MSI Prestige PS341WU monitor Brugermanual

MSI Prestige PS341WU monitor Brugermanual | Manualzz

Prestige-serien

LCD-skjerm

Prestige PS341WU (3DA1)

ii

Innhold

Merknad om opphavsrett og varemerker ����������������������������������������������������������������iii

Revisjon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Teknisk støtte ����������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Sikkerhetsinstrukser ������������������������������������������������������������������������������������������������iv

CE-samsvar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������vi

FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring ������������������������������������������������������������vi

WEEE-erklæring ����������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Informasjon om kjemiske stoffer

����������������������������������������������������������������������������vii

Komme i gang ��������������������������������������������������������������������������������1-1

Pakkens innhold ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Installere skjermstativet ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Justere skjermen �������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-6

Skjermoversikt ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-7

Koble skjermen til PC-en ������������������������������������������������������������������������������������ 1-10

OSD-oppsett �����������������������������������������������������������������������������������2-1

Navi-tast ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2

Skjermoppsett via Navi-tast ��������������������������������������������������������������������������������� 2-5

Vedlegg������������������������������������������������������������������������������������������A-1

Spesifikasjoner

�����������������������������������������������������������������������������������������������������A-2

Forhåndsinnstilte visningsmoduser ����������������������������������������������������������������������A-4

Feilsøking �������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-5

Merknad om opphavsrett og varemerker

Copyright © Micro-Star Int'l Co�, Ltd� Med enerett� MSI-logoen som brukes er et registrert varemerke for Micro-Star Int'l Co�, Ltd� Alle andre merker og navn som er nevnt, kan være varemerker med sine egne eiere� Ingen garanti for nøyaktighet eller fullstendighet er uttrykt eller underforstått� MSI forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dette dokumentet uten forvarsel�

Revisjon

Revisjon

V1�0

Dato

2019/08

Teknisk støtte

Hvis det oppstår et problem med produktet og du ikke finner løsningen i bruksanvisningen, kan du kontakte kjøpsstedet eller din lokale distributør� Eventuelt besøker du https://www�msi�com/support/ for ytterligere veiledning�

Forord iii

iv

Sikkerhetsinstrukser

Les sikkerhetsintruksene nøye og helt ut�

Alle forsiktighetsregler og advarsler på enheten eller i brukerveiledningen skal bemerkes�

Overlat vedlikehold kun til kvalifisert personell.

Behold bruksanvisningen som følger med i pakken for framtidig bruk�

For å unngå fare for brann eller støt må enheten holdes borte fra fuktighet og høy temperatur�

Legg enheten på et underlag med god støtte før oppsett�

Kontroller at strømspenningen er innenfor sikkerhetsområdet og er justert riktig til en verdi av 100–240 V før du kobler enheten til strømkontakten� Ikke deaktiver den beskyttende jordkontakten i støpslet� Enheten må være koplet til en jordet stikkontakt�

Koble alltid strømledningen fra stikkontakten, eller slå av strømmen til stikkontakten, hvis enheten skal stå ubrukt en stund for å unngå forbruk av strøm�

Ventilatoren på enheten brukes for luftkonveksjon og for å unngå at enheten overopphetes� Ikke dekk til viften�

Ikke la enheten stå i et miljø uten luftsirkulering med en lagringstemperatur over

60

O

C eller under -20

O

C, da dette kan skade enheten�

MERK: Maksimal brukstemperatur er omtrent 40

O

C�

Når du skal rengjøre enheten, må du ta ut støpselet� Bruk en myk klut, og ikke industrielle kjemikalier, til å rengjøre enheten� Hell aldri væske i åpninger, siden dette kan føre til skader på enheten eller forårsake elektriske støt�

Forord

Legg strømledningen slik at folk ikke lett kan tråkke på den� Ikke plasser noe på strømkabelen�

Hold alltid gjenstander med sterke magnetfelt eller elektrisk effekt borte fra enheten�

Hvis noen av følgende situasjoner oppstår, må enheten undersøkes av

Strømledningen eller støpslet er skadet�

Væske har kommet inn i enheten�

Enheten har vært utsatt for fuktighet�

Enheten virker ikke bra eller du får ikke brukt den i henhold til bruksanvisningen�

Enheten har falt og er skadet�

Enheten viser tydelige tegn på brudd�

Miljøvennlige egenskaper ved produktet

Redusert energiforbruk under bruk og standby

Enkel å demontere og resirkulere

Forlenget produktlevetid gjennom enkle oppgraderinger

Begrenset bruk av stoffer som er farlige for miljøet og helsen

Redusert bruk av naturlige ressurser ved oppmuntring av resirkulering

Mindre søppel gjennom tilbakeleveringspolicy

Miljøvernpolicy

Produktet er designet for å gjøre det mulig å gjenbruke delene og gjøre resirkulering mulig, og bør ikke kastes ved slutten av levetiden�

Brukere bør kontakte sin lokale renovasjonsanlegg for resirkulering og kasting av deres produkter ved slutten av levetiden�

Besøk MSI-websiden og finn en distributør i nærheten for mer informasjon om resirkulering�

Brukere kan også nå oss på gpcontdev@msi�com for informasjon om riktig deponering, retur, resirkulering og demontering av MSI-produkter� v

★ Advarsel! Overbruk av skjermer vil trolig påvirke synet.

★ Anbefalinger:

1�

Ta en 10-minutters pause for hvert 30 minutt med skjermtid�

2�

Barn under 2 år skal ikke få skjermtid� For barn over 2 år bør skjermtiden være begrenset til mindre enn én time per dag�

vi

CE-samsvar

Denne enheten er i samsvar med kravene fastsatt i rådsdirektiv om tilnærming av lover i medlemslandene relatert til direktivene om

Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), Lavspenning (2014/35/EU),

Økodesign og energimerking (2009/125/EF) og Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (2011/65/EU)� Dette produktet er testet og funnet å overholde de harmoniserte standarder for IT-utstyr som er utgitt under Direktiver i Den europeiske unions tidende�

FCC-B radiofrekvens interferenserklæring

Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene� Disse kravene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser for utstyr som er installert i boliger� Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner�

Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i enkelte installasjoner� Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TVmottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales at brukeren forsøker å avhjelpe interferensen ved et av tiltakene nedenfor:

Stille inn eller flytte mottakerantennen.

Øk avstand mellom utstyret og mottaker�

Koble utstyret til en kontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koplet til på�

Spørre forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp�

Melding 1

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan føre til at brukerens rett til å betjene utstyret annuleres�

Melding 2

Skjermede grensesnittkabler og vekselstrømledning, hvis noen, må brukes i samsvar med utstrålingsgrensene�

Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-kravene� Driften er underlagt to betingelser:

1� denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og

2� denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift�

Forord

WEEE-erklæring

Under den europeiske unions ("EU"s) direktiv om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, direktiv 2012/19/EU, som trådde i kraft 13� august 2005, kan produkter av typen «elektrisk og elektronisk utstyr» ikke lenger kastes som kommunalt avfall, og produsenter av dekket elektronisk utstyr vil være forpliktet til å ta tilbake slike produkter på slutten av levetiden�

Informasjon om kjemiske stoffer

I overensstemmelse med reguleringer om kjemiske stoffer, som EU REACHreguleringen (EF-regulering nr� 1907/2006 til det europeiske parlamentet og rådet), gir

MSI informasjon om kjemiske stoffer i produkter på: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vii

1

Komme i gang

Dette kapitlet gir deg informasjon om prosedyrer for maskinvareoppsett� Når du kopler til andre enheter, må du vær forsiktig når du holder enhetene og bruke en jordet håndleddsstropp for å unngå statisk elektrisitet�

VIKTIG

Illustrasjonene er kun ment som referanse� Skjermen kan variere i utseende�

1-2

Pakkens innhold

1� Skjerm

2� Støtte

3� Stativbase med skrue

4� Veggmonteringsskruer x4

5� Stativskruer x4

6� Strømledning

7� HDMI-kabel

8� Type C-kabel

9� DisplayPort-kabel

10� Y-type-lydkabel

11� USB-oppstrømskabel (for å bruke USB-portene på skjermen)

12� Hurtigstartveiledning

13� Garantikort

14� Ledningshylse

15� Papirvekt

16� Fargekalibreringsfabrikkrapport

* Kontakt kjøpsstedet eller din lokale distributør hvis noen av elementene er skadet eller mangler�

* Pakkens innhold kan variere fra land til land�

Komme i gang

Installere skjermstativet

VIKTIG

Plasser skjermen på en myk, beskyttet overflate for å unngå riper på skjermen.

Unngå å trykke skjermen når du installerer skjermstativet�

1-3

1� Sett låsene på stativet på linje med skjermen�

2� Stram til stativet med stativskruene�

3� Koble basen til stativet, og stram baseskruen for å sikre basen�

1

1-4

2

3

VIKTIG

Hullene for montering av stativet kan også brukes til veggmontering� Ta kontakt med forhandleren for riktig veggmonteringssett�

Komme i gang

4� Juster vinkelen til stativet� Sett låsene på linje for å plassere VESA-dekselet og

I/U-dekselet�

4

1-5

1-6

Justere skjermen

Denne skjermen er designet for maksimal visningskomfort med justeringsfunksjoner�

VIKTIG

Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermen�

Unngå å berøre skjermpanelet når du justerer skjermen�

-5

O

20

O

100mm

O

-35~35

O

Skjermoversikt

1 2 3 4 5 6 7

Komme i gang

13

15

14

8

9

10

11

12

1-7

19

16

18

17

1-8

6

7

3

4

1

2

5

8

9

10

Strømkontakt

HDMI 2�0-port

DisplayPort 1�4

USB-C-port

Denne porten kan samtidig sende videosignal og strøm opptil 5 V / 3 A�

Den støtter ikke dataoverføring�

USB 3�1 gen� 1 type

B-oppstrømsport

Den brukes med USBoppstrømskabelen�

VIKTIG

Se etter USB-oppstrømskabelen i pakken, og koble den til PCen og skjermen� Når denne kabelen er tilkoblet, er USB type

A-nedstrømsportene på skjermen klar til bruk�

Til skjerm

Til PC

USB 3�1 gen� 1 type A-port

Y-type-lydkontakt

For Y-type-lydkabel�

VIKTIG

Se etter Y-type-lydkabelen i pakken, og koble den til PC-en og skjermen�

Når denne kabelen er tilkoblet, er lydkontaktene på skjermen klar til bruk�

Til skjerm Til PC

Kortleser

USB 3�1 gen� 1 type A-port

USB 3�1 gen� 1 type A-port (QC 3�0)

Denne porten kan sende strøm opptil 5 V / 3 A�

11

Mikrofon-kontakt

12

Hodetelefon-kontakt

13

Navi-tast

14

Kensington-lås

15

Makroknapp

Aktiverer Creator (Oppretting)-OSD�

16

Strømknapp

17

Magnetisk område

18

Ledningshylse

19

Papirvekt

Komme i gang

1-9

1-10

Koble skjermen til PC-en

1� Slå av datamaskinen�

2� Koble HDMI-/DisplayPort-kabelen fra skjermen til datamaskinen�

3� Koble strømkabelen til strømkontakten på skjermen� (Figur A)

4� Sett strømledningen inn i stikkontakten� (Figur B)

5� Slå på skjermen� (Figur C)

6� Slå på datamaskinen og velg inngangskilden på skjermmenyen�

A

B

C

OSD-oppsett

Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om oppsett på skjermmenyene�

VIKTIG

All informasjon kan endres uten forvarsel�

2

Navi-tast

Skjermen har en Navi-tast, en fler-retningskontroll som hjelper deg med å navigere på skjermmenyen (OSD)�

Navi-tast

2-2

Navi-tastens standardinnstillingene er som følger�

Navi-tast

Hurtigtast

(Når skjermmenyen er AV)

Hoved-skjermmeny

Grunnleggende betjening

(Når skjermmenyen er PÅ)

Gå inn i undermenyer

Bekrefte et valg eller en innstilling

Midtknapp

OSD-oppsett

2-3

2-2

OSD-oppsett

Navi-tast

Opp

Hurtigtast

(Når skjermmenyen er AV)

Pro Mode (Pro-modus)

Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget og gå ut�

Trykk Opp- og Nedknappene for å justere�

Trykk Venstreknappen for å avbryte forhåndsvisning og avslutte uten å bruke moduseffekt.

Grunnleggende betjening

(Når skjermmenyen er PÅ)

Velge funksjonsmenyer og elementer

Justere funksjonsverdier oppover

Ned

Screen Assistance

(Skjermhjelp)

Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget og gå ut�

Trykk Opp- og Nedknappene for å justere�

Trykk Venstreknappen for å avbryte forhåndsvisning og avslutte�

Velge funksjonsmenyer og elementer

Justere funksjonsverdier nedover

2-3

Venstre

Alarm Clock

(Alarmklokke)

Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget og gå ut�

■ Trykk Opp- og Nedknappene for å velge�

Trykk Venstreknappen for å avbryte forhåndsvisning og avslutte�

Velge funksjonsmenyer og elementer

Avslutte gjeldende meny

Høyre

Input Source

(Inngangskilde)

Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget og gå ut�

Trykk Opp- og Nedknappene for å velge�

Trykk Venstreknappen for å avslutte�

Velge funksjonsmenyer og elementer

Gå inn i undermenyer

2-4

Brukere kan gå inn i skjermmenyen for å tilpasse sine egne Navi-hurtigtaster� Flere hurtigtastalternativer står nedenfor�

Navi-hurtigtastalternativer

Brightness

(Lysstyrke)

Betjening

Trykk Midt-knappen for å lagre verdien og gå ut�

Trykk Opp- og Ned-knappene for å justere�

Trykk Venstre-knappen for å avbryte forhåndsvisning og avslutte�

PIP/PBP

Trykk Midt-knappen for å bekrefte valget og gå ut�

Trykk Opp- og Ned-knappene for å justere�

Trykk Venstre-knappen for å avbryte forhåndsvisning og avslutte�

OSD-oppsett

2-5

2-4

OSD-oppsett

Skjermoppsett via Navi-tast

Trykk Midt-knappen på Navi-tasten for å starte hovedmenyen på skjermen� Bruk knappene Opp, Ned, Venstre og Høyre til å stille inn de ønskede funksjonsmenyene til dine egne preferanser� h

Professional (Profesjonell)

1� nivås meny

Mode (Modus)

2�/3� nivås meny

User (Bruker)

Adobe RGB

DCI-P3 sRGB

HDR

Cinema (Film)

Reader (Leser)

Black-White (Svart-hvitt)

DICOM

EyeCare

Calibration 1 (Kalibrering 1)

Calibration 2 (Kalibrering 2)

Calibration 3 (Kalibrering 3)

Beskrivelse

Brukermodus er standardmodus når produktet leveres� Alle elementer kan justeres i denne modusen�

■ Modusene Adobe RGB, sRGB, DCI-P3 og DICOM er vanlige fargemoduser der elementene under grålegges mens modusen er valgt: Kontrast / Grånivå /

Lavt blått lys / Fargetemperatur / Gamma /

Metning / Nyanse)�

Fargetemperatur grålegges i modusene under: Adobe RGB, sRGB, DCI-P3,

DICOM, HDR, Kino, Leser og Svart-hvitt�

2-5

2-6

1� nivås meny

Alarm Clock

(Alarmklokke)

Screen Assistance

(Skjermhjelp) h

Image (Bilde)

1� nivås meny 2�/3� nivås meny

Brightness (Lysstyrke) 0-100

Contrast (Kontrast)

Sharpness (Skarphet) 0-5

Gray Level (Grånivå)

2�/3� nivås meny

Location

(Plassering)

Oppe til venstre

Oppe til høyre

Nede til venstre

Nede til høyre

Customize

(Definer)

OFF (AV)

15:00

30:00

45:00

60:00

OFF (AV)

Ruler (Linjal): Center (Midt)

Ruler (Linjal): Edge (Kant)

Scale (Skala)

Reference Line

(Referanselinje)

Grid (Rutenett)

Rule of Thirds

(Tredjedelsregelen)

3D Motion Sickness

Assistance (Assistanse for

3D-reisesyke)

Assistance Color (Hjelpefarge)

Beskrivelse

Brukere kan justere Alarmklokke i alle moduser�

Når tiden er stilt in, trykker du Midtknappen for å aktivere tidtakeren�

Standard Alarmklokkeplassering er Oppe til venstre� Brukere kan velge plassering selv�

■ Brukere kan justere Skjermhjelp i alle moduser�

Som standard er Skjermhjelp satt til Av�

0-100

0-20

Beskrivelse

Standard er 75 ved utsendelse

Lysstyrke grålegges når elementene under implementeres:

1� Lokal dimming er på�

2� HDR-innhold mottas�

Standard er 50 ved utsendelse

Lysstyrke grålegges når elementene under implementeres:

1� I vanlige fargemoduser (Adobe RGB, sRGB, DCI-P3 og DICOM) er Kontrast grålagt�

2� HDR-innhold mottas�

Brukere kan justere Skarphet i alle moduser�

Skarphet forbedrer klarhet og detaljer i bilder�

Standard er 10 ved utsendelse� Dette kan justeres manuelt av sluttbruker, med mindre annet er spesifisert.

I vanlig fargemodus: Adobe RGB, sRGB,

DCI-P3 og DICOM er Grånivå grålagt�

OSD-oppsett

2-7

2-6

OSD-oppsett

1� nivås meny

Image Enhancement

(Bildeforbedring)

Response Time

(Responstid)

Low Blue Light

(Lavt blått lys)

Local Dimming

(Lokal dimming)

2�/3� nivås meny

OFF (AV)

Weak (Svak)

Medium (Middels)

Strong (Sterk)

Strongest (Sterkest)

Normal

Fast (Rask)

Fastest (Raskest)

OFF (AV)

ON (PÅ)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Color Temperature

(Fargetemperatur)

Gamma

Saturation (Metning)

Standard

Customization

(Tilpassing)

Y (0-100)

1�8

2�0

2�2

2�4

2�6

Red (Rød) 0-100

Green (Grønn) 0-100

Blue (Blå)

Cyan

0-100

0-100

Magenta

Yellow (Gul)

0-100

0-100

5000K

5500K

6500K

7500K

9300K

10000K

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

C (0-100)

M (0-100)

Beskrivelse

Bildeforbedring forbedrer bildekanter for å forbedre konturskarpheten�

Brukere kan justere Bildeforbedring i alle moduser�

Brukere kan justere Responstid i alle moduser�

Standard for Responstid er Rask�

Lavt blått lys beskytter øynene mot blått lys� Når Lavt blått lys er aktivert, justeres skjermens fargetemperatur til en mer gul tone�

Brukere kan justere Lavt blått lys i alle moduser�

Når Pro-modus er satt til Leser, må Lavt blått lys aktiveres�

Standard er Av ved forsendelse�

Sluttbruker kan justere dette i alle moduser�

Når funksjonen er satt til På, blir Lysstyrke grålagt�

Standard fargetemperatur er Normal�

Bruk Opp- og Ned-knappene for å velge og forhåndsvise moduseffekter.

Trykk Midt-knappen for å bekrefte og bruke modustypen�

Brukere kan justere Fargetemperatur i

Tilpassingsmodus�

Standard er 2�2 ved forsendelse�

Sluttbruker kan justere dette med mindre annet er spesifisert.

I vanlig fargemodus: Adobe RGB, sRGB,

DCI-P3 og DICOM er Gamma grålagt�

Standard er 50 ved forsendelse for alle Saturation (Metning)-elementer�

Sluttbruker kan justere disse med mindre annet er spesifisert.

Standard er 0 for Svart/hvitt-modus�

I vanlig fargemodus: Adobe RGB, sRGB,

DCI-P3 og DICOM er Metning grålagt�

2-7

2-8

1� nivås meny

Hue (Nyanse)

Zoom In (Zoom inn)

Screen Size

(Skjermstørrelse)

2�/3� nivås meny

Red (Rød) 0-100

Green (Grønn) 0-100

Blue (Blå)

Cyan

0-100

0-100

Magenta

Yellow (Gul)

ON (PÅ)

OFF (AV)

Location

(Plassering)

0-100

0-100

Midt

Oppe venstre

Oppe høyre

Nede venstre

Nede høyre

Auto

4:3

16:9

21:9

1:1

Beskrivelse

Standard er 50 ved forsendelse for alle

Hue (Fargetone)-elementer� Sluttbruker kan justere disse med mindre annet er spesifisert.

I vanlig fargemodus: Adobe RGB, sRGB,

DCI-P3 og DICOM er Nyanse grålagt�

Standard er Av ved forsendelse�

Sluttbruker kan justere Zoom inn�

Brukere kan justere Skjermstørrelse i alle moduser, oppløsninger og skjermoppdateringsfrekvenser�

Standard er Auto� h

Input Source (Inngangskilde)

1� nivås meny

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

Beskrivelse

Brukere kan justere Inngangskilde i alle moduser�

OSD-oppsett

2-9

2-8

OSD-oppsett h

PIP/PBP

1� nivås meny

OFF (AV)

PIP

PBP (X2)

PBP (X3)

PBP (X4)

2�nivås meny

Source (Kilde)

PIP Size (PIP-størrelse)

Location (Plassering)

Display Switch (Skjermveksling)

Audio Switch (Lydveksling)

Source 1 (Kilde 1)

Source 2 (Kilde 2)

Display Switch (Skjermveksling)

Audio Switch (Lydveksling)

Source 1 (Kilde 1)

Source 2 (Kilde 2)

Source 3 (Kilde 3)

Display Switch (Skjermveksling)

Audio Switch (Lydveksling)

Source 1 (Kilde 1)

Source 2 (Kilde 2)

Source 3 (Kilde 3)

Source 4 (Kilde 4)

Display Switch (Skjermveksling)

Audio Switch (Lydveksling)

Beskrivelse

Standard er Av ved forsendelse� Sluttbruker kan justere dette med mindre annet er spesifisert.

Når Lydveksling er aktivert, endres Lydkilde til Digital�

Denne funksjonen grålegges når HDRinnhold mottas�

Automatisk oppdagelse av inngangskilde fungerer bare for Hoved-kilde� h

Navi Key (Navi-tast)

1� nivås meny

Up (Opp)

Down (Ned)

Left (Venstre)

Right (Høyre)

2� nivås meny

OFF (AV)

Brightness (Lysstyrke)

Pro Mode (Pro-modus)

Screen Assistance (Skjermhjelp)

Alarm Clock (Alarmklokke)

Input Source (Inngangskilde)

PIP/PBP Mode

(PIP-/PBP-modus)

Zoom In (Zoom inn)

Information on Screen

(Informasjon på skjerm)

Beskrivelse

Opp-knappen er som standard Pro-modus�

Ned-knappen er som standard

Skjermhjelp�

Standard for Venstre-knappen er

Alarmklokke�

Standard for Høyre-knappen er

Inngangskilde�

Alle delene av Navi-tasten kan justeres via skjermmenyen�

2-9

2-10 h

Setting (Innstilling)

1� nivås meny

Språk

2� nivås meny

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

Transparency

(Gjennomsiktighet)

OSD Time Out

(Tidsavbrudd for skjermmenyene)

Audio Source

(Lydkilde)

(Flere språk kommer snart)

0~5

5~30 s

Quick Charger

(Hurtiglading)

Analog

Digital

OFF (AV)

ON (PÅ)

Information on Screen

(Informasjon på skjerm)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Reset (Tilbakestill) YES (JA)

NO (NEI)

Beskrivelse

Standard språk er engelsk�

Brukere må trykke Midt-knappen for å bekrefte og bruke valgt språk�

Språk er en uavhengig innstilling� Brukernes egen språkinnstilling overstyrer fabrikkstandard� Når brukere setter Tilbakestill til Ja, vil ikke språket endres�

Brukere kan justere Gjennomsiktighet i alle moduser�

Brukere kan justere tidsavbrudd for skjermmenyene i alle moduser�

Lydkilde er satt til Digital som standard� Brukere kan justere Lydkilde i alle moduser�

Brukeren kan aktivere eller deaktivere Hurtiglading�

Standard er AV�

Standard er Av ved utsendelse

Vis mer informasjon om skjermen på høyre side når dette er På�

Brukere kan tilbakestille og gjenopprette innstillingene til original skjermmenystandard i alle moduser�

OSD-oppsett

PB

Vedlegg

VIKTIG

All informasjon kan endres uten forvarsel�

A

A-2

Spesifikasjoner

Modell

Størrelse

Paneltype

Oppløsning

Sideforhold

Lysstyrke (nits)

Kontrastforhold

Oppdateringsfrekv�

Responstid

Inngangsgrensesnitt

USB-port

Lydgrensesnitt

Lokal dimming

Betraktningsvinkler sRGB / DCI-P3 *

Overflatebehandling

Visningsfarger

Strømtype

Strømforbruk (typisk�)

Inngangseffekt:

Justering (vipping)

Justering (svinging)

Justering (høyde)

Kensington-lås

VESA-montering

Mål (B x D x H)

Prestige PS341WU (3DA1)

86,36 cm

IPS

5120 x 2160 ved 60Hz

21:9

450 (VESA-sertifisert DisplayHDR™ 600)

1200:1

48–60 Hz

8ms

HDMI-port 2�0 x2

DisplayPort 1�4 x1

USB-C x1

USB 3�1 gen� 1 type A-port x2

USB 3�1 gen� 1 type B-oppstrømsport x1

USB 3�1 gen� 1 type A-port x1

Mikrofonkontakt x1

Hodetelefonkontakt x1

Kombi-lydkontakt x1

12 soner

178° (H) , 178° (V)

100% / 98%

Antirefleks

1,07 Billion

Intern strøm

60 W

100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 1,4 A

-5° ~ 20°

-35° ~ 35°

0 ~ 100 mm

Ja

Platetype: 100 x 100 mm

Skruetype: M4 x 10 mm

Tråddiameter: 4mm

Gjengestigning: 0,7mm

Gjengelengde: 10mm

817,1 × 260,4 × 400,7mm

Modell

Vekt

Omgivelser Drift

Lagring

Prestige PS341WU (3DA1)

8,2 kg (18,08 lb)

Temperatur: 0 til 40 °C

Fuktighet: 20 til 90 %, ikke-kondenserende

Høyde: 0 ~ 5000m

Temperatur: -20 til 60 °C

Fuktighet: 10 til 90 %, ikke-kondenserende

*Basert på CIE1976-teststandarder .

Vedlegg

A-3

A-4

640 x 480 ved 60Hz

800 x 600 ved 60Hz

1024 x 768 ved 60Hz

1152 x 864 ved 60 Hz

1280 x 720 ved 60 Hz

1280 x 800 ved 60 Hz

1280 x 960 ved 60 Hz

1280 x 1024 ved 60 Hz

1600 x 1000 ved 60 Hz

1680 x 1050 ved 60 Hz

1920 x 1080 ved 60 Hz

640 x 480p ved 60 Hz

720 x 480p ved 60 Hz

1280 x 720p ved 50 Hz

1280 x 720p ved 60 Hz

1920 x 1080i ved 50 Hz

1920 x 1080i ved 60 Hz

1920 x 1080p ved 24 Hz

1920 x 1080p ved 25 Hz

1920 x 1080p ved 30 Hz

1920 x 1080p ved 50 Hz

1920 x 1080p ved 60 Hz

3440 x 1440p ved 30 Hz

3440 x 1440p ved 50 Hz

3440 x 1440p ved 60 Hz

3840 x 2160p ved 24 Hz

3840 x 2160p ved 25 Hz

3840 x 2160p ved 30 Hz

3840 x 2160p ved 50 Hz

3840 x 2160p ved 60 Hz

5120 x 2160p ved 30 Hz

5120 x 2160p ved 50 Hz

5120 x 2160p ved 60 Hz

Forhåndsinnstilte visningsmoduser

480p

576p

720p

1080p

Oppløsning

Video-timingoppløsning

HDMI 1/ 2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Prestige PS341WU (3DA1)

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Prestige PS341WU (3DA1)

HDMI DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Type C

V

V

V

V

Vedlegg

Feilsøking

Strøm-LED-lampen er slått av�

Trykk skjermens strømknapp på nytt�

Kontroller at skjermens strømkabel er riktig tilkoblet�

Intet bilde�

Kontroller at datamaskinens skjermkort er riktig installert�

Kontroller datamaskinen og skjermen er koblet til stikkontakt og slått på�

Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet�

Systemet kan være i ventemodus� Trykk en tast for å aktivere skjermen�

Skjermbildet er ikke riktig størrelse eller sentrert�

Se Forhåndsinnstilte skjermmoduser for å stille inn datamaskinen til en innstilling som passer til skjermen�

Ingen Plug and Play�

Kontroller at skjermens strømkabel er riktig tilkoblet�

Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet�

Kontroller at datamaskinen og skjermkortet er Plug and Play-kompatible�

Ikonene, skrifttypen eller skjermen er utydelige, uklare eller har fargeproblemer�

Unngå å bruke videoforlengelseskabler�

Juster lysstyrke og kontrast�

Juster RGB-farger eller fargetemperatur�

Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet�

Se etter bøyde pinner på kontakten til signalkabelen�

Skjermen begynner å blinke eller viser bølger�

Endre oppdateringsfrekvensen for å samsvare med skjermens egenskaper�

Oppdater driverne til skjermkortet�

Hold skjermen borte fra elektriske enheter som kan forårsake elektromagnetisk interferens (EMI)�

A-5

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project