MSI Prestige PS341WU monitor Användarmanual

MSI Prestige PS341WU monitor Användarmanual | Manualzz

Prestige-serien

LCD-skärm

Prestige PS341WU (3DA1)

ii

INNEHÅLL

Information om upphovsrätt och varumärke ������������������������������������������������������������iii

Granskning ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Teknisk support �������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Säkerhetsinstruktioner ��������������������������������������������������������������������������������������������iv

CE-överensstämmelse ��������������������������������������������������������������������������������������������vi

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi ���������������������������������������������������������������vi

WEEE-deklaration ��������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Information om kemiska substanser ����������������������������������������������������������������������vii

Komma igång ���������������������������������������������������������������������������������1-1

Förpackningens innehåll �������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Installera skärmstativet ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Ställa in skärmen �������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-6

Skärmöversikt ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-7

Anslut skärmen till datorn ����������������������������������������������������������������������������������� 1-10

OSD-inställning ������������������������������������������������������������������������������2-1

Navi Key ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2

OSD-inställning via Navi Key ������������������������������������������������������������������������������� 2-5

Bilaga ���������������������������������������������������������������������������������������������A-1

Specifikationer

������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2

Förinställda visningslägen ������������������������������������������������������������������������������������A-4

Felsökning ������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-5

Förord

Information om upphovsrätt och varumärke

Copyright © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Med ensamrätt� MSI-logotypen är ett registrerat varumärke som ägs av Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Alla andra märken och namn som nämns kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare� Ingen uttrycklig eller underförstådd garanti för korrekthet eller fullständighet ges� MSI förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument utan föregående information�

Granskning

Granskning Datum

V1�0 2019/08

Teknisk support

Om det uppstår problem med din produkt och ingen lösning hittas i bruksanvisningen, kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören� Alternativt, besök https://www�msi�com/support/ för ytterligare vägledning� iii

iv

Säkerhetsinstruktioner

Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt�

Alla uppmaningar och varningar på enheten eller i bruksanvisningen bör uppmärksammas�

Vänd dig endast till kvalificerad personal för service.

Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens�

Ha inte enheten i närheten av fukt och höga temperaturer, för att undvika risk för brand och stötar�

Placera enheten på en stadig yta före installation�

Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på området 100 V-240 V innan enheten ansluts till eluttaget� Ta inte bort skyddsjorden på kontakten� Enheten måste anslutas till ett skyddsjordat uttag�

Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om enheten inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen�

Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att enheten

överhettas� Täck inte över ventilationshålen�

Lämna inte enheten i ett oventilerat utrymme med en lagringstemperatur på över

60 O C eller under -20 O C, eftersom enheten kan skadas�

OBS:Högsta drifttemperatur är cirka 40

O

C�

Se till att koppla ur strömkontakten när du ska rengöra enheten� Använd en mjuk trasa istället för industrikemikalier för att rengöra enheten� Häll aldrig vätska i

öppningarna� Det kan skada enheten eller ge elektriska stötar�

Förord

Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den� Placera ingenting ovanpå nätsladden�

Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från enheten�

Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera

Strömsladden eller kontakten är skadad�

Vätska har kommit in i enheten�

Enheten har utsatts för fukt�

Enheten fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt bruksanvisningen�

Enheten har tappats eller skadats�

Enheten har tydliga tecken på sprickor�

Grön produktegensksaper

Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge

Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen

Lätt att ta isär och återvinna

Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till

återanvändning

Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar

Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy

Miljöpolicy

Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden�

Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för återvinning och deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden�

Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare information om återvinning�

Användare kan också nå oss på gpcontdev@msi�com för information rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSIprodukter� v

★ Varning! Överanvändning av skärmar kommer sannolikt att påverka synen.

★ Rekommendationer:

1�

Ta 10 minuters paus för varje 30 minuters skärmtid�

2�

Barn under 2 år bör inte ha någon skärmtid� Skärmtiden bör begränsas till mindre än en timme om dagen för barn över 2 år�

vi

CE-överensstämmelse

Denna enhet uppfyller bestämmelserna i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar angående EMC-direktivet (2014/30/EU), lågspänningsdirektivet (2014/35/EU), ErP-direktivet (2009/125/EG) och

RoHS-direktivet (2011/65/EU).

Denna produkt har testats och anses upfylla de harmoniserande standarderna för informationsteknikutrustning publicerade i den europeiska unionens officiella tidning.

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna� Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer� Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer� Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.

Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:

Rikta om eller omplacera mottagarantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till�

Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Notering 1

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning�

Notering 2

Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att uppfylla strålningsgränsvärdena�

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler� Hantering gäller under följande två villkor:

1� Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och

2� Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka bristfällig funktion�

WEEE-deklaration

Under Europeiska Unionens ("EU") direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter, direktiv 2012/19/EU, som träder i kraft 13 augusti,

2005, får inte "elektrisk och elektronisk utrustning" längre kasseras som kommunalt avfall, och tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga att ta tillbaka sådana produkter vid slutet av deras användbara livslängd�

Information om kemiska substanser

I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation

(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller MSI information om kemiska substanser på: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Förord vii

1

Komma igång

Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran� Var försiktig vid anslutning av kringutrustning och när du håller i enheterna� Använd en jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet�

VIKTIGT

Illustrationerna är enbart som referens� Din skärm kan se annorlunda ut�

1-2

Förpackningens innehåll

1� Skärm

2� Stativ

3� Stativ med skruv

4� Väggmonteringsskruvar x 4

5� Stativskruvar x 4

6� Strömsladd

7� HDMI-kabel

8� Type-C-kabel

9� DisplayPort-kabel

10� För Y-type Audio-kabel

11� USB-uppströmskabel (för att aktivera USB-portarna på skärmen)

12� Snabbstartguide

13� Garantikort

14� Sladdhylsa

15� Pappersvikt

16� Färgkalibrering, fabriksrapport

* Kontakta platsen där du köpte produkten eller en lokal återförsäljare om något av föremålen är trasigt eller saknas�

* Paketets innehåll kan variera beroende på land�

Komma igång

Installera skärmstativet

VIKTIGT

Placera skärmen på en mjuk skyddad yta för att undvika repor på skärmpanelen�

Undvik att trycka på skärmen när skärmstativet monteras�

1-3

1� Passa ihop låsen på stativet med skärmen�

2� Fäst stativet med stativskruvarna�

3� Anslut basen till stativet och dra åt basskruven för att säkra basen�

1

2

1-4

3

VIKTIGT

Hålen för att montera stativet kan även användas för väggmontering� Kontakta

återförsäljaren för en passande väggmonteringssats�

Komma igång

4� Justera stativets vinkel� Ställ in låsmekanismerna för att placera VESA-skyddet och I/O-skyddet�

4

1-5

1-6

Ställa in skärmen

Denna skärm är konstruerad för att maximera visningskomforten med inställningsmöjligheterna�

VIKTIGT

Använd inte vassa föremål på skärmen�

Undvik att trycka på skärmpanelen när du ställer in den�

-5

O

20

O

100mm

O

-35~35

O

Skärmöversikt

1 2 3 4 5 6 7

Komma igång

13

15

14

8

9

10

11

12

1-7

19

16

18

17

1-8

6

7

3

4

1

2

Strömkontakt

5

8

9

10

HDMI 2�0-port

DisplayPort 1�4

USB-C-port

Porten kan samtidigt skicka videosignal och effektström upp till 5V/3A.

Den har inte stöd för dataöverföringsfunktion�

USB3�1 Gen1 Type-Buppströmsport

För USB-uppströmskabel�

VIKTIGT

Kontrollera förpackningen för USBuppströmskabeln och anslut den till datorn och skärmen� När denna kabel är ansluten, är USB Type

A-nedströmsportarna på skärmen redo för användning�

Till skärm

Till dator

USB3�1 Gen1 Type-A-port

Y-typ ljudkontakt

För Y-type Audio-kabel�

VIKTIGT

Kontrollera förpackningen efter

Y-type-ljudkabel och anslut den till datorn och skärmen� När denna kabel är ansluten, är ljuduttagen på skärmen redo att användas�

Kortläsare

Till skärm Till dator

USB3�1 Gen1 Type-A-port

USB3�1 Gen1 Type-A-port (QC 3�0)

Denna port kan skicka effektström upp till 5 V/3 A.

11

Mikrofonuttag

12

Hörlursuttag

13

Navi Key

14

Kensingtonlås

15

Makroknapp

För att aktivera Creator bildskärmsvisning (OSD)�

16

Strömknapp

17

Magnetfält

18

Sladdhylsa

19

Pappersvikt

Komma igång

1-9

1-10

Anslut skärmen till datorn

1� Stäng av din dator�

2� Anslut HDMI/DisplayPort-kabeln från skärmen till din dator�

3� Anslut strömsladden till skärmens strömuttag� (Figur A)

4� Anslut strömkabeln till eluttaget� (Figur B)

5� Starta skärmen� (Figur C)

6� Starta datorn och välj inmatningskälla i skärmmenyn�

A

B

C

OSD-inställning

Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar�

VIKTIGT

All information kan ändras utan föregående meddelande�

2

Navi Key

Skärmen har en Navi Key (navigeringstangent), en kontroll med flera riktningar som ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD)�

Navi Key

2-2

Följande är standardinställningarna för Navi Key�

Navi Key

Snabbtangent

(När OSD-menyn är AV)

OSD-huvudmeny

Mittknapp

Grundläggande användning (När OSDmenyn är PÅ)

Gå in på undermnyer

Bekräfta ett val eller en inställning

OSD-inställning

Navi Key

Up (Upp)

Snabbtangent

(När OSD-menyn är AV)

Pro Mode (Proffsläge) ■

Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

Tryck på upp- och nedknapparna för att justera�

Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgrankningen och avsluta utan att verkställa lägeseffekt.

Grundläggande användning (När OSDmenyn är PÅ)

Välj funktionsmenyer och föremål

Låter dig justera funktionsvärden uppåt

Down (Ned)

Screen Assistance

(Skärmassistens)

Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

Tryck på upp- och nedknapparna för att justera�

Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgranskningen och avsluta�

Välj funktionsmenyer och föremål

Låter dig justera funktionsvärden nedåt�

2-3

Left (Vänster)

Alarm Clock (Alarm)

Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

Tryck på upp- och nedknapparna för att välja�

Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgranskningen och avsluta�

Välj funktionsmenyer och föremål

Avsluta nuvarande meny

Navi Key

Right (Höger)

Input Source

(Indatakälla)

Snabbtangent

(När OSD-menyn är AV)

Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

Tryck på upp- och nedknapparna för att välja�

Tryck på vänster knapp för att avsluta�

Grundläggande användning (När OSDmenyn är PÅ)

Välj funktionsmenyer och föremål

Gå in på undermnyer

2-4

Användare kan gå in i OSD-menyn för att själva anpassa sina Navi Keysnabbtangenter� Fler alternativ för Snabbtangenter följer nedan�

Åtgärder Alternativ för Navi Keysnabbtangenter

Brightness

(Ljusstyrka)

Tryck på mittknappen för att spara värde och avsluta�

Tryck på upp- och nedknapparna för att justera�

Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgranskningen och avsluta�

PIP/PBP

Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

Tryck på upp- och nedknapparna för att justera�

Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgranskningen och avsluta�

OSD-inställning

OSD-inställning via Navi Key

Tryck på mittknappen på Navi Key för att starta huvudmenyn för Skärmvisning

(OSD)� Använd knapparna upp, ned, vänster, höger för att ställa in de önskade funktionsmenyerna så att det passar dina personliga prefenser� h

Professional (Professionell)

Menynivå 1

Mode (Läge)

Menynivå 2/3

User (Användare)

Adobe RGB

DCI-P3 sRGB

HDR

Cinema (Bio)

Reader (Läsare)

Black-White (Svart-vit)

DICOM

EyeCare

Calibration 1 (Kalibrering 1)

Calibration 2 (Kalibrering 2)

Calibraiton 3 (Kalibrering 3)

Beskrivning

Användarläget är standardläge för produktleverans och alla kommandon kan justeras flexibelt i detta läge.

■ Adobe RGB-, sRGB-, DCI-P3- och

DICOM-lägen är normala färglägen som nedanstående kommandon måste gråtona när läget väljs:

Kontrast/ Gråton/ Lågt blåljus/

Färgtemperatur/ Gamma/ Mättnad/

Ton)�

Färgtemperatur gråtonas inom nedanstående lägen: Adobe RGB, sRGB, DCI-P3, DICOM, HDR, bio, läsare och svart-vit�

2-5

2-6

Menynivå 1 Menynivå 2/3

Alarm Clock (Alarm) Location

(Placering)

Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

Anpassa

OFF (AV)

15:00

30:00

45:00

Screen Assistance

(Skärmassistens)

60:00

OFF (AV)

Ruler: Center (Linjal: Center)

Ruler: Edge (Linjal: Kant)

Scale (Skala)

Reference Line (Referenslinje)

Grid (Rutnät)

Tredelningsregeln (Rule of

Thirds)

3D Motion Sickness

Assistance (Assistans mot 3D rörelsesjuka)

Assistance Color

(Assistansfärg)

Beskrivning

Användare kan anpassa Alarm i alla lägen�

När du ställt in tiden, tryck på mittknappen för att aktivera tidtagaren�

Standardplacering för Alarm är längst upp till vänster� Användare kan själva välja placering�

Användare kan anpassa

Skärmassistens i alla lägen�

Standard för skärmassistens är AV� h

Image (Bild)

Menynivå 1

Brightness

(Ljusstyrka)

Menynivå 2/3

0-100

Contrast (Kontrast) 0-100

Beskrivning

Standard är 75 för leveransinställning�

Ljusstyrka gråtonas under implementering av nedanstående kommandon:

1� Lokal dimning var På�

2. HDR-innehåll mottaget.

Standard är 50 för leveransinställning�

Ljusstyrka gråtonas under implementering av nedanstående kommandon:

1. I normalt färgläge (Adobe RGB, sRGB, DCI-P3 och DICOM) som kontrasten gråtonade�

2. HDR-innehåll mottaget.

OSD-inställning

Menynivå 1 Menynivå 2/3

Sharpness (Skärpa) 0-5

Gray Level (Gråton) 0-20

Beskrivning

Användare kan anpassa Skärpa i alla lägen�

Skärpan förbättrar tydlighet och bilddetaljer�

Standardinställningen för transport

är 10, slutanvändaren kan justera flexibiliteten, om inget annat specificeras.

■ I normalt färgläge: Adobe RGB, sRGB,

DCI-P3 och DICOM som Gråton gråtonade�

Bildförbättring förbättrar bildens kanter för att förbättra konturskärpan�

Användare kan anpassa Bildförbättring i alla lägen�

Image Enhancement

(Bildförbättring)

Response Time

(Svarstid)

Low Blue Light (Lågt blåljus)

Local Dimming

(Lokal dimning)

OFF (AV)

Weak (Svag)

Medium

Strong (Stark)

Strongest (Starkast)

Normal

Fast (Snabb)

Fastest (Snabbast)

OFF (AV)

ON (PÅ)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Color Temperature

(Färgtemperatur)

Standard

Customization

(Anpassning)

5 000K

5 500K

6 500K

7 500K

9 300K

10 000K

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

C (0-100)

M (0-100)

Y (0-100)

Användare kan anpassa Svarstid i alla lägen�

Standardsvarstiden är Snabb�

Lågt blåljus skyddar dina ögon mot blått ljus� När det är aktiverat anpassar

Lågt blåljus skärmens färgtemperatur till ett gulare sken�

Användaren kan justera Lågt blåljus i alla lägen�

■ När Proffsläget är inställt på Läsare, måste Lågt blåljus aktiveras�

Standardinställningen för transport

är AV, slutanvändaren kan justera flexibiliteten i alla lägen.

När denna funktione ställts på PÅ, så gråtonas Ljusstyrka�

Standardfärgtemperatur är Normal�

Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge�

Användare kan anpassa

Färgtemperatur i Anpassningsläget�

2-7

2-8

Menynivå 1

Gamma

Menynivå 2/3

1�8

2�0

2�2

2�4

2�6

Saturation (Mättnad)

Red (Röd)

0-100

Green (Grön) 0-100

Blue (Blå)

Cyan

Magenta

Yellow (Gul)

0-100

0-100

0-100

0-100

Hue (Ton)

Red (Röd)

0-100

Green (Grön) 0-100

Blue (Blå)

Cyan

Magenta

Yellow (Gul)

0-100

0-100

0-100

0-100

Zoom In (Zooma in) ON (PÅ)

OFF (AV)

Location

(Placering)

Center

Upp-Vänster

Upp-Höger

Ner-Vänster

Ner-Höger

Screen Size

(Skärmstorlek)

Auto

4:3

16:9

21:9

1:1

Beskrivning

Standardinställningen för transport

är 2�2, slutanvändaren kan justera flexibiliteten, om inget annat specificeras.

■ I normalt färgläge: Adobe RGB, sRGB,

DCI-P3 och DICOM som Gamma gråtonade�

Standardinställningen för transport för alla mättnadskommandorn är

50, slutanvändaren kan justera flexibiliteten, om inget annat specificeras.

Standard är 0 för Svart-vit-läge enbart�

■ I normalt färgläge: Adobe RGB, sRGB,

DCI-P3 och DICOM som Mättnad gråtonade�

Standardinställningen för transport för alla Tonkommandon är 50, slutanvändaren kan justera flexibiliteten, om inget annat specificeras.

■ I normalt färgläge: Adobe RGB, sRGB, DCI-P3 och DICOM som Ton gråtonade�

Standardinställningen för transport är

AV, slutanvändaren kan justera Zooma in i alla lägen�

Användare kan anpassa Skärmstorlek i alla lägen, upplösningar och uppdateringsförhållanden�

Standard är Auto� h

Input Source (Indatakälla)

Menynivå 1

HDMI1

HDMI2

DP

Type-C

Beskrivning

Användare kan anpassa Indatakälla i alla lägen�

OSD-inställning h

PIP/PBP

Menynivå 1

OFF (AV)

PIP

PBP (X2)

PBP (X3)

PBP (X4)

Menynivå 2

Source (Källa)

PIP Size (PIP-storlek)

Location (Placering)

Display Switch (Skärmväxling)

Audio Switch (Ljudväxling)

Source 1 (Källa 1)

Source 2 (Källa 2)

Display Switch (Skärmväxling)

Audio Switch (Ljudväxling)

Source 1 (Källa 1)

Source 2 (Källa 2)

Source 3 (Källa 3)

Display Switch (Skärmväxling)

Audio Switch (Ljudväxling)

Source 1 (Källa 1)

Source 2 (Källa 2)

Source 3 (Källa 3)

Source 4 (Källa 4)

Display Switch (Skärmväxling)

Audio Switch (Ljudväxling) h

Navi Key

Menynivå 1

Up (Upp)

Down (Ned)

Left (Vänster)

Right (Höger)

Menynivå 2

OFF (AV)

Brightness (Ljusstyrka)

Pro Mode (Proffsläge)

Screen Assistance

(Skärmassistens)

Alarm Clock (Alarm)

Input Source (Indatakälla)

PIP/PBP Mode (läge)

Zoom In (Zooma in)

Information On Screen

(Information på skärm)

Beskrivning

Standardinställningen för transport

är AV, slutanvändaren kan justera flexibiliteten, om inget annat specificeras.

När ljudväxlingsfunktionen implementeras ändras ljudkällan till

Digital�

■ Denna funktion gråtonas när HDRinnehåll tas emot�

Indatakällans automatiska identifieringsfunktion i Huvudkälla enbart�

Beskrivning

Standardinställning för uppknapp är

Pro-läge�

Standardinställning för nedknappen är

Skärmassistens�

Standardinställning för vänsterknappen är Alarm�

Standardinställning för högerknappen

är Indatakälla�

Alla Navi Key-föremål kan anpassas via OSD-menyn�

2-9

2-10 h

Setting (Inställning)

Menynivå 1

Language

(Språk)

Transparency

(Transparens)

OSD-Time

Out (OSDfrånkoppling)

Audio Source

(Ljudkälla)

Quick Charger

(Snabbladdare)

5~30 s�

Analog

Digital

OFF (AV)

ON (PÅ)

Information

On Screen

(Information på skärm)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Reset (Återställ)

YES (JA)

NO (NEJ)

Menynivå 2

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Fler språk kommer inom kort)

0~5

Beskrivning

Det standardinställda språket är engelska�

Användare måste trycka på mittknappen för att bekräfta och verkställa Språkinställningen�

Språk är en självständig inställning� Användares egna språkinställningar kommer att åsidosätta standardinställningen� När användare väljer Ja på

Återställ, kommer språket inte att ändras�

Användare kan anpassa Transparens i alla lägen�

Användare kan anpassa OSD-frånkoppling i alla lägen�

Standardinställningen för Ljudkälla är Digital�

Användare kan anpassa Ljudkälla i alla lägen�

Användare kan aktivera eller inaktivera snabbladdaren�

Standard är AV�

Standard är AV för leveransinställning�

Visa mer skärmdetaljinformation på höger sida när funktionen sätts PÅ�

Användare kan återställa till OSDfabriksinställningar i alla lägen�

Bilaga

VIKTIGT

All information kan ändras utan föregående meddelande�

A

A-2

Specifikationer

Modell

Storlek

Paneltyp

Upplösning

Bildformat

Ljusstyrka (cd/m2)

Kontrastförhållande

Refresh Rate (Uppdat� förhållande)

Response Time (Svarstid)

Ingående gränssnitt

USB-port

Ljudgränssnitt

Lokal dimning

Visningsvinklar sRGB / DCI-P3*

Ytbehandling

Visningsfärger

Strömtyp

Strömförbrukning (vanlig)

Inspänning

Justering (lutning)

Justering (vridning)

Justering (höjd)

Kensingtonlås

VESA-montering

Mått (B x D x H)

Vikt

Prestige PS341WU (3DA1)

86,36 cm

IPS

5120 x 2160 på 60 Hz

21:9

450 (VESA Certified DisplayHDR™ 600)

1200:1

48~60 Hz

8 ms

HDMI-port 2�0 x2

DisplayPort 1�4 x1

USB-C x1

USB3�1 Gen1 Type-A-port x2

USB3�1 Gen1 Type-B-uppströmsport x1

USB3�1 Gen1 Type-A-port x1

Mikrofonuttag x1

Hörlursuttag x1

Kombinerat ljuduttag x1

12 zioner

178°(H) , 178°(B)

100% / 98%

Reflexskydd

1,07 miljarder

Intern ström

60 W

Växelström 100-240, 50/60 Hz, 1,4 A

-5° ~ 20°

-35° ~ 35°

0 ~ 100 mm

Ja

Typ av platta: 100 x 100 mm

Skruvtyp: M4 x 10 mm

Gängdiameter: 4 mm

Gängans delning: 0,7mm

Gänglängd: 10 mm

817,1 x 260,4 x 400,7 mm

8,2 kg (8,20 kg)

Modell

Miljö Drift

Förvaring

Prestige PS341WU (3DA1)

Tempertur: 0℃ till 40℃

Fukt: 20% till 90%, utan kondens

Höjd: 0 ~ 5 000 m

Tempertur: -20℃ till 60℃

Fukt: 10% till 90%, utan kondens

* Baserad på CIE1976 teststandarder .

Bilaga

A-3

A-4

Upplösning

640 x 480 på 60 Hz

800 x 600 på 60 Hz

1024 x 768 på 60 Hz

1152 x 864 på 60 Hz

1280 x 720 på 60 Hz

1280 x 800 på 60 Hz

1280 x 960 på 60 Hz

1280 x 1024 på 60 Hz

1600 x 1000 på 60 Hz

1680 x 1050 på 60 Hz

1920 x 1080 på 60 Hz

640 x 480p på 60 Hz

720 x 480p på 60 Hz

1280 x 720p på 50 Hz

1280 x 720p på 60 Hz

1920 x 1080 på 50 Hz

1920 x 1080 på 60 Hz

1920 x 1080 på 24 Hz

1920 x 1080 på 25 Hz

1920 x 1080 på 30 Hz

1920 x 1080 på 50 Hz

1920 x 1080 på 60 Hz

3440 x 1440p på 30 Hz

3440 x 1440p på 50 Hz

3440 x 1440p på 60 Hz

3840 x 2160p på 24 Hz

3840 x 2160p på 25 Hz

3840 x 2160p på 30 Hz

3840 x 2160p på 50 Hz

3840 x 2160p på 60 Hz

5120 x 2160p på 30 Hz

5120 x 2160p på 50 Hz

5120 x 2160p på 60 Hz

Förinställda visningslägen

Videotid upplösning

480p

576p

720p

1080p

HDMI 1/ 2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Prestige PS341WU (3DA1)

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Prestige PS341WU (3DA1)

HDMI

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Type-C

V

V

V

V

V

V

V

Bilaga

Felsökning

Strömindikatorn är släckt�

Tryck på skärmens strömknapp igen�

Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten�

Ingen bild�

■ Kontrollera att datorns grafikkort sitter i ordentligt.

Kontrollera att datorn och skärmen är anslutna till eluttag och är påslagna�

Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten�

Datorn kan vara i Viloläge� Tryck på en valfri knapp för att aktivera skärmen�

Skärmbilden har inte rätt storlek eller är inte centrerad�

Se Förinställda visningslägen för att anpassa datorns inställningar så att de passar bildskärmen�

Ingen Plug & Play�

Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten�

Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten�

■ Kontrollera om datorn och grafikkortet är kompatibla med Plug & Play.

Ikonerna, typsnittet eller skärmen är oklara, suddiga eller har färgproblem�

Undvik att använda förlängningskabel för video�

Justera ljusstyrka och kontrast�

■ Justera RGB-färg eller tona färgtemperatur.

Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten�

■ Kontrollera om det finns böjda stift på signalkabelns kontakt.

Skärmen flimrar eller visar vågor.

Ändra uppdateringsförhållandet för att passa skärmens kapacitet�

■ Uppdatera grafikkortets drivrutiner.

Håll skärmen borta från elektriska enheter som kan orsaka elektromagnetiska interferenser (EMI)�

A-5

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project