som
nämns kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. Ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti för korrekthet eller fullständighet ges. MSI förbehåller sig rätten
att göra ändringar i detta dokument utan föregående information.
Granskning
Granskning
V1.0
Datum
2019/08
Teknisk support
Om det uppstår problem med din produkt och ingen lösning hittas i bruksanvisningen,
kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt, besök
https://www.msi.com/support/ för ytterligare vägledning.
iii
Säkerhetsinstruktioner
◙◙
◙◙
◙◙
Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.
Alla uppmaningar och varningar på enheten eller i bruksanvisningen bör
uppmärksammas.
Vänd dig endast till kvalificerad personal för service.
Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens.
Ha inte enheten i närheten av fukt och höga temperaturer, för att undvika risk för
brand och stötar.
Placera enheten på en stadig yta före installation.
iv
◙◙
◙◙
Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts
in på området 100 V-240 V innan enheten ansluts till eluttaget. Ta inte bort
skyddsjorden på kontakten. Enheten måste anslutas till ett skyddsjordat uttag.
Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om enheten
inte kommer att användas under en längre period för att minska
energiförbrukningen.
Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att enheten
överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
Lämna inte enheten i ett oventilerat utrymme med en lagringstemperatur på över
60OC eller under -20OC, eftersom enheten kan skadas.
OBS:Högsta drifttemperatur är cirka 40OC.
Se till att koppla ur strömkontakten när du ska rengöra enheten. Använd en mjuk
trasa istället för industrikemikalier för att rengöra enheten. Häll aldrig vätska i
öppningarna. Det kan skada enheten eller ge elektriska stötar.
Förord
Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting ovanpå
nätsladden.
Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från enheten.
Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera enheten:
◙◙ Strömsladden eller kontakten är skadad.
◙◙ Vätska har kommit in i enheten.
◙◙ Enheten har utsatts för fukt.
◙◙ Enheten fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt
bruksanvisningen.
◙◙ Enheten har tappats eller skadats.
◙◙ Enheten har tydliga tecken på sprickor.
Grön produktegensksaper
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge
Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen
Lätt att ta isär och återvinna
Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning
Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar
Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy
Miljöpolicy
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och
återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden.
Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för återvinning och
deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden.
Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare
information om återvinning.
Användare kan också nå oss på gpcontdev@msi.com för information rörande
deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter.
★ Varning! Överanvändning av skärmar kommer sannolikt att påverka synen.
★ Rekommendationer:
1. Ta 10 minuters paus för varje 30 minuters skärmtid.
2. Barn under 2 år bör inte ha någon skärmtid. Skärmtiden bör begränsas till mindre
än en timme om dagen för barn över 2 år.

v
CE-överensstämmelse
Denna enhet uppfyller bestämmelserna i rådets direktiv om tillnärmning
av medlemsstaternas lagar angående EMC-direktivet (2014/30/EU),
lågspänningsdirektivet (2014/35/EU), ErP-direktivet (2009/125/EG) och
RoHS-direktivet (2011/65/EU). Denna produkt har testats och anses
upfylla de harmoniserande standarderna för informationsteknikutrustning publicerade
i den europeiska unionens officiella tidning.
FCC-B-uttalande om
radiofrekvensenergi
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital
enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt
skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder
och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt
bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det
finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.
Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket
kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att
försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:
vi
■■ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
■■ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
■■ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
■■ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Notering 1
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för
uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.
Notering 2
Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att
uppfylla strålningsgränsvärdena.
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan
orsaka bristfällig funktion.
Förord
WEEE-deklaration
Under Europeiska Unionens ("EU") direktiv om avfall från elektriska och
elektroniska produkter, direktiv 2012/19/EU, som träder i kraft 13 augusti,
2005, får inte "elektrisk och elektronisk utrustning" längre kasseras som
kommunalt avfall, och tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga
att ta tillbaka sådana produkter vid slutet av deras användbara livslängd.
Information om kemiska substanser
I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation
(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller
MSI information om kemiska substanser på:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Komma igång
Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran. Var försiktig
vid anslutning av kringutrustning och när du håller i enheterna. Använd en
jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet.
VIKTIGT
•
•
Illustrationerna är enbart som referens. Din skärm kan se annorlunda ut.
Använd inte vassa föremål på skärmen.
Förpackningens innehåll
1. Skärm
2. Stativ
3. Stativ med skruv
4. Väggmonteringsskruvar x 4
5. Stativskruvar x 4
6. VESA-skydd
7. Strömsladd
8. HDMI-kabel
9. DisplayPort-kabel
10.USB-uppströmskabel (för att aktivera USB-portarna på skärmen)
11.Y-type-ljudkabel (för att aktivera ljuduttagen på skärmen)
12.Snabbstartguide
13.Garantikort
14.Mussladdhållaren
15.Kameravagga med vridbart vridbart kulhuvud
1-2
* Kontakta platsen där du köpte produkten eller en lokal återförsäljare om något av
föremålen är trasigt eller saknas.
* Paketets innehåll kan variera beroende på land.
Komma igång
Installera skärmstativet
1. Passa ihop låsen på stativet med skärmen. Fäst stativet med stativskruvarna.
2. Justera stativets vinkel. Passa ihop låsen för att sätta på VESA-skyddet.
3. Anslut basen till stativet och dra åt basskruven för att säkra basen.
VIKTIGT
•
•
Placera skärmen på en mjuk skyddad yta för att undvika repor på skärmpanelen.
Hålen för att montera stativet kan även användas för väggmontering. Kontakta
återförsäljaren för en passande väggmonteringssats.
1
1-3
2
3

Ställa in skärmen
Denna skärm är konstruerad för att maximera visningskomforten med
inställningsmöjligheterna.
VIKTIGT
Undvik att trycka på skärmpanelen när du ställer in den.
O
O
-5 15
100mm
1-4
O
O
-30~30

Komma igång
Skärmöversikt
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12 13
14
15
16

1
Strömkontakt
2
HDMI-port
3
DisplayPort
7
1-5
4
USB-C-port
5
USB3.2 Gen1 Type-B-uppströmsport
Denna port kan samtidigt skicka videosignal och effektström upp till PD 5
V/3 A . Den har inte stöd för dataöverföringsfunktion.
För USB-uppströmskabel.

VIKTIGT
Kontrollera förpackningen för USBuppströmskabeln och anslut den
till datorn och skärmen. När denna
kabel är ansluten, är USB Type
A-nedströmsportarna på skärmen redo
för användning.
6
USB3.2 Gen1 Type-A-port
7
Kombinerat ljuduttag
För Y-type Audio-kabel.
Till skärm
Till dator

VIKTIGT
1-6
Kontrollera förpackningen efter Y-typeljudkabel och anslut den till datorn och
skärmen. När denna kabel är ansluten,
är ljuduttagen på skärmen redo att
användas.
8
USB3.2 Gen1 Type-A-port
9
USB3.2 Gen1 Type-A-port
Till skärm
Till dator
Denna USB-port har stöd för snabbladdningsfunktion upp till 18W.
10
Mikrofonuttag
11
Hörlursuttag
12
Navi Key
13
Kensingtonlås
Komma igång
14
Strömknapp
15
Makroknapp
16
Webbkamera
För att aktivera spel-OSD.
1-7
Anslut skärmen till datorn
1. Stäng av din dator.
2. Anslut HDMI/DisplayPort-kabeln från skärmen till din dator.
3. Anslut strömsladden till skärmens strömuttag. (Figur A)
4. Anslut strömkabeln till eluttaget. (Figur B)
5. Starta skärmen. (Figur C)
6. Starta datorn så upptäcker skärmen signalen automatiskt.

A
B
C
2
OSD-inställning
Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar.
VIKTIGT
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Navi Key
Skärmen har en Navi Key (navigeringstangent), en kontroll med flera riktningar som
ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD).
Navi Key
2-2

Följande är standardinställningarna för Navi Key.
Navi Key
Snabbtangent
(När OSD-menyn är AV)
OSD-huvudmeny
Mittknapp
Grundläggande
användning
(När OSD-menyn är PÅ)
■■ Gå in på undermnyer
■■ Bekräfta ett val eller en
inställning
OSD-inställning
Navi Key
Snabbtangent
(När OSD-menyn är AV)
(När OSD-menyn är PÅ)
Game Mode
(Spelläge)
■■ Tryck på mittknappen ■■ Välj funktionsmenyer och
för att bekräfta val
föremål
och avsluta.
■■ Låter dig justera
■■ Tryck på upp- och
funktionsvärden uppåt
nedknapparna för att
justera.
■■ Tryck på vänster
knapp för att avbryta
förhandsgrankningen
och avsluta utan att
verkställa lägeseffekt.
Screen Assistance
(Skärmassistens)
■■ Tryck på mittknappen
för att bekräfta val
och avsluta.
■■ Tryck på upp- och
nedknapparna för att
justera.
■■ Tryck på vänster
knapp för att avsluta.
■■ Välj funktionsmenyer och
föremål
■■ Låter dig justera
funktionsvärden nedåt.
Alarm Clock (Alarm)
■■ Tryck på mittknappen
för att bekräfta val
och avsluta.
■■ Tryck på upp- och
nedknapparna för att
välja.
■■ Tryck på vänster
knapp för att avsluta.
■■ Välj funktionsmenyer och
föremål
■■ Avsluta nuvarande meny
Input Source
(Indatakälla)
■■ Tryck på mittknappen
för att bekräfta val
och avsluta.
■■ Tryck på upp- och
nedknapparna för att
välja.
■■ Tryck på vänster
knapp för att avsluta.
■■ Välj funktionsmenyer och
föremål
■■ Gå in på undermnyer
Up (Upp)
Down (Ned)
Left (Vänster)
Right (Höger)
Grundläggande
användning
2-3
Användare kan gå in i OSD-menyn för att själva anpassa sina Navi Keysnabbtangenter. Fler alternativ för Snabbtangenter följer nedan.
Alternativ för Navi Keysnabbtangenter
Brightness
(Ljusstyrka)
PIP/PBP
2-4
Refresh Rate
(Uppdat.
förhållande)
Audio
volumne
(Ljudvolym)
Åtgärder
■■ Tryck på mittknappen för att spara värde och avsluta.
■■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera.
■■ Tryck på vänster knapp för att avbryta
förhandsgranskningen och avsluta.
■■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta.
■■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera.
■■ Tryck på vänster knapp för att avbryta
förhandsgranskningen och avsluta.
■■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta.
■■ Tryck på höger knapp för att starta och vänster
knapp för att stänga av funktionen.
■■ Tryck på mittknappen för att spara värde och avsluta.
■■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera.
■■ Tryck på vänster knapp för att avbryta
förhandsgranskningen och avsluta.
OSD-inställning
OSD-inställning via Navi Key
Tryck på mittknappen på Navi Key för att starta huvudmenyn för Skärmvisning
(OSD). Använd knapparna upp, ned, vänster, höger för att ställa in de önskade
funktionsmenyerna så att det passar dina personliga prefenser.
hh GAMING
2-5
Menynivå 1
Game Mode
(Spelläge)
Menynivå 2/3
Beskrivning
User (Användare)
■■ Alla föremål kan anpassas av användare.
FPS
■■ Alla föremål kan anpassas av användare.
Racing
■■ Alla föremål kan anpassas av användare.
RTS
■■ Alla föremål kan anpassas av användare.
RPG
■■ Alla föremål kan anpassas av användare.
■■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av
lägeseffekter.
■■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge.
AV
Night Visioin
(Mörkervisning)
Normal
■■ Denna funktion optimerar bakgrundens
ljusstyrka och rekommenderas för FPS-spel.
Strong (Stark)
Strongest (Starkast)
A.I.
Normal
Fast (Snabb)
Response Time
(Svarstid)
Fastest (Snabbast)
■■ Användare kan anpassa Svarstid i alla
lägen.
■■ Svarstid gråtonas när Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) är aktiverad.
■■ Svarstiden måste ställas in på Fast (Snabb)
när Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) är
inaktiverad.
Menynivå 1
Menynivå 2/3
OFF (AV)
ON (PÅ)
Anti Motion
Blur (Antirörelsoskärpa)
OFF (AV)
Zero Latency
(Nollatens)
ON (PÅ)
Location
(Placering)
2-6
Refresh Rate
(Uppdat.
förhållande)
OFF (AV)
ON (PÅ)
Location
(Placering)
Alarm Clock
(Alarm)
■■ Användare kan anpassa
Uppdateringsförhållande i alla lägen.
Överst höger ■■ Standardplacering för
Uppdateringförhållande är längst upp
Nederst
till vänster. Placeringen kan anpassas i
vänster
OSD-menyn. Tryck på mittknappen för
att bekräfta och verkställa placeringen av
Längst ned
Uppdateringsförhållande.
till höger
■■ Denna skärm följer och fungerar
Anpassa
på operativsystemets förinställda
Uppdateringsförhållande för skärmen.
Överst
vänster
■■ Användare kan anpassa Alarm i alla lägen.
■■ När du ställt in tiden, tryck på mittknappen
för att aktivera tidtagaren.
Överst höger
■■ Standardplacering för Alarm är längst upp
Nederst
till vänster. Användare kan själva välja
vänster
placering.
Längst ned
till höger
Anpassa
30:00
45:00
60:00
■■ Zero Latency (Nollatens)-standard är PÅ.
■■ Zero Latency (Nollatens) bidrar till att
reducera signalgenomströmningstiden.
Överst
vänster
OFF (AV)
15:00
Beskrivning
■■ När Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa)
är aktiverat, kan HDCR och Brightness
(Ljusstyrka) inte aktiveras, och kommer att
gråtonas.
■■ Svarstid gråtonas när Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) är aktiverad.
■■ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) måste
ställas på OFF (Av) när FreeSync är ON
(På).
■■ PIP/PBP inaktiveras när Anti Motion Blur
(Anti-rörelsoskärpa) är ON (På).
■■ Screen Size (Skärmstorlek) ställs in på Auto
om man väljer 1:1 och Anti Motion Blur
(Anti-rörelsoskärpa) ställs in på ON (På).
00:01~99:59
OSD-inställning
Menynivå 1
Menynivå 2/3
Beskrivning
None
(Ingen)
■■ Användare kan anpassa Skärmassistens i
alla lägen.
■■ Skärmassistens har inga
standardinställningar.
Icon (Ikon)
Screen
Assistance
Positioin
(Skärmassistens) (Löge)
Reset
(Återställ)
■■ FreeSync förebygger screen tearing.
■■ DisplayPort- eller HDMI-standard är PÅ
och kan anpassas till PÅ/AV i alla lägen,
upplösningar, indatakällor och skärmens
uppdateringshastigheter.
■■ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa)
inaktiveras om FreeSync är aktiverad.
■■ PIP/PBP inaktiveras om FreeSync är
aktiverad.
■■ Screen Size (Skärmstorlek) ställs på Auto
om man väljer 1:1.
■■ När FreeSync är på, ska
uppdateringshastigheten justeras till minst
48 Hz för att undvika onormala bilder.
OFF (AV)
ON (PÅ)
FreeSync
hh Professional (Professionell)
Menynivå 1
Pro Mode
(Proffsläge)
Menynivå 2
Beskrivning
User (Användare)
■■ Standardläge Alla föremål kan anpassas av
användare.
Reader (Läsare)
■■ Alla föremål kan anpassas av användare.
Cinema (Bio)
■■ Alla föremål kan anpassas av användare.
Designer
■■ Alla föremål kan anpassas av användare.
HDR
■■ Alla föremål kan anpassas av användare.
■■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av
lägeseffekter.
■■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge.
OFF (AV)
Eye Saver
ON (PÅ)
■■ Eye Saver skyddar dina ögon mot blått ljus. När
den är aktiverad, anpassar Eye Saver skärmens
färgtemperatur till ett gulare sken.
■■ Användare kan anpassa Eye Saver i alla lägen.
■■ När Proffsläget är inställt på Läsare, måste Eye
Saver aktiveras.
2-7
Menynivå 1
Menynivå 2
OFF (AV)
ON (PÅ)
HDCR
OFF (AV)
ON (PÅ)
Anti Motion
Blur (Antirörelsoskärpa)
OFF (AV)
2-8
Image
Enhancement
(Bildförbättring)
Weak (Svag)
Medium
Beskrivning
■■ Användare kan anpassa HDCR i alla lägen.
■■ HDCR förbättrar bildkvaliteten genom att öka
bildkontrasten.
■■ När HDCR är PÅ, kommer Ljusstyrka att gråtonas.
■■ HDCR och Anti Motion Blur kan inte aktiveras
samtidigt.
■■ När Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) är
aktiverat, kan HDCR och Brightness (Ljusstyrka)
inte aktiveras, och kommer att gråtonas.
■■ Svarstid gråtonas när Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) är aktiverad.
■■ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) måste ställas
på OFF (Av) när FreeSync är ON (På).
■■ PIP/PBP inaktiveras när Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) är ON (På).
■■ Screen Size (Skärmstorlek) ställs in på Auto
om man väljer 1:1 när Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) ställs in på ON (På).
■■ Bildförbättring förbättrar bildens kanter för att
förbättra konturskärpan.
■■ Användare kan anpassa Bildförbättring i alla lägen.
Strong (Stark)
Strongest (Starkast)
hh Image (Bild)
Menynivå 1
Menynivå 2/3
Beskrivning
Brightness
(Ljusstyrka)
0-100
■■ Användare kan anpassa Ljusstyrka i lägena
Användare, RTS, RPG och Läsning.
■■ Ljusstyrkan kommer att gråtonas när Anti
Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) eller HCDR
är aktiverad.
Contrast
(Kontrast)
0-100
■■ Användare kan anpassa Kontrast i alla lägen.
Sharpness
(Skärpa)
0-5
■■ Användare kan anpassa Skärpa i alla lägen.
■■ Skärpan förbättrar tydlighet och bilddetaljer.
Color
Cool (Kall)
Temperature
Normal
(Färgtemperatur)
Warm (Varm)
■■ Standardfärgtemperatur är Normal.
■■ Använd upp- och nedknapparna för att välja
förhandsgranskning av lägeseffekter.
■■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och
Customization R (0-100)
tillämpa ditt typläge.
(Anpassning) G (0-100) ■■ Användare kan anpassa Färgtemperatur i
Anpassningsläget.
B (0-100)
OSD-inställning
Menynivå 1
Menynivå 2/3
Beskrivning
Screen Size
(Skärmstorlek)
Auto
■■ Användare kan anpassa Skärmstorlek
i alla lägen, upplösningar och
uppdateringsförhållanden.
■■ Standard är Auto.
■■ Om man väljer 1:1 så aktiveras PIP eller PBP,
Screen Size (Skärmstolek) har ställts in på
Auto.
■■ Om Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) är
aktiverad och man väljer 1:1, så stängs Anti
Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) AV.
■■ Om man väljer 1:1, så stängs FreeSync AV.
4:3
16:9
21:9
1:1
hh Input Source (Indatakälla)
Menynivå 1
Beskrivning
HDMI1
Användare kan anpassa Indatakälla i alla lägen.
HDMI2
DP
Type-C
* Mottagning av HDR-signal påverkar och gråtonar förljande funktioner: Night Vision
(Mörkervisning), Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa), Eye Saver (Ögonskydd), HDCR, Brightness
(Ljusstyrka), Contrast (Kontrast), Color Temperature (Färgtemperatur).
2-9
hh PIP/PBP
Menynivå 1
Menynivå 2/3
Beskrivning
AV
PIP
Source (Källa)
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C
PIP Size (PIPstorlek)
Small (Liten)
Medium
Large (Stor)
Location
(Placering)
Överst vänster
Överst höger
Nederst
vänster
Längst ned till
höger
Display Switch (Skärmväxling)
Audio Switch (Ljudväxling)
PBP
Källa (1/2)
2-10
HDMI1
■■ PIP (Picture in Picture) låter användare
visa flera videokällor på en och samma
skärm samtidigt. Ett program visas på
fullskärm samtidigt som ett eller flera
program visas i infällda fönster.
■■ PBP (Picture by Picture) är en liknande
funktion som visar två indatakällor
brevid varandra på skärmen.
■■ Standardinställningar för PIP/PBP är
AV.
■■ Skärmväxling låter användare växla
mellan primära och sekundära
indatakällor.
■■ När användaren väljer Audio
Switch (Ljudväxling)/Display Switch
(Skärmväxling), kommer ljudkällan att
ändras till digital.
■■ Om det bara finns en signalingång, så
kommer Display Switch (Skärmväxling)
and Audio Switch (Ljudväxling) att
gråtonas.
HDMI2
DP
Type-C
Display Switch (Skärmväxling)
Audio Switch (Ljudväxling)
hh Navi Key
Menynivå 1
Menynivå 2
Beskrivning
Upp / Ner /
Vänster / Höger
AV
■■ Standardinställning för uppknappen är spelläge.
■■ Standardinställning för nedknappen är
Skärmassistens.
■■ Standardinställning för vänsterknappen är Alarm.
■■ Standardinställning för högerknappen är
Indatakälla.
■■ Alla Navi Key-föremål kan anpassas via OSDmenyn.
Brightness (Ljusstyrka)
Game Mode (Spelläge)
Screen Assistance
(Skärmassistens)
Alarm Clock (Alarm)
Input Source
(Indatakälla)
PIP/PBP Mode (läge)
Refresh Rate (Uppdat.
förhållande)
Informationi on Screen
(Information på skärm)
Audio Volume
(Ljudvolym)
OSD-inställning
hh Setting (Inställning)
Menynivå 1
Menynivå 2
Beskrivning
Language
(Språk)
繁體中文
■■ Det standardinställda språket är engelska.
■■ Användare måste trycka på mittknappen för att
bekräfta och verkställa Språkinställningen.
■■ Språk är en självständig inställning. Användares
egna språkinställningar kommer att åsidosätta
standardinställningen. När användare väljer Ja på
Återställ, kommer språket inte att ändras.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Fler språk kommer
inom kort)
Transparency
(Transparens)
0~5
Användare kan anpassa Transparens i alla lägen.
OSD-Time
Out (OSDfrånkoppling)
5~30 s.
Användare kan anpassa OSD-frånkoppling i alla
lägen.
Ljudvolym
0~100
Användare kan anpassa ljudvolym i alla lägen.
Ljudkälla
Analog
Standardinställningen för Ljudkälla är Digital.
Användare kan anpassa Ljudkälla i alla lägen.
Digital
RGB-LED (RGBindikator)
OFF (AV)
ON (PÅ)
Snabbladdare
Information på
skärm
Användare kan anpassa RGB-indikator till på eller av.
Standard är PÅ.
OFF (AV)
Användare kan aktivera eller inaktivera
snabbladdaren.
ON (PÅ)
Standard är AV.
OFF (AV)
Användare kan aktivera eller inaktivera informationen
på skärmen. Standard är AV.
ON (PÅ)
Reset (Återställ)
JA
NEJ
Användare kan återställa till OSD-fabriksinställningar
i alla lägen.
2-11
A
Bilaga
VIKTIGT
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Specifikationer
Modell
Optix MPG341CQRV
Storlek
86,36 cm
Välvning
VA
3 440 x 1 440 (UWQHD )
21:9
400
Kontrastförhållande
Uppdat.förhållande
Svarstid
MPRT
Ingående gränssnitt
3 000:1
DP 120 Hz/HDMI 100 Hz
4 ms
1 ms
I/O
A-2
1800R
Paneltyp
Upplösning
Bildformat
Ljusstyrka (cd/m2)
Visningsvinklar
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
HDMI x2
DP x1
USB-C x1 (för DP Alt-läge)
USB 3.2 Gen1 Type-A x2
USB 3.2 Gen1 Type-A med snabbladdare x1
USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (för dator till skärm)
Hörlursutgång x1
Mikrofoningång x1
Kombinerat ljuduttag x1 (för datorns mikrofoningång och
hörlursutgång till skärmen)
178°(H) , 178°(B)
sRGB / DCI-P3*
105% / 84%
Ytbehandling
Reflexskydd
Visningsfärger
Webbkamera
Strömtyp
Systembehörighet
Energiförbrukning
1,07B
HD 1 280x720
Intern ström
100-240V växelström, 50-60 Hz, 2A
Start: <150 W
Standyby: < 0,5W
Justering (lutning)
Avstängning: < 0,5W
-5° ~ 15°
Justering (vridning)
-30° ~ 30°
Justering (höjd)
0 ~ 100mm
Kensingtonlås
VESA-montering
Mått (B x D x H)
Ja
■■ Typ av platta: 100 x 100 mm
■■ Skruvtyp: M4 x 10 mm
▶▶ Gängdiameter: 4mm
▶▶ Gängans delning: 0,7mm
▶▶ Gänglängd: 10mm
810,16 x 269,94 x 564,59mm
Bilaga
Modell
Optix MPG341CQRV
Vikt
Miljö
9,7 kg (netto), 13,5 kg (brutto)
Drift
Tempertur: 0℃ till 40℃
Fukt: 20 % till 90 %, utan kondens
Förvaring
Höjd: 0 ~ 5 000m
Tempertur: -20℃ till 60℃
Fukt: 10 % till 90 %, utan kondens
* Baserad på CIE1976 teststandarder.
* sRGB: Areaprocentandel/DCI-P3: Överlappa
A-3
Förinställda visningslägen
Upplösning
A-4
Optix MPG341CQRV
HDMI
DP
640 x 480 på 60 Hz
V
V
640 x 480 på 67Hz
V
V
640 x 480 på 72Hz
V
V
640 x 480 på 75Hz
V
V
720 × 400 på 70 Hz
V
V
800 x 600 på 56Hz
V
V
800 x 600 på 60 Hz
V
V
800 x 600 på 72Hz
V
V
800 x 600 på 75Hz
V
V
1 024 x 768 på 60 Hz
V
V
1 024 x 768 på 70Hz
V
V
1 024 x 768 på 75Hz
V
V
1 280 x 720 på 60 Hz
V
V
1 280 x 960 på 60 Hz
V
V
1 280 x 1 024 på 60 Hz
V
V
1 280 x 1 024 på 75Hz
V
V
1 152 x 864 på 75Hz
V
V
1 440 x 900 på 60 Hz
V
V
1 680 x 1050 på 60 Hz
V
V
1 920 x 1 080 på 60 Hz
V
V
2 560 x 1 080 på 144Hz
V
2 560 x 1 440 på 60 Hz
V
2 560 x 1 440 på 120Hz
V
3 440 x 1 440 på 60 Hz
V
V
3 440 x 1 440 på 85Hz
V
V
3 440 x 1 440 på 100Hz
V
3 440 x 1 440 på 120Hz
Videotid
upplösning
V
Optix MPG341CQRV
HDMI
DP
480p
V
V
576p
V
V
720p
V
V
1 080p
V
V
Bilaga
Felsökning
Strömindikatorn är släckt
■■ Tryck på skärmens strömknapp igen.
■■ Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.
Ingen bild.
■■
■■
■■
■■
Kontrollera att datorns grafikkort sitter i ordentligt.
Kontrollera att datorn och skärmen är anslutna till eluttag och är påslagna.
Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
Datorn kan vara i Viloläge. Tryck på en valfri knapp för att aktivera skärmen.
Skärmbilden har inte rätt storlek eller är inte centrerad.
Se Förinställda visningslägen för att anpassa datorns inställningar så att de passar
bildskärmen.
Ingen Plug & Play.
■■ Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.
■■ Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
■■ Kontrollera om datorn och grafikkortet är kompatibla med Plug & Play.
Ikonerna, typsnittet eller skärmen är oklara, suddiga eller har
färgproblem.
■■
■■
■■
■■
■■
Undvik att använda förlängningskabel för video.
Justera ljusstyrka och kontrast.
Justera RGB-färg eller tona färgtemperatur.
Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
Kontrollera om det finns böjda stift på signalkabelns kontakt.
Skärmen flimrar eller visar vågor.
■■ Ändra uppdateringsförhållandet för att passa skärmens kapacitet.
■■ Uppdatera grafikkortets drivrutiner.
■■ Håll skärmen borta från elektriska enheter som kan orsaka elektromagnetiska
interferenser (EMI).
A-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement