AND TM-2657P User manual

AND TM-2657P User manual
Svenska
Svensk
a
TM-2657P
Automatisk blodtrycksmätare
Instruktionshandbok
1WMPD4003619
1711
© 2015 A&D Company, Limited. Med ensamrätt.
Ingen del av denna publikation får återskapas, överföras, transkriberas eller översättas till något språk, i
någon form eller på något sätt, utan skriftligt tillstånd från A&D Company, Limited.
Innehållet i denna handbok och instrumentets specifikationer som omfattas av denna handbok kan
ändras utan föregående meddelande.
Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
VARNINGSDEFINITIONER
För att förebygga olyckor på grund av olämplig hantering, innehåller denna produkt och dess
handbok följande varningsskyltar och -märken. Dessa varningsskyltar och -märken betyder följande.
Varningsdefinitioner
Fara
En direkt farlig situation som, om den inte undviks, kommer resultera i
dödsfall eller allvarliga personskador.
Varning
En potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i
dödsfall eller allvarliga personskador.
Försiktighet
En potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i
lindriga till måttliga personskador. Symbolen kan också användas som
varning för osäker hantering.
Symbolexempel
Symbolen
anger ”Försiktighet”.
Försiktighetsorsaken beskrivs via text eller bild inuti eller i närheten av
symbolen.
Exemplet till vänster anger varning för elektrisk stöt.
anger ”Gör ej”.
Den förbjudna åtgärden beskrivs via text eller bild inuti eller i närheten av
symbolen.
Exemplet till vänster anger ”Får ej demonteras”.
Symbolen
Symbolen  anger obligatorisk åtgärd.
Den obligatoriska åtgärden beskrivs via text eller bild inuti eller i närheten av
symbolen.
Exemplet till vänster anger en allmän obligatorisk åtgärd.
Övrigt
Obs!
Tillhandahåller användbar användarinformation vid bruk av enheten.
Säkerhetsföreskrifter för alla åtgärder beskrivs i instruktionshandboken. Läs
instruktionshandboken innan du använder enheten.
i
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VID ANVÄNDNING
Läs följande säkerhetsföreskrifter noggrant innan du använder mätaren för att säkerställa säker och
korrekt användning av den automatiska blodtrycksmätaren TM-2657P. Förutom information om säker
mätarhantering, är följande innehåll en sammanfattning av allmänna frågor angående patient- och
användarsäkerhet.
1. Installation och förvaring av mätaren.
Fara
Förvara inte mätaren i utrymmen med brandfarliga anestetika eller gaser,
högtryckskamrar med syrgas eller syrgastält. Om mätaren används i dessa utrymmen
kan det orsaka explosion.
Försiktighet
Ta hänsyn till följande när du använder och förvarar mätaren. Om mätaren förvaras i en
miljö som ligger utanför den angivna temperaturen eller luftfuktigheten, är det inte
säkert att den kommer att fungera ordentligt.
Undvik platser där mätaren kan utsättas för vattenstänk.
Undvik platser med hög temperatur, hög luftfuktighet, direkt solljus, damm, salt och
svavel i luften.
Undvik platser där mätaren kan tippa över, utsättas för vibrationer eller slag (även
under transport).
Undvik platser där kemikalier förvaras eller där det kan finnas gas.
Undvik platser där det är förbjudet att dra ut och sätta i växelströmkabeln.
Installationsplats: En plats där temperaturen är mellan +10 °C och +40 °C och den
relativa luftfuktigheten är mellan 15 % och 85 % (ingen kondensation).
Manschettens yttemperatur kan nå 46 °C om den används i en miljö där
temperaturen är 40 °C.
Förvaringsplats: En plats där temperaturen är mellan -20 °C och +60 °C och den
relativa luftfuktigheten är mellan 10 % och 95 %.
En plats där det finns eluttag som kan leverera adekvat ström (frekvens, spänning,
ström) till mätaren.
Obs!
Observera att gummifötterna kan missfärga stativets överdel.
ii
2. Innan du använder mätaren.
Varning
Säkerställ att eluttaget är korrekt jordat och tillhandahåller den angivna spänningen
och frekvensen (100–240 V, ~50–60 Hz och mer än 85 VA).
Anslut mätaren till ett jordat 3-stiftsuttag.
Om det inte finns något jordat och sjukhusklassat 3-stiftsuttag ska du ansluta
jordledningen till ett uttag som har en kontaktterminal och jorda den. Att använda
mätaren med ett felaktigt uttag kan orsaka elektriska stötar.
Försiktighet
Använd mätaren på ett säkert och korrekt sätt.
Anslut alla kablar på ett korrekt och säkert sätt.
Placera inte föremål på mätaren eller strömkabeln.
Säkerställ att manschettskyddet är monterat innan användning.
Att använda andra enheter tillsammans med mätaren kan orsaka felaktig diagnos
eller säkerhetsproblem. Kontrollera säkerheten vid användning.
Använd alltid tillbehör och förbrukningsmaterial som är godkända av A&D.
Läs tillbehörens medföljande instruktionshandböcker noggrant.
Säkerhetsföreskrifterna för dessa produkter beskrivs inte i denna handbok.
Du ska alltid utföra en förkontroll (kontroll innan användning) av mätaren för att
säkerställa säker och korrekt användning.
Om det finns kondens på mätaren ska du låta den torka innan du slår på strömmen.
Om mätaren inte har använts under en längre tid ska du kontrollera att den fungerar
normalt och säkert innan du använder den.
Manschettrycket kan medföra att patientens arm domnar av.
iii
3. När du använder mätaren.
Varning
Använd inte mobiltelefoner nära mätaren. De kan orsaka funktionsfel.
Använd inte mätaren i fordon som är i rörelse eftersom detta kan ge felaktiga
mätresultat.
Försiktighet
Kontrollera alltid mätarens, delarnas och patientens tillstånd för att upprätthålla
säkerheten.
Om du upptäcker ett problem med mätaren, dess delar eller patienten ska man
avbryta användningen, kontrollera patientens status och vidta lämpliga åtgärder.
Använd inte mätaren nära starka magnetiska eller elektriska fält.
Använd inte mätaren på en patient som använder en hjärt-lungmaskin.
Säkerställ att enhetens luftslang inte är böjd eller igensatt. Om du använder en
manschett med en knuten eller böjd luftslang kan den kvarvarande luften orsaka
koagulering i armen, vilket potentiellt kan resultera i perifer vaskulär insufficiens.
Frekventa mätningar kan orsaka patientskador på grund av att mätningarna stör
blodflödet.
Kontrollera regelbundet patientens tillstånd om mätningar utförs frekvent under en
längre tid. Det finns en skaderisk när man stör blodflödet.
Vi rekommenderar att man slappnar av i minst fem minuter innan
blodtrycksmätningen, för att säkerställa ett korrekt mätresultat.
4. Efter att du har använt mätaren.
Försiktighet
Följ det beskrivna förfarandet för att återställa brytarna till ursprungstillståndet innan
användning och slå sedan av strömmen.
Dra inte ut kablarna med överdriven kraft. Håll kontakten med handen när du drar ut
kablarna.
Rengör tillbehören och organisera dem innan förvaring.
Håll mätaren ren och i ett korrekt drifttillstånd så att den kan användas utan problem
nästa gång.
iv
5. Om du misstänker att det finns ett problem med mätaren ska du utföra
följande åtgärder.
Varning
Säkerställ patientsäkerheten.
Avbryt mätaranvändningen, slå av strömmen och dra sedan ut strömkabeln från
uttaget.
Om luften i manschetten inte släpps ut genom att trycka på START/STOP-knappen
ska du trycka på knappen FAST STOP.
Märk mätaren som ”Trasig” eller ”Får ej användas” och kontakta sedan omedelbart
A&D.
6. När du utför en underhållskontroll.
Varning
För din egen säkerhet ska du slå av strömmen och dra ut strömkabeln från uttaget
innan du utför en underhållskontroll.
Om mätaren inte har använts under en längre tid ska du kontrollera att den fungerar
normalt och säkert innan du använder den.
För att säkerställa säker och korrekt drift ska du alltid utföra en förkontroll och en
underhållskontroll. Organisationen som installerar mätaren (sjukhuset, kliniken) är
ansvarig för användning, underhåll och hantering av medicinteknisk elektrisk
utrustning. Underlåtelse att utföra en förkontroll och en underhållskontroll kan orsaka
olyckor.
Du ska aldrig demontera eller modifiera mätaren (den medicintekniska elektriska
utrustningen).
Försiktighet
När du underhåller mätaren ska du använda en mjuk och torr trasa. Använd inte
trasor fuktade i flyktiga vätskor såsom thinner och bensen.
v
7. Var uppmärksam på att starka elektromagnetiska vågor kan orsaka
funktionsfel.
Försiktighet
Denna mätare uppfyller EMC-standard IEC60601-1-2:2007. För att undvika
elektromagnetisk störning från andra enheter ska du inte använda mobiltelefoner
nära mätaren.
Om mätaren är placerad nära starka elektromagnetiska vågor kan vågformiga
störningar och felfunktioner uppstå. Om oväntade funktionsfel uppstår vid
mätaranvändning, ska du undersöka den elektromagnetiska miljön och vidta
lämpliga åtgärder.
Följande är exempel på allmänna orsaker och motåtgärder.
Användning av mobiltelefoner
Radiovågor kan orsaka oväntade funktionsfel.
Informera besökare att inte använda mobiltelefoner eller andra trådlösa enheter i
rum eller byggnader där medicinteknisk elektrisk utrustning används.
Högfrekvent störning kan komma från andra enheter via eluttaget.
Leta upp störningskällan och utför sedan motåtgärder, såsom att använda en
enhet för brusreducering på ledningen.
Om störningskällan är en enhet vars drift kan avbrytas ska du sluta använda den
störande enheten.
Använd ett annat eluttag.
Om du misstänker påverkan från statisk elektricitet (avgiven från enheter eller från
det omgivande området)
Se till att både användare och patienten är fria från statisk elektricitet innan
mätaren används.
Öka rummets luftfuktighet.
Om blixtnedslag sker i närheten kan mätaren ta emot för hög spänning. I sådant fall
ska man drifta mätaren med följande metoder.
Använd en avbrottsfri strömförsörjning.
8. Miljöhänsyn
Försiktighet
Innan mätaren kasseras ska du avlägsna litiumjonbatteriet.
vi
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR SÄKER MÄTNING
Följande information anger försiktighetsåtgärder som relateras till mätningar. Konsultera alltid en
läkare för utvärdering av resultat och behandling. Självdiagnos och -behandling baserat på resultaten
kan vara farligt.
Varning
Genomför inte mätningar på en arm som får intravenöst dropp eller blodtransfusion.
Detta kan orsaka olycka.
Om manschettskyddet är nedsmutsat med blod ska du kassera det. Risk för
sjukdomsspridning föreligger.
Föremål som kan vara kontaminerade måste kasseras som medicinskt avfall.
Genomför inte mätningar på en arm som har externa skador. Skadan kan att
förvärras och det finns risk för sjukdomsspridning.
Försiktighet
Mätningar kan inte utföras i följande fall.
Patienten har smala eller tjocka armar.
・ Mätningar är avsedda att utföras på armar med en omkrets på 18 till 35 cm.
Patientens arm är fuktig.
・ Fuktiga armar kan orsaka olyckor eller elektriska stötar.
vii
Obs!
Blodtrycksmätningar kan orsaka underhudsblödning. Denna underhudsblödning är temporär
och försvinner med tiden.
Det är inte möjligt att genomföra korrekta mätningar om patienten bär tjocka kläder. Utför
mätningen när patienten bär en ärmlös eller tunn tröja.
Det är inte möjligt att genomföra korrekta mätningar om patienten rullar upp ärmen och ärmen
då nyper åt armen.
Det är inte möjligt att utföra mätningar på patienter som har perifer hypoperfusion, mycket lågt
blodtryck eller låg kroppstemperatur (eftersom blodflödet till mätningsplatsen är för lågt).
Det är inte möjligt att utföra mätningar på patienter med frekvent återkommande arytmi.
Mätningsplatser är begränsade till den vänstra eller högra överarmen. Det går inte att mäta på
andra platser.
För in armen i arminsatsen upp till axelns övre del.
Om patienten inte mår bra ska du omedelbart avbryta mätningen och vidta lämpliga åtgärder.
Mätningar kan inte genomföras på följande patienter.
Patienter som precis har tränat
・ Blocktrycket efter träning är högre än normalt.
Genomför mätningen efter att patienten har vilat under flera minuter och tagit flera
djupa andetag.
Patienter med armar som skakar
・ Om patienten rör sig är det inte möjligt att genomföra korrekta mätningar. Vänta tills
skakningarna har slutat och genomför sedan mätningen. (Detta inkluderar skakningar
på grund av kyla eller muskelskakningar efter att ha flyttat tunga föremål.)
Konsultera läkaren i samtliga följande situationer.
Applicering av manschetten på någon lem med intravaskulär åtkomst, behandling eller
arteriovenös (A-V) shunt.
Applicering av manschetten på en sida där en mastektomi har utförts.
Vid samtidig användning den med annan medicinteknisk övervakningsutrustning på
samma lem.
Patientens blodcirkulation måste kontrolleras.
viii
UPPACKNING
Försiktighet
Denna mätare är en precisionsenhet och den måste hanteras med försiktighet. Om
den utsätts för en kraftig stöt kan den skadas.
Obs!
Denna mätare levereras i en specialutformad förpackning som förhindrar transportskador.
Gör en skadekontroll av mätaren när du packar upp den.
Innan du använder mätaren ska du säkerställa att alla delar finns och sedan kontrollera att det inte
finns skador på huvudenheten och alla standardtillbehör.
För valbara tillbehör, se ”13. LISTA ÖVER TILLBEHÖR OCH ALTERNATIV”.
Huvudenhet ...................................................................... 1
Standardtillbehör
Strömkabel .......................................... 1
Manschettskydd .................................... 1 (Ett skydd finns redan monterat på huvudenheten)
Skrivarpapper ...................................... 1
Instruktionshandbok (denna handbok) .... 1
Instruktionspanel................................... 1
Instruktionspanel
Instruktionshandbok
Skrivarpapper (1 rulle)
Huvudenhet
Strömkabel
ix
[Tom sida]
x
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.
INTRODUKTION.......................................................................................................................... 3
2.
FUNKTIONER .............................................................................................................................. 3
3.
FÖRKORTNINGAR OCH SYMBOLER ......................................................................................... 4
4.
SPECIFIKATIONER ..................................................................................................................... 6
4.1.
MODELLKONFIGURATION ..................................................................................................................6
4.2.
PRESTANDASPECIFIKATIONER...........................................................................................................6
4.3.
EXTERNA MÅTT .................................................................................................................................7
4.4.
FUNKTIONSPRINCIPER ......................................................................................................................7
4.5.
STANDARDER ....................................................................................................................................7
5.
NAMN PÅ DELARNA ................................................................................................................... 8
6.
INNAN ANVÄNDNING .............................................................................................................. 11
6.1.
MÄTARINSTALLATION...................................................................................................................... 11
6.2.
STRÖMANSLUTNING ........................................................................................................................ 11
6.3.
SÄKERHETSRING ............................................................................................................................. 11
6.4.
FÄSTA INSTRUKTIONSPANELEN .......................................................................................................12
6.5.
FÖRKONTROLL ................................................................................................................................13
7.
BLODTRYCKSMÄTNING ........................................................................................................... 14
8.
STÄLLA IN KLOCKAN ............................................................................................................... 16
9.
SKRIVARE .................................................................................................................................. 18
9.1.
MONTERA SKRIVARPAPPRET ............................................................................................................18
9.2.
VÄLJA UTSKRIFTSFORMAT ...............................................................................................................20
10.
ÄNDRA FUNKTIONER ........................................................................................................... 22
10.1.
FÖRFARANDE FÖR ATT ÄNDRA FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR .........................................................22
10.2.
VISNINGSTID ...............................................................................................................................25
10.3.
APPLICERAT TRYCK .....................................................................................................................25
10.4.
IHB.............................................................................................................................................25
10.5.
UTSKRIFTSKVALITET ...................................................................................................................26
10.6.
UTSKRIFT AV ID OCH NAMN .........................................................................................................26
10.7.
UTSKRIFT AV MEDELARTÄRTRYCK (MAP)....................................................................................27
10.8.
UTSKRIFT AV MÄTVÄRDE .............................................................................................................28
10.9.
GRAFUTSKRIFT ...........................................................................................................................29
10.10.
UTSKRIFT AV BITMAP...................................................................................................................29
1
10.11.
LJUDSIGNAL ............................................................................................................................... 30
10.12.
PROTOKOLL FÖR EXTERN IN-/UTGÅNG......................................................................................... 30
10.13.
ÖVERFÖRINGSHASTIGHET (MINI-DIN) ....................................................................................... 31
10.14.
ÖVERFÖRINGSHASTIGHET (D-SUB) ............................................................................................. 31
10.15.
STOPP-BIT (MINI-DIN) ............................................................................................................... 31
10.16.
STOPP-BIT (D-SUB) ..................................................................................................................... 32
10.17.
UTGÅNG FÖR BLODTRYCKSRESULTAT .......................................................................................... 32
10.18.
DATUMFORMAT ........................................................................................................................... 32
10.19.
TIDSFORMAT ............................................................................................................................... 32
10.20.
ICT-UTSKRIFT ............................................................................................................................. 33
10.21.
TIDSINSTÄLLNING FÖR BLUETOOTH-ANSLUTNING ...................................................................... 34
11.
ÖVERFÖRINGSSPECIFIKATIONER...................................................................................... 35
11.1.
12.
EXTERN IN-/UTGÅNGSENHET ...................................................................................................... 35
UNDERHÅLL.......................................................................................................................... 44
12.1.
KONTROLL OCH SÄKERHETSHANTERING ..................................................................................... 44
12.2.
RENGÖRING ................................................................................................................................ 46
12.3.
REGELBUNDEN KONTROLL .......................................................................................................... 49
12.4.
BYTA UT MANSCHETTSKYDDET.................................................................................................... 50
12.5.
KONTROLLERA ANTALET MÄTNINGAR.......................................................................................... 52
12.6.
KASSERING AV KOMPONENTDELAR.............................................................................................. 53
12.7.
INNAN DU BEGÄR SERVICE .......................................................................................................... 54
12.8.
FELKODER .................................................................................................................................. 55
13.
LISTA ÖVER TILLBEHÖR OCH ALTERNATIV ...................................................................... 58
14.
OM BLODTRYCK .................................................................................................................... 58
15.
SKICKA BITMAPMÖNSTER .................................................................................................. 59
15.1.
STORLEK PÅ URSPRUNGLIGT BITMAPMÖNSTER ........................................................................... 59
15.2.
SKICKA BITMAPPAR ..................................................................................................................... 60
BILAGA: EMC-INFORMATION ......................................................................................................... 61
2
1. INTRODUKTION
Enheten uppfyller EG-direktiv 93/42/EEG för medicintekniska produkter. Detta framgår av
CE-märkningen angående överensstämmelse tillsammans med referensnumret från en utsedd
myndighet.
Denna enhet är en blodtrycksmätare som mäter systoliskt/diastoliskt blodtryck och pulsfrekvens
för diagnos och kontroll. Avsedda användare är genomsnittliga vuxna eller personer över 13 år
med allmän kunskap om blodtrycksmätning och som kan utföra mätningar på vänster eller höger
arm.
Enheten är utformad för att användas inom öppenvården vid allmänna sjukhus. Den kan också
användas för att hantera blodtrycket hos besökare vid vårdinrättningar, gym och andra offentliga
inrättningar.
Anmärkningar
Försök inte att utvärdera resultaten från blodtrycksmätningar. Konsultera alltid en läkare för
utvärdering av resultaten och för behandling, särskilt om resultaten skiljer sig starkt från dina
normala värden. Självdiagnos och -behandling baserat på sådana resultat kan vara farligt.
Försök inte att använda enheten på nyfödda eller spädbarn. Att använda denna enhet på
småbarn kan skada dem. Denna enhet är utformad för mätning på vuxna.
Inrättningar som har en installerad enhet ska ha minst en anställd med god kännedom om
blodtrycksmätningar som kan ge råd till användare om kroppsläge vid mätning eller ge allmän
information om blodtryck. Personen ska också ha grundläggande kunskaper om
mätarunderhåll och vid behov känna till förfaranden för att begära underhållsutbildning.
2. FUNKTIONER
Mätningar kan utföras på antingen höger eller vänster arm.
Manschetten fylls med luft runt armen genom att trycka på START/STOP-knappen.
Tömningshastigheten styrs automatiskt. Det krävs ingen särskild justering. Du behöver bara
föra in armen genom arminsatsen upp till axeln och trycka på knappen START/STOP. Resten
av förfarandet sker automatiskt och ger en snabb och enkel blodtrycksmätning.
Skrivaren är utrustad med en pappersskärare som automatiskt kapar det utskrivna pappret.
Vid behov kan en tillvalsenhet med extern in-/utgång anslutas till en dator för datahantering
eller automatisering.
.
3
3. FÖRKORTNINGAR OCH SYMBOLER
Förkortning/
symbol
Betydelse
Växelström
mmHg
/min.
---
Blodtrycksenhet
Hjärtslag per minut
Visas när mätning inte kan utföras
SYS
Systoliskt blodtryck (används för tabellutskrift)
MAP
Medelartärtryck
(används för utskrift, beroende på inställningar)
DIA
Diastoliskt blodtryck (används för tabellutskrift)
PUL
Puls (används för tabellutskrift)
Mätningstid (används för tabellutskrift)
Symbol för oregelbundet hjärtslag (IHB)
Visas när ett oregelbundet hjärtslag upptäcks. Märket skrivs ut när en
lätt vibration upptäcks, såsom frossa eller skakningar.
Läs beskrivningen av oregelbundet hjärtslag på nästa sida.
Ström av (urkopplad från strömkälla)
Ström på (ansluten till strömkälla)
Serienummer
Tillverkningsdatum
Seriellt gränssnitt RS-232C
Etikett, EG-direktiv för medicinteknisk enhet
WEEE-märkning
Auktoriserad EU-representant
Tillverkare
Exx
Visning av felkod (xx=00 till 99)
Visar omfattning av skydd mot elektrisk stöt: Patienttillämpad del av
B-typ
Följ bruksanvisningen
Visar mätningsstatus. ”MEASUREMENT IN PROGRESS”. (Mätning
pågår).
Visar mätningsstatus. ”TAKE MEASUREMENT AGAIN” (Utför mätning
igen)
FAST STOP för att starta om enheten.
Försiktighet! ”Please do not pull printer paper during printing.” (Dra inte i
skrivarpappret under utskrift)
Försiktighet! ”The printer paper is automatically cut.” (Skrivarpappret
kapas automatiskt)
”POWER”-brytare.
Används för att ändra funktioner.
Används för att ändra funktionsinställningar.
Används för att visa totalt antal mätningar.
Beskriver hur man byter skrivarpapper.
4
Vad är IHB (oregelbundet hjärtslag)?
Blodtrycksmätaren TM-2657P tillhandahåller mätning av
25 % eller kortare än genomsnittet
blodtryck och puls även vid oregelbundna hjärtslag. Ett
oregelbundet hjärtslag är ett hjärtslag som varierar med
25 % jämfört med genomsnittet av alla hjärtslag under
blodtrycksmätningen. Det är viktigt att du är
avslappnad, förblir stilla och inte talar under mätningen .
Slag
Slag
Slag
Obs!
Om symbolen (
klinik.
) ofta visas rekommenderar vi att patienten besöker en läkare eller en
När skrivs IHB-märkningen ut?
I följande två fall skrivs IHB-märkningen ut i mätningens data.
● När ett slag varierar med ±25 % jämfört med det genomsnittliga pulsintervallet under
mätningen.
● När armen eller mätaren flyttas under mätningen.
5
Slag
4. SPECIFIKATIONER
4.1. Modellkonfiguration
Modell
Funktioner som ingår
Skrivare
LED för mätningsstatus
Tids- och datumformat
TM-2657P-EX
TM-2657P-EG
○
○
24 timmar,
DD/månad/ÅÅÅÅ
○
○
12 timmar,
månad/DD/ÅÅÅÅ
4.2. Prestandaspecifikationer
Allmänt
Växelströmsförsörjning
Strömförbrukning
Säkerhetsstandard
MDD-klassificering
EMC-efterlevnad
Typ av skydd
Typ av skydd mot elektriska
stötar
Blodtrycksmätning
Mätningsmetod
Tryckvisningsintervall
Precision vid visning av tryck
NIBP-mätningsintervall
NIBP klinisk test
Precision för pulsfrekvens
Manschett
Tillämplig omkrets för arm
Luftfyllning
Tömning
Snabbtömning
100–240 V~50–60 Hz
50–80 VA
IEC60601-1:2005
Class IIa (kontinuerligt driftläge)
Uppfyller EMC-standard IEC60601-1-2:2007.
NIBP: typ B
Tillämpad del
Class I
Oscillometrisk mätning
0–299 mmHg
Tryck: ±3 mmHg
SYS
40-270 mmHg
DIA
20-200 mmHg
Pulsfrekvens
30–240 bpm
EN1060-4 :2004
±5 %
Vridmekanism som drivs av en växelmotor
18–35 cm
Automatisk fyllning via luftpump
Automatisk tömning via mekaniskt utsläpp
Automatisk snabbtömning via magnetventil
Miljöspecifikationer
Driftmiljö
Förvaringsmiljö
Atmosfäriskt tryckintervall
Fysiska specifikationer
Externa mått
Vikt
Funktionsspecifikationer
Visningsmetod
Skrivare
Livslängd
Temperatur: 10–40 °C
Luftfuktighet: 15–85 % relativ fuktighet (ingen kondensation)
Temperatur: -20 till 60 °C
Luftfuktighet: 10-95% relativ fuktighet (ingen kondensation)
70–106 kPa (både för drift och förvaring)
241 (B) x 324 (H) x 390 (D) mm
Cirka 5,5 kg
3-siffrig LED-display och LED-lampa
Termisk utskrift, pappersbredd: 58 mm
5 år från installationstidpunkt
Enligt A&D-data (testad för användning i rekommenderad
miljö, inklusive underhållskontroll. Resultaten kan skiljas sig
åt under andra förhållanden.)
6
4.3. Externa mått
Enhet: mm
4.4. Funktionsprinciper
Manschettrycket höjs cirka 30 mmHg över det förväntade systoliska trycket och sänks sedan
gradvis. Pulsering som överensstämmer med hjärtfrekvensen sker i manschettrycket. Dessa
pulseringar har ett vågformat mönster. De är till att börja med små för att sedan öka gradvis
under trycksänkningen. När de har nått den maximala amplituden (MAP) sjunker de. En
oscillometrisk blodtrycksmätare analyserar amplitudens vågformsdata som skapas av dessa
pulseringar för att avgöra systoliskt och diastoliskt blodtryck.
4.5. Standarder
Den automatiska blodtrycksmätaren TM-2657P uppfyller följande standarder:
IEC 60601-1:2005 (Elektrisk medicinteknisk utrustning – del 1: Allmänna krav på säkerhet och
väsentlig prestanda),
IEC 60601-1-2:2007 (Elektrisk medicinteknisk utrustning – del 1–2: Allmänna krav angående
grundläggande säkerhet och väsentlig prestanda – tilläggsstandard: Elektromagnetisk
kompatibilitet – krav och tester),
EN ISO810601-1:2012 (icke-invasiva blodtrycksmätare – del 1: Krav och testmetoder för ej
automatiserade mätningstyper)
EN 1060-3: 1997 + A2: 2009 (icke-invasiva blodtrycksmätare – del 3: Kompletterande krav på
elektromekaniska blodtrycksmätningssystem),
EN 1060-4: 2004 (icke-invasiva blodtrycksmätare – del 4: Testprocedurer för att avgöra
övergripande systemprecision hos automatiserade icke-invasiva blodtrycksmätare)
IEC 80601-2-30: 2009 (Elektrisk medicinteknisk utrustning – del 2–30: Särskilda krav på
grundläggande säkerhet och väsentlig prestanda för automatiserade icke-invasiva
blodtrycksmätare).
TM-2657P är inte tillverkad av naturgummilatex.
7
5. NAMN PÅ DELARNA
Front
Nr
1
2
3
4
5
Namn
Öppna skrivarlock-knapp
Öppning för
skrivarpapper
Skrivarlock
Strömkabel
Skärm med systoliskt
blodtryck
7
Skärm med diastoliskt
blodtryck
Skärm med puls
8
Skärm med klocka
9
LED för mätningsstatus
10
START/STOP-knapp
11
12
Manschettskydd
Manschettsektion
13
FAST STOP-knapp
6
Beskrivning
Öppnar skrivarlocket.
Öppning för utmatning av skrivarpapper.
Håller ned skrivarpappret.
Växelströmskabel.
Visar mätvärde för systoliskt blodtryck.
När ett mätfel uppstår visas felkoden.
Visar mätvärde för diastoliskt blodtryck.
Visar trycket under mätning.
Visar pulsens mätvärde.
Visar den aktuella tiden.
(24 timmar: TM-2657P-EX, 12 timmar: TM-2657P-EG)
Visar mätningsstatus.
”MEASUREMENT IN PROGRESS”. (Mätning pågår)
”TAKE MEASUREMENT AGAIN” (Utför mätning igen)
Om knappen trycks in under viloläget startar
blodtrycksmätningen.
Om knappen trycks in under blodtrycksmätningen avbryts
blodtrycksmätningen.
Inre manschettskydd.
Innehåller manschettskyddet.
Om knappen trycks in slås strömmen av och mätningen
avbryts.
8
Baksida
Nr
1
Namn
SELECT-knapp
2
▲-knapp
3
COUNT-knapp
4
5
6
7
8
Lock för bitmap SD-uttag
Manschettskydd
Manschettsektion
Armstöd
Extern in-/utgångsenhet
9
POWER-brytare
11
Skydd för
tryckkontrollområde
VÄXELSTRÖM-uttag
12
Säkerhetsring
10
Beskrivning
Används för att ändra funktioner.
Om knappen trycks in när det total antalet mätningar visas
så skrivs antalet mätningar ut.
Används för att ändra funktioner.
Visar det totala antalet mätningar. (Se ”12.5. Kontrollera
antalet mätningar”)
Används endast vid underhåll.
Inre manschettskydd.
Innehåller manschettskyddet.
Plats att vila armen på under mätningen.
Valbart tillbehör för extern in-/utgångsenhet.
Slår på och av strömmen.
När strömmen slås på går mätaren in i viloläge.
Används för att kontrollera tryckets precision.
Plats att sätta i strömkabeln.
Kan användas med en säkerhetskabel för att fästa
mätaren vid ett skrivbord eller en stång. (För att förhindra
stöld)
9
Extern in-/utgångsenhet (tillval)
TM-2657-01, extern in-/utgångsenhet RS 2-kanalig (tillval)
Nr
1
2
Namn
Mini-DIN, 8-stifts hona
D-Sub, 9-stifts hane
Beskrivning
RS-232C
RS-232C
TM-2657-03, extern in-/utgångsenhet RS 1-kanalig (tillval)
Nr
1
Namn
D-Sub, 9-stifts hane
Beskrivning
RS-232C
TM-2657-05, extern in-/utgångsenhet RS+Bluetooth (tillval)
Nr
-
1
Namn
Bluetooth
D-Sub, 9-stifts hane
Beskrivning
Motsvarar Bluetooth version 2.1, klass 1 SPP HDP
RS-232C
OBS!
För uppgifter om EXTERN IN-/UTGÅNGSENHET (TM-2657-01, TM-2657-03,
TM-2657-05) ska du kontakta din lokala A&D-återförsäljare.
10
6. INNAN ANVÄNDNING
Läs säkerhetsföreskrifterna i början av denna handbok och installera mätaren på en lämplig plats
genom att använda en säker och korrekt metod.
6.1. Mätarinstallation
Fästa armstödet
Placera mätaren på ett stativ så att mätningar kan
genomföras med en lämplig kroppshållning. Patientens
Manschett
hjärta och manschetten ska vara på samma höjd och
patienten ska vara avslappnad.
Ta hjälp av illustrationen nedan när du fäster armstödet
Stativ
på mätarens baksida.
För att förhindra stöld rekommenderar vi att man
använder en kedja mellan säkerhetsringen och
stativet. (Se ”6.3. Säkerhetsring”)
6.2. Strömanslutning
Varning
För att förhindra elektriska stötar får mätaren endast anslutas till en jordad
strömförsörjning.
Använd den 3-poliga strömkabeln som
medföljer mätaren och anslut den mellan
INGÅNG FÖR VÄXELSTRÖM och ett
eluttag.
3-polig strömkabel
6.3. Säkerhetsring
Du kan fästa mätaren vid ett bord eller en stång genom att dra en säkerhetskabel genom hålet i
den utskjutande fliken.
11
6.4. Fästa instruktionspanelen
Illustrationen nedan visar hur du fäster instruktionspanelen på mätarens baksida.
Försiktighet
Se till att instruktionspanelen är monterad på huvudenheten innan
användning.
Instruktionspanelen innehåller säkerhetsföreskrifter som patienten måste
observera för säker och korrekt användning av mätaren.
Instruktionspanel
Mätare med fastsatt instruktionspanel
12
6.5. Förkontroll
Varning
Utför förkontrollen dagligen för att säkerställa säker och korrekt användning.
6.5.1. Inledning
Innan du använder mätaren för första gången vid dagens början ska du utföra följande
förkontroll.
6.5.2. Innan du slår på strömmen
Finns det någon extern skada på mätaren?
Är mätaren fuktig?
Står mätaren på en stabil plats som inte lutar, vibrerar eller utsätts för stötar?
Delen för blodtrycksmätning
Finns det någon skada eller något onormalt runt arminsatsen (manschettområdet)?
Är manschettskyddet fastsatt?
Är manschettskyddet utsträckt för mycket?
Anslutningskabel
Är tillvalskablarna ordentligt anslutna till mätarens kontakter?
Strömkabel
Säkerställ att eluttaget är ordentligt jordat och tillhandahåller den angivna spänningen och
frekvensen (100–240 V, ~ 50–60 Hz).
6.5.3. När strömmen har slagits på
Uppstår någon rök eller onormal lukt?
Hörs några konstiga ljud?
Kontrollera tiden
Är tiden korrekt angiven?
Om tiden är felaktig kommer registrerade data att vara felaktiga.
Kontrollera skärmen
Efter att du har slagit på strömmen kommer alla LED-lampor att
lysa under flera sekunder, därefter är det möjligt att genomföra
blodtrycksmätningar. Vid denna tidpunkt visar skärmen med
diastoliskt blodtryck ”0”.
DIA
13
mmHg
7. BLODTRYCKSMÄTNING
Varning
För att avbryta en pågående blodtrycksmätning ska du trycka på
START/STOP-knappen. Manschetten töms snabbt på luft och återgår till sitt
ursprungstillstånd.
Om mätningen inte kan avbrytas genom att trycka på
START/STOP-knappen ska du trycka på knappen FAST STOP (på
mätarens framsida).
1. För in den nakna armen,
eller en arm med en
Överst på axeln
tunn tröja, genom
Öppning för arm
arminsatsen upp till
axelns övre del.
(Om man bär tjocka kläder
kommer mätresultaten att vara
felaktiga. Ta av tjocka kläder
innan mätningen.)
2. Tryck på START/STOP-knappen
för att starta
blodtrycksmätningen.
START/STOP-knapp
DIA
mmHg
Applicerar
tryck
DIA
3. Manschetten fylls automatiskt med luft.
Håll armen stilla i manschetten under mätningen.
mmHg
Resultat
SYS
mmHg
4. Efter fyllning startar tömningen automatiskt. Mätningen
utförs under tiden trycket minskar. Patienten måste
slappna av och förbli stilla. (Se ”10.3. Applicerat tryck”)
DIA
mmHg
PUL
/min.
5. Efter ungefär en mätningsminut kommer manschetten
att tömmas och återgå till ursprungstillståndet.
Utskrift
6. Mätresultaten visas.
7. Mätresultaten skrivs ut på skrivarpappret. Dra ut armen från manschetten.
(Se ”10.5. Utskriftskvalitet”)
14
Minskar
trycket under
mätningen
Obs!
När du utför kontinuerliga mätningar ska du vänta 2 till 3 minuter mellan mätningarna så att
patienten kan slappna av.
Resultaten från blodtrycksmätningar påverkas av patientens kroppshållning och fysiska
tillstånd.
Om patienten rör sig eller talar under mätningen är det inte möjligt att utföra korrekta
mätningar.
För att erhålla korrekta mätresultat ska du se till att patienten har en bra kroppshållning, att
hans/hennes rygg är rak, att fötterna är på golvet och att benen inte är korsade. Se till att
patienten är avslappnad och förblir stilla.
Justera stolshöjden så att manschetten är på samma höjd som hjärtat. Om manschetten inte
är på samma höjd som hjärtat är det inte möjligt att genomföra korrekta mätningar.
15
8. STÄLLA IN KLOCKAN
För att ställa in datum och tid ska du använda läget klockinställning. Läget klockinställning har
följande displayskärm.
SYS
mmHg
Year
År
Valt objektitem
Selected
blinkar
flashes
DIA
mmHg
Månad
Month
Dag
Day
COUNT-knapp
[]-knapp
SELECT-knapp
PUL /min.
Hour
Timme
Hour
Minut
Ställa in datumet och tiden:
Använd följande knappar.
SELECT-knappen:
1. När mätaren är i viloläge håller du ned SELECT-knappen i 1
sekund för att gå till klockinställningsläget. Årtalet börjar blinka.
2. Tryck på SELECT-knappen för att välja datum- eller tidsvärdet som
ska ställas in.
Varje gång du trycker på SELECT-knappen ändras det blinkade
värdet från år, månad, dag, timme, minut och sedan åter till år. Det
valda objektet blinkar och kan ändras.
▲-knappen:
Ändrar de valda (blinkande) värdena.
START/STOP-knappen: När önskat datum och tid är valt trycker du på START/STOP-knappen
för att spara ändringar och återgå till viloläge.
COUNT-knappen:
Om COUNT-knappen trycks in när du konfigurerar inställningar,
sparas inte ändringarna och mätaren återgår till viloläget.
Exempel: Ställa in klocka till 16:37, 20 april, 2015
1. Håll SELECT-knappen intryckt i 1 sekund. Den systoliska skärmen börjar blinka.
2. Tryck på ▲-knappen för att visa
. (2015)
3. Tryck på SELECT-knappen. Den diastoliska skärmen börjar blinka.
4. Tryck på ▲-knappen för att visa
. (April)
5. Tryck på SELECT-knappen. Pulsskärmen börjar blinka.
6. Tryck på ▲-knappen för att visa
. (20:e)
7. Tryck på SELECT-knappen för att välja timme på klockskärmen. Timinställningen börjar blinka.
8. Tryck på ▲-knappen för att visa
. (16)
9. Tryck på SELECT-knappen för att välja minut på klockskärmen. Minutinställningen börjar
blinka.
10. Tryck på ▲-knappen för att visa
. (37 minuter)
11. Tryck på START/STOP-knappen för att återgå till viloläge.
16
Anmärkningar
Om ingen åtgärd utförs under cirka 10 sekunder kommer den angivna inställningen att sparas.
Efter att
har visats i 2 sekunder återgår mätaren till viloläget.
Det finns stöd för datum upp till den 31:a december 2050.
17
9. SKRIVARE
9.1. Montera skrivarpappret
Försiktighet
Dra inte i skrivarpappret under utskrift.
Detta kan skada skrivarhuvudet.
1. Tryck på Öppna skrivarlock-knappen för att öppna skrivarlocket.
Öppnaprinter
skrivarlock-knapp
Open
cover button
Printer
cover
Skrivarlock
2. Installera skrivarpappret enligt illustrationen nedan.
Printer
paper
Skrivarpapper
3. Håll pappret med dess ände överst och så att det sticker ut, och fäst sedan skrivarpappret
genom att stänga skrivarlocket tills du hör ett klick. Om locket inte är helt stängt kan pappret
fastna och skrivaren bli igensatt.
Printer
cover
Skrivarlock
18
Om läget höghastighetsutskrift används kan du skriva ut ungefär 700 utskrifter från en rulle
med skrivarpapper. I läget 3-linjeutskrift kan 600 utskrifter göras. När slutet på skrivarrullen
blir rosa är det dags att byta pappret.
Använd endast termiskt papper.
Om följande felkoder visas i den systoliska skärmen har ett skrivarfel uppstått.
Utför följande nödvändiga åtgärder.
Felkod
Fel/åtgärd
Inget skrivarpapper. Sätt i en ny rulle skrivarpapper.
Skrivarlocket är öppet. Stäng skrivarlocket ordentligt.
Ett fel hos skrivarens kapningsverktyg. Öppna skrivarlocket, kontrollera
skrivarpappret och stäng sedan skrivarlocket.
Om inget skrivarfel visas och mätaren är i viloläge kan du kapa pappret genom att hålla ner
▲-knappen i 2 sekunder.
Obs!
Om skrivarpapprets riktning är fel kommer ingen utskrift att ske.
Använd originalskrivarpapper från A&D. Om man inte använder originalskrivarpapper
från A&D kan utskriften bli för svag och papper kan fastna.
Skrivarpapprets sista 60 cm har rosa slutmarkeringar (rosa linjer på båda sidorna). Om
dessa slutmarkeringar visas ska du byta ut skrivarpappret.
Termiskt skrivarpapper används. Observera att det kan uppstå missfärgningar eller
blekning.
Föremål som kommer att missfärgas:
Tuschpennor och vidhäftande medel inklusive stärkelse och organiska
lösningsmedel.
Föremål som kan orsaka blekning:
Märkpennor, tejp, genomskinliga förvaringsväskor, skrivbordsskydd, solljus och
ultraviolett ljus.
På grund av de ovannämnda punkterna ska du ta en kopia av mätresultaten när du
sparar dem.
Vid höghastighets- och 3-linjeutskrift är det möjligt att skriva ut 700 respektive 600
utskrifter (om man använder standardskrivarpapper på 30 m och endast skriver ut
mätvärdena.)
19
9.2. Välja utskriftsformat
Genom att konfigurera inställningar i ”10. ÄNDRA FUNKTIONER” kan användare formatera
utskriftens information. Utskriftsområdet är uppdelat i fyra avsnitt: utskriftssidhuvud, mätvärde,
graf och bitmap. Varje avsnitt har utskriftsobjekt som kan väljas.
För information, se ”10. ÄNDRA FUNKTIONER”.
1. Utskriftssidhuvud
Värdena inom parentes är de möjliga inställningarna för varje objekt.
a : Id- och namnutskrift (F08: off/1/2/3)
b : IHB (F05: on/off)
Kan väljas genom att
ändra funktioner
c : Titel (kan ej ändras)
d : Format för mätningens startdatum (F26)
e : Format för mätningens starttid (F27)
1. Utskriftssidhuvud
①印字 ヘッダ
F08
F05
F26
F27
F16
2. Utskrift av mätvärde
F11
F09
f : Utskrift av värden för längd och vikt (F16)
2. Utskrift av mätvärde (F11)
②測定値印字
Följande lägen kan väljas.
Höghastighetsutskrift (1)
Normal 3-linjeutskrift (2)
Utskrift med stort typsnitt (3)
3. Grafutskrift
F12
4. Utskrift av bitmap
F15
5. ICT-utskrift
F29
Tabellutskrift (4)
För varje läge kan utskrift av medelartärtryck
(MAP) aktiveras eller inaktiveras. (F09)
3. Grafutskrift (F12)
Följande objekt kan väljas.
Grafutskrift (av)
Grafutskrift av pulsfluktuation (1)
4. Utskrift av bitmap (F15)
Följande objekt kan väljas.
Utskrift av bitmap (av)
Utskrift av standardmönster (1)
Utskrift av användarmönster (2)
5. ICT-utskrift (F29)
Följande objekt kan väljas.
ICT-utskrift (av)
Utskrift av streckkod
(1)
Utskrift av QR-kod, inklusive id
(2)
Utskrift av streckkod (CODE39 med kontrollsiffra (modulus43))
(3)
Utskrift av QR-kod V2, inklusive id
(4)
20
Utskriftsexempel 1: Initiala inställningar
Namn
Okt.,
Utskriftsexempel 2:
F05: IHB [på]
(Detekterad
IHB)
Namn
Okt.,
F26: Datumformat [1]
(EU-format)
F27: Tidsformat [24]
(24 timmar)
F08: Id-utskrift [3]
F05: IHB [på]
(Ingen IHB detekterad)
F26: Datumformat [1]
(EU-format)
F27: Tidsformat [24]
(24 timmar)
F11: Mätvärde utskrift [1]
(Höghastighetsutskrift)
F11: Mätvärde utskrift [2]
(Normal 3-linjeutskrift)
F09: MAP-utskrift [på]
Utskriftsexempel 3:
F05: IHB [på]
(Ingen IHB detekterad)
Namn
F26: Datumformat [2]
(USA-format)
F27: Tidsformat [12]
Detekterad
IHB)
(12 timmar)
F11: Mätvärde utskrift [1]
(Höghastighetsutskrift)
F09: MAP-utskrift [av]
21
10. ÄNDRA FUNKTIONER
Den multifunktionella mätaren kan konfigureras för en rad olika tillämpningar genom att ändra
funktionsinställningarna.
Funktionsinställningarna kan ändras via knapparna på mätarens baksida när den är i viloläge.
10.1. Förfarande för att ändra funktionsinställningar
1. I avstängt läge håller du knapparna ▲ och SELECT
intryckta och slår på strömmen.
F01 visas på den systoliska skärmen och mätaren går till
läget funktionsändring.
COUNT-knapp
[]-knapp
SELECT-knapp
2. Varje gång SELECT-knappen trycks in ändras
inställningsobjektet till F02, F03 o.s.v.
3. Alla objekt kan ändras med ▲-knappen.
4. När du har gjort inställningarna slår du av och sedan på strömmen
igen.
Inställningsobjekt
Uppgifter
F01
Används ej
F02
Visningstid
F03
Applicerat tryck
F04
Används ej
F05
IHB
F06
Används ej
Standard
Diastolisk skärm
Funktion
―
, ,
,
,
,
,
,
Visningstid av
mätningsresultat
(sekunder)
Inställning för applicerat
tryck (mmHg)
―
/
Utskrift av IHB-märkning
på/av
―
Utskrift av
F07
Utskriftskvalitet/
ljus eller mörk
F08
Utskrift av id och
namn
F09
Utskrift av
medelartärtryck
(MAP)
F10
Används ej
F11
Utskrift av mätvärde
F12
Grafutskrift
F13
Används ej
Ljus utskrift (höghastighet)
〇
Standardutskrift
Mörk högkvalitetsutskrift
(långsam)
Id: Nej / namn: Nej
Id: Nej / namn: Ja
Id: Ja
/ namn: Nej
Id: Ja
/ namn: Ja
〇
/
Utskrift av medelartärtryck
(MAP) på/av
―
Höghastighetsutskrift
Normal 3-linjeutskrift
Utskrift med stora typsnitt
Tabellutskrift
Grafutskrift av
Grafutskrift av
pulsfluktuation
〇
〇
―
22
Inställningsobjekt
F14
Uppgifter
Används ej
Standard
Diastolisk skärm
―
〇
F15
Utskrift av bitmap
F16
Utskrift av värden för
längd och vikt
Utskrift av bitmap av
Utskrift av standardmönster
Utskrift av
användarmönster
Utskrift av värden för längd
och vikt OFF
Skrivarläge utskrift
Integrerat läge utskrift
〇
F17
F18
F19
Används ej
―
Ljudsignal
Används ej
/
Protokoll för extern
in-/utgång
F21
Överföringshastighet
(Mini-DIN)
Ljudsignal på/av
―
Ingen anslutning
Mini-DIN:
In-/utgång för
blodtrycksresultat
(STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub:
In-/utgång för
blodtrycksresultat
(STD/RI/RB/BP/RA)
Mini-DIN: A&D-viktskala
D-Sub:
In-/utgång för
blodtrycksresultat
(STD/RI/RB/BP/RA)
Mini-DIN:
In-/utgång för
blodtrycksresultat
(STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub: Id-läsare
Mini-DIN:
In-/utgång för
blodtrycksresultat
(STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub: Ux-kompatibilitet
Mini-DIN:
In-/utgång för
blodtrycksresultat
(STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub: RVX-kompatibilitet
Mini-DIN:
In-/utgång för
blodtrycksresultat
(STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub: A&D-viktskala
Mini-DIN:
In-/utgång för
blodtrycksresultat
(STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub: RVY-kompatibilitet
1200 bps
2400 bps
4800 bps
9600 bps
〇
F20
Funktion
〇
23
Inställningsobjekt
Uppgifter
Standard
F22
Överföringshastighet
(D-Sub)
〇
F23
Stopp-bit
(Mini-DIN)
〇
F24
Stopp-bit
(D-Sub)
〇
Diastolisk skärm
〇
F25
Utgång för
blodtrycksresultat
F26
Datumformat
※
F27
Tidsformat
※
F28
Används ej
―
Funktion
1200 bps
2400 bps
4800 bps
9600 bps
Stopp-bit: 1
Stopp-bit: 2
Stopp-bit: 1
Stopp-bit: 2
RB (inget id, direkt efter
mätning) + STD
RI (med id, direkt efter
mätning) + STD
BP (med id, direkt efter
mätning)endast
STD (kommandosvar)
endast
RA (med id, direkt efter
mätning)
DD månad., ÅÅÅÅ
månad. DD, ÅÅÅÅ
24 timmar
12 timmar (AM/PM)
※ F16-inställningen är endast giltig om F20-inställningen är 2 eller 6.
※ Standardinställningen beror på destinationen.
Inställningsobjekt
Uppgifter
Diastolisk
skärm
Standard
〇
F29
ICT-utskrift
F31
Tidsinställning för
Bluetooth-anslutning
Funktion
ICT-utskrift OFF
Utskrift av streckkod
(CODE39)
Utskrift av QR-kod,
inklusive id
Utskrift av streckkod
(CODE39, med
kontrollsiffra (modulus43))
Utskrift av QR-kod V2,
inklusive id
Anslutning i slutet av
mätningen
Anslutning i början av
mätningen
〇
För att återställa till fabriksinställningarna håller du ned START/STOP-knappen i 5
sekunder när något av ”FXX”-numren visas.
24
10.2. Visningstid
Visningstiden för mätresultat kan anges via funktionen F02.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
DIA-LED
Inställning av visningstid
Ingen visning av resultat (alla värden visas som ”---”)
5 sekunder
10 sekunder
20 sekunder
Fortsätter att visas
Standard
10.3. Applicerat tryck
Det applicerade trycket kan anges via funktionen F03.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen. (Om automatiskt applicerat tryck (Aut) är angivet kommer pulseringen att observeras
under tryckappliceringen och det applicerade tryckvärdet fastställs automatiskt.)
DIA-LED
Inställning för applicerat tryck
Automatiskt applicerat tryck
160 mmHg
180 mmHg
200 mmHg
Standard
10.4. IHB
IHB-inställningen kan anges via funktionen F05.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
DIA-LED
IHB-inställning
IHB av
IHB på
När IHB är på:
Utskriftsexempel
När IHB detekteras
När IHB inte detekteras
Namn
Namn
Okt.,
Okt.,
För uppgifter om IHB, se ”3. FÖRKORTNINGAR OCH SYMBOLER”.
25
Standard
10.5. Utskriftskvalitet
Utskriftskvaliteten kan anges via funktionen F07.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
DIA-LED
Inställning av utskriftskvalitet
Standard
Utskrift av
Ljus utskrift (höghastighet)
Standardutskrift
Mörk högkvalitetsutskrift (långsam)
10.6. Utskrift av id och namn
Id-utskrift kan anges via funktionen F08.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
(Endast TM-2657VP, TM-2657P)
DIA-LED
Id: Nej
Id: Nej
Id: Ja
Id: Ja
/
/
/
/
Inställning för id-utskrift
Standard
namn: Nej
namn: Ja
namn: Nej
namn: Ja
När id- och namnutskrift är på:
Utskriftsexempel
Id
Namn
Namn
Okt.,
För att mata in ett id anger du funktionen F20 till 3 och ansluter en id-läsare.
Id-data sparas tills blodtrycket är korrekt uppmätt och rensas direkt efter att resultatet har
visats eller skrivits ut.
26
10.7. Utskrift av medelartärtryck (MAP)
Utskrift av medelartärtryck (MAP) kan anges via funktionen F09.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
DIA-LED
Utskrift av medelartärtryck
Utskrift av medelartärtryck (MAP) av
Utskrift av medelartärtryck (MAP) på
Standard
När utskrift av medelartärtryck (MAP) är på:
Utskriftsexempel
Höghastighetsutskrift
Utskrift med stora typsnitt
Namn
Namn
Okt.,
Okt.,
Medelartärtryck
(MAP)
Medelartärtryck
(MAP)
Normal utskrift
Namn
Okt.,
Medelartärtryck
(MAP)
27
10.8. Utskrift av mätvärde
Utskrift av mätvärde kan anges via funktionen F11.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
DIA-LED
Läge för utskrift av mätvärde
Höghastighetsutskrift
Normal 3-linjeutskrift
Utskrift med stora typsnitt
Tabellutskrift
Standard
När utskrift av medelartärtryck (MAP) är av:
Utskriftsexempel
Höghastighetsutskrift
Namn
Utskrift med stora typsnitt
Namn
Okt.,
Okt.,
Normal 3-linjeutskrift
Namn
Okt.,
Tabellutskrift
Okt.,
När IHB (F05) är på och IHB är detekterad
Obs!
I läget tabellutskrift kapas inte pappret automatiskt. För att kapa pappret håller du ned
▲-knappen i 2 sekunder när mätaren är i viloläge.
28
10.9. Grafutskrift
Inställningar för grafutskrift kan anges via funktionen F12.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
DIA-LED
Grafutskrift
Grafutskrift av
Grafutskrift av pulsfluktuation
Standard
Utskriftsexempel: Grafutskrift av pulsfluktuation
0
mmHg
300
10.10. Utskrift av bitmap
Utskrift av bitmap kan anges via funktionen F15.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
DIA-LED
Utskrift av bitmap
Utskrift av bitmap av
Utskrift av standardmönster
Utskrift av användarmönster
Standard
För uppgifter angående registrering av bitmap, se ”15. SKICKA BITMAPMÖNSTER”.
För uppgifter om användarmönster, se ”15. SKICKA BITMAPMÖNSTER”.
Du kan skriva ut bitmappar som är upp till 384 x 640 pixlar.
Utskriftsexempel: Utskrift av standardmönster
Namn
Okt.,
Standardbitmap
29
10.11. Ljudsignal
Knappljudet som hörs när en mätning påbörjas/avslutas kan anges till ON/OFF via funktionen
F18.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
DIA-LED
Summer
Standard
Ljudsignal av
Ljudsignal på
10.12. Protokoll för extern in-/utgång
Protokollinställningar för anslutningar kan anges via funktionen F20.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
Extern in-/utgångsenhet <TM-2657-01>
DIA-LED
Protokoll för extern in-/utgångsenhet (tillval)
Standard
Ingen anslutning
Mini-DIN:
D-Sub:
Mini-DIN:
D-Sub:
Mini-DIN:
D-Sub:
Mini-DIN:
D-Sub:
Mini-DIN:
D-Sub:
Mini-DIN:
D-Sub:
Mini-DIN:
D-Sub:
In-/utgång för blodtrycksresultat (STD/RI/RB/BP/RA)
Utgång för blodtrycksresultat (STD/RI/RB/BP/RA)
A&D-längd- och viktskala
In-/utgång för blodtrycksresultat (STD/RI/RB/BP/RA)
In-/utgång för blodtrycksresultat (STD/RI/RB/BP/RA)
Id-läsare
In-/utgång för blodtrycksresultat (STD/RI/RB/BP/RA)
Ux-kompatibilitet
In-/utgång för blodtrycksresultat (STD/RI/RB/BP/RA)
RVX-kompatibilitet
In-/utgång för blodtrycksresultat (STD/RI/RB/BP/RA)
A&D-viktskala
In-/utgång för blodtrycksresultat (STD/RI/RB/BP/RA)
RVY-kompatibilitet
Extern in-/utgångsenhet <TM-2657-03>
DIA-LED
Protokoll för extern in-/utgångsenhet (tillval)
Ingen anslutning
D-Sub:
In-/utgång för blodtrycksresultat (STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub:
In-/utgång för blodtrycksresultat (STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub:
Id-läsare
D-Sub:
Ux-kompatibilitet
D-Sub:
RVX-kompatibilitet
D-Sub:
A&D-längd- och viktskala
D-Sub:
RVY-kompatibilitet
30
Standard
Extern in-/utgångsenhet <TM-2657-05>
DIA-LED
Protokoll för extern in-/utgångsenhet (tillval)
Standard
Ingen anslutning
D-Sub:
In-/utgång för blodtrycksresultat (STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub:
In-/utgång för blodtrycksresultat (STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub:
Id-läsare
D-Sub:
Ux-kompatibilitet
D-Sub:
RVX-kompatibilitet
D-Sub:
A&D-längd- och viktskala
D-Sub:
RVY-kompatibilitet
Kontakta din A&D-återförsäljare om du vill ha uppgifter om kommunikationskommandon
(STD/RI/RB/BP/RA).
Kontakta din A&D-återförsäljare om du vill ha anslutningsuppgifter gällande id-läsare,
viktskalor eller datorer.
10.13. Överföringshastighet (Mini-DIN)
Överföringshastigheten för Mini-DIN
kan anges via funktionen F21.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
DIA-LED
Överföringshastighet (Mini-DIN)
Standard
1200 bps
2400 bps
4800 bps
9600 bps
10.14. Överföringshastighet (D-Sub)
kan anges via funktionen F22.
Överföringshastigheten för D-Sub
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
DIA-LED
Överföringshastighet (D-Sub)
Standard
1200 bps
2400 bps
4800 bps
9600 bps
10.15. Stopp-bit (Mini-DIN)
Stopp-biten (Mini-DIN
) kan anges via funktionen F23.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
DIA-LED
Stopp-bit (Mini-DIN)
Stopp-bit 1
Stopp-bit 2
31
Standard
10.16.
Stopp-bit (D-Sub)
Stopp-biten (D-Sub
) kan anges via funktionen F24.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
DIA-LED
Stopp-bit (D-Sub)
Standard
Stopp-bit 1
Stopp-bit 2
10.17. Utgång för blodtrycksresultat
Utgången för blodtrycksresultat kan anges via funktionen F25.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
DIA-LED
Utgång för blodtrycksresultat
RB (inget id, direkt efter mätning) + STD
RI (med id, direkt efter mätning) + STD
BP (med id, direkt efter mätning) endast
STD (kommandosvar) endast
RA (med id, direkt efter mätning)
Standard
Kontakta din lokala A&D-återförsäljare för uppgifter om överföringsutskrift.
10.18. Datumformat
Utskriftens datumformat kan anges via funktionen F26.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
DIA-LED
Datumformat
DD månad., ÅÅÅÅ
månad DD, ÅÅÅÅ
Standard
※
※ Standardinställningen beror på destinationen.
10.19. Tidsformat
Tidsformatet kan anges via funktionen F27.
Använd ▲-knappen för att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska
skärmen.
DIA-LED
Tidsformat
24 timmar
12 timmar (AM/PM)
Standard
※
※ Standardinställningen beror på destinationen.
32
10.20. ICT-utskrift
ICT-utskriften kan anges via funktionen F29. Använd ▲-knappen för att ändra inställningen.
Denna inställning visas på den diastoliska skärmen.
DIA-LED
ICT-utskrift
ICT-utskrift OFF
Utskrift av streckkod (CODE39)
Utskrift av QR-kod, inklusive id
Standard
Utskrift av streckkod (CODE39 med kontrollsiffra
(modulus43))
Utskrift av QR-kod V2, inklusive id
※ Följande information ingår i kodutskriften.
Utskrift av
streckkod
:Systoliskt blodtrycksvärde, genomsnittligt
blodtrycksvärde, diastoliskt blodtrycksvärde,
pulsfrekvens
Utskrift av
QR-kod
:ÅÅÅÅ/MM/DD/HH/MM, id (16 siffror), systoliskt
blodtrycksvärde, genomsnittligt blodtrycksvärde,
diastoliskt blodtrycksvärde, pulsfrekvens
Utskrift av streckkod (CODE39 med kontrollsiffra (modulus43))
:Systoliskt blodtrycksvärde, diastoliskt
blodtrycksvärde, pulsfrekvens
Utskrift av
QR-kod V2
:ÅÅÅÅ/MM/DD/HH/MM, id (16 siffror), systoliskt
blodtrycksvärde, genomsnittligt blodtrycksvärde,
diastoliskt blodtrycksvärde, pulsfrekvens, längdvärde,
viktvärde
33
Namn
Namn
Utskriftsexempel)
Utskrift av streckkod (CODE39)
Utskriftsexempel)
Utskrift av QR-kod, inklusive id
Namn
Namn
Utskriftsexempel)
Utskrift av streckkod
(CODE39, med kontrollsiffra (modulus43))
Utskriftsexempel)
Utskrift av QR-kod V2, inklusive id
※ Kontakta din lokala A&D-återförsäljare för uppgifter om ICT-utskrift.
※ QR code (QR-kod) är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE
Incorporated.
10.21. Tidsinställning för Bluetooth-anslutning
Tidsinställning för Bluetooth-anslutning kan anges via funktionen F31. Använd ▲-knappen för
att ändra inställningen. Denna inställning visas på den diastoliska skärmen.
DIA-LED
ICT-utskrift
Standard
Anslut i slutet av mätningen
Anslut i början av mätningen
<Anslut i slutet av mätningen>
Anslut till värdenheten efter varje mätning och påbörja Bluetooth-överföring.
<Anslut i början av mätningen>
Anslut till värdenheten vid början av varje mätning och påbörja Bluetooth-överföring.
34
11. ÖVERFÖRINGSSPECIFIKATIONER
Mätaren kan anslutas till den valbara externa in-/utgångsenheten. Olika inställningar för varje
kanal är tillgängliga via funktionerna F20 till F25.
Försiktighet
Dator och medicinteknisk utrustning som ansluts till enheten måste placeras
utom räckhåll för patienten.
Datorn eller id-läsaren måste uppfylla kraven i EN60601-1
11.1. Extern in-/utgångsenhet
enhet
TM-2657-01
TM-2657-03
TM-2657-05
funktion
Mini-DIN 8-stifts hona, D-Sub 9-stifts hane
D-Sub 9-stifts hane
Bluetooth, D-Sub 9-stifts hane
OBS!
För uppgifter om EXTERN IN-/UTGÅNGSENHET (TM-2657-01, TM-2657-03,
TM-2657-05) ska du kontakta din lokala A&D-återförsäljare.
35
11.1.1. Mini-DIN 8-stifts hona (extern in-/utgångsenhet: endast TM-2657-01)
Överföringsspecifikationer
Huvudstandard
Uppfyller EIA RS-232C
Överföringsformat
System stopp-start (full duplex)
Signalhastighet
1200, 2400, 4800 och 9600 bps (kan ändras via F21)
Överföringsformat
Kan ändras via F20
Databitlängd
8 bitar, 7 bitar
Paritet
Ingen
Stopp-bit
1 bit, 2 bitar (kan ändras via F23)
Kod
ASCII
Tilldelning av stift
Stiftnummer Signalnamn
Beskrivning
1
TXD
Överför data
2
RXD
Tar emot data
3
RTS
Begär att få sända
4
-
5
CTS
Klar att sända
6
GND
Signaljord
7
-
Ingen anslutning
8
-
Ingen anslutning
Ingen anslutning
※ Anslut inte till stiftnummer 4, 7 eller 8. De används av blodtrycksmätaren.
Kabelspecifikationer för datoranslutning
TM-2657P
Dator
Mini-DIN 8-stifts hona
D-Sub 9-stifts hane
Innehåll
TXD
RXD
RTS
―
CTS
GND
―
―
Stiftnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
Innehåll
―
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
―
36
Stiftnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11.1.2. D-Sub 9-stifts hane (extern in-/utgångsenhet: Alla gemensamma enheter)
Överföringsspecifikationer
Utgångsstandarder
Överföringsformat
Signalhastighet
Överföringsformat
Databitlängd
Paritet
Stopp-bit
Kod
Uppfyller EIA RS-232C
System stopp-start (full duplex)
1200, 2400, 4800 och 9600 bps (kan ändras via F22)
Kan ändras via F20
8 bitar
Ingen
1 bit, 2 bitar (kan ändras via F24)
ASCII
Tilldelning av stift
Stiftnummer
Signalnamn
Beskrivning
1
-
2
RXD
Tar emot data
3
TXD
Överför data
4
DTR
Dataterminal redo
5
GND
Signaljord
6
DSR
Dataset redo
7
RTS
Begär att få sända
8
CTS
Klar att sända
9
-
-
-
※ Protokollet beror på vilken utrustning som är ansluten.
Kabelanslutning mellan enheten och en dator
TM-2657P
Dator eller id-läsare
D-Sub 9-stifts hane
D-Sub 9-stifts hane
37
11.1.3. Bluetooth (extern in-/utgångsenhet: endast TM-2657-05)
Läs följande säkerhetsföreskrifter noggrant innan du använder mätaren för att säkerställa
säker och korrekt användning av Bluetooth-överföringsfunktionen hos TM-2657-serien.
Förutom information om säker mätarhantering, är följande innehåll en sammanfattning av
allmänna frågor angående patient- och användarsäkerhet.
Innan du använder mätaren
Varning
Använd inte mätaren där trådlös kommunikation är förbjuden, såsom på flygplan
eller sjukhus. Denna mätare kan ha en negativ påverkan på elektroniska enheter
eller medicinteknisk elektrisk utrustning.
Om en implanterbar pacemaker eller en automatisk defibrillator används, ska du
kontakta tillverkaren av den elektriska medicintekniska utrustningen för att få
information om hur dessa enheter påverkas av radiovågor.
Varningar och försiktighetsanvisningar om hantering av blodtrycksmätarens
huvuddel finns i beskrivningen i blodtrycksmätarens handbok.
Försiktighet
Denna mätare har inbyggd trådlös utrustning och är konstruktionscertifierad i
enlighet med lagstiftningen i USA:s Radio Act som ett trådlöst system för
datakommunikation med låg elektrisk effekt. Därför krävs inget stationstillstånd när
utrustningens trådlösa funktion används.
Demontering eller modifiering av mätaren kan utgöra ett lagbrott eftersom mätaren
är konstruktionscertifierad.
Vid användning av den trådlösa utrustningen
Försiktighet
Vi tar inget ansvar för eventuella förluster, exempelvis funktionsstörningar eller
dataförlust, som kan uppstå vid användning av denna mätare.
Det är inte garanterat att mätaren kan ansluta till alla kompatibla
Bluetooth-enheter.
I händelse av radiovågsstörningar mellan mätaren och den andra trådlösa
stationen, ska du flytta mätaren eller omedelbart avbryta användningen av
densamma.
38
För att upprätta god trådlös kommunikation
Varning
Använd inte mätaren nära mobiltelefoner. Detta kan orsaka funktionsfel.
OBS!
Säkerställ att den trådlösa enheten är inom synhåll från mätaren. Den trådlösa
räckvidden påverkas av byggnadsstrukturer och hinder. Specifikt kan armerad betong
orsaka trådlösa störningar.
Vid Bluetooth-anslutning ska du inte använda mätaren i närheten av trådlösa nätverk,
andra trådlösa program eller enheter som avger elektromagnetiska vågor såsom
mikrovågsugnar, eller på platser där det finns många hinder eller inom andra miljöer som
hindrar radiovågor.
Det är möjligt att den trådlösa anslutningen ofta bryts, att kommunikationshastigheten
faller till en extremt låg nivå eller att kommunikationsfel uppstår.
Om mätaren används i närheten av en trådlös IEEE802.11g/b/n LAN-enhet kan båda
enheterna generera radiostörningar som kan reducera hastigheten eller innebära att
anslutningen bryts. I detta fall ska man byta plats eller omedelbart avbryta användning.
Om mätaren vanligtvis inte kan överföra data nära en radio- eller sändningsstation ska
du byta plats på mätaren.
1)
Överföringsspecifikationer
Huvudstandard
Profiler som stöds
Bluetooth Version 2.1 klass 1
SPP, HDP
●Continua-certifierade enheter
●iPhone、iPad、iPod
●Program och enheter som är kompatibla med SSP- och
A&D-specifikationerna
Dock måste alla enheter ha ett program för att ta emot data.
Se varje enhets handbok för information om anslutningsmetoder.
Enheter som kan
anslutas
Bluetooth-enheter betecknas med
Bluetooth-logotypen.
Continua-certifierade enheter
betecknas med Continua-logotypen.
iPhone, iPad och iPod är varumärken
som tillhör Apple Inc., och är
registrerade i USA och andra länder.
39
2)
Parkoppling
En Bluetooth-enhet måste parkopplas med en annan enhet för att kunna kommunicera
med den enheten. När mätaren parkopplas med en mottagande enhet, överförs
mätningsdata automatiskt till den mottagande enheten efter varje mätning.
För att parkoppla mätaren med en kompatibel Bluetooth-enhet ska du följa stegen nedan.
Läs även den mottagande enhetens handbok för information parkoppling. Om det finns
en guide för parkoppling ska du använda den.
①
Följ anvisningarna i mottagarenhetens handbok för att aktivera
parkopplingsfunktionen på enheten. Placera mätaren och mottagarenheten
så nära varandra som möjligt när de ska parkopplas.
②
Håll ned SELECT-knappen och slå på strömmen.
Tryck på START/STOP-knappen när ”do” visas på den systoliska skärmen
och ”PAr” visas på den diastoliska skärmen.
Mätaren blir sökbar från mottagarenheten under cirka en minut efter att du
har tryckt på START/STOP-knappen.
③
Följ informationen i den parkopplade mottagarenhetens handbok. Mätaren
utför en sökning, varpå du kan välja enheten och utföra parkopplingen. Om
mottagarenheten begär en PIN-kod ska du ange ”123456”.
④
”End” visas på pulsfrekvensskärmen när mottagarenheten är parkopplad
med mätaren.
⑤
Om parkopplingen misslyckas visas ”Err” på pulsfrekvensskärmen. Slå av
och sedan på mätaren och försök sedan igen från steg ①.
OBS!
Förutom den ovanstående åtgärden ② kommer mätaren att vara sökbar från
mottagarenheten under cirka en minut efter att strömmen har slagits på. Vid denna
åtgärd kommer ”End/Err” inte att visas på pulsfrekvensskärmen när parkopplingen är
slutförd.
(※ Det är inte möjligt att söka vid återställning med FAST STOP-knappen.)
Slå av alla andra Bluetooth-enheter förutom mätaren vid parkoppling.
Flera enheter kan inte parkopplas samtidigt.
40
3)
Överföring av mätningsdata
Överföring efter parkoppling sker automatiskt genom följande process.
Aktivera trådlös kommunikation på mottagarenheten.
①
Tryck på START/STOP-knappen för att starta blodtrycksmätningen.
②
Efter mätningen överförs mätningsdata automatiskt till mottagarenheten.
OBS!
När funktionsinställningen F20 för den automatiska blodtrycksmätaren är OFF kommer
dataöverföring och -mottagning inte att utföras. Säkerställ att F20 inte är inställd till
OFF.
Om mottagarenheten inte kan ta emot mätningsdata ska du försöka att utföra
parkopplingen igen.
Kommunikationsavståndet mellan mätaren och mottagarenheten beror på
Bluetooth-effektklassen hos mottagarenheten.
När mottagarenheten är en Bluetooth-enhet av klass 1: Mindre än 100 m
När mottagarenheten är en Bluetooth-enhet av klass 2: Mindre än 10 m
Avståndet beror på förhållanden i den omgivningsmiljön. Kontrollera att avståndet är
godtagbart för överföring av mätningsdata.
Vid fall då mottagarenheten inte kan ta emot mätningsdata, så lagras data tillfälligt i
mätarens minne tillsammans med mätningstiden. Totalt kan 200 uppsättningar mätningsdata
lagras automatiskt. När mängden överskrider 200 uppsättningar tas den äldsta
uppsättningen bort och den nya lagras.
Vid nästa anslutning kommer data som har lagrats i minnet att överföras till mottagarenheten
och efter bekräftad mottagning tas datan automatiskt bort från minnet. Mängden data som
tillfälligt kan lagras varierar beroende på typen av mottagarenhet.
41
4)
Bluetooth-verktygsläge
I Bluetooth-verktygsläget kan du konfigurera mätarens Bluetooth-inställningar.
Funktionsinställningarna kan ändras via knapparna på mätarens baksida när den är i
viloläge.
①
Håll ned SELECT-knappen och slå på
strömmen.
”do” visas på den systoliska skärmen och
”PAr” visas på den diastoliska skärmen när
Bluetooth-verktygsläget har aktiverats.
②
Varje gång SELECT-knappen trycks ned
COUNT-knapp
[]-knapp
SELECT-knapp
ändras inställningen till
”un” / ”PAr” → ”cLr” / ”dAt” → ”do” / ”PAr” → …
③
Alla objekt kan utföras med START/STOP-knappen.
Parkoppling
Se ”11.1.3 2) Parkoppling” som beskrivs ovan.
Ta bort parkoppling
Man kan ta bort parkopplingen av enheter.
Gå till Bluetooth-verktygsläget. Tryck på START/STOP-knappen när ”un” visas på den
systoliska skärmen och ”PAr” visas på den diastoliska skärmen.
När ”End” visas på pulsfrekvensskärmen är parkopplingen borttagen. Om ”Err” visas
på skärmen ska du försöka igen från steg ①.
Rensa data
Rensa data som är tillfälligt lagrade hos den automatiska blodtrycksmätaren.
Gå till Bluetooth-verktygsläget. Tryck på START/STOP-knappen när ”cLr” visas på
den systoliska skärmen och ”dAt” visas på den diastoliska skärmen.
När ”End” visas på pulsfrekvensskärmen är rensningen av data slutförd. Om ”Err”
visas ska du försöka igen från steg ①.
OBS!
Denna funktion gäller endast TM2657-05.
42
5)
Tid
Mätaren har en inbyggd klocka. Mätningsdata inkluderar datum och tid för mätningen.
Tiden är utformad att synkroniseras med tiden på en mottagarenhet. Se mottagarenhetens
specifikationer.
OBS!
Klockan i mätaren kan ställas in automatiskt via funktionen på mottagarenheten.
Två minuter efter att strömmen har slagits på, då en parkoppling har utförts kommer
mätarens tid automatiskt att ställas till mottagarenhetens tid, såvida det inte pågår några
andra åtgärder.
När inställningsfunktionen F20 är av genomförs inte ovanstående klocksynkronisering.
6)
Överföringsspecifikationer
Objekt
Standard
Överföringsutgång
Kommunikationsavstånd
Frekvensband
Maximal RF-uteffekt
Specifikationer
Bluetooth-version 2.1 klass 1
kompatibel med SPP och HDP
Klass 1
Maximalt 100 m (beroende på användning)
2\miljö.)
402–2 480 MHz
20 dBm
Mätaren har inbyggd radioutrustning som är konstruktionscertifierad i enlighet med
lagstiftningen i USA:s Radio Act.
※ Denna mätare kan komma att ändras i förbättringssyfte utan förgående meddelande.
OBS!
Härmed försäkrar MITSUMI att radioutrustningen av typ WML-C40AH uppfyller kraven i
direktiv 2014/53/EU.
Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig via följande
internetadress:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html
7)
ÖVERFÖRINGSINNEHÅLL
Överföringsdata
Systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck, pulsfrekvens, mätningstid, id
Kontakta A&D ME Device Customer Response Center för ytterligare information.
43
12. UNDERHÅLL
12.1. Kontroll och säkerhetshantering
Öppna inte enheten. Den innehåller elektroniska komponenter och en invecklad luftenhet som
kan skadas. Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av anvisningarna för felsökning, ska
du kontakta din lokala återförsäljare eller begära service från A&D-servicegruppen.
A&D-servicegruppen tillhandahåller teknisk information, reservdelar och enheter till
auktoriserade återförsäljare.
Tekniska kontrollprocedurer som ska utföras minst vartannat år kan utföras av tillverkaren eller
en auktoriserad verkstad i enlighet med reglerna som styr tillverkning av medicintekniska
produkter.
Kontrollera tryckprecision
Försiktighet
När du använder en gummipump ska du inte applicera tryck som överstiger
280 mmHg till mätaren eller kontrollutrustningen (UM-101, noggrann
kvicksilverblodtrycksmätare eller membranmanometer).
Utför endast kontrollen såsom den beskrivs nedan. Annars kan
inställningsvärden och funktionsinställningar ändras.
Efter kontrollen ska du verifiera att luftanslutningspluggen är isatt i
blodtrycksmätaren. Om luftanslutningspluggen inte är isatt kan tryck inte
appliceras och det är då inte möjligt att utföra mätningar. När du sätter i
pluggen ska du trycka in den tills du hör ett klickljud.
Mål:
Jämför tryckvärdet från kontrollutrustningen och blodtrycksmätaren för
att fastställa om det finns mätningsfel.
Kontrollutrustning:
Kontrollutrustning (UM-101,noggrann kvicksilverblodtrycksmätare eller
membranmanometer)
Anslutning:
Anslut kontrollutrustningen till blodtrycksmätaren enligt bilden nedan.
Avlägsna blodtrycksmätarens armstöd och avlägsna sedan
tryckkontrollocket. Avlägsna luftanslutningspluggen från
blodtrycksmätarens luftuttag. Anslut kopplingskontakten till
anslutningsslangen och anslut den till luftuttaget.
44
Anslutningsslang
COUNT-knapp
Gummipump
Luftanslutningsplugg
Skydd för
tryckkontrollområde
Lufttank på 500 cm³
Kopplingskontakt
Kontrollutrustning
1. Håll ned COUNT-knappen på blodtrycksmätarens baksida och aktivera POWER-brytaren.
2. ”L30” visas på klockskärmen.
3. När ”L30” visas trycker du på START/STOP-knappen.
Läget för tryckkontroll aktiveras och aktuellt tryck visas.
4. Applicera trycket som anges nedan med hjälp av gummipumpen. Jämför och kontrollera
blodtrycksmätarens tryck med trycket hos kontrollutrustningen.
Nej
1
2
3
Tryckinställning
0 mmHg
50 mmHg
200 mmHg
Instrumentfel A-B
(standard)
0 mmHg
Inom ±6 mmHg
A: Trycket som kontrollutrustningen visar
B: Diastoliskt och systoliskt tryck som
mätaren visar
5. Bekräfta att värdena ligger inom standardvärdena. För att lämna läget tryckkontroll och
återgå till viloläget ska du slå av strömmen och sedan slå på den igen.
Obs!
Använd endast kopplingskontakten med TM-2657P.
45
12.2. Rengöring
Försiktighet
Innan rengöring ska du slå av strömmen och dra ut strömkontakten från
eluttaget.
När du rengör mätaren ska du aldrig spruta vatten på den eller blötlägga
den.
Blodtrycksmätaren är inte vattentät. Stänk inte vatten på den och undvika att
utsätta den för fukt.
När du desinfekterar mätaren ska du aldrig använda en autoklav eller
gassterilisering (EOG, formaldehydgas, högkoncentrerad ozon).
Rengör aldrig mätaren med lösningsmedel såsom thinner eller bensen.
Rengör mätaren en gång i månaden på följande sätt, baserat på policys och
förfaranden som avgörs av sjukhuset.
När huvudenheten och manschettskyddet är smutsiga, ska du torka av dem med en gasbinda
eller en trasa som är fuktad med varmt vatten eller ett neutralt rengöringsmedel och undvika
att använda för mycket vatten.
För att minska infektionsrisken ska du regelbundet desinfektera huvudenheten och
manschettskyddet. Vid desinfektion ska du torka av delarna försiktigt med en gasbinda eller
en fuktad trasa med en antiseptisk lösning och sedan torka av dem med en torr mjuk trasa.
Den antiseptiska lösningen ska användas som vattenlösning genom att följa produktens
anvisningar för utspädning. Följande är ett exempel på en antiseptisk lösning.
- Natriumhypoklorit (0,06 %) eller isopropylalkohol (50 %)
Kontrollera att manschettskyddet inte är skadat. Om skyddet är skadat ska du byta ut det.
För bytesförfarande, se ”12.4. Byta ut manschettskyddet”.
Obs!
Manschettskyddet och kablar är förbrukningsmaterial.
Om det uppstår frekventa mätningsfel eller om det inte går att genomföra mätningar,
måste dessa artiklar bytas ut.
Innan du beställer reservdelar, se ”13. LISTA ÖVER TILLBEHÖR OCH
ALTERNATIV”.
46
Skrivarhuvud
Om skrivarhuvudet har pappersskräp eller annat främmande material på sig kommer utskriften
inte att kunna utföras korrekt. För att förhindra detta ska du följa stegen nedan för att rengöra
skrivarhuvudet.
Försiktighet
Innan rengöring ska du slå av strömmen och vänta tills skrivhuvudet har
svalnat. Skrivhuvudet blir mycket varmt och kan orsaka brännskador.
Vissa skrivardelar har vassa kanter. Hantera med försiktighet för att undvika
personskador.
1. Slå av strömmen.
2. Tryck på Öppna skrivarlock-knappen för att öppna skrivarlocket.
Öppnaprinter
skrivarlock-knapp
Open
cover button
Skrivarlock
Printer
cover
3. Använd en mjuk bomullstops eller en bomullsduk fuktad med alkohol (etyl eller isopropyl) och
rengör värmeelementet mycket försiktigt.
Skrivarhuvud
Värmeelement
Bomullstops
47
4. Rengör skrivarpapprets fack från damm, pappersskräp och andra främmande material.
Skräp i pappersutmatningen kan påverka utskriftskvaliteten.
5. Vänta tills de rengjorda delarna är helt torra och montera sedan skrivarpappret.
Printer paper
Skrivarpapper
6. Håll pappret med dess ände överst och så att det sticker ut, och fäst sedan skrivarpappret
genom att stänga skrivarlocket tills du hör ett klick. Om locket inte är helt stängt kan pappret
fastna och skrivaren bli igensatt.
Printer
cover
Skrivarlock
Obs!
Undvik statisk elektricitet när du rengör skrivarhuvudet. Statisk elektricitet kan skada
skrivarhuvudet.
Använd inte slipande ämnen, som sandpapper, för att rengöra skrivarhuvudet. Detta
skadar värmeelementet.
Se till att skrivarhuvudet är helt torrt innan du monterar skrivarpappret och slår på
strömmen.
48
12.3. Regelbunden kontroll
För att säkerställa korrekt användning av mätaren ska du utföra regelbundna kontroller.
De viktigaste punkterna i den regelbundna kontrollen är följande.
Innan du slår på strömmen
Objekt
Utsida
Driftdelar
Skärm
Mätningsdelar
Manschettskydd
Beskrivning
Kontrollera att det inte finns bucklor och skador p.g.a. att enheten har
tappats.
Kontrollera att det inte finns smuts, rost och repor på delarna.
Kontrollera att det inte finns smuts, repor och skador på panelerna.
Kontrollera att det inte finns fukt.
Kontrollera att brytare/knappar inte är skadade eller sitter löst.
Kontrollera att det inte finns smuts och repor på skärmen.
Kontrollera att manschetten och manschettskyddet inte är skadade.
Kontrollera att manschettskyddet är monterat.
Använd manschettskyddet för att hindra främmande material från att
komma in i enheten.
Skrivare
Kontrollera att skrivarpappret är av rätt typ
Strömdelar
Kontrollera att strömkabeln är korrekt isatt i kontakten.
Kontrollera att det inte finns skador på strömkabeln
(exponerade trådar, glapp).
Kontrollera att eluttaget är korrekt jordat och tillför den angivna
spänningen och frekvensen (100–240 V, ~ 50–60 Hz).
När strömmen har slagits på
Objekt
Utsida
Driftdelar
Skärm
Skrivare
Säkerhetsfunktion
Uppgifter
Kontrollera att det inte uppstår rök och onormala lukter.
Kontrollera att det inte uppstår ovanliga ljud.
Tryck på START/STOP-knappen och kontrollera att det inte finns
några fel.
Tryck på FAST STOP-knappen under luftfyllning för att kontrollera att
trycksättningen avbryts.
Kontrollera att det inte saknas nummer eller tecken på skärmar för
blodtryck, puls och klocka.
Kontrollera att inga felkoder visas.
Kontrollera att mätningsvärdena är nära de normala värdena.
Kontrollera att det finns skrivarpapper och att du upptäcker om det tagit
slut.
Kontrollera att skrivarpappret matas in/ut korrekt.
Kontrollera att testutskriften inte saknar några objekt.
Kontrollera att pappret kapas efter utskrift.
Kontrollera att datumet och tiden är korrekta.
Kontrollera att innehållet hos angivna värden sparas.
49
12.4. Byta ut manschettskyddet
Front
Frontram
1. Använd en spårskruvmejsel för att lossa
skruven.
2. Skjut ned den främre ramen och dra sedan
ut den.
Baksida
3. Lossa och avlägsna skruvarna (skruvar för
att fästa armstödet) från baksidan.
Armstöd
Skruv för att fästa
armstödet
4. Lyft upp och dra armstödet bakåt.
Baksida
Bakre ram
Armstöd
5. Skjut ned den bakre ramen och dra sedan
ut den.
6. Dra ut manschettskyddet från
Baksida
vinylringspåret för att avlägsna det.
Manschettskydd
50
7. Sätt i det nya manschettskyddet och
Baksida
tryck in vinylringen i spåret (på ramens
insida) så att ringen fästs.
Fästspår för vinylring
(ramens insida)
Nytt manschettskydd
Front
8. Montera det nya manschettskyddet över
Nytt manschettskydd
det främre vinylringspåret.
Fästspår för vinylring
(ramens insida)
9. Genom att utföra stegen för borttagning i
omvänd ordning fäster du den bakre och
främre ramen, sätter tillbaka armstödet
och fäster sedan skruvarna för armstödet
(2) och den främre ramskruven (1).
Obs!
Manschettskyddet är en förbrukningsprodukt. Nya manschettskydd måste köpas
separat.
(manschettskydd: AX-134005759-S)
Försiktighet
Att använda korrekt manschettskydd samt att byta ut det är viktigt för enhetens
säkerhet och mätningsprecision.
51
12.5. Kontrollera antalet mätningar
Mätaren kan räkna antalet genomförda blodtrycksmätningar. Denna funktion ger möjlighet att
kontrollera användningsfrekvensen och ge referensinformation för schemalagd rengöring.
Värdet för antal mätningar lagras även när strömmen slås av.
12.5.1. Visa antalet mätningar
Visa antalet mätningar:
Med mätaren i viloläge håller du COUNT-knappen intryckt i 1
sekund. Antalet mätningar visas i cirka 60 sekunder på de
systoliska och diastoliska skärmarna.
COUNT-knapp
[]-knapp
SELECT-knapp
I nedanstående exempel är det antalet mätningar 2 382.
(Maximalt antal är 999 999.)
SYS
mmHg
Visar siffror för tusental och högre
DIA
mmHg
Visar siffror för hundratal, tiotal och ental
PUL
/min.
Visas när man visar antal mätningar
SYS
mmHg
SYS
mmHg
DIA
mmHg
DIA
mmHg
Återställa antalet mätningar:
Håll ▲-knappen nedtryckt i 4 sekunder för
att visa återställningsbekräftelseskärmen.
PUL
/min.
PUL
/min.
Tryck på START/STOP-knappen för att
återställa antalet.
Återställningsbekräftelse
(blinkar)
Återställning slutförd
12.5.2. Skriva ut graf med antal mätningar
Skriva ut en graf med antal mätningar:
Tryck på COUNT-knappen. När antalet mätningar visas trycker du på
START/STOP-knappen för att skriva ut en graf med antal mätningar.
Totalantal:
Antal mätningar sedan leverans av enheten
Trippantal:
Antal mätningar sedan den senaste
återställningen (Se ”12.5.1. Visa antalet
mätningar”)
Veckoantal:
En distribution över antalet mätningar den
senaste veckan.
Månadsantal:
En distribution över antalet mätningar den
senaste månaden.
52
30 Dec, 2015
Totalantal: 123456
Trippantal: 91
Graf för veckovist antal:
Graf för månatligt antal:
Obs!
Om funktionen F07 är inställd till av kommer grafen med antal mätningar inte att
skrivas ut. (Se ”10.5. Utskriftskvalitet”)
När grafen med antal mätningar har skrivits ut fortsätter antalet mätningar att visas i
60 sekunder.
Om ”Low Battery” skrivs ut längst ned till vänster på utskriften efter att grafen med
antal mätningar har skrivits ut ska du kontakta din lokala A&D-återförsäljare.
12.6. Kassering av komponentdelar
Kassera eller återvinn mätaren på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
Manschettskydd
Eftersom det finns en smittorisk ska du kassera manschettskyddet som medicinskt avfall.
Internt reservbatteri
Mätaren är utrustad med ett litiumjonbatteri som reservström för inställningar och andra data.
Innan du kasserar huvudenheten ska du avlägsna litiumjonbatteriet och kassera det i enlighet
med lokala föreskrifter.
Produktnamn
Modellnamn
Förpackning
-
Inuti huvudenhet
-
Skrivarenhet
-
Extern in-/utgångsenhet
(Tillval)
-
53
Strukturnamn
Låda
Förpackningsmaterial
Påse
Låda
Interna delar
Chassi
Batteri på PCB
Låda
Interna delar
Chassi
Låda
Material
Kartong
Kartong
Vinyl
ABS/ABS-plast
Allmänna delar
Stål
Litiumjonbatteri
ABS/ABS-plast
Allmänna delar
Stål
ABS/ABS-plast
Interna delar
Allmänna delar
12.7. Innan du begär service
Innan du begär service ska du gå igenom följande checklista och felkodslistan i nästa avsnitt.
Problem
Ingenting visas
när strömmen är
påslagen.
Kontrollera
Åtgärd
Sitter strömkabeln i
ordentligt?
Sätt i strömkabeln ordentligt.
Finns det luft kvar i
manschetten?
Har manschettskyddet
dragits för långt över
ramen?
Är patientens
kroppshållning korrekt?
Är patienten avslappnad?
E00 visas.
Det finns inget
tryck.
Det går inte att
utföra
mätningar.
(En felkod
visas.)
―――――――――
―――――――――
Ingen utskrift
Oväntat
utskriftsinnehåll.
Datumet
och/eller tiden
stämmer inte.
Skrivarpappret är inte
installerat. (
visas)
Skrivarlocket är öppet.
(
visas)
Ett fel hos skrivarens
kapningsverktyg.
(
visas)
Orsakar skrivarpappret att
pappret fastnar?
Är den valda
utskriftsmetoden lämplig?
Kontrollera
klockinställningen.
Har ”lågt batteri” skrivits ut
på den nedre vänstra delen
av pappret efter att grafen
med antal mätningar har
skrivits ut, såsom beskrivs i
12.5.2?
Kontrollera
klockinställningen på
Bluetooth-mottagaren.
Vänta tills all luft har släppts ut från manschetten
och slå sedan på strömmen igen.
Se ”12.4. Byta ut manschettskyddet” för att fästa
manschettskyddet korrekt.
Se till att armen och hjärtat är på samma höjd och
att patienten är avslappnad.
Se till att patienten inte rör armen.
Det är inte möjligt att utföra mätningar om
patienten bär för tjocka kläder. Avlägsna
klädesplagget från armen.
Ibland är det inte möjligt att utföra mätningar på
patienter som har arytmi eller svag puls.
Se ”9.1. Montera skrivarpappret” för att installera
en ny rulle med skrivarpapper.
Se ”9.1. Montera skrivarpappret” för att stänga
skrivarlocket.
Se ”9.1. Montera skrivarpappret” för att tillfälligt
öppna skrivarlocket och sedan stänga locket igen.
Se ”9.1. Montera skrivarpappret” och justera
pappret.
Se avsnitt ”10.4. IHB” till ”10.10. Utskrift av bitmap”
för att välja utskriftsmetod.
Se ”8. STÄLLA IN KLOCKAN”
Litiumjonbatteriet som används som reservström
för inställningar och data är urladdat. Kontakta din
lokala A&D-återförsäljare.
Se mottagarenhetens specifikationer.
Försiktighet
Rör inte vid mätarens insida.
54
12.8. Felkoder
När ett fel uppstår visas någon av följande felkoder på den systoliska skärmen.
Felkoder vid utskrift
Felkod
Fel/åtgärd
Inget skrivarpapper. Montera en ny rulle med skrivarpapper.
Skrivarlocket är öppet. Stäng skrivarlocket ordentligt.
Ett fel hos skrivarens kapningsverktyg. Öppna skrivarlocket, kontrollera
skrivarpappret och stäng sedan skrivarlocket.
Felkodsuppgifter
Felkod
Uppgifter
Fel som är relaterade till blodtrycksmätning
När strömmen är påslagen är
tryckdetekteringen instabil.
Ett elfel detekteras i delen för
blodtrycksmätning.
Blodtrycksmätningens
säkerhetsövervakningsfunktion
upptäckte ett fel.
,
Tryck appliceras inte i början
av mätningen.
Tryck kan inte appliceras inom
en viss tidsperiod.
Luftfyllningen går för snabbt.
Tömningen av luft går för
långsamt.
Tömningen av luft går för
snabbt.
Övertryck upptäcktes.
Kontrollera följande
Kontrollera om det finns luft kvar i manschetten.
Starta om och försök sedan mäta blodtrycket igen.
Om problemet kvarstår ska du omedelbart sluta
använda mätaren.
Starta om och försök sedan mäta blodtrycket igen.
Om problemet kvarstår ska du omedelbart sluta
använda mätaren.
Ett tillstånd som kan påverka patientsäkerheten
upptäcktes under mätningen. Manschettens
luftsystemet eller mätarens insida
kan ha utsatts för externa vibrationer eller så kan
ett hinder ha upptäckts av misstag. Kontrollera
patientens tillstånd samt mätningsmiljön och
försök sedan mäta blodtrycket igen. Om problemet
kvarstår ska du omedelbart sluta använda
mätaren.
Det kan finnas ett luftläckage inuti mätarens
luftsystem. Om problemet kvarstår ska du
omedelbart sluta använda mätaren.
Det kan finnas ett luftläckage inuti mätarens
luftsystem eller så har manschetten satts på för
löst. Om problemet kvarstår ska du sluta använda
mätaren.
Det kan finnas en böjning eller ett hinder inuti
mätarens luftsystem. Om problemet kvarstår ska
du sluta använda mätaren.
Luften töms inte ut korrekt. Det kan finnas en
böjning eller ett hinder inuti mätarens luftsystem.
Om problemet kvarstår ska du sluta använda
mätaren.
Patienten kan ha rört på sig eller så har ett starkt
externt tryck applicerats under mätningen. Om
problemet kvarstår ska du sluta använda mätaren.
Manschettrycket under mätningen överskred 300
mmHg.
Patienten kan ha rört på sig eller så har
manschetten utsatts för ett starkt externt tryck.
Observera om felet inträffar igen och försök utföra
mätningen igen.
55
Felkod
Uppgifter
Tidsgränsen för en mätning
överskreds.
Otillräckligt tryck.
Kan inte upptäcka pulsen.
Kan inte fastställa det
diastoliska blodtrycket.
Kan inte fastställa
medelartärtrycket.
Kan inte fastställa det
systoliska blodtrycket.
Kan inte fastställa pulsen.
Ej tillämpligt blodtrycksvärde.
SYS-värdet ligger ”utanför
intervallet”.
DIA-värdet ligger ”utanför
intervallet”.
PUL-värdet ligger ”utanför
intervallet”.
Kontrollera följande
I syfte att bibehålla patientsäkerhet avbröts
mätningen eftersom mätningstiden överskred 180
sekunder.
Mätningen kan ha upprepats. Kontrollera om
patientens kropp rör sig eller om arytmi föreligger.
Trycket var för lågt för att utföra
blodtrycksmätningen. Under luftfyllning uppstod en
störning i manschettens puls, på grund av att
patienten rörde på sig eller på grund av en extern
vibration, vilket medförde att inställningstrycket
upptäcktes eller att patientens blodtryck steg
kraftigt under blodtrycksmätningen.
Bekräfta följande tillstånd:
Att manschetten inte sitter löst, att det inte finns
tjocka klädesplagg på armen, att patienten inte rör
på sig och att inga externa manschettvibrationer
inträffar. Försök sedan att mäta igen.
Pulssignalen som manschetten tar emot är för
svag.
Patientens cirkulation är för dålig eller patienten
bär för tjocka kläder.
Kontrollera patientens tillstånd.
Kontrollera om patientens kropp rör sig eller om
arytmi föreligger.
SYS-mätningsintervall: 40-270 mmHg
Kontrollera om patientens kropp rör sig eller om
arytmi föreligger.
DIA-mätningsintervall: 20-200 mmHg
Kontrollera om patientens kropp rör sig eller om
arytmi föreligger.
PUL-mätningsintervall: 30-240 mmHg
Kontrollera om patientens kropp rör sig eller om
arytmi föreligger.
56
Felkod
Övriga fel
till
Uppgifter
Starta om strömmen.
Ett spänningsfel upptäcktes
inuti mätaren.
Starta om strömmen.
Ett inställningsfel upptäcktes
inuti mätaren.
,
Starta om strömmen.
Ett inställningsfel upptäcktes
inuti mätaren.
Starta om strömmen.
Ett inställningsfel upptäcktes
inuti mätaren.
Starta om strömmen.
Ett minnesfel upptäcktes inuti
mätaren.
Kontrollera följande
Starta om strömmen. Om problemet kvarstår ska
du omedelbart sluta använda mätaren.
Funktionsinställningarna har initierats. Kontrollera
inställningarna. Starta om strömmen. Om
problemet kvarstår ska du omedelbart sluta
använda mätaren.
Räkningsfunktionen har initierats. Starta om
strömmen. Om problemet kvarstår ska du tillfälligt
sluta använda enheten.
Starta om strömmen. Om problemet kvarstår ska
du omedelbart sluta använda mätaren.
Starta om strömmen. Om problemet kvarstår ska
du omedelbart sluta använda mätaren.
Det kan finnas ett funktionsfel.
Ett typsnittsfel upptäcktes.
Det kan finnas ett funktionsfel.
Ett manschettfel upptäcktes.
Starta om strömmen. Om problemet kvarstår ska
du omedelbart sluta använda mätaren och begära
reparation av enheten.
Det kan finnas ett funktionsfel.
Ett fel i blodtrycksmodulen
upptäcktes.
Visa felstatusen
Tryck på COUNT-knappen. Antalet visas. Tryck på SELECT-knappen inom 60 sekunder. De
tidigare felkoderna (systolisk och diastolisk skärm), felunderkod (diastolisk skärm) och antalet
förekomster (pulsskärm) visas. Varje gång du trycker på SELECT-knappen visas tidigare fel att i
numerisk ordning.
Om ingen åtgärd utförs inom 60 sekunder återgår mätaren till viloläget.
57
13. LISTA ÖVER TILLBEHÖR OCH ALTERNATIV
Produktnamn
Skrivarpapper (5 rullar)
Manschettskydd
Strömkabel (kabeluppsättning)
Strömkabel (kabeluppsättning)
Strömkabel (kabeluppsättning)
Extern in-/utgångsenhet RS 2-kanalig
Extern in-/utgångsenhet RS 1-kanalig
Extern in-/utgångsenhet RS+Bluetooth
Katalognummer
AX-PP147-S
AS-134005759-S (5 delar)
AX-KO243 (typ C)
AX-KO242 (typ BF)
Säkringsklass: T3AH250V
AX-KO115-EX (typ A)
TM-2657-01-EX
TM-2657-03-EX
TM-2657-05-EX
14. OM BLODTRYCK
Variationer i blodtryck
Blodtrycket är mycket känsligt och genomgår
Systolisk
en subtil förändring vid varje hjärtslag för att
överensstämma med hjärttillståndet. Som svar
till olika tillstånd kan det variera med 30 till 50
Blodtryck
mmHg.
Därför är det viktigt att inte fokusera på en
enskild mätning, utan istället mäta varje dag,
Section d'affichage
vid samma tidpunkt, för att ta reda på ditt
Au repos
genomsnittliga blodtryck och dina
Tid
blodtryckstrender. Denna blodtrycksinformation
Blodtryck under en dag, mätt var 5:e minut
är viktig när du besöker en läkare. Konsultera
en läkare för att avgöra betydelsen av dina
resultat.
Vilka olika typer av högt blodtryck finns det?
Det finns två olika typer av högt blodtryck: primär (essentiell) hypertoni och sekundär hypertoni.
Sekundär hypertoni orsakas av sjukdomar som medför en höjning av blodtrycket. När
njurinflammation eller havandeskapsförgiftning orsakar högt blodtryck och man behandlar problemet
kommer blodtrycket att sjunka naturligt.
Avseende primär (essentiell) hypertoni är orsaken till tillståndet inte klargjord, men blodtrycket är
högt. Kombinationen av långa perioder med stress, högt saltintag, övervikt och genetiska problem
kan orsaka primärt (essentiellt) högt blodtryck. Av dessa orsaker är genetik en avgörande faktor. Om
båda föräldrarna har högt blodtryck är förekomsten av högt blodtryck 60 % respektive 30 %, vilket
indikerar en genetisk komponent.
58
15. SKICKA BITMAPMÖNSTER
15.1. Storlek på ursprungligt bitmapmönster
Bredd: 384 pixlar (fast) (bitmapdata som inte är 384 pixlar bred kan inte skickas.)
Längd: maximalt 640 pixlar (bitmapdata av valfri längd från 1 till 640 pixlar kan skickas.)
Den maximala storleken på det ursprungliga bitmapmönstret visas nedan:
(Windows svartvit bitmap)
76.8mm
(640 punkt)
76.8mm(640dot)
48mm
(384 punkt)
48mm(384dot)
Skapa bitmapdata som har ovanstående storlek med filnamnet ”Logo.bmp” och spara den till
rotmappen på ett SD-kort.
Obs!
För operativ SD-kortstandard, kontrolleras enhetsoperationen med SD och SDHC.
Vissa SD-kort kan inte kännas igen av enheten.
I dessa fall ska du använda ett annat SD-kort.
Som filsystem använder enheten FAT16 eller FAT32.
59
15.2. Skicka bitmappar
1. Slå av mätarens ström.
Lock för bitmap SD-uttag
2. Med knapparna COUNT, ▲ och SELECT intryckta slår du på strömmen. Mätaren går till
överföringsläget för bitmap.
COUNT-knapp
[]-knapp
SELECT-knapp
Överföringsläge, bitmap
3. Sätt i SD-kortet med bitmapfilen (Logo.bmp) som sparades i ”15.1. Ursprungsstorleken för
bitmapmönster” i SD-uttaget. Tryck på START/STOP-knappen för att starta
dataöverföringen.
Överföringshastighet (%)
(0 till 100%)
Överför
Överföring slutförd
När överföringen är klar startar du om enheten och anger funktionen F15 till 2. Bitmappen
skrivs ut med blodtrycksvärdet efter att blodtrycksmätningen har utförts.
60
BILAGA: EMC-INFORMATION
Elektrisk medicinteknisk utrustning kräver särskilda försiktighetsåtgärder angående EMC och
måste installeras och användas i enlighet med EMC-informationen som anges nedan.
Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (t.ex. mobiltelefoner) kan påverka
medicinteknisk elektrisk utrustning.
Användning av andra tillbehör och kablar än de angivna (ej originaldelar från A&D) kan resultera
i ökade emissioner eller reducerat enhetsskydd.
Vägledning och tillverkarens försäkran – elektromagnetiska emissioner
A&D-enheten är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan.
Kunden eller användaren av A&D-enheten ska säkerställa att den används i en sådan miljö.
Emissionstest
Efterlevnad
Elektromagnetisk miljö – riktlinjer
RF-emissioner
Grupp 1
A&D-enheten använder endast RF-energi för dess
CISPR 11
interna funktion. Därför är RF-emissionerna mycket
låga och det är osannolikt att de kommer att orsaka
störningar hos närliggande elektronisk utrustning.
RF-emissioner
Klass B
A&D-enheten är lämplig för bruk i alla inrättningar,
CISPR 11
inklusive bostäder och anläggningar som är direkt
Harmoniska emissioner
Klass A
anslutna till det allmänna elnätet
IEC 61000-3-2
som förser byggnader med el för hushållsändamål.
Spänningsvariationer/flimmer- Uppfyller krav
emissioner IEC 61000-3-3
Rekommenderat säkerhetsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning
och A&D-enheten
A&D-enheten är avsedd för bruk i elektromagnetiska miljöer där utstrålad RF-störning är kontrollerad.
Kunden eller användaren av A&D-enheten kan bidra till att förebygga elektromagnetiska störningar
genom att bibehålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning
(sändare) och A&D-enheten enligt rekommendationerna nedan, i enlighet med
kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.
Klassad maximal
Säkerhetsavstånd i meter i enlighet med sändarens frekvens
uteffekt hos sändare
150 kHz till 80 MHz
80 MHz till 800 MHz
800 MHz till 2,5 GHz
d = 1,2 P
d = 1,2 P
d = 2,3 P
W
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
För sändare vars klassade maximala uteffekt inte anges ovan kan det rekommenderade
säkerhetsavståndet d i meter (m) fastställas med ekvationen som avser sändarens frekvens, där p är
klassningen av den maximala uteffekten i watt (W) enligt sändartillverkaren.
OBS 1! Vid 80 MHz och 800 MHz, gäller säkerhetsavståndet för den högre frekvensen.
OBS 2! Dessa riktlinjer är eventuellt inte tillämpliga i alla situationer. Elektromagnetisk spridning
påverkas av strukturers, föremåls och personers absorption och reflektion.
61
Riktlinjer och tillverkarens försäkran – elektromagnetisk immunitet
A&D-enheten är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Kunden
eller användaren av A&D-enheten ska säkerställa att den används i en sådan miljö.
ImmunitetsIEC 60601
Efterlevnadsnivå Elektromagnetisk miljö – riktlinjer
test
testnivå
Bärbar och mobil
RF-kommunikationsutrustning ska inte
användas närmare någon del av
A&D-enheten, inklusive kablar, än det
rekommenderade säkerhetsavståndet
som beräknas med den tillämpliga
ekvationen för sändarfrekvensen.
Rekommenderat säkerhetsavstånd:
Ledningsbunden
RF
IEC 61000-4-6
Utstrålad RF
IEC 61000-4-3
3 V rms
150 kHz till 80 MHz
3 V rms
3 V/m
80 MHz till 2,5 GHz
3 V/m
d = 1,2 P
d = 1,2 P
80 MHz till 800 MHz
d = 2,3 P
800 MHz till 2,5 GHz
där P är sändarens klassade maximala
uteffekt i watt (W), enligt
sändartillverkaren, och d är det
rekommenderade säkerhetsavståndet i
meter (m).
Fältstyrkor från fasta RF-sändare, som
fastställs vid en elektromagnetisk
platsundersökning,a ska vara lägre än
efterlevnadsnivån för alla
frekvensintervaller.b
Störningar kan förekomma i
närheten av utrustning som
är markerade med följande
symbol:
OBS 1! Vid 80 MHz och 800 MHz, gäller det högre frekvensintervallet.
OBS 2! Dessa riktlinjer är eventuellt inte tillämpliga i alla situationer. Elektromagnetisk spridning
påverkas av strukturers, föremåls och personers absorption och reflektion.
a
b
Fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för radiotelefoner (mobil/trådlös) och
landbaserad mobilradio, amatörradio, radiosändningar via AM/FM och tv-sändningar kan inte
teoretiskt förutsägas med säker precision. För att utvärdera den elektromagnetiska miljön med
avseende på fasta RF-sändare ska man överväga att genomföra en elektromagnetisk
platsundersökning. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där A&D-enheten används överskrider
den tillämpliga RF-efterlevnadsnivån som anges ovan, ska man observera A&D-enheten för att
verifiera normal drift. Om onormala prestanda upptäcks kan man behöva vidta ytterligare åtgärder,
såsom att ändra riktningen på eller byta A&D-enhetens plats.
Över frekvensintervallet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkan vara lägre än 3 V/m.
62
Riktlinjer och tillverkarens försäkran – elektromagnetisk immunitet
A&D-enheten är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Kunden
eller användaren av A&D-enheten ska säkerställa att den används i en sådan miljö.
Immunitetstest
IEC 60601
testnivå
Efterlevnadsnivå
Elektrostatisk
urladdning (ESD)
IEC 61000-4-2
± 6 kV
kontakt
± 6 kV
kontakt
± 8 kV
luft
± 8 kV
luft
Elektrisk snabb
övergång/puls
IEC 61000-4-4
± 2 kV för ström± 2 kV för strömförsörjningsledningar försörjningsledningar
± 1 kV
för in-/utgångsledningar
± 1 kV
för in-/utgångsledningar
Överspänning
IEC 61000-4-5
± 1 kV
ledning till ledning
± 1 kV
ledning till ledning
±2 kV
ledning till jord
±2 kV
ledning till jord
< 5 % UT
(> 95 % fall i UT)
under 0,5 cykel
< 5 % UT
(> 95 % fall i UT)
under 0,5 cykel
40 % UT
(60 % fall i UT)
under 5 cykler
40 % UT
(60 % fall i UT)
under 5 cykler
70% UT
(30% fall i UT)
under 25 cykler
70% UT
(30% fall i UT)
under 25 cykler
< 5 % UT
(> 95 % fall i UT)
under 5 sekunder
< 5 % UT
(> 95 % fall i UT)
under 5 sekunder
3 A/m
3 A/m
Spänningsfall, korta
avbrott och
spänningsvariationer i
strömförsörjningens
ingångsledningar
IEC 61000-4-11
Strömfrekvens
(50/60 Hz)
magnetfält
IEC 61000-4-8
OBS! UT är nätströmmens spänning innan testnivån appliceras.
63
Elektromagnetisk miljö –
riktlinjer
Golven ska vara av trä,
betong eller keramikplattor.
Om golven är täckta med
syntetiska material, ska den
relativa luftfuktigheten vara
minst 30 %.
Nätspänningskvaliteten ska
motsvara kvaliteten i en
normal kommersiell miljö eller
sjukhusmiljö.
Nätspänningskvaliteten ska
motsvara kvaliteten i en
normal kommersiell miljö eller
sjukhusmiljö.
Nätspänningskvaliteten ska
motsvara kvaliteten i en
normal kommersiell miljö eller
sjukhusmiljö. Om användare
av A&D-enheten kräver
avbrottsfri drift under
strömavbrott, är det
rekommenderat att
A&D-enheten drivs av en
avbrottsfri strömförsörjning
eller ett batteri.
Strömfrekvensens magnetfält
bör ligga på nivåer som är
karakteristiska i en normal
kommersiell miljö eller
sjukhusmiljö.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement