MSI Oculux NXG252R monitor Kasutusjuhend

MSI Oculux NXG252R monitor Kasutusjuhend
Oculux-sarja
LCD-monitori
Oculux NXG251R (3EA35 / 3EA37)
Oculux NXG252R (3EA36 / 3EA38)
SISÄLTÖ
Tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitus������������������������������������������������������������������iii
Revisio��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Tekninen tuki�����������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Turvallisuusohjeet���������������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE-vaatimustenmukaisuus�������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto������������������������������������������������������vi
WEEE-lausunto������������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Kemikaaliyhdisteiden tiedot������������������������������������������������������������������������������������vii
RoHS Statement����������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Näin pääset alkuun������������������������������������������������� 1-1
Pakkauksen sisältö���������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Monitorin jalustan asentaminen��������������������������������������������������������������������������� 1-3
Monitorin säätäminen������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Monitorin yleiskatsaus������������������������������������������������������������������������������������������ 1-6
Monitorin liittäminen tietokoneeseen�������������������������������������������������������������������� 1-8
ii
OSD-asetus������������������������������������������������������������ 2-1
Navi Key��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
OSD-asetus Navi Key -näppäimellä��������������������������������������������������������������������� 2-4
Liite������������������������������������������������������������������������ A-1
Tekniset tiedot������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Esiasetetut näyttötilat�������������������������������������������������������������������������������������������A-3
Vianetsint����������������������������������������������������������������������������������������������������������A-4
Johdanto
Tekijänoikeus- ja tavaramerkkiilmoitus
Tekijänoikeudet © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Käytetty MSIlogo on Micro-Star Int’l Co., Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut merkit ja mainitut
nimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä. Mitään takuuta tietojen tarkkuudesta
tai täydellisyydestä ei anneta suoraan tai epäsuorasti. MSI pidättää oikeuden tehdä
muutoksia tähän asiakirjaan ilman edeltävää ilmoitusta.
Revisio
Tarkistuspäivämäärä
V1.0
2018/09
Tekninen tuki
Jos tuotteessa ilmenee ongelma, jota et saa ratkaistuksi ohjekirjan avulla, ota yhteyttä
ostopaikkaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Vaihtoehtoisesti siirry osoitteeseen
https://www.msi.com/support/ saadaksesi lisäopastusta.
iii
Turvallisuusohjeet
◙◙
◙◙
◙◙
Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi.
Kaikki laitteessa ja käyttöohjeessa mainitut varoitukset tulee huomioida.
Turvaudu huollossa ainoastaan pätevään henkilöstöön.
Säilytä toimitukseen sisältyvä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.
Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, pidä tämä laite etäällä kosteudesta ja
korkeasta lämpötilasta.
iv
Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen asennusta.
◙◙
◙◙
Varmista, että virran jännite on turvarajojen sisäpuolella ja 100–240
V:n rajoissa, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan. Älä ota pistokkeen
suojamaadoitusnastaa pois käytöstä. Laite tulee kytkeä maadoitettuun
pistorasiaan.
Irrota virtajohto virrankulutuksen vähentämiseksi aina pistorasiasta, jos
laitetta ei käytetä tiettynä aikana.
Laitteen tuuletusaukko on tuuletusilman kiertoa varten järjestelmän
ylikuumenemisen estämiseksi. Älä peitä tuuletusaukkoa.
Älä jätä laitetta ilmastoimattomaan ympäristöön, jossa säilytyslämpötila on yli
60OC tai alle -20OC, koska se voi vahingoittaa laitetta.
HUOMAUTUS: Maksimikäyttölämpötila on noin 40OC.
Kun puhdistat laitteen, varmista, että irrotat pistokkeen pistorasiasta. Puhdista
laite pehmeällä liinalla, älä käytä teollisia kemikaaleja. Älä koskaan kaada
laitteen aukkoihin nestettä. Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai
sähköisku.
Johdanto
Aseta virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. Älä aseta mitään
virtajohdon päälle.
Pidä vahvasti magneettiset tai sähköiset esineet pois laitteen läheisyydestä.
Anna seuraavassa kuvatuissa tilanteissa laite huoltohenkilöstön tarkastettavaksi:
◙◙ Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
◙◙ Laitteen sisään on päässyt nestettä.
◙◙ Laite on altistunut kosteudelle.
◙◙ Laite ei toimi oikein tai et saa laitetta toimimaan käyttöohjeessa kuvatun
mukaisesti.
◙◙ Laite on pudonnut ja vahingoittunut.
◙◙ Laitteessa on näkyviä murtumisen merkkejä.
Vihreän tuotteen ominaisuudet
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Pienentynyt energiankulutus käytössä ja valmiustilassa
Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden rajoitettu käyttö
Helposti purettavissa ja kierrätettävissä
Luonnonvarojen pienentynyt käyttö kierrätystä rohkaisemalla
Pidentynyt tuotteen elinkaari helppojen päivitysten avulla
Vähentynyt kiinteän jätteen tuotanto takaisinottokäytännön ansiosta
Ympäristöpolitiikka
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Tuote on suunniteltu mahdollistamaan osien uudelleen käytön ja
kierrätyksen, jolloin laitetta ei tarvitse heittää pois sen käyttöiän päätyttyä.
Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun paikalliseen keräyspisteeseen
käyttöiän lopun saavuttaneiden tuotteiden kierrättämiseksi ja hävittämiseksi.
Vieraile MSI:n web-sivustolla paikallistaaksesi lähimmän jakelijan, jolta saat
lisätietoja kierrätyksestä.
Käyttäjät voivat myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa
gpcontdev@msi.com saadakseen lisätietoja MSI-tuotteiden oikeasta
hävittämisestä, takaisinotosta, kierrätyksestä ja hajottamisesta.
★ Varoitus! Näytön liikakatselu vaikuttaa näköön.
★ Suositukset:
1. Pidä aina 10 minuutin tauko 30 minuutin ruutuajan jälkeen.
2. Alle 2-vuotiaille lapsille ei tule antaa ruutuaikaa. 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille
lapsille ruutuaika tulee rajoittaa alle tuntiin päivässä.
v
CE-vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskevan, Neuvoston
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin
(2014/30/EU), Matalajännitedirektiivin (2014/35/EU), ErP-direktiivin
(2009/125/EC) ja RoHS-direktiivin (2011/65/EU) vaatimusten mukaisia.
Tämä tuote on testattu ja sen on havaittu olevan niiden informaatiotekniikkalaitteita
koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukainen, jotka on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
FCC-B; radiotaajuushäiriöitä
koskeva lausunto
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän Class B -luokan
digitaalisen laitteen rajat FCC:n määräysten osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot
on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä. Tämä laite
tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu
tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle.
Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television
vastaanottamiseen. Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja, opastetaan laitteen
käyttäjää ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:
vi
■■
■■
■■
■■
Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon.
Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty.
Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- ja tv-asentajalta.
Huomautus 1
Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän
valtuudet käyttää tätä laitetta.
Huomautus 2
Suojattuja liitäntäjohtoja ja AC-virtajohtoa on käytettävä sallittujen häiriönpäästörajojen
puitteissa.
Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:
1. tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
2. tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö,
joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa.
Johdanto
WEEE-lausunto
Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti "sähköja elektroniikkalaitteita" ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana.
Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava
laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
Kemikaaliyhdisteiden tiedot
Kemikaaliyhdisteasetusten, kuten EU:n REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006), mukaisesti MSI kertoo tietoja tuotteissa olevista
kemikaaliyhdisteistä osoitteessa:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
RoHS Statement
Japan JIS C 0950 Material Declaration
A Japanese regulatory requirement, defined by specification JIS C 0950, mandates
that manufacturers provide material declarations for certain categories of electronic
products offered for sale after July 1, 2006.
https://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html
India RoHS
This product complies with the “India E-waste (Management and Handling) Rule 2011”
and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls
or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01
weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.
Turkey EEE Regulation
Conforms to the EEE Regulations of the Republic Of Turkey
Ukraine Restriction of Hazardous Substances
The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, approved by
the Resolution of Cabinet of Ministry of Ukraine as of December 3, 2008 № 1057,
in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and
electronic equipment.
Vietnam RoHS
As from December 1, 2012, all products manufactured by MSI comply with Circular
30/2011/TT-BCT temporarily regulating the permitted limits for a number of hazardous
substances in electronic and electric products.
vii
1
Näin pääset alkuun
Tästä kappaleesta löydät tiedot kiintolevyn asetustoimenpiteistä. Kun liität
laitteita, ole varovainen laitteiden kanssa ja käytä maadoitettua rannehihnaa
staattisen sähkön välttämiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
•
Kuvat ovat vain viitteellisiä. Monitorin ulkoasu voi poiketa niistä.
Älä kosketa monitoria terävillä esineillä.
Pakkauksen sisältö
1. Monitori
2. Jalusta
3. Jalustan alusta ja ruuvi
4. Ruuvin kumitulppa x 2
5. Seinäkiinnitysruuvit x 4
6. VESA-kannen ruuvit x 2
7. Verkkolaite ja virtajohto
8. HDMI-kaapeli
9. DisplayPort-kaapeli
10.USB Upstream -kaapeli (monitorin USB-porttien käyttöön ottamiseksi)
11.Pikaopas
12.Takuukortti
1-2
* Ota yhteys liikkeeseen, josta ostit tuotteen, tai paikalliseen jälleenmyyjään, jos jokin
osa on vahingoittunut tai puuttuu.
* Pakkauksen sisältö voi vaihdella maan mukaan.
Näin pääset alkuun
Monitorin jalustan asentaminen
1. Kiinnitä jalusta monitoriin.
2. Kiristä jalusta ruuveilla. Aseta ruuvin kumitulpat ruuveihin.
3. Liitä alusta jalustaan ja kiristä alustan ruuvi kiinnittääksesi alustan.
TÄRKEÄÄ
Aseta monitori pehmeälle, suojatulle pinnalle välttääksesi näyttöpaneelin
naarmuuntumisen.
1
2
3
1-3
1
2
1-4
3
TÄRKEÄÄ
Jalustan asennusreikiä voi käyttää myös seinäkiinnitykseen. Ota yhteyttä
jälleenmyyjään oikean seinäkiinnityssarjan valitsemiseksi.
Näin pääset alkuun
Monitorin säätäminen
Tämä monitori on suunniteltu maksimoimaan katsomismukavuutesi säädettävillä
ominaisuuksillaan.
TÄRKEÄÄ
Vältä näyttöpaneelin koskettamista, kun säädät monitoria.
25
O
130mm
1-5
Monitorin yleiskatsaus
1
2
3
4
5
6
1-6
7
9
8
Näin pääset alkuun
1
DisplayPort
2
HDMI-portti
3
Kuulokeliitäntä
4
Virtaliitäntä
5
USB Type B Upstream
-portti
USB Upstream -kaapelia
varten.
TÄRKEÄÄ
Paikanna pakkauksesta
USB Upstream -kaapeli ja
liitä se tietokoneeseen ja
monitoriin. Kun kaapeli on
liitetty, monitorin USB Type
A Downstream -portit ovat
käyttövalmiita.
6
USB Type A Downstream -portti
7
Navi Key
8
Virtapainike
9
Kensington-lukko
Monitoriin
Tietokoneeseen
1-7
Monitorin liittäminen tietokoneeseen
1. Kytke tietokone pois päältä.
2. Liitä HDMI/DisplayPort-kaapeli monitorista tietokoneeseen.
3. Liitä verkkolaite monitorin virtaliitäntään. (Kuva A)
4. Liitä virtajohto seinäpistorasiaan. (Kuva B)
5. Kytke monitori päälle. (Kuva C)
6. Käynnistä tietokone ja valitse tulolähde OSD-valikosta.
A
1-8
B
C
2
OSD-asetus
Tämä luku tarjoaa sinulle olennaiset tiedot OSD:n asettamisesta.
TÄRKEÄÄ
Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Navi Key
Monitorissa on Navi Key -näppäin, monisuuntainen ohjain, jonka avulla voi navigoida
kuvaruutua (OSD) -valikossa.
Navi Key
2-2
OSD-asetus
Navi Key -näppäimen oletusasetukset ovat seuraavat. Käyttäjät voivat siirtyä OSDvalikkoon mukauttamaan omia Navi Key Hot Key -valintojaan.
Navi Key
Hot Key
Perustoiminnat
(Kun OSD-valikko on Pois)
Keskipainike
OSD-päävalikko
(Kun OSD-valikko on Päällä)
■■ Alivalikkoihin siirtyminen
■■ Valinnan tai asetuksen
vahvistaminen
Ylös
Mode (Tila)
■■ Toimintovalikkojen ja
kohteiden valitseminen
■■ Ylöspäin säätöjen salliminen
toimintoarvoissa
Alas
Screen Assistance (Näyttöavustaja)
■■ Toimintovalikkojen ja
kohteiden valitseminen
■■ Alaspäin säätöjen salliminen
toimintoarvoissa
Vasen
Alarm Clock (Herätyskello)
■■ Toimintovalikkojen ja
kohteiden valitseminen
■■ Poistuminen nykyisestä
valikosta
Oikea
Input Source (Tulolähde)
■■ Toimintovalikkojen ja
kohteiden valitseminen
■■ Alivalikkoihin siirtyminen
2-3
OSD-asetus Navi Key -näppäimellä
Paina Navi Keyn keskinäppäintä käynnistääksesi kuvaruutu (OSD) -valikon
päävalikon. Viritä haluttuihin toimintovalikkoihin Ylös-, Alas-, Vasen-, Oikeapainikkeilla tarpeittesi mukaan.
2-4
hh PELAAMINEN
1. tason valikko
2./3. tason valikko
Mode (Tila)
Profile 1 (Profiili 1)
Kuvaus
Profile 2 (Profiili 2)
Standard (Vakio)
FPS
Racing (Kilpa-ajo)
RTS
RPG
Darkboost
(Tumman
tehostus)
Off (Pois)
Level 1 (Taso 1)
Level 2 (Taso 2)
■■ Tämä toiminto parantaa taustan
kirkkautta ja on suositeltava FPSpeleissä.
Level 3 (Taso 3)
Response Time
(Vasteaika)
Normal (Normaali)
Fast (Nopea)
■■ Tämä toiminto ei ole käytettävissä,
jos ULMB on käytössä.
Fastest (Nopein)
ULMB
Off (Pois)
On (Päälle)
■■ Tämä toiminto ei ole käytettävissä,
jos grafiikkakortti tukee G-Synciä.
■■ Tämä toiminto ei ole käytettävissä,
jos tulolähde on HDMI.
■■ Tämä toiminto ei ole käytettävissä,
jos virkistystaajuus on alle 100 Hz.
OSD-asetus
1. tason valikko
2./3. tason valikko
Kuvaus
ULMB Pulse
Width (ULMBpulssinleveys)
10-100
■■ Tämä toiminto on käytettävissä,
jos ULMB on käytössä.
Off (Pois)
■■ Tämä toiminto on käytettävissä,
jos grafiikkakortti tukee G-Synciä.
■■ Tämä toiminto ei ole käytettävissä,
jos tulolähde on HDMI.
■■ Tämä toiminto asettaa sijainnin,
jossa virkistystaajuus näytetään.
Refresh Rate
(Virkistystaajuus)
Left Top (Vasen ylä)
Right Top (Oikea ylä)
Left Bottom (Vasen ala)
Right Bottom (Oikea ala)
Alarm Clock
(Herätyskello)
Location
(Sijainti)
Left Top (Vasen ylä)
Right Top (Oikea ylä)
Left Bottom (Vasen ala)
■■ Tämä toiminto asettaa
herätyskellon ja sijainnin, jossa
herätyskello näytetään.
Right Bottom (Oikea ala)
Off (Pois)
15:00
0.00–99:59
30:00
45:00
Screen
Assistance
(Näyttöavustaja)
■■ Kun virkistystaajuustoiminto on
päällä, tämä toiminto on pois
päältä automaattisesti.
None
2-5
Eye Saver
(Silmiensäästäjä)
■■ Silmiensäästäjä suojaa silmiäsi
siniseltä valolta. Käyttöön otettuna
Silmiensäästäjä säätää näytön
värilämpötilan keltaisemmaksi
hehkuksi.
Off (Pois)
On (Päälle)
hh Kuva
1. tason valikko
2./3. tason valikko
Kuvaus
Brightness
(Kirkkaus)
0-100
■■ Tämä toiminto on käytettävissä Profiili
1:ssä, Profiili 2:ssa ja vakiotiloissa.
Contrast
(Kontrasti)
0-100
■■ Tämä toiminto on käytettävissä Profiili
1:ssä, Profiili 2:ssa ja vakiotiloissa.
Adaptive Contrast
(Mukautuva
kontrasti)
Color
Temperature
(Värilämpötila)
■■ Tämä toiminto parantaa kuvan
kontrastitehostetta dynaamisesti.
Off (Pois)
On (Päälle)
Cool (Viileä)
■■ Tämä toiminto on käytettävissä Profiili 1
ja Profiili 2 -tiloissa.
Normal (Normaali)
Warm (Lämmin)
Customization
(Mukauttaminen)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
hh Tulolähde
1. tason valikko
Kuvaus
DP
Tämä toiminto asettaa tulolähteen.
HDMI
hh Navi Key
1. tason valikko
2. tason valikko
Kuvaus
Ylös
Off (Pois)
■■ Tämä toiminto antaa käyttäjien
asettaa kunkin Navi-näppäimen
oletuksen.
Brightness (Kirkkaus)
Gaming Mode (Pelitila)
Screen Assistance (Näyttöavustaja)
Alarm Clock (Herätyskello)
Input Source (Tulolähde)
Refresh Rate (Virkistystaajuus)
Alas
Off (Pois)
Brightness (Kirkkaus)
Gaming Mode (Pelitila)
Screen Assistance (Näyttöavustaja)
2-6
Alarm Clock (Herätyskello)
Input Source (Tulolähde)
Refresh Rate (Virkistystaajuus)
Vasen
Off (Pois)
Brightness (Kirkkaus)
Gaming Mode (Pelitila)
Screen Assistance (Näyttöavustaja)
Alarm Clock (Herätyskello)
Input Source (Tulolähde)
Refresh Rate (Virkistystaajuus)
Oikea
Off (Pois)
Brightness (Kirkkaus)
Gaming Mode (Pelitila)
Screen Assistance (Näyttöavustaja)
Alarm Clock (Herätyskello)
Input Source (Tulolähde)
Refresh Rate (Virkistystaajuus)
OSD-asetus
hh Asetus
1. tason valikko
2. tason valikko
Kuvaus
Language (Kieli)
繁體中文
■■ Kun käyttäjä asettaa Nollaa-valinnan Kyllätilaan, kieltä ei muuteta.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Lisää kieliä tulossa pian)
DP Deep Sleep
(DP-syvä uni)
Off (Pois)
■■ Tämä toiminto asettaa DP:n syvä uni -tilaan.
On (Päälle)
HDMI Deep Sleep
(HDMI-syvä uni)
Off (Pois)
■■ Tämä toiminto asettaa HDMI:n syvä uni
-tilaan.
On (Päälle)
Transparency
(Läpinäkyvyys)
0-5
■■ Tämä toiminto asettaa OSD-valikon
läpinäkyvyyden.
OSD Time
Out (OSD:n
aikakatkaisu)
5-30
■■ Tämä toiminto asettaa automaattinen
virrankatkaisu -toiminon, jos signaalia ei ole.
RGB LED
Off (Pois)
■■ Tämä toiminto asettaa RGB LED-valon
kytkeytymisen päälle tai pois.
On (Päälle)
Reset (Nollaa)
KYLLÄ
EI
■■ Tämä toiminto nollaa kaikki arvot oletuksiin
kieltä lukuun ottamatta.
2-7
A
Liite
TÄRKEÄÄ
Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tekniset tiedot
Malli
NXG251R
NXG251R
NXG252R
NXG252R
3EA35
3EA37
3EA36
3EA38
Koko
24,5 tuumaa
Kaarevuus
-
Paneelityyppi
TN
Resoluutio
1920 x 1080 (FHD)
Kuvasuhde
16:9
Kirkkaus (nit)
400
Kontrastisuhde
1000:1
Virkistystaajuus
Vasteaika
240Hz
1 ms (OD)
Tuloliittymä
0,5 ms (OD)
HDMI x1, DP x1
I/O
USB 3.1 Gen 1 Tyyppi A x3
USB 3.1 Gen 1 Tyyppi B x1 (PC:stä monitoriin)
Kuuloke x1
Katsomiskulmat
A-2
178° (V) , 160° (P)
NTSC
72%
Pintakäsittely
Heijastuksenesto
Näyttövärit
16,7 M
Virtatyyppi
Ulkoinen verkkolaite
Virrankulutus (tyypillinen)
65 W
Virtatulo
100–240 V AC, 50–60 Hz, 1,5 A
Virtalähtö
19V
Säätö (Kallistus)
3,42A
-5° - 20°
Säätö (Kääntö)
-
Säätö (Korkeus)
0 - 130mm
Kensington-lukko
Kyllä
VESA-kiinnitys
Levytyyppi: 100 x 100 mm
Mitat (L x K x S)
560,10 x 213,49
x 523,51
506,1 x 182,4
x 507
560,10 x 213,49
x 523,51
506,1 x 182,4
x 507
Nettopaino
5,5 kg (12,13 lb)
6 kg (13,23 lb)
5,5 kg (12,13 lb)
6 kg (13,23 lb)
Ympäristö
Käyttölämpötila
Lämpötila: 0–40 °C
Kosteus: 20–90 %, kondensoitumaton
Korkeus: 0 - 5 000 m
Muisti
Lämpötila: -20–60 °C
Kosteus: 10–90 %, kondensoitumaton
Liite
Esiasetetut näyttötilat
Resoluutio
Oculux NXG251R/ NXG252R
HDMI
DP
640x480 (60 Hz)
V
V
720x480 (60 Hz)
V
V
720x576 (50Hz)
V
V
800x600 (60Hz)
V
V
1024x768 (60 Hz)
V
V
1280x720 (50Hz)
V
V
1280x720 (60 Hz)
V
V
1920x1080 (50Hz)
V
V
1920x1080 (60 Hz)
V
V
1920x1080 (100Hz)
V
1920x1080 (120Hz)
V
1920x1080 (144Hz)
V
1920x1080 (200Hz)
V
1920x1080 (240Hz)
V
A-3
Vianetsintä
Virran LED-merkkivalo ei pala.
■■ Paina monitorin virtapainiketta uudelleen.
■■ Tarkista onko monitorin virtakaapeli liitetty oikein.
Ei kuvaa.
■■
■■
■■
■■
Tarkista, onko tietokoneen näytönohjain asennettu oikein.
Tarkista, onko tietokone ja monitori liitetty pistorasiaan ja kytketty päälle.
Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
Tietokone voi olla valmiustilassa. Paina mitä tahansa näppäintä
aktivoidaksesi monitorin.
Näytön kuva ei ole oikean kokoinen tai oikein keskitetty.
Katso kohdasta Esiasetetut näyttötilat kuinka tietokone asetetaan tilaan, joka on
sopiva monitorin näytettäväksi.
A-4
Ei Plug & Play -ominaisuutta.
■■ Tarkista onko monitorin virtakaapeli liitetty oikein.
■■ Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
■■ Tarkista ovatko tietokone ja näytönohjain Plug & Play -yhteensopivia.
Kuvakkeet, fontti tai näyttö ovat epäselviä, sumeita tai niissä on
väriongelmia.
■■
■■
■■
■■
■■
Vältä video-jatkojohtojen käyttämistä.
Säädä kirkkautta ja kontrastia.
Säädä RGB-väriä tai viritä värilämpötilaa.
Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
Tarkista, onko signaalikaapelin liittimessä taipuneita nastoja.
Monitori alkaa välkkyä tai siinä näkyy aaltoilua.
■■ Muuta virkistystaajuus vastaamaan monitorin ominaisuuksia.
■■ Päivitä näytönohjaimen ohjaimet.
■■ Pidä monitori etäällä sähkölaitteista, jotka voivat aiheuttaa
sähkömagneettista häiriötä (EMI).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement