AND TM-2440 Používateľská príručka

AND TM-2440 Používateľská príručka
Slovensky (Preklad)
2440
Záznamník na ambulantné
monitorovanie krvného tlaku
Ambulantné monitorovanie
krvného tlaku
1WMPD4003838
1812
2018 A&D Company, Limited. Všetky práva vyhradené.
Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať, prenášať,
prepisovať ani prekladať do žiadneho jazyka v žiadnej forme
žiadnymi prostriedkami bez písomného súhlasu spoločnosti A&D
Company, Limited.
Obsah tohto návodu a špecifikácie prístroja, na ktorý sa vzťahuje
tento návod, sa môžu v záujme zlepšenia zmeniť bez
upozornenia.
Ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných
vlastníkov.
Zhoda
Zhoda s európskou smernicou
Zariadenie je v súlade so smernicou 93/42/EHS o zdravotníckych
pomôckach.
Dôkazom toho je značka zhody CE spolu s referenčným číslom
určeného orgánu.
Zariadenie je v súlade so smernicou RoHS 2011/65/EÚ.
Zhoda s austrálskym rámcom EMC
Zariadenie spĺňa nasledujúce požiadavky:
Emisná norma EMC pre priemyselné, vedecké a lekárske zariadenia
AS/ NZS 2064:1997, Všeobecná norma EMC o odolnosti AS/ NZS
4252. 1:1994. Vyššie uvedené dokazuje nálepka C-Tick.
i
Definície varovaní
Aby sa predišlo nehodám v dôsledku nesprávnej manipulácie, tento
výrobok a jeho návod obsahuje nasledujúce výstražné štítky a značky.
Význam týchto výstražných štítkov a značiek je nasledujúci.
Definície varovaní
Bezprostredne nebezpečná situácia, ktorá, ak sa jej
nezabráni, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, ak sa jej nezabráni,
môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, ak sa jej nezabráni,
môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.
Môže sa použiť aj na varovanie pred nebezpečnou praxou.
Príklady symbolov
označuje „Pozor“. Charakter vyžadovanej
Symbol
obozretnosti je vyjadrený vo vnútri alebo blízko symbolu,
pomocou textu alebo obrázku. Tento príklad upozorňuje na
nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom.
Symbol
označuje „Nerobte“. Zakázaná činnosť je vyjadrená
vo vnútri alebo blízko symbolu, pomocou textu alebo obrázku.
Tento príklad označuje „Nerozoberajte“.
Symbol
označuje činnosť, ktorú je potrebné urobiť. Činnosť,
ktorú je potrebné urobiť, je vyjadrená vo vnútri alebo blízko
symbolu, pomocou textu alebo obrázku. Tento príklad označuje
všeobecnú činnosť, ktorú je potrebné urobiť.
Iné
Poznámka
Poskytuje informáciu, ktorá je užitočná pre používateľa
pri používaní zariadenia.
Bezpečnostné opatrenia pri každej činnosti sú opísané na stránkach tohto návodu.
Predtým, ako začnete zariadenie používať, si prečítajte návod na použitie.
ii
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
Aby ste mohli zariadenie TM-2440 (záznamník na ambulantné
monitorovanie krvného tlaku) používať bezpečne a správne,
pozorne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia predtým,
ako začnete monitorovanie používať. Nasledujúci obsah je súhrnom
všeobecných záležitostí týkajúcich sa bezpečnosti pacientov a
operátorov, a taktiež bezpečného používania monitorovania.
Bezpečnostné opatrenia pri každej činnosti sú opísané na stránkach
tohto návodu. Predtým, ako začnete zariadenie používať, si
prečítajte návod na použitie.
1. Bezpečnostné opatrenia pri nosení a uchovávaní záznamníka.
Záznamník udržiavajte mimo miest, kde sú prítomné horľavé
anestetiká alebo horľavé plyny, mimo vysokotlakových
kyslíkových komôr a kyslíkových stanov. Používanie
záznamníka na týchto miestach môže spôsobiť výbuch.
Aby ste zachovali možnosti zariadenia, pri používaní a uchovávaní
záznamníka zvážte nasledujúce podmienky prostredia. Výkon
záznamníka môže byť ovplyvnený nadmernou teplotou, vlhkosťou
a nadmorskou výškou.
Vyhýbajte sa miestam, kde by na záznamník mohla vystreknúť voda.
Vyhýbajte sa miestam s vysokou teplotou, vysokou vlhkosťou,
priamym slnečným svetlom, prachom, soľou a sírou vo vzduchu.
Vyhýbajte sa miestam, kde by záznamník mohol byť naklonený,
vystavený vibráciám alebo nárazu (aj počas prepravy).
Vyhýbajte sa miestam, kde sú uskladnené chemikálie alebo sa
vyskytuje plyn.
Prevádzkové podmienky:
Teplota:
+10 °C až +40 °C,
Vlhkosť:
30 % RV až 85 % RV (bez kondenzácie).
iii
Podmienky počas dopravy a skladovania:
Teplota:
- 20 °C až +60 °C,
Vlhkosť:
10 % RV až 95 % RV (bez kondenzácie).
2. Bezpečnostné opatrenia pred používaním záznamníka.
Skontrolujte, či záznamník funguje bezpečne a správne.
Keď sa záznamník používa v spojení s inými zariadeniami,
môže to spôsobiť nesprávnu diagnostiku alebo problémy s
bezpečnosťou. Skontrolujte, či je zariadenia možné bezpečne
pripojiť.
Skontrolujte, či nedochádza k vzájomnému rušeniu s inými
zdravotníckymi zariadeniami. Skontrolujte, či je možné
záznamník správne používať.
Používajte príslušenstvo, voliteľné doplnky a spotrebný materiál
určené spoločnosťou A&D.
Pozorne si prečítajte návody na použitie dodané s voliteľnými
doplnkami. Upozornenia a výstrahy nie sú opísané v tomto návode.
Aby ste záznamník používali bezpečne a správne, pred
použitím vykonajte kontroly.
Pred použitím nechajte záznamník jednu hodinu v bežnom
prevádzkovom stave a zapnite ho.
K USB konektoru pripojte iba vyhradené periférne zariadenie.
Nepripájajte k nemu iné zariadenia.
K zásuvke prívodu vzduchu pripájajte len manžetu schválenú
spoločnosťou A&D.
Poznámka
Príprava záznamníka
Predtým, ako bude záznamník používať nový pacient, z neho
vymažte posledné uložené údaje.
Predtým, ako bude záznamník používať nový pacient, vymeňte
batérie.
iv
Zariadenie
Záznamník používajte len na diagnostiku a ochranné protiopatrenia.
Skontrolujte, či sú vzduchová hadička a manžeta umiestnené na tele
správne. (Príklad: zalomenie a napnutie vzduchovej hadičky,
umiestnenie a smer otočenia manžety)
Pokyny pre pacienta používajúceho zariadenie
Informujte pacienta, ako sa pozastavuje automatické meranie krvného
tlaku, aby v prípade problému mohol zastaviť záznamník, keď bude
sám.
Informujte pacienta, aby záznamník rýchlo odstránil v prípade bolesti
alebo problému.
Pri používaní v blízkosti bábätiek a malých detí je potrebné dávať
pozor, pretože hrozí nebezpečenstvo, že by mohlo nechtiac dôjsť
k uduseniu vzduchovou hadičkou.
3. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérií používaných pri meraní krvného tlaku.
Batérie nainštalujte podľa značiek polarity „+“ a „-“, ktoré sú
zobrazené na vnútornej strane krytu priestoru pre batérie. (Dbajte
na dodržanie správnej polarity)
Vybité batérie naraz nahraďte novými batériami.
Ak sa záznamník nebude dlhú dobu používať, vyberte z neho
batérie. Elektrolyt z batérie by mohol vytiecť a spôsobiť poruchu.
Používajte dve alkalické batérie (veľkosti AA) alebo určené
nabíjateľné batérie (veľkosti AA, Ni-MH).
Batériou stlačte a podržte stlačený pružinový kontakt „-“.
Kontakt „+“ batérie zasuňte a nainštalujte ku kontaktu
„+“ priestoru pre batérie. Keby sa batéria inštalovala od kontaktu
„+“, mohol by sa poškodiť obal batérie.
Nedotýkajte sa súčasne batérie a pacienta. Môže to
spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.
v
Nepoužívajte súčasne starú a novú batériu. Nepoužívajte batérie
rôznych typov a značiek. Pri takomto používaní môže dôjsť k
vytečeniu elektrolytu z batérie, zahrievaniu a výbuchu. Môže
dôjsť k poruche záznamníka.
4. Bezpečnostné opatrenia počas používania.
Záznamník nepoužívajte pri riadení automobilov alebo iných vozidiel.
Príklad: Záznamník môže pri riadení vozidla brániť pohybu tela
alebo ramien a pod.
Toto zdravotnícke zariadenie môže prevádzkovať iba lekár, osoba
oprávnená podľa zákona. Vysvetlite pacientovi správne používanie a
uistite sa, že v prípade problému dokáže zastaviť meranie.
V blízkosti záznamníka nepoužívajte mobilný telefón. Môže
spôsobiť nesprávnu činnosť.
Prestaňte používať záznamník a pozastavte automatické
meranie krvného tlaku, ak pacient pociťuje bolesť v ramene
alebo je meranie nesprávne.
Záznamník nepoužívajte v silnom magnetickom alebo
elektrickom poli.
Záznamník nepoužívajte na pacientovi, ktorý používa
srdcovo-pľúcny prístroj.
Poznámka
Pokyny pre pacienta
Pri nízkej teplote sa zníži výkon batérií a počet meraní sa zníži.
vi
5. Bezpečnostné opatrenia po používaní záznamníka.
Spracovanie údajov merania
Údaje merania vždy okamžite spracujte pomocou vyhradeného
periférneho zariadenia.
Záznamník
Po vyčistení príslušenstvo usporiadajte a odložte.
Záznamník vyčistite, aby ho bolo možné použiť na ďalšie
meranie.
Pozastavte automatické meranie krvného tlaku. Inak sa v čase
spustenia nasledujúceho merania spustí natlakovanie na
automatické meranie a manžeta alebo iné súčasti sa môžu
nafúknutím poškodiť.
Ak sa záznamník dlhú dobu nepoužíva, vyberte z neho batérie.
Elektrolyt z batérií by mohol vytiecť a poškodiť záznamník.
Zabráňte používaniu záznamníka samotným dieťaťom.
Záznamník nedávajte na miesto v dosahu malého dieťaťa.
Mohlo by dôjsť k úrazu alebo poškodeniu.
Pri pripájaní a odpájaní kábla držte kryt konektora. Neťahajte za
samotný kábel.
Poznámka
Bezpečnostné opatrenia po používaní záznamníka (TM-2440)
Po dokončení merania údaje merania vždy okamžite spracujte
pomocou vyhradeného periférneho zariadenia.
Záložná lítiová nabíjateľná batéria
Záznamník je vybavený záložnou lítiovou batériou. Táto batéria napája
zabudované hodiny pri výmene batérií AA používaných na meranie
krvného tlaku. Lítiová batéria sa nabíja z batérií AA.
vii
Ako predĺžiť životnosť záložnej batérie
Pri prvom použití po zakúpení alebo po mesačnom alebo dlhšom
skladovaní vymeňte batérie a nabite záložnú batériu. Stačí, ak sa
záložná batéria nabíja 48 hodín alebo dlhšie.
(Záložná batéria sa vždy nabíja batériami AA.)
Keď sa zobrazí indikátor stavu batérie
, batérie vymeňte za dve
nové batérie AA.
Keď sa zobrazí indikátor stavu batérie
, nie je možné
vykonávať meranie krvného tlaku a dátovú komunikáciu. Batérie
vymeňte za dve nové batérie AA.
Ak sa záznamník nepoužíva mesiac alebo dlhšie, vyberte batérie, aby
v záznamníku nedošlo k vytečeniu elektrolytu z batérií.
6. Ochrana v prípade chyby zariadenia
Zastavte prevádzku a vyberte batérie AA. Ak došlo k skratovaniu
kontaktov batérie, batéria môže byť horúca.
V prípade poruchy môže byť manžeta počas merania
horúca, manipulujte s ňou opatrne.
Na záznamník umiestnite štítok s oznámením
„Porucha“ „Nepoužívajte“. Obráťte sa na predajcu.
Keď doba merania presiahne 180 sekúnd a tlak vzduchu sa
zvýši nad 299 mmHg, okamžite záznamník zastavte.
viii
7. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa údržby
Ak sa záznamník dlhú dobu nepoužíva, skontrolujte správnu
činnosť a bezpečnosť.
Aby sa zachovalo správne meranie a bezpečnosť, pred použitím
vykonajte kontrolu a údržbu. Za spravovanie zdravotníckeho
zariadenia je zodpovedný používateľ (nemocnica, klinika atď.).
Ak sa kontrola a údržba nevykonajú správne, môže dôjsť k
úrazu.
Na starostlivosť o záznamník používajte suchú handričku
nezanechávajúcu vlákna.
Nepoužívajte prchavé látky ako riedidlo alebo benzín.
Nepoužívajte mokrú handričku.
Záznamník (zdravotnícke elektronické zariadenie) nerozoberajte
ani doň nezasahujte. Mohli by ste ho poškodiť.
8. Bezpečnostné opatrenia a ochrana proti poruche spôsobenej
silnou elektromagnetickou vlnou
Záznamník je v súlade s normou pre EMC IEC60601-1-2:2007.
Aby ste však predišli elektromagnetickému rušeniu s inými
zariadeniami, v blízkosti záznamníka nepoužívajte mobilné
telefóny.
Ak sa záznamník nachádza v blízkosti silných
elektromagnetických vĺn, tvar vĺn môže byť narušený šumom a
môže dôjsť k nesprávnej činnosti.
Ak počas používania dôjde k neočakávanej poruche,
skontrolujte elektromagnetické rušenie a prijmite vhodné
opatrenia.
ix
V nasledujúcich príkladoch sú uvedené všeobecné príčiny poruchy
a ochrana proti nim.
Používanie mobilných telefónov
Rádiové vlny môžu spôsobovať neočakávané poruchy.
Bezdrôtové komunikačné zariadenia, zariadenia
domácej siete, napríklad rádiotelefóny, mobilné telefóny,
bezšnúrové telefóny a tieto typy komunikačných
zariadení, môžu mať vplyv na činnosť záznamníka. Preto
je potrebné udržiavať od záznamníka vzdialenosť
minimálne 33 m.
Ak je v prostredí používania statická elektrina (výboje zo
zariadení alebo okolia)
Pred použitím záznamníka sa uistite, že sa operátor a pacient
zbavili statickej elektriny.
Zvlhčujte miestnosť.
9. Ochrana životného prostredia
Pred likvidáciou záznamníka z neho vyberte lítiovú batériu.
x
Bezpečnostné opatrenia pre bezpečné meranie
V tejto časti sú opísané bezpečnostné opatrenia, ktoré sa týkajú
merania a snímača. O vyhodnotení výsledkov a liečbe sa vždy
poraďte s lekárom. Samodiagnostika a samoliečba na základe
výsledkov môže byť nebezpečná.
Meranie krvného tlaku
Uistite sa, že hadička nie je nadmerne ohnutá a že vzduch
riadne prúdi. Ak sa používa ohnutá vzduchová hadička, tlak
vzduchu môže naďalej pôsobiť na manžetu, ktorá môže zastaviť
tok krvi do ramena.
Krvný tlak nemerajte na ramene, cez ktoré sa intravenózne
prijíma transfúzia krvi. Môže to spôsobiť nehodu.
Manžetu nenoste umiestnenú nad vonkajším zranením.
Mohlo by to spôsobiť poškodenie rany alebo viesť k infekcii.
Ak dôjde k problému s meraním, skontrolujte stav pacienta.
Príčinou by mohlo byť zhoršenie stavu nad hranicu merania
alebo že ohnutá vzduchová hadička zastavila prietok
vzduchu.
Príliš časté meranie krvného tlaku môže spôsobiť ublíženie
na tele v dôsledku bránenia toku krvi. Pri opakovanom
používaní zariadenia skontrolujte, či prevádzka zariadenia
nemá za následok dlhotrvajúce zhoršenie krvného obehu.
Meranie krvného tlaku nemusí byť presné, ak má pacient
úplnú arytmiu alebo sa nadmerne pohybuje.
xi
Manžetu noste na rovnakej úrovni ako je srdce. (Ak je
úroveň odlišná, dôjde k chybe meranej hodnoty.)
Záznamník reaguje na umelo vyvolaný stav a otras. V
prípade akýchkoľvek pochybností o nameranej hodnote
odmerajte krvný tlak vyšetrením sluchom alebo pohmatom.
K chybe merania môže dôjsť, ak veľkosť manžety
nezodpovedá obvodu ramena pacienta.
Manžetu nafúknite až po ovinutí okolo ramena pacienta. Inak
by mohlo dôjsť poškodeniu alebo výbuchu manžety.
Poznámka
Meranie krvného tlaku môže spôsobiť podkožné krvácanie. Toto
podkožné krvácanie je dočasné a časom zmizne.
Ak pacient používa srdcovo-pľúcny prístroj, krvný tlak nie je možné
odmerať kvôli absencii srdcového tepu.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak má pacient oblečené
hrubé oblečenie.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak je oblečenie vyhrnuté a
rameno je stlačené.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak je periférny krvný obeh
nedostatočný, krvný tlak je nadmerne nízky alebo ak má pacient nízku
telesnú teplotu (krvný tok je nedostatočný).
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak má pacient častú
arytmiu.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne s manžetou nevhodnej
veľkosti.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak manžeta nie je
umiestnená na rovnakej úrovni ako je srdce.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak sa pacient počas
merania pohybuje alebo rozpráva.
Klinické skúšky neboli vykonané na novorodencoch a tehotných
ženách.
Ak vám urobili mastektómiu, pred použitím sa poraďte s lekárom.
xii
Manžeta
Manžety kontaminované krvou zlikvidujte, aby ste zabránili
šíreniu infekčných chorôb.
Neuchovávajte dlhšiu dobu zloženú manžetu alebo skrútenú
vzduchovú hadičku v tesnom priestore. Pri takom
zaobchádzaní sa môže skrátiť životnosť komponentov.
Meranie pulzovej frekvencie
Zobrazenú pulzovú frekvenciu nepoužívajte na diagnostiku
nepravidelného srdcového tepu.
Poznámka
Záznamník meria pulzovú frekvenciu pri meraní krvného tlaku.
xiii
Zoznam balenia
Záznamník je presný prístroj, preto ho používajte opatrne.
Silný náraz môže spôsobiť zlyhanie a poruchu.
Poznámka
Záznamník sa expeduje v špeciálnej škatuli, navrhnutej tak, aby ho
chránila pred poškodením počas dopravy. Keď škatuľu otvoríte,
uistite sa, že balenie obsahuje všetko, čo je uvedené na zozname
balenia. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na miestneho
predajcu alebo najbližšieho predajcu A&D. Odporúčame vám, aby
ste si špeciálnu škatuľu odložili.
Pozrite si časť „10. Voliteľné doplnky (potrebné je objednanie)“,
kde nájdete informácie o voliteľných doplnkoch.
Záznamník krvného tlaku .............................................................. 1
Príslušenstvo
Manžeta pre dospelých
20 až 31 cm
(7,8" až 12,2") na ľavé rameno
TM-CF302A ............... 1
Návlek na manžetu pre dospelých .............................................. 2
Puzdro na nosenie .......................... AX-133025995 .......... 1
Opasok ............................................ AX-00U44189 ............ 1
Spona ...................................................................................... 1
Hárky na zaznamenávanie aktivity (10 hárkov) ..... AX-PP181-S ............. 1
USB kábel ........................................ AX-KOUSB4C ........... 1
CD s analytickým softvérom .................................................... 1
Tento návod na použitie .......................................................... 1
xiv
Záznamník krvného tlaku
Manžeta pre dospelých na ľavé rameno
Puzdro na nosenie
Spona
Hárky na zaznamenávanie
aktivity (10 hárkov)
Opasok
CD s analytickým
softvérom
Návlek na manžetu pre
dospelých
USB kábel
xv
Tento návod na použitie
xvi
Obsah
Zhoda ...............................................................................................................i
Definície varovaní ............................................................................................ii
Bezpečnostné opatrenia pri používaní .........................................................iii
Bezpečnostné opatrenia pre bezpečné meranie.........................................xi
Meranie krvného tlaku .......................................................................... xi
Manžeta................................................................................................xiii
Meranie pulzovej frekvencie................................................................xiii
Zoznam balenia ............................................................................................xiv
1.
Úvod .................................................................................................... 4
2.
Vlastnosti............................................................................................. 4
3.
Skratky a symboly .............................................................................. 6
4.
Špecifikácie....................................................................................... 11
4.1.
Záznamník................................................................................ 11
4.2.
Rozmery ...................................................................................14
5.
Názvy súčastí ...................................................................................15
5.1.
Záznamník................................................................................15
5.2.
OLED displej ............................................................................16
5.3. Hlavné úkony prepínania.........................................................17
5.3.1. Úkony A-BPM.........................................................................17
5.3.2. Iné úkony ................................................................................20
1
Funkcie merania krvného tlaku.......................................................22
6.
6.1. Automatické meranie krvného tlaku (A-BPM) ........................22
6.1.1. A-BPM režim čakania...........................................................23
6.1.2. Funkcia spánku a časový interval ........................................24
6.1.3. Zastavenie merania ...............................................................25
6.2. Výsledok merania ....................................................................26
6.2.1. Zobrazenie výsledkov merania.............................................26
6.2.2. Uloženie výsledkov merania.................................................26
6.2.3. Prenesenie výsledkov merania ............................................27
6.2.4. Identifikačné čísla...................................................................27
7.
Príprava záznamníka.......................................................................28
7.1. Inštalácia batérií (výmena batérií) ...........................................28
7.1.1. Výmena batérií.......................................................................30
7.2.
Príprava puzdra na nosenie ....................................................31
7.3. Kontrola pred použitím.............................................................32
7.3.1. Kontrolné zoznamy pred inštaláciou batérií.........................32
7.3.2. Kontrolné zoznamy po inštalácii batérií................................33
8.
Úkony ................................................................................................33
8.1.
Diagram činnosti ......................................................................33
8.2. Počiatočné nastavenia.............................................................35
8.2.1. Nastavenia z výroby ..............................................................35
8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania ............................36
8.2.3. Počiatočná hodnota natlakovania ........................................37
8.3. Prednastavené programy A-BPM ...........................................37
8.3.1. Položky a parametre A-BPM ................................................39
8.3.2. Príklady programu A-BPM ....................................................41
2
8.4.
Vymazanie údajov merania.....................................................43
8.5. Pripevnenie výrobku k pacientovi............................................44
8.5.1. Informácie pre pacientov.......................................................44
8.5.2. Návlek na manžetu................................................................47
8.5.3. Nasadenie manžety, puzdra na nosenie a záznamníka ....48
8.6. Úkony merania krvného tlaku..................................................51
8.6.1. Úkony A-BPM.........................................................................51
8.6.2. Manuálne meranie.................................................................53
8.6.3. Zastavenie a pozastavenie meraní ......................................54
8.7. Pripojenie záznamníka k vyhradenému periférnemu zariadeniu.....55
8.7.1. Pripojenie pomocou USB kábla............................................55
9.
Údržba...............................................................................................57
9.1.
Uchovávanie výrobku, kontrola a riadenie bezpečnosti ........57
9.2.
Čistenie výrobku.......................................................................57
9.3. Pravidelná kontrola ..................................................................59
9.3.1. Kontrola pred inštaláciou batérií ...........................................59
9.3.2. Kontrola po inštalácii batérií ..................................................60
9.4.
Likvidácia..................................................................................61
9.5.
Riešenie problémov .................................................................62
9.6.
Chybové kódy ..........................................................................63
10.
Voliteľné doplnky (potrebné je objednanie)....................................66
11.
Príloha ...............................................................................................69
11.1. Princíp merania krvného tlaku.................................................69
11.2. Informácie o EMC ....................................................................71
3
1. Úvod
Ďakujeme vám za nákup!
Záznamník ambulantného merania krvného tlaku TM-2440
umožňuje presné meranie krvného tlaku pacienta automaticky v
prednastavených časoch (napr. nepretržite 24 hodín). V tomto
návode sú vysvetlené nastavenia, úkony, režimy a programy
merania krvného tlaku, ako aj komunikácia s vyhradeným
periférnym zariadením, údržba, špecifikácie a výstrahy. Návod si
prečítajte, aby ste mohli zariadenie správne používať, a
uchovávajte ho na dostupnom mieste.
2. Vlastnosti
Zhrnutie
Záznamník je prístroj na ambulantné monitorovanie krvného tlaku
vybavený tak, aby bol prenosný, poskytoval analytický výkon a
umožňoval jednoduchú obsluhu.
Záznamník umožňuje meranie a uchovávanie údajov o krvnom
tlaku pacientov počas ich každodenného života.
Cieľová skupina pre meranie krvného tlaku
Tento záznamník je určený pre dospelých (starších ako 12 rokov).
Účel použitia
Záznamník umožňuje automatické meranie krvného tlaku a
manuálne meranie krvného tlaku. Údaje krvného tlaku sa môžu
použiť pri konzultácii s lekármi a na vlastnú starostlivosť o
zdravie.
Automatické meranie krvného tlaku (A-BPM)
Funkcia A-BPM umožňuje určiť šesť párov ľubovoľných časov
spustenia a intervalov pre každých 24 hodín a automaticky
meria a zaznamenáva krvný tlak.
4
Manuálne meranie krvného tlaku
Krvný tlak je možné manuálne odmerať kedykoľvek, aj vtedy,
keď je aktivovaná funkcia A-BPM.
Prenosnosť
Hmotnosť záznamníka je približne 120 g (bez batérií).
Jeho veľkosť je vhodná do dlane a je vybavený mikro čerpadlom.
Môžu sa používať dve alkalické batérie AA. (veľkosť LR6 alebo
AA)
Môžu sa používať dve nabíjateľné batérie (Ni-MH batéria veľkosti
AA).
Prevádzkyschopnosť
Nastavenia záznamníka a program na meranie krvného tlaku je
možné ľahko nakonfigurovať pomocou analytického softvéru
nainštalovaného na počítači (vyhradené periférne zariadenie).
Rozsiahly analytický výkon
Na automatické meranie krvného tlaku sa môže nastaviť časový
interval merania.
Krvný tlak je možné odmerať kedykoľvek okamžite pomocou
manuálneho merania.
Analýza sa môže vykonať efektívne pomocou analytického softvéru
nainštalovaného na počítači (vyhradené periférne zariadenie).
Kratšia doba merania
Rýchlosť deflácie sa ovláda tak, aby sa minimalizovala doba merania.
Hodnota natlakovania sa ovláda tak, aby sa minimalizovala doba merania.
Jednoduchosť a pohodlie
Vyhradené periférne zariadenie môže prijímať údaje pomocou
USB kábla. Prijaté údaje je možné ľahko analyzovať a vytlačiť.
5
3. Skratky a symboly
Symboly
Význam
SYS
Systolic blood pressure (Systolický krvný tlak)
DIA
Diastolic blood pressure (Diastolický krvný tlak)
PUL
PP
kPa
mmHg
/min
BPM
A-BPM
Pulse rate (Pulzová frekvencia)
Pulse pressure (Pulzový tlak)
PP = SYS - DIA
Jednotka krvného tlaku
Jednotka pulzovej frekvencie
/minute (/minúta)
Blood pressure measurement (Meranie krvného
tlaku)
Automatic blood pressure measurement
(Automatické meranie krvného tlaku)
24-hodinový záznamník krvného tlaku.
Zobrazenie:
Vykonáva sa A-BPM.
Indikátor stavu batérie Keď je zobrazená úroveň 1
, vymeňte batérie, aby ste mohli používať
záznamník.
Symbol vytlačený v priestore pre batérie.
Smer (polarita) na inštaláciu batérie.
Pamäť je plná, vymažte údaje, aby sa mohlo spustiť
meranie.
Značka režimu spánku A-BPM
SMALL
ADULT
LARGE
Táto značka je zobrazená počas konfigurácie.
Symbol pre malú manžetu
Obvod ramena
15 až 22 cm 5,9" až 8,7"
Symbol pre manžetu pre dospelých
Obvod ramena
20 až 31 cm 7,8" až 12,2"
Symbol pre veľkú manžetu
Obvod ramena
28 až 38 cm 11,0" až 15,0"
6
Symboly
EXTLARGE
Adult
cuff
20-31cm
7.8"-12.2"
x2
1.5V LR6
1.2V HR6
not included
SN
Význam
Symbol pre extra veľkú manžetu
Obvod ramena
36 až 50 cm 14,2" až 19,7"
Symbol vytlačený na obale.
Súčasťou príslušenstva je manžeta pre dospelých.
Symbol vytlačený na obale.
Batérie nie sú súčasťou príslušenstva.
Sériové číslo
Výstražná značka
Exx
OLED
EMC
Chybové kódy. xx = 00 až 99
Organic light emitting diode (Organická svetlo
emitujúca dióda)
Electromagnetic compatibility (Elektromagnetická
kompatibilita)
Stupeň ochrany proti zasiahnutiu elektrickým
prúdom:
Zariadenie typu BF.
Výrobca označenia CE. Dátum výroby.
Pozrite si návod na použitie alebo brožúru.
Symbol pre „Udržiavajte suché“ a „Chráňte pred
dažďom“.
Symbol pre „Zaobchádzajte opatrne“.
Symbol waste electrical and electronic equipment
directive (smernica o odpadoch z elektrických a
elektronických zariadení).
7
Symboly
Význam
Sleep, Cycle, Hour,
Symboly A-BPM. #1
START, Operation
Not made with natural Upozornenie pre pacienta. Je to vytlačené
rubber latex.
na manžete.
Upozornenia na kryte priestoru pre
Caution
• Use alkaline batteries or specified
batérie.
rechargeable batteries and ensure
Používajte alkalické batérie alebo určené
correct polarity (+,-).
• Do not mix new, used or different
nabíjateľné batérie a dbajte na
branded batteries.
zachovanie správnej polarity (+,-).
• Firmly secure cuff air hose to
main body.
Nepoužívajte súčasne nové a
použité batérie alebo batérie
rôznych značiek.
Pevne zaistite vzduchovú hadičku
manžety k hlavnému zariadeniu.
#1 : Pozrite si časť „6.1. Automatické meranie krvného tlaku (A-BPM)“ a
„8.3. Prednastavené programy A-BPM“.
8
I.H.B.
Záznamník zistí nepravidelný srdcový tep, ktorý sa odlišuje o
±25 % od priemernej pulzovej frekvencie ako I.H.B.
(Nepravidelný srdcový tep).
Hlavné faktory pre zobrazenie I.H.B. sú fyziologické faktory
spolu so srdcovými faktormi, faktormi choroby a inými faktormi.
Príkladom môže byť napríklad telesný pohyb, zvýšenie telesnej
teploty, starnutie, fyziologické vlastnosti a emocionálne zmeny.
I.H.B. sa môže zistiť aj pri výskyte veľmi slabých vibrácií,
napríklad pri chvení alebo triaške.
Vykonajte analýzu pomocou vyhradeného periférneho
zariadenia, aby ste vedeli, či sa zistil alebo nezistil I.H.B.
Podrobnosti nájdete v návode na použitie analytického softvéru.
Pulzová frekvencia je rýchlejšia ako priemerná
hodnota o 25 % alebo viac.
Pulzová frekvencia je pomalšia ako
priemerná hodnota o 25 % alebo viac.
Pohotovostného režimu
9
Režim čakania
A-BPM režim čakania je stav, keď sa krvný tlak nemeria počas
časového intervalu.
Čas spustenia
T
T
T
Úsek
Meranie krvného tlaku
Čas spustenia
T
T
T
T
Úsek
Vyhradené periférne zariadenie
Čas
T : Časový interval
Vyhradené periférne zariadenie znamená najmä počítač, na ktorom je
nainštalovaný analytický softvér. Analytický softvér je uložený na CD
disku v príslušenstve.
10
4. Špecifikácie
4.1. Záznamník
Položky
Opisy
Metóda merania
Oscilometrická metóda merania
Metóda detekcie tlaku
Polovodičový snímač tlaku
Rozsah zobrazenia tlaku 0 až 299 mmHg
(299 mmHg alebo viac je skryté)
Presnosť merania
Tlak:
±3 mmHg
Pulzová frekvencia: ±5 %
Minimálna
jednotka zobrazenia
Tlak:
1 mmHg
Pulzová frekvencia: 1 úder /minúta
Rozsah merania
Systolický tlak:
60 až 280 mmHg
Diastolický tlak:
30 až 160 mmHg
Pulzová frekvencia: 30 až 200 úderov /minúta
Odtlakovanie
Stále vypúšťanie s ovládaným únikovým
ventilom ako bezpečnostným mechanizmom
Vypúšťanie
Elektromagnetický ventil
Metóda natlakovania
Mikro čerpadlo
Automatické
natlakovanie
85 až 299 mmHg
Časový interval
( režimu A-BPM )
Intervaly na každom úseku, ktorý rozdeľuje 24
hodín maximálne na šesť častí.
Interval: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minút
Hodiny
24-hodinový formát zobrazenia času
Displej
OLED, 96 x 39 pixelov, biele znaky
Počet meraní
200-krát alebo viac. Mení sa to podľa
podmienok pri meraní.
Pamäť
Údaje merania: max. 600 údajov
11
Položky
Opisy
Napájanie
S rovnakým typom batérií:
2 x 1,5 V batérie (veľkosť LR6 alebo AA)
Alkalická batéria alebo niklometalhydridová
batéria (Ni-MH) 1900 mAh alebo viac
Záložná batéria pre zabudované hodiny:
Lítiová nabíjateľná gombíková batéria
ML2016
Menovité napätie
2,4 V jednosmer. a 3,0 V jednosmer.
Rozhranie
USB: kompatibilné s USB1.1.
Dĺžka kábla: 1,5 m alebo kratší.
Micro-USB konektor typu B umožňuje
pripojenie k vyhradenému periférnemu
zariadeniu (pomocou štandardného
softvéru ovládača).
Prevádzkové podmienky
Teplota:
Vlhkosť:
+10 až +40 °C
30 až 85 % RV (bez kondenzácie)
Podmienky počas
dopravy a skladovania
Teplota:
Vlhkosť:
-20 až +60 °C
10 až 95 % RV (bez kondenzácie)
Atmosférický tlak pre
podmienky prevádzky aj 700 až 1060 hPa
skladovania
Typ ochrany proti
Interne napájané zdravotnícke elektrické
zasiahnutiu elektrickým
zariadenie
prúdom
Typ ochrany proti
Typ BF: Záznamník, manžeta a hadica sú
zasiahnutiu elektrickým
navrhnuté tak, aby poskytovali špeciálnu
prúdom
ochranu proti zasiahnutiu elektrickým prúdom.
Označenie CE
Označenie smernice ES pre zdravotnícku
pomôcku.
12
Položky
Opisy
Označenie C-Tick
Certifikačná ochranná známka zaregistrovaná
v ACA úradom pre ochranné známky.
Rozmery
Približne 95 (D) × 66 (Š) × 24,5 (V) mm
Hmotnosť
Približne 120 g (bez batérií)
Životnosť
Záznamník: 5 rokov. Samooverenie s internými
údajmi. Správna prevádzka a údržba v
najlepších podmienkach. Trvácnosť závisí od
podmienok používania.
Ochrana pred vniknutím Zariadenie: IP22
Predvolený režim
Priebežné meranie
Čas reštartovania po
defibrilácii
Okamžite
EMC
IEC 60601-1-2: 2007
Poznámka:
# Špecifikácie sa môžu v záujme zlepšenia zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
# Klinická skúška pre toto zariadenie sa vykonáva na základe
normy ISO 81060-2:2013.
# Záznamník nie je zdravotníckym zariadením na
monitorovanie pacienta. Neodporúčame spôsob používania,
pri ktorom by musel monitorovať pacienta v reálnom čase na
mieste ako je jednotka intenzívnej starostlivosti.
ACA: Australian Communications Authority (Austrálsky úrad pre
komunikáciu)
13
4.2. Rozmery
66
24,5
95
Jednotka: mm
14
5. Názvy súčastí
5.1. Záznamník
Manžeta pre dospelých na ľavé rameno
Značka polohy tepny
Vzduchová hadička
Zástrčka prívodu vzduchu
Zásuvka prívodu vzduchu
Prepínač EVENT
OLED displej
Prepínač START a
STOP
Kryt priestoru
pre batérie
Priestor pre batérie a
2 batérie LR6 (veľkosť AA)
na meranie
Micro USB port (na spodnej strane),
konektor pre dátovú komunikáciu
15
5.2. OLED displej
Poznámka
Aby ste získali presnú diagnózu, dbajte na to, aby ste presne
odčítali údaje zobrazené na záznamníku a správne ich
interpretovali.
Stav A-BPM sa indikuje na OLED displeji.
Čas na hodinách.
Stav nastavení a prevádzky.
Hodnota merania A-BPM.
SYS
DIA
PUL
Systolický krvný tlak.
Diastolický krvný tlak.
Pulzová frekvencia.
mmHg Jednotka pre hodnotu krvného tlaku.
/min
Jednotka pre pulzovú frekvenciu.
Pozrite si časť „3. Skratky a symboly“, kde nájdete význam
symbolov na OLED displeji.
Symboly
Význam
Táto značka je zobrazená počas konfigurácie.
Zobrazenie: Vykonáva sa A-BPM.
Pamäť je plná
Značka režimu spánku A-BPM
Indikátor stavu batérie
16
5.3. Hlavné úkony prepínania
5.3.1. Úkony A-BPM
Spustenie alebo pozastavenie A-BPM.
Krok 1. Uložte prednastavený program (časov spustenia a intervalov) pre
A-BPM.
Krok 2. Stlačte a podržte prepínač EVENT na 3 alebo viac sekúnd pre
prepnutie medzi nasledujúcimi stavmi.
.
„ON“ ....... A-BPM sa spustí a zobrazí sa značka
Merania krvného tlaku sa vykonávajú v súlade s
prednastaveným programom A-BPM.
sa vypne.
„OFF“...... A-BPM sa pozastaví a značka
Manuálne meranie krvného tlaku sa však môže
vykonať stlačením prepínača START .
Predĺženie časového intervalu A-BPM.
Krok 1. Pred meraním nastavte režim spánku na „ON“.
Krok 2. Spustite A-BPM stlačením a podržaním prepínača EVENT na
3 alebo viac sekúnd.
Zobrazí sa značka
.
Krok 3. Keď sa prepínač EVENT stlačí počas A-BPM, časový interval
sa zdvojnásobí.
Keď sa znovu stlačí prepínač EVENT , časový interval sa vráti na
základnú hodnotu.
17
Zastavenie počas A-BPM
Keď sa prepínač START/STOP stlačí počas merania krvného
tlaku, vzduch sa okamžite vypustí a aktuálne meranie sa zastaví.
A-BPM však pokračuje. Nasledujúce meranie krvného tlaku
sa vykoná v súlade s nastaveniami A-BPM.
Nastavenie programu pre A-BPM.
Krok 1. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenie
režimu čakania.
Krok 2. Ak sa zobrazí značka
, stlačte a podržte prepínač EVENT
na 3 alebo viac sekúnd pre pozastavenie A-BPM.
Krok 3. Kým držíte stlačený prepínač START/STOP ,
stlačte a podržte prepínač EVENT na 3 alebo viac sekúnd.
Sleep sa zobrazí na OLED displeji.
Krok 4. Prevádzkové prepínače sú nasledovné:
Pozrite si časť „8.3.1. Položky a parametre A-BPM“
Prepínač EVENT ................ Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP .... Rozhodnutie, nasledujúca položka,
ukončenie nastavení.
Okamžité odmeranie krvného tlaku počas A-BPM.
(Manuálne meranie krvného tlaku v A-BPM)
Krok 1. Ak je indikácia na OLED displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenie
A-BPM režimu čakania. A-BPM režim čakania je stav, keď sa
krvný tlak nemeria počas časového intervalu.
Krok 2. Stlačte prepínač START/STOP počas A-BPM režimu
čakania.
18
Nastavenie hodín.
Nastavenie funkcie monitorovania A-BPM.
Krok 1. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenie
režimu čakania.
Krok 2. Ak sa zobrazí značka
, stlačte a podržte prepínač EVENT
na 3 alebo viac sekúnd pre pozastavenie A-BPM.
Krok 3. Kým držíte stlačený prepínač START/STOP , stlačte a podržte
prepínač EVENT na 6 alebo viac sekúnd.
Display sa zobrazí na OLED displeji.
Krok 4. Prevádzkové prepínače sú nasledovné:
Pozrite si časť „8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania“
Prepínač EVENT ................ Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP .... Rozhodnutie, nasledujúca položka,
ukončenie nastavení.
19
5.3.2. Iné úkony
Pre návrat z režimu čakania a zobrazenie monitorovania.
Ak je indikácia na OLED displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenie
režimu čakania.
Vymazanie údajov merania
Krok 1. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenie
režimu čakania.
Krok 2. Ak sa zobrazí značka
, stlačte a podržte prepínač EVENT
na 3 alebo viac sekúnd pre pozastavenie A-BPM.
Krok 3. Kým držíte stlačený prepínač START/STOP , stlačte a podržte
prepínač EVENT na 9 alebo viac sekúnd. DataClear sa
zobrazí na OLED displeji.
Krok 4. Stlačte a podržte prepínač START/STOP na 3 sekundy. Údaje
sa vymažú a záznamník sa vráti do režimu čakania.
20
Spustenie dátovej komunikácie s vyhradeným periférnym zariadením pomocou
USB kábla.
Krok 1. Pripojte micro USB kábel medzi záznamník a vyhradené
periférne zariadenie.
Krok 2. Zaznie bzučiak a nasledujúci symbol sa zobrazí na OLED displeji.
Stav dátovej komunikácie prejde do pohotovostného režimu.
Pohotovostného
režimu
Krok 3. Vykonajte analýzu pomocou vyhradeného periférneho
zariadenia. Stav dátovej komunikácie prejde do aktívneho
online režimu len počas komunikácie prostredníctvom USB.
21
6. Funkcie merania krvného tlaku
Záznamník je vybavený funkciou automatického merania krvného
tlaku (A-BPM) a umožňuje ukladanie stavov merania a výsledkov
merania.
6.1. Automatické meranie krvného tlaku (A-BPM)
Keď sa funkcia A-BPM nepoužíva, funkciu pozastavte
stlačením a podržaním prepínača EVENT na 3 alebo viac
sekúnd, aby sa značka
vypla. Inak sa pri nasledujúcom
čase spustenia spustí meranie a manžeta môže prasknúť.
Funkcia A-BPM meria krvný tlak v prednastavených intervaloch
s použitím zabudovaných hodín a výsledky merania ukladá do
pamäte.
A-BPM sa môže spustiť a pozastaviť stlačením a podržaním
prepínača EVENT na 3 alebo viac sekúnd.
Značka
je zobrazená na OLED displeji, kým sa používa A-BPM.
Krvný tlak sa odmeria automaticky v čase spustenia A-BPM.
Počiatočná hodnota natlakovania je z výroby nastavená na 180
mmHg.
Ak prvé natlakovanie nie je dostatočné, až dvakrát sa
automaticky vykonajú opätovné natlakovania.
Keď vymažete údaje v pamäti alebo pozastavíte A-BPM, hodnota
natlakovania sa zresetuje na počiatočnú hodnotu natlakovania.
22
Keď dôjde k chybe merania a doba čakania do nasledujúceho
času spustenia je dlhšia ako 8 minút, krvný tlak sa odmeria
jedenkrát po 120 sekundách. Výsledok merania sa uloží do
pamäte.
Ak chcete pozastaviť A-BPM, stlačte a podržte prepínač
EVENT na 3 alebo viac sekúnd.
6.1.1. A-BPM režim čakania
V A-BPM režime čakania OLED displej ukazuje aktuálny čas
spolu so značkou
nasledovne.
# V režime čakania sa indikátory automaticky skryjú.
Položky zobrazíte stlačením ľubovoľného prepínača.
A-BPM režim čakania je stav, keď sa krvný tlak nemeria počas
časového intervalu.
Aktuálny čas
23
6.1.2. Funkcia spánku a časový interval
V prednastavenom programe nastavte režim spánku na „ON“.
Keď sa prepínač EVENT stlačí počas A-BPM, časový
interval sa zdvojnásobí.
Keď sa prepínač EVENT znovu stlačí počas A-BPM, časový
interval sa vráti na pôvodnú dĺžku.
Pozrite si časť „8.3. Prednastavené programy A-BPM“, kde
nájdete informácie o tom, ako sa nastavuje režim spánku.
T : Časový interval
Meranie krvného tlaku
T
T
2T
2T
Prepínač EVENT
Spustite A-BPM
Uložte parametre režimu spánku
24
2T
T
T
Čas
Prepínač EVENT
6.1.3. Zastavenie merania
Keď sa prepínač START/STOP stlačí počas merania krvného tlaku,
vzduch sa okamžite vypustí a aktuálne meranie sa zastaví. A-BPM
však pokračuje. Nasledujúce meranie krvného tlaku sa vykoná v
súlade s nastaveniami A-BPM.
Poznámka
Keď sa meranie zastaví, kód zastavenia
OLED displeji a uloží sa do pamäte.
25
E07
sa zobrazí na
6.2. Výsledok merania
6.2.1. Zobrazenie výsledkov merania
Funkcia monitorovania umožňuje vybrať príkaz „Display
ON“ alebo „Display OFF“ výsledku merania A-BPM.
Obsah príkazu „Display ON“ zahŕňa „Hodnotu tlaku počas
merania“, „výsledok merania“ a „Chybový kód pre výsledok
merania“.
Keď je vybratý príkaz „Display OFF“, zobrazené sú hodiny.
Nastavenie z výroby je „Display ON“.
Pozrite si časť „8.2.2 Hodiny a funkcia monitorovania merania“.
6.2.2. Uloženie výsledkov merania
Spracovanie údajov výsledku merania
Nepoužívajte v silnom elektromagnetickom poli.
Kapacita pamäte pre výsledok merania je 600 súborov dát.
a záznamník nemôže
Keď sa pamäť zaplní, zobrazí sa značka
vykonať meranie, až kým sa nevymažú údaje z pamäte.
Poznámka
Predtým, ako záznamník odovzdáte novému pacientovi, vymažte
údaje v pamäti. Odporúčame vám používať pre každú osobu údaje
pamäte záznamníka samostatne. Ak má záznamník v pamäti
uložené údaje viacerých osôb, môže byť ťažké údaje správne
spracovať.
26
6.2.3. Prenesenie výsledkov merania
Údaje meraní uložené v pamäti je možné preniesť do periférneho
zariadenia pomocou prenosu údajov prostredníctvom USB.
Pozrite si časť „8.7 Pripojenie záznamníka k vyhradenému
periférnemu zariadeniu“.
Poznámka
Keď sa zobrazí indikátor stavu batérie
, prenos údajov nie
je možné použiť. Aby ste mohli použiť prenos údajov, vymeňte
batérie.
6.2.4. Identifikačné čísla
Predvolené identifikačné číslo z výroby je „1“.
Nakonfigurujte identifikačné čísla pomocou vyhradeného
periférneho zariadenia.
Poznámka
Identifikačné čísla nie je možné nakonfigurovať pomocou
záznamníka a potrebné je použitie vyhradeného periférneho
zariadenia.
27
7. Príprava záznamníka
7.1. Inštalácia batérií (výmena batérií)
Pred pripojením záznamníka nainštalujte dve nové batérie pri
zachovaní správneho smeru „+“ a „-“ uvedeného vo vnútri
priestoru pre batérie.
Obe batérie vymeňte naraz.
Ak sa záznamník dlhú dobu nepoužíva, vyberte z neho batérie.
Elektrolyt z batérií by mohol vytiecť a spôsobiť poruchu.
Použite dve alkalické batérie: typ LR6 alebo určené nabíjateľné
batérie AA Ni-MH.
Pri inštalácii batérie do priestoru pre batérie najprv stlačte
pružinový kontakt pomocou kontaktu „-“ batérie. Potom vložte
kontakt „+“.
Keby sa batéria inštalovala od kontaktu „+“, obal batérie by sa
mohol poškodiť pružinovým kontaktom.
Nepoužívajte súčasne batérie rôznych druhov ani použité a
nové batérie. Mohlo by dôjsť k úniku elektrolytu, zahrievaniu
alebo poškodeniu.
Poznámka
Keď je zobrazená úroveň 1
nabitia batérie, pred pripojením
záznamníka batérie nahraďte dvoma novými batériami.
Záznamník nemôže vykonávať meranie krvného tlaku ani prenos
.
údajov, kým je zobrazená úroveň 1
Keď je batéria a zabudovaná batéria vybitá, nič sa nezobrazuje.
Nainštalujte batérie v súlade so symbolom smeru (
).
28
Postup
Nainštalujte batérie.
Krok 1. Otvorte kryt priestoru pre
batérie.
Krok 2. Vyberte použité batérie.
Krok 3. Riaďte sa symbolom
smeru (
) vo vnútri
priestoru pre batérie.
Vložte dve nové batérie v
správnom smere „+“ a „-“.
Krok 1. Otvorte.
Stlačte pružinový kontakt
pomocou kontaktu
„-“ batérie.
Krok 4. Vložte batériu
potlačením kontaktu „+“.
Krok 5. Rovnakým spôsobom
vložte druhú batériu.
Krok 2. Vyberte batérie.
Krok 6. Zatvorte.
Krok 3. Stlačte pružinový kontakt.
Krok 4. Vložte.
Krok 6. Zatvorte kryt priestoru pre
batérie.
Batérie a kryt priestoru pre batérie uchovávajte mimo dosahu
bábätiek a detí, aby ste predišli náhodnému prehltnutiu alebo
iným nehodám.
Používajte štandardné batérie AA. Nepoužívajte nafúknutú
nabíjateľnú batériu, ani batériu ovinutú páskou. Mohlo by byť
problematické otvoriť kryt.
29
7.1.1. Výmena batérií
Pri vybratí batérií sa výsledky merania a parametre nastavenia
uložia. Keď sa zabudovaná batéria vybije, dátum sa zresetuje na
01/01/2017 00:00.
Po výmene batérií skontrolujte a nastavte aktuálny čas. Pozrite si
časť „8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania“, kde
nájdete informácie o nastavovaní hodín.
30
7.2. Príprava puzdra na nosenie
Poznámka
Keď pripojíte puzdro na nosenie, použite opasok na
príslušenstvo.
Na nosenie záznamníka na tele pacienta vám odporúčame
používať opasok.
Pri používaní záznamníka používajte puzdro na nosenie z
príslušenstva.
Puzdro na nosenie upevnite tak, že ho prevlečiete cez opasok
na príslušenstvo alebo cez opasok oblečenia, ktoré nosíte.
Puzdro na nosenie
Opasok
31
7.3. Kontrola pred použitím
Aby si záznamník udržal svoj výkon, bezpečnosť a
účinnosť, pred použitím ho skontrolujte.
Pred/po inštalácií batérií skontrolujte nasledujúci kontrolný
zoznam.
Ak zistíte problém, prestaňte používať záznamník a umiestnite
naň štítok s oznámením „Porucha“ alebo „Nepoužívať“. Ohľadom
opravy sa obráťte na miestneho predajcu.
7.3.1. Kontrolné zoznamy pred inštaláciou batérií
Č.
Položka
Opis
Žiadne poškodenie ani deformácia v dôsledku
pádu.
1
Vonkajšia
strana
2
Batéria
Skontrolujte, či nie sú vybité batérie. Pred použitím
na pacientovi ich nahraďte dvoma novými
batériami.
3
Manžeta
Skontrolujte, či manžeta nie je rozstrapkaná. Ak je
manžeta rozstrapkaná, môže v dôsledku
vnútorného tlaku prasknúť.
4
Pripojenie
manžety
5
Prídavné
zariadenia
Žiadne poškodenie ani labilné upevnenie
prepínačov atď.
Skontrolujte, či vzduchová hadička nie je zalomená
a prehnutá.
Skontrolujte, či je zástrčka prívodu vzduchu pevne
zapojená do zásuvky prívodu vzduchu.
Skontrolujte, či nie je poškodené príslušenstvo.
(Puzdro na nosenie, opasok atď.)
32
7.3.2. Kontrolné zoznamy po inštalácii batérií
Č.
1
Časť
Batéria
Opis
Skontrolujte, či nedošlo k zapáleniu a či necítite dym
alebo nepríjemný zápach.
Skontrolujte, či nepočujete zvláštny zvuk.
2
Displej
Skontrolujte, či sa nezobrazilo zvláštne zobrazenie.
3
Prevádzka
Skontrolujte, či záznamník funguje správne.
4
Meranie
Skontrolujte, či je možné správne vykonať meranie.
Pripojenie manžety, meranie, zobrazenie a
výsledok sú správne.
8. Úkony
8.1. Diagram činnosti
Poznámka
Počiatočné nastavenia (zabudovaných hodín, funkcie
monitorovania a počiatočnej hodnoty natlakovania) a
prednastavený program pre A-BPM nie je potrebné zakaždým
vykonať. Nastavenia vykonajte, keď sa záznamník používa
prvýkrát, keď došlo k strate nastavení alebo keď je potrebné
nastavenia zmeniť.
Tieto nastavenia je možné vykonať aj pomocou vyhradeného
periférneho zariadenia. Podrobnosti nájdete v návode na použitie
analytického softvéru.
33
Inštalácia batérií.
Počiatočné nastavenia zabudovaných hodín,
funkcie monitorovania merania a hodnoty natlakovania.
A-BPM
(Na 24 hodín)
Uložte prednastavený program A-BPM.
Nasaďte záznamník a manžetu.
Spustite A-BPM stlačením a podržaním prepínača
EVENT na 3 alebo viac sekúnd.
A-BPM
Pozastavte A-BPM opätovným stlačením a podržaním
prepínača EVENT na 3 alebo viac sekúnd.
Pripojte záznamník k vyhradenému periférnemu
zariadeniu.
Očistite a udržiavajte výrobok.
Celý postup používania
34
8.2. Počiatočné nastavenia
8.2.1. Nastavenia z výroby
Nižšie sú opísané nastavenia z výroby (počiatočné nastavenia):
Spoločné položky nastavení
Položka
Nastavenie z výroby
Funkcia monitorovania
ON (indikácia položiek)
Rok, Mesiac, Deň, Hodina, Minúta Dátum odoslania
Položky A-BPM
Nastavenie z
výroby
Položka
Režim spánku
OFF
Časový interval, keď je režim spánku ON
30 minút
Čas spustenia úseku 1
0 hodín
Časový interval úseku 1
30 minút
Čas spustenia úseku 2
0 hodín #1
Čas spustenia automatizovaného merania
OFF
Čas prevádzky automatizovaného merania
OFF
Obsah nastavení z výroby
Keď sa prepínač EVENT stlačí a podrží na 3 alebo viac sekúnd,
spustí sa A-BPM. Krvný tlak sa meria každých 30 minút, až kým sa
A-BPM nepozastaví opätovným stlačením a podržaním prepínača
EVENT na 3 alebo viac sekúnd.
#1 : Nastavenia medzi časovým intervalom úseku 2 a časovým
intervalom úseku 6 sú vynechané, pretože časy spustenia
úseku 1 a 2 majú rovnakú hodnotu.
35
8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania
Počiatočné nastavenia je možné nakonfigurovať pomocou
nasledujúcich metód.
Metóda používania prepínačov na záznamníku.
Metóda používania vyhradeného periférneho zariadenia, ktoré
je pripojené k záznamníku pomocou USB kábla.
Postup činnosti s použitím prepínačov
Krok 1. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač START/STOP
alebo EVENT pre návrat na zobrazenie režimu čakania.
Krok 2. Ak sa zobrazí značka
, stlačte a podržte prepínač EVENT
na 3 alebo viac sekúnd pre pozastavenie A-BPM.
Značka
sa vypne.
Krok 3. Kým držíte stlačený prepínač START/STOP , stlačte a podržte
prepínač EVENT na 6 alebo viac sekúnd. Display sa
zobrazí na OLED displeji.
Krok 4. Prevádzkové prepínače sú nasledovné:
Prepínač EVENT ............... Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP ........ Rozhodnutie, nasledujúca položka,
ukončenie nastavení.
Potom tieto prepínače používajte pri iných položkách.
Krok 5. Po nakonfigurovaní nastavení stlačte prepínač
START/STOP pre návrat do režimu čakania.
Položka
OLED
Rozsah
Funkcia
Display
xx = OFF, ON
xx
monitorovania
Clock
Rok
xx = 17 až 99. Posledné dve číslice roka.
Year xx
Clock
Mesiac
xx = 1 až 12 mesiac
Mon. xx
36
Deň
Hodina
Minúta
Clock
xx =
Day
xx
Clock
xx =
Hour xx
Clock
xx =
xx
Min.
1 až 31 deň
0 až 23 hodín
0 až 59 minút
Znaky v rámiku : Nastavenia z výroby a počiatočné nastavenia po
úplnom vybití batérií.
8.2.3. Počiatočná hodnota natlakovania
Počiatočná hodnota natlakovania je z výroby nastavená na 180
mmHg.
8.3. Prednastavené programy A-BPM
Počiatočné nastavenia je možné nakonfigurovať pomocou
nasledujúcich metód.
Metóda používania prepínačov na záznamníku.
Metóda používania vyhradeného periférneho zariadenia, ktoré
je pripojené k záznamníku pomocou USB kábla.
A-BPM sa môže používať len keď je možné vykonávať
automatizované meranie.
Postup činnosti s použitím prepínačov
Krok 1. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač START/STOP
alebo EVENT pre návrat na zobrazenie režimu čakania.
Krok 2. Ak sa zobrazí značka
, stlačte a podržte prepínač EVENT
na 3 alebo viac sekúnd pre pozastavenie A-BPM.
sa vypne.
Značka
37
Krok 3. Kým držíte stlačený prepínač START/STOP , stlačte a podržte
prepínač EVENT na 3 alebo viac sekúnd. Sleep sa zobrazí
na OLED displeji.
Krok 4. Určte režim spánku pomocou nasledujúcich prepínačov.
Ak je režim spánku „ON“, pokračujte krokom 5.
Prepínač EVENT .............. Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP ...... Rozhodnutie, nasledujúca položka.
Krok 5. Určte čas spustenia a interval až šiestich úsekov pomocou
nasledujúcich prepínačov.
Prepínač EVENT .............. Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP ...... Rozhodnutie, nasledujúca položka.
Krok 6. Určte čas spustenia a čas prevádzky automatizovaného merania
pomocou nasledujúcich prepínačov.
Prepínač EVENT .............. Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP ...... Rozhodnutie, nasledujúca položka,
ukončenie nastavení.
Krok 7. Po dokončení nastavení sa záznamník vráti do režimu čakania.
Kým meníte nastavenia, nevyberajte batérie.
Ak batérie vyberiete, znovu zadajte nastavenia.
38
8.3.1. Položky a parametre A-BPM
Prednastavený program pre A-BPM je nasledovný:
Položka
Režim spánku
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Časový
interval
Čas
spustenia
Časový
interval
Čas
spustenia
Časový
interval
Čas
spustenia
Časový
interval
Čas
spustenia
Časový
interval
Čas
spustenia
Časový
interval
Čas
spustenia
Časový
interval
Čas
spustenia
Čas
prevádzky
OLED
Sleep
xx
Cycle
xx
Hour 1
xx
Cycle 1
xx
Hour 2
xx
Cycle 2
xx
Hour 3
xx
Cycle 3
xx
Hour 4
xx
Cycle 4
xx
Hour 5
xx
Cycle 5
xx
Hour 6
xx
Cycle 6
xx
START
xx
Operation
xx
Automatizované meranie
Parameter
xx = ON, OFF
#1, #2
xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minút
xx = 0 až 23 hodín
xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minút
xx = 0 až 23 hodín
xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minút
xx = 0 až 23 hodín
xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minút
xx = 0 až 23 hodín
xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minút
xx = 0 až 23 hodín
xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minút
xx = 0 až 23 hodín
xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minút
xx = OFF , 0 až 23 hodín
#3, #4
xx = OFF , 1 až 27 hodín
#3, #4
Znaky v rámiku : Nastavenia z výroby.
39
#1 : Keď je režim spánku nastavený na „ON“, A-BPM použije Čas
spustenia a Čas prevádzky automatizovaného merania. Časový
interval týchto úsekov (1 až 6) nie je možné použiť.
#2 : Keď je režim spánku nastavený na „OFF“, Časový interval sa
nezobrazí.
#3 : Príklad automatizovaného merania.
Čas spustenia:
Uloží sa čas. (0 až 23 hodín)
Čas prevádzky:
Nastavený na „OFF“
Odozva:
A-BPM spustí meranie krvného tlaku v
prednastavený Čas spustenia a pokračuje, až
kým sa A-BPM nepozastaví.
#4 : Príklad automatizovaného merania.
Čas spustenia:
Nastavený na „OFF“
Čas prevádzky:
Uloží čas, kedy sa má pokračovať. (1 až 27
hodín)
Odozva:
A-BPM spustí meranie krvného tlaku a zastaví
sa po Čase prevádzky.
Obsah položky
Režim spánku:
Môže sa určiť Časový interval pre automatizované meranie.
Časový interval úseku 1 až 6 nie je možné použiť. Pozrite si časť
„6.1.2 Funkcia spánku a časový interval“.
Úsek:
24 hodín je možné rozdeliť maximálne na šesť úsekov. Pre každý
úsek sa môže určiť Čas spustenia a Interval. A-BPM sa môže
používať len keď je možné vykonávať automatizované meranie.
Automatizované meranie:
Celé A-BPM je možné ovládať. Určte Čas spustenia a Čas
prevádzky. Pozrite si časť „8.3.2. Príklady programu A-BPM“.
40
8.3.2. Príklady programu A-BPM
Príklad
Časy spustenia a intervaly. Zjednodušené zadanie.
Dvojité úseky
Čas spustenia úseku 1 =
Časový interval úseku 1 =
Čas spustenia úseku 2 =
Časový interval úseku 2 =
Čas spustenia úseku 3 =
24:00
22:00 00:00
Úsek 2
7:00
15
18:00
6:00
7:00
22:00
Úsek 1
60
12:00
7:00 ..................Rovnaký ako úsek 1
Úsek 3 a nasledujúce položky nie sú zobrazené, pretože čas
spustenia úseku 3 je rovnaký ako úseku 1.
Keď je čas spustenia úseku 2, 3, 4, 5 alebo 6 rovnaký ako úseku 1,
tieto časy spustenia a intervaly sa nezobrazia.
Príklad 1
Automatické meranie
Čas spustenia automatizovaného merania = OFF.
Čas prevádzky automatizovaného merania = OFF.
Po spustení A-BPM sa meranie krvného tlaku vykoná podľa času
spustenia a intervalu jednotlivých úsekov, až kým sa A-BPM
nepozastaví.
Meranie krvného tlaku
Nemeria sa
Úsek 1
Úsek 2
Spustí sa A-BPM.
A-BPM sa pozastaví.
41
Čas
Príklad 2
Automatické meranie
Čas spustenia automatizovaného merania = 7:00.
Čas prevádzky automatizovaného merania = OFF.
Po spustení A-BPM sa meranie krvného tlaku spustí o 7:00. A-BPM
pokračuje podľa času spustenia a intervalu jednotlivých úsekov, až
kým sa nepozastaví.
7:00
Meranie krvného tlaku
Úsek 2
Úsek 1
Spustí sa A-BPM.
Príklad 3
Nemeria sa
Čas
A-BPM sa pozastaví.
Automatické meranie
Čas spustenia automatizovaného merania = OFF.
Čas prevádzky automatizovaného merania = 26 hodín.
Po spustení A-BPM sa meranie krvného tlaku vykonáva podľa
času spustenia a intervalu jednotlivých úsekov počas 26 hodín.
Nemeria sa
Meranie krvného tlaku
Úsek 2
Úsek 1
Spustí sa A-BPM.
Po 26 hodinách
42
Čas
8.4. Vymazanie údajov merania
Účel činnosti a vysvetlenie funkcie
Údaje merania sa vymažú, ale nastavenia sa nevymažú.
Počiatočné nastavenia je možné nakonfigurovať pomocou
nasledujúcich metód.
Metóda používania prepínačov na záznamníku.
Metóda používania vyhradeného periférneho zariadenia, ktoré
je pripojené k záznamníku pomocou USB kábla.
Ak sa údaje merania vymažú, nemôžu sa znovu použiť.
Pred vymazaním údaje zálohujte.
Predtým, než začne záznamník používať nový pacient,
vymažte údaje merania posledného pacienta.
Vymazanie údajov môže trvať niekoľko minút.
Aby sa údaje vymazali správne, počas vymazávania
nevykonávajte žiadnu činnosť.
Postup činnosti s použitím prepínačov
Krok 1. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač START/STOP
alebo EVENT pre návrat na zobrazenie režimu čakania.
Krok 2. Ak sa zobrazí značka
, stlačte a podržte prepínač EVENT
na 3 alebo viac sekúnd pre pozastavenie A-BPM.
sa vypne.
Značka
Krok 3. Kým držíte stlačený prepínač START/STOP , stlačte a
podržte prepínač EVENT na 9 alebo viac sekúnd.
DataClear sa zobrazí na OLED displeji.
Krok 4. Stlačte a podržte prepínač START/STOP na 3 alebo viac
sekúnd. Spustí sa vymazávanie údajov. Erasing sa zobrazí
pod DataClear na OLED displeji.
Vymazanie údajov môže trvať niekoľko minút.
Krok 5. Po vymazaní sa záznamník vráti do režimu čakania.
43
8.5. Pripevnenie výrobku k pacientovi
8.5.1. Informácie pre pacientov
Aby mohol pacient bezpečne používať záznamník, vysvetlite mu
nasledujúce informácie.
Bezpečnostné opatrenia počas merania krvného tlaku
Keď sa začne nafukovanie, uvoľnite si rameno a zostaňte ticho.
Počas celého merania zostaňte v rovnakej polohe.
Počas merania sa vyhýbajte vibráciám a hluku.
Krvný tlak sa meria približne 1 minútu po natlakovaní. Zostaňte
ticho, až kým sa neskončí meranie. Proces merania od
nafúknutia manžety po uvoľnenie vzduchu trvá až 170 sekúnd.
Po skončení natlakovania môže záznamník manžetu znovu
nafúknuť na opätovné odmeranie krvného tlaku. Príčinou môže
byť telesný pohyb atď.
Záznamník môže spustiť meranie krvného tlaku približne po 120
sekundách, keď sú údaje merania neplatné a nasledujúce
meranie je po 8 minútach. Príčinou môže byť telesný pohyb atď.
Záznamník môže brániť riadeniu vozidiel a ovládaniu strojov.
Kým máte nasadený záznamník, vyhýbajte sa riadeniu vozidiel a
ovládaniu strojov.
44
Ako zastaviť alebo pozastaviť meranie
Stlačte prepínač START/STOP , aby sa zastavilo meranie
krvného tlaku. Chybový kód sa uloží do pamäte. Krvný tlak sa
znovu odmeria po 120 sekundách.
Čo sa týka A-BPM, zastaví sa iba aktuálne meranie krvného
tlaku, a meranie sa vykoná pri nasledujúcom čase spustenia.
Ak chcete pozastaviť A-BPM, stlačte a podržte prepínač
EVENT na 3 alebo viac sekúnd, aby sa značka
vypla.
Ak sa meranie aktuálneho krvného tlaku nedá zastaviť pomocou
prepínača START/STOP , odstráňte manžetu.
Stlačte prepínač START/STOP , aby sa zastavilo meranie
krvného tlaku. Chybový kód sa uloží do pamäte.
Počas A-BPM sa zastaví iba aktuálne meranie krvného
tlaku, a meranie sa vykoná pri nasledujúcom čase
spustenia.
Keď pociťujete bolesť v ramene alebo dôjde k
neočakávanému stavu, zastavte meranie, odstráňte
manžetu a poraďte sa s lekárom.
Pozastavte A-BPM stlačením a podržaním prepínača
vypla.
EVENT na 3 alebo viac sekúnd, aby sa značka
Znovu stlačte a podržte prepínač EVENT na 3 alebo viac
sekúnd, aby sa obnovilo automatizované meranie A-BPM. Značka
sa zobrazí na OLED displeji. Zaznamenávanie údajov sa
vykonáva nepretržite s výnimkou času pozastavenia.
45
Ako sa používa manuálne meranie počas A-BPM
Krok 1. Ak je indikácia na OLED displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenie
A-BPM režimu čakania.
Krok 2. Stlačte prepínač START/STOP , aby sa okamžite odmeral
krvný tlak počas A-BPM.
Krok 3. Výsledky merania sa uložia do pamäte.
Keď stlačíte prepínač START/STOP počas merania, meranie sa
pozastaví.
Bezpečnostné opatrenia pri nosení záznamníka
Záznamník je presný prístroj. Záznamník nevystavujte nárazom
a dbajte na to, aby vám nespadol.
Záznamník a manžeta nie sú vodotesné (odolné voči vode).
Zabráňte kontaktu výrobku s dažďom, potom a vodou.
Na výrobok nič neklaďte.
Keď dôjde pri nadmernom pohybe alebo cvičení k posunutiu
manžety, manžetu znovu nasaďte.
Vzduchovú hadičku umiestnite tak, aby nebola zalomená a aby
sa v čase spania neomotala okolo krku.
Inštalácia batérií (výmena batérií)
Keď sa zobrazí značka
, záznamník nemôže merať krvný
tlak ani komunikovať s vyhradeným periférnym zariadením.
Okamžite nahraďte batérie dvoma novými batériami.
46
8.5.2. Návlek na manžetu
Poznámka
Manžetu a návlek na manžetu udržiavajte čisté.
Návlek na manžetu vymeňte pri každej osobe.
Používajte návlek na manžetu vhodný pre voliteľné manžety.
Návlek na manžetu sa môže používať na pravom a ľavom
ramene.
47
8.5.3. Nasadenie manžety, puzdra na nosenie a záznamníka
Nenasadzujte manžetu, ak má pacient dermatitídu,
vonkajšie rany atď.
Ak sa u pacienta prejaví dermatitída alebo iný príznak,
odstráňte a prestaňte používať manžetu.
Zabráňte ovinutiu vzduchovej hadičky okolo krku a tela.
Pri používaní v blízkosti malých detí dávajte pozor, pretože
hrozí nebezpečenstvo udusenia.
Konektor vzduchovej hadičky pevne zasuňte až po koniec
otáčania. Ak pripojenie nie je správne, môže spôsobiť únik
vzduchu a chybu merania.
Poznámka
Manžetu nasaďte na správne miesto a oviňte okolo ramena, aby
ste krvný tlak merali správne.
Zabráňte manžete a vzduchovej hadičke vibrovať počas
merania. Záznamník meria jemnú zmenu tlaku vzduchu vo
vnútri manžety.
Manžeta v príslušenstve je manžeta pre dospelých na ľavé
rameno. Ak veľkosť manžety nie je vhodná, zakúpte voliteľnú
manžetu.
Obvod ramena
Malá manžeta
15 až 22 cm
05,9" až 08,7"
Manžeta pre
20 až 31 cm
07,8" až 12,2"
dospelých
Veľká manžeta
28 až 38 cm
11,0" až 15,0"
Extra veľká manžeta 36 až 50 cm
14,2" až 19,7"
Manžetu udržiavajte čistú.
Odporúčame, aby pacient používal puzdro na nosenie a opasok.
Manžeta sa nevyrába z prírodného latexu.
48
Ako sa nasadzuje manžeta, záznamník a puzdro
Krok 1. Prevlečte koniec manžety cez kovový krúžok a vytvorte tvar náramku.
Krok 2. Pohmatom nájdite na ľavom ramene ramennú tepnu.
Krok 3. Manžetu nasaďte priamo na kožu tak, aby bola biela značka
priamo nad ramennou tepnou a dolný okraj manžety približne
1 - 2 cm nad vnútornou stranou lakťa.
Krok 4. Manžetu oviňte tak, aby sa kovový krúžok nachádzal v rámci
rozsahu, aby bola naplocho a nekĺzala sa dolu, ale aby tam
bol priestor na vsunutie dvoch prstov.
Krok 5. Upevnite vzduchovú hadičku pomocou lepiacej pásky tak, aby
prechádzala po pleci.
Krok 6. Prevlečte opasok cez puzdro na nosenie.
Krok 7. Upravte opasok tak, aby sa puzdro na nosenie nachádzalo na ľavej strane.
Krok 8. Zapojte zástrčku prívodu vzduchu do zásuvky prívodu
vzduchu na záznamníku.
Krok 9. Vložte záznamník do puzdra na nosenie.
Krok 1. Krúžok
Manžeta
Krok 2. Ramenná tepna
Krok 3. Biela značka
polohy tepny
Približne
1 - 2 cm nad
Krok 3. Biela značka polohy tepny
Krok 4. Vytvorte priestor na
vsunutie dvoch prstov
49
Krok 5. Vzduchová hadička
Vzduchová hadička
Krok 5. Páska
Krok 5. Spona
Krok 5. Manžeta
Krok 7. Opasok
Krok 7. Puzdro na nosenie
Krok 8. Zástrčka prívodu vzduchu
Krok 8. Zásuvka prívodu vzduchu
Krok 9. Vložte
Puzdro na nosenie
Krok 6. Opasok
50
8.6. Úkony merania krvného tlaku
8.6.1. Úkony A-BPM
Keď sa spustí A-BPM, krvný tlak sa meria v súlade s
prednastavenými parametrami.
Poznámka
Pred meraním nastavte zabudované hodiny a počiatočnú
hodnotu natlakovania, pretože ich A-BPM používa. Pozrite si
časť „8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania“ a „8.3.
Prednastavené programy A-BPM“.
Keď sa záznamník odoberie, pozastavte A-BPM stlačením a
podržaním prepínača EVENT na 3 alebo viac sekúnd.
Ak sa záznamník odoberie počas A-BPM, nafukovanie manžety
sa spustí pri nasledujúcom čase spustenia, a manžeta môže
prasknúť.
Ak chcete obnoviť A-BPM, znovu stlačte a podržte prepínač
EVENT na 3 alebo viac sekúnd.
Značka
je zobrazená, kým je aktivované A-BPM.
Počas A-BPM režimu čakania sa môže vykonať manuálne
meranie krvného tlaku.
Výsledok merania manuálneho merania krvného tlaku sa môže
uložiť do pamäte.
Keď sa A-BPM zastaví, chybový kód
OLED displeji a uloží sa do pamäte.
E07
sa zobrazí na
Spustenie A-BPM
Krok 1. Stlačte a podržte prepínač EVENT na 3 alebo viac sekúnd.
Krok 2. Značka
sa zobrazí na OLED displeji. Spustí sa A-BPM.
51
Pozastavenie A-BPM
Krok 1. Stlačte a podržte prepínač EVENT na 3 alebo viac sekúnd.
Krok 2. Značka
sa skryje. A-BPM sa pozastaví.
Zastavenie počas A-BPM
Keď sa prepínač START/STOP stlačí počas merania krvného
tlaku, vzduch sa okamžite vypustí a aktuálne meranie sa zastaví.
A-BPM však pokračuje. Nasledujúce meranie krvného tlaku
sa vykoná v súlade s nastaveniami A-BPM.
Okamžité odmeranie krvného tlaku počas A-BPM
(Manuálne meranie krvného tlaku v A-BPM)
Krok 1. Ak je indikácia na OLED displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenie
A-BPM režimu čakania. A-BPM režim čakania je stav, keď sa
krvný tlak nemeria počas časového intervalu.
Krok 2. Stlačte prepínač START/STOP počas A-BPM režimu
čakania.
Predĺženie časového intervalu alebo obnovenie pôvodného stavu
Keď je režim spánku „ON“ a prepínač EVENT sa stlačí počas
A-BPM režimu čakania, časový interval sa zdvojnásobí.
52
8.6.2. Manuálne meranie
Manuálne meranie krvného tlaku použite na predbežné skúšobné
meranie a okamžité odmeranie krvného tlaku.
Poznámka
Manuálne meranie krvného tlaku sa môže spustiť okamžite v
režime čakania.
Výsledok merania sa uloží do pamäte.
Okamžité odmeranie krvného tlaku počas A-BPM.
(Manuálne meranie krvného tlaku v A-BPM)
Krok 1. Ak je indikácia na OLED displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenie
A-BPM režimu čakania. A-BPM režim čakania je stav, keď sa
krvný tlak nemeria počas časového intervalu.
Krok 2. Stlačte prepínač START/STOP počas A-BPM režimu
čakania.
53
8.6.3. Zastavenie a pozastavenie meraní
V prípade potreby je možné funkciu A-BPM pozastaviť. A pokračujúce
A-BPM alebo manuálne meranie krvného tlaku je možné okamžite
zastaviť.
Poznámka
Keď sa meranie krvného tlaku zastaví, kód zastavenia
E07 sa zobrazí na OLED displeji a uloží sa do pamäte.
Pozastavenie A-BPM
Krok 1. Stlačte a podržte prepínač EVENT na 3 alebo viac sekúnd.
Krok 2. Značka
sa skryje. A-BPM sa pozastaví.
Zastavenie pokračujúceho merania krvného tlaku
Keď sa prepínač START/STOP stlačí počas merania krvného
tlaku, vzduch sa okamžite vypustí a aktuálne meranie sa zastaví.
Počas A-BPM sa však táto funkcia nepozastaví. Nasledujúce
meranie krvného tlaku sa vykoná v súlade s nastaveniami
A-BPM.
54
8.7. Pripojenie záznamníka k vyhradenému periférnemu zariadeniu
8.7.1. Pripojenie pomocou USB kábla
Pozrite si návod na použitie analytického softvéru, kde nájdete
informácie týkajúce sa nastavení komunikácie.
Pripojenie kábla
Pripojte schválený USB kábel k micro USB konektoru.
Kábel zasuňte správne otočený. Nesprávne pripojenie môže
spôsobiť zlyhanie a poruchu. Skontrolujte, či je kábel ku
konektoru správne pripojený.
Krvný tlak nemerajte počas pripájania kábla.
Kábel sa môže ovinúť okolo tela alebo krku.
Príprava vyhradeného periférneho zariadenia
Pred pripojením záznamníka (TM-2440) k vyhradenému
periférnemu zariadeniu odoberte záznamník a manžetu z tela
pacienta.
#1 : Odporúčame vám používať výrobok, ktorý vyhovuje norme
IEC60601-1-2: 2007.
#2 : Používajte USB kábel kratší ako 1,5 m (4,9 stôp).
Pripojenie záznamníka k vyhradenému periférnemu zariadeniu
pomocou USB kábla
Krok 1. Otvorte micro USB konektor na záznamníku.
Pripojte USB kábel z príslušenstva.
Micro USB konektor
USB kábel
55
Spustenie dátovej komunikácie s vyhradeným periférnym zariadením
Krok 1. Pripojte micro USB kábel medzi záznamník a vyhradené
periférne zariadenie.
Krok 2. Zaznie bzučiak a nasledujúci symbol sa zobrazí na OLED
displeji.
Stav dátovej komunikácie prejde do pohotovostného režimu.
Pohotovostný
režim
Krok 3. Vykonajte analýzu pomocou vyhradeného periférneho
zariadenia.
Stav dátovej komunikácie prejde do aktívneho online režimu len
počas komunikácie prostredníctvom USB.
Aktívny online
režim
Zastavenie dátovej komunikácie s vyhradeným periférnym zariadením
Krok 1. V pohotovostnom režime odpojte kábel.
56
9. Údržba
9.1. Uchovávanie výrobku, kontrola a riadenie bezpečnosti
Zdravotnícke prístroje, napríklad tento záznamník, je potrebné
riadiť, aby v prípade potreby správne fungovali a aby spoľahlivo
udržiavali bezpečnosť pacienta a operátora. Základným
pravidlom je, že je potrebné, aby pacient kontroloval tento prístroj
pomocou denných kontrol, akou je napríklad „Kontrola pred
použitím“.
Každodenné riadenie, napríklad kontrola pred použitím, je
potrebné, aby sa udržala výkonnosť, bezpečnosť a účinnosť
záznamníka.
Odporúčame vám vykonať každý rok pravidelnú kontrolu
záznamníka.
Poznámka
Zdravotnícka inštitúcia musí vykonávať riadenie údržby, aby sa
zaistilo bezpečné používanie zdravotníckeho prístroja.
9.2. Čistenie výrobku
Pri čistení záznamníka nešpliechajte vodou ani neponárajte
zariadenie do vody.
Na sterilizáciu nepoužívajte autokláv a sterilizáciu plynom
(EOG, formaldehydový plyn, ozónový plyn atď.).
Nepoužívajte rozpúšťadlá, napríklad riedidlo, naftu, benzín
atď. Záznamník každý mesiac vyčistite v súlade s
nemocničnými pravidlami.
57
Kontrola po čistení
Skontrolujte, či je duša manžety správne vložená v tkanine
manžety. Ak nie je správne vložená, počas nafukovania môže
dôjsť k poškodeniu alebo výbuchu.
Čistenie záznamníka
Pomocou suchej mäkkej handričky utrite znečistenie a prach na
vonkajšej strane záznamníka. Pomocou handričky navlhčenej
jemným čistiacim prostriedkom očistite krv, lieky atď.
Čistenie manžety
Pri praní nestláčajte manžetu a návlek manžety. Manžetu a návlek
manžety ponorte do jemného čistiaceho prostriedku a operte ich tak,
aby nedošlo k poškodeniu tkaniny. Opláchnite vodou.
Poznámka
Manžeta a návlek manžety sú spotrebný tovar.
Keď často dochádza k chybe merania a meranie nie je možné
vykonať, vymeňte manžetu a návlek manžety za nové.
Pozrite si časť „10. Voliteľné doplnky (potrebné je objednanie)“,
kde nájdete informácie o objednávaní doplnkov.
58
9.3. Pravidelná kontrola
Vykonajte dennú pravidelnú kontrolu, aby ste záznamník používali
správne.
Kontrola je opísaná nižšie:
9.3.1. Kontrola pred inštaláciou batérií
Položky
Vonkajšia
strana
Prevádzka
Displej
Meranie
Manžeta
Nástroje na
nosenie
Opis
Žiadne poškodenie ani deformácia od pádov.
Žiadne znečistenie, hrdza ani škrabance na žiadnej
časti.
Žiadne prasknutie ani hrkanie panela.
Žiadne poškodenie ani hrkanie prepínačov a tlačidiel.
Žiadne znečistenie ani škrabance na paneli displeja.
Ak zistíte problém, vymeňte manžetu.
Manžeta je jednorazová.
Ak je v pripojení medzi manžetou a dušou manžety
prasklina alebo lepiaca hmota.
Ak vzduchová hadička stratí svoju pružnosť a
stvrdne.
Keď povrch vzduchovej hadičky začne byť lesklý
alebo na dotyk olejovitý.
Keď má duša manžety praskliny.
#1 Odporúčame vám vymieňať manžety každé tri roky,
bez ohľadu na to, ako často sa používajú.
Vzduchová hadička sa nemá skladať. Ak v manžete
zostane vzduch, môže spôsobiť periférnu dysfunkciu v
dôsledku zastavenia toku krvi v ramene.
Duša manžety je správne vložená v tkanine manžety.
Manžeta nie je rozstrapkaná. Manžeta nie je zamotaná.
Žiadne poškodenie puzdra na nosenie, opasku a
manžety.
59
Položky
Pripojenie
Opis
Zástrčka prívodu vzduchu je správne zapojená do
zásuvky prívodu vzduchu.
9.3.2. Kontrola po inštalácii batérií
Položka
Vonkajšia strana
Prevádzka
Meranie
Manžeta
Kontrola hodnoty
krvného tlaku
Opis
Žiaden oheň, dym ani nepríjemný zápach.
Žiadne zvláštne zvuky.
Žiadne problémy s fungovaním prepínačov a
tlačidiel.
Hodnoty merania sú blízke zvyčajným
hodnotám.
Žiadne zvláštne zvuky alebo činnosti počas
merania.
Ak sú hodnoty krvného tlaku nesprávne, obráťte
sa na miestneho predajcu.
60
9.4. Likvidácia
Čo sa týka likvidácie a recyklácie výrobku, v záujme ochrany
životného prostredia dodržiavajte zákony príslušnej krajiny.
Likvidácia manžety
Manžeta nosená pacientom je zdravotný odpad.
Zlikvidujte ju správne ako zdravotný odpad.
Likvidácia nabíjateľnej zabudovanej batérie
Pri likvidácii záznamníka vyberte a správne zlikvidujte lítiovú
batériu vo vnútri záznamníka.
Iné
Názov
Obal
Časť
Materiál
Škatuľa
Kartón
Poduška
Vzduchová poduška, špeciálna škatuľa
Vrecko
Vinyl
Skrinka
ABS + PC živica
Vnútorné časti Všeobecné časti
Rám
Oceľ
Záložná batéria Lítiová nabíjateľná gombíková batéria:
Vo vnútri
na doske
ML2016
záznamníka
Alkalická batéria:1,5 V veľkosť LR6 alebo
AA
Batéria
Nabíjateľná batéria:
Veľkosť AA
Ni-MH batérie, 1900 mAh alebo viac
61
9.5. Riešenie problémov
Predtým, ako sa obrátite na miestneho predajcu, si prečítajte
nasledujúci kontrolný zoznam a zoznam chybových kódov.
Ak tieto opatrenia nezlepšia problém alebo sa problém vyskytne
znova, obráťte sa na miestneho predajcu.
Problém
Hlavná príčina
Po zapnutí sa nič
nezobrazuje.
Batérie sú vybité.
Náprava
Batérie vymeňte za nové
batérie.
Pri výmene batérií
Záložná batéria sa
dochádza k strate
#1
nenabíja.
údajov.
Nabíjajte ju 48 hodín
pomocou nových batérií.
Žiadne
natlakovanie
Manžeta nie je presne
pripojená.
Skontrolujte manžetu a
vzduchovú hadičku čo sa
týka poskladania,
zalomenia a pripojenia.
Komunikačný kábel je
odstránený.
Skontrolujte, či je kábel
pripojený správne.
Žiadna
komunikácia
#2
Kryt priestoru pre
batérie sa nedá
otvoriť.
Použila sa neštandardná Obráťte sa na miestneho
predajcu.
veľkosť batérií.
#1 : Používatelia (neoprávnený personál údržby) nemôžu
vymieňať záložnú batériu (lítiovú batériu) umiestnenú na
doske s elektronikou vo vnútri záznamníka. Záložná batéria
sa nabíja z batérií (veľkosti LR6 alebo AA) na meranie.
#2 : Potrebné je vyhradené periférne zariadenie.
Záznamník nerozoberajte ani doň nezasahujte. Mohol by sa
poškodiť.
62
9.6. Chybové kódy
Chybové kódy merania
Kód
Význam
Príčina a náprava
Chyba nulového tlaku
Uvoľnite vzduch, ktorý zostal v manžete.
Takmer vybitá batéria
Batérie vymeňte za nové batérie.
Zlyhanie natlakovania
Nafúknutie nedosahuje cieľový tlak.
Skontrolujte pripojenie manžety.
Ak nie je problém s pripojením
manžety, záznamník má možno
poruchu a vyžaduje kontrolu.
Tlak presahuje
299 mmHg
Počas natlakovania možno došlo k
telesnému pohybu. Počas merania sa
uvoľnite a zostaňte ticho. Ak náprava nie
je dostatočná, skontrolujte záznamník.
Vynútené zastavenie
pomocou prepínača
START/STOP .
Prepínač START/STOP stlačte len
keď je to potrebné.
Nie je možné odmerať
krvný tlak.
Nadmerný telesný
pohyb.
Srdcový tep nie je možné zistiť kvôli
telesnému pohybu alebo šumu z
oblečenia.
Uvoľnite sa a nehýbte sa.
Skontrolujte polohu manžety.
Ak dôjde k tomuto zlyhaniu aj keď ste
uvoľnený, obráťte sa na predajcu,
aby skontroloval a opravil
záznamník.
Počas merania sa uvoľnite a zostaňte
ticho.
63
Kód
Význam
Príčina a náprava
Mimo rozsahu,
30 ≦ PUL ≦ 200
Ak sa tieto chyby vyskytnú viackrát,
skúste iné meranie krvného tlaku.
#1
PP = SYS - DIA
SYS : Systolický krvný tlak
DIA : Diastolický krvný tlak
PP : Pulzový tlak
Mimo rozsahu,
30 ≦ DIA ≦ 160
Mimo rozsahu,
60 ≦ SYS ≦ 280
Mimo rozsahu,
10 ≦ PP ≦ 150
#1
Meranie trvá viac ako Ak je nafukovanie alebo vypúšťanie
180 sekúnd.
pomalé, je potrebná kontrola.
Vypúšťanie trvá viac Ak je vypúšťanie pomalé, je potrebná
ako 90 sekúnd.
kontrola.
Nie je možné zistiť
srdcový tep.
Srdcový tep nie je možné zistiť kvôli
telesnému pohybu atď. Pri meraní
krvného tlaku sa uvoľnite a nehýbte.
Ak je časový interval nastavený na 120
Nastavenia časového minút, rozdiel medzi posledným časom
spustenia a nasledujúcim časom
intervalu sú
spustenia nie je možné dokonale
nesprávne.
rozdeliť na dve hodiny.
Chyba nulového tlaku
pre bezpečnostný
obvod.
Zobrazí sa v čase spustenia merania.
Úplne uvoľnite vzduch, ktorý zostal v
manžete.
64
Kód
Význam
Príčina a náprava
Bezpečnostný obvod
zistil tlakové
preťaženie.
Počas natlakovania sa možno zistil
telesný pohyb. Počas merania sa
uvoľnite a nehýbte.
Ak k tejto chybe dôjde, aj keď ste
uvoľnený a nehýbete sa, obráťte sa
na predajcu a požiadajte ho o
kontrolu.
Chybové kódy hardvéru záznamníka
Kód
Význam
Chyba pamäte
Príčina a náprava
Porucha zabudovanej pamäte.
Obráťte sa na predajcu a požiadajte
ho o kontrolu.
Poznámka
Chybové kódy sa môžu zmeniť bez upozornenia.
65
10. Voliteľné doplnky (potrebné je objednanie)
Manžety
Názov
Opis
Objednávací
kód
Malá manžeta
na ľavé
rameno
Obvod ramena
15 až 22 cm
5,9" až 8,7"
Manžeta pre
dospelých
na ľavé
rameno
Obvod ramena
TM-CF302A
20 až 31 cm
7,8" až 12,2"
Veľká manžeta
na ľavé
rameno
Obvod ramena
TM-CF402A
28 až 38 cm
11,0" až 15,0"
TM-CF202A
Extra veľká manžeta
Obvod ramena
na ľavé
TM-CF502A
36 až 50 cm
14,2" až 19,7"
rameno
Manžeta pre
dospelých
na pravé
rameno
Obvod ramena
TM-CF802A
20 až 31 cm
7,8" až 12,2"
Jednorazová
manžeta
Návlek na malú
manžetu
10 pokrývok TM-CF306A
na ľavé rameno
AX-133024667-S
10 pokrývok
Návlek na manžetu na ľavé rameno
AX-133024500-S
pre dospelých
10 pokrývok
Návlek na veľkú
manžetu
na ľavé rameno
10 pokrývok
66
AX-133024663-S
Názov
Opis
Objednávací
kód
Návlek na extra veľkú na ľavé rameno
AX-133024503-S
manžetu
10 pokrývok
Návlek na manžetu na pravé rameno
AX-133024353-S
pre dospelých
10 pokrývok
Tkanina na malú
manžetu
na ľavé rameno
2 pokrývky
AX-133025101-S
Tkanina na manžetu na ľavé rameno
AX-133024487-S
pre dospelých
2 pokrývky
Tkanina na veľkú
manžetu
na ľavé rameno
Tkanina na extra
veľkú manžetu
na ľavé rameno
2 pokrývky
2 pokrývky
AX-133025102-S
AX-133025103-S
Tkanina na manžetu na pravé rameno
pre dospelých
2 pokrývky
AX-133025104-S
Adaptér vzduchovej
hadičky
TM-CT200-110
-
Analýza údajov
Názov
Opis
USB kábel
-
Objednávací
kód
AX-KOUSB4C
Iné
Názov
Opis
Hárky na zaznamenávanie
10 hárkov
aktivity
67
Objednávací
kód
AX-PP181-S
Názov
Opis
Objednávací
kód
Puzdro na nosenie
-
AX-133025995
Opasok
-
AX-00U44189
Spony
5 kusov
68
AX-110B-20-S
11. Príloha
11.1. Princíp merania krvného tlaku
Postup merania: Oviňte manžetu okolo horného ramena. Manžetu
nafúknite na tlak vyšší ako systolický krvný tlak. Potom postupne
vypúšťajte vzduch z manžety. Kým sa v manžete zisťuje tlak v štádiu
vypúšťania vzduchu, zobrazí sa pulzný priebeh v synchronizácii so
srdcovým tepom. Pulzný priebeh sa náhle zvýši v blízkosti
systolického krvného tlaku. S vypúšťaním sa ďalej zvyšuje, až kým
nedosiahne najvyššiu amplitúdu, potom sa postupne znižuje. Zmeny
pulzného priebehu sú ilustrované na nasledujúcej strane. Pri
oscilometrickom meraní krvného tlaku je systolický krvný tlak určený
ako bod, kde sa amplitúda náhle zvýši po zistení pulzu v tlaku v
manžete, stredný krvný tlak je určený ako bod, kde amplitúda
dosiahne najvyššiu hodnotu, diastolický krvný tlak je určený ako bod,
kde amplitúda postupne klesá a stane sa malou. Presnejšie, snímač
tlaku zisťuje drobné zmeny tlaku v manžete v priebehu času, ukladá
pulzný priebeh do pamäte, a vyhodnocuje systolický a diastolický
krvný tlak podľa algoritmu oscilometrického merania. Podrobnosti
algoritmu sa menia v závislosti od monitorovania krvného tlaku.
Hodnoty krvného tlaku dospelých a detí sa merajú oscilometrickou
metódou a porovnávajú sa s hodnotami nameranými auskultačnou
metódou (sluchom). Diastolický krvný tlak je definovaný ako koncový
bod fázy 4 v auskultačnej metóde. Pulzný priebeh tlaku v manžete
závisí od charakteristík materiálu manžety. Preto sa presnosť
merania zachováva používaním určenej manžety a algoritmu
merania. Dĺžka vzduchovej hadičky nepresahuje 3,5 m z dôvodu
charakteristík tlmenia kvôli šíreniu pulzných vĺn.
69
Tlak v manžete (ľavé rameno)
Priama metóda (ľavé rameno)
Tlak v manžete (ľavé rameno)
Čas
Priama metóda (ľavé rameno)
Systolický krvný tlak
Priemerný krvný tlak
Diastolický krvný tlak
Čas
Mikrofónová metóda
Oscilometrická metóda
merania
Chybové faktory merania krvného tlaku
Graf pulzu môže byť objektívnym indikátorom
spoľahlivosti presnosti merania. Keď sa vyskytne
šum v dôsledku nepravidelného srdcového tepu
alebo fyzického pohybu, amplitúda grafu sa
zmení. Keď graf pulzu nemá hladký obrys,
skontrolujte to znovu alebo použite iné metódy.
Poloha manžety v rovnakej výške ako je srdce
Graf pulzu
Manžetu oviňte okolo ramena na rovnakej úrovni ako je srdce. Ak je
poloha manžety nesprávna, dochádza k chybe merania. Napríklad,
ak je manžeta o 10 cm nižšie ako je úroveň srdca, krvný tlak sa
nameria o 7 mmHg vyšší.
70
Správna veľkosť manžety
Používajte manžetu správnej veľkosti. Ak je príliš veľká alebo príliš
malá, dochádza k chybe merania. Merania s príliš malou manžetou
sa zvyčajne vyhodnotia ako vysoký krvný tlak, aj keď je krvný tlak
správny a tepna normálna. Merania s príliš veľkou manžetou sa
zvyčajne vyhodnotia ako nízky krvný tlak, najmä pri osobách
trpiacich silnou arteriosklerózou alebo abnormálnymi arteriálnymi
chlopňami. Nesprávna veľkosť manžety je príčinou rozdielov medzi
priamou metódou a oscilometrickou metódou merania. Manžeta má
štítok uvádzajúci rozsah obvodu ramena. Pre každého pacienta
vyberte a nasaďte manžetu správnej veľkosti. Presnosť merania
krvného tlaku je zaručená presnosťou tlaku snímača tlaku,
charakteristikami vypúšťania a algoritmom merania, pokiaľ je použitá
správna manžeta a vzduchová hadička. Pravidelne kontrolujte
presnosť tlaku snímača tlaku a charakteristiky vypúšťania.
11.2.
Informácie o EMC
Nižšie sú opísané požiadavky, ktoré sa vzťahujú na zdravotnícke
elektronické prístroje:
Činnosť súvisiaca so smernicami o EMC
Zdravotnícke elektrické prístroje vyžadujú špeciálne bezpečnostné
opatrenia týkajúce sa EMC (elektromagnetickej kompatibility) a
musia sa inštalovať a uvádzať do prevádzky v súlade s nižšie
uvedenými informáciami o EMC. Prenosné a mobilné VF
komunikačné zariadenia (napr. mobilné telefóny) môžu ovplyvňovať
činnosť zdravotníckych elektrických prístrojov.
Záznamník je určený na používanie v nižšie špecifikovanom
elektromagnetickom prostredí. Zákazník, resp. používateľ
záznamníka, musí zabezpečiť, aby sa prístroj používal v takomto
prostredí.
71
Príslušenstvo spĺňajúce normy EMC
Príslušenstvo a voliteľné doplnky k tomuto záznamníku sú v súlade s
podmienkou normy IEC60601-1-2:2007.
Používajte príslušenstvo určené spoločnosťou A&D.
Neschválené príslušenstvo môže byť ovplyvnené
elektromagnetickou emisiou a môže mať zníženú odolnosť
voči rušeniu.
VF elektromagnetické emisie
Emisný test
Zhoda
Elektromagnetické prostredie
VF emisie
CISPR11
Záznamník používa VF energiu len na
svoje interné fungovanie. Jeho VF
emisie sú preto veľmi nízke a je
Skupina 1
nepravdepodobné, že by spôsobili
nejaké rušenie v blízkych
elektronických zariadeniach.
VF emisie
CISPR11
Trieda B
Záznamník je vhodný na používanie
Harmonické emisie Nevzťahuje
vo všetkých zariadeniach vrátane
IEC61000-3-2
sa
domácností, a tých, ktoré sú priamo
Kolísanie
pripojené k verejnej nízkonapäťovej
napätia/blikanie v Nevzťahuje
sieti, ktorá napája obytné budovy.
sa
sieti
IEC61000-3-3
72
Elektromagnetická odolnosť
Test odolnosti
Elektrostatický
výboj (ESD)
IEC61000-4-2
Úroveň
zhody
Úroveň testu
IEC60601-1-2
±6 kV
kontakt
±8 kV
kontakt
±8 kV
vzduch
±15 kV
vzduch
Elektromagnetické
prostredie
Podlahy by mali byť z
dreva, betónu alebo
keramických dlaždíc. Ak
sú podlahy pokryté
syntetickým
materiálom, relatívna
vlhkosť by mala byť
aspoň 30 %.
Rýchle
±2 kV pre
elektrické
napájacie vedenia
prechodové
Nevzťahuje
±1 kV pre
javy/skupiny
sa
Nevzťahuje sa, pretože
vstupné/výstupné
impulzov
vstavaná napájacia
vedenia
IEC61000-4-4
jednotka je vstavaná.
±1 kV
Rázový impulz
Nevzťahuje
diferenciálny režim
IEC61000-4-5
sa
±2 kV bežný režim
Magnetické
pole sieťovej
frekvencie
(50/60 Hz)
3 A/m
30 A/m
IEC61000-4-8
73
Magnetické polia
sieťovej frekvencie
majú byť na úrovniach
charakteristických pre
typické miesto v
typickom komerčnom
alebo nemocničnom
prostredí.
Úroveň
zhody
Elektromagnetické
prostredie
Test odolnosti
Úroveň testu
IEC60601-1-2
VF
elektromagnetické
pole šírené
vedením
IEC61000-4-6
3 Vrms
150 kHz až
80 MHz
6 Vrms Odporúčaná odstupová
150 kHz až vzdialenosť:
80 MHz d = 1,2
3 V/m
80 MHz až
2,5 GHz
Odporúčaná odstupová
vzdialenosť:
10 V/m
d = 1,2
80 MHz až
80 MHz až 800 MHz
2,6 GHz
d = 2,3
800 MHz až 2,5 GHz
Vyžarované VF
elektromagnetické
pole
IEC61000-4-3
<5 % UT
(>95 % pokles v
UT)
pre 0,5 cyklov
Krátkodobé
<40 % UT
poklesy, krátke
(>60 % pokles v
prerušenia a
UT)
kolísanie
pre 5 cyklov
napätia na
<70 % UT
vstupoch
(>30 % pokles v
sieťového
UT)
napájania
pre 25 cyklov
IEC61000-4-11
<5 % UT
(>95 % pokles v
UT)
pre 5 sekúnd
Nevzťahuje sa, pretože
Nevzťahuje
napájacia jednotka je
sa
vstavaná.
Poznámka: UT je sieťové napätie pred aplikáciou testovacej úrovne.
74
Elektromagnetické prostredie VF elektromagnetického poľa šíreného
vedením a vyžarovaného VF elektromagnetického poľa
Odporúčame, aby sa mobilné a prenosné VF komunikačné
zariadenia používali vzdialené od vysielača o odporúčanú
odstupovú vzdialenosť d metrov (m) alebo viac. Táto vzdialenosť d
je vypočítaná podľa frekvencie vysielača. Kde P je maximálny
menovitý výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu
vysielača. Intenzity polí z pevných VF vysielačov, ako boli zistené
elektromagnetickým premeraním pracoviska ako a, by mali byť v
každom frekvenčnom rozsahu nižšie ako úroveň zhody
b. Rušenie sa môže vyskytnúť v blízkosti zariadenia
označeného nasledujúcim symbolom:
POZNÁMKA 1 : Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah.
POZNÁMKA 2 : Tieto pravidlá nemusia platiť vo všetkých situáciách.
Elektromagnetický prenos je ovplyvnený pohlcovaním a
odrazom od konštrukcií, objektov a ľudí.
a: Intenzity polí z pevných vysielačov, ako sú napr. základné stanice pre
rádiotelefóny (mobilné/bezdrôtové) a vysielačky, amatérske rádio,
rozhlasové vysielanie na vlnách AM a FM a televízne vysielanie,
nemožno teoreticky presne predpovedať. Pre určenie
elektromagnetického prostredia z dôvodu pevných VF vysielačov by
sa malo zvážiť elektromagnetické premeranie pracoviska. Ak
nameraná intenzita poľa v mieste používania záznamníka prekračuje
príslušnú vyššie uvedenú VF úroveň zhody, záznamník treba
pozorovať a overiť jeho normálnu prevádzku. Pri spozorovaní
neobvyklého správania môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, ako
zmena polohy a orientácie záznamníka.
b: Správny frekvenčný rozsah je 150 kHz až 80 MHz.
Správne intenzity polí by mali byť nižšie ako 3 V/m.
75
Odporúčané odstupové vzdialenosti
Záznamník je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí, v
ktorom sú vyžarované VF rušenia pod kontrolou.
Elektromagnetickému rušeniu sa dá zabrániť dodržiavaním minimálnej
vzdialenosti medzi prenosnými alebo mobilnými VF komunikačnými
zariadeniami (vysielačmi) a záznamníkom, ako je odporúčané nižšie,
podľa maximálneho výstupného výkonu komunikačného zariadenia.
Maximálny menovitý výstupný výkon vysielača (W)
Odporúčaná odstupová vzdialenosť d
podľa frekvencie vysielača (m)
150 kHz až 80
MHz
d = 1,2
80 MHz až 800 MHz 800 MHz až 2,5 GHz
d = 1,2
d = 2,3
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
V prípade vysielačov, ktorých maximálny menovitý výstupný výkon
nie je uvedený vyššie, sa odporúčaná odstupová vzdialenosť d v
metroch (m) dá určiť použitím rovnice platnej pre frekvenciu
vysielača. Kde P je maximálny menovitý výstupný výkon vysielača vo
wattoch (W) podľa výrobcu vysielača.
76
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"
121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17
( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation,
http://www.and-rus.ru/
Moscow, Vereyskaya Street 17 )
тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
http://www.aanddtech.cn/
爱安德技研贸易(上海)有限公司
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120
(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area,
Shanghai, China 200120)
电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
http://www.aanddindia.in/
509,
,
-5,
-122016,
,
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India
: 91-124-4715555
: 91-124-4715599
0123
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement