THE POWERLIFTER - Bakker Magnetics

THE POWERLIFTER - Bakker Magnetics
MANUAL
suitable for
all types of Bakker
Magnetics lifting
magnets of BAXX
125 / 250 / 500 /
1000 / 2000
THE POWERLIFTER
Powerful permanent lifting magnets
Always ahead.
2
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM2015/10
BAXX MANUAL
SCHAKELBARE HEFMAGNETEN
(PERMANENT, NEODYMIUM)
SWITCHABLE LIFTING MAGNETS
(PERMANENT, NEODYMIUM)
AIMANTS DE LEVAGE COMMUTABLES
(PERMANENTS, EN NÉODYMIUM)
SCHALTBARE LASTHEBEMAGNETE
(PERMANENT, NEODYM)
ELEVADORES MAGNÉTICOS
CONMUTABLES
(PERMANENTES CON IMÁN DE
NEODIMIO)
PRZEΠNCZALNE MAGNESY DÂWIGOWE
(STAΠE, NEODYMOWE)
LØFTEMAGNETER
(PERMANENT, NEODYMIUM)
STÄLLBARA LYFTMAGNETER
(PERMANENT, NEODYMIUM)
KYTKETTÄVÄT MAGNEETTINOSTIMET
(NEODYYMIKESTOMAGNEETTI)
PREPÍNATELNÉ BREMENOVÉ MAGNETY
(PERMANENTNÍ NEOD¯MOVÉ)
PREPÍNATEºNÉ BREMENOVÉ MAGNETY
(PERMANENTNÉ, NEOD¯MOVÉ)
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM2015/10
3
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Schakelbare hefmagneten (Permanent, Neodymium)
NL
Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de
modellen
BAXX 125, BAXX 250, BAXX 500,
BAXX 1000, BAXX 2000
ENG
VOORWOORD
FRA
DEU
Hartelijk dank voor uw aanschaf van een permanente
neodymium BAXX hefmagneet van Bakker Magnetics B.V.
Controleer bij levering of de hefmagneet schadevrij is en
voorzien is van een handleiding en testcertificaat.
ESP
Gebruik nooit een beschadigde hefmagneet en neem bij
beschadigingen contact op met uw leverancier.
Deze gebruikershandleiding is een deel van het product
en bevat alle noodzakelijke informatie voor een optimaal
en veilig gebruik van de hefmagneet en dient continu
beschikbaar te zijn voor alle gebruikers van de
hefmagneet.
Zorgt u er daarom voor dat de gebruikershandleiding
gedurende de gehele levensduur van de hefmagneet
beschikbaar blijft.
PLK
DAN
SVE
Volg de voorschriften, aanwijzingen en instructies in deze
handleiding altijd op, om een veilig gebruik en een lange
levensduur van de hefmagneet te waarborgen.
FIN
Het testcertificaat is als aparte bijlage toegevoegd.
· Laat een geheven last nooit zonder toezicht achter
· Laat nooit een onbevoegd persoon de hefmagneet
bedienen
· Hijs nooit meer dan één werkstuk tegelijk
· Controleer of de complete hijsinstallatie geschikt is om
het volledige gewicht van de last plus de hefmagneet te
kunnen dragen)
· Gebruik de hefmagneet niet voor het vervoeren van
personen
· Bescherm de hefmagneet zoveel mogelijk tegen vocht en
stof
· Stel de hefmagneet nooit bloot aan temperaturen lager
dan 0 ˚C en hoger dan 60 graden ˚C
· Elektronische apparatuur (bijv. pacemakers,
hoorapparaten, computers, monitoren, etc.) en
informatiedragers (bijv. creditcards, tapes, etc.) kunnen
worden beïnvloed of beschadigd door magnetische
velden. Houd deze zaken voldoende verwijderd van de
hefmagneten
GEBRUIK EN BEDIENING
Gebruik de hefmagneet uitsluitend voor werkzaamheden
waarvoor deze ontworpen is !!
Permanente hefmagneten van Bakker Magnetics B.V.
worden toegepast om stalen lasten te verplaatsen.
Vooral bij het bewerken van werkstukken die te groot
en/of te zwaar zijn om met de hand te verplaatsen
kunnen de permanente hefmagneten goede diensten
bewijzen. De permanente hefmagneet wordt daarvoor
met behulp van een passende koppeling aan een takel
bevestigd. De hefmagneet wordt met behulp van de
takel op de te transporteren last gebracht en met de op
de hefmagneet aanwezige handel in werking gesteld.
De eerste ingebruikname
VEILIGHEID
CZE
De permanente hefmagneten van Bakker Magnetics B.V.
voldoen aan alle relevante veiligheidseisen die daarvoor
in de wet worden geëist.
SVK
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN EIGENAAR,
BEDIENEND EN TECHNISCH PERSONEEL MET
BETREKKING TOT DE VEILIGHEID.
Deze handleiding maakt deel uit van het totale product
en dient als zodanig altijd beschikbaar te zijn voor de
mensen die met de hefmagneet moeten werken. Zorg
ervoor dat degene die met de hefmagneet werkt vooraf
deze handleiding gelezen heeft en deze ook begrepen
heeft.
Het is altijd gevaarlijk wanneer er werkstukken
met behulp van hijswerktuigen worden verplaatst.
Controleer daarom voor elke hijsbeweging of er geen
gevaarlijke situatie kan ontstaan.
Omdat ongevallen met hijswerktuigen in veel gevallen
leiden tot ernstig lichamelijk letsel, moeten voor de
inspectie, het onderhoud en de handhaving van de
veiligheid onderstaande maatregelen en speciale
voorschriften strikt worden nageleefd:
Hefinrichtingen mogen pas in gebruik worden genomen
nadat deze door een veiligheidsfunctionaris getest zijn en
de eventuele omstandigheden die de hefcapaciteit
negatief kunnen beïnvloeden zijn weggenomen.
Zorg ervoor dat de hefmagneet in de 'off’
stand staat voordat de magneet in de buurt
van het werkstuk of andere materialen komt omdat
anders het gevaar bestaat dat de werkstukken naar de
hefmagneet toespringen.
Zorg ervoor dat het contactvlak tussen
magneet en last goed zuiver en vlak is.
De magneet zo goed mogelijk in het zwaartepunt van het
werkstuk plaatsen.
Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn in de
baan die het opgenomen werkstuk moet
maken, zodat de last zonder schokken of stoten naar de
plaats van bestemming kan worden gebracht.
Bij de beoordeling van de hefcapaciteit van de
magneet spelen naast het gewicht ook onderstaande
factoren een rol:
Veiligheidsmaatregelen en voorschriften
· Het onderhoud van de hefmagneet dient te worden
uitgevoerd op de manier zoals in deze handleiding staat
omschreven
· Breng de geheven last nooit in de nabijheid van andere
personen
· Zorg ervoor dat niemand zich onder de geheven last
bevindt
4
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
1. Afmetingen van het te hijsen object
De hefmagneet uitschakelen
· Indien het te hijsen object te klein is, komen de
poolschoenen niet volledig in contact met materiaal en
heeft de hefmagneet te weinig materiaal om de
magnetische krachten op het werkstuk over te brengen.
Het werkstuk moet minimaal zo groot zijn, dat het de
volledige contactvlakken van de magneet bedekt.
· Indien het object groot is, moet er op worden gelet dat er
geen doorbuiging optreedt, waardoor de last van de
magneet kan loslaten. Het doorbuigen heeft namelijk tot
gevolg dat er een luchtspleet ontstaat aan de randen van
het werkstuk, waardoor er minder magnetische lijnen
door het materiaal gaan wat resulteert in een afname van
de hefcapaciteit.
· Schuif de schuifknop aan de zijkant van de hefmagneet
naar achter tegen de veerdruk in
· Draai de handel terug van links naar rechts tot tegen de
aanslag
2. Dikte van het materiaal
- Bij dikkere materialen speelt het gewicht een belangrijke
rol, terwijl het bij dunnere materialen voornamelijk de
magnetiseerbaarheid is. Zie hiervoor de typeplaat,
bevestigd op de zijkant van de hefmagneet en de tabel in
deze handleiding.
- Indien het materiaal te dun is, gaat slechts een gedeelte
van de krachtlijnen van de hefmagneet door het
materiaal heen, waardoor de capaciteit van de magneet
afneemt. Hierdoor bestaat ook het gevaar dat er
meerdere platen tegelijk worden opgenomen. In het
algemeen kan worden gesteld dat een hefmagneet zijn
grootste hefvermogen heeft indien de dikte van het
werkstuk groter is dan de breedte van de poolschoenen.
3. Samenstelling van het materiaal
- Zuiver ijzer is het beste magnetiseerbaar, elke toevoeging
daaraan (bijv. om roestvorming tegen te gaan) beïnvloedt
de magnetiseerbaarheid in negatieve zin. Roestvaststaal
(bijv. RVS 304) is een materiaal dat de magnetische
krachtlijnen net zo slecht geleidt als lucht, terwijl het
koolstofgehalte van gietijzer zo hoog is dat de
magnetiseerbaarheid maar 50% bedraagt van die van
staal 37.
- Controleer dus altijd, vooral wanneer u niet zeker bent
wat voor soort materiaal u gaat heffen, of er genoeg
hefvermogen aanwezig is om de last zonder gevaar te
kunnen oppakken.
4. De Gebruiksomstandigheden
- Maximale temperatuur werkstuk <200 ºC
- Als het vlak, waar de hefmagneet op geplaatst wordt, nat
of vet is, moet er op worden gelet dat de last niet
zijdelings kan wegglijden
- De hefvlakken van de magneet en het object moeten
schoon, vlak en vrij zijn van beschadigingen
- Het hefvlak moet horizontaal blijven. Hef een object
alleen op door aangrijping recht boven zijn zwaartepunt
- Wanneer zich problemen voordoen met de hefmagneet
GEBRUIK DE HEFMAGNEET DAN NIET, maar neem contact
op met : Bakker Magnetics B.V.
De hefmagneet inschakelen
· De handel van rechts naar links verdraaien naar een
horizontale positie
· Doordrukken tot voorbij de vergrendelpin
· De hefmagneet is nu vergrendeld en klaar voor het hijsen
van de last.
Zorg ervoor dat de handel ook in de werkstand
vast staat, zodat de handel niet terug kan
springen.
Zorg ervoor dat het werkstuk niet kan
wegschuiven of omvallen als de magneetkracht
niet meer aanwezig is.
NL
ENG
ONDERHOUD
FRA
De permanente hefmagneten van Bakker Magnetics B.V.
zijn ontworpen voor onderhoudsvrij gebruik.
Het lastoog, de koppeling tussen de magneet en de takel,
de poolschoenen en de vergrendeling moeten regelmatig
aan een nauwgezet onderzoek worden onderworpen.
ESP
Periodieke controle
Hefmagneten moeten tenminste 1 (één) maal per jaar door
een deskundige worden getest. Bovendien moeten indien
nodig, tussentijdse tests worden uitgevoerd.
Bijzondere controle
PLK
DAN
Hefinrichtingen moeten na schadegevallen of bijzondere
gebeurtenissen die de hefcapaciteit kunnen beïnvloeden
door een veiligheidsbeambte worden geïnspecteerd en
getest.
Demontage of reparatie van de hefmagneet
kan leiden tot een verandering van de
magneetkracht.
De hefmagneet moet, als deze gedemonteerd is geweest,
altijd door een deskundige opnieuw worden getest.
Reparaties of veranderingen aan de constructie van de
hefmagneet mogen alleen worden uitgevoerd door
personen die daarvoor schriftelijke bevoegdheid en
goedkeuring hebben van Bakker Magnetics B.V.
GARANTIEBEPALINGEN
Standaard garantiebepaling zoals beschreven in de
leveringscondities van Bakker Magnetics B.V. zijn van
toepassing. De garantie is alleen geldig indien de magneet
wordt gebruikt onder normale omstandigheden en volgens
de instructies zoals beschreven in deze handleiding.
Eventuele reparaties mogen alleen door Bakker Magnetics
B.V. worden verricht, – met schriftelijke toestemming door
Bakker Magnetics B.V. -–, of door een deskundig persoon
opgeleid voor het onderhoud van magnetisch
hefgereedschap.
De garantieperiode bedraagt maximaal 12 maanden voor
niet-slijtage delen.
De garantie vervalt indien:
1.Veranderingen aan de magneet hebben plaatsgevonden
zonder schriftelijke toestemming van Bakker Magnetics
B.V..
2.De hefmagneet door onkundig gebruik onbruikbaar is
geworden.
Onderdelen welke aan slijtage onderhevig kunnen zijn :
• Poolschoenen
• Handel
• Vergrendelunit
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
DEU
5
SVE
FIN
CZE
SVK
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of
enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Bakker Magnetics B.V. te Son,
Nederland.
NL
Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is
samengesteld, wordt geen enkele aansprakelijkheid
aanvaard voor schade ontstaan door eventuele fouten
en/of onvolkomenheden in deze handleiding.
ENG
FRA
Ce-VERKLARING
DEU
Uitgave: Juli 2015 (alle vorige edities zijn niet meer
geldig)
Uitgegeven door:
ESP
Bakker Magnetics B.V.
Science park Eindhoven 5502
5692 EL Son (Nederland)
PLK
Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid
dat onderstaand product,
DAN
Naam : Permanente Hefmagneet Baxx
Type(n): BM 50.650 (125 kg); BM 50.651 (250 kg);
BM 50.652 (500 kg); BM 50.653 (1000 kg);
BM 50.654 (2000 kg)
SVE
waarop deze verklaring betrekking heeft, in
overeenstemming is met de volgende normen:
FIN
NEN-EN-ISO 12100 2010 alg. machineveiligheid
NEN-EN 13155 2003 Kranen / niet bevestigde
hefmiddelen.
CZE
Wijziging van EG machinerichtlijn, per 01-01-2010 is
2006/42/EG van toepassing op deze hefmagneet.
SVK
21-06-2015, Son
Geert-Jan Bakker
6
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
NL
ENG
FRA
Technische specificaties
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
Gewicht
[kg}
Hefvermogen
[kg]
(nomimaal)
BAXX 125
60
93
69
150
3
125
BAXX 250
100
152
99
180
10
250
BAXX 500
120
246
99
220
20
500
BAXX 1000
145
305
125
246
40
1000
BAXX 2000
165
478
161
313
90
2000
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
Lijst van reserveonderdelen en bestelnummers
Lastoog
Hefboom + greep
Vergrendeling
Greep
BAXX 125
50.650/90
50650/91
50650/92
50650/94
BAXX 250
50.650/90
50651/91
50650/92
50653/94
BAXX 500
50652/90
50652/91
50650/92
50653/94
BAXX 1000
50652/90
50653/91
50650/92
50653/94
BAXX 2000
50654/90
50654/91
50654/92
50654/94
FIN
CZE
SVK
Tabel trekkrachten
Alle hieronder vermelde trekkrachten hebben een veiligheidsfactor van 3 op zuiver ijzer.
De trekkrachten zijn afhankelijk van de dikte van de last en de grootte van de luchtspleet.
BAXX 125
Trekkracht [kg]
LUCHTSPLEET
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plaat 60 [mm]
125
110
70
60
Plaat 20 [mm]
125
100
70
60
Plaat 15 [mm]
125
100
70
60
Plaat 10 [mm]
110
90
65
55
Plaat 5 [mm]
55
50
45
40
Plaat 4 [mm]
40
40
35
30
As rond 180 [mm]
x
x
x
x
As rond 60 [mm]
60
50
45
35
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
7
BAXX 250
Trekkracht [kg]
LUCHTSPLEET
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plaat 60 [mm]
250
225
200
130
Plaat 20 [mm]
250
225
200
130
Plaat 15 [mm]
250
225
200
130
Plaat 10 [mm]
200
175
140
110
Plaat 5 [mm]
60
55
55
50
Plaat 4 [mm]
50
45
40
40
As rond 180 [mm]
200
175
140
110
As rond 120 [mm]
125
115
75
55
ESP
As rond 60 [mm]
95
90
70
55
PLK
BAXX 500
NL
ENG
FRA
DEU
Trekkracht [kg]
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
LUCHTSPLEET
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plaat 60 [mm]
500
500
325
260
Plaat 20 [mm]
500
400
310
240
Plaat 15 [mm]
350
300
275
225
Plaat 10 [mm]
275
225
200
170
Plaat 5 [mm]
70
65
60
60
Plaat 4 [mm]
55
55
50
45
As rond 240 [mm]
260
240
150
95
As rond 180 [mm]
350
350
320
235
As rond 120 [mm]
290
265
205
145
As rond 60 [mm]
175
165
150
120
BAXX 1000
Trekkracht [kg]
8
LUCHTSPLEET
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plaat 60 [mm]
1000
1000
900
800
Plaat 20 [mm]
700
700
600
450
Plaat 15 [mm]
575
575
400
325
Plaat 10 [mm]
400
400
300
275
As rond 300 [mm]
620
615
545
465
As rond 240 [mm]
660
635
560
475
As rond 180 [mm]
700
700
600
550
As rond 120 [mm]
395
365
325
295
As rond 60 [mm]
250
250
225
X
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
BAXX 2000
Trekkracht [kg]
LUCHTSPLEET
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plaat 60 [mm]
2000
2000
1700
1200
Plaat 20 [mm]
1000
925
825
700
Plaat 15 [mm]
750
750
600
600
As rond 300 [mm]
1090
1075
995
855
As rond 240 [mm]
1125
1090
1005
900
As rond 180 [mm]
1100
1100
1000
950
As rond 120 [mm]
635
600
590
565
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
9
USER'S MANUAL
NL
ENG
Switchable lifting magnets (Permanent,
Neodymium)
This user's manual applies to the following models:
BAXX 125, BAXX 250, BAXX 500,
BAXX 1000, BAXX 2000
FOREWORD
FRA
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
Thank you for purchasing a permanent neodymium BAXX
lifting magnet from Bakker Magnetics B.V.
Upon delivery, please inspect the lifting magnet for
damage and make sure you have received a manual and
test certificate.
Never use a damaged lifting magnet. Contact your
supplier if the equipment is damaged.
USE AND OPERATION
This user's manual is part of the product and contains all
of the information necessary for optimal, safe use of the
lifting magnet; it must be available to users of the lifting
magnet at all times.
Therefore, make sure that the user's manual is available
throughout the entire lifespan of the lifting magnet.
Always follow the regulations, instructions and tips in this
manual in order to ensure safe use and a long lifespan for
the lifting magnet.
The test certificate is enclosed as a separate attachment.
FIN
CZE
Permanent lifting magnets supplied by Bakker Magnetics
B.V. are used to move steel loads. Permanent lifting
magnets are particularly useful for operations involving
workpieces that are too large and/or too heavy to be
moved by hand. To do so, the permanent lifting magnet is
attached to a hoist with a suitable coupling. The hoist is
used to move the lifting magnet onto the load, and then
the lifting magnet is switched on by means of the
attached handle.
Lifting systems may only be put into use after they have
been tested by a safety officer and any circumstances
that could negatively influence that lifting capacity have
been eliminated.
The permanent lifting magnets supplied by Bakker
Magnetics B.V. comply with all relevant safety
requirements required by law.
Deze handleiding maakt deel uit van het totale product
This manual is part of the complete product and must
therefore always be available to the people who work
with the lifting magnet. Make sure that the people who
work with the lifting magnet have read this manual in
advance and that they have also understood its contents.
The use of lifting equipment to move
workpieces always involves danger.
Therefore, before lifting, you must consider the potential
dangers.
Because accidents involving lifting equipment often lead
to serious bodily injury, the following safety measures
and special instructions must be followed during all
inspection and maintenance operations to ensure safety:
Safety measures and special instructions
• The maintenance of the lifting magnet must be
performed in accordance with the instructions in this
manual.
• Never move the lifted load into the vicinity of another
person.
• Make sure that no one is beneath a lifted load.
• Never leave a lifted load unattended.
• Never allow an unauthorized person to operate the lifting
magnet.
10
Only use the lifting magnet for the purpose for which it
was designed!
Initial use
SAFETY
RESPONSIBILITIES OF THE OWNER, OPERATORS AND
TECHNICAL PERSONNEL WITH REGARD TO SAFETY
SVK
• Never lift more than one workpiece at a time.
• Make sure the entire lifting system has sufficient lifting
capacity to lift the entire weight of the load plus the
lifting magnet.
• Never use the lifting magnet to transport persons.
• Protect the magnet from moisture and dust to the extent
possible.
• Never expose the magnet to temperatures lower than 0
°C or higher than 60 °C.
• Electronic equipment (e.g. pacemakers, hearing aids,
computers, monitors) and magnetic data storage media
(e.g. credit cards, tapes) can be influenced or damaged by
magnetic fields. Keep such items at a distance from the
lifting magnets.
Before moving the lifting magnet into the vicinity of the
workpiece or other materials, make sure the lifting
magnet is switched “off” because otherwise there
is a danger that the workpieces will jump
toward the lifting magnet.
Make sure that the contact surface between the
magnet and load is clean and smooth.
To the extent possible, position the magnet at
the centre of gravity of the workpiece.
Make sure that there are no obstacles in the path
to be followed by the workpiece so the load can
be moved to its destination without any jolts or
blows.
When assessing the lifting capacity of the magnet,
in addition to the weight, the following factors
also play a role:
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
1. Dimensions of the object that is to be lifted
- If the object that is to be lifted is too small, the pole
shoes do not completely contact the material and the
lifting magnet has too little material to transfer the
magnetic forces to the workpiece. The workpiece must
be at least large enough to cover the entire contact
surfaces of the magnet.
- If the object is large, it is important to observe whether
the object bends, which may cause the load be pull free
from the magnet. It is important to realize that bending
of the load may create an air gap along the edges of the
contact surface that will result in fewer magnetic lines
passing through the material, therefore reducing the
lifting capacity.
Switching off the lifting magnet
• Move the sliding button on the side of the lifting magnet
rearwards, against the spring pressure.
• Turn the handle, from left to right, until it reaches the
stop.
Make sure the workpiece cannot slide off or fall
over once the magnetic force is no longer
present.
NL
ENG
MAINTENANCE
The permanent lifting magnets supplied by Bakker
Magnetics B.V. are designed for maintenance-free use.
FRA
2. Thickness of the material
- For thicker materials, the weight plays and important
role, while for thinner materials the magnetizability is of
primary importance. For more information, see the type
plate attached to the side of the lifting magnet and the
table in this manual.
- If the material is too thin, only a portion of the magnetic
lines of force produced by the lifting magnet pass
through the material, which reduces the capacity of the
magnet. This also results in the danger of multiple plates
being picked up simultaneously. As a general rule, a lifting
magnet has the greatest lifting capacity when the
thickness of the workpiece is greater than the width of
the pole shoes.
3. Composition of the material
The load eye, the coupling between the magnet and the
hoist, the pole shoes and the locking mechanism must be
regularly subjected to a thorough inspection.
ESP
Periodic inspection
Lifting magnets must be tested by an expert at
least once each year. Furthermore, more frequent
testing must be carried out as required.
Special inspection
Following a damaging or unusual incident that could affect
the lifting capacity, the lifting system must be inspected
and tested by a safety officer.
Disassembly or repair of the lifting magnet can lead to a
change in the magnetic force.
Once the lifting magnet has been disassembled, it must
always be retested by an expert.
4. The conditions of use
WARRANTY CONDITIONS
- Maximum temperature of workpiece <200ºC
- If the surface on which the lifting magnet is to be placed
is wet or oily, make sure that the load cannot slide off.
- The lifting surfaces of the magnet and the object must be
clean, flat and undamaged.
- The lifting surface must remain horizontal. Only lift an
object by gripping directly above the centre of gravity.
- Whenever there are problems with use of the lifting
magnet, DO NOT USE THE LIFTING MAGNET; instead,
contact: Bakker Magnetics B.V.
The standard warranty as described in the Bakker
Magnetics BV delivery conditions applies.
The warranty is only valid if the magnet is used under
normal circumstances and in accordance with the
instructions described in this manual. Only Bakker
Magnetics B.V., or otherwise an expert trained in the
maintenance of magnetic lifting equipment, is authorised
to perform any repairs. In either case, the written
permission of Bakker Magnetics B.V. is required.
Make sure that the handle also remains in the
work position so the handle cannot spring back
PLK
DAN
- Pure iron is most easily magnetized; any additions to the
composition (to prevent rusting, for instance) have a
negative influence on the magnetizability of the metal.
Stainless steel (e.g. RVS 304) is a material that conducts
the magnetic lines of force just as poorly as air, while the
carbon content of crude iron is so high that its
magnetizability is just 50% of that of steel 37.
- Therefore, whenever you are not sure what kind of
material you are going to lift, always check whether there
is enough lift capacity to pick up the load without danger.
Switching on the lifting magnet
• Turn the handle, from right to left, to a horizontal
position.
• Continue pushing until it moves past the locking pin.
• The lifting magnet is now locked and ready to lift the
load.
DEU
Repairs or modifications to the construction of the lifting
magnet may only be performed by persons who have
written authorization and approval from Bakker Magnetics
B.V.
SVE
FIN
CZE
SVK
The warranty covers non-wear items for a period of 12
months.
The warranty is void if:
1.Changes have been made to the magnet without written
permission from Bakker Magnetics B.V.
2.The lifting magnet has become unusable as a result of
inexpert use.
Components that may be subject to wear are:
• Pole shoes
• Handle
• Locking assembly
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
11
ENG
All rights reserved. No part of this publication may be
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in
any form or by any means (electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise) without the prior
written permission of Bakker Magnetics B.V. of Son, The
Netherlands.
FRA
Although this manual has been compiled with great care,
no liability will be accepted for damage that results from
possible errors or deficiencies in this manual.
NL
DEU
CE DECLARATION
ESP
Published: July 2015 (all previous editions are hereby
rendered invalid)
Published by:
PLK
Bakker Magnetics B.V.
Science Park Eindhoven 5502
5692 EL Son (The Netherlands)
DAN
We declare, fully under our sole responsibility, that the
product as specified below,
SVE
Name : Baxx Permanent Lifting Magnet
Type(s) : BM 50.650 (125kg); BM 50.651 (250kg);
BM 50.652 (500kg); BM 50.653 (1000kg);
BM 50.654 (2000kg)
FIN
CZE
SVK
to which this declaration applies, is in conformity with the
following standards:
NEN-EN-ISO 12100 2010 General machinery safety
NEN-EN 13155 2003 Cranes/Non-fixed load lifting
attachments
In amendment to the EC Machinery Directive, as from
01/01/2010, 2006/42/EC applies to this lifting magnet.
21-06-2015, Son
Geert-Jan Bakker
12
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
Load eye
Locking assembly
Lever and handle
NL
ENG
FRA
TECHNICAL SPECIFICATIONS
DEU
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
Weight [kg]
Lifting capacity
[kg]
BAXX 125
60
93
69
150
3
125
BAXX 250
100
152
99
180
10
250
BAXX 500
120
246
99
220
20
500
BAXX 1000
145
305
125
246
40
1000
BAXX 2000
165
478
161
313
90
2000
ESP
PLK
DAN
SVE
List of replacement parts and part numbers
FIN
Load eye
Lever and handle
Locking assembly
Grip
BAXX 125
50.650/90
50650/91
50650/92
50650/94
BAXX 250
50.650/90
50651/91
50650/92
50653/94
BAXX 500
50652/90
50652/91
50650/92
50653/94
BAXX 1000
50652/90
50653/91
50650/92
50653/94
BAXX 2000
50654/90
50654/91
50654/92
50654/94
CZE
SVK
Table of traction forces
All the traction forces specified below have a safety factor of 3.
The traction forces are dependent on the thickness of the load and the size of the air gap.
BAXX 125
Traction force [kg]
AIR GAP
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Flat 60 [mm]
125
110
70
60
Flat 20 [mm]
125
100
70
60
Flat 15 [mm]
125
100
70
60
Flat 10 [mm]
110
90
65
55
Flat 5 [mm]
55
50
45
40
Flat 4 [mm]
40
40
35
30
Round bar 180 [mm]
x
X
X
x
Round bar 60 [mm]
60
50
45
35
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
13
BAXX 250
Traction force [kg]
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
AIR GAP
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Flat 60 [mm]
250
225
200
130
Flat 20 [mm]
250
225
200
130
Flat 15 [mm]
250
225
200
130
Flat 10 [mm]
200
175
140
110
Flat 5 [mm]
60
55
55
50
Flat 4 [mm]
50
45
40
40
Round bar 180 [mm]
200
175
140
110
Round bar 120 [mm]
125
115
75
55
Round bar 60 [mm]
95
90
70
55
PLK
BAXX 500
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Traction force [kg]
AIR GAP
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Flat 60 [mm]
500
500
325
260
Flat 20 [mm]
500
400
310
240
Flat 15 [mm]
350
300
275
225
Flat 10 [mm]
275
225
200
170
Flat 5 [mm]
70
65
60
60
Flat 4 [mm]
55
55
50
45
Round bar 240 [mm]
260
240
150
95
Round bar 180 [mm]
350
350
320
235
Round bar 120 [mm]
290
265
205
145
Round bar 60 [mm]
175
165
150
120
BAXX 1000
Traction force [kg]
AIR GAP
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Flat 60 [mm]
1000
1000
900
800
Flat 20 [mm]
700
700
600
450
Flat 15 [mm]
575
575
400
325
Flat 10 [mm]
400
400
300
275
Round bar 300 [mm]
620
615
545
465
Round bar 240 [mm]
660
635
560
475
Round bar 180 [mm]
700
700
600
550
Round bar 120 [mm]
395
365
325
295
Round bar 60 [mm]
250
250
225
200
14
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
BAXX 2000
Traction force [kg]
AIR GAP
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Flat 60 [mm]
2000
2000
1700
1200
Flat 20 [mm]
1000
925
825
700
Flat 15 [mm]
750
750
600
600
Round bar 300 [mm]
1090
1075
995
855
Round bar 240 [mm]
1125
1090
1005
900
Round bar 180 [mm]
1100
1100
1000
950
Round bar 120 [mm]
635
600
590
565
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
15
MANUEL D'UTILISATEUR
NL
ENG
Aimants de levage commutables (permanents,
en néodymium)
Ce manuel d'utilisateur s'applique aux modèles suivants:
BAXX 125, BAXX 250, BAXX 500,
BAXX 1000, BAXX 2000
AVANT-PROPOS
FRA
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
FIN
Nous vous remercions d'avoir choisi cet aimant de levage
BAXX permanent au néodymium de la compagnie Bakker
Magnetics B.V.
A la livraison, veuillez inspecter l'aimant de levage afin de
vérifier s'il n'a pas été endommagé et vérifiez que vous
avez bien reçu un manuel et le certificat de test.
Ne jamais utiliser un aimant de levage endommagé. Si le
matériel est endommagé, contactez votre fournisseur.
Ce manuel d'utilisateur fait partie du produit et contient
toutes les informations nécessaires pour une utilisation
optimale et en toute sécurité de l'aimant de levage ; il
doit être mis à la disposition des utilisateurs de l'aimant
de levage à tout moment.
Veillez donc à ce que le manuel d'utilisateur soit
disponible pendant toute la durée de vie de l'aimant de
levage.
Suivez toujours les règles, les instructions et les conseils
fournis dans ce manuel, afin de garantir une utilisation en
toute sécurité et une durée de vie maximale de l'aimant
de levage.
Le certificat de test est fourni comme pièce jointe en plus
de ce manuel.
CZE
SÉCURITÉ
SVK
Les aimants de levage permanents fournis par Bakker
Magnetics B.V. sont conformes à toutes les normes de
sécurité applicables requises par la loi.
UTILISATION ET FONCTIONNEMENT
Utilisez uniquement l'aimant de levage pour les types
d'utilisation pour lesquels il a été conçu !
Les aimants de levage permanents de la firme Bakker
Magnetics B.V. permettent de déplacer des charges en
acier. Les aimants de levage permanents sont
particulièrement utiles pour les opérations nécessitant le
déplacement de matériel de travail de taille et/ou de
poids trop importants pour être transporté
manuellement. A cet effet, l'aimant de levage permanent
est fixé à un palan équipé d'un système de couplage
adéquat. Le palan est utilisé pour placer l'aimant de
levage sur la charge. L'aimant est ensuite activé à l'aide
de la poignée fixée sur celui-ci.
Première utilisation
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OPÉRATEUR
ET DU PERSONNEL TECHNIQUE CONCERNANT LA
SÉCURITÉ
Ce manuel fait partie du produit complet et doit donc
toujours être mis à la disposition des personnes qui
travaillent avec l'aimant de levage. Veillez à ce que les
personnes qui travaillent avec l'aimant de levage aient lu
au préalable ce manuel et également à ce qu'ils aient
compris les informations qui y figurent.
L'utilisation de matériel de levage pour déplacer
du matériel de travail comprend toujours des
risques.
Par conséquent, avant de procéder au levage, vous devez
prendre en considération les dangers potentiels.
Etant donné que les accidents impliquant du matériel de
levage entraînent souvent de graves blessures
corporelles, les mesures de sécurité et les instructions
spéciales suivantes doivent être respectées lors de toutes
les opérations d'inspection et de maintenance, afin de
garantir une utilisation en toute sécurité :
Mesures de sécurité et instructions spéciales
• La maintenance de l'aimant de levage doit être effectuée
conformément aux instructions figurant dans ce manuel.
• Ne jamais déplacer la charge soulevée à proximité d'une
autre personne.
16
• Veiller à ce que personne ne se trouve au-dessous d'une
charge soulevée.
• Ne jamais laisser une charge soulevée sans surveillance.
• Ne jamais permettre à une personne non autorisée
d'utiliser l'aimant de levage.
• Ne jamais soulever plus d'un élément à la fois.
• Veiller à ce que l'ensemble du système de levage dispose
des capacités de levage suffisantes pour soulever
l'intégralité du poids de la charge, en plus de l'aimant de
levage.
• Ne jamais utiliser l'aimant de levage pour transporter des
personnes.
• Protéger l'aimant dans la mesure du possible contre
l'humidité et la poussière.
• Ne jamais exposer l'aimant à des températures
inférieures à 0°C ou supérieures à 60°C.
• Les instruments électronique (pacemakers, sonotones,
ordinateurs, moniteurs, etc.) et les supports de stockage
de données magnétiques (cartes de crédit, cassettes,
etc.) peuvent être altérés ou endommagés par les
champs magnétiques. Conserver de types d'objets à
distance des aimants de levage.
Les systèmes de levage peuvent uniquement être utilisé
après avoir été testés par un responsable de la sécurité et
après que tout élément pouvant influencer de façon
négative leur capacité de levage ait été éliminé.
Avant de déplacer l'aimant de levage à proximité
de l'élément à déplacer ou de tout autre
matériel, veillez à ce que l'aimant de levage soit
sur “off” (arrêt), sinon le matériel de travail
risque d'être attiré brutalement par l'aimant de levage.
Veillez à ce que la surface de contact entre
l'aimant et la charge soit propre et lisse.
Positionnez l'aimant autant que possible au
niveau du centre de gravité du matériel de travail à
déplacer.
Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle sur le
parcours à suivre avec le matériel de travail, afin
que la charge puisse être amenée à sa
destination sans secousses ni à-coups.
Lorsque vous déterminez la capacité de levage de
l'aimant, outre le poids, les facteurs suivants
peuvent également jouer un rôle :
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
1. Dimensions de l'objet à lever
Désactivation de l'aimant de levage
- Si l'objet à lever est trop petit, les fers des pôles
n'entreront pas complètement en contact avec le matériel
et l'aimant de levage disposera d'une quantité de matériel
trop faible pour transmettre les forces magnétiques au
matériel de travail. La taille du matériel de travail à déplacer
doit être suffisamment importante pour couvrir l'intégralité
des surfaces de contact de l'aimant.
- Si l'objet est de grande taille, il est important de vérifier si
l'objet ne se courbe pas, sinon la charge risque de se
décrocher de l'aimant. Il est important de bien comprendre
que la courbure de la charge risque de créer un espace (air)
le long des bords de la surface de contact. Un nombre
moins important de lignes magnétiques passera ainsi à
travers le matériel, réduisant les capacités de levage de
l'aimant.
• Déplacez vers l'arrière le bouton coulissant qui se trouve
sur le côté de l'aimant de levage, en exerçant une
pression sur le ressort.
• Déplacez la poignée de gauche à droite jusqu'à ce qu'elle
arrive en butée.
2. Epaisseur du matériel
L'anneau d'accrochage, la fixation entre l'aimant et le palan,
les fers des pôles et le mécanisme de verrouillage doivent
être soigneusement inspectés à intervalles réguliers.
- Pour les matériaux épais, le poids joue un rôle important,
alors que pour les matériaux fins, c'est le potentiel de
magnétisation qui sera de toute première importance. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la plaque de type fixée
sur le côté de l'aimant de levage et au tableau figurant dans
ce manuel.
- Si le matériel est trop fin, seule une partie des lignes
magnétiques de force produites par l'aimant de levage
passeront à travers le matériel, ce qui réduit les capacités
de l'aimant. En outre, vous risquez de soulever plusieurs
plaques en même temps. En règle générale, les capacités
de levage d'un aimant de levage sont à leur maximum
lorsque l'épaisseur du matériel de travail est supérieure à la
largeur des fers de pôles.
3. Composition du matériel
- Le fer pur est le matériau le plus facile à magnétiser ; tout
ajout à la composition (pour éviter la rouille, par exemple) a
un effet négatif sur le potentiel de magnétisation du métal.
L'acier inoxydable (par ex., l'inox de type 304) est un
matériau qui conduit les lignes magnétiques de force aussi
faiblement que l'air, alors que le fer brut a une teneur en
carbone tellement élevée que son potentiel de
magnétisation correspond à 50% de celui de l'acier 37.
- Par conséquent, lorsque vous n'êtes pas certain du type de
matériau que vous allez soulever, vérifiez toujours si la
capacité de levage est suffisante pour lever la charge sans
danger.
4. Conditions d'utilisation
- Température maximale du matériel de travail <200º C
- Si la surface sur laquelle l'aimant de levage sera placée est
mouillée ou huileuse, veillez à ce que la charge ne glisse pas
de l'aimant.
- Les surfaces de levage de l'aimant et de l'objet doivent être
propres, plates et non endommagées.
- La surface de levage doit rester horizontale. Levez toujours
un objet en le saisissant directement au-dessus de son
centre de gravité.
- Si des problèmes se produisent lors de l'utilisation de
l'aimant de levage, N'UTILISEZ PAS L'AIMANT DE LEVAGE et
contactez : Bakker Magnetics B.V.
Activation de l'aimant de levage
• Actionnez horizontalement la poignée de droite à
gauche.
• Continuez à pousser la poignée au-delà du goujon de
verrouillage.
• L'aimant de levage est à présent verrouillé et prêt à
soulever la charge.
Veillez à ce que l'élément à déplacer ne glisse pas
ou ne se renverse pas, lorsque vous désactivez la
force magnétique.
NL
ENG
MAINTENANCE
Les aimants de levage permanents fournis par Bakker
Magnetics B.V. sont conçus pour une utilisation sans
maintenance.
Inspection périodique
Les aimants de levage doivent être testés par un expert au
moins une fois par an. D'autres tests doivent également
être effectués plus fréquemment.
Inspection spéciale
DEU
ESP
PLK
DAN
Suite à un incident inhabituel ou ayant provoqué des
dommages, il se peut que les capacités de levage aient été
affectées et le système de levage doit donc être inspecté et
testé par un responsable de la sécurité.
Le démontage ou la réparation de l'aimant de
levage peut entraîner un changement de la force
magnétique.
Lorsque l'aimant de levage a été démonté, il
doit toujours être à nouveau testé par un expert.
Les réparations ou modification apportées à la construction
de l'aimant de levage peuvent uniquement être exécutées
par des personnes ayant reçu une autorisation par écrit et
l'accord de Bakker Magnetics B.V.
CONDITIONS DE GARANTIE
Ce matériel est sujet aux conditions de garantie standard
telles que spécifiées dans les conditions générales de
Bakker Magnetics B.V. La garantie est uniquement valable
si l'aimant est utilisé dans des circonstances normales et
conformément aux instructions décrites dans ce manuel.
Toutes éventuelles réparations doivent être effectuées par
Bakker Magnetics B.V. ou – après accord préalable par écrit
de Bakker Magnetics B.V. – par un expert spécialement
formé pour la maintenance de matériels de levage
magnétique.
La garantie couvre les pièces non soumises à l'usure pour
une période de 12 mois.
La garantie est nulle lorsque :
1. Des changements ont été apportés à l'aimant sans
autorisation par écrit de Bakker Magnetics B.V.
2. L'aimant de levage a été rendu inutilisable suite à une
mauvaise utilisation.
Les composants pouvant être sujets à l'usure sont :
• Les fers des pôles
• La poignée
• Le système de verrouillage
Veillez également à ce que la poignée reste bien
en position de travail, afin qu'elle ne puisse pas
revenir brutalement dans sa position d'origine.
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
FRA
17
SVE
FIN
CZE
SVK
NL
ENG
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication
ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de
stockage ou diffusée sous quelque forme et de quelque
façon que ce soit (électroniquement, mécaniquement,
par photocopie, par enregistrement ou par tout autre
moyen) sans l'accord préalable par écrit de Bakker
Magnetics B.V. de Son, Pays-Bas.
Bien que ce manuel ait été élaboré avec le plus grand
soin, aucune responsabilité ne sera acceptée suite à des
dommages résultant d'éventuels défauts ou erreurs
présents dans ce manuel.
FRA
DÉCLARATION CE
DEU
Publication : Juillet 2015 (ce document annule toutes les
éditions antérieures).
Publié par :
ESP
Bakker Magnetics B.V.
Science park Eindhoven 5502
5692 EL Son (Pays-Bas)
PLK
Nous déclarons sous notre unique responsabilité que le
produit suivant :
DAN
Nom :
Aimant de levage permanent Baxx
Type(s) : BM 50.650 (125 kg) ; BM 50.651 (250 kg) ;
BM 50.652 (500 kg) ; BM 50.653 (1000 kg) ;
BM 50.654 (2000 kg)
SVE
FIN
CZE
SVK
auquel cette déclaration s'applique, est conforme aux
normes suivantes :
NEN-EN-ISO 12100 2010 sur la sécurité générale des
machines
NEN-EN 13155 2003 sur les grues et appareils de levage
non fixés.
Selon la modification de la Directive CE sur les machines,
à compter du 01-01-2010, la directive 2006/42/CE
s'applique à cet aimant de levage.
conformément à la Directive CE sur les machines
(98/37/CE).
21-06-2015, Son
Geert-Jan Bakker
18
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
Anneau d'accrochage
Système de verrouillage
Levier et poignée
NL
ENG
FRA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DEU
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
Poids [kg]
Capacité de
levage [kg]
BAXX 125
60
93
69
150
3
125
BAXX 250
100
152
99
180
10
250
BAXX 500
120
246
99
220
20
500
BAXX 1000
145
305
125
246
40
1000
BAXX 2000
165
478
161
313
90
2000
ESP
PLK
DAN
SVE
Liste des pièces de rechange et des numéros de pièce
FIN
Anneau d'accrochage
Levier et poignée
Système de
verouillage
BAXX 125
50.650/90
50650/91
50650/92
50650/94
BAXX 250
50.650/90
50651/91
50650/92
50653/94
BAXX 500
50652/90
50652/91
50650/92
50653/94
BAXX 1000
50652/90
50653/91
50650/92
50653/94
BAXX 2000
50654/90
50654/91
50654/92
50654/94
Poignée
CZE
SVK
Tableau des forces de traction
Toutes les forces de traction spécifiées ci-dessous ont un facteur de sécurité de 3.
Les forces de traction dépendent de l'épaisseur de la charge et de la taille de l'espace (air).
BAXX 125
Force de traction [kg]
ESPACE D’AIR
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plat 60 [mm]
125
110
70
60
Plat 20 [mm]
125
100
70
60
Plat 15 [mm]
125
100
70
60
Plat 10 [mm]
110
90
65
55
Plat 5 [mm]
55
50
45
40
Plat 4 [mm]
40
40
35
30
Barre ronde 180 [mm]
x
X
X
x
Barre ronde 60 [mm]
60
50
45
35
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
19
BAXX 250
Force de traction [kg]
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
ESPACE D’AIR
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plat 60 [mm]
250
225
200
130
Plat 20 [mm]
250
225
200
130
Plat 15 [mm]
250
225
200
130
Plat 10 [mm]
200
175
140
110
Plat 5 [mm]
60
55
55
50
Plat 4 [mm]
50
45
40
40
Barre ronde 180 [mm]
200
175
140
110
Barre ronde 120 [mm]
125
115
75
55
Barre ronde 60 [mm]
95
90
70
55
PLK
BAXX 500
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Force de traction [kg]
ESPACE D’AIR
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plat 60 [mm]
500
500
325
260
Plat 20 [mm]
500
400
310
240
Plat 15 [mm]
350
300
275
225
Plat 10 [mm]
275
225
200
170
Plat 5 [mm]
70
65
60
60
Plat 4 [mm]
55
55
50
45
Barre ronde 240 [mm]
260
240
150
95
Barre ronde 180 [mm]
350
350
320
235
Barre ronde 120 [mm]
290
265
205
145
Barre ronde 60 [mm]
175
165
150
120
BAXX 1000
Force de traction [kg]
ESPACE D’AIR
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plat 60 [mm]
1000
1000
900
800
Plat 20 [mm]
700
700
600
450
Plat 15 [mm]
575
575
400
325
Plat 10 [mm]
400
400
300
275
Barre ronde 300 [mm]
620
615
545
465
Barre ronde 240 [mm]
660
635
560
475
Barre ronde 180 [mm]
700
700
600
550
Barre ronde 120 [mm]
395
365
325
295
Barre ronde 60 [mm]
250
250
225
200
20
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
BAXX 2000
Force de traction [kg]
ESPACE D’AIR
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plat 60 [mm]
2000
2000
1700
1200
Plat 20 [mm]
1000
925
825
700
Plat 15 [mm]
750
750
600
600
Barre ronde 300 [mm]
1090
1075
995
855
Barre ronde 240 [mm]
1125
1090
1005
900
Barre ronde 180 [mm]
1100
1100
1000
950
Barre ronde 120 [mm]
635
600
590
565
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
21
Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften
BEDIENERHANDBUCH
Schaltbare Lasthebemagnete (Permanent, Neodym)
NL
ENG
Dieses Bedienerhandbuch behandelt die folgenden
Modelle:
BAXX 125, BAXX 250, BAXX 500,
BAXX 1000, BAXX 2000
VORWORT
FRA
ESP
Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines
permanentmagnetischen Neodym-Lasthebemagneten
BAXX von Bakker Magnetics B.V. entschieden haben.
Kontrollieren Sie den Lasthebemagneten bei Lieferung
auf Schäden und vergewissern Sie sich, ein
Bedienerhandbuch und ein Prüfzeugnis erhalten zu
haben.
PLK
Benutzen Sie niemals einen beschädigten
Lasthebemagneten. Wenn das Gerät beschädigt ist,
wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
DEU
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Dieses Bedienerhandbuch ist Bestandteil des Produkts
und enthält alle für die optimale und sichere Handhabung
des Lasthebemagneten notwendigen Informationen; es
muss für die Benutzer des Lasthebemagneten jederzeit
zugänglich sein.
Stellen Sie daher sicher, dass das Bedienerhandbuch
während der gesamten Lebensdauer des
Lasthebemagneten verfügbar ist.
Halten Sie stets die Richtlinien, Vorschriften und Hinweise
in diesem Handbuch ein, um eine sichere Benutzung und
eine lange Lebensdauer des Lasthebemagneten zu
gewährleisten.
Das Prüfzeugnis ist als separate Anlage beigefügt.
SICHERHEIT
Die Permanent-Lasthebemagnete von Bakker Magnetics
B.V. entsprechen allen einschlägigen gesetzlichen
Sicherheitsbestimmungen.
Verantwortlichkeiten der Eigentümer, Bediener und
des technischen Personals in Bezug auf die Sicherheit
Dieses Handbuch ist Bestandteil des Komplettprodukts
und muss daher für Personen, die mit dem
Lasthebemagneten arbeiten, stets zugänglich sein.
Stellen Sie sicher, dass die Personen, die mit dem
Lasthebemagneten arbeiten, das Handbuch vorab
gelesen und dessen Inhalt verstanden haben.
Der Transport von Werkstücken mittels
Hebeeinrichtungen ist immer mit Gefahren
verbunden.
Vor dem Hebevorgang müssen daher die möglichen
Gefahren in Betracht gezogen werden.
Da Unfälle im Zusammenhang mit Hebeeinrichtungen
oftmals zu schweren Personenschäden führen, sind die
folgenden Sicherheitsmaßnahmen und sonstigen
Vorschriften zur sicheren Handhabung sowie bei allen
Inspektions- und Wartungsarbeiten einzuhalten:
• Die Wartung des Lasthebemagneten muss entsprechend
den Vorschriften in diesem Handbuch durchgeführt
werden.
• Bewegen Sie niemals die gehobene Last in die Nähe einer
anderen Person.
• Stellen Sie sicher, dass sich niemand unter der gehobenen
Last befindet.
• Lassen Sie gehobene Lasten niemals unbeaufsichtigt.
• Lassen Sie niemals unberechtigte Personen den
Lasthebemagneten bedienen.
• Heben Sie nie mehr als ein Werkstück auf einmal.
• Stellen Sie sicher, dass das gesamte Hebesystem über
genügend Tragfähigkeit für das gesamte Gewicht der
Last einschließlich des Lasthebemagneten verfügt.
• Verwenden Sie den Lasthebemagneten niemals zur
Beförderung von Personen.
• Schützen Sie den Magneten so gut wie möglich vor
Feuchtigkeit und Staub.
• Setzen Sie den Magneten niemals Temperaturen unter 0
°C oder über 60 °C aus.
• Elektronische Geräte (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte,
Computer, Monitore) und magnetische
Datenspeichermedien (z. B. Kreditkarten, Bänder) können
von Magnetfeldern gestört oder beschädigt werden.
Halten Sie solche Gegenstände von den
Lasthebemagneten fern.
VERWENDUNG UND BEDIENUNG
Verwenden Sie den Lasthebemagneten ausschließlich
bestimmungsgemäß!
Permanent-Lasthebemagneten von Bakker Magnetics
B.V. werden für den Transport von Stahllasten
verwendet. Permanent-Lasthebemagneten eignen sich
besonders für die Handhabung von Werkstücken, die zu
groß und/oder schwer sind, um von Hand bewegt zu
werden. Hierzu wird der Permanent-Lasthebemagnet mit
einem geeigneten Anschlagmittel an einem Hebezeug
befestigt. Der Lasthebemagnet wird mit dem Hebezeug
auf die Last gesetzt und dann mit dem montierten
Schalthebel eingeschaltet.
Erste Inbetriebnahme
Hebesysteme dürfen nur in Betrieb genommen werden,
nachdem sie von einem Sicherheitsbeauftragten geprüft
und alle Bedingungen beseitigt wurden, die sich negativ
auf die Tragfähigkeit auswirken.
Bevor Sie den Lasthebemagneten in die Nähe
des Werkstücks oder anderer Materialien
bringen, stellen Sie sicher, dass der Magnet auf
„AUS“ gestellt ist, da die Werkstücke sonst zum
Lasthebemagneten hin springen.
Stellen Sie sicher, dass die Kontaktfläche
zwischen Magnet und Last sauber und glatt ist.
Richten Sie den Magneten so nah wie möglich
am Schwerpunkt des Werkstücks aus.
Stellen Sie sicher, dass sich im vorgesehenen
Weg des Werkstücks keine Hindernisse
befinden, sodass die Last ruck- und stoßfrei
transportiert werden kann.
Bei der Einschätzung der Tragfähigkeit des
Magneten spielen neben dem Gewicht auch die
nachstehenden Faktoren eine Rolle:
22
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
1. Abmessungen des zu hebenden Objekts
Ausschalten des Lasthebemagneten
- Wenn das zu hebende Objekt zu klein ist, haben die
Polschuhe keinen vollständigen Kontakt mit dem
Material, und dem Lasthebemagneten steht eine zu
geringe Oberfläche zur Ausübung der Magnetkräfte auf
das Werkstück zur Verfügung. Das Werkstück muss
mindestens so lang sein, dass die gesamte Kontaktfläche
des Magneten bedeckt ist.
- Bei einem großen Objekt muss auf ein Durchbiegen des
Objekts geachtet werden, wodurch das Objekt vom
Magneten abreißen kann. Dabei ist wichtig, zu verstehen,
dass durch ein Durchbiegen der Last ein Luftspalt an den
Kanten der Kontaktfläche entstehen kann, der dazu führt,
dass weniger magnetische Feldlinien durch das Material
verlaufen und dadurch die Tragfähigkeit reduziert wird.
1. Bewegen Sie den Schiebeknopf seitlich am
Lasthebemagneten gegen den Federdruck nach hinten.
2. Legen Sie den Schalthebel von links nach rechts bis zum
Anschlag um.
2. Dicke des Materials
- Bei dickem Material spielt das Gewicht eine wichtige
Rolle, während bei dünnem Material die
Magnetisierbarkeit von herausragender Bedeutung ist.
Weitere Informationen finden Sie auf dem Typenschild
seitlich am Lasthebemagneten und in der Tabelle in
diesem Handbuch.
- Wenn das Material zu dünn ist, verläuft nur ein Teil der
Kraftfeldlinien des Magneten durch das Material, was die
Tragfähigkeit des Magneten verringert. Hierdurch
besteht außerdem die Gefahr, dass mehrere Platten
gleichzeitig aufgenommen werden. Als allgemeine Regel
gilt, dass ein Lasthebemagnet seine größte Tragfähigkeit
erreicht, wenn die Dicke des Werkstücks größer ist als die
Breite der Polschuhe.
3. Zusammensetzung des Materials
- Reines Eisen ist am leichtesten magnetisierbar; alle
weiteren Zusätze (etwa zur Rostvermeidung) haben
einen negativen Einfluss auf die Magnetisierbarkeit des
Metalls. Rostfreier Stahl (z. B. AISI 304, 18/8) ist ein
Material, dass die magnetischen Kraftfeldlinien genauso
schlecht leitet wie Luft, und der Kohlenstoffanteil von
Gusseisen ist so hoch, dass die Magnetisierbarkeit bei
lediglich 50% von derjenigen von Stahl 37 liegt.
- Wenn Sie sich über die Art des zu hebenden Materials
nicht sicher sind, kontrollieren Sie daher immer, ob die
Tragfähigkeit zum gefahrlosen Heben der Last ausreicht.
Achten Sie dabei darauf, dass das Werkstück
nicht abrutschen oder kippen kann, sobald die
Magnetkraft wegfällt.
FRA
Die Permanent-Lasthebemagneten von Bakker Magnetics
B.V. wurden für eine wartungsfreie Benutzung entwickelt.
Die Hebeöse, das Anschlagmittel zwischen Magnet und
Hebezeug, die Polschuhe und der
Verriegelungsmechanismus müssen regelmäßig einer
gründlichen Inspektion unterzogen werden.
DEU
ESP
Planmäßige Inspektion
Lasthebemagneten müssen mindestens jährlich von einem
Sachverständigen geprüft werden. Zusätzlich dazu müssen,
wenn erforderlich, häufigere Prüfungen durchgeführt
werden.
PLK
DAN
Außerplanmäßige Inspektion
Nach einem Schaden oder ungewöhnlichen Vorfall, der sich
möglicherweise auf die Tragfähigkeit ausgewirkt hat, muss
das Hebesystem von einem Sicherheitsbeauftragten
kontrolliert und geprüft werden.
Die Demontage oder Reparatur des
Lasthebemagneten kann zu einer Veränderung
der Magnetkraft führen.
Nach einer Demontage des Lasthebemagneten muss dieser
stets von einem Sachverständigen neu geprüft werden.
Reparaturen oder Änderungen an der Konstruktion des
Lasthebemagneten dürfen nur von Personen durchgeführt
werden, die über eine schriftliche Autorisierung und
Genehmigung von Bakker Magnetics B.V. verfügen.
GARANTIEBEDINGUNGEN
- Maximale Temperatur des Werkstücks: < 200 °C
- Wenn die Oberfläche, auf die der Magnet aufgesetzt
werden soll, nass oder ölig ist, stellen Sie sicher, dass die
Last nicht abrutschen kann.
- Die Haftflächen des Magneten und des Objekts müssen
sauber, eben und unbeschädigt sein.
- Die Haftfläche muss in der Waagerechten bleiben. Heben
Sie ein Objekt nur an, indem Sie es direkt über seinem
Schwerpunkt erfassen.
- Wenn irgendein Problem mit der Verwendung des
Lasthebemagneten auftritt, BENUTZEN SIE DEN
LASTHEBEMAGNETEN NICHT MEHR, sondern wenden Sie
sich stattdessen an: Bakker Magnetics B.V.
Es gelten die Standard-Garantiebedingungen laut den
Allgemeinen Lieferbedingungen der Bakker Magnetics B.V..
Die Garantie ist nur gültig, wenn der Magnet unter
normalen Bedingungen und entsprechend den Vorschriften
in diesem Handbuch eingesetzt wird. Eventuelle
Reparaturen dürfen nur von der Bakker Magnetics B.V.
durchgeführt werden, oder nach schriftlicher Genehmigung
der Bakker Magnetics B.V. von einer sachkundigen Person,
die eine Ausbildung für die Wartung von magnetischen
Lasthebewerkzeugen absolviert hat.
Die Garantie wird, unter Ausschluss von Verschleißteilen,
für einen Zeitraum von 12 Monaten gewährt.
Die Garantie erlischt in folgenden Fällen:
Einschalten des Lasthebemagneten
Vergewissern Sie sich, dass der Schalthebel auch
in der Betriebsstellung bleibt und nicht
zurückspringen kann
ENG
WARTUNG
4. Die Einsatzbedingungen
1. Legen Sie den Schalthebel von rechts nach links um, in
eine waagerechte Stellung.
2. Drücken Sie ihn dabei über den Verriegelungsstift
hinweg.
3. Der Lasthebemagnet ist nun arretiert und bereit zum
Heben der Last.
NL
1.Ohne schriftliche Genehmigung durch Bakker Magnetics
B.V. wurden Änderungen am Magneten vorgenommen.
2.Der Lasthebemagnet wurde aufgrund unsachgemäßer
Verwendung unbrauchbar.
Bauteile, die Verschleiß unterliegen können, sind:
• Polschuhe
• Schalthebel
• Verriegelungseinheit
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
23
SVE
FIN
CZE
SVK
NL
Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von Bakker Magnetics B.V. in Son,
Niederlande, darf kein Teil dieser Veröffentlichung
vervielfältigt, in einem Datenabfragesystem gespeichert
oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise
(elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie,
Aufzeichnung oder anderweitig) übertragen werden.
ENG
Obwohl dieses Handbuch mit größter Sorgfalt erstellt
wurde, wird keine Haftung für Schäden übernommen, die
ihre Ursache in möglichen Fehlern oder Mängeln dieses
Handbuches haben.
FRA
CE-ERKLÄRUNG
DEU
Ausgestellt im Juli 2015 (alle früheren Ausgaben sind
nicht mehr gültig)
Ausgestellt von:
ESP
Bakker Magnetics B.V.
Science Park Eindhoven 5502
5692 EL Son (Niederlande)
PLK
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das
nachgenannte Produkt
DAN
Name:
Type(n):
Permanent-Lasthebemagnet Baxx
BM 50.650 (125 kg); BM 50.651
(250 kg); BM 50.652 (500 kg);
BM 50.653 (1.000 kg);
BM 50.654 (2.000 kg),
SVE
für das diese Erklärung ausgestellt wurde, folgende
Normen erfüllt:
FIN
NEN-EN-ISO 12100 2010 Sicherheit von Maschinen Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze
NEN-EN 13155 2003 Krane - Lose Lastaufnahmemittel
CZE
Änderung der EG-Maschinenrichtlinie: Ab 01.01.2010 ist
die Richtlinie 2006/42/EG auf diesen Lasthebemagnet
anwendbar.
SVK
21.06.2015, Son
Geert-Jan Bakker
24
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
Hebeöse
Verriegelungseinheit
Schalthebel und Handgriff
NL
ENG
FRA
ANHÄNGE
DEU
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
Gewicht
[kg}
Tragfähigkeit
[kg]
(nominal)
BAXX 125
60
93
69
150
3
125
BAXX 250
100
152
99
180
10
250
BAXX 500
120
246
99
220
20
500
BAXX 1000
145
305
125
246
40
1000
BAXX 2000
165
478
161
313
90
2000
ESP
PLK
DAN
SVE
Liste der Ersatzteile und Teilenummern
FIN
Hebeöse
Schalthebel und
Handgriff
Verriegelungs einheit
Handgriif
BAXX 125
50.650/90
50650/91
50650/92
50650/94
BAXX 250
50.650/90
50651/91
50650/92
50653/94
BAXX 500
50652/90
50652/91
50650/92
50653/94
BAXX 1000
50652/90
50653/91
50650/92
50653/94
BAXX 2000
50654/90
50654/91
50654/92
50654/94
CZE
SVK
Tabelle der Abreißkräfte
Alle unten angeführten Abreißkräfte weisen einen Sicherheitsfaktor von 3 auf.
Die Abreißkräfte sind von der Dicke der Last und der Größe des Luftspalts abhängig.
BAXX 125
Abreißkraft [kg]
LUFTSPALTS
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Flachmaterial 60 [mm]
125
110
70
60
Flachmaterial 20 [mm]
125
100
70
60
Flachmaterial 15 [mm]
125
100
70
60
Flachmaterial 10 [mm]
110
90
65
55
Flachmaterial 5 [mm]
55
50
45
40
Flachmaterial 4 [mm]
40
40
35
30
Rundmaterial 180 [mm]
x
X
X
x
Rundmaterial 60 [mm]
60
50
45
35
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
25
BAXX 250
Abreißkraft [kg]
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
LUFTSPALTS
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Flachmaterial 60 [mm]
250
225
200
130
Flachmaterial 20 [mm]
250
225
200
130
Flachmaterial 15 [mm]
250
225
200
130
Flachmaterial 10 [mm]
200
175
140
110
Flachmaterial 5 [mm]
60
55
55
50
Flachmaterial 4 [mm]
50
45
40
40
Rundmaterial 180 [mm]
200
175
140
110
Rundmaterial 120 [mm]
125
115
75
55
Rundmaterial 60 [mm]
95
90
70
55
PLK
BAXX 500
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Abreißkraft [kg]
LUFTSPALTS
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Flachmaterial 60 [mm]
500
500
325
260
Flachmaterial 20 [mm]
500
400
310
240
Flachmaterial 15 [mm]
350
300
275
225
Flachmaterial 10 [mm]
275
225
200
170
Flachmaterial 5 [mm]
70
65
60
60
Flachmaterial 4 [mm]
55
55
50
45
Rundmaterial 240 [mm]
260
240
150
95
Rundmaterial 180 [mm]
350
350
320
235
Rundmaterial 120 [mm]
290
265
205
145
Rundmaterial 60 [mm]
175
165
150
120
BAXX 1000
Abreißkraft [kg]
LUFTSPALTS
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Flachmaterial 60 [mm]
1000
1000
900
800
Flachmaterial 20 [mm]
700
700
600
450
Flachmaterial 15 [mm]
575
575
400
325
Flachmaterial 10 [mm]
400
400
300
275
Rundmaterial 300 [mm]
620
615
545
465
Rundmaterial 240 [mm]
660
635
560
475
Rundmaterial 180 [mm]
700
700
600
550
Rundmaterial 120 [mm]
395
365
325
295
Rundmaterial 60 [mm]
250
250
225
200
26
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
BAXX 2000
Abreißkraft [kg]
LUFTSPALTS
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Flachmaterial 60 [mm]
2000
2000
1700
1200
Flachmaterial 20 [mm]
1000
925
825
700
Flachmaterial 15 [mm]
750
750
600
600
Rundmaterial 300 [mm]
1090
1075
995
855
Rundmaterial 240 [mm]
1125
1090
1005
900
Rundmaterial 180 [mm]
1100
1100
1000
950
Rundmaterial 120 [mm]
635
600
590
565
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
27
MANUAL DE USUARIO
Elevadores magnéticos conmutables permanentes
con imán de neodimio
NL
Este manual de usuario corresponde a los siguientes
modelos:
ENG
BAXX 125, BAXX 250, BAXX 500,
BAXX 1000, BAXX 2000
FRA
INTRODUCCIÓN
ESP
Gracias por confiar en Bakker Magnetics B.V. al comprar
un elevador magnético permanente BAXX con imán de
neodimio.
Cuando reciba el elevador, no olvide comprobar que no
ha sufrido daños y que incluye el manual y un
certificado de prueba.
PLK
No utilice nunca un elevador magnético dañado.
Póngase en contacto con el proveedor si observa que el
equipo está deteriorado.
DEU
DAN
SVE
FIN
CZE
Este manual forma parte del producto e incluye toda la
información necesaria para un uso óptimo y seguro del
mismo. Deberá estar al alcance de los usuarios en todo
momento.
Asegúrese de que está disponible a lo largo de la vida
útil del elevador.
USO Y FUNCIONAMIENTO
¡Utilice el elevador magnético únicamente con el fin
para el que ha sido diseñado!
Siga siempre la normativa, las instrucciones y los
consejos que contiene el manual para garantizar un uso
seguro del elevador magnético y prolongar su vida útil.
Los elevadores magnéticos permanentes de Bakker
Magnetics B.V. están diseñados para desplazar cargas
de acero. Son especialmente útiles para desplazar
objetos que, por ser demasiado grandes o demasiado
pesados, no pueden trasladarse a mano. Para ello, el
elevador magnético permanente se engancha a una
grúa mediante una argolla de izada adecuada. La grúa
desplaza el elevador magnético sobre la carga,
momento en el que se activa el imán mediante la
palanca incorporada.
Se adjunta el certificado de prueba como documento
independiente.
Uso principal
SEGURIDAD
SVK
• No deje nunca la carga sin vigilancia.
• No permita que una persona sin autorización maneje el
elevador magnético.
• No desplace nunca más de un objeto a la vez.
• Asegúrese de que el sistema cuenta con la potencia
elevadora suficiente para desplazar tanto la carga como
el imán.
• No utilice en ningún caso el elevador magnético para
transportar personas.
• Proteja el imán del polvo y la humedad en la medida de
lo posible.
• No exponga el imán a temperaturas inferiores a 0 °C o
superiores a 60 °C.
• Los campos magnéticos pueden provocar interferencias
o daños en los equipos electrónicos (marcapasos,
aparatos de audición, ordenadores, monitores) o en
sistemas magnéticos de almacenamiento de datos
(tarjetas de crédito, cintas). Procure que estos artículos
no se encuentren cerca de los elevadores magnéticos.
Los elevadores magnéticos permanentes de Bakker
Magnetics B.V. cumplen todos los requisitos de
seguridad estipulados por ley.
Responsabilidad del propietario, los operadores y el
personal técnico en lo que respecta a seguridad
Este manual forma parte del conjunto del producto y,
por tanto, los operadores del elevador deberán
disponer de él en todo momento. Asegúrese de que
aquellas personas que trabajen con el elevador hayan
leído este manual previamente y hayan comprendido su
contenido.
Desplazar cargas con equipos elevadores
siempre es peligroso.
Por tanto, es imprescindible prever los
riesgos potenciales antes de utilizarlos.
A menudo, los accidentes ocurridos mientras se
manipula un equipo elevador producen graves lesiones.
Para garantizar la seguridad, es preciso que se tengan
en cuenta las siguientes medidas e instrucciones
especiales cuando se realicen las inspecciones y se
proceda al mantenimiento del producto.
Sólo se podrán emplear los sistemas elevadores una vez
que los haya comprobado el personal de seguridad y se
haya solventado cualquier circunstancia que pueda
afectar negativamente a la potencia elevadora.
Antes de operar con el elevador magnético
cerca de objetos u otros materiales,
asegúrese de que está apagado. De no ser
así, existe el riesgo de que se queden pegados al
elevador.
Asegúrese de que la superficie de contacto
entre el imán y la carga está limpia y pulida.
En la medida de lo posible, coloque el imán
sobre el centro de gravedad de la carga.
Antes de desplazar la carga, asegúrese de
que no existen objetos que puedan provocar
choques o golpes durante el transporte.
Para valorar la potencia elevadora, deberá
tener en cuenta, además del peso, los
siguientes factores:
Medidas de seguridad e instrucciones especiales
• El mantenimiento del elevador magnético debe
realizarse conforme a las instrucciones de este manual.
• No desplace nunca la carga por encima o al lado de
otras personas.
• Asegúrese de que no haya nadie debajo de la carga.
28
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
1. Dimensiones del objeto que va a desplazarse
Desimantado del elevador magnético
- Si el objeto que se va a desplazar es demasiado
pequeño, las zapatas polares no tendrán suficiente
superficie de contacto con el material y, por lo tanto, el
campo magnético del elevador no podrá actuar
adecuadamente sobre el mismo. La carga debe ser,
como mínimo, lo suficientemente grande como para
que cubra totalmente la superficie de contacto del
imán.
- Si el objeto es muy grande, es importante vigilar que no
se doble, lo cual podría provocar que la carga se cayera.
Hay que tener en cuenta que si el objeto se dobla, se
formarán bolsas de aire por los bordes de la superficie
de contacto, lo cual dificultará el flujo magnético y,
como consecuencia, la potencia elevadora se verá
reducida.
1. Mueva el botón deslizante en el lateral del elevador
magnético en dirección contraria a la presión del
muelle.
2. Gire la palanca de izquierda a derecha hasta que
alcance el tope
2. Grosor del material
Asegúrese de que la carga no se deslice o
caiga una vez que ya no actúe la fuerza
magnética del elevador.
NL
ENG
MANTENIMIENTO
FRA
El diseño de los elevadores magnéticos permanentes
de Bakker Magnetics B.V. elimina la necesidad de
mantenimiento.
DEU
- En los materiales de mayor grosor, el peso es un factor
importante, mientras que en los materiales de menor
grosor, lo más relevante es el magnetismo. Para más
información, compruebe la placa identificativa en el
lateral del producto y contrástela con la tabla que
incluye el manual.
- Si el material no tiene un espesor mínimo, la
transferencia del flujo magnético se verá limitada y, por
lo tanto, se reducirá la eficacia del imán. Esto también
implica el riesgo de que se peguen varias placas al
mismo tiempo. Como regla general, el elevador
magnético tiene mayor potencia cuando el grosor de la
carga es superior a la anchura de las zapatas polares.
La anilla de transporte, la argolla de izada que une el
imán con la grúa, las zapatas polares y el sistema de
bloqueo deben revisarse meticulosamente de forma
periódica.
ESP
Inspección periódica
PLK
3. Composición del material
Si el elevador magnético no funciona correctamente o
se ha producido un accidente que haya afectado a la
potencia elevadora, el personal de seguridad deberá
inspeccionar y comprobar el elevador magnético.
- El hierro puro es buen conductor del magnetismo.
Cualquier aleación (para evitar la corrosión, por
ejemplo) lo alterará negativamente. El acero inoxidable
(p. ej. tipo RVS 304) no transmite bien el flujo
magnético, como en el caso del aire, mientras que el
hierro puro, debido a su alto contenido de carbono,
presenta sólo un 50% del magnetismo del acero 37.
- Por tanto, si no está seguro del tipo de material que va
a transportar, compruebe primero si el elevador tiene la
suficiente potencia como para desplazar la carga sin
peligro.
Los elevadores magnéticos deben ser revisados por un
experto al menos una vez al año. Además, se deberán
realizar revisiones complementarias cuando sea
necesario.
Inspección especial
SVE
El desmontaje o la reparación del producto
puede modificar su potencia elevadora.
Si se ha desmontado el elevador magnético,
un experto deberá volver a revisarlo.
Sólo el personal autorizado por escrito por Bakker
Magnetics B.V. podrá reparar y modificar la estructura
del elevador magnético.
4. Condiciones de uso
GARANTÍA
- Temperatura máxima del objeto <200 ºC
- Si va a colocar el elevador magnético sobre una
superficie húmeda o con grasa, asegúrese de que la
carga no resbale.
- Las superficies de contacto del elevador y del objeto
deben estar limpias, pulidas y en buenas condiciones.
- La superficie de contacto debe permanecer horizontal.
Desplace los objetos directamente desde el centro de
gravedad de los mismos.
- Si se producen problemas durante el uso del elevador
magnético, DEJE DE UTILIZARLO y póngase en
contacto con: Bakker Magnetics B.V.
Son de aplicación las cláusulas de garantía estándar tal y
como descritas en las condiciones de entrega de Bakker
Magnetics B.V. La garantía sólo es válida si el elevador
se emplea en condiciones normales y según las
instrucciones descritas en este manual. Las
reparaciones necesarias solo podrán ser realizadas por
Bakker Magnetics B.V. – con autorización escrita de
Bakker Magnetics B.V. -–, o por un especialista con la
formación necesaria para el mantenimiento de equipos
elevadores magnéticos.
Imantado del elevador magnético
1. Gire la palanca de derecha a izquierda hasta que quede
en posición horizontal.
2. Siga presionando hasta que sobrepase el pasador de
seguridad.
3. El elevador magnético ya está bloqueado y listo para
desplazar la carga.
La garantía cubre las piezas no sometidas a desgaste
durante un periodo de 12 meses.
La garantía será nula si:
1.Se ha modificado el imán sin el consentimiento por
escrito de Bakker Magnetics B.V.
2.El imán ha quedado inservible como resultado de un
manejo inadecuado.
Los componentes que pueden deteriorarse son:
• las zapatas polares
• la palanca
• el sistema de seguridad
Asegúrese de que la palanca permanece en la
posición de imantado y de que no se mueve
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
DAN
29
FIN
CZE
SVK
NL
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte
de esta publicación pueden reproducirse por ningún
procedimiento electrónico o mecánico, entre los que se
incluye fotocopia, grabación magnética o cualquier
sistema de almacenamiento y recuperación de
información, sin el consentimiento escrito de Bakker
Magnetics B.V. de Son, Holanda.
ENG
Aunque este manual se ha elaborado con sumo detalle,
la empresa no se hace responsable de los daños
causados por posibles errores o defectos en el mismo.
FRA
DEU
ESP
PLK
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Edición: julio de 2015 (las versiones anteriores ya no son
válidas)
Publicado por:
Bakker Magnetics B.V.
Science park Eindhoven 5502
5692 EL Son (Países Bajos)
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
el siguiente producto:
DAN
Nombre:
Tipo(s):
SVE
FIN
CZE
SVK
Elevador magnético
permanente Baxx
BM 50.650 (125 kg);
BM 50.651 (250 kg);
BM 50.652 (500 kg);
BM 50.653 (1000 kg);
BM 50.654 (2000 kg)
al que se refiere esta declaración, es conforme a las
siguientes normas:
UNE-EN ISO 12100:2012 Seguridad general de las
máquinas
UNE-EN 13155 2003 Grúas / Equipos amovibles de
elevación de carga.
Modificación de la Directiva CE sobre máquinas, a partir
del 1-1-2010, la norma 2006/42/CE es de aplicación a
este elevador magnético.
21-06-2015, Son
Geert-Jan Bakker
30
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
Anilla de transporte
Sistema de seguridad
Mango y palanca
NL
ENG
FRA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEU
Peso [kg]
Potencia
elevadora [kg]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
BAXX 125
60
93
69
150
3
125
BAXX 250
100
152
99
180
10
250
BAXX 500
120
246
99
220
20
500
BAXX 1000
145
305
125
246
40
1000
BAXX 2000
165
478
161
313
90
2000
ESP
PLK
DAN
SVE
Lista y números de las piezas de recambio
FIN
Anilla de transporte
Mango y palanca
Sistema de seguridad
Mango
BAXX 125
50.650/90
50650/91
50650/92
50650/94
BAXX 250
50.650/90
50651/91
50650/92
50653/94
BAXX 500
50652/90
50652/91
50650/92
50653/94
BAXX 1000
50652/90
50653/91
50650/92
50653/94
BAXX 2000
50654/90
50654/91
50654/92
50654/94
CZE
SVK
Cuadro para determinar la potencia elevadora
Las potencias elevadoras que se especifican a continuación tienen un coeficiente de seguridad 3.
La potencia elevadora dependerá del espesor de la carga y del tamaño de las bolsas de aire que se formen.
BAXX 125
Potencia elevadora [kg]
ESPACIO DE AIRE
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plancha 60 [mm]
125
110
70
60
Plancha 20 [mm]
125
100
70
60
Plancha 15 [mm]
125
100
70
60
Plancha 10 [mm]
110
90
65
55
Plancha 5 [mm]
55
50
45
40
Plancha 4 [mm]
40
40
35
30
Barra cilíndrica 180 [mm]
x
X
X
x
Barra cilíndrica 60 [mm]
60
50
45
35
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
31
BAXX 250
Potencia elevadora [kg]
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
ESPACIO DE AIRE
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plancha 60 [mm]
250
225
200
130
Plancha 20 [mm]
250
225
200
130
Plancha 15 [mm]
250
225
200
130
Plancha 10 [mm]
200
175
140
110
Plancha 5 [mm]
60
55
55
50
Plancha 4 [mm]
50
45
40
40
Barra cilíndrica 180 [mm]
200
175
140
110
Barra cilíndrica 120 [mm]
125
115
75
55
Barra cilíndrica 60 [mm]
95
90
70
55
PLK
BAXX 500
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Potencia elevadora [kg]
ESPACIO DE AIRE
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plancha 60 [mm]
500
500
325
260
Plancha 20 [mm]
500
400
310
240
Plancha 15 [mm]
350
300
275
225
Plancha 10 [mm]
275
225
200
170
Plancha 5 [mm]
70
65
60
60
Plancha 4 [mm]
55
55
50
45
Barra cilíndrica 240 [mm]
260
240
150
95
Barra cilíndrica 180 [mm]
350
350
320
235
Barra cilíndrica 120 [mm]
290
265
205
145
Barra cilíndrica 60 [mm]
175
165
150
120
BAXX 1000
Potencia elevadora [kg]
ESPACIO DE AIRE
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plancha 60 [mm]
1000
1000
900
800
Plancha 20 [mm]
700
700
600
450
Plancha 15 [mm]
575
575
400
325
Plancha 10 [mm]
400
400
300
275
Barra cilíndrica 300 [mm]
620
615
545
465
Barra cilíndrica 240 [mm]
660
635
560
475
Barra cilíndrica 180 [mm]
700
700
600
550
Barra cilíndrica 120 [mm]
395
365
325
295
Barra cilíndrica 60 [mm]
250
250
225
200
32
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
BAXX 2000
Potencia elevadora [kg]
ESPACIO DE AIRE
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plancha 60 [mm]
2000
2000
1700
1200
Plancha 20 [mm]
1000
925
825
700
Plancha 15 [mm]
750
750
600
600
Barra cilíndrica 300 [mm]
1090
1075
995
855
Barra cilíndrica 240 [mm]
1125
1090
1005
900
Barra cilíndrica 180 [mm]
1100
1100
1000
950
Barra cilíndrica 120 [mm]
635
600
590
565
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
33
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
NL
ENG
Przełączalne magnesy dźwigowe (stałe,
neodymowe)
Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących
modeli:
BAXX 125, BAXX 250, BAXX 500,
BAXX 1000, BAXX 2000
WSTĘP
FRA
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Dziękujemy za zakup neodymowego, stałego magnesu
dźwigowego BAXX firmy Bakker Magnetics B.V.
Po otrzymaniu dostawy prosimy sprawdzić, czy magnes
dźwigowy nie jest uszkodzony, oraz czy razem z nim
dostarczony został podręcznik i certyfikat.
Nie wolno używać uszkodzonych magnesów dźwigowych.
W razie uszkodzenia należy skontaktować się z dostawcą.
Niniejszy podręcznik użytkownika jest częścią produktu i
zawiera wszelkie informacje niezbędne do optymalnego,
bezpiecznego korzystania z magnesu dźwigowego. Musi
on być dostępny dla osób obsługujących magnes przez
cały czas pracy.
Dlatego należy upewnić się, że podręcznik użytkownika
jest dostępny przez cały okres pracy magnesu.
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i długą
żywotność magnesu, zawsze należy przestrzegać
przepisów, instrukcji i wskazówek zawartych w tym
podręczniku.
• Nie wolno zezwalać nieuprawnionej osobie na obsługę
magnesu dźwigowego.
• Nie wolno podnosić więcej niż jeden element
jednocześnie.
• Należy upewnić się, że cały system dźwigowy ma
wystarczającą siłę do podniesienia całego ciężaru ładunku
razem z magnesem dźwigowym.
• Nie wolno używać magnesu dźwigowego do przenoszenia
osób.
• W takim zakresie, w jakim to możliwe, należy chronić
magnes przed wilgocią i zanieczyszczeniami.
• Nie wolno narażać magnesu na temperatury niższe niż
0 °C ani wyższe niż 60 °C.
• Urządzenia elektroniczne (np. rozruszniki serca, aparaty
słuchowe, komputery, monitory) oraz nośniki
magnetyczne do przechowywania danych (np. karty
kredytowe, taśmy) mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem
pola magnetycznego. Należy trzymać takie przedmioty z
dala od magnesów dźwigowych.
UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA
Magnesu dźwigowego należy używać tylko w celu, do
którego jest przeznaczony!
Stałe magnesy dźwigowe firmy Bakker Magnetics B.V.
służą do przenoszenia ładunków stalowych. Są one
szczególnie przydatne do obsługi elementów, które są
zbyt duże lub zbyt ciężkie, aby przenosić je ręcznie. W tym
celu podłącza się stały magnes dźwigowy do podnośnika
odpowiednim złączem. Magnes podnosi się podnośnikiem
na wysokość ładunku, a następnie włącza się go za
pomocą dźwigni.
Pierwsze użycie
Certyfikat testowy został dołączony jako oddzielny
załącznik.
BEZPIECZEŃSTWO
zgodne ze wszystkimi odpowiednimi wymogami w
zakresie bezpieczeństwa wymaganymi przez prawo.
Obowiązki właściciela, operatorów i personelu
technicznego w zakresie bezpieczeństwa
Niniejszy podręcznik jest częścią całego produktu, dlatego
powinien zawsze być dostępny dla osób, które pracują z
magnesem dźwigowym. Należy upewnić się, że osoby,
które pracują z magnesem dźwigowym, przeczytały ten
podręcznik i zrozumiały jego treść.
Korzystanie z urządzeń podnoszących w celu
przenoszenia elementów zawsze wiąże się z
niebezpieczeństwem.
Dlatego przed rozpoczęciem podnoszenia
należy rozważyć potencjalne zagrożenia.
Ze względu na to, że wypadki związane z urządzeniami
podnoszącymi często prowadzą do poważnych uszkodzeń
ciała, podczas wszelkich czynności kontrolnych i
konserwacyjnych należy przestrzegać następujących
zasad bezpieczeństwa i instrukcji specjalnych:
Systemy dźwigowe mogą być używane wyłącznie po
przetestowaniu przez pracownika ds. bezpieczeństwa i
wyeliminowaniu wszelkich okoliczności, które mogłyby
ujemnie wpłynąć na możliwości podnoszenia.
Przed przeniesieniem magnesu dźwigowego w
pobliże elementu lub innego materiału należy
upewnić się, że jest on „wyłączony”. W
przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo
przeskoczenia elementu w kierunku magnesu.
Należy upewnić się, że powierzchnia styku
magnesu i ładunku jest czysta i równa.
Magnes należy umieścić możliwie najbliżej
środka ciężkości elementu.
Należy upewnić się, że na drodze elementu nie
znajdują się żadne przeszkody i że ładunek
można przenieść w miejsce docelowe bez
wstrząsów i uderzeń.
Oceniając siłę podnoszenia magnesu, oprócz
wagi należy wziąć pod uwagę następujące
czynniki:
Zasady bezpieczeństwa i instrukcje specjalne
• Konserwację magnesu dźwigowego należy wykonywać
zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym
podręczniku.
• Nie wolno przenosić podniesionego ładunku w pobliżu
innych osób.
• Należy upewnić się, że nikt nie znajduje się pod
podnoszonym ładunkiem.
• Nie wolno pozostawiać podniesionego ładunku bez
nadzoru.
34
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
1. Wymiary przedmiotu, który będzie podnoszony
- Jeśli podnoszony przedmiot jest zbyt mały, nabiegunniki
nie będą całkowicie stykały się z materiałem i magnes
będzie miał zbyt mało materiału, aby przenieść pole
magnetyczne na element. Element musi być na tyle duży,
aby dotykał całej powierzchni styku magnesu.
- Jeśli przedmiot jest duży, ważne jest, aby wziąć pod
uwagę możliwość jego wygięcia, które mogłoby
spowodować oderwanie się ładunku od magnesu. Należy
zdawać sobie sprawę, że wygięcie ładunku może
spowodować powstanie szczeliny wzdłuż brzegów
powierzchni styku, w wyniku czego przez materiał będzie
przebiegać mniej linii pola magnetycznego, zmniejszając
siłę podnoszenia.
Wyłączanie magnesu dźwigowego
1. Przesuń suwak z boku magnesu dźwigowego w tył,
wciskając sprężynę.
2. Obróć dźwignię w prawo do oporu.
Upewnij się, że element nie może zsunąć się ani
upaść, gdy zabraknie siły magnetycznej.
KONSERWACJA
FRA
Ucho do dźwigu, połączenie magnesu z podnośnikiem,
nabiegunniki i mechanizm blokujący należy poddawać
regularnej i dokładnej kontroli.
Okresowa kontrola
Co najmniej raz w roku magnesy dźwigowe powinien
skontrolować specjalista. Ponadto w miarę potrzeby należy
wykonywać częstsze testowanie.
Kontrola specjalna
4. Warunki użytkowania
- Maksymalna temperatura elementu to 200ºC.
- Jeśli powierzchnia, na której zostanie umieszczony
magnes dźwigowy, jest wilgotna lub tłusta, należy
upewnić się, że ładunek nie może przesunąć się.
- Powierzchnie styku magnesu i przedmiotu powinny być
czyste, płaskie i nieuszkodzone.
- Powierzchnia styku powinna przez cały czas znajdować się
w poziomie. Przedmioty zawsze należy podnosić,
chwytając bezpośrednio nad środkiem ciężkości.
- Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy związane z obsługą
magnesu dźwigowego, NIE WOLNO UŻYWAĆ MAGNESU;
należy się w takiej sytuacji skontaktować z firmą Bakker
Magnetics B.V.
Po uszkodzeniu lub nietypowym incydencie, który mógł
wpłynąć na siłę podnoszenia pracownik ds. bezpieczeństwa
powinien skontrolować i przetestować system ponoszący.
Demontaż lub naprawa magnesu dźwigowego
może spowodować zmianę wielkości siły
magnetycznej.
Po każdym demontażu magnesu konieczne jest
wykonanie testów przez specjalistę.
Naprawy i modyfikacje konstrukcji magnesu dźwigowego
mogą wykonywać tylko osoby mające pisemne zezwolenie
firmy Bakker Magnetics B.V.
Urządzenie objęte jest gwarancją standardową określoną w
warunkach dostawy Bakker Magnetics B.V.
Gwarancja ta jest ważna tylko wtedy, gdy magnes był
używany w normalnych okolicznościach i zgodnie z
instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku. Wszelkie
niezbędne naprawy może wykonywać wyłącznie firma
Bakker Magnetics B.V. lub – za pisemnym zezwoleniem
firmy Bakker Magnetics B.V. – specjalista przeszkolony w
konserwacji magnesów dźwigowych.
Gwarancja obejmuje niezużywające się elementy przez
okres 12 miesięcy.
Gwarancja wygasa, jeżeli:
1. Dokonano zmian w magnesie bez pisemnego zezwolenia
firmy Bakker Magnetics B.V.
2. Używanie magnesu dźwigowego stało się niemożliwe w
wyniku niefachowej obsługi.
Elementy, które mogą ulegać zużyciu:
• Nabiegunniki
• Dźwignia
• Zespół blokujący
Upewnij się, że dźwignia pozostanie w pozycji
roboczej i nie odskoczy.
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
ESP
PLK
SVE
FIN
CZE
SVK
WARUNKI GWARANCJI
Włączanie magnesu dźwigowego
1. Obróć dźwignię w lewo do pozycji poziomej.
2. Naciskaj, aż dźwignia minie kołek zabezpieczający.
3. Magnes dźwigowy jest teraz zablokowany i gotowy do
podniesienia ładunku.
DEU
DAN
3. Skład materiału
- Czyste żelazo magnesuje się najłatwiej. Wszelkie
domieszki (na przykład zapobiegające rdzewieniu) mają
ujemny wpływ na magnesowalność metalu. Stal
nierdzewna (np. RVS 304) jest materiałem przenoszącym
linie pola magnetycznego równie słabo jak powietrze,
natomiast zawartość węgla w rudzie żelaza jest tak duża,
że jej magnesowalność wynosi zaledwie 50% w
porównaniu ze stalą 37.
- Dlatego za każdym razem, gdy użytkownik nie jest
pewien, jakiego rodzaju materiał będzie podnoszony,
powinien sprawdzić, czy siła podnoszenia jest
wystarczająca do podniesienia ładunku bez
niebezpieczeństwa.
ENG
tałe magnesy dźwigowe firmy Bakker Magnetics B.V. nie
wymagają konserwacji.
2. Grubość materiału
- W przypadku grubszych materiałów ważną rolę odgrywa
ciężar, natomiast w przypadku cieńszych —
magnesowalność. Więcej informacji znajduje się na
tabliczce znamionowej przyczepionej z boku magnesu
dźwigowego oraz w tabeli na końcu niniejszego
podręcznika.
- Jeśli materiał jest zbyt cienki, przez materiał przechodzi
tylko część linii pola magnetycznego wytwarzanego przez
magnes dźwigowy, co zmniejsza siłę podnoszenia
magnesu. Istnieje także niebezpieczeństwo
jednoczesnego podniesienia wielu blach. Ogólna zasada
jest następująca: magnes ma największą siłę podnoszenia,
gdy element jest grubszy niż szerokość nabiegunników.
NL
35
NL
ENG
FRA
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się
reprodukowania, przechowywania w systemie
wyszukiwawczym oraz przekazywania w jakiejkolwiek
postaci lub jakimikolwiek metodami (elektronicznymi,
mechanicznymi, poprzez sporządzanie kserokopii,
nagrywanie i innymi) jakiegokolwiek fragmentu niniejszej
publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy
Bakker Magnetics B.V. of Son, Holandia.
Mimo iż niniejszy podręcznik został opracowany w sposób
możliwie najdokładniejszy, firma Bakker Magnetics B.V.
nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, które mogą
wyniknąć z ewentualnych błędów lub braków w
niniejszym podręczniku.
DEU
ESP
PLK
DAN
DEKLARACJA CE
Wydanie: Lipiec 2015 (tracą ważność wszystkie
poprzednie wersje)
Wydana przez:
Bakker Magnetics B.V.
Science park Eindhoven 5502
5692 EL Son (Holandia)
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt
SVE
FIN
Nazwa: Stały magnes dźwigowy Baxx
Typ(y): BM 50.650 (125 kg); BM 50.651 (250 kg);
BM 50.652 (500 kg); BM 50.653 (1000 kg);
BM 50.654 (2000 kg)
którego dotyczy niniejsza deklaracja, spełnia następujące
normy:
CZE
NEN-EN-ISO 12100 2010 ogólne bezpieczeństwo maszyn
NEN-EN 13155 2003 dźwigi i urządzenia podnoszące
SVK
Od dnia 01-01-2010 r. wobec tego magnesu dźwigowego
zastosowanie ma nowa dyrektywa maszynowa
2006/42/WE.
21-06-2015, Son
Geert-Jan Bakker
36
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
Ucho do dźwigu
Zespół blokujący
Dźwignia
NL
ENG
FRA
DANE TECHNICZNE
DEU
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
Ciężar [kg]
Siła podnoszenia
[kg]
BAXX 125
60
93
69
150
3
125
BAXX 250
100
152
99
180
10
250
BAXX 500
120
246
99
220
20
500
BAXX 1000
145
305
125
246
40
1000
BAXX 2000
165
478
161
313
90
2000
ESP
PLK
DAN
SVE
Lista części zamiennych i ich numery
FIN
Ucho do dêwigu
Dêwignia
Zespól blokujàcy
Uchwyt
BAXX 125
50.650/90
50650/91
50650/92
50650/94
BAXX 250
50.650/90
50651/91
50650/92
50653/94
BAXX 500
50652/90
50652/91
50650/92
50653/94
BAXX 1000
50652/90
50653/91
50650/92
50653/94
BAXX 2000
50654/90
50654/91
50654/92
50654/94
CZE
SVK
Tabela sił trakcji
Wszystkie podane niżej siły trakcji mają współczynnik bezpieczeństwa 3.
Siły trakcji zależą od grubości ładunku i wielkości przerwy.
BAXX 125
SZCZELINA POWIETRZNA
Sila trakcji [kg]
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plaska 60 [mm]
125
110
70
60
Plaska 20 [mm]
125
100
70
60
Plaska 15 [mm]
125
100
70
60
Plaska 10 [mm]
110
90
65
55
Plaska 5 [mm]
55
50
45
40
Plaska 4 [mm]
40
40
35
30
Okràgly pręt 180 [mm]
x
X
X
x
Okràgly pręt 60 [mm]
60
50
45
35
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
37
BAXX 250
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
SZCZELINA POWIETRZNA
Sila trakcji [kg]
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plaska 60 [mm]
250
225
200
130
Plaska 20 [mm]
250
225
200
130
Plaska 15 [mm]
250
225
200
130
Plaska 10 [mm]
200
175
140
110
Plaska 5 [mm]
60
55
55
50
Plaska 4 [mm]
50
45
40
40
Okràgly pręt 180 [mm]
200
175
140
110
Okràgly pręt 120 [mm]
125
115
75
55
Okràgly pręt 60 [mm]
95
90
70
55
PLK
BAXX 500
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
SZCZELINA POWIETRZNA
Sila trakcji [kg]
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plaska 60 [mm]
500
500
325
260
Plaska 20 [mm]
500
400
310
240
Plaska 15 [mm]
350
300
275
225
Plaska 10 [mm]
275
225
200
170
Plaska 5 [mm]
70
65
60
60
Plaska 4 [mm]
55
55
50
45
Okràgly pręt 240 [mm]
260
240
150
95
Okràgly pręt 180 [mm]
350
350
320
235
Okràgly pręt 120 [mm]
290
265
205
145
Okràgly pręt 60 [mm]
175
165
150
120
BAXX 1000
SZCZELINA POWIETRZNA
Sila trakcji [kg]
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plaska 60 [mm]
1000
1000
900
800
Plaska 20 [mm]
700
700
600
450
Plaska 15 [mm]
575
575
400
325
Plaska 10 [mm]
400
400
300
275
Okràgly pręt 300 [mm]
620
615
545
465
Okràgly pręt 240 [mm]
660
635
560
475
Okràgly pręt 180 [mm]
700
700
600
550
Okràgly pręt 120 [mm]
395
365
325
295
Okràgly pręt 60 [mm]
250
250
225
200
38
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
BAXX 2000
SZCZELINA POWIETRZNA
Sila trakcji [kg]
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plaska 60 [mm]
2000
2000
1700
1200
Plaska 20 [mm]
1000
925
825
700
Plaska 15 [mm]
750
750
600
600
Okràgly pręt 300 [mm]
1090
1075
995
855
Okràgly pręt 240 [mm]
1125
1090
1005
900
Okràgly pręt 180 [mm]
1100
1100
1000
950
Okràgly pręt 120 [mm]
635
600
590
565
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
39
BRUGSANVISNING
Løftemagneter (Permanent, Neodymium)
Denne brugsanvisning omfatter følgende modeller:
NL
ENG
FRA
DEU
BAXX 125, BAXX 250, BAXX 500,
BAXX 1000, BAXX 2000
FORORD
Tak, fordi du valgte en permanent neodymium BAXX
løftemagnet fra Bakker Magnetics B.V.
Kontrollér ved levering, at løftemagneten ikke er
beskadiget, og at du har modtaget en brugsanvisning og
et prøvecertifikat.
Brug aldrig en beskadiget løftemagnet. Kontakt
leverandøren, hvis udstyret er beskadiget.
ESP
PLK
DAN
SVE
FIN
Denne brugsanvisning er en del af produktet og
indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for at
kunne bruge løftemagneten optimalt og sikkert. Den skal
altid være til rådighed for løftemagnetens brugere.
Sørg derfor for, at brugsanvisningen er til rådighed i hele
løftemagnetens levetid.
Følg forskrifterne og anvisningerne i denne
brugsanvisning for at sikre, at løftemagneten anvendes
sikkert og holder længe.
Prøvecertifikatet er vedlagt separat.
SIKKERHED
Permanente løftemagneter fra Bakker Magnetics B.V.
overholder alle lovgivningens relevante sikkerhedskrav.
CZE
SVK
Ejerens, operatørens og det tekniske personales
ansvar for sikkerheden
Denne brugsanvisning er en del af det komplette produkt
og skal derfor altid være til rådighed for det personale,
der arbejder med løftemagneten. Sørg for, at det
personale, der arbejder med løftemagneten, har læst og
forstået denne brugsanvisning.
Brug af løfteudstyr til at flytte emner er altid
forbundet med fare.
Overvej derfor mulige farer, før løftet
gennemføres.
Da uheld med løfteudstyr ofte fører til alvorlig
legemsbeskadigelse, skal følgende sikkerhedsforskrifter
og særlige anvisninger følges under eftersyn og
vedligeholdelse af hensyn til sikkerheden:
Sikkerhedsforskrifter og særlige anvisninger
• Vedligeholdelse af løftemagneten skal udføres efter
anvisningerne i denne brugsanvisning.
• Transportér aldrig en løftet last i nærheden af personer.
• Kontrollér, at der ikke befinder sig nogen under den
løftede last.
• Efterlad aldrig en løftet last ubevogtet.
• Uautoriserede personer må ikke betjene løftemagneten.
• Brug aldrig løftemagneten til persontransport.
• Beskyt så vidt muligt magneten mod fugt og støv.
• Udsæt aldrig magneten for temperaturer under 0 °C eller
over 60 °C.
• Elektronisk udstyr (pacemakere, høreapparater,
computere, monitorer osv.) og magnetiske
datalagringsmedier (kreditkort, magnetbånd osv.) kan
blive påvirket eller tage skade af magnetfelter. Hold
sådanne genstande på afstand af løftemagneter.
ANVENDELSE OG BETJENING
Løftemagneten må kun anvendes til det formål, den er
beregnet til!
Permanente løftemagneter fra Bakker Magnetics B.V.
anvendes til flytning af stål. Permanente løftemagneter
er særlig nyttige til at flytte emner, der er for store
og/eller tunge at flytte manuelt. Det gøres ved at
fastgøre den permanente løftemagnet til et hejseværk
med en passende kobling. Hejseværket bruges til at flytte
løftemagneten hen på emnet, hvorefter løftemagneten
slås til med håndtaget.
Ibrugtagning
Løftesystemer må først tages i brug, når de er blevet
afprøvet af en autoriseret sikkerhedssagkyndig, og alle
forhold, der kan på virke løfteevnen negativt, er
elimineret.
Kontrollér, at løftemagneten er slået fra ("off"),
før magneten flyttes hen i nærheden af emnet
eller andre materialer, fordi der ellers er fare
for, at emnerne vil springe op mod
løftemagneten.
Sørg for, at kontaktfladen mellem magneten
og emnet er ren og glat. Anbring så vidt muligt
magneten over emnets tyngdepunkt.
Sørg for, at der ikke er forhindringer på emnets
vej, så lasten kan transporteres uden stød eller
slag.
Ved vurdering af magnetens løfteevne spiller
ikke kun vægten men også følgende faktorer
en rolle:
• Løft aldrig mere end et emne ad gangen.
• Kontrollér, at løftesystemet har tilstrækkelig løfteevne til
at løfte lastens totalvægt plus løftemagneten.
40
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
1. Emnets dimensioner
- Hvis emnet, der skal løftes, er for lille, får polskoen ikke
fuld kontakt med materialet, og løftemagneten har for
lidt materiale til rådighed til at overføre magnetkraften til
emnet. Emnet skal mindst være stort nok til at dække
hele magnetens kontaktflade.
- Hvis emnet er stort, er det vigtigt at være opmærksom
på, om emnet bøjes, fordi emnet på den måde kan
trækkes fri af magneten. Det er vigtigt at gøre sig klart, at
en bøjning af emnet kan skabe et luftmellemrum langs
kanten af kontaktfladen, som vil resultere i, at der
passerer færre magnetfeltlinjer gennem materialet,
hvorved løfteevnen forringes.
Slå løftemagneten fra
1. Flyt skydeknappen på siden af løftemagneten bagud,
mod fjedertrykket.
2. Drej håndtaget fra venstre mod højre, indtil det stopper.
Sørg for, at emnet ikke kan glide af eller vælte,
når magnetkraften ikke længere er tilstede.
VEDLIGEHOLDELSE
3. Materialesammensætning
- Rent jern er det, der lettest kan magnetiseres. Enhver
tilsætning af andre materialer (f.eks. med henblik på
rustbeskyttelse) har en negativ indflydelse på metallets
magnetiserbarhed. Rustfrit stål (f.eks. RVS 304) er et
materiale, der leder de magnetiske kraftlinjer lige så
dårligt som luft, mens råjerns indhold af kulstof er så højt,
at dets magnetiserbarhed kun er 50% i forhold til 37.
- Hvis du er usikker på, hvilken materialetype, du skal til at
løfte, skal du derfor altid kontrollere, at der er
tilstrækkelig løfteevne til at løfte emnet risikofrit.
FRA
Løftebøjlen, sammenkoblingen af magnet og hejseværk,
polskoene og låsemekanismen skal jævnligt efterses
omhyggeligt.
Periodisk eftersyn
Løftemagneter skal mindst en gang om året afprøves af en
ekspert. Derudover skal hyppigere afprøvning gennemføres
efter behov.
Specialeftersyn
Efter en skade eller en usædvanlig hændelse, der kan
påvirke løfteevnen, skal løftesystemet efterses og afprøves
af en autoriseret sikkerhedssagkyndig.
Reparation eller demontering af løftemagneten kan
medføre ændring af magnetkraften
Hvis løftemagneten har været adskilt, skal den altid
afprøves igen af en ekspert.
Reparationer eller ændringer af løftemagnetens
konstruktion må kun udføres af personer, som har skriftlig
autorisation og godkendelse fra Bakker Magnetics B.V.
Garantien dækker ikke-sliddele i 12 måneder.
1.Der er foretaget ændringer i magneten uden skriftlig
tilladelse fra Bakker Magnetics B.V.
2.Løftemagneten er blevet uanvendelig på grund af ukyndig
brug.
Følgende dele er sliddele:
• Polsko
• Håndtag
• Låseenhed
Sørg for, at håndtaget bliver stående i
arbejdspositionen, så det ikke kan springe
tilbage.
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
PLK
SVE
CZE
SVK
Dette udstyr er omfattet af standardgarantibetingelserne i
Bakker Magnetics B.V.'s almindelige betingelser og vilkår.
Garantien er kun gyldig, hvis magneten bruges under
normale forhold og i overensstemmelse med anvisningerne
i denne brugsanvisning. Eventuelt nødvendige reparationer
må kun udføres af Bakker Magnetics B.V. eller – med
skriftlig tilladelse fra Bakker Magnetics B.V., eller af en
ekspert, der er uddannet til vedligeholdelse af magnetisk
løfteudstyr.
Garantien bortfalder, hvis:
1. Drej håndtaget fra højre mod venstre til vandret position.
2. Bliv ved med at skubbe håndtaget, indtil det er forbi
låsestiften.
3. Løftemagneten er nu låst og klar til at løfte emnet.
ESP
FIN
GARANTIBETINGELSER
Slå løftemagneten til
DEU
DAN
4. Forhold under anvendelse
- Maksimal temperatur emne <200 ºC
- Sørg for, at emnet ikke kan glide af løftemagneten, hvis
den overflade, magneten skal placeres på, er våd eller
olieret.
- Både magnetens og emnets løfteflader skal være rene,
flade og ubeskadigede.
- Løftefladen skal forblive vandret. Løft kun et emne ved at
gribe direkte over dets tyngdepunkt.
- BRUG IKKE LØFTEMAGNETEN, hvis der opstår problemer
med at bruge den. Kontakt i stedet: Bakker Magnetics
B.V.
ENG
Permanente løftemagneter fra Bakker Magnetics B.V. er
beregnet til vedligeholdelsesfri brug.
2. Materialetykkelse
- Ved tykke materialer spiller vægten en stor rolle, mens
det er magnetiserbarheden, der betyder mest for tynde
materialer. Yderligere oplysninger findes på typeskiltet
på siden af løftemagneten og i tabellen i denne
brugsanvisning.
- Hvis materialet er for tyndt, vil kun en del af de
magnetiske kraftlinjer fra løftemagneten gå gennem
materialet, og det nedsætter magnetens løfteevne. Det
medfører også risiko for, at flere plader samles op
samtidig. En løftemagnet har som regel sin største
løfteevne, når emnet er tykkere end polskoenes bredde.
NL
41
NL
ENG
Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugsanvisning må
hverken helt eller delvist mangfoldiggøres, opbevares i
tilgængelige arkiver eller overføres på nogen anden
måde (elektronisk, mekanisk, som fotokopi, optagelse
eller på anden vis) uden forudgående skriftlig tilladelse
fra Bakker Magnetics B.V., Son, Holland.
Selvom denne brugsanvisning er udarbejdet med største
omhu, påtager Bakker Magnetics B.V. sig intet ansvar for
skader, der opstår som følge af eventuelle fejl eller
mangler i denne brugsanvisning
FRA
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Udgave: Juli 2015 (alle forrige udgaver er ikke længere
gyldige)
Udgivet af:
Bakker Magnetics B.V.
Science park Eindhoven 5502
5692 EL Son (Holland)
Vi erklærer hermed som eneansvarlige, at produktet
Navn: Permanent Løftemagnet Baxx
Type(r): BM 50.650 (125 kg); BM 50.651 (250 kg);
BM 50.652 (500 kg); BM 50.653 (1000 kg);
BM 50.654 (2000 kg)
som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse
med følgende standarder:
NEN-EN-ISO 12100 2010 maskinsikkerhed
NEN-EN 13155 2003 Kraner – Sikkerhed – Ikkefastspændte løfteanordninger til lastning
Ændring af EU-maskindirektivet, 2006/42/EF per 01-012010 gældende for denne løftemagnet.
21-06-2015, Son
Geert-Jan Bakker
42
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
Løftebøjle
Låseenhed
Arm og håndtag
NL
ENG
FRA
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
DEU
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
Vægt [kg]
Løfteevne [kg]
ESP
BAXX 125
60
93
69
150
3
125
BAXX 250
100
152
99
180
10
250
BAXX 500
120
246
99
220
20
500
BAXX 1000
145
305
125
246
40
1000
BAXX 2000
165
478
161
313
90
2000
PLK
DAN
SVE
Liste over reservedele og reservedelsnumre
FIN
Løftebøjle
Arm og håndtag
Låseenhed
Håndtere
BAXX 125
50.650/90
50650/91
50650/92
50650/94
BAXX 250
50.650/90
50651/91
50650/92
50653/94
BAXX 500
50652/90
50652/91
50650/92
50653/94
BAXX 1000
50652/90
50653/91
50650/92
50653/94
BAXX 2000
50654/90
50654/91
50654/92
50654/94
CZE
SVK
Tabel over trækkraft
Alle nedenstående angivelser af trækkraft har en sikkerhedsfaktor på 3.
Trækkraften afhænger af emnets tykkelse og luftmellemrummets størrelse.
BAXX 125
Trækkraft [kg]
LUFTMELLEMRUMMETS STØRRELSE
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Flad 60 [mm]
125
110
70
60
Flad 20 [mm]
125
100
70
60
Flad 15 [mm]
125
100
70
60
Flad 10 [mm]
110
90
65
55
Flad 5 [mm]
55
50
45
40
Flad 4 [mm]
40
40
35
30
Rund stav 180 [mm]
x
X
X
x
Rund stav 60 [mm]
60
50
45
35
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
43
BAXX 250
Trækkraft [kg]
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
LUFTMELLEMRUMMETS STØRRELSE
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Flad 60 [mm]
250
225
200
130
Flad 20 [mm]
250
225
200
130
Flad 15 [mm]
250
225
200
130
Flad 10 [mm]
200
175
140
110
Flad 5 [mm]
60
55
55
50
Flad 4 [mm]
50
45
40
40
Rund stav 180 [mm]
200
175
140
110
Rund stav 120 [mm]
125
115
75
55
Rund stav 60 [mm]
95
90
70
55
PLK
BAXX 500
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Trækkraft [kg]
LUFTMELLEMRUMMETS STØRRELSE
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Flad 60 [mm]
500
500
325
260
Flad 20 [mm]
500
400
310
240
Flad 15 [mm]
350
300
275
225
Flad 10 [mm]
275
225
200
170
Flad 5 [mm]
70
65
60
60
Flad 4 [mm]
55
55
50
45
Rund stav 240 [mm]
260
240
150
95
Rund stav 180 [mm]
350
350
320
235
Rund stav 120 [mm]
290
265
205
145
Rund stav 60 [mm]
175
165
150
120
BAXX 1000
Trækkraft [kg]
LUFTMELLEMRUMMETS STØRRELSE
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Flad 60 [mm]
1000
1000
900
800
Flad 20 [mm]
700
700
600
450
Flad 15 [mm]
575
575
400
325
Flad 10 [mm]
400
400
300
275
Rund stav 300 [mm]
620
615
545
465
Rund stav 240 [mm]
660
635
560
475
Rund stav 180 [mm]
700
700
600
550
Rund stav 120 [mm]
395
365
325
295
Rund stav 60 [mm]
250
250
225
200
44
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
BAXX 2000
Trækkraft [kg]
LUFTMELLEMRUMMETS STØRRELSE
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Flad 60 [mm]
2000
2000
1700
1200
Flad 20 [mm]
1000
925
825
700
Flad 15 [mm]
750
750
600
600
Rund stav 300 [mm]
1090
1075
995
855
Rund stav 240 [mm]
1125
1090
1005
900
Rund stav 180 [mm]
1100
1100
1000
950
Rund stav 120 [mm]
635
600
590
565
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
45
ANVÄNDARHANDBOK
NL
ENG
Ställbara lyftmagneter (permanent,
neodymium)
Den här användarhandboken gäller för följande modeller:
BAXX 125, BAXX 250, BAXX 500,
BAXX 1000, BAXX 2000
INLEDNING
FRA
DEU
ESP
Tack för att du köpt en permanent BAXX-lyftmagnet
(neodymium) från Bakker Magnetics B.V.
Kontrollera vid leveransen att lyftmagneten inte är
skadad och att du har fått en handbok och ett
testcertifikat.
Använd aldrig en skadad lyftmagnet. Kontakta din
leverantör om utrustningen är skadad.
DAN
Den här användarhandboken räknas som en del av
produkten och innehåller all den information du behöver
för att kunna använda lyftmagneten på ett bra och säkert
sätt. Användarhandboken måste alltid finnas tillgänglig
för dem som använder lyftmagneten.
Se därför till att användarhandboken finns tillgänglig
under lyftmagnetens hela brukstid.
SVE
Följ alltid regler, instruktioner och tips i handboken för
att garantera säker användning och lång brukstid för
lyftmagneten.
PLK
Lyftmagneten får endast användas i det syfte som den
konstruerats för!
Permanente løftemagneter fra Bakker Magnetics B.V.
overholder alle lovgivningens relevante sikkerhedskrav.
Ejerens, operatørens og det tekniske personales
ansvar for sikkerheden
Första användningen
Denne brugsanvisning er en del af det komplette produkt
og skal derfor altid være til rådighed for det personale,
der arbejder med løftemagneten. Sørg for, at det
personale, der arbejder med løftemagneten, har læst og
forstået denne brugsanvisning.
Lyftsystem får bara användas efter att de har testats av
en säkerhetsansvarig och efter att förhållanden som
skulle kunna inverka negativt på lyftkapaciteten har
undanröjts.
FIN
SIKKERHED
SVK
DRIFT
Permanenta lyftmagneter som säljs av Bakker Magnetics
B.V. används för att flytta stållaster. Permanenta
lyftmagneter är särskilt användbara för tillämpningar där
man måste flytta ämnen som är för stora och/eller för
tunga för att flyttas för hand. Den permanenta
lyftmagneten är monterad på en vinsch med en lämplig
koppling. Vinschen används för att flytta lyftmagneten till
lasten, och därefter slås lyftmagneten på via det
monterade handtaget.
Testcertifikatet medföljer som ett separat dokument.
CZE
• Se till att hela lyftsystemet har tillräcklig lyftkapacitet för
att lyfta hela lastvikten plus lyftmagnetens vikt.
• Använd aldrig lyftmagneten för att transportera
personer.
• Skydda magneten från fukt och damm i mesta möjliga
mån.
• Utsätt aldrig magneten för temperaturer under 0 °C eller
över 60 °C.
• Elektronisk utrustning (t.ex. pacemakers, hörapparater,
datorer, monitorer) och magnetiska datalagringsmedia
(t.ex. kreditkort, band) kan påverkas eller skadas av
magnetfält. Låt inte sådana föremål komma i närheten av
lyftmagneterna.
Brug af løfteudstyr til at flytte emner er altid
forbundet med fare.
Overvej derfor mulige farer, før løftet
gennemføres.
Da uheld med løfteudstyr ofte fører til alvorlig
legemsbeskadigelse, skal følgende sikkerhedsforskrifter
og særlige anvisninger følges under eftersyn og
vedligeholdelse af hensyn til sikkerheden:
Sikkerhedsforskrifter og særlige anvisninger
• Lyftmagnetens underhåll måste utföras i enlighet med
instruktionerna i den här användarhandboken.
• Flytta aldrig den lyfta lasten i närheten av andra personer.
• Se till att ingen befinner sig under en lyft last.
• Lämna aldrig en lyft last obevakad.
• Låt aldrig obehöriga använda lyftmagneten.
• Lyft aldrig mer än ett ämne åt gången.
46
Innan lyftmagneten får flyttas i närheten av ämnet
eller materialen, ska du se till att lyftmagneten är
avstängd eftersom det annars finns en risk för
att ämnena hoppar upp mot lyftmagneten.
Kontrollera att kontaktytan mellan magneten
och lasten är ren och plan. Placera magneten så
nära ämnets tyngdpunkt som möjligt.
Kontrollera att det inte finns några hinder längs
den väg där ämnet ska transporteras så att
lasten kan flyttas utan att utsättas för stötar
eller slag.
Vid bedömningen av magnetens lyftkapacitet
spelar, vid sidan av vikten, följande faktorer in:
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
1. Måtten på föremålet som ska lyftas
Slå av lyftmagneten
- Om föremålet som ska lyftas är för litet, får polskorna inte
full kontakt med materialet och lyftmagneten har för liten
kontaktyta för att kunna överföra magnetkrafterna till
ämnet. Ämnet måste minst vara lika stort som hela
kontaktytorna på magneten.
- Om föremålet är stort är det viktigt att observera var det
kröker sig, eftersom krökningar kan få lasten att lossna från
magneten. Det är viktigt att observera att gap längs
kontaktytans kanter kan bildas där lasten kröker sig, vilket
leder till att färre magnetiska kraftlinjer går genom
materialet och lyftkapaciteten reduceras.
1. För glidreglaget på sidan av lyftmagneten bakåt, mot
fjädertrycket.
2. Vrid handtaget från vänster åt höger tills det når
stoppläget.
Kontrollera att ämnet inte kan halka ned eller
välta när magnetkraften försvinner.
UNDERHÅLL
ENG
FRA
2. Materialets tjocklek
- Vid tjockare material spelar vikten stor roll. Vid tunnare
material är magnetiserbarheten viktigast. För mer
information, se typskylten som finns på sidan av
lyftmagneten och tabellen i den här handboken.
- Om materialet är för tunt kommer endast en del av de
magnetiska kraftlinjerna som lyftmagneten producerar att
gå igenom materialet, vilket reducerar magnetens
kapacitet. Detta skapar också en risk för att flera plattor
lyfts upp samtidigt. En lyftmagnet har i allmänhet störst
lyftkapacitet när ämnets tjocklek är större än polskornas
bredd
NL
Permanenta lyftmagneter som säljs av Bakker Magnetics
B.V. är konstruerade för att vara underhållsfria.
Lastbygeln, kopplingen mellan magneten och vinschen,
polskorna och låsmekanismen måste inspekteras grundligt
med jämna mellanrum.
Regelbundna inspektioner
Lyftmagneterna måste testas av en expert minst en gång
om året. Ytterligare tester ska dessutom genomföras vid
behov.
3. Materialets sammansättning
Specialinspektioner
- Rent järn är enklast att magnetisera, och eventuella
tillsatser i materialet (t.ex. rostskyddsmedel) har en negativ
inverkan på metallens magnetiserbarhet. Rostfritt stål (t.ex.
RVD 304) är ett material som leder de magnetiska
kraftlinjerna lika dåligt som luft, medan kolinnehållet i
tackjärn är så högt att dess magnetiserbarhet bara är 50 %
jämfört med stål 37.
- När det råder tveksamhet om vilken typ av material som ska
lyftas, ska man därför alltid kontrollera om det finns
tillräckligt med lyftkapacitet för att lyfta lasten på ett
säkert sätt.
Efter en skada eller en ovanlig incident som kan påverka
lyftkapaciteten, ska lyftsystemet inspekteras och testas av
säkerhetsansvarig.
DEU
ESP
PLK
DAN
Demontering eller reparation av lyftmagneten kan leda till
förändringar av magnetkraften.
När lyftmagneten har demonterats, måste den alltid testas
på nytt av en expert.
Reparationer eller ändringar av lyftmagnetens konstruktion
får endast utföras av personer som har skriftligt tillstånd
och godkännande från Bakker Magnetics B.V.
SVE
FIN
CZE
4. Användningsvillkor
GARANTIVILLKOR
- Maximumstemperatur arbetsstycke <200 ºC
- Om ytan där lyftmagneten ska placeras är våt eller oljig ska
du kontrollera att lasten inte kan glida av.
- Magnetens och föremålets lyftytor måste vara rena, plana
och skadefria.
- Lyftytan måste hela tiden vara horisontell. Lyft bara ett
föremål genom att greppa det rakt över dess tyngdpunkt.
- Om det uppstår problem med användningen av
lyftmagneten FÅR LYFTMAGNETEN INTE ANVÄNDAS.
Kontakta istället: Bakker Magnetics B.V.
Starta lyftmagneten
1. Vrid handtaget från höger åt vänster till horisontalläge.
2. Fortsätt att trycka på handtaget tills det rört sig förbi
låspinnen.
3. Nu är lyftmagneten låst och klar att lyfta lasten
Kontrollera att handtaget stannar i
arbetspositionen och inte kan fjädra tillbaka.
SVK
Utrustningen omfattas av de standardgarantivillkor som
anges i Bakker Magnetics B.V. allmänna villkor.
Garantin gäller enbart om magneten används under
normala förhållanden och i enlighet med instruktionerna
som beskrivs i den här användarhandboken.
Eventuella reparationer får endast utföras av Bakker
Magnetics B.V. eller – med skriftligt tillstånd från Bakker
Magnetics B.V. – av en expert som är utbildad i underhåll av
magnetisk lyftutrustning.
Garantin gäller i 12 månader och omfattar komponenter
som inte utsätts för slitage.
Garantin upphör att gälla om:
1. Ändringar har gjorts på magneten utan skriftligt tillstånd
från Bakker Magnetics B.V.
2. Lyftmagneten är obrukbar på grund av felaktig
användning.
Komponenter som kan utsättas för slitage är:
• Polskor
• Handtag
• Låsanordning
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
47
NL
ENG
Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får
reproduceras, lagras i ett system för hämtning eller
överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt,
mekaniskt, fotokopiering, inspelning eller annat) utan att
skriftligt tillstånd först erhållits från Bakker Magnetics
B.V. Son, Nederländerna.
Denna handbok har sammanställts med stor
noggrannhet, men Bakker Magnetics B.V. tar inget ansvar
för skador som uppstår på grund av eventuella fel eller
brister i den här handboken.
FRA
CE- FÖRSÄKRAN
DEU
Utgåva: Juli 2015 (alla tidigare utgåvor gäller inte längre)
Utgiven av:
ESP
Bakker Magnetics B.V.
Science park Eindhoven 5502
5692 EL Son (Nederländerna)
PLK
Vi försäkrar helt under eget ansvar att produkten
DAN
Namn: Permanent lyftmagnet Baxx
Typ:: BM 50.650 (125 kg); BM 50.651 (250 kg);
BM 50.652 (500 kg); BM 50.653 (1 000 kg);
BM 50.654 (2 000 kg)
SVE
som denna försäkran gäller är i överensstemmelse med
följande standarder:
FIN
NEN-EN-ISO 12100 2010 allmän maskinsäkerhet
NEN-EN 13155 2003 kranar och inte fastgjord
lyftutrustning
CZE
Ändring av EU:s maskindirektiv, per den 01-01-2010 är
2006/42/EG tillämpligt på denna lyftmagnet.
SVK
21-06-2015, Son
Geert-Jan Bakker
48
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
Lastbygel
Låsanordning
Spak och handtag
NL
ENG
FRA
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
DEU
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
Vikt [kg]
Lyftkapacitet
[kg]
BAXX 125
60
93
69
150
3
125
BAXX 250
100
152
99
180
10
250
BAXX 500
120
246
99
220
20
500
BAXX 1000
145
305
125
246
40
1000
BAXX 2000
165
478
161
313
90
2000
ESP
PLK
DAN
SVE
Lista över reservdelar och reservdelsnummer
FIN
Lastbygel
Spak och handtag
Låsanordning
Handtag
BAXX 125
50.650/90
50650/91
50650/92
50650/94
BAXX 250
50.650/90
50651/91
50650/92
50653/94
BAXX 500
50652/90
50652/91
50650/92
50653/94
BAXX 1000
50652/90
50653/91
50650/92
50653/94
BAXX 2000
50654/90
50654/91
50654/92
50654/94
CZE
SVK
Tabell över dragkraft
Alla dragkrafter som anges nedan har en säkerhetsfaktor på 3.
Dragkrafterna är beroende av tjockleken på lasten och storleken på gapet.
BAXX 125
Dragkraft [kg]
PÅ GAPET
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plan 60 [mm]
125
110
70
60
Plan 20 [mm]
125
100
70
60
Plan 15 [mm]
125
100
70
60
Plan 10 [mm]
110
90
65
55
Plan 5 [mm]
55
50
45
40
Plan 4 [mm]
40
40
35
30
Rund stång 180 [mm]
x
X
X
x
Rund stång 60 [mm]
60
50
45
35
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
49
BAXX 250
Dragkraft [kg]
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
PÅ GAPET
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plan 60 [mm]
250
225
200
130
Plan 20 [mm]
250
225
200
130
Plan 15 [mm]
250
225
200
130
Plan 10 [mm]
200
175
140
110
Plan 5 [mm]
60
55
55
50
Plan 4 [mm]
50
45
40
40
Rund stång 180 [mm]
200
175
140
110
Rund stång 120 [mm]
125
115
75
55
Rund stång 60 [mm]
95
90
70
55
PLK
BAXX 500
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Dragkraft [kg]
PÅ GAPET
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plan 60 [mm]
500
500
325
260
Plan 20 [mm]
500
400
310
240
Plan 15 [mm]
350
300
275
225
Plan 10 [mm]
275
225
200
170
Plan 5 [mm]
70
65
60
60
Plan 4 [mm]
55
55
50
45
Rund stång 240 [mm]
260
240
150
95
Rund stång 180 [mm]
350
350
320
235
Rund stång 120 [mm]
290
265
205
145
Rund stång 60 [mm]
175
165
150
120
BAXX 1000
Dragkraft [kg]
PÅ GAPET
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plan 60 [mm]
1000
1000
900
800
Plan 20 [mm]
700
700
600
450
Plan 15 [mm]
575
575
400
325
Plan 10 [mm]
400
400
300
275
Rund stång 300 [mm]
620
615
545
465
Rund stång 240 [mm]
660
635
560
475
Rund stång 180 [mm]
700
700
600
550
Rund stång 120 [mm]
395
365
325
295
Rund stång 60 [mm]
250
250
225
200
50
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
BAXX 2000
Dragkraft [kg]
PÅ GAPET
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plan 60 [mm]
2000
2000
1700
1200
Plan 20 [mm]
1000
925
825
700
Plan 15 [mm]
750
750
600
600
Rund stång 300 [mm]
1090
1075
995
855
Rund stång 240 [mm]
1125
1090
1005
900
Rund stång 180 [mm]
1100
1100
1000
950
Rund stång 120 [mm]
635
600
590
565
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
51
KÄYTTÖOPAS
NL
ENG
Kytkettävät magneettinostimet
(neodyymikestomagneetti)
Tämä käyttöopas pätee seuraaviin malleihin:
BAXX 125, BAXX 250, BAXX 500,
BAXX 1000, BAXX 2000
ESIPUHE
FRA
DEU
Kiitos, että ostit BAXX-neodyymikestomagneettinostimen
Bakker Magnetics B.V:ltä.
Tarkista toimituksen yhteydessä magneettinostin
vahinkojen varalta ja varmista, että olet saanut
ohjekirjan ja kokeilutodistuksen.
ESP
Älä koskaan käytä vahingoittunutta magneettinostinta.
Ota yhteys tavarantoimittajaasi jos laite on
vahingoittunut.
DAN
Tämä käyttöopas on osa tuotetta ja sisältää kaiken
tarpeellisen tiedon optimaalista, turvallista
magneettinostimen käyttöä varten. Sen tulee olla
magneettinostimen käyttäjien saatavilla jatkuvasti.
Sen vuoksi varmista, että käyttöopas on saatavilla koko
magneettinostimen käyttöiän ajan.
SVE
Noudata aina säännöksiä, ohjeita ja vihjeitä tästä
ohjekirjasta, jotta magneettinostin on turvallinen käyttää
ja pysyy pitkään käytössä.
PLK
Kokeilutodistus on mukana erillisenä liitteenä.
FIN
• Älä koskaan nosta useampaa kuin yhtä työstettävää
kappaletta kerrallaan.
• Varmista, että koko nostojärjestelmällä on riittävä
nostokapasiteetti koko kuorman lisäksi nostomagneetin
painon nostamiseen.
• Älä koskaan käytä magneettinostinta henkilöiden
kuljettamiseen.
• Suojaa magneetti kosteudelta ja pölyltä siinä määrin kuin
mahdollista.
• Älä koskaan altista magneettia alle 0 °C tai yli 60 °C
lämpötiloille.
• Magneettikenttä saattaa vahingoittaa sähkölaitteita
(esim. sydämentahdistimet, kuulolaitteet, tietokoneet,
näytöt) ja magneettisia tallennusmuotoja (esim.
luottokortit, nauhat) tai vaikuttaa niihin muuten. Pidä
sellaiset esineet kaukana magneettinostimesta.
KÄYTTÖ
Käytä magneettinostinta vain siihen tarkoitukseen mihin
se on suunniteltu!
Bakker Magnetics B.V:n toimittamia
kestomagneettinostimia käytetään teräskuormien
liikuttamiseen. Kestomagneettinostimet ovat erityisen
käteviä sellaisten kappaleiden siirtämiseen, jotka ovat
liian suuria tai painavia käsin liikuteltaviksi. Sitä varten
kestomagneetti on kiinnitetty nostokoneeseen, jossa on
sopiva kytkentä. Nostokonetta käytetään
nostomagneetin siirtämiseen kuorman päälle, jonka
jälkeen magneetti kytketään päälle kahvan avulla.
Käyttöönotto
TURVALLISUUS
CZE
Bakker Magnetics B.V:n toimittamat
kestomagneettinostimet täyttävät kaikki oleelliset lain
vaatimat turvamääräykset.
SVK
Omistajan, käyttäjien ja teknisen henkilökunnan vastuu
turvallisuusasioissa
Tämä ohjekirja on osa tuotetta ja sen tulee siksi olla
magneettinostimen kanssa työskentelevien saatavilla
jatkuvasti. Varmista, että magneettinostimen kanssa
työskentelevät ovat lukeneet tämän ohjekirjan ja että he
ovat ymmärtäneet sen sisällön.
Nostovälineen käyttäminen kuorman
liikuttamiseen sisältää aina vaaroja.
Sen vuoksi ennen nostamista tulee pohtia
mahdollisia vaaroja.
Koska nostavälineonnettomuudet johtavat usein vakaviin
ruumiillisiin vammoihin, turvatoimia ja erityisohjeita tulee
noudattaa kaikkien tarkistusten ja huoltotoimenpiteiden
aikana turvallisuuden varmistamiseksi:
Nostojärjestelmän saa ottaa käyttöön vasta kun
turvaviranomainen on kokeillut sitä ja nostokapasiteettiin
mahdollisesti negatiivisesti vaikuttavat tekijät on karsittu
pois.
Ennen kuin magneettinostin liikutetaan
työstettävän kappaleen tai muiden materiaalien
lähelle, varmista että magneetti on kytketty
pois, koska muuten on vaarana, että kappaleet
hypähtävät kohti magneettia.
Varmista, että magneetin ja kuorman välinen
kosketuspinta on puhdas ja tasainen.
Aseta magneetti niin lähelle työstettävän
kappaleen painopistettä kuin mahdollista.
Varmista, että työstettävän kappaleen reitillä ei
ole esteitä, jotta kuorma voidaan liikuttaa
määränpäähänsä ilman tärähdyksiä tai iskuja.
Kun magneetin nostokapasiteettia määritetään,
painon lisäksi seuraavat tekijät vaikuttavat:
Turvatoimet ja erityisohjeet
• Magneettinostimen huolto tulee suorittaa tämän
käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
• Älä koskaan liikuta nostettua kuormaa toisten ihmisten
lähelle.
• Varmista, että kukaan ei ole nostetun kuorman alla.
• Älä koskaan jätä nostettua kuormaa valvomatta.
• Älä koskaan anna valtuuttamattoman henkilön käyttää
magneettinostinta.
52
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
1. Nostettavan kappaleen mitat
- Jos nostettava kappale on liian pieni, nostokengät eivät
kosketa täysin materiaaliin ja magneettinostimella on liian
vähän materiaalia, jonka kautta välittää magneettivoima
kappaleeseen. Työstettävän kappaleen tulee olla vähintään
sen kokoinen, että se peittää magneetin koko
kosketuspinnan.
- Jos kappale on suuri, on tärkeää tarkistaa taipuuko se,
koska tämä voi aiheuttaa kuorman irtoamisen magneetista.
On tärkeää ymmärtää, että kuorman taipumienn saattaa
luoda ilmaraon kosketuspinnan reunoilla, mistä on
seurauksena vähemmän magneettista vaikutusta
materiaaliin ja sen vuoksi vähemmän nostokapasiteettia.
2. Materiaalin paksuus
- Paksummissa materiaaleissa painolla on tärkeä rooli, kun
taas ohuemmilla materiaaleilla magneettisuus on tärkeintä.
Lisätietoja saat magneettinostimen kyljessä olevasta
tyyppikilvestä ja tämän ohjekirjan taulukosta.
- Jos materiaali on liian ohutta, vain osa magneettinostimen
luomasta magneettisesta voimasta menee kulkee
materiaalissa, mikä vähentää magneetin kapasiteettia.
Tämä aiheuttaa myös vaaran, että useampi levy poimitaan
kerrallaan. Yleisenä sääntönä voi pitää, että
magneettinostimella on suurin nostokapasiteetti silloin, kun
työstettävä kappale on paksumpi kuin napakengät.
Magneettinostimen kytkeminen pois
1. Liikuta magneettinostimen sivulla olevaa
liu'utuspainiketta taaksepäin jousen painetta vastaan.
2. Käännä kahvaa vasemmalta oikealle kunnes se pysähtyy.
Varmista, että työstettävä kappale ei voi liukua
tai pudota, kun magneettista voimaa ei enää ole.
HUOLTO
ESP
Silmukkakoukku, magneetin ja nostokoneen välinen
kytkentä, napakengät ja lukitusjärjestelmä tulee tarkistaa
säännöllisesti ja huolellisesti.
PLK
Säännöllinen tarkistus
Ammattilaisen tulee tarkistaa magneettinostin vähintään
kerran vuodessa. Lisäksi vaatimusten mukaan tulee
suorittaa tiheämmin tarkistuksia.
Jos vahingoittuminen tai epätavallinen tapahtuma saattaisi
vaikuttaa nostokapasiteettiin, turvaviranomaisen tulee
tarkistaa ja kokeilla nostojärjestelmä.
Magneettinostimen purkaminen tai korjaaminen saattaa
muuttaa magneettista voimaa.
Kun magneettinostin on purettu, ammattilaisen tulee
tarkistaa se uudelleen.
Korjauksia tai muutoksia magneettinostimen rakenteeseen
saa tehdä vain henkilöt, joilla on kirjallinen lupa ja
hyväksyntä Bakker Magnetics B.V:ltä.
4. Käyttöolosuhteet
TAKUUEHDOT
Tämä laitteisto on Bakker Magnetics B.V:n toimitusehdoissa
määritettyjen vakiotakuuehtojen alainen.
Takuu pätee vain jos magneettia on käytetty tavallisissa
olosuhteissa ja tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Vain
Bakker Magnetics B.V. tai magneettisten nostolaitteiden
huollossa koulutettu asiantuntija saa suorittaa
minkäänlaisia korjauksia. Molemmat tapaukst dellyttävät
Bakker Magnetics B.V:n kirjallista lupaa.
Takuu korvaa kulumattomat osat 12 kuukauden ajan.
Varmista, että kahva pysyy työasennossa, jotta
kahva ei voi ponnahtaa takaisin.
Takuu mitätöityy jos:
1. Magneettiin on tehty muutoksia ilman Bakker Magnetics
B.V:n kirjallista lupaa.
2. Magneettinostimesta on tullut käyttökelvoton
taitamattoman käytön seurauksena.
Kuluvat osat ovat:
• Napakengät
• Kahva
• Lukitusjärjestelmä
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
DAN
SVE
- Puhdas rauta magnetisoituu helpoimmin ja mahdolliset lisät
koostumuksessa (esimerkiksi ruosteen estoa varten)
vaikuttavat negatiivisesti metallin magnetisoitumiseen.
Ruostumaton teräs (esim. RVS 304) on materiaali, joka
johtaa magneettista voimaa yhtä huonosti kuin ilma, kun
taas raakaraudan hiilipitoisuus on niin suuri, että sen
magnetisoitavuus on vain 50 % siitä, mitä se on Fe 37 teräksellä.
- Sen vuoksi jos et ole varma mitä materiaalia olet
nostamassa, tarkista aina että nostokapasiteetti riittää
kuorman nostamiseen ilman vaaraa.
1. Käännä kahvaa oikealta vasemmalle vaaka-asentoon.
2. Jatka työntämistä kunnes se liikkuu lukitustapin ohi.
3. Magneettinostin on nyt lukittu ja valmis nostamaan
kuorman.
FRA
DEU
Erityistarkistus
Magneettinostimen kytkeminen päälle
ENG
Bakker Magnetics B.V:n toimittamat
kestomagneettinostimet on suunniteltu huoltoa
tarvitsemattomiksi.
3. Materiaalin koostumus
- Työkappaleen maksimilämpötila on < 200 ºC
- Jos nostomagneetti asetetaan märälle tai öljyiselle pinnalle,
varmista että kuorma ei voi liukua pois.
- Magneetin nostopinnan ja kappaleen tulee olla puhtaita,
tasaisia ja ehjiä.
- Nostopinnan tulee pysyä vaakatasossa. Nosta kappale vain
tarttumalla suoraan painopisteen yläpuolelta.
- Jos magneettinostimen käytössä on ongelmia, ÄLÄ KÄYTÄ
MAGNEETTINOSTINTA, vaan ota yhteyttä: Bakker
Magnetics B.V.
NL
53
FIN
CZE
SVK
ENG
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osia ei saa
kopioida, säilyttää hakujärjestelmässä tai siirtää missään
muodossa tai millään tavalla (sähköisesti, mekaanisesti,
valokopioina, nauhoituksena tai muuten) ilman aiempaa
kirjallista lupaa Alankomaiden Sonin Bakker Magnetics
B.V:ltä.
FRA
Vaikka tämä ohjekirja on tehty huolella, ohjekirjan
mahdollisista virheistä tai puutteista aiheutuvista
vahingoista ei hyväksytä vastuuta.
DEU
CE-SÄÄDÖSTENMUKAISUUSILMOITUS
ESP
Julkaistu heinäkuussa 2015 (kaikki aiemmat versiot on
täten mitätöity.
Julkaisija:
PLK
Bakker Magnetics B.V.
Science park Eindhoven 5502
5692 EL Son (The Netherlands)
NL
DAN
SVE
FIN
CZE
Vakuutamme täysin omalla vastuullamme, että alla
määritetty tuote
Nimi: Baxx-kestonostomagneetti
Tyypit: BM 50.650 (125 kg); BM 50.651 (250 kg);
BM 50.652 (500 kg); BM 50.653 (1 000 kg);
BM 50.654 (2 000 kg)
johon tämä lauseke pätee, täyttää seuraavat standardit:
NEN-EN-ISO 12100 2010 Koneturvallisuus
NEN-EN 13155 2003 Nostoapuvälineet
EY-konedirektiivin korjaus 1.1.2010, 2006/42/EC, soveltuu
tähän nostomagneettiin.
SVK
21-06-2015, Son
Geert-Jan Bakker
54
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
Silmukkakoukku
Lukitusjärjestelmä
Vipu ja kahva
NL
ENG
FRA
TEKNISET TIEDOT
DEU
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
Paino [kg]
Nostokapasiteett
i [kg]
BAXX 125
60
93
69
150
3
125
BAXX 250
100
152
99
180
10
250
BAXX 500
120
246
99
220
20
500
BAXX 1000
145
305
125
246
40
1000
BAXX 2000
165
478
161
313
90
2000
ESP
PLK
DAN
SVE
Luettelo varaosista ja varaosanumeroista
FIN
Silmoukka koukku
Vipu ja kahva
Lukitusjärjestelmä
Kahva
BAXX 125
50.650/90
50650/91
50650/92
50650/94
BAXX 250
50.650/90
50651/91
50650/92
50653/94
BAXX 500
50652/90
50652/91
50650/92
50653/94
BAXX 1000
50652/90
50653/91
50650/92
50653/94
BAXX 2000
50654/90
50654/91
50654/92
50654/94
CZE
SVK
Vetovoimataulukko
Kaikkien seuraavien vetovoimien turvallisuuskerroin 3.
Vetovoima määräytyy kuorman paksuuden ja ilmaraon koon mukaan.
BAXX 125
Vetovoima [kg]
ILMARAKO
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Levy 60 [mm]
125
110
70
60
Levy 20 [mm]
125
100
70
60
Levy 15 [mm]
125
100
70
60
Levy 10 [mm]
110
90
65
55
Levy 5 [mm]
55
50
45
40
Levy 4 [mm]
40
40
35
30
Pyöreä putki 180 [mm]
x
X
X
x
Pyöreä putki 60 [mm]
60
50
45
35
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
55
BAXX 250
Vetovoima [kg]
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
ILMARAKO
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Levy 60 [mm]
250
225
200
130
Levy 20 [mm]
250
225
200
130
Levy 15 [mm]
250
225
200
130
Levy 10 [mm]
200
175
140
110
Levy 5 [mm]
60
55
55
50
Levy 4 [mm]
50
45
40
40
Pyöreä putki 180 [mm]
200
175
140
110
Pyöreä putki 120 [mm]
125
115
75
55
Pyöreä putki 60 [mm]
95
90
70
55
PLK
BAXX 500
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Vetovoima [kg]
ILMARAKO
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Levy 60 [mm]
500
500
325
260
Levy 20 [mm]
500
400
310
240
Levy 15 [mm]
350
300
275
225
Levy 10 [mm]
275
225
200
170
Levy 5 [mm]
70
65
60
60
Levy 4 [mm]
55
55
50
45
Pyöreä putki 240 [mm]
260
240
150
95
Pyöreä putki 180 [mm]
350
350
320
235
Pyöreä putki 120 [mm]
290
265
205
145
Pyöreä putki 60 [mm]
175
165
150
120
BAXX 1000
Vetovoima [kg]
ILMARAKO
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Levy 60 [mm]
1000
1000
900
800
Levy 20 [mm]
700
700
600
450
Levy 15 [mm]
575
575
400
325
Levy 10 [mm]
400
400
300
275
Pyöreä putki 300 [mm]
620
615
545
465
Pyöreä putki 240 [mm]
660
635
560
475
Pyöreä putki 180 [mm]
700
700
600
550
Pyöreä putki 120 [mm]
395
365
325
295
Pyöreä putki 60 [mm]
250
250
225
200
56
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
BAXX 2000
Vetovoima [kg]
ILMARAKO
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Levy 60 [mm]
2000
2000
1700
1200
Levy 20 [mm]
1000
925
825
700
Levy 15 [mm]
750
750
600
600
Pyöreä putki 300 [mm]
1090
1075
995
855
Pyöreä putki 240 [mm]
1125
1090
1005
900
Pyöreä putki 180 [mm]
1100
1100
1000
950
Pyöreä putki 120 [mm]
635
600
590
565
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
57
UŽΐIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
NL
ENG
Přepínatelné břemenové magnety
(permanentní neodýmové)
Tato uživatelská příručka se týká následujících modelů:
BAXX 125, BAXX 250, BAXX 500,
BAXX 1000, BAXX 2000
ÚVOD
FRA
DEU
ESP
Děkujeme vám, že jste si zakoupili permanentní
neodýmový břemenový magnet BAXX od společnosti
Bakker Magnetics B.V.
Při dodání zkontrolujte, zda břemenový magnet není
poškozený, a ujistěte se, že jste obdrželi příručku a
osvědčení o zkoušce.
Nikdy nepoužívejte poškozený břemenový magnet. V
případě poškození se obraťte na dodavatele.
DAN
Uživatelská příručka je součástí výrobku a obsahuje
všechny informace nezbytné pro optimální a bezpečné
používání břemenového magnetu. Příručku by měli mít
uživatelé břemenového magnetu stále k dispozici.
Zajistěte, aby uživatelská příručka byla po celou dobu
životnosti břemenového magnetu vždy po ruce.
SVE
Řiďte se pokyny a radami obsaženými v příručce a
dodržujte uvedené předpisy. Zajistíte tak bezpečné
používání a dlouhou životnost břemenového magnetu.
PLK
Osvědčení o zkoušce tvoří samostatnou přílohu.
• Nezdvihejte více předmětů současně.
• Ujistěte se, že břemenová soustava disponuje
dostatečnou nosností a je schopna zdvihnout současně
břemenový magnet i celou hmotnost nákladu.
• Nepoužívejte břemenový magnet k přepravě osob.
• Chraňte magnet v maximální možné míře před vlhkostí a
prachem.
• Nevystavujte magnet teplotám nižším než 0 °C nebo
vyšším než 60 °C.
• Elektronická zařízení (např. kardiostimulátory,
naslouchátka, počítače, monitory) a magnetická zařízení
pro ukládání dat (např. kreditní karty, pásky) mohou být
ovlivněna nebo poškozena působením magnetických polí.
Udržujte proto takové předměty mimo dosah
břemenových magnetů.
POUŽΐITÍ A OBSLUHA
Permanentní břemenové magnety společnosti Bakker
Magnetics B.V. jsou určeny pro zdvihání ocelových
nákladů. Permanentní břemenové magnety lze využít
zejména při práci s předměty, které jsou příliš velké či
těžké na ruční manipulaci. Aby splňoval tento účel, je
permanentní břemenový magnet připojen k rameni.
Rameno slouží k přiblížení břemenového magnetu k
nákladu. Břemenový magnet je následně aktivován
připojeným madlem.
První použití
Zdvihací soustavy lze používat pouze po jejich otestování
bezpečnostním technikem a po vyloučení všech okolností,
které by mohly negativně ovlivnit nostnost.
FIN
BEZPEČNOST
CZE
Permanentní břemenové magnety společnosti Bakker
Magnetics B.V. splňují všechny podstatné bezpečnostní
požadavky předepsané zákonem.
SVK
Odpovědnost vlastníka, obsluhy a technického personálu
s ohledem na bezpečnost
Tato příručka je nedílnou součástí výrobku a musí být vždy
k dispozici osobám, které s břemenovým magnetem
pracují. Ujistěte se, že tyto osoby příručku před použitím
magnetu prostudovaly a rozumějí jejímu obsahu.
Užívání zdvihacích zařízení pro přesun předmětů
představuje vždy riziko.
Před zvedáním břemen proto musíte vzít na
vědomí potenciální rizika.
Ve spojení se zdvihacími nástroji dochází k nehodám,
které mají často za následek vážná zranění. Při kontrole a
údržbě je třeba pro zajištění bezpečnosti dodržovat
následující bezpečnostní opatření a pokyny:
Před přesunem magnetu do blízkosti daného
předmětu či jiných materiálů se ujistěte, že je
břemenový magnet deaktivovaný. Jinak by
mohlo dojít k prudkému přesunu předmětů k
břemenovému magnetu.
Ujistěte se, že kontaktní plocha mezi magnetem a
nákladem je čistá a rovná.
Umístěte magnet co nejblíže těžišti zvedaného
předmětu.
Ujistěte se, že se v plánované dráze pro přesun
předmětu nenacházejí žádné překážky a že
náklad může být přemístěn plynule a bez
otřesů nebo nárazů.
Při stanovování nosnosti magnetu je kromě
hmotnosti třeba brát v úvahu i následující
faktory:
Bezpečnostní opatření a zvláštní pokyny
• Údržba břemenového magnetu musí být prováděna v
souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
• Zdvižený náklad nikdy nepřesunujte do blízkosti dalších
osob.
• Ujistěte se, že se pod zdviženým nákladem nikdo
nenachází.
• Nenechávejte zdvižený náklad bez dohledu.
• Nedovolte, aby břemenový magnet obsluhovaly
nepovolané osoby.
58
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
1. Rozměry zvedaného předmětu
Deaktivace břemenového magnetu
- Pokud je zvedaný předmět příliš malý, pólové nástavce
nebudou v dostačujícím kontaktu s materiálem a
břemenový magnet nebude schopen přenést dostatečnou
magnetickou sílu. Předmět musí mít alespoň takové
rozměry, aby pokryl celou kontaktní plochu magnetu.
- U velkých předmětů je třeba sledovat, zda se neohybají, což
by jinak mohlo vést k uvolnění nákladu z magnetu. Je
důležité uvědomit si, že v důsledku ohnutí nákladu může
vzniknout vzduchová mezera podél hran kontaktního
povrchu, následkem čehož bude materiálem procházet
méně magnetických siločar a nostnost se sníží.
1. Přesuňte posuvné tlačítko na straně břemenového
magnetu dozadu, proti tlaku pružiny.
2. Otočte madlem zleva doprava tak, aby dosáhlo krajní
polohy.
Ujistěte se, že přesouvaný předmět nemůže
sklouznout ani spadnout, když na něj přestane
působit magnetická síla.
ÚDRŽΐBA
Permanentní břemenové magnety společnosti Bakker
Magnetics B.V. byly navženy tak, aby nevyžadovaly údržbu.
Upevňovací oko, spojení magnetu a ramena, pólové
nástavce i zajišťovací mechanismus musejí být pravidelně
kontrolovány.
Pravidelná kontrola
Břemenové magnety musí alespoň jednou ročně
zkontrolovat kvalifikovaný specialista. V případě nutnosti je
třeba provádět kontroly častěji.
Zvláštní kontroly
DEU
ESP
PLK
DAN
3. Složení materiálu
- Nejsnáze se magnetizuje ryzí železo, přičemž každá příměs
(např. proti korozi) negativně ovlivňuje magnetizovatelnost
kovu. Nerezavějící ocel (např. RVS 304) přenáší magnetické
siločáry stejně špatně jako vzduch, zatímco obsah uhlíku v
surovém železe je tak vysoký, že magnetizovatelnost
surového železa dosahuje pouze 50 % magnetizovatelnosti
ocele 37.
- Proto pokud si nejste jistí, jaký druh materiálu budete
zdvihat, zkontrolujte, zda je nosnost dostačující pro
bezpečné zdvižení nákladu.
ENG
FRA
2. Tloušťka materiálu
- U silnějších materiálů hraje podstatnou roli tloušťka,
zatímco u materiálů tenčích je důležitá především
magnetizovatelnost. Více informací najdete na typovém
štítku připevněném na straně břemenového magnetu a v
tabulce uvedené v této příručce.
- Pokud je materiál příliš tenký, materiálem prochází pouze
část magnetických siločar břemenového magnetu, čímž se
kapacita magnetu snižuje. Vzniká zde také riziko, že bude
uchopeno více kusů najednou. Obecně platí, že břemenový
magnet má největší nosnost tehdy, je-li tloušťka
manipulovaného předmětu větší než šířka pólových
nástavců.
NL
Po poškození nebo neobvyklé nehodě, která mohla ovlivnit
nosnost, musí bezpečnostní technik zkontrolovat a
otestovat zdvihací soustavu.
Rozebrání nebo oprava břemenového magnetu může
způsobit změnu síly magnetického pole.
Po rozebrání musí břemenový magnet vždy znovu otestovat
kvalifikovaný specialista.
Opravy či úpravy konstrukce břemenového magnetu
mohou provádět pouze osoby s písemnou autorizací a
pověřením od společnosti Bakker Magnetics B.V.
SVE
FIN
CZE
4. Zásady používání
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
- Maximální teplota manipulovaného předmětu <200 ºC
- Pokud má být břemenový magnet umístěn na vlhký nebo
mastný povrch, ujistěte se, že náklad nemůže sklouznout.
- Zdvihací povrchy magnetu a předmětu musí být čisté, rovné
a nepoškozené.
- Zdvihací povrch musí zůstat v horizontální poloze. Zdvihejte
pouze předměty, uchopené přímo nad jejich těžištěm.
- Pokud máte s používáním břemenového magnetu potíže,
NEPOUŽÍVEJTE JEJ, ale obraťte se na společnost:
Bakker Magnetics B.V.
SVK
Na toto zařízení se vztahují standardní záruční podmínky,
které jsou uvedeny v dodacích podmínkách společnosti
Bakker Magnetics B.V.
Záruka je platná pouze tehdy, je-li magnet používán za
standardních podmínek a v souladu s pokyny uvedenými v
této příručce. Nezbytné opravy může provádět pouze
společnost Bakker Magnetics B.V. nebo specialista
vyškolený v údržbě magnetického zdvihacího zařízení, který
má od společnosti Bakker Magnetics B.V. písemné svolení.
Aktivace břemenového magnetu
Záruka se vztahuje na neopotřebovávané součásti a platí 12
měsíců.
1.
Záruka pozbývá platnosti v těchto případech:
2.
3.
Otočte madlem zprava doleva tak, aby bylo v
horizontální poloze.
Tlačte na něj, dokud nepřekoná zarážku.
Břemenový magnet je nyní zajištěn a připraven
zdvihat náklad.
Zkontrolujte, že madlo zůstává v pracovní
poloze a nemůže se vrátit zpět.
1.Magnet byl upraven bez písemného souhlasu společnosti
Bakker Magnetics B.V.
2.Břemenový magnet se stal nepoužitelným v důsledku
neodborného zacházení.
Části, které se mohou opotřebit:
• Pólové nástavce
• Madlo
• Zajišťovací mechanismus
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
59
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
PLK
Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této publikace
nelze reprodukovat, archivovat v informačním systému
nebo jakýmkoli způsobem či jakýmikoli prostředky
rozmnožovat (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním,
snímkováním nebo jinak) bez předchozího písemného
souhlasu společnosti Bakker Magnetics B.V., Son,
Nizozemsko.
Přestože byla příručka vytvořena s maximální pečlivostí,
společnost nemůže zodpovídat za škody vzniklé v
důsledku potenciálních chyb a nedostatků, které tato
příručka může obsahovat.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Vydání: červenec 2015 (všechna předchozí vydání
pozbývají platnosti) Vydal:
Bakker Magnetics B.V.
Science park Eindhoven 5502
5692 EL Son (Nizozemsko)
Na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že výrobek
DAN
SVE
Název: Permanentní břemenový magnet Baxx
Typ(y): BM 50.650 (125 kg); BM 50.651 (250 kg);
BM 50.652 (500 kg); BM 50.653 (1000 kg);
BM 50.654 (2000 kg)
jehož se toto prohlášení týká, splňuje následující normy:
FIN
NEN-EN-ISO 12100 2010 všeobecná bezpečnost zařízení
NEN-EN 13155 2003 jeřáby a volně zavěšené prostředky
pro uchopení břemen
CZE
Na břemenový magnet se vztahují změny směrnice EU pro
strojová zařízení 2006/42/ES ze dne 01-01-2010.
SVK
21-06-2015, Son
Geert-Jan Bakker
60
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
Silmukkakoukku
Lukitusjärjestelmä
Vipu ja kahva
NL
ENG
FRA
TEKNISET TIEDOT
DEU
A [mm]
B [mm]
C [mm]
Hmotnost
[kg]
D [mm]
Nosnost [kg]
ESP
BAXX 125
60
93
69
150
3
125
BAXX 250
100
152
99
180
10
250
BAXX 500
120
246
99
220
20
500
BAXX 1000
145
305
125
246
40
1000
BAXX 2000
165
478
161
313
90
2000
PLK
DAN
SVE
Seznam náhradních součástí a jejich čísla
FIN
Upevňo vací oko
Páka a madlo
Zajišťovací
mechanismus
BAXX 125
50.650/90
50650/91
50650/92
50650/94
BAXX 250
50.650/90
50651/91
50650/92
50653/94
BAXX 500
50652/90
50652/91
50650/92
50653/94
BAXX 1000
50652/90
50653/91
50650/92
50653/94
BAXX 2000
50654/90
50654/91
50654/92
50654/94
Rukojet
CZE
SVK
Tabulka tažných sil
Níže uvedené tažné síly mají bezpečnostní faktor 3.
Tažné síly závisejí na tloušťce nákladu a velikosti vzduchové mezery.
BAXX 125
Tažná síla [kg]
VZDUCHOVÉ MEZERY
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plochý profil 60 [mm]
125
110
70
60
Plochý profil 20 [mm]
125
100
70
60
Plochý profil 15 [mm]
125
100
70
60
Plochý profil 10 [mm]
110
90
65
55
Plochý profil 5 [mm]
55
50
45
40
Plochý profil 4 [mm]
40
40
35
30
Kruhový průřez 180 [mm]
x
X
X
x
Kruhový průřez 60 [mm]
60
50
45
35
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
61
BAXX 250
Tažná síla [kg]
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
VZDUCHOVÉ MEZERY
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plochý profil 60 [mm]
250
225
200
130
Plochý profil 20 [mm]
250
225
200
130
Plochý profil 15 [mm]
250
225
200
130
Plochý profil 10 [mm]
200
175
140
110
Plochý profil 5 [mm]
60
55
55
50
Plochý profil 4 [mm]
50
45
40
40
Kruhový průřez 180 [mm]
200
175
140
110
Kruhový průřez 120 [mm]
125
115
75
55
Kruhový průřez 60 [mm]
95
90
70
55
PLK
BAXX 500
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Tažná síla [kg]
VZDUCHOVÉ MEZERY
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plochý profil 60 [mm]
500
500
325
260
Plochý profil 20 [mm]
500
400
310
240
Plochý profil 15 [mm]
350
300
275
225
Plochý profil 10 [mm]
275
225
200
170
Plochý profil 5 [mm]
70
65
60
60
Plochý profil 4 [mm]
55
55
50
45
Kruhový průřez 240 [mm]
260
240
150
95
Kruhový průřez 180 [mm]
350
350
320
235
Kruhový průřez 120 [mm]
290
265
205
145
Kruhový průřez 60 [mm]
175
165
150
120
BAXX 1000
Tažná síla [kg]
VZDUCHOVÉ MEZERY
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plochý profil 60 [mm]
1000
1000
900
800
Plochý profil 20 [mm]
700
700
600
450
Plochý profil 15 [mm]
575
575
400
325
Plochý profil 10 [mm]
400
400
300
275
Kruhový průřez 300 [mm]
620
615
545
465
Kruhový průřez 240 [mm]
660
635
560
475
Kruhový průřez 180 [mm]
700
700
600
550
Kruhový průřez 120 [mm]
395
365
325
295
Kruhový průřez 60 [mm]
250
250
225
200
62
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
BAXX 2000
Tažná síla [kg]
VZDUCHOVÉ MEZERY
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plochý profil 60 [mm]
2000
2000
1700
1200
Plochý profil 20 [mm]
1000
925
825
700
Plochý profil 15 [mm]
750
750
600
600
Kruhový průřez 300 [mm]
1090
1075
995
855
Kruhový průřez 240 [mm]
1125
1090
1005
900
Kruhový průřez 180 [mm]
1100
1100
1000
950
Kruhový průřez 120 [mm]
635
600
590
565
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
63
NÁVOD NA POUŽΐITIE
NL
ENG
Prepínateľné bremenové magnety
(permanentné, neodýmové
Tento návod na použitie sa vzťahuje na nasledovné
modely:
BAXX 125, BAXX 250, BAXX 500,
BAXX 1000, BAXX 2000
PREDHOVOR
FRA
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
FIN
Ďakujeme vám za zakúpenie permanentných
neodýmových bremenových magnetov BAXX spoločnosti
Bakker Magnetics B.V.
Po prevzatí dodávky prosím skontrolujte, že bremenový
magnet nie je poškodený a ubezpečte sa, že súčasťou
dodávky je i návod a osvedčenie o skúške.
Nikdy nepoužívajte poškodený bremenový magnet! V
prípade zistenia poškodenia kontaktujte vášho
dodávateľa.
Tento návod na použitie je súčasťou výrobku a obsahuje
všetky informácie potrebné na optimálne a bezpečné
používanie bremenového magnetu.
Zabezpečte preto, aby bol návod počas celej doby
životnosti bremenového magnetu vždy k dispozícii.
Vždy presne dodržiavajte pokyny a rady uvedené v
návode, zaistíte tak bezpečné používanie výrobku a jeho
dlhú životnosť.
SVK
POUŽΐÍVANIE A OBSLUHA
Bremenový magnet používajte len na účely, na ktoré je
určený!
Permanentné bremenové magnety spoločnosti Bakker
Magnetics B.V. sa používajú na dvíhanie oceľových
nákladov. Permanentné bremenové magnety sú obzvlášť
vhodné na manipuláciu s bremenami, ktoré sú príliš veľké
alebo ťažké na ručné dvíhanie. Na tento účel je
permanentný bremenový magnet pripojený príslušnými
spojkami k zdviháku. Zdvihák sa používa na priblíženie
magnetu k bremenu. Magnet sa potom aktivuje
pripojenou rukoväťou.
Prvé použitie
Bremenové systémy sa môžu používať len po otestovaní a
schválení bezpečnostným technikom a po vylúčení
všetkých okolností, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ich
nosnosť.
Osvedčenie o skúške tvorí samostatnú prílohu.
BEZPEČNOSŤ
CZE
• Uistite sa, že celková nosnosť bremenového systému je
dostatočná na zdvihnutie bremena i bremenového
magnetu.
• Bremenový magnet nikdy nepoužívajte na zdvíhanie osôb.
• Magnet v maximálnej možnej miere chráňte pred
vlhkosťou a prachom.
• Magnet nikdy nevystavujte teplotám nižším než 0 °C
alebo vyšším než 60 °C.
• Elektronické zariadenia (napr. kardiostimulátory,
pomôcky pre sluchovo postihnutých, počítače, monitory)
a magnetické zariadenia na ukladane dát (napr. kreditné
karty či magnet. pásky) môžu podliehať vplyvu
magnetických polí alebo byť nimi poškodené. Podobné
zariadenia sa musia nachádzať v dostatočnej vzdialenosti
od bremenových magnetov.
Permanentné bremenové magnety dodávané
spoločnosťou Bakker Magnetics B.V. spĺňajú všetky
zákonom stanovené bezpečnostné požiadavky.
Pred priblížením bremenového magnetu k
bremenu určenému na dvíhanie sa ubezpečte,
že je magnet deaktivovaný. V opačnom
prípade hrozí nebezpečenstvo prudkého priblíženia
bremena k magnetu.
Zodpovednosť vlastníka, obsluhy a technického
personálu vzhľadom na bezpečnosť
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou výrobku, a preto
ho musí mať osoba pracujúca s magnetom vždy k
dispozícii. Zabezpečte, aby bol obslužný personál určený
na prácu s magnetom vopred oboznámený s obsahom
tohto návodu a aby mu dokonale porozumel.
Používanie zariadení určených na dvíhanie
bremien v sebe vždy zahŕňa určité riziko.
Pred samotným zdvíhaním bremena je preto
vždy potrebné vziať do úvahy možné nebezpečenstvo.
Nehody spojené so zdvíhaním bremien často vedú k
vážnym zraneniam, preto je pri akejkoľvek kontrole a
údržbe výrobku vždy potrebné dodržiavať nasledovné
bezpečnostné opatrenia a pokyny:
Dbajte na to, aby bola kontaktná plocha medzi
magnetom a bremenom hladká a čistá.
Umiestnite magnet čo najbližšie k ťažisku nadvihovaného
bremena.
Uistite sa, že sa v dráhe určenej na presun
bremena nenachádzajú žiadne prekážky, a že
presun bremena bude plynulý a bez otrasov.
Pri stanovovaní kapacity nosnosti magnetu je
nutné okrem samotnej hmotnosti vziať do
úvahy nasledovné faktory:
Bezpečnostné opatrenia a zvláštne pokyny
• Údržba bremenového magnetu sa vždy musí vykonávať v
súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode.
• S nadvihnutým bremenom nikdy nemanipulujte v blízkosti
iných osôb.
• Ubezpečte sa, že sa pod nadvihnutým bremenom
nenachádzajú žiadne osoby.
• Nikdy nenechávajte nadvihnuté bremeno bez dozoru.
• Nikdy nedovoľte, aby bremenový magnet obsluhovala
nepoučená osoba.
• Nikdy nedvíhajte viac bremien naraz.
64
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
1. Rozmery nadvihovaného predmetu
Deaktivácia bremenového magnetu
- Ak je nadvihovaný predmet príliš malý, pólové nadstavce
nebudú mať dostatočný kontakt s materiálom a bremenový
magnet nebude schopný pôsobiť na bremeno dostatočnou
magnetickou silou. Bremeno musí svojimi rozmermi pokryť
celú kontaktnú plochu magnetu.
- Pri manipulácii s rozmernejšími predmetmi je potrebné
skontrolovať, či sa takéto predmety neohýbajú. To by mohlo
spôsobiť nechcené uvoľnenie od magnetu. Je potrebné si
uvedomiť, že prípadné ohýbanie nadvihovaného predmetu
môže spôsobiť vzduchové medzery na kontaktnom
povrchu, čím sa zníži počet magnetických siločiar
pôsobiacich na zdvíhaný predmet a tým sa zníži celková
nosnosť magnetu.
1. Posuvné tlačidlo na boku bremenového magnetu zatlačte
dozadu, proti tlaku pružiny.
2. Preklopte rukoväť sprava doľava, kým nezastane v krajnej
polohe.
ÚDRŽΐBA
FRA
2. Hrúbka materiálu
Permanentné bremenové magnety spoločnosti Bakker
Magnetics B.V. si nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu.
DEU
- Pri zdvíhaní hrubších materiálov hrá dôležitú úlohu
hmotnosť, zatiaľ čo pri zdvíhaní tenších materiálov je
dôležitejšia schopnosť magnetizácie. Ďalšie informácie
nájdete uvedené na typovom štítku na bočnej strane
bremenového magnetu a tabuľke v tomto návode.
- Ak je materiál príliš tenký, pôsobí naň len malá časť
magnetických siločiar, čím sa opäť znižuje celková nosnosť
magnetu. Vzniká tu tiež riziko nechceného zdvihnutia
viacerých kusov materiálu. Všeobecným pravidlom je, že
bremenový magnet má najvyššiu nosnosť, keď je hrúbka
zdvíhaného materiálu väčšia ako šírka pólových nadstavcov.
Uistite sa, že nadvihovaný predmet nemôže
vykĺznuť ani spadnúť, keď naň prestane pôsobiť
magnetická sila.
Nutnosti pravidelnej kontroly podliehajú: upevňovacie oko,
spojka medzi magnetom a zdvihákom, pólové nadstavce a
zaisťovací mechanizmus.
NL
ENG
ESP
Pravidelná kontrola
Bremenové magnety musí aspoň raz do roka skontrolovať
na to oprávnený špecializovaný technik. Častejšie prehliadky
zariadenia sa vykonávajú podľa potreby.
PLK
DAN
Špeciálne kontroly
3. Zloženie materiálu
- Najjednoduchšie sa zmagnetizuje čisté železo bez prímesí,
každá prímes (napr. antikorózna) má na magnetizovateľnosť
kovu nepriaznivý vplyv. Nehrdzavejúca oceľ (napr. RVS 304)
je materiálom prenášajúcim magnetické siločiary rovnako
slabo ako vzduch, zatiaľ čo obsah uhlíka v surovom železe je
natoľko vysoký, že jeho magnetizovateľnosť dosahuje len 50
% magnetizovateľnosti ocele 37.
- Ak si teda nie ste istí, aký druh materiálu budete zdvíhať,
vždy vopred skontrolujte, či bude nosnosť magnetu
postačujúcou na zdvihnutie bremena bez rizika.
Po poškodení alebo nehode, ktoré by mohli negatívne
ovplyvniť nosnosť magnetu, musí bezpečnostný technik
skontrolovať a otestovať bremenový systém.
Rozoberanie alebo oprava bremenového magnetu môžu
mať za následok zmeny v magnetickej príťažlivosti.
Po každom rozobratí je nutné bremenový magnet znovu
otestovať špecializovaným bezpečnostným technikom.
Opravy alebo úpravy konštrukcie bremenového magnetu
môžu vykonávať len osoby s písomným poverením od
spoločnosti Bakker Magnetics B.V.
4. Podmienky používania výrobku
- Zdvihový povrch bremenového magnetu a zdvíhaného
predmetu musí byť čistý, rovný a nepoškodený.
- Zdvihový povrch sa musí nachádzať v horizontálnej polohe.
Predmety zdvíhajte len po ich uchopení nad ťažiskom.
- V prípade výskytu akýchkoľvek problémov s použitím
magnetu SA POUŽITIU MAGNETU VYHNITE a kontaktujte:
Bakker Magnetics B.V.
Aktivácia bremenového magnetu
1. Otočte rukoväťou sprava doľava tak, aby sa nachádzala v
horizontálnej polohe.
2. Tlačte na ňu, kým sa bezpečne nepresunie za zarážku.
3. Bremenový magnet je teraz zaistený a pripravený na
dvíhanie bremien.
Skontrolujte, že sa rukoväť nachádza v pracovnej
polohe a nemôže sa z nej uvoľniť.
Na toto zariadenie sa vzťahujú štandardné záručné
podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach
spoločnosti Bakker Magnetics B.V.
Záruka je platná len vtedy, ak sa magnet používa v bežných
podmienkach a v súlade s pokynmi uvedenými v tomto
návode. Všetky nevyhnutné opravy môže vykonávať len
spoločnosť Bakker Magnetics B.V. alebo technik špeciálne
vyškolený pre oblasť údržby magnetických bremenových
zariadení, ktorý vlastní písomný súhlas spoločnosti Bakker
Magnetics B.V.
Záruka sa vzťahuje na neopotrebované súčasti zariadenia
a jej platnosť trvá 12 mesiacov.
Záruka stráca platnosť v nasledovných prípadoch:
1. Magnet bol upravený bez predchádzajúceho písomného
súhlasu spoločnosti Bakker Magnetics B.V.
2. Bremenový magnet sa stal nepoužiteľným v dôsledku
nesprávneho zaobchádzania.
Súčasti zariadenia podliehajúce opotrebovaniu:
• Pólové nadstavce
• Rukoväť
• Zaisťovací mechanizmus
.
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
FIN
CZE
SVK
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
- Maximálna teplota opracovávaného predmetu <200 ºC
- Ak má byť bremenový magnet umiestnený na vlhký alebo
mastný povrch, uistite sa, že bremeno nemôže vykĺznuť.
SVE
65
NL
ENG
FRA
Všetky práva vyhradené. Žiadnu časť tohto dokumentu
nie je povolené kopírovať, archivovať či v akejkoľvek
forme a akýmikoľvek prostriedkami prenášať
(elektronicky, mechanicky, prostredníctvom fotokópií,
nahrávania či inak) bez predchádzajúceho písomného
povolenia spoločnosti Bakker Magnetics B.V., Son,
Holandsko.
Hoci bola pri tvorbe tohto návodu vynaložená maximálna
opatrnosť, zriekame sa zodpovednosti za akékoľvek
škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku možných chýb
či nedostatkov návodu.
DEU
VYHLÁSENIE O ZHODE
ESP
PLK
DAN
Vydanie: júl 2015 (všetky predchádzajúce vydania už nie
sú platné)
Vydavateľ:
Bakker Magnetics B.V.
Science park Eindhoven 5502
5692 EL Son (Holandsko)
Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobok
SVE
FIN
Názov: Permanentný bremenový magnet Baxx
typu: BM 50.650 (125 kg); BM 50.651 (250 kg);
BM 50.652 (500 kg); BM 50.653 (1000 kg);
BM 50.654 (2000 kg)
na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, spĺňa nasledujúce
normy:
CZE
SVK
NEN-EN-ISO 12100 2010 všeobecné bezpečnostné normy
strojových zariadení
NEN-EN 13155 2003 žeriavy a neupevnené bremenové
zariadenia
Na bremenový magnet sa vzťahuje úprava smernice EÚ
2006/42/EG o strojných zariadeniach platná k
01. 01. 2010.
21. 06. 2015, Son
Geert-Jan Bakker
66
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
Upevňovacie oko
Zaisťovací mechanizmus
Páka a rukoväť
NL
ENG
FRA
TECHNICKÉ ÚDAJE
DEU
A [mm]
B [mm]
C [mm]
Hmotnosť
[kg]
D [mm]
Nosnosť [kg]
ESP
BAXX 125
60
93
69
150
3
125
BAXX 250
100
152
99
180
10
250
BAXX 500
120
246
99
220
20
500
BAXX 1000
145
305
125
246
40
1000
BAXX 2000
165
478
161
313
90
2000
PLK
DAN
SVE
Zoznam náhradných súčiastok s číselnými označeniami
FIN
Upevňo vací oko
Páka a rukoväť
Zajišťovací
mechanismus
BAXX 125
50.650/90
50650/91
50650/92
50650/94
BAXX 250
50.650/90
50651/91
50650/92
50653/94
BAXX 500
50652/90
50652/91
50650/92
50653/94
BAXX 1000
50652/90
50653/91
50650/92
50653/94
BAXX 2000
50654/90
50654/91
50654/92
50654/94
Rukovät
CZE
SVK
Tabuľka trakčných síl
Na všetky nižšie uvedené trakčné sily sa vzťahuje bezpečnostný faktor 3.
Trakčné sily závisia od hrúbky nákladu a veľkosti vzduchovej medzery.
BAXX 125
Trakčná síla [kg]
VZDUCHOVÁ MEDZERA
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plochý profil 60 [mm]
125
110
70
60
Plochý profil 20 [mm]
125
100
70
60
Plochý profil 15 [mm]
125
100
70
60
Plochý profil 10 [mm]
110
90
65
55
Plochý profil 5 [mm]
55
50
45
40
Plochý profil 4 [mm]
40
40
35
30
Kruhový prierez 180 [mm]
x
X
X
x
Kruhový prierez 60 [mm]
60
50
45
35
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
67
BAXX 250
Trakčná síla [kg]
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
VZDUCHOVÁ MEDZERA
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plochý profil 60 [mm]
250
225
200
130
Plochý profil 20 [mm]
250
225
200
130
Plochý profil 15 [mm]
250
225
200
130
Plochý profil 10 [mm]
200
175
140
110
Plochý profil 5 [mm]
60
55
55
50
Plochý profil 4 [mm]
50
45
40
40
Kruhový prierez 180 [mm]
200
175
140
110
Kruhový prierez 120 [mm]
125
115
75
55
Kruhový prierez 60 [mm]
95
90
70
55
PLK
BAXX 500
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Trakčná síla [kg]
VZDUCHOVÁ MEDZERA
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plochý profil 60 [mm]
500
500
325
260
Plochý profil 20 [mm]
500
400
310
240
Plochý profil 15 [mm]
350
300
275
225
Plochý profil 10 [mm]
275
225
200
170
Plochý profil 5 [mm]
70
65
60
60
Plochý profil 4 [mm]
55
55
50
45
Kruhový prierez 240 [mm]
260
240
150
95
Kruhový prierez 180 [mm]
350
350
320
235
Kruhový prierez 120 [mm]
290
265
205
145
Kruhový prierez 60 [mm]
175
165
150
120
BAXX 1000
Trakčná síla [kg]
VZDUCHOVÁ MEDZERA
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plochý profil 60 [mm]
1000
1000
900
800
Plochý profil 20 [mm]
700
700
600
450
Plochý profil 15 [mm]
575
575
400
325
Plochý profil 10 [mm]
400
400
300
275
Kruhový prierez 300 [mm]
620
615
545
465
Kruhový prierez 240 [mm]
660
635
560
475
Kruhový prierez 180 [mm]
700
700
600
550
Kruhový prierez 120 [mm]
395
365
325
295
Kruhový prierez 60 [mm]
250
250
225
200
68
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
BAXX 2000
Trakčná síla [kg]
VZDUCHOVÁ MEDZERA
0 [mm]
0.1 [mm]
0.3 [mm]
0.5 [mm]
Plochý profil 60 [mm]
2000
2000
1700
1200
Plochý profil 20 [mm]
1000
925
825
700
Plochý profil 15 [mm]
750
750
600
600
Kruhový prierez 300 [mm]
1090
1075
995
855
Kruhový prierez 240 [mm]
1125
1090
1005
900
Kruhový prierez 180 [mm]
1100
1100
1000
950
Kruhový prierez 120 [mm]
635
600
590
565
NL
ENG
FRA
DEU
ESP
PLK
DAN
SVE
FIN
CZE
SVK
Copyright 2015 Bakker Magnetics B.V., Son, the Netherlands, BM 2015/10
69
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising