MSI Oculux NXG252R monitor Brugermanual

MSI Oculux NXG252R monitor Brugermanual
Oculux-serien
LCD-skærm
Oculux NXG251R (3EA35 / 3EA37)
Oculux NXG252R (3EA36 / 3EA38)
Indhold
Ophavsret og varemærker��������������������������������������������������������������������������������������iii
Revision������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Teknisk support�������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Sikkerhedsvejledninger�������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE overholdelse������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens������������������������������������������������������vi
WEEE erklæring�����������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Oplysninger om kemiske stoffer�����������������������������������������������������������������������������vii
RoHS Statement����������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Sådan kommer du i gang���������������������������������������� 1-1
Pakkens indhold��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Opstilling af skærmen������������������������������������������������������������������������������������������ 1-3
Justering af skærmen������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Overblik over skærmen���������������������������������������������������������������������������������������� 1-6
Tilslutning af skærmen til en pc���������������������������������������������������������������������������� 1-8
ii
OSD opsætning������������������������������������������������������� 2-1
Navi Key (Navi-knap)������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
Indstilling af skærmmenuen med navigationsknappen���������������������������������������� 2-4
Tillæg��������������������������������������������������������������������� A-1
Specifikationer������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Forudindstillede skærmfunktioner������������������������������������������������������������������������A-3
Fejlfinding�������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-4
Forord
Ophavsret og varemærker
Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Det anvendte MSIlogo er et registreret varemærke tilhørende Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle andre nævnte
mærker og navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Der er
ingen garanti med hensyn til nøjagtighed eller fuldstændighed, hvad enten udtrykt eller
underforstået. MSI forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette dokument uden
forudgående varsel.
Revision
Revision
V1.0
Dato
2018/09
Teknisk support
Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i
brugervejledningen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren. Eller du kan gå på
https://www.msi.com/support/ for yderligere vejledning.
iii
Sikkerhedsvejledninger
◙◙
◙◙
◙◙
Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem.
Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler i enhedens brugervejledning
skal overholdes.
Al servicering må kun udføres af kvalificeret personale.
Behold den medfølgende brugermanual til senere reference.
For at undgå fare for brand eller stød, skal denne enhed holdes væk fra
fugtighed og høj temperatur.
Læg denne enhed på en fast, flad overflade, inden den stilles op.
iv
◙◙
◙◙
Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen, og er indstillet
korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden enheden sluttes til
en stikkontakt. Deaktiver ikke stikkets beskyttende jordforbindelsesben.
Enheden skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse.
For at undgå yderligere energiforbrug, skal du altid trække stikket ud af
stikkontakten eller sluk stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i en
given tid.
Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at enheden
overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.
Lad ikke enheden stå i omgivelser med en opbevaringstemperatur over 60OC
eller under -20OC, da dette kan beskadige enheden.
BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 40OC.
Sørg for, at trække stikket ud af stikkontakten, inden enheden rengøres. Rengør
enheden med en blød klud, i stedet for industrielt kemikalier. Hæld aldrig nogen
former for væske i åbningerne, da det kan beskadige enheden, eller give
elektrisk stød.
Forord
Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke andre
genstande ovenpå ledningen.
Hold altid stærke magnetiske eller elektriske genstande væk fra enheden.
Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal enheden efterses af
autoriserede servicefolk:
◙◙ El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.
◙◙ Der er trængt væske ind i enheden.
◙◙ Enheden har været udsat for fugt.
◙◙ Enheden virker ikke rigtigt, eller den virker ikke i overensstemmelse med
anvisningerne i brugervejledningen.
◙◙ Enheden har været tabt og er beskadiget.
◙◙ Enheden har tydelige tegn på beskadigelser.
Grønt produkt egenskaber
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Nedsat strømforbrug under brug og standby
Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden
Nemt at skille ad og genbruges
Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug
Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger
Nedsat affaldsproduktion via returpolitik
Miljøpolitik
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke bortskaffes ved
levetidens udløb.
Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale, autoriserede
steder for indsamling og genbrug.
Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til
yderligere oplysninger om genbrug.
Brugere kan også kontakte os på gpcontdev@msi.com for oplysninger
vedrørende korrekt bortskaffelse, returnering, genbrug og afmontering af
MSI-produkter.
★ Advarsel! Overanvendelse af skærme påvirker sandsynligvis synet.
★ Anbefalinger:
1. Tag en 10 minutters pause fra skærmen hver halve time.
2. Børn under 2 år må ikke have nogen skærmtid. For børn i alderen 2 år og derover,
skal skærmtiden begrænses til mindre end en time om dagen.
v
CE overholdelse
Denne enhed opfylder kravene i Rådets direktiv om harmonisering
af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet
(2014/30/EU), lavspændingsdirektivet (2014/35/EU), ErP-direktivet
(2009/125/EC) og RoHS-direktivet (2011/65/EU).
Dette produkt er blevet testet og fundet at overholde de harmoniserede standarder for
IT-udstyr, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.
Erklæring om FCC-B
radiofrekvens-interferens
Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse
B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse
grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private
installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som,
hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan
forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti
for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager
skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå
udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af
følgende måder, angivet nedenfor:
vi
■■ Drej eller flyt på modtagerantennen.
■■ Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
■■ Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det,
modtageren er forbundet til.
■■ Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for
nærmere assistance.
Bemærkning 1
Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig
for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.
Bemærkning 2
Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde
emissionsbegrænsningerne.
Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt
følgende to betingelser:
1. dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens,
som forårsager en uønsket virkning.
Forord
WEEE erklæring
Iht. Den Europæiske Unions ("EU") direktiv om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr, direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august
2005, kan produkter af "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke kasseres
som husholdningsaffald længere, og producenterne af det pågældende
elektroniske udstyr vil være forpligtet til at modtage sådanne produkter
retur ved slutningen af ​​deres levetid.
Oplysninger om kemiske stoffer
I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH forordningern
(Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr. 1907/2006), MSI giver oplysninger
om kemiske stoffer på følgende side:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
RoHS Statement
Japan JIS C 0950 Material Declaration
A Japanese regulatory requirement, defined by specification JIS C 0950, mandates
that manufacturers provide material declarations for certain categories of electronic
products offered for sale after July 1, 2006.
https://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html
India RoHS
This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule
2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight
% and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the
Rule.
Turkey EEE Regulation
Conforms to the EEE Regulations of the Republic Of Turkey
Ukraine Restriction of Hazardous Substances
The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, approved
by the Resolution of Cabinet of Ministry of Ukraine as of December 3, 2008 № 1057,
in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and
electronic equipment.
Vietnam RoHS
As from December 1, 2012, all products manufactured by MSI comply with Circular
30/2011/TT-BCT temporarily regulating the permitted limits for a number of hazardous
substances in electronic and electric products.
vii
1
Sådan kommer du i
gang
Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende
installationsprocedurer for hardware. Når andre enheder forbindes, skal du
holde enhederne forsigtigt og bruge en jordforbundet strop om håndleddet for
at undgå statisk elektricitet.
VIGTIGT
•
•
Alle billederne i dette afsnit er kun til reference. Din skærm kan se
anderledes ud.
Brug ikke skarpe genstande på skærmen.
Pakkens indhold
1. Skærm
2. Fod
3. Stativfod med skrue
4. Gummibeslag til skrue x 2
5. Skruer til vægmontering x 4
6. Skruer til VESA-beslag x 2
7. Strømadapter og ledning
8. HDMI-kabel
9. DisplayPort-kabel
10.USB Upstream-kabel (til USB-portene på skærmen)
11.Startvejledning
12.Garantibevis
1-2
* Kontakt dit købssted eller din lokale distributør, hvis noget af varerne er beskadiget
eller mangler.
* Pakkens indhold kan variere fra land til land.
Sådan kommer du i gang
Opstilling af skærmen
1. Sæt stativet på skærmen.
2. Stram stativet med skruerne. Sæt gummidækslerne på skruerne.
3. Sæt foden på stativet, og stram fodskruen for at fastgøre foden.
VIGTIGT
Stil skærmen på en blød, beskyttet overflade, så den ikke ridses.
1
2
3
1-3
1
2
1-4
3
VIGTIGT
Hullerne til montering af stativet kan også bruges til et vægophæng. Kontakt venligst
din forhandler vedrørende et vægophæng.
Sådan kommer du i gang
Justering af skærmen
Skærmen er designet til, at maksimere din komfort med dens justeringsegenskaber.
VIGTIGT
Undgå at, røre på selve skærmen, når du justerer skærmen.
25
O
130mm
1-5
Overblik over skærmen
1
2
3
4
5
6
1-6
7
9
8
Sådan kommer du i gang
1
DisplayPort
2
HDMI Port
3
Hovedtelefonstik
4
Strømstik
5
USB Type B Upstream-port
Til USB Upstream-kabel.
VIGTIGT
Find USB Upstream-kablet
i pakken, og forbind det til
pc'en og skærmen. Når dette
kabel forbindes, er USB Type
A Downstream-portene på
skærmen klar til brug.
6
USB Type A Downstream-port
7
Navigationsknap
8
Strømknap
9
Kensingtonlås
Til skærm
Til pc
1-7
Tilslutning af skærmen til en pc
1. Sluk for din computer.
2. Forbind HDMI/DisplayPort-kablet fra skærmen til din computer.
3. Forbind strømforsyningen til skærmens strømstik. (Figur A)
4. Slut ledningen til stikkontakten. (Figur B)
5. Tænd skærmen. (Figur C)
6. Tænd computeren og vælg indgangskilden i skærmmenuen.
A
1-8
B
C
2
OSD opsætning
Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om skærmindstillingerne.
VIGTIGT
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Navi Key (Navi-knap)
Skærmen er udstyret med en navigationstast, som er en flerretningstast, der bruges til
at navigere i skærmmenuen.
Navi-knap
2-2
OSD opsætning
Navigationsknappens standardindstillinger er som følger. Brugere kan åbne
skærmmenuen for, at tilpasse deres egne genvejsknapper.
Navi-knap
Genvejsknap
Basal anvendelse
(Når skærmmenuen er lukket)
Midterknappen
Hovedmenu
Op
Mode (Tilstand)
Ned
Screen Assistance (Skærmassistance)
Venstre
Højre
(Når skærmmenuen er åben)
■■ Åbning af undermenuer
■■ Bekræft af et valg eller en
indstilling
■■ Valg af funktionsmenuer og
punkter
■■ Forøger en funktionsværdi
■■ Valg af funktionsmenuer og
punkter
■■ Reducerer en funktionsværdi
Alarm Clock (Vækkeur)
■■ Valg af funktionsmenuer og
punkter
■■ Afslutter den aktuelle menu
Input Source (Indgangskilde)
■■ Valg af funktionsmenuer og
punkter
■■ Åbning af undermenuer
2-3
Indstilling af skærmmenuen med
navigationsknappen
Tryk på midterknappen på navigationsknappen for, at åbne hovedmenuen i
skærmmenuen. Brug op, ned, venstre og højre knap til, at indstille funktionsmenuerne
efter eget ønske.
2-4
hh GAMING (SPIL)
1. niveau i menuen
2. og 3. niveau i menuen
Mode (Tilstand)
Profile 1 (Profil 1)
Beskrivelse
Profile 2 (Profil 2)
Standard
FPS
Racing (Motorræs)
RTS
RPG
Darkboost
Off (Fra)
Level 1 (Niveau 1)
Level 2 (Niveau 2)
■■ Denne funktion forbedrer
baggrundslysstyrken og anbefales til
FPS-spil.
Level 3 (Niveau 3)
Response Time
(Reaktionstid)
Normal
Fast (Hurtig)
■■ Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis
ULMB er slået til.
Fastest (Hurtigst)
ULMB
(Off) (Fra)
(On) (Til)
■■ Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis
dit grafikkort understøtter G-Synk.
■■ Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis
indgangskilden er HDMI.
■■ Denne funktion er ikke tilgængelig,
hvis opdateringshastigheden er under
100 Hz.
OSD opsætning
1. niveau i menuen
2. og 3. niveau i menuen
Beskrivelse
ULMB Pulse Width
(ULMB Impulsbredde)
10-100
■■ Denne funktion er tilgængelig, hvis
ULMB er slået til.
Off (Fra)
■■ Denne funktion er kun tilgængelig, hvis
dit grafikkort understøtter G-Synk.
■■ Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis
indgangskilden er HDMI.
■■ Denne funktion indstiller placeringen,
hvor opdateringshastigheden skal vises.
Refresh Rate
(Opdateringsfrekvens)
Left Top (Venstre foroven)
Right Top (Højre foroven)
Left Bottom (Venstre forneden)
Right Bottom (Højre forneden)
Alarm Clock (Vækkeur)
Location
(Placering)
Left Top
■■ Denne funktion indstiller vækkeuret og
(Venstre foroven)
placeringen, hvor vækkeuret skal vises.
Right Top
(Højre foroven)
Left Bottom
(Venstre
forneden)
Right Bottom
(Højre forneden)
Off (Fra)
15:00
00:00~99:59
30:00
45:00
Screen Assistance
(Skærmassistance)
None
■■ Når opdateringshastigheden er slået til,
slås denne funktion automatisk fra.
2-5
Eye Saver
(Øjenbeskyttelse)
■■ Øjenskåneren beskytter dine øjne
mod blåt lys. Når øjenskåneren slås til,
justerer den skærmens farvetemperatur
til en gulere tone.
(Off) (Fra)
(On) (Til)
hh Image (Billede)
1. niveau i menuen
2. og 3. niveau i menuen
Beskrivelse
Brightness (Lysstyrke) 0-100
■■ Denne funktion er tilgængelige på profil 1,
profil 2 og på standardfunktionerne.
Contrast (Kontrast)
■■ Denne funktion er tilgængelige på profil 1,
profil 2 og på standardfunktionerne.
Adaptive Contrast
(Adaptiv kontrast)
0-100
■■ Denne funktion kan forbedre
billedkontrasten dynamisk.
(Off) (Fra)
(On) (Til)
Color Temperature
(Farvetemperatur)
Cool (Kold)
■■ Denne funktion er tilgængelige på profil 1
og profil 2.
Normal
Warm (Varm)
Customization
(Brugerdefineret)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
hh Input Source (Indgangskilde)
1. niveau i
menuen
Beskrivelse
DP
Denne funktion indstiller indgangskilden.
HDMI
hh Navi Key (Navi-knap)
1. niveau i 2. niveau i menuen
menuen
Beskrivelse
Up (Op)
■■ Denne funktion giver brugen mulighed
for at indstille standardfunktionen på
hver navigationsknap.
Off (Fra)
Brightness (Lysstyrke)
Gaming Mode (Spiltilstand)
Screen Assistance (Skærmassistance)
Alarm Clock (Vækkeur)
Input Source (Indgangskilde)
Refresh Rate (Opdateringsfrekvens)
Down
(Ned)
2-6
Off (Fra)
Brightness (Lysstyrke)
Gaming Mode (Spiltilstand)
Screen Assistance (Skærmassistance)
Alarm Clock (Vækkeur)
Input Source (Indgangskilde)
Refresh Rate (Opdateringsfrekvens)
Left
(Venstre)
Off (Fra)
Brightness (Lysstyrke)
Gaming Mode (Spiltilstand)
Screen Assistance (Skærmassistance)
Alarm Clock (Vækkeur)
Input Source (Indgangskilde)
Refresh Rate (Opdateringsfrekvens)
Right
(Højre)
Off (Fra)
Brightness (Lysstyrke)
Gaming Mode (Spiltilstand)
Screen Assistance (Skærmassistance)
Alarm Clock (Vækkeur)
Input Source (Indgangskilde)
Refresh Rate (Opdateringsfrekvens)
OSD opsætning
hh Setting (Indstillinger)
1. niveau i menuen 2. niveau i menuen
Beskrivelse
Language (Sprog)
■■ Når brugerne vælger ja til nulstilling, ændres
sproget ikke.
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Der kommer snart
flere sprog)
DP Deep Sleep
(DP Dyb søvn)
(Off) (Fra)
■■ Denne funktion sætter DP i dyb dvale.
(On)(Til)
HDMI Deep Sleep
(HDMI Dyb søvn)
(Off) (Fra)
■■ Denne funktion sætter HDMI i dyb dvale.
(On) (Til)
Transparency
(Gennemsigtighed)
0-5
■■ Denne funktion indstiller gennemsigtigheden af
skærmmenuen.
OSD Time Out
(OSD tidsudløb)
5-30
■■ Denne funktion indstiller den automatisk
nedlukningsfunktion, hvis der ikke modtages
et signal.
RGB LED
(Off) (Fra)
■■ Denne funktion slå RGB-lysindikatoren til og
fra.
(On) (Til)
Reset (Nulstil)
YES (JA)
NO (NEJ)
■■ Denne funktion kan nulstille alle indstillingerne,
undtagen sproget.
2-7
A
Tillæg
VIGTIGT
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Specifikationer
Model
NXG251R
NXG251R
NXG252R
NXG252R
3EA35
3EA37
3EA36
3EA38
Størrelse
62,23 cm
Krumning
N/A
Skærmtype
TN
Opløsning
1920 x 1080 (FHD)
16:9
Billedforhold
Lysstyrke (nits)
400
Kontrastforhold
1000:1
240Hz
Opdat.hastighed
1 ms (OD)
Responstid
0,5 ms (OD)
HDMI x1, DP x1
Indgangsgrænseflade
USB 3.1 Gen 1 Type A x3
I/O
USB 3.1 Gen 1 Type B x1 (til pc-til-skærm)
Høretelfonstik x1
170° (H), 160° (V)
Synsvinkler
A-2
72%
NTSC
Anti-skær
Overfladebehandling
16,7 M
Skærmfarver
Ekstern adapter
Strømtype
65 W
Strømforbrug (typisk)
AC 100~240 V, 50~60 Hz, 1,5 A
Strømindgang
Strømudgang
3,42A
19V
-5° ~ 20°
Justering (tilt)
N/A
Justering (drejning)
0 ~ 130mm
Justering (højde)
Kensingtonlås
Ja
VESA-ophæng
Pladetype: 100 x 100 mm
Mål (B x D x H)
Nettovægt
Omgivende
Drift
560,10 x 213,49
x 523,51
506,1 x 182,4
x 507
560,10 x 213,49
x 523,51
506,1 x 182,4
x 507
5,5 kg
(12,13 pund)
6 kg
(13,23 pund)
5,5 kg
(12,13 pund)
6 kg
(13,23 pund)
Temperatur: 0℃ til 40℃
Fugtighed: 20% til 90 %, ikke-kondenserende
Højde: 0 ~ 5000 m
Lager
Temperatur: -20°C til 60°C
Fugtighed: 10 % til 90 %, ikke-kondenserende
Tillæg
Forudindstillede skærmfunktioner
Opløsning
Oculux NXG251R/ NXG252R
HDMI
DP
640 x 480 på 60 Hz
V
V
720 x 480 på 60 Hz
V
V
720 x 576 på 50 Hz
V
V
800 x 600 på 60Hz
V
V
1024 x 768 på 60 Hz
V
V
1280 x 720 på 50Hz
V
V
1280 x 720 på 60 Hz
V
V
1920 x 1080 på 50Hz
V
V
1920 x 1080 på 60 Hz
V
V
1920 x 1080 på 100Hz
V
1920 x 1080 på 120Hz
V
1920 x 1080 på 144Hz
V
1920 x 1080 på 200Hz
V
1920 x 1080 på 240Hz
V
A-3
Fejlfinding
Strømindikatoren lyser ikke.
■■ Tryk på tænd/sluk-knappen igen.
■■ Sørg for, at skærme strømkabel er korrekt tilsluttet.
Intet billede.
■■ Sørg for, at computerens grafikkort er sat korrekt i.
■■ Sørg for, at computeren og skærmen er sluttet til stikkontakterne og er
tændt.
■■ Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet.
■■ Computeren er muligvis på standby. Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere
skærmen.
Skærmbilledet har ikke de rigtige mål, eller er ikke i midten.
Se afsnittet Forudindstillede skærmfunktioner for, at indstille computeren til en
indstilling, der passer til skærmbilledet, der skal vises.
A-4
Ingen Plug & Play.
■■ Sørg for, at skærme strømkabel er korrekt tilsluttet.
■■ Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet.
■■ Sørg for, at computeren og grafikkortet er kompatibel med Plug & Play.
Ikonerne, skrifttypen eller skærmen er utydelige, sløret eller har
farveproblemer.
■■
■■
■■
■■
■■
Undgå, at bruge videoforlængerkabler.
Juster lysstyrken og kontrasten.
Juster RGB-farverne eller indstil farvetemperaturen.
Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet.
Se, om stikbenene på signalkablet er bøjede.
Skærmen begynder at blinke eller viser bølger.
■■ Skift opdateringshastigheden, så den passer til skærmens funktioner.
■■ Opdater driverne til dit grafikkort.
■■ Hold skærmen væk fra elektriske apparater, som kan forårsage
elektromagnetisk interferens (EMI).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement