MSI Optix MPG341CQR monitor Ръководство за употреба

Add to My manuals
33 Pages

advertisement

MSI Optix MPG341CQR monitor Ръководство за употреба | Manualzz

Серия Optix

LCD монитор

Optix MPG341CQR (3DA0)

ii

Съдържание

Съобщение за авторски права и търговски марки ��������������������������������������������� iii

Редакция ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� iii

Техническа поддръжка������������������������������������������������������������������������������������������ iii

Инструкции за безопасност ���������������������������������������������������������������������������������� iv

CE съвместимост �������������������������������������������������������������������������������������������������� vi

Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения ����������������������������������� vi

Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� vii

Информация за химични субстанции ����������������������������������������������������������������� vii

1. Начало

��������������������������������������������������������������� 1-1

Съдържание на пакета �������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Инсталиране на стойката на монитора ������������������������������������������������������������ 1-3

Настройка на монитора ������������������������������������������������������������������������������������� 1-4

Общ преглед на монитора ��������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Свързване на монитора към компютър ������������������������������������������������������������ 1-8

2. Настройка на екранното меню

������������������������� 2-1

Клавиш Navi �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2

Настройка на екранното меню чрез клавиша Navi ������������������������������������������ 2-5

Приложение

����������������������������������������������������������A-1

Технически характеристики ������������������������������������������������������������������������������� A-2

Готови режими на дисплея �������������������������������������������������������������������������������� A-4

Отстраняване на неизправности ���������������������������������������������������������������������� A-5

Предговор

Съобщение за авторски права и търговски марки

Авторско право © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Всички права запазени� Използваното лого на MSI е регистрирана търговска марка на Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Всички други споменати марки и имена може да са търговски марки на съответните им собственици� Няма гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито подразбиращи се� MSI си запазва правото да прави промени в този документ без предизвестие�

Редакция

Редакция

V1�0

Дата

2019/04

Техническа поддръжка

Ако има проблем с Вашия продукт и не можете да намерите решение в това ръководство, моля свържете се с мястото, от което сте закупили оборудването, или с местния дистрибутор� Можете също така да посетите https://www�msi�com/ support/ за допълнителни напътствия� iii

iv

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно и задълбочено тези инструкции за безопасност�

Всички предупреждения на устройството или в ръководството на потребителя трябва да се спазват�

Оставете обслужването и ремонта на квалифициран персонал�

Запазете ръководството на потребителя, предоставено заедно с продукта, за бъдещи справки�

За да предотвратите пожар или токов удар, дръжте това устройство далеч от влага и висока температура�

Поставете устройството на стабилна, равна повърхност преди да го монтирате�

Уверете се, че напрежението е в рамките на безопасното и че е настроено правилно на стойност 100~240V преди включване на устройството в електрически контакт� Не махайте предпазителя на заземяването от контакта� Устройството да се включва само в заземен електрически контакт�

Винаги изваждайте захранващия кабел или изключвайте контакта, ако няма да използвате устройството известно време, за да постигнете нулева консумация на енергия�

Вентилаторът на устройството се използва за въздушна конвекция и да се предотврати прегряване на устройството� Не покривайте вентилатора�

Не оставяйте устройството в неконтролирана среда с температура на съхранение над 60

O

C или под -20

O

C, което може да повреди устройството�

ЗАБЕЛЕЖКА: Максималната работна температура е около 40

O

C�

При почистване на устройството, уврете се, че сте изключили контакта�

Използвайте по-скоро мека кърпа отколкото промишлен почистващ препарат, за да почистите устройството� Никога не изливайте течност в отвора� Това може да доведе до повреда на устройството или до токов удар�

Предговор

Поставете захранващия кабел там където няма риск той да бъде настъпен�

Не поставяйте предмети върху захранващия кабел�

Винаги дръжте силни магнити или електрически обекти далеч от устройството�

В случай на някоя от следните ситуации, устройството трябва да се провери от сервизен персонал:

Захранващият кабел или щепселът е повреден�

Течност е проникнала вътре в устройството�

Устройството е било изложено на влага�

Устройството не работи добре или не можете да го накарате да работи като следвате инструкциите в ръководството на потребителя�

Устройството е било изпуснато и повредено�

Има очевидни признаци, че устройството е счупено�

Характеристики на екологичен продукт

Намалена консумация на енергия по време на работа и в режим на готовност�

Ограничена употреба на вещества, вредни за околната среда и здравето�

Лесно демонтиране и може да се рециклира�

Намалено използване на природни ресурси чрез насърчаване на рециклирането�

Удължен живот на продукта благодарение на лесно надграждане�

Намалено количество твърди отпадъци, благодарение на политиката за обратно приемане�

Политика за опазване на околната среда

Продуктът е създаден, така че да е възможно частите му да бъдат използвани повторно и да се рециклират� Те не трябва да се изхвърлят след края на живота на продукта�

Потребителите трябва да се свържат с оторизирано пункт за събиране на отпадъци при рециклиране или изхвърляне на излезли от употреба продукти�

Посетете уеб сайта на MSI и открийте най-близкия до Вас дистрибутор, за да получите повече информация относно рециклирането�

Потребителите могат също да се свържат с нас на имейл gpcontdev@msi�com, когато искат да получат информация за правилното изхвърляне, връщане обратно, рециклиране и демонтиране на продукти на MSI�

★ Предупреждение! Прекалената употреба на екрани може да окаже влияние върху зрението Ви�

★ Препоръки:

1�

Правете 10-минутна почивка на всеки 30 минути екранно време�

2�

Деца под 2-годишна възраст не трябва да имат достъп до екрани�

Екранното време за деца над 2-годишна възраст трябва да се ограничи до по-малко от един час на ден� v

vi

CE съвместимост

Това устройство изпълнява изискванията на Директива на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост (2014/30/ЕС), Съоръжения за ниско напрежение (2014/35/ЕС), Директива за енергийно-свързани продукти (2009/125/ЕО) и Директивата за ограничението на опасните вещества

(2011/65/ЕС)� Този продукт е тестван и отговаря на хармонизираните стандарти за информационно технологично оборудване съгласно директивите в официалния журнал на ЕС�

Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство "Class B", съгласно част 15 от правилника на ФКК� Целта на тези критерии е да осигурят приемлива защита срещу вредни интерференции в жилищни инсталации� Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да предизвика вредни смущения в радиовръзките� Все пак, няма гаранция, че при някоя конкретна инсталация няма да се появи интерференция� Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от начините, посочени по-долу:

Да преориентира или премести антената на приемника�

Увеличете разстоянието между оборудването и приемника�

Включете оборудването в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът�

Свържете се с дистрибутора или с опитен радио/телевизионен техник за помощ�

Бележка 1

Промените или модификациите, които не са одобрени изрично от страната, отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да използва това оборудване�

Бележка 2

Екранираните кабели и захранващият кабел за променлив ток, ако има такива, трябва да са в рамките на ограниченията за емисии�

Устройството е в съответствие с раздел 15 от Правилата на ФКК� Работата му е обект на следните две условия:

1� Устройството да не причинява вредна интерференция�

2� Устройството да приема всякаква интерференция, включително и такава, която може да причини нежелано действие�

Предговор

Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване

Съгласно Директива 2002/96/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, която влиза в сила на 13 август 2005 г�, продукти на "електрическо и електронно оборудване" вече не може да се изхвърлят като битови отпадъци и производителите на включеното електронно оборудване ще бъдат задължени да приемат обратно такива продукти в края на живота им�

Информация за химични субстанции

В съответствие със законите за химичните субстанции, като например регламента EU

REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета), MSI предоставя информация за химичните субстанции в продукти: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vii

Начало

Тази глава предоставя информация за процедурите по настройка на хардуера� Когато свързвате устройства, внимавайте как ги държите�

Използвайте заземената каишка за ръка, за да избегнете статично електричество�

ВАЖНО

Илюстрациите са само за справка� Външният вид на Вашия монитор може да варира�

Не използвайте остри предмети върху монитора�

1

Съдържание на пакета

1-2

1� Монитор

2� Стойка

3� Основа на стойка с болт

4� Болтове за стойка на стена х 4

5� Болтове за стойката х 4

6� VESA капак

7� Захранващ кабел

8� HDMI кабел

9� DisplayPort кабел

10� USB upstream кабел (разрешава USB портовете на монитора)

11� Аудиокабел тип Y (разрешава аудиожаковете на монитора)

12� Ръководство за бърз старт

13� Гаранционна карта

14� Бънджи за мишка

15� Конзола за камерата с въртяща се кръгла глава

* Свържете се с мястото на покупка или с местния дистрибутор, ако някои от елементите са повредени или липсват�

* Съдържанието на пакета може да варира според държавата�

Начало

Инсталиране на стойката на монитора

1� Подравнете всички ключалки на стойката към монитора� Прикрепете стойката с болтовете за стойката�

2� Регулирайте ъгъла на стойката� Подравнете ключалките, за да поставите капака VESA�

3� Свържете основата към стойката и затегнете болтовете на основата, за да закрепите основата�

ВАЖНО

Поставете монитора върху мека, защитена повърхност, за да избегнете надраскване на панела на дисплея�

1

1-3

2

3

ВАЖНО

Отворите за инсталиране на стойката може да се използват като стойка за стена�

Свържете се с Вашия търговец за подходящ комплект за стенен монтаж�

1-4

Настройка на монитора

Този монитор е проектиран за максимален комфорт при гледане, благодарение на възможностите за настройка�

ВАЖНО

Избягвайте да докосвате панела, когато настройвате монитора�

-5

O

15

O

100mm

O

-30~30

O

Общ преглед на монитора

1 2 3 4 5 6 7

Начало

12 13

14

16

1

2

Жак за захранване

HDMI порт

15

8

9

10

11

1-5

1-6

3

4

5

DisplayPort

USB-C порт

Този порт може да изпраща едновременно видеосигнал и захранване до 5V/3A. Той не поддържа функция за пренос на данни.

USB3.1 Gen1 Type B Upstream порт

За USB Upstream кабел.

ВАЖНО

Проверете пакета на USB

Upstream кабела и го свържете към компютъра и монитора.

Когато този кабел е свързан, портовете USB Type A

Downstream на монитора ще са готови за употреба.

Към монитор

Към компютър

6

USB3.1 Gen1 Type A порт

7

Комбиниран аудиожак

За аудиокабел тип Y.

ВАЖНО

Проверете пакета на аудиокабела тип Y и го свържете към компютъра и монитора.

Когато този кабел е свързан, аудиожаковете на монитора ще са готови за употреба.

Към монитор

Към компютър

8

USB3.1 Gen1 Type A порт

9

USB3.1 Gen1 Type A порт

Този USB поддържа функция за бързо зареждане до 18W.

10

Жак за микрофон

11

Вход за слушалки

12

Клавиш Navi

13

Kensington заключване

14

Бутон за захранване

15

Macro клавиш

За активиране на екранно меню за игри�

16

Уеб камера

Начало

1-7

1-8

Свързване на монитора към компютър

1� Изключете компютъра си�

2� Свържете HDMI/DisplayPort кабела от монитора към компютъра�

3� Свържете захранващия кабел към контакта на монитора� (Фигура А)

4� Включете захранващия кабел в електрическата мрежа� (Фигура Б)

5� Включете монитора� (Фигура В)

6� Включете компютъра и изберете Вашия източник на входен сигнал в екранното меню�

A

B

C

Настройка на екранното меню

Тази глава съдържа важна информация за настройката на екранното меню�

ВАЖНО

Цялата информация е обект на промяна без предизвестие�

2

Клавиш Navi

Мониторът е снабден с клавиш Navi, многопосочно управление, което спомага при навигация в екранното меню�

Клавиш Navi

2-2

Настройките по подразбиране на клавиша Navi са както следва:

Клавиш

Navi

Middle

Button

(Среден бутон)

Бърз клавиш

(Когато екранното меню е ИЗКЛ.)

Основни операции

(Когато екранното меню е

ВКЛ.)

OSD Main Menu (Основно меню на екранното меню) ■ За влизане в подменюта

■ Потвърждение на избор или настройка

Настройка на екранното меню

Клавиш

Navi

Бърз клавиш

(Когато екранното меню е ИЗКЛ.)

Up (Нагоре) Game Mode

(Режим за игри)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка�

■ Натиснете бутон наляво, за да отмените визуализацията и да излезете�

Основни операции

(Когато екранното меню е

ВКЛ.)

■ Избор на функционални менюта и елементи

■ Позволява настройка нагоре в стойностите на функциите

Down

(Надолу)

Screen Assistance

(Помощ за екрана)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка�

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход�

■ Избор на функционални менюта и елементи

■ Позволява настройка надолу в стойностите на функциите

Left

(Наляво)

Right

(Надясно)

Alarm Clock (Будилник) ■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете бутоните нагоре и надолу за избор�

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход�

■ Избор на функционални менюта и елементи

■ Изход от текущото меню

Input Source (Източник на входен сигнал)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете бутоните нагоре и надолу за избор�

■ Натиснете бутона наляво за изход

■ Избор на функционални менюта и елементи

■ За влизане в подменюта

2-3

2-4

Потребителите може да влязат в екранното меню за персонализиране на бързите клавиши на клавиша Navi�

Още опции за бързи клавиши са налични по-долу�

Опции на бързите клавиши на клавиша Navi

Brightness

(Яркост)

Операции

■ Натиснете средния бутон за запис на стойността и изход�

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка�

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход�

PIP/PBP ■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка�

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход�

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход�

■ Натиснете десния бутон за включване и левия бутон за изключване на тази функция�

Audio Volume

(Сила на звука)

■ Натиснете средния бутон за запис на стойността и изход�

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка�

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход�

Настройка на екранното меню

Настройка на екранното меню чрез клавиша Navi

Натиснете средния бутон на клавиша Navi за стартиране на основното меню на екранното меню� Използвайте бутоните нагоре, надолу, наляво и надясно, за да настроите желаните функционални менюта, за да отговарят на личните Ви предпочитания� h

GAMING (ИГРИ)

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво

Game Mode

(Режим за игри)

Night Vision

(Нощен режим)

User (Потребител)

FPS

Racing (Състезание)

RTS

Описание

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

RPG

OFF (ИЗКЛ�)

Normal (Нормално)

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите�

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим�

■ Тази функция оптимизира яркостта на фона и се препоръчва за FPS игри�

Strong (Силно)

Strongest (Най-силно)

A�I� (Изкуствен интелект)

2-5

2-6

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво

Response Time

(Време за реакция)

Anti Motion Blur

(Против размазване от движение)

Normal (Нормално)

Fast (Бързо)

Fastest (Най-бързо)

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

Zero Latency

(Нулево закъснение)

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

Location

(Местоположение)

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

OFF (ИЗКЛ�)

ON (ВКЛ�)

Alarm Clock

(Будилник)

Screen Assistance

(Помощ за екрана)

Location

(Местоположение)

OFF (ИЗКЛ�)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Няма)

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

00:01~99:59

Описание

■ Потребителите може да настройват Време за реакция във всеки режим�

■ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията Против размазване от движение�

■ Време за реакция трябва да е Бързо след като функцията Против размазване от движение е забранена�

■ Яркост не може да се регулира, когато Против размазване от движение е ВКЛ��

■ Когато функцията Против размазване от движение е разрешена, HDCR и Яркост не може да се разрешат и стават сиви�

■ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията Против размазване от движение�

■ Против размазване от движение трябва да е

ИЗКЛ�, а Адаптивно синхронизиране е ВКЛ��

■ Функцията PIP/PBP ще бъде забранена, когато

Против размазване от движение е ВКЛ��

■ Размер на екрана ще бъде Авт�, ако е избрана опцията 1:1�

■ Нулево закъснение е ВКЛ� по подразбиране�

■ Нулево закъснение за намаляване на тайминга на пропускателната способност на сигнала�

■ Потребителите може да настройват Скорост на опресняване във всеки режим�

■ Местоположение на скорост на опресняване по подразбиране е Ляво горе� Местоположението може да се регулира в екранното меню�

Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете Вашето Местоположение на скорост на опресняване�

■ Този монитор следва и работи с готовата настройка Скорост на опресняване на екрана на операционната система�

■ Потребителите може да настройват Будилник във всеки режим�

■ След настройка на часа, натиснете средния бутон за активиране на таймера�

■ Местоположение на будилник по подразбиране е Ляво горе� Потребителите може да изберат своето собствено местоположение�

■ Потребителите може да настройват Помощ на екрана във всеки режим�

■ Настройката по подразбиране на Помощ на екрана е Няма�

Настройка на екранното меню

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво

Adaptive-Sync

(Адаптивно синхронизиране)

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

Описание

■ Адаптивно синхронизиране предотвратява разкъсване на екрана�

■ Настройката по подразбиране на DisplayPort или HDMI е ВКЛ� и може да се регулира на ВКЛ�/ИЗКЛ� във всеки режим, при всяка разделителна способност и скорост на опресняване на екрана�

■ Функцията Против размазване от движение ще бъде забранена, ако е разрешена функцията

Адаптивно синхронизиране�

■ Функцията PIP/PBP ще бъде забранена, ако е разрешена функцията Адаптивно синхронизиране�

■ Размер на екрана ще бъде Авт�, ако е избрана опцията 1:1� h

Professional (Професионален режим)

Меню от 1-во ниво Меню от второ ниво Описание

Pro Mode

(Професионален режим)

User (Потребител)

Reader (Читател)

Режим по подразбиране� Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Cinema (Кино)

Designer (Дизайнер)

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

Всички елементи може да се настройват от потребителите�

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите�

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим�

Eye Saver (Защита на очите)

HDCR

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

■ Защита на очите защитава очите Ви от синята светлина� Когато е разрешена, функцията Защита на очите регулира температурата на екрана до по-жълт цвят�

■ Потребителите може да настройват

Защита на очите във всеки режим�

■ Когато е Професионален режим е

Читател, задължително се разрешава

Защита на очите�

■ Потребителите може да настройват

HDCR във всеки режим�

■ HDCR подобрява качеството на изображението като увеличава контраста на изображенията�

■ Когато HDCR е ВКЛ�, функцията Яркост ще е сива�

■ HDCR и Против размазване от движение не може да са разрешени едновременно�

2-7

2-8

Меню от 1-во ниво Меню от второ ниво Описание

Anti Motion Blur

(Против размазване от движение)

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

■ Яркост не може да се регулира, когато

Против размазване от движение е ВКЛ��

■ Когато функцията Против размазване от движение е разрешена, HDCR и Яркост не може да се разрешат и стават сиви�

■ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията Против размазване от движение�

■ Против размазване от движение трябва да е ИЗКЛ�, а Адаптивно синхронизиране е ВКЛ��

■ Функцията PIP/PBP ще бъде забранена, когато Против размазване от движение е ВКЛ��

■ Размер на екрана ще бъде Авт�, ако е избрана опцията 1:1�

Image Enhancement

(Подобрение на изображението)

OFF (ИЗКЛ�)

Weak (Слабо)

Medium (Средно)

Strong (Силно)

Strongest (Най-силно)

■ Подобрение на изображението подобрява ръбовете на изображението, за да подобри остротата�

■ Потребителите може да настройват

Подобрение на изображението във всеки режим�

Настройка на екранното меню h

Image (Образ)

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво

Brightness (Яркост) 0-100

Contrast (Контраст)

Sharpness (Рязкост) 0-5

Color Temperature

(Цветова температура)

Screen Size

(Размер на екрана)

0-100

Cool (Студени цветове)

Normal (Нормално)

Warm (Топли цветове)

Customization

(Персонализиране)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Авт�)

4:3

16:9

21:9

1:1

Описание

■ Потребителите може да регулират Яркост в режими

Потребител, RTS, RPG и

Читател�

■ Функцията Яркост става сива, когато е разрешен режим Против размазване от движение или

HDCR�

■ Потребителите може да настройват Контраст във всеки режим�

■ Потребителите може да настройват Яркост във всеки режим�

■ Яркост подобрява яснотата и детайлите на изображенията�

■ Функцията Цветова температура по подразбиране е Нормална�

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите�

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим�

■ Потребителите може да регулират Цветова температура в

Персонализиране�

■ Потребителите може да регулират Размер на екрана във всеки режим, при всяка разделителна способност и при всяка скорост на опресняване�

■ Настройката по подразбиране е Авт��

■ Ако е избрана функцията 1:1, функцията PIP или PBP е разрешена, Режим на екрана е

Авт��

■ Ако Против размазване от движение, опцията 1:1 е избрана,

Против замазване от движение ще бъде ИЗКЛ�

■ Ако е избрана опцията 1:1, опцията Адаптивно синхронизиране ще бъде ИЗКЛ�

2-9

h

Input Source (Източник на входен сигнал)

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво Описание

HDMI1

HDMI2

DP

Потребителите може да настройват

Източник на воден сигнал във всеки режим�

Type C

2-10

Меню от 1-во ниво

OFF (ИЗКЛ�)

PIP

PBP (X2/3/4)

Меню от второ/трето ниво Описание

Source (Източник) HDMI1

HDMI2

DP

Type C

PIP Size

(PIP размер)

Location

(Местоположение)

Малък

Средно

Голям

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

Персонализиране

Display Switch

(Превключване на дисплея)

Audio Switch

(Превключване на звука)

Source (Източник)

(1/2/3)

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

Display Switch

(Превключване на дисплея)

Audio Switch

(Превключване на звука)

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

■ PIP (Картина в картината) позволява на потребителите едновременно да показват множество източници на видео на един екран� Една програма се показва на цял екран, а друга или няколко други програми се показват на вътрешния прозорец�

■ PBP (Картина до картината) прилича на функцията, която показва два източника на входен сигнал на екрана един до друг�

■ Настройката PIP/PBP по подразбиране е ИЗКЛ�

■ Превключване на дисплеи позволява на потребителите да превключват между основни и вторични източници на входен сигнал�

■ Когато потребителят избира

Превключване на звук,

Източник на звук ще се промени на Цифров�

■ Ако има само един източник на входен сигнал,

Превключване на дисплея и Превключване на звук ще са сиви�

■ Когато е избрана опцията

Превключване на дисплея в PBPx3 или PBPx4, източникът ще се промени по часовниковата стрелка�

Настройка на екранното меню h

Navi Key (Клавиш Navi)

Меню от 1-во ниво Меню от второ ниво

Up (Нагоре)/

Down (Надолу)/

Left (Наляво)/

Right (Надясно)

OFF (ИЗКЛ�)

Brightness (Яркост)

Game Mode (Режим за игри)

Screen Assistance (Помощ за екрана)

Alarm Clock (Будилник)

Input Source (Източник на входен сигнал)

Refresh Rate (Скорост на опресняване)

Audio Volume (Сила на звука)

Описание

■ Настройката по подразбиране на бутона нагоре е Режим за игри�

■ Настройката по подразбиране на бутона надолу е Помощ за екрана�

■ Настройката по подразбиране на бутона наляво е Будилник�

■ Настройката по подразбиране на бутона надясно е Източник на входен сигнал�

■ Всички елементи на клавиша

Navi може да се регулират чрез екранното меню� h

Setting (Настройка)

Меню от 1-во ниво Меню от второ ниво Описание

Language (Език) 繁體中文

English

Français

Deutsch

■ Фабричната настройка по подразбиране на Език е

Английски�

■ Потребителите може да натиснат средния бутон, за да потвърдят и приложат настройката Език�

Italiano

Español

한국어

■ Език е независима настройка� Настройката за езика на потребителите ще замести фабричната настройка по подразбиране� Когато потребителите зададат Нулиране да бъде Да, Език няма да се промени�

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Скоро ще бъдат налични още езици)

0~5 Transparency

(Прозрачност)

OSD Time Out

(Таймаут на екранното меню)

Audio Volume

(Сила на звука)

Audio Source

(Аудиоизточник)

RGB LED

Quick Charger

(Бързо зареждане)

Reset (Нулиране)

5~30s

0~100

Analog (Аналогов)

Digital (Цифров)

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

(OFF) (ИЗКЛ�)

(ON) (ВКЛ�)

YES (ДА)

NO (НЕ)

Потребителите може да настройват Прозрачност във всеки режим�

Потребителите може да настройват Таймаут на екранното меню във всеки режим�

Потребителите може да настройват Сила на звука във всеки режим�

Настройката по подразбиране на Аудиоизточник е Цифров� Потребителите може да настройват

Аудиоизточник във всеки режим�

Потребителите може да регулират RGB LED на Вкл� или Изкл��

Настройката по подразбиране е ВКЛ��

Потребителите може да разрешат или забранят Бързо зареждане�

Настройката по подразбиране е ИЗКЛ��

Потребителите може да нулират и възстановят настройките на оригиналната Настройка по на екранното меню във всеки режим�

2-11

Приложение

ВАЖНО

Цялата информация е обект на промяна без предизвестие�

A

A-2

Технически характеристики

Модел

Размер

Извивка

Тип панел

Разделителна способност

Пропорции

Яркост (нитове)

Контрастно съотношение

Скорост на опресняване

Време за реакция

MPRT

Входен интерфейс

I/O

Ъгли на гледане sRGB / DCI-P3 *

Повърхностна обработка

Цветове на екрана

Уеб камера

Тип захранване

Данни на системата

Консумирана мощност

Регулиране (наклон)

Регулиране (въртене)

Регулиране (Височина)

Kensington заключване

Optix MPG341CQR

3DA0

34 in

1800R

VA

3440 x 1440 (UWQHD)

21:9

400

3000:1

144Hz

4 ms

1ms

■ HDMI x2

■ DP x1

■ USB-C x1 (за режим DP Alt)

■ USB 3�1 Gen1 Type A x2

■ USB 3�1 Gen1 Type A с бързо зареждане x1

■ USB 3�1 Gen1 Type B x1 (за компютър към монитор)

■ Изход за слушалки x1

■ MIC вход x1

■ Комбиниран аудиожак х1 (за микрофони на компютри и изход за слушалки към монитор)

178°(х�) , 178°(в�)

105% / 84%

Против отблясъци

1,07B

HD 1280x720

Вътрешно захранване

100-240Vac, 50-60Hz, 2A

Вкл�: < 160W

В готовност: < 0,5W

Изключване: < 0,5W

-5° ~ 15°

-30° ~ 30°

0 ~ 100mm

Да

Модел

VESA монтаж

Размери (Ш x Д x В)

Тегло

Среда Работна

Памет

Optix MPG341CQR

3DA0

■ Тип платка: 100 x 100mm

■ Тип болт: M4 x 10mm

▶ Диаметър на резбата: 4mm

▶ Стъпка на резбата: 0,7mm

▶ Дължина на стъпката: 10mm

810,6 x 324,2 x 563,0mm

9,7 kg (нето), 13,5 kg (бруто)

Температура: от 0℃ до 40℃

Влажност: 20% до 90% без кондензация

Надморска височина: 0 ~ 5000m

Температура: от -20℃ до 60℃

Влажност: 10% до 90% без кондензация

* Въз основа на тестови стандарти CIE1976

.

Приложение

A-3

A-4

640x480 при 60Hz

640x480 при 67Hz

640x480 при 72Hz

640x480 при 75Hz

720×400 при 70Hz

800x600 при 56Hz

800x600 при 60Hz

800x600 при 72Hz

800x600 при 75Hz

1024x768 при 60Hz

1024x768 при 70Hz

1024x768 при 75Hz

1280x720, 60Hz

1280x960 при 60Hz

1280x1024 при 60Hz�

1152x864 при 75Hz

1440x900 при 60Hz

1680x1050 при 60Hz�

1920x1080 при 60Hz

2560x1080 при 60Hz

2560x1080 при 100Hz

2560x1080 при 144Hz

3440X1440 при 60Hz

3440X1440 при 85Hz

3440X1440 при 100Hz

3440X1440 при 120Hz

3440X1440 при 144Hz

Готови режими на дисплея

Разделителна способност

MPG341CQR

3DA0

HDMI

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

MPG341CQR

3DA0

Разделителна способност на видеотайминг

480p

576p

720p

1080p

HDMI

V

V

V

V

DP

V

V

V

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Приложение

Отстраняване на неизправности

LED индикаторът е изключен.

■ Натиснете бутона на захранването на монитора отново�

■ Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно�

Няма картина.

■ Проверете дали видеокартата на компютъра е инсталирана правилно�

■ Проверете дали компютърът и мониторът са свързани към електрическата мрежа и включени�

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно�

■ Компютърът може да е в режим В готовност� Натиснете произволен клавиш, за да активирате монитора�

Изображението на екрана не е с правилната големина или не е центрирано.

Вижте Готови режими на дисплея за задаване на компютърна настройка, подходяща за показване на монитора�

Няма Plug & Play.

■ Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно�

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно�

■ Проверете дали компютърът и видеокартата са съвместими с Plug &

Play�

Иконите, шрифтовете или екраните са неясни, размазани и имат проблеми с цветовете.

■ Избягвайте използване на удължително кабели за видео�

■ Настройте яркостта и контрастта�

■ Регулирайте RGB цветовете или направете фина настройка на температурата�

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно�

■ Проверете за огънати щифтове на конектора на сигналния кабел�

Мониторът започва да мига и се виждат черти.

■ Променете скоростта на опресняване, за да отговаря на възможностите на Вашия монитор�

■ Актуализирайте драйверите за Вашата видеокарта�

■ Дръжте монитора далеч от електрически устройства, които може да причинят електромагнитна интерференция (EMI)�

A-5

advertisement

Key Features

  • Curved Gaming display (1800R) – The best gameplay immersion
  • UWQHD High Resolution - Game titles will even look better, displaying more details due to the UWQHD resolution
  • GameSense - Conductively enables external game alerts via RGB LED lighting with the hottest competitive online games
  • 144Hz Refresh Rate – The real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • HDR 400 - Stunning Visuals with the Most Criterion Format
  • Mystic Light – The ultimate gaming finish
  • Night Vision - Get the jump on enemies before they even notice you
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • Best User Experience – Camera Cradle and Mouse Bungee

Related manuals