22C-6e-20150123104456

22C-6e-20150123104456
 E pl Be Osis a
Eno he SANA
Sa Ey L
BIONAIRE
pure indoor living
WARM MIST
HUMIDIFIER
INSTRUCTION MANUAL BRUGERVEJLEDNING
MANUEL D'UTILISATION INSTRUKCJA OBSEUGI
BENUTZERHANDBUCH ET XEIPIAIO OAHMION XPHEHE
MANUAL DE INSTRUCCIONES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
INSTRUCTIEHANDLEIDING MANUALE DI ISTRUZIONI
BRUKSANVISNING HASZNALATI UTASITAS
KAYTTAJAN OHJEKIRJA NAVOD K OBSLUZE
BRUKERHANDBOK MANUAL DE INSTRUGOES
CESKY
DULEZITA BEZPECNOSTNÍ OPATRENÍ
Prectéte si tento návod k pouzití. Po precteni ho
peclivé uschovejte.
Déti starsí 8 let, osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi
schopnostmi a dale nedostatecne
zkuSené Ei poutené osoby mohou
toto zafizeni pouzivat, pokud byly
obeznameny s bezpe¢nym pouzitim
tohoto zañizenim a rozumêji riziküm
spojenym s jeho pouzitim, nebo
pokud je pouzivaji pod dohledem.
Déti si s timto zafizenim nesmi hrat.
UZivatelskou üdrZbu a cisténi nesmi
déti provadét bez dozoru.
Béhem plnéní a ciSténi vypojte zarizeni
Ze zasuvky.
Vyménu poSkozeného privodniho
kabelu musi provadét vyrobce, servisni
stredisko nebo odpovidajicim zpúsobem
kvalifikovana osoba, aby se predeslo
moznym rizikum.
VAROVANI: Zarizeni
pouzivejte opatrné, vypousti
horkou vodni paru.
Pred pouzitim zafizeni si peélivé prectéte navod.
+ K tomu, abyste se vyhnuli nebezpeci pozaru nebo
elektrického Soku, zapojte zafizeni pfimo do zasuvky.
« Uchovavejte kabel mimo oblasti s velkym provozem.
K tomu, abyste se vyhnuli nebezpecí pozáru, NIKDY
nepokládejte kabel pod rohoZe, do blizkosti radiátorú,
vaficú ani topnych téles.
+ NEUMISTUJTE zvihéovaé do blízkosti varicú, radiatorú
ani topnych téles. Umistéte zvihCovac k vnitini sténé
v blizkosti zasuvky. Nejlepsich vysledkú dosahnete se
ZvIhtovacem nejmé né 10 cm od stény.
« Zvlhéovaë nikdy nepouZivejte v uzavrené mistnosti. (t.:
kdyz ¡sou zavrené dvere a okna)
e VYSTRAZNÉ UPOZORNENI: Nepokousejte se
doplñovat zvlhéovaë vodou, aniZ byste ho odpojili Ze
zasuvky. Pñ odpojoväni uchopte zästréku, ne kabel.
° Do otvorù NIKDY nehäzejte ani nevkladejte Zâdné
predméty. NEPOKLADEJTE ruce, oblicej ani télo na
nebo do blizkosti vystupu vihkosti, kdyZ je zafizeni v
provozu. NEZAKRYVEJTE vystup vihkosti ani na néj
nic nepokládejte, kdyZ je zarizení v provozu.
e Zafízení pouzivejte pouze k útelu v domácnosti
dle popisu.v tomto návodu. Pouzití, které vyrobce
nedoporucuje, muze zpUsobit pozar, elektricky Sok
anebo zranéni osob. PouZiti doplñkü, ktere firma JCS
(Europe) Limited nedoporucuje nebo neprodava, mize
zpusobit riziko.
+ NEPOUZIVEJTE venku.
Zvih¢ovac vzdy umistujte na pevny, rovny povrch. Pod
zvIhéovat doporutujeme umist'ovat podlozku odolnou
proti vodé. NIKDY zvihéovat nepokládejte na povrch,
ktery by voda nebo vihkost mohly poskodit (napr.
lesténa podlaha).
NEDOVOLTE;, aby vystup vihkosti smérovat primo ke
zdi. VIhkost müZe zpûsobovat poskozeni, zvlasté tapet.
‚ KdyZ neni zvIhéovaë pouZivän, mél by byt odpojen.
Béhem provozu zafizeni NIKDY nenaklanéjte ani se
ho nepokousejte vyprazdñovat. Pred vy¡mutim vodní
nádrze nebo premistovánim zafizeni odpojte ze
zasuvky. 60 minut po vypnuti zafizeni nebo odpojeni ze
zasuvky se nepokousejte vyjimat vodni nadrz. Mohlo
by dojit k vaznému zranéni.
K tomu, aby zvihéovat rádné pracoval, je treba
pravidelna udrzba. Viz postupy pri ¿isténi a údrzbé.
« Kisténi câsti zvlhéovace NIKDY nepouZivejte Cistici
prostredky, benzín, éistidlo na sklo, lesténku na
nábytek, redidlo barev ani jina rozpoustédia.
Nadmérná vihkost v místnosti múze zpúsobovat
kondenzaci vody na oknech nebo nabytku. Pokud k
tomu dojde, zvihcovac vypnéte.
« Zvlhèovaë nepouzivejte tam, kde je úroveñ vihkosti
vyS$i nez 55%.
NEPOKOUSEJTE se opravovat ani sefizovat
elektrické ani mechanické Casti. Vnitrek zvihcovace
neobsahuje Zâdné uZivatelem opravitelné câsti. Servis
musi provadét pouze kvalifikované osoby.
POPISY (viz obr. 1)
Nádrzka na vodu
Vicko nadrzky na vodu
Topné téleso
Zamek zakladny
Zakladna
Vypinac
Regulator vykonu
Indikatory stavu
Vypust páry
Prihradka na esence
990099000000
Hlavni jednotka
JAK FUNGUJE ZVLHCOVAC NA PRIN-
CIPU HORKÉ PÁRY
Vihkost nizSí nez 30% múze byt nezdrava a neprijemna.
Doporutena úroveñ vihkosti je 40%-60%.
Zvihéovat Bionaire"" na principu horké páry je konstruován
tak, Ze Z nadrzky vytéká spravné mnoZzství vody a proudí
62
do ohfivaci komory, kde vodu ohfiva topné téleso s
elektronickou termoregulací. Vzduch se nasáva pres otvory
mrizky umisténé na zadni strané prístroje a smésuje se s
parou v mlhovaci komofe. Zahfata para se poté vypousti
2 horni ¢asti mihovaci komory skrz vystupni mfizku do
mistnosti.
POKYNY PRED PROVOZEM
1. Vypojte zvihcovat ze zasuvky.
2. Zvolte misto pro zvlhéovaë vzduchu na rovném
povrchu, priblizné 10 cm od zdi. NEUMIS)UJTE
zvihovac na nabytek. Podlaha, kterou vihkost
neposkodi, je nejlepsim mistem.
3. Odstrañte nádrzku na vodu (O).
4. Odstrañte hlavni jednotku (@) a ujistéte se, Ze se
v zakladné (@) nenachazeji cizi predméty Hiavni
jednotku odstraníte otocenim zámku základny (
Obr. 2) smérem doprava do polohy gf, dokud nebude
mozné hlavni jednotku zvednout ze zakladny. Chcete-li
hlavni jednotku namontovat zpét, nasadte ji na
zakladnu a otoéte zamkem základny smérem doleva
do polohy @-
PLNÉNÍ VODNÍ NÁDRZE
1. Vypojte zvlhCovac ze zasuvky. Odstrarite nadrzku na
vodu.
2. Odsroubujte vicko nadrzky na vodu (©) a nadrzku
naplrite Cerstvou chladnou vodou (Obr. 3). Nadrzku
nenaplñujte teplou ani horkou vodou. Mohlo by
dojit k jejimu poskozeni a uniku kapaliny.
3. Pevné zaëroubujte vièko nadrzky na vodu a poté
nasadte nádrzku na vodu zpét na zékladnu. Voda z
nâdrZky zaëne okamZité vtékat do zäkladny.
4. Pripojte napajeci kabel do vhodné zasuvky.
NAVOD K OBSLUZE
1. Chcete-li zvihtovat zapnout, stisknète vypinaé (@).
Zvihcovac se zapne a rozsviti se indikator stavu ¢. 2
(O). To znaci, Ze zvIhtovat je v provozu v rezimu ¢. 2
(vysoky vykon).
2. Pomoci regulatoru vykonu (@) zvolte rezim E. 1 (nizky
vykon) nebo E. 2 (vysoky vykon). V rezimu vysokého
vykonu (2) bude zvihéovat vytvaret nejhustSí páru a v
rezimu nizkého vykonu (1) bude vytvaret méné hustou
pâru po delsi dobu a s niZsi hluénosti. Zvihéovadi
obvykle trvâ pfiblizné 1 minutu, neZ vodu ohfeje a
zacne vytvaret paru.
3. Chcete-li zvihéovat vypnout, stisknéte vypinac (O).
4. Prihrádka na esence O se nachazi vedle vypusti
pary (9). Do prihradky múzete nalít vhodnou esenci
a pote zvihCovac zapnout v rezimu dle preferenci.
NEPRIDAVEJTE esence do nadrzky na vodu.
NEPRIDAVEJTE esence do pfihradky na esence,
jestlize je zafizeni jiz v provozu.
DULEZITE Pokud vite, Ze zvIhéovat nebudete pouzivat dva
Ci vice dni, z nadrzky na vodu i ze zakladny vylijte véechnu
vodu. Predejdete tak rústu fas a bakterií.
NULOVÁNÍ
Kdyz voda v nadrzce dojde a v ohfivaci komore je vody
jiz malo, aktivuje se funkce automatického vypnuti. Oba
indikatory stavu (@)) budou blikat a zafizeni nebude mozné
орё! pouzit, dokud znovu nenaplnite nadrzku na vodu a
neresetujete zvihCovac dle postupu nize:
1. Zvihcovat vypnéte a vypojte ze zasuvky.
2. Odstrañte nâdrZku na vodu a znovu ji naplñte. Pñ
Cisténi a doplñování nádr¿ky postupujte dle pokynú
v Cásti Denní údrzba a Napinéni nádrzky na vodu.
Nasadte nadrzku zpét.
3. Nechejte zafizeni, aby se po 15 minutach automaticky
vypnulo a resetovalo.
4. Po 15 minutach zapojte hlavni jednotku do zasuvky a
zvihcovat zapnéte. Béhem 1 minuty jednotka zaíne
vytvaret paru. Pokud jednotka nezacne pracovat,
znamena to, Ze je po pfedchozim pouzití stale pfilis
погка. Odpojte jednotku ze zasuvky a vyckejte dalsich
15-30 minut. Poté jednotku znovu zapojte do zasuvky
a zapnéte. Nyní by méla byt dostateéné chladna na to,
aby fungovala normálné.
CISTENI A UDRZBA
Nasledujici postupy údrzby je treba dodrzovat, aby byla
zajisténa spravna a efektivni ¢innost zvlhéovade.
Zvihéovat SELZE, pokud nebude fadné &istén. Pravidelnym
cisténim se pfedchazi nahromadéni vodniho kamene na
topném élanku a v misce. Zabrañuje se tím také rústu
mikroorganismú v misce a nadrzi.
Zajistuje se tak dosazení maximální efektivnosti. Radné
CISténi je podstatné pro udrzbu a stalé pouziti zafizeni a k
tomu, aby se zabranilo nahromadéni fas a bakterii.
DENNÍ ÚDRZBA
Pred údr¿bou nechejte zañizeni 1 hodinu vychladnout.
1. Zvihéovat vypnéte a vypojte ze zasuvky.
2. Odstrante nadrzku na vodu a odemknéte hlavni
jednotku. Hlavní jednotku odstraníte otocenim zamku
základny (0); Obr. 2) smérem doprava do polohy mf,
dokud nebude mozné ji zvednout ze základny.
3. Ze základny wlijte vodu a odstrañte pripadné
~~ uUsazeniny a poté Ji umyite teplou mydlovou vodou.
Pred dalSim pouZitim základnu dúkladné vysuste.
POZNÁMKA: Je velmi dúlezité, abyste základnu umyli
dúkladné. Základnu múzete myt také v myéce (POUZE
horni ¢ast). Pfed dalSim pouzitim zakladnu nechejte
dukladné vyschnout.
4. Topné téleso (@) a hlavni jednotku (9) utrete
Cistym mékkym hadfikem. Topné téleso je opatfeno
povrchovou vrstvou, kterà usnadñuje cisténi a
prodluzuje efektivní Cinnost zvihtovate. Hlavní
jednotku NEPONORUJTE do vody ani jiné kapaliny.
K Cisténi topného télesa NEPOUZIVEJTE kovové
ani tvrdé predméty. Zadnou cast zvlhéovaée nikdy
necistéte pomocí saponatú, benzínu, petroleje,
pripravkú na mytí oken, lestidel na nábytek, redidel a
jinych rozpoustédel.
ODSTRANOVANi PROBLEMU
PROBLEM
PRAVDEPODOBNA PRICINA
RESENÍ
Pfistroj se nezapne.
Pfistroj není zapojen do zasuvky.
Zasuvka nefunguje.
Zapojte pfistroj do zasuvky.
Nechte zasuvku vyménit autorizovanym
elektrikarem.
Indikatory stavu blikaji.
Nádr¿ka na vodu Je prazdna.
Po doplnéni vody nebyl pristroj vynulován.
Usazenina vodniho kamene na topném
télese.
Znovu naplñte nádrzku.
Postupujte dle pokynú k resetovaní.
Odstrañte vodní kamen z topného télesa.
Mnozstvi produkovane
mlhy je velmi malé nebo
nulové.
Usazenina vodniho kamene na topném
télese.
Zvihcovat jesté neni zahraty.
Odstrarite vodni kamen z topného télesa.
Potkejte 10 minut, nez se zvihéovat zahreje.
Voda uniká z nadrzky.
Chybí gumovy tésnici krouzek nadrzky.
Vicko není dostatecné utaZeno.
Voda v nadrzce ¡e horka.
Sejméte viéko nádrzky a vyméñte tésnici
krouzek nebo upravte jeho polohu.
Utahnéte vicko.
NadrZku plrite pouze studenou vodou.
Prasklina v nadrzce.
Horkà voda zpüsobi zvyseni tlaku v
nadrzce.
Nádrzka múze prasknout, pokud se s ni
udefi nebo pokud spadne.
Vycistéte/vydezinfikujte nadrzku dle pokynú v
Casti Cisténi a údrzba.
Tenka vrstva na
nadrzce.
Mineralni usazeniny.
Zvihéovaé nepouZivejte. Je treba vyménit
nadrzku.
65
IONAIRE
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
Royton, Oldham OL2 5LN, United Kingdom
Email: enquiriesEurope@jardencs.com
Website address: www.bionaireeurope.com
UK - Free phone Customer Service Helpline - 0800 052 3615
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
420, Rue d'Estiennes d'Orves
Colombes
92700 France
Phone: +33 1 49 64 20 60
FRANCE - SERVICE CONSOMMATEURS
0 825 85 85 82
Belgium: +32 38 70 86 86
Czech Republic: +420 48 513 03 03
Finland: +358 98 70 870
Germany: +49 89 5480195-0
Hungary: +36 1 37 17 970
Latvia +371 7514081
Lithuania +370 (52) 772388
Netherlands: +31 793 41 77 71
Poland: +48 22 847 8968
Russia: +7 095 334 82 21
Slovakia: +421 41 723 47 09
Spain: +34 902 051 045
CE
© 2014 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited.
All rights reserved. Imported and distributed by Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Royton, Oldham OL2 5LN, United Kingdom.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited is a subsidiary of Jarden Corporation (NYSE: JAH).
The product supplied may differ slightly from the one illustrated due to continuing product development.
Printed In China
Tous droits réservés. Distribué par Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Royton, Oldham OL2 5LN United Kingdom.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited est une filiale de Jarden Corporation (NYSE: JAH).
En raison du développement continu de nos produits, le produit livré risque de varier légèrement de l'illustration.
Imprimé en Chine
93696-0 UKPUL
P.N. 175844
BWM001X_Rev1 03/14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising