GXP2110/GXP2120 Enterprise IP Phone Quick Start Guide

GXP2110/GXP2120 Enterprise IP Phone Quick Start Guide
http://arttel.ru
Grandstream Networks, Inc.
1297 Beacon Street, 2nd Floor
Brookline, MA 02446. USA
Tel : +1 (617) 566 – 9300
Fax: +1 (617) 249 – 1987
www.grandstream.com
GXP2110/GXP2120 Enterprise IP Phone
Quick Start Guide
For Warranty and RMA information, please visit www.grandstream.com
http://arttel.ru
Content
English...............................................................................1
e8ÏÓ..........................................................................8
Español............................................................................15
Français...........................................................................22
Deutsch............................................................................29
Italiano.............................................................................36
Jmkkdc
http://arttel.ru
EN
7KH *;3
*;3
LV QRW SUH FRQ¿JXUHG WR VXSport or carry emergency calls to any type of hospital,
ODZ HQIRUFHPHQW DJHQF\ PHGLFDO FDUH XQLW ³(PHUJHQF\ 6HUYLFH V ´ RU DQ\ RWKHU NLQG RI (PHUJHQF\
6HUYLFH <RX PXVW PDNH DGGLWLRQDO DUUDQJHPHQWV WR
DFFHVV (PHUJHQF\ 6HUYLFHV ,W LV <RXU UHVSRQVLELOLW\
WR SXUFKDVH 6,3 FRPSOLDQW ,QWHUQHW WHOHSKRQH VHUYLFH
SURSHUO\ FRQ¿JXUH WKH *;3
*;3
WR XVH WKDW
VHUYLFH DQG SHULRGLFDOO\ WHVW \RXU FRQ¿JXUDWLRQ WR FRQ¿UP WKDW LW ZRUNV DV <RX H[SHFW ,I <RX GR QRW GR VR
LW LV <RXU UHVSRQVLELOLW\ WR SXUFKDVH WUDGLWLRQDO ZLUHOHVV
RU ODQGOLQH WHOHSKRQH VHUYLFHV WR DFFHVV (PHUJHQF\
Services.
*5$1'675($0 '2(6 127 3529,'( &211(&7,216 72 (0(5*(1&< 6(59,&(6 9,$ 7+(
*;3
*;3
1(,7+(5 *5$1'675($0
125 ,76 2)),&(56 (03/2<((6 25 $)),/,$7(6
0$< %( +(/' /,$%/( )25 $1< &/$,0 '$0$*(
25 /266 $1' <28 +(5(%< :$,9( $1< $1' $//
68&+ &/$,06 25 &$86(6 2) $&7,21 $5,6,1*
)520 25 5(/$7,1* 72 <285 ,1$%,/,7< 72 86(
7+( *;3
*;3
72 &217$&7 (0(5*(1&< 6(59,&(6 $1' <285 )$,/85( 72 0$.( $'',7,21$/ $55$1*(0(176 72 $&&(66 (0(5*(1&< 6(59,&(6 ,1 $&&25'$1&( :,7+ 7+(
,00(',$7(/< 35(&(',1* 3$5$*5$3+.
PRECAUTIONS:
WARNING: 3OHDVH '2
127 SRZHU F\FOH WKH *;3
*;3
ZKHQ WKH
/(' OLJKWV DUH ÀDVKLQJ GXULQJ V\VWHP ERRW XS RU ¿UPZDUH XSJUDGH <RX PD\ FRUUXSW ¿UPZDUH LPDJHV DQG FDXVH WKH XQLW WR PDOIXQFWLRQ
*;3
WARNING: 8VH RQO\ WKH SRZHU DGDSWHU LQFOXGHG LQ WKH *;3
SDFNDJH 8VLQJ DQ DOWHUQDWLYH QRQ TXDOL¿HG SRZHU DGDSWHU PD\ SRVVLEO\ GDPDJH
WKH XQLW
OVERVIEW:
7KH *;3
*;3
,3 3KRQHV KDV VOHHN RXWHU GHVLJQ DQG GHOLYHUV H[FHOOHQW
FDOO TXDOLW\ DQG HQWHUSULVH JUDGH IHDWXUH VHW WKDW LQFOXGHV DGYDQFHG ;0/ FDSDELOLWLHV PXOWL SDUW\ FRQIHUHQFLQJ PXOWL ODQJXDJH VXSSRUW SUHVHQFH DQG %/) EXV\
ODPS ¿HOG VHFXULW\ SURWHFWLRQ DXWRPDWHG SURYLVLRQLQJ DQG EURDG FRPSDWLELOLW\
ZLWK OHDGLQJ 6,3 SODWIRUPV 7KH *;3
RIIHUV OLQHV
SURJUDPPDEOH NH\V
;0/ SURJUDPPDEOH VRIW NH\V DQG WKH *;3
RIIHUV OLQHV ;0/ SURJUDPPDEOH VRIW NH\V DQG SURJUDPPDEOH NH\V
PACKAGE CONTENTS:
[ 3KRQH 0DLQ &DVH
[ (WKHUQHW &DEOH
[ :DOO 0RXQW 6SDFHUV
1
[ +DQGVHW
[ 3KRQH &RUG
[ 9 3RZHU DGDSWHU
[ +LJK 6WDQG
1 x Short Stand
[ 4XLFN 6WDUW *XLGH
2
http://arttel.ru
Installing the phone (Phone Stand) :
PHONE SETUP:
:DOO 0RXQW +ROHV
DUH DYDLODEOH
)RU LQVWDOOLQJ WKH SKRQH RQ WKH WDEOH ZLWK WKH SKRQH VWDQG DWWDFK WKH SKRQH VWDQG
WR WKH ERWWRP RI WKH SKRQH ZKHUH WKHUH LV D VORW IRU WKH SKRQH VWDQG 8SSHU KDOI
ERWWRP SDUW
CONNECTING THE PHONE:
Slot for the phone
stand if placing the
SKRQH RQ WKH WDEOH
Slot for the wall
PRXQW VSDFHUV LI
placing the phone
on the wall
([WHQVWLRQ
0RGXOH 3RUW
+DQGVHW 3RUW
Installing the phone (Wall Mount):
$WWDFK WKH WZR ZDOO PRXQW VSDFHUV WR WKH VORW IRU ZDOO PRXQW VSDFHUV RQ WKH
EDFN RI WKH SKRQH
$WWDFK WKH SKRQH WR WKH ZDOO YLD WKH ZDOO PRXQW KROH
3& 3RUW /$1 3RUW Power
+HDGVHW 3RUW
3XOO RXW WKH WDE RQ IURP WKH KDQGVHW FUDGOH 6HH ¿JXUH EHORZ
7R VHWXS WKH *;3
5RWDWH WKH WDE DQG SOXJ LW EDFN LQWR WKH VORW ZLWK WKH H[WHQVLRQ XS WR KROG WKH
KDQGVHW ZKLOH WKH SKRQH LV PRXQWHG RQ WKH ZDOO 6HH ¿JXUH EHORZ
*;3
IROORZ WKH VWHSV EHORZ
&RQQHFW WKH KDQGVHW DQG PDLQ SKRQH FDVH ZLWK WKH SKRQH FRUG
+DQGVHW 5HVW
&RQQHFW WKH /$1 SRUW RI WKH SKRQH WR WKH 5VRFNHW RI D KXE VZLWFK RU D
URXWHU /$1 VLGH RI WKH URXWHU XVLQJ WKH (WKHUQHW FDEOH
7DE ZLWK H[WHQVLRQ XS
&RQQHFW WKH 9 '& RXWSXW SOXJ WR WKH SRZHU MDFN RQ WKH SKRQH SOXJ WKH SRZHU
DGDSWHU LQWR DQ HOHFWULFDO RXWOHW
7DE ZLWK H[WHQVLRQ GRZQ
7KH /&' ZLOO GLVSOD\ SURYLVLRQLQJ RU ¿UPZDUH XSJUDGH LQIRUPDWLRQ %HIRUH FRQWLQXLQJ SOHDVH ZDLW IRU WKH GDWH WLPH GLVSOD\ WR VKRZ XS
8VLQJ WKH SKRQH HPEHGGHG ZHE VHUYHU RU NH\SDG FRQ¿JXUDWLRQ PHQX \RX FDQ
IXUWKHU FRQ¿JXUH WKH SKRQH XVLQJ HLWKHU D VWDWLF ,3 RU '+&3
3
http://arttel.ru
Tips For Using the Keypad:
Message Waiting Indicator
Line Keys
3UHVV GRZQ DUURZ EXWWRQ WR 6WDWXV DQG SUHVV 0(18 EXWWRQ WR VHH ,3 DGGUHVV
7\SH WKH SKRQH¶V ,3 DGGUHVV LQ \RXU 3& EURZVHU 6HH ¿JXUH EHORZ
7KH GHIDXOW DGPLQLVWUDWRU SDVVZRUG LV ³DGPLQ´ WKH GHIDXOW HQG XVHU SDVVZRUG
LV ³
´
Message
Navigation Keys
Menu/OK Key
Soft Keys
Transfer
Conference
Mute
DND
Headset
Intercom
Multi-Purpose Keys
Standard Keypad
Phonebook
Hold
Send
Speaker
*;3
.H\SDG
&RQ¿JXUH WKH *;3
Message Waiting Indicator
Line Keys
Navigation Keys
Menu/OK Key
Mute
0DNH VXUH WKH SKRQH LV LGOH
3UHVV WKH ³0(18´ EXWWRQ WR DFFHVV WKH NH\SDG 0(18 WR FRQ¿JXUH WKH SKRQH
6HOHFW 0(18 ! &RQ¿J WR FRQ¿JXUH VHWWLQJV IRU 6,3 3UR[\ 2XWERXQG 3UR[\
6,3 8VHU ,' 6,3 $XWK ,' 6,3 3DVVZRUG
Intercom
Multi-Purpose Keys
)ROORZ 0(18 RSWLRQV WR FRQ¿JXUH WKH EDVLF IHDWXUHV RI WKH SKRQH ± IRU H[DPSOH WKH ,3 DGGUHVV LI XVLQJ D VWDWLF ,3 )RU GHWDLOV SOHDVH FKHFN *;3 [[ 8VHU
0DQXDO
Send
Speaker
3OHDVH FRQWDFW \RXU ,763 IRU DGGLWLRQDO VHWWLQJV WKDW PD\ EH QHFHVVDU\ WR FRQ¿JXUH WKH SKRQH
Standard Keypad
Hold
*;3
.H\SDG
7R DFFHVV WKH 0(18 SUHVV WKH URXQG 0(18 EXWWRQ
1DYLJDWH WKH PHQX E\ XVLQJ WKH 83 '2:1 DQG /()7 5,*+7 EXWWRQV
3UHVV WKH URXQG 0(18 EXWWRQ WR FRQ¿UP D PHQX VHOHFWLRQ
7KH SKRQH DXWRPDWLFDOO\ H[LWV 0(18 PRGH ZLWK DQ LQFRPLQJ FDOO WKH SKRQH LV
RII KRRN RU WKH 0(18 PRGH LV OHIW LGOH IRU
VHFRQGV
PHONE CONFIGURATION:
*;3
XVLQJ D :HE %URZVHU
(QVXUH \RXU SKRQH LV SRZHUHG XS DQG FRQQHFWHG WR WKH ,QWHUQHW
3UHVV 0(18 EXWWRQ WR JR LQWR PHQX RI WKH SKRQH
5
XVLQJ WKH .H\SDG
Message
Phonebook
Soft Keys
Conference
Transfer
DND
Headset
&RQ¿JXUH WKH *;3
*;3
GXP2120/GXP2110 EXT EXPANSION
MODULE:
7KH *;3
*;3
(;7 PRGXOH LV DQ LGHDO VROXWLRQ IRU WKH EXV\ HQWHUSULVH
HQYLURQPHQW ORRNLQJ WR DGG WKH DELOLW\ WR UHFHLYH DQG GLVSDWFK FDOOV HI¿FLHQWO\
(DFK H[SDQVLRQ PRGXOH KDV
SURJUDPPDEOH EXWWRQV 7KH *;3 SKRQH VXSSRUWV
XS WR WZR (;7 0RGXOHV DGGLQJ
IXOO\ SURJUDPPDEOH SKRQH H[WHQVLRQV WR WKH
phone.
1RWH 7KH H[WHQVLRQ PRGXOH LV DQ DGGLWLRQDO DFFHVVRU\ IRU WKH *;3
DQG LV QRW LQFOXGHG LQ WKH ER[
*;3
6
http://arttel.ru
ZH
Installing the Extension Module for the GXP2120/GXP2110:
([WHQVLRQ 6WDQG
Power
([WHQVLRQ &RQQHFWRU 3RUW
(91(91‚ç!Dý³E
DϏ$÷› [#òÕÅ$› ¥
Å$Yś b ¨¼A¶1›!çÅ$YÅÿ
?b ¨¼A¶1›™4*1Y¸¥©ŽÈś
ž’¥!ç(91(91P¨¾
› içù©k]¥¥Â[’(91
(91ÂçùýTŽ5h™.díL
µLÈś ŸmuÅ$YÅb
SETUP:
$WWDFK WKH VWDQG WR WKH H[WHQVLRQ PRGXOH
&RQQHFW WKH H[WHQVLRQ PRGXOH ZLWK WKH SKRQH PDLQ ERG\ E\ VOLGLQJ LW LQWR WKH
EUDFNHW RQ WKH VLGH RI WKH SKRQH
&RQQHFW WKH ([WHQVLRQ PRGXOH WR WKH *;3 PDLQ ERG\ XVLQJ WKH FDEOH SURYLGHG
&RQQHFW WKH H[WHQVLRQ PRGXOH WR DQ HOHFWULFDO SRZHU RXWOHW XVLQJ WKH XQLYHUVDO
power adapter provided.
CONFIGURATION:
/RJ LQWR WKH *;3 SKRQH ZHE FRQ¿JXUDWLRQ LQWHUIDFH WR FRQ¿JXUH WKH PXOWLSXUSRVH NH\V RQ WKH H[WHQVLRQ PRGXOH
(SBOETUSFBN /FUXPSLT ³¥ (91
(91‚¦ûÅ$Yś b (SBOETUSFBN
/FUXPSLT ³a 5؀„ôý[#M1
Nî/…ì£a å>€å]
û‚µµ©…Epî3©b N]|í
ƒ©…[#îµ®¿íEYV(91
(91muÅ$ÈÅ[#ÀµNv-Ó
3í7/îÅ$YÅ>ç¥Yq4ÔÄb
&OLFN RQ ³(;7 ´ RU ³(;7 ´ GHSHQGLQJ RQ ZKLFK H[WHQVLRQ PRGXOH \RX ZLVK WR
FRQ¿JXUH
&RQ¿JXUH WKH PXOWLSXUSRVH NH\V IRU WKH SXUSRVH GHVLUHG 6SHHG 'LDO %/)
(YHQWOLVW %/) RU 3UHVHQFH :DWFKHU
1RWH )RU WKH GHWDLOHG XVHU PDQXDO SOHDVH GRZQORDG IURP
KWWS ZZZ JUDQGVWUHDP FRP VXSSRUW
7
8
http://arttel.ru
ÿiY[
Þáh‚1!!îÛî-&%§ú­¥H©!!¥6)Èq¥VñÏ7
½ÈÅ
:8¦O¬¢
È÷y¹ÂЌ TöÁÅ'&¥ñ½åÊÉ7Á!!íE
îb
Þá hP¨!!Ï¥È÷y¹P¨ðÀµÜVª£¥9}È÷a¥
µV?!!/îå]b
ë¦O¬¢
ÁÖÀ«
(91(91^B{ÿ?~¶¥<)*1ÈÅb (91¦ûñ4*1l
|HL^Yßñÿ?¿oñVI 9.-‹¨ñ½È¿ob (91
¦ûñ4*1l|HL^Yßñÿ?¿oñVI 9.-‹¨ñ½È¿
ob (91(91µñ .CQT 1a‹ŒÐT[þ©¤g¦û
1P&ÈØZöpµªs¥ÚbÔ{Ʉ~¶›!¥ÈÅÿ?b ñ¦
û1îÄ¥ñ¦Â8› a 1î¥Âa 5É¥½†…²¹!Âb ñ<W
Y¸ñ»ØZ4*1!!#ö14*1/(/*.4Üûb ¿pŸN1¥<¨¼Ÿ
ª(91(91|^ØX¥Ê4b
!!b†
:8¦O¥q¬¢
½ÈÅ:8¦O
|:8¦O¬ÆÈÅ륦O¬¢Ï
YV:d|ÈÅ%ç:
Â/mîU|Åmc¢/Z¥h,q|
(91(91Åû ÈÅmcñ
È÷a¥ñ
|¾,qš–ª×¬Æð)b NH,qj)“’ÈÅP¨:8¦
O%ç:HmcV[<°¹×çhÆmc¢Ï‚öÁ‹b
Åmc¬¢
j)_
©Lô
mcõLô
ë¦Oñ
j)_/
:8¦O¥qñ
9
yνm¨'
10
http://arttel.ru
½ÈÅë¦O
P¨(91(91o
|ë¦O¬ÆÈÅ륦O¬¢Ïb ¨¼V[P¨†¬¢Ï¥B†‚¨
¥¬¢¨¿‚]¥`|˜b
·U§
L^o
=ýQ
to
’†’ªo
ÈÅ¥õ¤
È¿o
¤
öp
á{
çu 9o
ƒ
ÈŅ
û
ÿ?¿o
S”3o
?Â
ç4
(91
”Zð
g
mc
·U§
L^o
1$õ¤
g ©Žõ¤
g 7È÷
9
=ýQ
to
’†’ªo
ÈŅ
È¿o
öpo
¤
çu 9o
á{
ƒ
S”3o
ÿ?¿o
õL„ç
û
¨mcõLõ¤ÈÅmc„ÈÅö
¨©Lõ¤ÈÅ¥©Ž¤g„“†©Ž¤gÂ"LŒÐ¥3+©
Ž¤g
¨È÷a¥õ¤ÈÅÈ÷¤g„Œ@È÷¬V
ÈÅà|öAU!!î%q6)b h0©€ÀHW°ùAU
Å¼V[ö’†8&#Í«ÉB„!Âáÿ*1€%)$1
V7¤©Žõ¤b
?Â
ç4
(91
’ÈÅ)¿b=ÿ¿/’†’ç¿oɃ†Ê[
P¨Z_Ê4¿oo p o /p o Pp o ·p Ê4’†Ê[
¿/’†’ç¿o’çÊ[
’µŸÈÉÆ4ÈÅmca P¨ç4o€ÈÅ)¿’†ÿÏð­
ªÈÅ|1î|’†Ê[b
ÈÅ¥¥Â
YV8&#Í«¥Â(91(91
h’ÈÅ¥È÷#©Žõ¤
¿/’†’ç¿oɃ†Ê[
11
12
http://arttel.ru
P¨o _/p Z_oÊ4o ÿp ¿/’†’ç¿oNHÈÅàAUÅ
*1¹¶
]È7Í«Ï{ÆÅ*1¹¶Èń]¥È7A¶]Bñ©
·mîUh{Æᒨdb ª5Øôá’^o BENJOp ªÔ
¨¼
á’^o p b
½(91(91”Zð
ë¦O¬¢
È÷
”Zðõ¤¤g
õ¤„ç
|ë¦O¬Æ”Zðë¦O¬¢Ï
YVo¥Â(91(91
|”Zð¿mphZ_¬Æ(91(91H¢Ï
’ÈÅ)¿b=ÿ
¿/’†’ç¿oɃ†Ê[
|”Zðõ¤L¬Æ”ZðÐ(91(91¥”Zðõ¤¤gÏP
€õ¤
Ê4’†!Âl|{Æ4*1›
¥4*1l|
a 4*1¨¼
a ᒩl|ÿ¨
P¨7È÷|”ZðÈb
¥Â”Zð
’†Ê[ÏɛÈÅð!ÂÂ!ÂÈÅ¥áÿ*1¹¶b h•I(91YY
ÁÖ¨¼m¨¤÷W%¥Â
¨d(91(91¥8FC¸ë
µð³1¥!Âhó"]¥›
8FC¸ëϨ¼V[:&ÏÊ4”Zð”Zðɛ¥Â
4b
(91(91”Zð
Ê4à¥Â¥ÿ?¿o¥Â¹o yÎm|p o #-'p o &WFOUMJTU#-'p
o LSjp ©b
(91(91”Zða¨¿¤P„¤ÈÅ< N«¥<Ìâb Äñ”
Zðµñÿ?¿ob (91(91¦ûKv”Zð9V[4
ñÿ?¿ob
ÿ(91(91”Zð‹¿-“¥q‚c(91(91Å
‡Ïb
13
!ÿà|W%¥ÅP¨h[/ý¤Ï/¨¼m¨
IUUQXXXHSBOETUSFBNDPNTVQQPSU
http://arttel.ru
ES
(O *;3
*;3
QR HVWD SUH FRQ¿JXUDGR SDUD
soportar o realizar llamadas de emergencia a ningún
WLSR GH KRVSLWDO DJHQFLD SROLFLDO XQLGDG GH FXLGDGR
PHGLFR R FXDOTXLHU RWUR VHUYLFLR GH HPHUJHQFLD (V
VX UHVSRQVDELOLGDG FRQWUDWDU XQ VHUYLFLR GH WHOHIRQtD
GH ,QWHUQHW FRPSDWLEOH FRQ HO SURWRFROR 6,3 FRQ¿JXUDU HO *;3
*;3
SDUD XWLOL]DU GLFKR VHUYLFLR
\ SHULyGLFDPHQWH SUREDU HVWD FRQ¿JXUDFLyQ SDUD FRQ¿UPDU TXH HVWH WUDEDMDQGR FRPR XVWHG HVSHUD 6L HV
UHTXLVLWR QR HV FRPSOHWDGR HV VX UHVSRQVDELOLGDG
FRQWUDWDU XQ VHUYLFLR GH WHOHIRQtD ¿MD R FHOXODU SDUD
tener acceso a servicios de emergencia.
PRECAUCIONES:
ADVERTENCIA: 1R DSDJXH HO *;3
*;3
FXDQGR ODV OXFHV LQGLFDGRUDV VH HQFXHQWUHQ HQ HVWDGR LQWHUPLWHQWH DO PRPHQWR GH LQLFLDU HO HTXLSR R DFWXDOL]DU HO ¿UPZDUH (VWR SRGUtD RFDVLRQDU TXH OD XQLGDG QR FRQWLQ~H IXQFLRQDQGR
correctamente.
ADVERTENCIA: 6RODPHQWH XWLOLFH OD IXHQWH GH SRGHU LQFOXLGD HQ HO SDTXHWH
GHO *;3
*;3
8WLOL]DU XQ DGDSWDGRU GH SRGHU DOWHUQDWLYR QR FHUWL¿FDGR
SRGUtD GDxDU VX XQLGDG
INFORMACIÓN GENERAL:
(O WHOpIRQR ,3 *;3
*;3
WLHQH XQ GLVHxR HOHJDQWH \ HQWUHJD XQD H[FHOHQWH FDOLGDG GH OODPDGDV \ FDUDFWHUtVWLFDV DYDQ]DGDV FRPR ;0/ FRQIHUHQFLD
PXOWL XVXDULRV VRSRUWH SDUD YDULRV OHQJXDMHV WHFODV GH SUHVHQFLD \ %/) EXV\
ODPS ¿HOG SURWHFFLRQ GH VHJXULGDG DSURYLVLRQDPLHQWR DXWRPDWLFR \ H[FHOHQWH
FRPSDWLELOLGDG FRQ OD JUDQ PD\RULD GH ODV SODWDIRUPDV 6,3 (O *;3
WLHQH
OLQHDV
WHFODV SURJUDPDEOHV
WHFODV VXDYHV SURJUDPEOHV PLHQWUDV TXH HO
*;3
SUHVHQWD OLQHDV
WHFODV VXDYHV SURJUDPDEOHV \ WHFODV SURJUDPDEOHV
LO QUE CONTIENE EL PAQUETE:
*5$1'675($0 12 3529(( &21(;,21(6 $
6(59,&,26 '( (0(5*(1&,$ $ 75$9e6 '(/
*;3
*;3
1, *5$1'675($0 1, 1,1*812 '( 686 2),&,$/(6 (03/($'26 2 $),/,$'26
621 5(63216$%/(6 '( 1,1*81$ '(0$1'$
'$f2 2 3(5','$ 48( (672 38('$ 2&$6,21$5
< 0(',$17( (67( &2081,&$'2 867(' 5(181&,$ $ &8$/48,(5 5(&/$02 2 &216(&8(1&,$
3529(1,(17( 2 5(/$&,21$'2 '( /$ ,1+$%,/,'$' '( &217$&7$5 6(59,&,26 '( (0(5*(1&,$6 &21 (/ *;3
*;3
< 68 )$/7$ '(
12 +$%(5 +(&+2 /26 $55(*/26 '( /8*$5
3$5$ $&&(6$5 (6726 6(59,&,26 '( (0(5*(1&,$ '( $&8(5'2 &21 (/ 3È55$)2 $17(5,25
1 X Unidad Principal
; $XULFXODU
; &DEOH GH 5HG (WKHUQHW
; &DEOH 7HOHIyQLFR
; (VSDFLDGRUHV GH 3DUHG
15
; )XHQWH GH SRGHU GH 9
1 X Un soporte alto
; 8Q VRSRUWH EDMR
; *XtD GH ,QVWDODFLyQ 5iSLGD
16
http://arttel.ru
,QVWDODQGR HO WHOpIRQR 6REUH HVFULWRULR
INSTALACIÓN DEL TELÉFONO:
'LVSRQLELOLGDG
GH
RUL¿FLRV SDUD PRQWXUD GH SDUHG
3DUD LQVWDODU HO WHOpIRQR VREUH XQ HVFULWRULR XWLOLFH HO VRSRUWH GHO WHOpIRQR \
FROyTXHOR HQ OD SDUWH LQIHULRU GHO WHOpIRQR GRQGH VH HQFXHQWUD OD UDQXUD SDUD HO
soporte.
CONECTANDO EL TELÉFONO:
5DQXUD SDUD HO VRSRUWH GHO WHOpIRQR
si va a ser colocado
VREUH XQ HVFULWRULR
+DJD UHIHUHQFLD D OD ¿JXUD GH PDV DEDMR DO VHJXLU ODV LQVWUXFFLRQHV
2UL¿FLR SDUD ORV HVpaciadores de monWXUD VREUH OD SDUHG
GHO WHOpIRQR
0RGXOR GH
([WHQVLyQ
3XHUWR GH
receptor de
FDEH]D
Instalando el teléfono (Montura de Pared):
,QVHUWH ORV GRV HVSDFLDGRUHV SDUD PRQWXUD HQ OD SDUHG HQ ORV RUL¿FLRV GH OD
SDUWH GH DEDMR GHO WHOpIRQR
&RORTXH HO WHOpIRQR HQ OD SDUHG XWLOL]DQGR ORV RUL¿FLRV
+DOp OD OHQJ•HWD GH OD KRUTXLOOD GHO DXULFXODU
3XHUWR 3& 3XHUWR /$1 Alimentación 3XHUWR GHO DXULFXODU
3DUD FRQ¿JXUDU HO *;3
&RORTXH OD OHQJ•HWD HQ OD PLVPD UDQXUD GH WDO PDQHUD TXH VRSRUWH HO DXULFXODU
XQD YH] HO WHOpIRQR HVWH FROJDGR GH OD SDUHG
*;3
VLJD ORV SDVRV GHWDOODGRV DEDMR
&RQHFWH HO DXULFXODU D OD XQLGDG XWLOL]DQGR HO FDEOH WHOHIyQLFR
'HVFDQVR GHO $XULFXODU
&RQHFWH HO SXHUWR /$1 GHO WHOpIRQR DO ]yFDOR 5XVDQGR HO FDEOH (WKHUQHW
/HQJ•HWD FRQ H[WHQVLyQ
KDFLD DUULED
&RQHFWH OD IXHQWH GH SRGHU GH 9 '& D OD VDOLGD GH DOLPHQWDFLyQ GHO WHOpIRQR
y la salida de electricidad.
/HQJ•HWD FRQ H[WHQVLyQ
KDFLD DEDMR
GH XQ KXE VZLWFK R URXWHU
/D SDQWDOOD /&' YD D PRVWUDU XQ PHQVDMH GH DSURYLVLRQDPLHQWR R DFWXDOL]DFLyQ
GH ¿UPZDUH $QWHV GH FRQWLQXDU HVSHUR KDVWD TXH OD SDQWDOOD PXHVWUD HO WLHPSR
y la fecha.
8WLOL]DQGR OD LQWHUIDVH :HE LQWHJUDGD DFFHGLHQGR OD GLUHFFLyQ ,3 GHO WHOpIRQR
HQ XQ QDYHJDGRU :HE R PHGLDQWH HO WHFODGR FRQ¿JXUH HO WHOpIRQR XWLOL]DQGR XQD
GLUHFFLyQ ,3 HVWiWLFD R GLQiPLFD FRQ '+&3
17
18
http://arttel.ru
Sugerencias para Usar el Teclado:
Indicador de
Mensaje en Espera
Teclas de Lineas
Mensaje
1DYHJXH KDVWD OD RSFLyQ GH ³6WDWXV´ \ SUHVLRQH 0(18 SDUD GHVFXEULU OD GLUHFFLyQ ,3 GHO WHOpIRQR
,QJUHVH OD GLUHFFLyQ ,3 GHO WHOpIRQR HQ VX QDYHJDGRU
/D FODYH GH DGPLQLVWUDGRU SRU GHIHFWR HV ³DGPLQ´ SDUD XVXDULRV ¿QDOHV HV
³
´
Teclas de Navegación
Tecla de Menú/OK
Teclas Suaves
Programables
Transferencia
Conferencia
Silencio
No Molestar
Receptor de cabeza
Intercom
Teclas Multi-propósito
Teclado Estándar
Agenda de Llamadas
Retener
Enviar
Altavoz
GXP2120
Indicador de
Mensaje en Espera
Teclas de Lineas
Mensaje
Teclas de Navegación
Tecla de Menú/OK
Agenda de Llamadas
Teclas Suaves Programables
Conferencia
Transferencia
No Molestar
Receptor de cabeza
&RQ¿JXUDQGR HO *;3
*;3
XVDQGR HO WHFODGR
$VHJXUH TXH HO WHOpIRQR VH HQFXHQWUH HQ UHSRVR
3UHVLRQH OD ERWyQ GH 0(18
Silencio
Intercom
Teclado Estándar
6HOHFFLRQH &RQ¿J SDUD FRQ¿JXUDU HO 6,3 3UR[\ 2XWERXQG 3UR[\ 6,3 8VHU ,'
6,3 $XWK ,' 6,3 3DVVZRUG
Teclas Multi-propósito
&RQWLQ~H QDYHJDQGR SRU ODV RSFLRQHV GH 0(18 SDUD FRQ¿JXUDU RWUDV RSFLRQHV
EiVLFDV
Retener
Enviar
Altavoz
GXP2110
3DUD DFFHVDU DO 0(18 SUHVLRQH OD WHFOD FLUFXODU 0(18
3DUD QDYHJDU HO PHQ~ XWLOLFH ODV WHFODV GLUHFFLRQDOHV
3UHVLRQH HO ERWyQ GH 0(18 SDUD FRQ¿UPDU VX VHOHFFLyQ
(O WHOpIRQR YD D VDOLU GHO 0(18 FXDQGR KD\ XQD OODPDGD HQWUDQWH HO DXULFXODU
HV OHYDQWDGR R FXDQGR HO WHOpIRQR SHUPDQHFH HQ UHSRVR SRU
VHJXQGRV
CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO:
&RQ¿JXUDQGR HO *;3
:HE
*;3
XWLOL]DQGR XQ QDYHJDGRU
$VHJXUH TXH VX WHOpIRQR HVWH FRQHFWDGR D OD UHG \ WHQJD HOHFWULFLGDG
3UHVLRQH HO ERWyQ GH 0(18
19
&RQWDFWH D VX SURYHHGRU GH VHUYLFLR GH WHOHIRQtD SDUD FXDOTXLHU PRGL¿FDFLyQ
DGLFLRQDO TXH VHD QHFHVDULD
MODULO DE EXTENSIÓN GXP2120/
GXP2110 EXT:
(O PRGXOR GH H[WHQVLyQ *;3
*;3
(;7 HV XQD VROXFLyQ LGHDO SDUD HPSUHVDV GH DOWR WUD¿FR TXH TXLHUHQ PHMRUDU OD H¿FLHQFLD GH OD UHFHSFLyQ \ HO GHVSDFKR GH OODPDGDV &DGD PRGXOR GH H[SDQVLyQ WLHQH
WHFODV SURJUDPDEOHV
(O WHOpIRQR *;3 VRSRUWD KDVWD GRV PyGXORV (;7 DxDGLHQGR KDVWD
WHFODV
SURJUDPDEOHV DO WHOpIRQR
1RWD (O PRGXOR GH H[WHQVQLRQ HV XQ DFFHVRULR DGLFLRQDO SDUD HO *;3
*;3
\ QR HV LQFOXLGR HQ HO SDTXHWH
20
http://arttel.ru
FR
,QVWDOOD]LRQH GHO PRGXOR GL HVWHQVLRQH SHU
GXP2120/GXP2110:
(VWDQWH GH OD Alimentación
([WHQVLyQ
3XHUWR &RQHFWRU GHO
0RGXOR GH ([WHQVLyQ
INSTALACIÓN:
$GKLHUD HO HVWDQWH DO PRGXOR GH H[WHQVLyQ
&RQHFWH HO PRGXOR GH H[WHQVLyQ DO WHOpIRQR GHVOL]iQGROR SRU OD UDQXUD ODWHUDO
&RQHFWH HO PRGXOR GH H[WHQVLyQ DO *;3 XWLOL]DQGR HO FDEOH LQFOXLGR HQ HO SDTXHWH
&RQHFWH HO PRGXOR GH H[WHQVLyQ D XQ HQFKXIH GH HOHFWULFLGDG XWLOL]DQGR OD
IXHQWH GH DOLPHQWDFLyQ LQFOXLGD HQ HO SDTXHWH
CONFIGURACIÓN:
,QJUHVH D OD LQWHUIDVH :HE GHO *;3 SDUD FRQ¿JXUDU ODV WHFODV PXOWL SURSyVLWR
GHO PRGXOR GH H[WHQVLyQ
'LUtMDVH D ODV SDJLQDV ³(;7 ´ R ³(;7 ´ GHSHQGLHQGR HO PRGXOR TXH GHVHH
FRQ¿JXUDU
&RQ¿JXUH ODV WHFODV GH DFXHUGR DO SURSyVLWR SHUVHJXLGR 6SHHG 'LDO %/)
(YHQWOLVW %/) R 3UHVHQFH :DWFKHU
1RWD (O PDQXDO GH XVXDULR FRPSOHWR SXHGH VHU GHVFDUJDGR GH
KWWS ZZZ JUDQGVWUHDP FRP VXSSRUW
21
/H *;3
*;3
Q¶HVW SDV SUp FRQ¿JXUp SRXU
VRXWHQLU RX UpDOLVHU GHV DSSHOV G¶XUJHQFH j WRXW
W\SH G¶K{SLWDO RUJDQLVPH G¶DSSOLFDWLRQ GH OD ORL XQLWp GH VRLQV PpGLFDX[ RX WRXW DXWUH W\SH GH VHUYLFH
G¶XUJHQFH 9RXV GHYH] SUHQGUH GHV GLVSRVLWLRQV VXSSOpPHQWDLUHV SRXU DFFpGHU j GHV VHUYLFHV G¶XUJHQFH
,O HVW GH YRWUH UHVSRQVDELOLWp G¶DFKHWHU XQ VHUYLFH GH
WpOpSKRQLH SDU ,QWHUQHW FRQ¿JXUHU FRUUHFWHPHQW OH
*;3
*;3
SRXU XWLOLVHU FH VHUYLFH HW GH WHVWHU SpULRGLTXHPHQW YRWUH FRQ¿JXUDWLRQ SRXU YpUL¿HU
TX¶LO IRQFWLRQQH FRPPH SUpYX 6L YRXV QH SURFpGH]
SDV DLQVL HVW GH YRWUH UHVSRQVDELOLWp G¶DFKHWHU GHV
VHUYLFHV GH WpOpSKRQLH WUDGLWLRQQHOV VDQV ¿O RX ¿[HV
SRXU DFFpGHU DX[ VHUYLFHV G¶XUJHQFH
*5$1'675($0 1( )2851,7 3$6 '( &211(;,216 $8; 6(59,&(6 '¶85*(1&( 9,$ /(
*;3
*;3
1, *5$1'675($0 1, 6(6
',5,*($176 6(6 (03/2<e6 28 6(6 ),/,$/(6
1( 3(89(17 (75( 7(186 5(63216$%/(6 '(
7287( 5e&/$0$7,21 '200$*( 28 3(57(
(7 9286 5(121&(= ¬ 7287( 5e&/$0$7,21
28 &$86( '¶$&7,21 5(68/7$17 '( 28 (1 5(/$7,21 $9(& 9275( ,1&$3$&,7( '¶87,/,6(5
/( *;3
*;3
3285 &217$&7(5 /(6
6(59,&(6 '¶85*(1&( (7 9275( (&+(& $
0(775( (1 3/$&( '(6 $55$1*(0(176 6833/(0(17$,5(6 3285 $&&('(5 $8; 6(59,&(6
'¶85*(1&( &21)250(0(17 $8 3$5$*5$3+(
35(&('(17
22
http://arttel.ru
PRECAUTIONS:
INSTALLATION DU TELEPHONE:
ALERTE:
9HXLOOH] QH SDV UHGpPDUUHU OH *;3
*;3
ORUVTXH OHV YR\DQWV FOLJQRWHQW GXUDQW OH GpPDUUDJH GX V\VWqPH RX OD PLVH j MRXU GX ¿UPZDUH &D
SHXW FRUURPSUH O¶LPDJH GX ¿UPZDUH HW FDXVHU XQ G\VIRQFWLRQQHPHQW GH O¶XQLWp
ALERTE: 1¶XWLOLVH] TXH OH ERvWLHU G¶DOLPHQWDWLRQ IRXUQL GDQV OH SDFN *;3
*;3
/¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ DXWUH ERvWLHU G¶DOLPHQWDWLRQ QRQ TXDOL¿p SHXW HQGRPPDJHU O¶XQLWp
PRESENTATION:
/HV 7pOpSKRQHV ,3 *;3
*;3
RQW XQ GHVLJQ H[WpULHXU pOpJDQW HW RIIUHQW XQH H[FHOOHQWH TXDOLWp G¶DSSHO HW XQ HQVHPEOH GH FDUDFWpULVWLTXHV GH
TXDOLWp G¶HQWUHSULVH TXL LQFOXW GHV FDSDFLWpV ;0/ DYDQFpHV PXOWL FRQIpUHQFH
OH VXSSRUW GH SOXVLHXUV ODQJXHV OD SUpVHQFH HW %/) OD VpFXULWp GH SURWHFWLRQ
G¶DSSURYLVLRQQHPHQW DXWRPDWLVp HW XQH ODUJH FRPSDWLELOLWp DYHF OHV SULQFLSDOHV
SODWHV IRUPHV 6,3 /H *;3
RIIUH OLJQHV
WRXFKHV SURJUDPPDEOHV
WRXFKHV SURJUDPPDEOHV ;0/ HW OH *;3
GLVSRVH GH OLJQHV WRXFKHV SURJUDPPDEOHV ;0/ HW WRXFKHV SURJUDPPDEOHV
/HV WURXV SRXU OH
PRQWDJH VXU OH PXU
VRQW GLVSRQLEOHV
/D IHQWH SRXU OH SRVLWLRQQHXU WpOpSKRQLTXH VL YRXV DOOH]
SODFHU OH WpOpSKRQH
VXU OD WDEOH
/D IHQWH SRXU OHV
entretoises en cas
GH PRQWDJH GX WpOpSKRQH VXU OH PXU
CONTENU DU PACK:
,QVWDOODWLRQ GX WpOpSKRQH PRQWDJH VXU OH PXU
)L[H] OHV GHX[ HQWUHWRLVHV GDQV OD IHQWH DX GRV GX WpOpSKRQH SRXU OH PRQWDJH
PXUDO
-RLQGUH OH WpOpSKRQH DX PXU SDU OH WURX GX VXSSRUW PXUDO
7LUH] OD ODQJXHWWH GX VXSSRUW GX FRPELQp 9RLU ¿JXUH FL GHVVRXV
[ $SSDUHLO WpOpSKRQLTXH
[ &RPELQp
[ %RvWLHU G¶DOLPHQWDWLRQ 9
)DLUH SLYRWHU O¶RQJOHW HW EUDQFKH] OH GDQV OD IHQWH DYHF O¶H[WHQVLRQ MXVTX¶DX
WHQLU OH FDVTXH G¶pFRXWH DORUV TXH OH WpOpSKRQH HVW PRQWp VXU OH PXU 9RLU ¿JXUH
FL GHVVRXV
&RPELQp 5HSRV
[ &kEOH (WKHUQHW
[ &kEOH WpOpSKRQLTXH
[ 3RVLWLRQQHXU (OHYp
[ 3HWLW 3RVLWLRQQHXU
2QJOHW DYHF H[WHQVLRQ
YHUV OH KDXW
2QJOHW DYHF H[WHQVLRQ
YHUV OH EDV
[ 6XSSRUW 0XUDO (QWUHWRLVHV
23
[ *XLGH G¶LQVWDOODWLRQ UDSLGH
http://arttel.ru
Installation du téléphone (Positionneur téléphonique):
3RXU LQVWDOOHU OH WpOpSKRQH VXU OD WDEOH DYHF OH SRVLWLRQQHXU GX WpOpSKRQH MRLJQH]
FH GHUQLHU j OD EDVH GX WpOpSKRQH R• LO \ D XQH IHQWH 0RLWLp VXSpULHXUH XQH SDUWLH
GX EDV
&RQVHLOV G¶XWLOLVDWLRQ GX FODYLHU
Indicateur de message
en attente
Boutons Ligne
Message
CONNECTER LE TELEPHONE:
Boutons de navigation
Bouton Menu/OK
5HSRUWH] YRXV j O¶LOOXVWUDWLRQ FL GHVVRXV HQ VXLYDQW OHV LQVWUXFWLRQV G¶LQVWDOODWLRQ
Boutons contextuels
Transfert
Conférence
Muet
Ne-Pas-Deranger
Casque
Intercom
Boutons à usage multiple
Clavier standard
Répertoire
Mise en attente
Envoyer
Haut parleur
GXP2120
Indicateur de
message en attente
3RUW SRXU
OH PRGXOH
d’extension
3RUW GX
FDVTXH
G¶HFRXWH
Boutons Ligne
Message
Boutons de navigation
Bouton Menu/OK
Répertoire
Boutons contextuels
Conférence
Transfert
Ne-Pas-Deranger
Casque
Muet
Intercom
Clavier standard
Boutons à usage multiple
3RUW 3& 3RUW /$1 Alimentation 3RUW &RPELQp
Mise en attente
3RXU LQVWDOOHU OH *;3
*;3
Envoyer
Haut parleur
VXLYH] OHV LQVWUXFWLRQV FL GHVVRXV
&RQQHFWH] OH FRPELQp HW OH ERvWLHU GH WpOpSKRQH SULQFLSDO DYHF OH FkEOH WpOpSKRQLTXH
&RQQHFWHU OH SRUW /$1 GH YRWUH WpOpSKRQH DX SRUW 5G¶XQ FRQFHQWUDWHXU
FRPPXWDWHXU RX XQ URXWHXU F{Wp /$1 GX URXWHXU j O¶DLGH GX FkEOH (WKHUQHW
&RQQHFWH] OD ¿FKH GH VRUWLH 9 '& j OD SULVH G¶DOLPHQWDWLRQ VXU OH WpOpSKRQH
EUDQFKH] O¶DGDSWDWHXU GDQV XQH SULVH pOHFWULTXH
GXP2110
3RXU DFFpGHU DX 0(18 DSSX\H] VXU OH ERXWRQ FLUFXODLUH 0(18
1DYLJXH] GDQV OH PHQX HQ XWLOLVDQW OHV ERXWRQV +$87 %$6 HW *$8&+(
'52,7(
$SSX\H] VXU OH ERXWRQ FLUFXODLUH 0(18 SRXU FRQ¿UPHU OD VpOHFWLRQ
/H WpOpSKRQH TXLWWH DXWRPDWLTXHPHQW OH PRGH 0(18 TXDQG LO \ D XQ DSSHO
HQWUDQW OH WpOpSKRQH HVW GpFURFKp RX ORUVTXH OH PRGH 0(18 HVW ODLVVp LQDFWLI
pendant 60 secondes.
CONFIGURATION DU TELEPHONE:
/H /&' YD DI¿FKHU OHV LQIRUPDWLRQV GH SURYLVLRQQHPHQW RX GH PLVH j MRXU GX
¿UPZDUH $YDQW GH FRQWLQXHU YHXLOOH] SDWLHQWHU MXVTX¶j TXH OD GDWH KHXUH V¶DI¿FKH
(Q XWLOLVDQW OH VHUYHXU ZHE LQWpJUp GX WpOpSKRQH RX OH PHQX GH OD FRQ¿JXUDWLRQ
GX WpOpSKRQH YRXV SRXYH] OH FRQ¿JXUHU HQ XWLOLVDQW VRLW ,3 VWDWLTXH RX '+&3
25
&RQ¿JXUHU OH *;3
ZHE
*;3
HQ XWLOLVDQW OH 1DYLJDWHXU
9pUL¿H] TXH YRWUH WpOpSKRQH HVW VRXV WHQVLRQ HW FRQQHFWp j ,QWHUQHW
$SSX\H] VXU OH ERXWRQ 0(18 SRXU DOOHU GDQV OH PHQX GX WpOpSKRQH
26
http://arttel.ru
$SSX\H] VXU OH ERXWRQ ©)OqFKH YHUV OH EDV ª MXVTX¶D ³6WDWXW´ HW DSSX\H] VXU OD
WRXFKH 0(18 SRXU DI¿FKHU O¶DGUHVVH ,3
7DSH] O¶DGUHVVH ,3 GX WpOpSKRQH GDQV YRWUH QDYLJDWHXU 3&
/H PRW GH SDVVH G¶DGPLQLVWUDWHXU SDU GpIDXW HVW ©DGPLQª OH PRW GH SDVVH
XWLOLVDWHXU SDU GpIDXW HVW ³
´
,QVWDOODWLRQ GX PRGXOH G¶H[WHQVLRQ SRXU OH
GXP2120/GXP2110:
3RVLWLRQQHXU GH Alimentation
l’extension
Port de connexion de l’extension
INSTALLATION:
&RQ¿JXUHU OH *;3
*;3
HQ XWLOLVDQW OH &ODYLHU
$VVXUH] YRXV TXH OH WpOpSKRQH HVW OLEUH
$SSX\H]VXUOHERXWRQ³0(18´SRXUDFFpGHUDX0(18SRXUFRQ¿JXUHUOHWpOpSKRQH
6pOHFWLRQQH] 0HQX ! &RQ¿J SRXU FRQ¿JXUHU OHV SDUDPqWUHV GX 3UR[\ 6,3
3UR[\ 6RUWDQW 1RP G¶XWLOLVDWHXU 6,3 1RP G¶DXWKHQWL¿FDWLRQ 6,3 PRW GH SDVVH 6,3
6XLYH] OHV RSWLRQV GX PHQX SRXU FRQ¿JXUHU OHV IRQFWLRQQDOLWpV GH EDVH GX
WpOpSKRQH SDU H[HPSOH O¶DGUHVVH ,3 VL YRXV XWLOLVH] XQH DGUHVVH ,3 VWDWLTXH
3RXU SOXV GH GpWDLOV YHXLOOH] YpUL¿HU OH PDQXHO G¶XWLOLVDWLRQ GH OD *;3 [[
9HXLOOH] FRQWDFWH] YRWUH )RXUQLVVHXU G¶DFFqV ,QWHUQHW SRXU OHV SDUDPqWUHV VXSSOpPHQWDLUHV TXL SHXYHQW rWUH QpFHVVDLUH SRXU FRQ¿JXUHU OH WpOpSKRQH
GXP2120/GXP2110 EXT MODULE
D’EXTENSION:
/H PRGXOH *;3
*;3
(;7 HVW XQH VROXWLRQ LGpDOH SRXU OHV HQYLURQQHPHQWV G¶HQWUHSULVH RFFXSpV TXL FKHUFKHQW j DMRXWHU OD FDSDFLWp GH UHFHYRLU HW
DFKHPLQHU OHV DSSHOV GH PDQLqUH HI¿FDFH &KDTXH PRGXOH G¶H[WHQVLRQ GLVSRVH
GH
WRXFKHV SURJUDPPDEOHV /H WpOpSKRQH *;3 SUHQG HQ FKDUJH MXVTX¶j GHX[
PRGXOHV (;7 DMRXWDQW
H[WHQVLRQV WpOpSKRQLTXHV HQWLqUHPHQW SURJUDPPDEOHV SRXU OH WpOpSKRQH
1RWH /H PRGXOH G¶H[WHQVLRQ HVW XQ DFFHVVRLUH VXSSOpPHQWDLUH SRXU OH
*;3
*;3
HW Q¶HVW SDV LQFOXV GDQV OD ERvWH
27
)L[H] OH SRVLWLRQQHXU VXU OH PRGXOH G¶H[WHQVLRQ
&RQQHFWH] OH PRGXOH G¶H[WHQVLRQ DX WpOpSKRQH SULQFLSDO HQ OH JOLVVDQW GDQV OH
VXSSRUW GX OH F{Wp GX WpOpSKRQH
&RQQHFWH] OH PRGXOH G¶H[WHQVLRQ DX *;3 D O¶DLGH GX FkEOH IRXUQL
&RQQHFWH] OH PRGXOH G¶H[WHQVLRQ VXU XQH SULVH pOHFWULTXH HQ XWLOLVDQW
O¶DGDSWDWHXU VHFWHXU XQLYHUVHO IRXUQL
CONFIGURATION:
&RQQHFWH] YRXV VXU O¶LQWHUIDFH GH FRQ¿JXUDWLRQ ZHE GX *;3 SRXU FRQ¿JXUHU
OHV WRXFKHV PXOWLIRQFWLRQ VXU OH PRGXOH G¶H[WHQVLRQ
&OLTXH] VXU ³(;7 ´ RX ³(;7 ´ VHORQ OH PRGXOH G¶H[WHQVLRQ TXH YRXV VRXKDLWH]
FRQ¿JXUHU
&RQ¿JXUH] OHV WRXFKHV PXOWLIRQFWLRQ SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GpVLUpH 6SHHG 'LDO
%/) (YHQWOLVW %/) RX 3UpVHQFH :DWFKHU
1RWH 3RXU OH PDQXHO G¶XWLOLVDWLRQ GpWDLOOp YHXLOOH] OH WpOpFKDUJHU D SDUWLU GH
KWWS ZZZ JUDQGVWUHDP FRP VXSSRUW
28
http://arttel.ru
DE
*;3
*;3
ZLUG QLFKW YRUNRQ¿JXULHUW XP GLH 1RWDQUXIH DQ LUJHQGZHOFKHQ 7\S GHV .UDQNHQKDXVHV GLH
9ROO]XJVEHK|UGH GDV 0HGL]LQLVFKH 9HUVRUJXQJV]HQWUXP
³1RWGLHQVW H ´ RGHU MHGH DQGHUH $UW GHV 1RWGLHQVWHV ]X
XQWHUVW•W]HQ 6LH P•VVHQ ]XVlW]OLFKH 9RUNHKUXQJHQ WUHIIHQ XP DXI 1RWGLHQVWH ]X]XJUHLIHQ (V OLHJW LQ ,KUHU 9HUDQWZRUWXQJ HLQHQ 6,3 NRQIRUPHQ ,QWHUQHWWHOHIRQGLHQVW ]X
HUZHUEHQ GDPLW 6LH GDV *;3
*;3
ULFKWLJ NRQ¿JXULHUHQ N|QQHQ XP GLHVHQ 'LHQVW ]X YHUZHQGHQ XQG
UHJHOPl‰LJ VHLQH .RQ¿JXUDWLRQ ]X SU•IHQ XQG VRPLW ]X
EHVWlWLJHQ GDVV HV QDFK ,KUHQ (UZDUWXQJHQ IXQNWLRQLHUW
:HQQ 6LH QLFKW VR WXQ OLHJW HV LQ ,KUHU 9HUDQWZRUWXQJ GLH
WUDGLWLRQHOOHQ )XQNWHOHIRQ RGHU )HVWQHW]DQVFKOXVVGLHQVWH
]X HUZHUEHQ XP DXI 1RWGLHQVWH ]X]XJUHLIHQ
*5$1'675($0 67(//7 ',( 9(5%,1'81*(1 =8 127',(167(1 h%(5 '$6 *;3
*;3
1,&+7 =85
9(5)h*81* :('(5 *5$1'675($0 12&+ 6(,1(
$1*(67(//7( $8)75$**(%(5 2'(5 *(6&+b)763$571(5 .g11(1 .(,1( 9(5$17:25781* )h5
-(*/,&+(1 $16358&+ 6&+$'(1 2'(5 9(5/867
75$*(1 81' 6,( 9(5=,&+7(1 +,(50,7 $8) ,5*(1':(/&+( 81' $// ',(6( $1635h&+( 2'(5
./$*(*5h1'( ',( $86 2'(5 ,1 =86$00(1+$1*
0,7 ,+5(5 81)b+,*.(,7 (1767(+(1 '(1 *;3
*;3
=8 9(5:(1'(1 80 6,&+ 0,7 '(1 127',(167(1 ,1 9(5%,1'81* =8 6(7=(1 81' $86
,+5(0 0,66(5)2/* ',( =86b7=/,&+(1 0$‰1$+0(1 =8 75())(1 80 $8) 127',(167( ,1 h%(5(,167,0081* 0,7 '(0 810,77(/%$5 925+(5*(+(1'(1 3$5$*5$3+(1 =8=8*5(,)(1
VORSICHTSMAßNAHMEN:
WARNUNG: 6FKDOWHQ 6LH ELWWH GDV *;3
*;3
1,&+7 DXV XQG ZLHGHU HLQ ZHQQ GLH /(' /LFKWHU ZlKUHQG GHU 6\VWHPDXÀDGXQJ RGHU GHU )LUPZDUH
$NWXDOLVLHUXQJ EOLQNHQ 'LH )LUPZDUH %LOGHU N|QQHQ GDGXUFK IHKOHUKDIW ZHUGHQ
VRZLH GLH 6W|UIXQNWLRQHQ GHV *HUlWV ZHUGHQ GDGXUFK HUPLWWHOW
WARNUNG: 9HUZHQGHQ 6LH QXU GHQ LP *;3
*;3
3DNHW HLQJHVFKORVVHQHQ 1HW]DGDSWHU 'LH 9HUZHQGXQJ HLQHV DOWHUQDWLYHQ QLFKW JHHLJQHWHQ
1HW]DGDSWHUV NDQQ YLHOOHLFKW GDV *HUlW EHVFKlGLJHQ
ÜBERSICHT:
'LH ,3 7HOHIRQH *;3
*;3
KDEHQ JODWWHQ lX‰HUHQ (QWZXUI XQG OLHIHUQ
GLH DXVJH]HLFKQHWH $QUXITXDOLWlW XQG GLH )XQNWLRQVHLJHQVFKDIWHQ I•U GHQ 5DQJ
MHGHV 8QWHUQHKPHQV GLH )ROJHQGHV EHLQKDOWHQ GLH IRUWJHVFKULWWHQHQ ;0/ 5HVVRXUFHQ GLH 0XOWLSDUWHLHQ .RQIHUHQ]VFKDOWXQJ PHKUVSUDFKLJH 8QWHUVW•W]XQJ
$QZHVHQKHLW XQG %/) EHVFKlIWLJWHV /DPSHQIHOG 6LFKHUKHLWVVFKXW] DXWRPDWLVLHUWH %HUHLWVWHOOXQJ XQG DXVJHGHKQWH .RPSDWLELOLWlW PLW I•KUHQGHQ 6,3 3ODWWIRUPHQ 'DV *;3
ELHWHW /HLWXQJHQ
SURJUDPPLHUEDUH 6FKO•VVHO
;0/
SURJUDPPLHUEDUH 6RIWNH\V DQ XQG GDV *;3
ELHWHW /HLWXQJHQ ;0/ SURJUDPPLHUEDUH 6RIWNH\V XQG SURJUDPPLHUEDUH 6FKO•VVHO DQ
PAKETINHALT:
[ 7HOHIRQKDXSWJHKlXVH
[ (WKHUQHW .DEHO
2 x Wanddistanzhalter
29
[ +|UHU
[ 7HOHIRQVFKQXU
[ 9 1HW]DGDSWHU
[ *UR‰HU 6WDQGSODW]
[ .OHLQHU 6WDQGSODW]
[ 6FKQHOOVWDUWDQOHLWXQJ
30
http://arttel.ru
TELEFON-SETUP:
:DQGKDOWHUXQJVO|FKer sind vorhanden
7HOHIRQLQVWDOODWLRQ 7HOHIRQVWDQGSODW]
)•U GLH ,QVWDOODWLRQ GHV 7HOHIRQV DXI GHQ 7LVFK PLW GHP 7HOHIRQVWDQGSODW] EULQJHQ
Sie den Telefonstandplatz an der Unterseite des Telefons an, in dem es einen
6WHFNSODW] I•U GHQ 7HOHIRQVWDQGSODW] JLEW 'LH REHUH +lOIWH GHU 8QWHUWHLO
ANSCHLIEßEN DES TELEFONS:
6WHFNSODW] I•U GHQ
Telefonstandplatz,
ZHQQ GDV 7HOHIRQ DXI
den Tisch gelegt wird
%H]LHKHQ 6LH VLFK DXI GLH $EELOGXQJ XQWHQ ZHQQ 6LH GHQ ,QVWUXNWLRQHQ I•U GLH
Installation folgen.
6WHFNSODW] I•U GHQ
Wanddistanzhalter,
wenn das Telefon an
die Wand gelegt wird
Telefoninstallation (Wandhalterung):
%ULQJHQ 6LH :DQGGLVWDQ]KDOWHU LQ GHQ 6WHFNSODW] I•U GLH :DQGGLVWDQ]KDOWHU
an der Unterseite des Telefons an.
.RSIK|UHUEXFKVH
(UZHLWHUXQJVPRGXO
$QVFKOXVV
%ULQJHQ 6LH GDV 7HOHIRQ DQ GHU :DQG •EHU GDV :DQGKDOWHUXQJVORFK DQ
=LHKHQ 6LH GHQ 7DE YRQ GHU 7HOHIRQJDEHO DXV 6HKHQ 6LH GLH $EELOGXQJ XQWHQ
3& $QVFKOXVV
'UHKHQ 6LH GHQ 7DE XQG VWHFNHQ 6LH LKQ ]XU•FN LQ GHQ 6WHFNSODW] PLW GHU (UZHLWHUXQJ KLQDXI XP GHQ .RSIK|UHU ]X KDOWHQ ZlKUHQG GDV 7HOHIRQ DQ GHU :DQG
DQJHEUDFKW ZLUG 6HKHQ 6LH GLH $EELOGXQJ XQWHQ
)•U GDV *;3
*;3
/$1 $QVFKOXVV Netz
.RSIK|UHU $QVFKOXVV
6HWXS IROJHQ 6LH GHQ 6FKULWWHQ XQWHQ
+|UHUDXÀDJH
6FKOLH‰HQ 6LH GHQ +|UHU XQG GDV +DXSWWHOHIRQJHKlXVH DQ GLH 7HOHIRQVFKQXU
an.
7DE PLW GHU (UZHLWHUXQJ
KLQDXI
6FKOLH‰HQ 6LH GHQ /$1 $QVFKOXVV GHV 7HOHIRQV DQ GLH 56WHFNGRVH HLQHV
1HW]NQRWHQV 6FKDOWHUV RGHU HLQHV 5RXWHUV /$1 6HLWH GHV 5RXWHUV XQWHU 9HUZHQGXQJ GHV (WKHUQHW .DEHOV DQ
7DE PLW GHU (UZHLWHUXQJ
KLQXQWHU
6FKOLH‰HQ 6LH GHQ 9 '& $XVJDQJVVWHFNHU DQ GLH (QHUJLHQVWHFNIDVVXQJ DP
7HOHIRQ DQ VWHFNHQ 6LH GHQ 1HW]DGDSWHU LQ HLQHQ HOHNWULVFKHQ $QVFKOXVV HLQ
'LH /&' ZLUG GLH %HUHLWVWHOOXQJ RGHU )LUPZDUH $NWXDOLVLHUXQJ GHU ,QIRUPDWLRQ
DQ]HLJHQ %HYRU 6LH IRUWIDKUHQ ZDUWHQ 6LH ELWWH GDVV GLH 'DWXP =HLWDQ]HLJH
erscheint.
31
32
http://arttel.ru
7LSSV I•U GLH 7DVWDWXUDQZHQGXQJ
'U•FNHQ 6LH GHQ 3IHLONQRSI ³8QWHQ´ ]XP ³6WDWXV´ XQG
GLH ,3 $GUHVVH ]X VHKHQ
7LSSHQ 6LH GLH ,3 $GUHVVH GHV 7HOHIRQV LQ ,KUHQ 3& %
'DV 6WDQGDUGNHQQZRUW GHV $GPLQLVWUDWRUV LVW ³DGPLQ´
GHV $QZHQGHUV LVW ³
´
GXP2120
GXP2110
8P DXI GDV 0(1h ]X]XJUHLIHQ GU•FNHQ 6LH GHQ UXQGHQ 0(1h.123)
6WHXHUQ 6LH GDV 0HQ• LQGHP 6LH GLH .Q|SIH 83 '2:1 XQG /()7 5,*+7
verwenden.
'U•FNHQ 6LH GHQ UXQGHQ 0(1h.123) XP HLQH 0HQ•DXVZDKO ]X EHVWlWLJHQ
'DV 7HOHIRQ YHUOlVVW DXWRPDWLVFK GHQ 0DVNHQPRGXV ZHQQ HV HLQHQ HLQJHKHQGHQ $QUXI JLEW ZHQQ GDV 7HOHIRQ DEJHKREHQ ZLUG RGHU ZHQQ GHU 0DVNHQPRGXV XQWlWLJ
6HNXQGHQ JHODVVHQ ZLUG
TELEFONKONFIGURATION:
.RQ¿JXULHUHQ 6LH GDV *;3
*;3
6WHOOHQ6LHVLFKHU GDVV,KU7HOHIRQDQJHVFKDOWHWXQGPLWGHP,QWHUQHWYHUEXQGHQZLUG
'U•FNHQ 6LH GHQ 0(1h.123) XP LQ 0HQ• GHV 7HOHIRQHV HLQ]XWUHWHQ
33
6WHOOHQ 6LH VLFKHU GDVV GDV 7HOHIRQ QLFKW LQ %HWULHE LVW
'U•FNHQ 6LH GHQ .QRSI ´0(1h´ GDPLW 6LH DXI GDV 0(
IHQ XP GDV 7HOHIRQ ]X NRQ¿JXULHUHQ
:lKOHQ 6LH 0(1h ! .RQ¿J DXV XP GLH (LQVWHOOXQ
ERXQG 3UR[\ 6,3 %HQXW]HU ,' 6,3 $XWK ,' 6,3 .HQQZ
)ROJHQ 6LH GHQ 0HQ•RSWLRQHQ XP GLH JUXQGOHJHQG
NRQ¿JXULHUHQ ]XP %HLVSLHO GLH ,3 $GUHVVH ZHQQ 6LH H
GHQ )•U GLH 'HWDLOV •EHUSU•IHQ 6LH ELWWH GLH %HGLHQXQJV
Reihe.
6HW]HQ 6LH VLFK ELWWH PLW ,KUHP ,763 ,QWHUQHWWHOHIRQ
]XVlW]OLFKH (LQVWHOOXQJHQ LQ 9HUELQGXQJ GLH QRWZHQGL
7HOHIRQ ]X NRQ¿JXULHUHQ
GXP2120/GXP2110 EXT ERWEI
UNGSMODUL:
'DV *;3
*;3
(;7 0RGXO LVW HLQH LGHDOH /|V
8QWHUQHKPHQVXPJHEXQJ GLH YHUVWlUNW LQ GHU /DJH LVW
HPSIDQJHQ XQG ]X YHUVHQGHQ -HGHV (UZHLWHUXQJVPRG
EDUH .Q|SIH 'DV *;3 7HOHIRQ XQWHUVW•W]W ELV ]ZHL ([W 0
SURJUDPPLHUEDUH 7HOHIRQHUZHLWHUXQJHQ GHP 7HOHIRQ KLQ
$QPHUNXQJ 'DV (UZHLWHUXQJVPRGXO LVW HLQ ]XVlW]O
*;3
*;3
XQG LVW QLFKW LP *HKlXVH HLQJHVFKOR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising