Bestron ACUP650 User manual

Bestron ACUP650 User manual
ACUP650
Persönliche Thermo
DE Gebrauchsanweisung
Kaffeemaschine mit Timer
Mode d'emploi de Cafetière isotherme
FR personnel avec minuterie
650W, 230V ~ 50Hz
manual Personal thermo coffee maker
EN Instruction
with timer
per l'uso del Thermo personali caffettiera
IT Istruzioni
con timer
del usuario del Cafetera termo personal con
ES Manual
temporizador
v 010515-07
Handleiding Personal thermo koffiezetter
NL met timer
Gebruikershandleiding
Veiligheidsvoorschriften - Algemeen
Nederlands
•
•
•
Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.
Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen onder
toezicht of als ze instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke
gevaren ervan begrijpen.
• Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat
spelen.
• Reiniging en onderhoud moeten niet worden gedaan door kinderen, behalve als zij ouder dan 8 jaar
zijn en onder toezicht staan.
• Houd het toestel en de kabel buiten bereik van kinderen tot 8 jaar oud.
• Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren.
Veiligheidsvoorschriften - Elektriciteit en warmte
Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden.
Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.
• Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het
apparaat, voordat u het apparaat gebruikt.
• Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
• Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker zelf, niet aan het snoer.
• Controleer regelmatig of het snoer van het apparaat nog intact is. Gebruik het apparaat niet als het snoer
beschadigingen vertoont. Laat een beschadigd snoer vervangen door een gekwalificeerde servicedienst.
• Zorg er bij gebruik van een verlengsnoer voor dat dit volledig uitgerold wordt.
• Gebruik uitsluitend een goedgekeurd verlengsnoer.
• Het apparaat moet zijn warmte kwijt kunnen om brandgevaar te voorkomen. Zorg er dus voor dat het
apparaat voldoende vrij is en niet in contact kan komen met brandbaar materiaal. Het apparaat mag niet
worden bedekt.
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare materialen.
• Zorg ervoor dat het apparaat en het snoer niet in aanraking komen met hittebronnen, zoals een hete
kookplaat of open vuur.
• Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking komen met water.
Veiligheidsvoorschriften - Gebruik
• Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.
• Laat het snoer niet over de rand van het aanrecht, werkblad of een tafel hangen.
• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u het apparaat, het snoer of de stekker aanraakt.
• Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten.
• Dompel het apparaat, het snoer en de stekker nooit onder in water of in een andere vloeistof.
• Pak het apparaat niet op wanneer hij in het water is gevallen. Trek direct de stekker uit het stopcontact.
Gebruik het apparaat niet meer.
Milieu
•Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.
•Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij
een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op het symbool
op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking.
•De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de
verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een
belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
•Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt.
2
Gebruikershandleiding
Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke
doeleinden, niet voor professioneel gebruik.
5.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
4.
3.
8.
Deksel waterreservoir
Deksel filterhouder
Filterbehuizing
Filterhouder met druppelstop
Uitneembare permanentfilter
Thermobeker
Lekvrije drinkdeksel
Display
Uur toets
Minuut toets
Programmeer toets met indicatielampje
Start/Stop toets met indicatielampje
7.
9.
10.
11.
12.
6.
werking - Instellen van de tijd
Voordat u van de koffiezetter gebruik maakt, dient u de klok op de juiste tijd in te stellen.
1. Stop de stekker in het stopcontact.
2. Het display (8) zal gaan knipperen en in het display verschijnt: 00.00
3. Houdt vervolgens de uur toets (9) ingedrukt om het juiste uur in te stellen.
4. Houdt vervolgens de minuut toets (10) ingedrukt om de juiste minuten in te stellen.
5.Als u de juiste tijd hebt ingesteld laat dan de minuut toets los, het display zal na enkele seconden
stoppen met knipperen. De juiste tijd is nu ingesteld.
De klok van de koffiezetter gebruikt een 24-uurs aanduiding.
werking - Voor het eerste gebruik
Gebruik het apparaat eerst een paar keer met alleen water om binnenin te reinigen. Volg hiervoor de
gebruiksinstructies hieronder. Gooi na afloop het water weg.
werking - Koffie zetten
1. Open het deksel van het waterreservoir (1). Giet voldoende water in het reservoir (ca. 400ml). Sluit het
deksel.
2. Open het deksel van de filterhouder (2).
Deze koffiezetter heeft een permanent filter (5). U hoeft dus géén papieren filter te gebruiken. U kunt
echter ook een filterzakje (101) in de filterhouder (4) plaatsen.
3.Vul het filter met de gewenste hoeveelheid gemalen koffie (standaard 1 afgestreken maatschepje per
kopje).
4. Sluit het deksel van de filterhouder.
5. Plaats de thermobeker (6) in het apparaat.
Zorg dat u de afsluitdop van de thermobeker geheel heeft geopend totdat hij vergrendelt. Anders loopt
de koffie naast de thermobeker.
3
Nederlands
WerkinG - Algemeen
Gebruikershandleiding
6. Druk 2x op de Start/Stop toets (12) om het apparaat in te schakelen. Het rode indicatielampje gaat aan.
De koffie wordt gezet.
Nederlands
•Laat de thermobeker staan totdat de koffie geheel is doorgelopen. Daarna schakelt de koffiezetter
automatisch uit. U ziet in het display “00.00” verschijnen. Druk op de uur toets (9) en u ziet in het
display de huidige tijd verschijnen.
•Het deksel is heet als het apparaat is ingeschakeld! Wees voorzichtig bij het openen van het deksel
tijdens het gebruik. De hete stoom kan brandwonden veroorzaken.
werking - Koffiezetter programmeren voor een later tijdstip
Wanneer u de klok van de koffiezetter op de juiste tijd hebt ingesteld kunt u de koffiezetter programmeren
om op een later tijdstip koffie te zetten.
1. Druk op de programeertoets (11). Het groene lampje en het display zullen gaan knipperen.
U ziet in het display “12.00” verschijnen.
2. Druk vervolgens op de uur toets om het juiste uur in te stellen.
U kunt de knop inhouden of u drukt net zolang op de knop totdat u het juiste uur heeft bereikt.
3. Druk vervolgens op de minuut toets. Hiermee kunt u de minuten aanduiding instellen.
U kunt de knop inhouden of u drukt net zolang totdat u de juiste minuten heeft bereikt.
4. Laat de knop vervolgens los en na enkele seconden zal het display stoppen met knipperen.
In het display verschijnt de juiste tijd en “PROG”.
5. Het groene lampje voor “Prog” zal aan gaan. Hieraan kunt u zien dat de koffiezetter geprogrammeerd is.
De timer is nu ingesteld. Op de door u ingestelde tijd zal het apparaat koffie gaan zetten. Het rode
indicatielampje ‘Start/Stop’ gaat dan aan. In het display verschijnt “ON”.
Let op! Zodra het apparaat geen stroom meer krijgt, gaat de programmering verloren en zult u de tijd
opnieuw moeten instellen.
Reiniging en onderhoud
1. Zorg dat het apparaat uit staat.
2. Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat zonodig afkoelen.
3. Neem de filterhouder uit het apparaat en reinig onder stromend water.
4.Reinig de kan met warm water met afwasmiddel of in de vaatwasmachine.
5. Reinig het apparaat aan de buitenkant met een vochtige doek en afwasmiddel. Zorg ervoor dat er geen
vocht binnenin het apparaat komt.
• Droog de binnenzijde van het apparaat na gebruik. Dit verlengt de levensduur van het apparaat.
• Dompel het apparaat, de stekker en het snoer nooit onder in water. Zet het apparaat nooit in een
afwasmachine. Alleen de losse onderdelen mogen worden ondergedompeld in water.
• Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen (zoals messen
of harde borstels) bij het reinigen.
Reiniging en onderhoud - Ontkalken
Kalkaanslag kan ervoor zorgen dat de prestaties van het apparaat verminderen. In gebieden met hard water
komt kalkaanslag vaak voor. Wij raden u aan een geschikt ontkalkingsmiddel te gebruiken als er kalkaanslag
ontstaat. Volg altijd de instructies bij het ontkalkingsmiddel op. De vorming van kalkaanslag wordt minder als
u een waterzuiveringstoestel gebruikt.
Garantiebepalingen
De importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op deze
apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.
1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal.
De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.
2. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf, worden automatisch eigendom
van de importeur.
3. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs van de firma.
4
4.Aanspraken op garantie moeten worden gedaan bij de dealer waar het apparaat is gekocht of bij de
importeur.
5. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar.
6. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door:
a. ongevallen, verkeerd gebruik, slijtage en/of verwaarlozing;
b. foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de geldende wettelijke, technische
of veiligheidsnormen;
c. aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje staat vermeld;
d. een ongeautoriseerde wijziging;
e. een reparatie die is uitgevoerd door derden;
f. een onzorgvuldige transportwijze zonder geschikte verpakking respectievelijk bescherming.
7. Op deze garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden bij: a. verliezen die zich tijdens het transport voordoen;
b. het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat.
8. Uitgezonderd van garantie zijn snoeren, lampen en glazen onderdelen.
9. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging
respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. De importeur kan nooit aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de
door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan.
10.Om aanspraak te maken op garantie kunt u zich wenden tot uw winkelier. Bestron biedt ook de
mogelijkheid om het apparaat rechtstreeks ter reparatie aan te bieden aan de Bestron Service Dienst.
Stuur echter nooit zomaar iets op. Het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten
zijn voor uw rekening. Neem contact op met de Service Dienst en zij zullen u vertellen hoe u het apparaat
moet inpakken en verzenden.
11. Het apparaat is niet voor professioneel gebruik geschikt.
Service
Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de BESTRON
servicedienst: www.bestron.com/service
CE-conformiteitsverklaring
Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid:
•
•
EMC-richtlijn Laagspanningsrichtlijn 2004/108/EC
2006/95/EC
R. Neyman
Quality control
5
Nederlands
Gebruikershandleiding
Gebrauchsanweisung
Sicherheitsbestimmungen - Allgemein
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.
• Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
• Dieses Gerät kann von Kinder ab 8 Jahren verwendet werden, und Personen mit Behinderungen
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen,
es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Gebrauch des Gerätes
unterrichtet oder bei dessen Gebrauch beaufsichtigt und die Gefahren beteiligt verstehen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
•Reinigung und Wartung dieses Gerät ist nicht geeignet für Kinder, ausser für Kinder elter dann 8 Jahr
und mit Aufsicht.
• Behaltet Gerät und Kabel nicht in de Nähe von Kinder unter 8 jahr.
• Lassen Sie Reparaturen von einem qualifizierten Mechaniker ausführen. Versuchen Sie nie, das Gerät
selbst zu reparieren.
Deutsch
Sicherheitsbestimmungen - Elektrizität und Wärme
Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden.
Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie diese nicht berühren.
• Bevor Sie das Gerät verwenden, prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des
Geräts angegebenen Stromstärke übereinstimmt.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
• Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
• Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers aus der Steckdose am Stecker und nicht am Kabel.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerätekabel noch intakt ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das
Kabel beschädigt ist. Lassen Sie ein beschädigtes Kabel von einem qualifizierten Wartungsdienst ersetzen.
• Sorgen Sie bei der Benutzung eines Verlängerungskabels dafür, dass dieses komplett ausgerollt wird.
• Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Verlängerungskabel.
• Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie diese
nicht berühren.
• Um Brandgefahr zu verhindern, muss das Gerät seine Wärme abgeben können. Sorgen Sie also dafür,
dass das Gerät ausreichend frei steht und nicht in Kontakt mit brennbarem Material kommen kann. Das
Gerät darf nicht abgedeckt werden.
• Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien.
• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und das Kabel nicht mit Hitzequellen wie heißen Kochplatten oder
offenem Feuer in Berührung kommen.
• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das Kabel und der Stecker nicht mit Wasser in Berührung kommen.
Sicherheitsbestimmungen - Verwendung
• Benutzen Sie das Gerät nie im Freien.
• Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand der Anrichte, der Arbeitsplatte oder eines Tisches hängen.
• Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker
berühren.
• Benutzen Sie das Gerät nie in feuchten Räumen.
• Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Nehmen Sie das Gerät nicht auf, wenn es ins Wasser gefallen ist. Siehehen Sie sofort den Stecker aus
der Steckdose. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr.
• Verwenden Sie das Gerät nicht mit externen Zeitschaltuhren o.ä.
Umwelt
•Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafür vorgesehenen Container.
•Geben Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht als normalen Haushaltsabfall ab,
sondern bei einem Sammelpunkt für die Wiederverwendung elektrischer und elektronischer Geräte.
Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung.
•Die Materialien können wie angegeben wiederverwendet werden. Durch Ihre Hilfe bei der
Wiederverwendung, der Verarbeitung der Materialien oder anderen Formen der Benutzung alter
Geräte liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
•Erkundigen Sie sich bei den Stadtverwaltungen nach dem richtigen Sammelpunkt in Ihrer Nähe.
6
Gebrauchsanweisung
benutzung - Allgemein
Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen
und nicht für die professionelle Verwendung.
5.
2.
1.
3.
8.
Deckel Wasserreservoir
Deckel Filterhalter
Filtergehäuse
Filterhalter mit Tropfverschluß
Herausnehmbarer Permanent / Filterhalter
Thermobecher
Tropfsicherer Trinkdeckel
Display
Stunden-Taste
Minuten-Taste
Programmier-taste mit Indikatorleuchte
Start/Stop-Taste mit Indikatorleuchte
7.
9.
10.
11.
12.
6.
Funktion - Einstellung der Zeit
Bevor Sie die Kaffeemaschine verwenden, müssen Sie auf der Uhr die richtige Zeit einstellen.
1.Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2.Das Display (8) blinkt anschließend und im Display erscheint jetzt “12:00”
3. Halten Sie die Stunden-Taste eingedrückt (9) um die korrekte Stunde einzustellen.
4. Halten Sie die Minuten-Taste eingedrückt (10) um die korrekten Minuten einzustellen.
5.Wenn Sie die richtige Zeit eingestellt haben lassen Sie die Minuten-Taste los, das Display hört nach
einigen Sekunden auf zu blinken. Die korrekte Zeit ist jetzt eingestellt.
Die Uhr der Kaffeemaschine hat eine 24-Stunden-Anzeige.
Benutzung - Vor der ersten Verwendung
Benutzen Sie das Gerät einige Male nur mit Wasser, um es innen zu reinigen. Befolgen Sie hierfür die
nachfolgende Gebrauchsanweisung. Gießen Sie das Wasser nach dem Durchlaufen weg.
Funktion - Kaffee zubereiten
1. Öffnen Sie den Deckel des Wasserreservoirs. (1). Gießen Sie ausreichend Wasser in das Wasserreservoir
(ca. 400ml). Schließen Sie den Deckel
2. Öffnen Sie den Deckel des Filterhalter (2).
Diese Kaffeemaschine hat einen Permanentfilter (5). Sie müssen darum keine Papierfilter verwenden.
Sie können jedoch auch eine Filtertüte (101) in die Filterhalterung einlegen.
3.Füllen Sie den Filter mit der gewünschten Menge an gemahlenem Kaffee (standardmäßig 1 gestrichener
Maßlöffel pro Tasse).
4. Schließen Sie die den Deckel der Filterhalter.
5. Stellen Sie die Thermobecher (6) in das Gerät.
Stellen Sie sicher, dass Sie den tropfsicheren Trinkdeckel geöffnet haben, bis er einrastet. Sonst läuft
der Kaffee neben den Thermobecher.
7
Deutsch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
4.
Gebrauchsanweisung
6. Drücken Sie 2x auf die Start/Stop-Taste (12), um das Gerät einzuschalten. Die rote Indikatorleuchte (15)
geht an. Der Kaffee wird zubereitet.
•Lassen Sie den Thermobecher stehen, bis der Kaffee vollständig durchgelaufen ist. Anschließend
schaltet das Gerät automatisch ab. Im Display erscheint “00.00”. Drücken Sie auf die Stunden-Taste
(9) und Im Display erscheint die aktuelle Zeit.
•Der Deckel (2) ist heiß, wenn das Gerät eingeschaltet ist! Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Deckel
bei der Verwendung öffnen. Der heiße Dampf kann Brandwunden verursachen.
Funktion - Kaffeemaschine für einen späteren Zeitpunkt programmieren
Deutsch
Wenn Sie an der Uhr der Kaffeemaschine die korrekte Zeit eingestellt haben, können Sie die Kaffeemaschine
programmieren, zu einem späteren Zeitpunkt Kaffee zu bereiten.
1.Drücken Sie auf die Programmier-Taste (11). Im Display (14) erscheint “12.00”.
2.Drücken Sie die Stunden-Taste um die korrekte Stunde einzustellen. Jedes Mal, wenn Sie die Taste
drücken, wird die Zeit eine Stunde weiter gestellt. Sie können die Taste auch gedrückt halten, um die
Stunden schneller durchlaufen zu lassen.
3.Drücken Sie die Minuten-Taste um die korrekten Minuten einzustellen. Jedes Mal, wenn Sie die Taste
drücken, wird die Zeit eine Minute weiter gestellt. Sie können die Taste auch gedrückt halten, um die
Minuten schneller durchlaufen zu lassen.
4.Lassen Sie die Minute Taste los, das Display hört nach einigen Sekunden auf zu blinken. Im Display
erscheint die richtige Zeit und “PROG”
5. Das grüne Licht für “Prog” ist eingeschaltet. Dies zeigt, dass der Kaffeeautomat programmiert ist.
Der Timer ist jetzt eingestellt. Zu der von Ihnen eingestellten Zeit wird die Kaffeemaschine Kaffee zubereiten.
Die rote Indikatorlampe ‘Start/Stop’ (15) geht dann an. Im Display erscheint “ON”.
Achtung! Sobald das Gerät keinen Strom mehr erhält, wird die Programmierung gelöscht. Sie müssen
die Zeit dann erneut einstellen.
Reinigung und Wartung
1. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät falls erforderlich abkühlen.
3. Nehmen Sie den Filterhalter aus dem Gehäuse und reinigen Sie den Filterhalter unter fließendem
Wasser.
4. Reinigen Sie die Kanne mit warmen Spülmittelwasser oder im Geschirrspüler.
5. Reinigen Sie das Gerät an der Außenseite mit einem feuchten Tuch und Spülmittel. Achten Sie darauf,
dass keine Feuchtigkeit ins Innere des Geräts gelangt.
•Trocken nach der Verwendung der Innenseite des Geräts. Dies verlängert die Lebensdauer des
Gerätes.
• Tauchen Sie das Gerät, den Stecker und das Kabel nie ins Wasser. Stellen Sie das Gerät keinesfalls
in einen Geschirrspüler. Nur die losen Zubehörteile dürfen ins Wasser getaucht werden.
• Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel oder scharfen
Gegenstände (wie Messer oder harte Bürsten).
Reinigung und Wartung - Entkalken
Kalkablagerung kann bewirken, dass die Leistung des Gerätes sinkt. In Gebieten mit hartem Wasser kommt
Kalkablagerung oft vor. Bei Entstehung von Kalkablagerung empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines
geeigneten Entkalkungsmittels. Befolgen Sie immer die für das Entkalkungsmittel geltenden Anweisungen.
Wenn Sie ein Wasserreinigungsgerät verwenden, verringert sich die Bildung von Kalkablagerung.
Garantiebestimmungen
Der Importeur gewährt für dieses Gerät unter den folgenden Bedingungen 60 Monate Garantie ab Kaufdatum
auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder Materialfehlern entstanden sind.
8
1. Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und Material berechnet. Die
Garantiefrist wird durch die unter Garantie ausgeführte Reparatur nicht verlängert.
2. Schadhafte Teile oder, im Falle eines Umtauschs, die schadhaften Geräte selbst werden automatisch
Eigentum des Importeurs.
3. Bei jedem Garantieanspruch muss ein Kaufbeleg der Firma vorgelegt werden.
4. Garantieansprüche müssen entweder beim Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, geltend gemacht
werden oder beim Importeur.
5. Die Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.
6. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die entstanden sind durch:
a. Unfälle, verkehrte Benutzung, Abnutzung und/oder Verwahrlosung
b. falsche Montage und/oder Benutzung, die gegen die einschlägigen gesetzlichen und technischen
Normen oder gegen Sicherheitsnormen verstößt
c. Anschluss an eine andere Netzspannung als die auf dem Typenschild angegebene
d. eine ungenehmigte Veränderung
e. eine Reparatur, die durch Dritte ausgeführt wurde
f. nachlässigen Transport ohne geeignete Verpackung bzw. ohne geeigneten Schutz
7. Auf diese Garantiebestimmungen kann kein Anspruch erhoben werden im Falle von:
a. Verlusten, die während des Transports auftreten
b. Entfernung oder Änderung der Geräteseriennummer
8. Ausgenommen von der Garantie sind Kabel, Lampen und Glasteile.
9. Außer einem Ersatz bzw. einer Reparatur der schadhaften Teile räumt die Garantie kein Recht
auf Erstattung eines eventuellen Schadens ein. Der Importeur kann in keinem Fall für eventuelle
Folgeschäden oder irgendwelche anderen Folgen haftbar gemacht werden, die durch das von ihm
gelieferte oder in Verbindung mit dem von ihm gelieferten Gerät entstanden sind.
10. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sicht direkt an Ihren Händler. Bestron bietet
auch die Möglichkeit direkt mit dem Werkskundendienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfür ist, dass
Sie sich zunächst telefonisch, per Fax oder Mail an den Werkskundendienst wenden. Bitte schicken
Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete niemals unfrei eingesendet werden.
Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden sollen.
11. Das Gerät eignet sich nicht für die professionelle Verwendung.
Kundendienst
Sollte unerwartet eine Störung auftreten dann können Sie sich mit dem BESTRON-Kundendienst in
Verbindung setzen: www.bestron.com/service
CE-Konformitätserklärung
Dieses Produkt entspricht auf dem Gebiet der Sicherheit den Bestimmungen der folgenden europäischen
Richtlinien:
•
•
EMC-Richtlinie Niederspannungsrichtlinie 2004/108/EC
2006/95/EC.
R. Neyman
Qualitätskontrolle
9
Deutsch
Gebrauchsanweisung
Mode d’emploi
Consignes de sécurité - Généralités
• Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.
• Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode d’emploi.
• Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8ans et les personnes ayant réduit les capacités
physiques, sensorielles ou mentales ou manque d’expérience et de connaissances si elles ont été
aidées ou instruites concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et comprennent les risques
qu’il peut entraîne.
•Cet appareil n’est pas un jouet. En présence d’enfants, il est important de s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec l’appareil.
•Nettoyage et entretien ne doivent pas être effectués par les enfants, sauf s’ils sont âgés de plus de 8 ans
et supervisés.
• Gardez l’appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
• Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié. Ne tentez jamais de réparer vous-même
l’appareil.
Consignes de sécurité - Électricité et chaleur
Certaines parties de l’appareil peuvent s’échauffer fortement.
Évitez de les toucher pour ne pas vous brûler.
Français
• Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond à la tension du réseau
indiquée sur la plaquette type de l’appareil.
• Branchez l’appareil uniquement sur une prise raccordée à la terre.
• Débranchez toujours l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas.
• Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche elle-même; ne tirez pas sur le cordon.
• Vérifiez régulièrement que le cordon de l’appareil est intact. N’utilisez pas l’appareil si vous constatez que
le cordon est endommagé. Faites remplacer le cordon endommagé par un service technique qualifié.
• Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu’elle est complètement déroulée.
• Utilisez uniquement une rallonge agréée.
•Certaines parties de cet appareil peuvent s’échauffer fortement. Évitez de les toucher pour ne pas vous
brûler.
• L’appareil doit pouvoir évacuer sa chaleur, sinon il y risque d’incendie. Laissez donc suffisamment d’espace
autour de l’appareil et évitez tout contact avec des matériaux inflammables. L’appareil ne doit jamais être
recouvert.
• N’utilisez pas l’appareil à proximité de matières inflammables.
• Assurez-vous que ni l’appareil, ni le cordon n’entre en contact avec une source de chaleur telle qu’une
plaque électrique chaude ou une flamme.
• Assurez-vous que ni l’appareil, ni le cordon, ni la fiche n’entre en contact avec de l’eau.
Consignes de sécurité - Pendant l’utilisation
• N’utilisez jamais l’appareil à l’extérieur.
• Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord du plan de travail ou de la table.
• Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de toucher l’appareil, le cordon ou la fiche.
• N’utilisez jamais l’appareil dans une pièce humide.
• N’immergez jamais l’appareil, le cordon ni la fiche dans l’eau ou tout autre liquide.
•Si l’appareil est tombé à l’eau, ne le rattrapez pas. Débranchez immédiatement la fiche. Cessez d’utiliser
l’appareil.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un timer externe ou une télécommande.
Environnement
•Jetez le matériel d’emballage, tel que le plastique et les boîtes, dans les conteneurs prévus à cet effet.
•Lorsque l’appareil est usé, ne le mettez pas aux ordures ménagères, mais portez-le dans un centre
de collecte agréé pour les appareils électriques et électroniques. Attention au symbole figurant sur
le produit, le mode d’emploi ou l’emballage.
•Les matériaux peuvent être recyclés selon les indications. Votre collaboration au recyclage des
appareils et/ou au retraitement des matériaux, sous quelle forme que ce soit, est une contribution
précieuse à la sauvegarde de notre environnement.
• Les autorités de votre commune vous renseigneront sur le centre de collecte le plus proche.
10
Mode d’emploi
Fonctionnement - Généralités
Cet appareil est destiné uniquement à l’utilisation
domestique, et non à l’usage professionnel.
5.
2.
1.
3.
8.
Couvercle réservoir d’eau
Couvercle porte-filtre
Boîtier de filtre
Porte-filtre anti-goutte
Filtre permanent amovible
Mug isotherme
Couvercle étanche
Ecran
Bouton de l’heure
Bouton des minutes
Bouton de programmation avec voyant
Bouton marche/arrêt avec voyant
7.
9.
10.
11.
12.
6.
Français
1.
2.
3
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
4.
Fonctionnement - Réglage de l’heure
Avant d’utiliser votre cafetière, vous devez régler l’horloge à la bonne heure.
1. Branchez la fiche dans la prise.
2. L’écran (8) clignote et l’affichage indiqué: 00.00.
3. Appuyez sur le bouton de l’heure (9) pour indiquer l’heure correcte.
4. Appuyez sur le bouton des minutes (10) pour indiquer les minutes correctes
5. Si vous avez réglé l’heure correcte lâcher le bouton de minutes, L’écran arrête de clignoter quelque
secondes après . L’heure est maintenant réglée
L’horloge de la cafetière marque les heures jusqu’à 24h.
Fonctionnement - Avant la première utilisation
Faites d’abord fonctionner l’appareil plusieurs fois avec de l’eau uniquement, pour le nettoyer à l’intérieur.
Suivez les instructions ci-dessous. Jetez l’eau quand vous avez terminé.
Fonctionnement – Préparation du café
1. Ouvrez le couvercle du réservoir d’eau (1). Versez suffisamment d’eau dans le réservoir (ca. 400ml).
Fermer le couvercle
2. Ouvrez le couvercle du porte-filtre (4).
Cette cafetière possède un filtre permanent (5). Vous ne devez donc pas utiliser de filtre en papier. Vous
pouvez toutefois placer un petit filtre (101) dans le porte-filtre.
3.Remplissez le filtre avec la quantité souhaitée de café moulu (normalement une mesurette par tasse).
4. Fermer le couvercle du porte-filtre.
5. Placez la mug isotherme dans le dispositif
Assurez vous bien du bouchon mug isotherme est bien ouvert jusqu’à ce qu’il se verrouille. Autrement
le café tombera à côté.
11
Mode d’emploi
6. Appuyez 2x sur le bouton marche/arrêt (12) pour mettre l’appareil en marche. Le voyant rouge s’allume.
Le café se prépare.
•Garder le mug isotherme jusqu’à que le café à entierement couler. La cafetière s’arrête
automatiquement ensuite. “00.00” Apparaît sur l’affichage. Appuyez sur le bouton de l’heure (9) et
l’heure actuelle apparaît sur l’affichage.
•Le couvercle (2) est bouillant quand l’appareil est en marche! Faites attentions quand vous ouvrez
le couvercle pendant l’emploi. La vapeur bouillante peut provoquer des brûlures.
Fonctionnement - Programmation de la cafetière à un autre moment
Quand vous avez réglé l’horloge de la cafetière à la bonne heure, vous pouvez programmer la cafetière pour
préparer le café à un autre moment.
Français
1.Appuyez sur le bouton de programmation (11) le voyant sera vert et l’affichage a clignotera. 12:00
apparaît sur l’affichage.
2.Appuyez sur le bouton de l’heure pour définir la bonne heure. Chaque fois que vous appuyez sur cette
touche, l’horloge avance d’une heure. Vous pouvez également maintenir le bouton enfoncé pour que les
heures défilent plus rapidement.
3.Appuyez sur le bouton des minutes pour indiquer les minutes correctes. Chaque fois que vous appuyez
sur cette touche, l’horloge avance d’une minute. Vous pouvez également maintenir le bouton enfoncé
pour que les minutes défilent plus rapidement.
4.Relâchez le bouton et après quelques secondes, affichage cesse de clignoter. L’heure et “PROG”
apparaît sur l’affichage.
5 Le feu vert pour “Prog” sera sur. Cela montre que la machine à café est programmé.
Le timer est maintenant réglé. L’appareil préparera e café au moment que vous avez paramétré. Le voyant
rouge ‘marche/arrêt’ (15) s’allume alors. “ON” apparaît sur l’affichage.
Attention! Dès que l’appareil n’est plus alimenté en courant, la programmation est perdue et vous devrez
de nouveau régler l’heure.
Nettoyage et entretien
1. L’interrupteur marche/arrêt doit être en position arrêt.
2.Débranchez la fiche et, si nécessaire, laissez refroidir l’appareil.
3. Sortez le porte-filtre et rincez le porte-filtre à l’eau courante.
4.Nettoyez la verseuse avec de l’eau chaude additionnée d’un peu de détergent pour la vaisselle, ou au
lave-vaisselle.
5.Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon humide et un peu de détergent pour la vaisselle. Ne
laissez pas l’humidité pénétrer à l’intérieur de l’appareil.
• Sécher l’intérieur de la machine après usage. Cela prolonge la durée de vie du l’appareil.
• N’immergez jamais l’appareil, le cordon ni la fiche dans l’eau. Ne mettez jamais l’appareil au lavevaisselle. Seules les pièces amovibles peuvent être trempées dans l’eau.
• N’utilisez pas de détergents agressifs ou décapants ni d’objets tranchants (tels que couteaux ou
brosses dures) pour le nettoyage.
Nettoyage et entretien - Détartrage
L’accumulation de tartre peut entraver le fonctionnement de l’appareil. Dans les régions où l’eau est dure, le
tartre se forme rapidement. Quand le tartre se forme, nous vous conseillons d’utiliser un détartrant approprié.
Suivez toujours les instructions jointes au détartrant. La formation de tartre est moindre si vous utilisez un
appareil adoucisseur d’eau.
Conditions de garantie
À compter de la date d’achat de cet appareil, l’importateur donne, aux conditions suivantes, 60 mois de
garantie couvrant tous les défauts consécutifs à des défauts de pièce et main d’œuvre.
1. Pendant la période de garantie aucun frais ne sera facturé pour les pièces et la main d’œuvre. Les
12
réparations effectuées sous garantie ne prolongent pas le délai de garantie.
2. En cas d’échange, les pièces défectueuses ou les appareils défectueux deviennent automatiquement la
propriété de l’importateur.
3. Toute demande de garantie doit être assortie de la preuve d’achat de l’entreprise.
4. Toute demande de garantie doit être faite auprès du revendeur où l’appareil a été acheté ou auprès de
l’importateur.
5. La garantie est uniquement valable pour le premier acheteur et ne peut être transférée.
6. La garantie ne couvre pas les dommages causés par:
a. les accidents, l’utilisation impropre, l’usure et / ou la négligence ;
b. l’installation incorrecte et/ou une utilisation contraire aux normes de sécurité, aux normes techniques
ou aux dispositions légales en vigueur ;
c. le branchement sur un réseau d’une tension autre que celle figurant sur la plaquette type ;
d. toute modification non autorisée ;
e. toute réparation effectuée par des tiers ;
f. le transport sans précautions suffisantes, telles que la protection et l’emballage appropriés.
7. Les présentes conditions de garantie ne peuvent pas être invoquées dans les cas suivants:
a. pertes survenues pendant le transport;
b. effacement ou modification du numéro de série de l’appareil.
8. Les cordons, ampoules et pièces en verre ne sont pas couverts par la garantie.
9. La garantie ne donne aucun droit d’indemnisation pour des dommages éventuels, autres que le
remplacement ou la réparation de pièces défectueuses. L’importateur ne peut être tenu responsable
d’aucun dommage indirect, ni d’aucune conséquence quelle qu’elle soit, causé par ou ayant un
quelconque rapport avec l’appareil qu’il a fourni.
10. Pour pouvoir faire appel à la garantie, vous pouvez vous adresser à votre revendeur. Bestron offre aussi
la possibilité de faire réparer l’appareil directement par le service après-vente de Bestron. Toutefois,
n’envoyez jamais rien sans avoir reçu d’instructions au préalable. Le colis pourrait en effet être refusé
et les frais éventuels seraient à votre charge. Prenez contact avec le service après-vente qui vous
expliquera comment vous devez emballer et expédier l’appareil.
11. L’appareil n’est pas destiné à l’usage professionnel.
Maintenance
Si, par malheur, une panne se produisait, veuillez contacter le service de maintenance de BESTRON:
wwww.bestron.com/service
Déclaration de conformité CE
Le présent produit répond aux dispositions des directives européennes suivantes en matière de sécurité.
•
•
Directive EMC Directive sur la basse tension 2004/108/EC
2006/95/EC
R. Neyman
Contrôle de la qualité
13
Français
Mode d’emploi
User’s instructions
Safety instructions - General
• Please read these instructions carefully and retain them for future reference.
• Use this appliance solely in accordance with these instructions.
• This appliance can be used by children older than 8 years and persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of experience and knowledge, but only if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
•Cleaning and maintenance must not be done by children, except if they are older than 8 years and
supervised.
• Keep the appliance and the cable out of reach of children under 8 years.
• Have any repairs carried out solely by a qualified electrician. Never try to repair the appliance yourself.
Safety instructions - Electricity and heat
Certain parts of the appliance may get hot.
Do not touch these parts to prevent burning yourself.
• Verify that the mains voltage is the same as that indicated on the type plate on the appliance before use.
• Plug the appliance only into an earthed wall socket.
• Always remove the plug from the socket when the appliance is not in use.
• Always remove the plug from the wall socket by pulling on the plug, not the power cord.
• Check the appliance’s power cord regularly to make sure it is not damaged. Do not use the appliance if
the power cord is damaged. Have a damaged power cord replaced by a qualified service department.
• When using an extension lead always make sure that the entire cable is unwound from the reel.
• Use solely approved extension leads.
• Certain parts of the appliance can become hot. Do not touch them, as you may burn yourself.
• The appliance needs space to allow heat to escape, thereby preventing the risk of fire. Make sure that
the appliance has sufficient space around it, and does not come in contact with flammable material. The
appliance must not be covered.
• Never use the appliance in the vicinity of flammable materials.
• Make sure that the appliance and the power cord do not come in contact with sources of heat, such as
a hot hob or naked flame.
• Make sure that the appliance, the power cord and plug do not come in contact with water.
English
Safety instructions - During use
• Never use the appliance outdoors.
• Never allow the power cord to hang over the edge of the draining board, worktop or table.
• Make sure that your hands are dry before touching the appliance, cable or plug.
• Never use the appliance in a humid room.
• Never immerse the appliance, the plug or the power cord in water or other liquid.
•Do not pick up the appliance if it falls into water. Remove the plug from the wall socket immediately. Do
not use the appliance any more.
• This appliance may not be used through an external timer or by means of a remote control.
the Environment
•Dispose of packaging material, such as plastic and boxes, in the appropriate waste containers.
•When this product reaches the end of its useful life do not dispose of it by putting it in a dustbin;
hand it in at a collection point for the reuse of electrical and electronic equipment. Please refer to the
symbols on the product, the user’s instructions or the packaging.
•The materials can be re-used as indicated. Your help in the re-use, recycling or other means of
making use of old electrical equipment will make an important contribution to the protection of the
environment.
•Contact your municipality for the address of the appropriate collection point in your neighbourhood.
14
User’s instructions
OperatioN - General
The appliance is intended only for domestic use,
not for professional use.
5.
2.
1.
1.
2.
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12
4.
3.
8.
Water reservoir lid
Filter holder lid
Filter Housing
Filter holder with drip stop
Removable permanent filter
Thermo Jug
Leak-proof drink lid
Display
Hours button
Minute button
Programming button with indicator light
Start / Stop button with indicator light
7.
9.
10.
11.
12.
6.
Operation - Setting the time
1. Put the plug into the socket.
2 The display (8) will flash and the display shows: 00.00
3 Hold the hour button (9) button to set the hour.
4 Hold the minute button (10) pressed to set the correct minutes.
5. If you have set the correct time release the minute button, the display will stop flashing after a few
seconds.The right time is now set.
The coffee maker’s clock uses the 24-hour format.
OperatioN - Before first use
Clean the appliance a couple of times by filling it with water only. Please observe the following instructions.
Dispose of the water after use.
Operation - Brewing coffee
1. Open the water reservoir lid (1). Pour an ample amount of water into the reservoir (approx. 400ml).Close
the lid.
2. Open the filterholder lid (2).
The coffee maker includes a permanent filter (5). There is no need to use a paper filter. However, if you
do wish to use paper filters, you are able to place a paper filter (101) in place of the permanent filter.
3.Fill the filter with the desired amount of ground coffee. (usually 1 level measuring scoop per cup).
4. Close the filterholder lid.
5. Place the thermo jug into the appliance.
Make sure you have opened leak/proof drinking lid until it locks in place. Otherwise the coffee will run
along the thermo cup.
15
English
Before using the coffee maker you need to set its clock to the correct time.
User’s instructions
6. Press 2x the Start-Stop button (12) to turn on the appliance. The red ‘Heating’ indicator light lights up.
The coffee is being brewed.
•Leave the thermo jug in it´s place until the coffee maker has finished. After brewing the machine will
shut off automatically. The display will then read “00.00”. Press the hour-button (9) and the current time
will appear in the display.
•The lid is hot when the appliance is turned on! Be careful when opening the lid during use. The hot
steam can cause burns.
Operation - Programming the coffee maker for a later time
When you have set the appliance’s clock to the correct time, you can program it to brew coffee at a later time.
1.Press the program button (11). The green light and the display (14) will now be blinking and the display
shows “12:00”.
2.Press the hour button (12) to enter the correct hour. Every time you press the button the time will be
adjusted by a single hour. You may also keep the button the pressed to adjust the hours more quickly.
3.Press the miute button (13) to enter the correct minute. Every time you press the button the time will
be adjusted by a single minute. You may also keep the button the pressed to adjust the minutes more
quickly.
4.Release the buton and the display stops blinking after a few seconds. The display now shows the correct
time and “PROG”.
5. The green light for “Prog” will illuminate. This indicates that the machine has been programmed.
The timer has now been set. At the entered time, the coffee maker will start brewing coffee.The red ‘Heating’
indicator light Start/Stop will then light up. The display will then read “ON”.
Please note: if power to the device is cut, the programming will be lost and the time will have to be
entered again.
Cleaning and maintenance
English
1. Switch off the appliance
2.Remove the plug from the wall socket, and if necessary allow the appliance to cool.
3.Remove the filter holder from the device, and clean it under running water.
4.Clean the carafe in hot washing-up water, or put it in a dishwasher.
5. Clean the outside of the appliance with a damp cloth and washing-up liquid. Make sure no moisture gets
into the appliance.
• Dry the inside of the device after use. This prolongs the durability of your device.
• Never immerse the appliance, plug or power cord in water. Never put the appliance in a dishwasher.
Only the loose parts may be immersed in water.
• Never use corrosive or scouring cleaning agents or sharp objects (such as knives or hard brushes)
to clean the appliance.
Cleaning and maintenance - Descaling
Limescale can reduce the efficiency of your coffee maker. Limescale is common in areas with hard water.
We advise the use of a suitable descaling agent to remove any scale. Always follow the instructions for the
descaling agent. The amount of scale will be reduced when you use a water softener.
Guarantee terms
The importer guarantees the appliance against defects caused by manufacturing and/or material faults for
60 months from the date of purchase, subject to the following conditions.
1. No charges will be made for labour costs or materials during the warranty period. Any repairs carried out
during the warranty period do not extend the warranty period.
2. The importer automatically becomes the owner of any faulty parts that he replaces or a faulty appliance
(in the event of replacement of the appliance).
16
User’s instructions
3. All claims submitted under warranty must be accompanied by the original bill of sale.
4. Claims under warranty must be submitted to the dealer where the appliance was purchased or to the
importer.
5. The warranty is issued solely to the first purchaser and cannot be transferred.
6. The warranty does not cover damage caused by:
a. Accidents, incorrect use, wear and/or neglect.
b. Faulty installation and/or use in a manner contravening the prevailing legal, technical or safety
regulations.
c. Connection to a mains voltage other than the voltage specified on the type plate.
d. Unauthorized modifications.
e. Repairs carried out by third parties.
f. Careless transport, i.e. without suitable packaging materials or protection.
7. No claims may be made under this warranty for:
a. Losses incurred during transport.
b. The removal or changing of the appliance’s serial number.
8. The guarantee does not cover power cords, lamps or glass parts.
9. No claims can be submitted under this warranty for damage other than the repair or replacement of faulty
parts. The importer can never be held responsible for any consequential loss or damage or any other
consequences, resulting either directly or indirectly from the appliance supplied by the importer.
10. In case of claims under guarantee you can contact your dealer where the appliance is purchased.
Bestron offers you also the possibility to send the appliance directly to our Service Department. Do
not send your appliance without consulting us. The package may be refused and any costs will be for
your account. Please contact the Service Department and they will tell you how to pack and send the
appliance.
11. This appliance is not suitable for professional use.
Service
If a fault should occur please contact the BESTRON service department: www.bestron.com/service
CE Declaration of Conformity
•
•
EMC Directive Low Voltage Directive 2004/108/EC
2006/95/EC
R. Neyman
Quality control
17
English
This product conforms to the essential requirements of the following EU safety directives:
Istruzioni per l’uso
Norme di sicurezza - Caratteristiche generali
• Leggere attentamente le istruzioni d’uso e conservarle con cura.
• Utilizzare questo apparecchio unicamente secondo le modalità descritte nelle presenti istruzioni.
• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni e di sopra e persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se esse sono state date
supervisione o istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio in modo sicuro e capire i rischi coinvolti.
• I bambini vanno sorvegliati per accertarsi che non si mettano a giocare con l’apparecchio.
•Pulizia e manutenzione non deve essere fatto da bambini, tranne se sono più vecchi di 8 anni e
sorvegliati.
• Tenere l’apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini sotto 8 anni.
• Far eseguire le riparazioni da un tecnico qualificato. Non cercare di riparare da soli l’apparecchio.
Norme di sicurezza - Elettricità e calore
Alcune parti dell’apparecchio possono diventare calde.
Per evitare di bruciarsi non toccarle.
• Prima di utilizzare l’apparecchio, controllare che la tensione di rete corrisponda alla tensione di esercizio
indicata sulla targhetta di identificazione dell’apparecchio.
• Collegare l’apparecchio esclusivamente a una presa di rete provvista di messa a terra.
• Estrarre sempre la spina dalla presa quando l’apparecchio non è in uso.
• Quando si estrae la spina dalla presa, esercitare la trazione sulla spina stessa e non sul cavo.
• Verificare regolarmente l’integrità del cavo dell’apparecchio. Non utilizzare l’apparecchio qualora il
cavo risultasse danneggiato. Per sostituire il cavo danneggiato, rivolgersi a un servizio di assistenza
qualificato.
• Se si usa una prolunga, assicurarsi che questa sia completamente srotolata.
• Utilizzare soltanto cavi di prolunga omologati.
• Alcune parti dell’apparecchio possono surriscaldarsi. Evitare di entrare in contatto con tali elementi per
non correre rischi di ustione.
• L’apparecchio deve essere in grado di dissipare il proprio calore onde evitare eventuali rischi di incendio.
Assicurarsi pertanto che l’apparecchio sia sufficientemente libero da ostacoli e che non possa venire in
contatto con materiali incendiabili. L’apparecchio non deve essere mai coperto.
• Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di materiali infiammabili.
• Assicurarsi che l’apparecchio e il cavo non vengano in contatto con sorgenti di calore, quali per es. piani
di cottura caldi o fiamme libere.
• Assicurarsi che l’apparecchio, il cavo e la spina non entrino in contatto con l’acqua.
Norme di sicurezza - Durante l’uso
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
Non utilizzare mai l’apparato all’aperto.
Non lasciare che il cavo penda dal bordo del piano da lavoro, mensola o tavolo.
Accertarsi che le proprie mani siano asciutte quando si tocca l’apparecchio, il cavo o la spina.
Non utilizzare l’apparecchio in ambienti umidi.
Non immergere mai l’apparecchio, il cavo e la presa nell’acqua o in altri liquidi.
Non prendere l’apparecchio se è caduto nell’acqua. In tal caso togliere subito la
spina dalla presa. Non utilizzare più l’apparecchio.
L’apparecchio non può essere azionato tramite un temporizzatore esterno, o un
sistema indipendente con telecomando.
Tutela dell’ambiente
•Gettare il materiale di imballaggio, come plastica e cartone, negli appositi contenitori.
•Una volta raggiunta la durata massima del prodotto, non smaltirlo alla stregua dei rifiuti generali,
ma portarlo presso un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Prestare attenzione al simbolo sul prodotto, alle istruzioni per l’uso o all’imballaggio.
•I materiali possono essere riutilizzati come indicato. Grazie al riciclaggio, la trasformazione di
materiali o altri metodi di utilizzo di vecchie apparecchiature contribuiscono in modo essenziale alla
salvaguardia dell’ambiente.
• Rivolgersi al proprio comune per informazioni sul punto di raccolta più vicino.
18
Istruzioni per l’uso
Funzionamento - Avvertenze generali
Questo apparecchio è concepito esclusivamente
per l’impiego domestico, e non per l’uso
professionale.
5.
2.
1.
4.
3.
8.
1. Coperchio della cisterna d’acqua
2. Coperchio per il contenitore del filtro
3. Contenitore del filtro
4 Portafiltro con antigoccia
5. Rimovibile filtro permanente
6. Thermos
7. Tenuta bere coperchio
8. Schermo
9. Pulsante per selezione ora
10. Pulsante per selezione minuti
11.Pulsante per la programmazione con spia
luminosa
12. Pulsante Start / Stop con spia luminosa
7.
9.
10.
11.
12.
6.
Funzionamento - Impostazione dell’orario
Prima di utilizzare la macchina da caffè per la prima volta bisogna impostare l’orologio con l’orario corretto.
1. Inserire la spina nella presa.
2 Il display (8) lampeggia e il display visualizza: 00.00
3 Successivamente, tenere premuto il pulsante pulsante di ore (9) per impostare l’ora.
4 Successivamente, tenere premuto il pulsante di minuti (10) premuto per impostare i minuti corretti.
5 Se è stata impostata l’ora corretta lasciare il pulsante minuto, il display smetterà di lampeggiare. Pochi
secondi Il momento giusto è ora impostata.
La macchina per caffè usa il formato a 24 ore.
Prima di utilizzare l’apparecchio, assicurarsi di pulirne l’interno facendo compiere un paio di cicli di
funzionamento solo con acqua. Seguire a tale scopo le istruzioni per l’uso riportate qui sotto. Al termine
dell’operazione gettare l’acqua utilizzata.
Funzionamento - Fare il caffè
1.Aprire il coperchio della cisterna d’acqua (1). Versare l’acqua nella cisterna (ca. 400ml). Chiudere il
coperchio
2. Aprire il coperchio del filtro (4).
La macchina del caffè ha un filtro permanente (5). Non c’è bisogno di aggiungere un filtro aggiuntivo, ma
nel caso si volesse utilizzare si può inserire un filtro di carta (101) al posto di quello permanente.
3.Riempire il filtro con la quantità di caffè macinato preferito (solitamente un misuratore per tazza).
4. Chiudere il coperchio del filtro.
5. Posizionare la termos (6) nel dispositivo.
19
Italiano
Funzionamento - Operazioni preliminari al primo utilizzo
Istruzioni per l’uso
Assicurarsi di aver aperto finché non si blocca. Tappo di protezione dalla tazza intera termo In caso
contrario, il caffè accanto alla thermos.
6. Premere il pulsante Start/Stop (12) 2x per accendere l’elettrodomestico. L’indicatore ‘Heating’ si
accenderà e inizierà il processo di produzione della bevanda.
•Lasciate riposare la tazza termica fino a quando il caffè è completamente camminato. La macchina
del caffè si ferma automaticamente allora. Appare “00.00” sul display. Premere il pulsante di tempo
(9) e appare l’ora corrente sul display.
•Il coperchio (2) è caldo quando l’elettrodomestico è in funzione. Fare attenzione quando si altre il
coperchio. Vapore caldo può causare ustioni.
Funzionamento - Programmazione della macchina del caffè per un orario preciso
Una volta che l’orologio dell’elettrodomestico è stato impostato sull’orario corretto è possibile anche
programmare la macchina in modo che possa fare il caffè a un orario preciso.
1.Premere il pulsante di programmazione (11). La luce verde e il display lampeggia. Si vede il display
“12:00” apparire.
2.Premere il pulsante dell’ora (12) per inserire l’ora corretta. Ogni volta che si preme il pulsante l’orario si
sposterà di un’ora. Per un risultato più veloce si può tenere premuto il pulsante e l’orario si imposterà più
velocemente.
3.Premere il pulsante dei minuti (12) per inserire i minuti corretti. Ogni volta che si preme il pulsante
l’orario si sposterà di un minuto. Per un risultato più veloce si può tenere premuto il pulsante e l’orario si
imposterà più velocemente.
4Rilasciare il pulsante e dopo pochi secondi il display smetterà di lampeggiare. Il tempo e “PROG” appare
sul display.
5 La luce verde per “Prog” si accende. Questo dimostra che la caffettiera programmato
Il timer è stato impostato, all’orario stabilito la macchina del caffè inizierà a funzionare e l’indicatore ‘Start/
Stop (15)’ si accenderà. “ON” appare sul display.
Nota: nel caso non ci sia energia, la programmazione verrà persa e l’orario dovrà essere inserito
nuovamente.
Pulizia e manutenzione
1. Assicurarsi che l’apparecchio sia spento.
2.Estrarre la spina dalla presa e lasciare raffreddare completamente l’apparecchio (se necessario).
3. Togliere il portafiltro dell’alloggiamento e risciacquarlo con acqua corrente.
4.La caraffa può essere lavata con acqua calda e detergente per piatti oppure in lavastoviglie.
5.Pulire l’esterno dell’apparecchio con un panno umido e detergente. Assicurarsi che nessun liquido
penetri all’interno dell’apparecchio.
Italiano
• Asciugare l’interno della macchina dopo l’uso. Questo prolunga la vita del dispositivo.
• Non immergere mai in acqua l’apparecchio, la spina o il cavo. Non lavare mai l’apparecchio in
lavastoviglie. Solo le parti staccabili possono essere immerse in acqua.
• Non utilizzare per la pulizia prodotti aggressivi o abrasivi, né utensili taglienti (coltelli o spazzole
dure).
Pulizia e manutenzione - Disincrostazione
La formazione di incrostazioni può ridurre le prestazioni dell’apparecchio. Nelle zone in cui la durezza
dell’acqua è elevata gli apparecchi elettrodomestici sono soggetti alla frequente formazione di incrostazioni
calcaree. È consigliabile utilizzare un prodotto anticalcare appropriato qualora si formino delle incrostazioni.
Osservare sempre le istruzioni del prodotto anticalcare. La formazione di incrostazioni diminuisce nel caso
in cui si utilizzi un dispositivo per la depurazione dell’acqua.
20
Istruzioni per l’uso
Condizioni di garanzia
Di seguito sono riportate le condizioni alle quali l’importatore fornisce la garanzia per il presente apparecchio
per un periodo di 60 mesi a decorrere dalla data d’acquisto, a copertura dei difetti di materiale e/o di
fabbricazione.
1. Durante la validità di tale periodo di garanzia non verrà addebitato alcun costo di manodopera o di
materiale. Le riparazioni effettuate nel corso di validità della garanzia non prolungano la durata della
stessa.
2. Le parti difettose o, in caso di sostituzione (cambio), l’apparecchio difettoso stesso divengono
automaticamente proprietà dell’importatore.
3. Qualsiasi ricorso alla garanzia dovrà essere accompagnato dalla prova d’acquisto dell’azienda
rivenditrice.
4. I ricorsi alla garanzia devono essere eseguiti presso il rivenditore ove l’apparecchio è stato acquistato o
presso l’importatore.
5. La garanzia è valida esclusivamente per il primo acquirente e non è trasferibile.
6. La garanzia non si applica ai danni derivanti da:
a. incidenti, uso improprio, usura e/o negligenza;
b. erronea installazione e/o utilizzo in contrasto con le disposizioni normative, tecniche o di sicurezza
vigenti;
c. collegamento del prodotto a una tensione di rete diversa da quella indicata nella targhetta di
identificazione;
d. modifiche non autorizzate;
e. riparazioni eseguite da terzi;
f. trasporto eseguito in modo improprio privo dell’imballaggio o delle protezioni idonee.
7. Le presenti condizioni di garanzia non si applicano inoltre in caso di:
a. perdite che si verificano durante il trasporto;
b. rimozione o modifica del numero di serie dell’apparecchio.
8. Sono esclusi dalla garanzia i cavi, le spie luminose, le lampade e i componenti in vetro.
9. La garanzia non riconosce alcun diritto al risarcimento di eventuali danni al di là della mera sostituzione
o riparazione delle parti difettose. In nessun caso l’importatore potrà essere ritenuto responsabile per
eventuali danni consequenziali o per conseguenze di altro tipo verificatesi a causa delle apparecchiature
da questi fornite o a esse correlate.
10. Per reclamare la garanzia, potete rivolgervi al vostro negoziante. Bestron offre anche la possibilità
di far riparare l’apparecchio direttamente dal Centro assistenza Bestron. Tuttavia, non spedite mai
l’apparecchio senza aver fatto le dovute considerazioni. Il pacco può infatti essere respinto e le eventuali
spese sono a vostro carico. Contattate il Centro assistenza e vi diranno come imballare e spedire
l’apparecchio.
11. L’apparecchio non è concepito per l’uso professionale.
Servizio
Dichiarazione di conformità CE
Questo prodotto soddisfa i requisiti e le seguenti norme europee nel campo della sicurezza:
• Direttiva EMC 2004/108/EC
• Direttiva sulla bassa tensione
2006/95/EC
R. Neyman
Controllo qualità
21
Italiano
Qualora dovesse verificarsi un guasto è possibile mettersi in contatto con il servizio clienti BESTRON:
www.bestron.com/service
Manual del usuario
Normas de seguridad - Generalidades
• Lea las instrucciones de uso con detenimiento y guárdelas cuidadosamente.
• Utilice este aparato únicamente en la forma que se describe en las instrucciones.
• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y arriba y personas con reducción capacidades
físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si han tenido supervisión o
instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y entender los riesgos que conllevan.
• Es preciso vigilar que los niños no jueguen con el aparato.
•Limpieza y mantenimiento no deben ser hechos por los niños, excepto si son mayores de 8 años y
supervisados.
• Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
• Haga reparar el aparato únicamente por personal cualificado. No intente nunca repararlo usted mismo.
Normas de seguridad - Electricidad y fuentes de calor
Algunas partes del aparato pueden calentarse.
No las toque, para evitar quemaduras.
• Antes de utilizar el aparato, verifique que el voltaje de la red corresponda al voltaje indicado en la placa.
• Conecte el aparato únicamente a una toma con conexión a tierra.
• Retire siempre el enchufe de la toma de alimentación cuando no esté utilizando el aparato.
• Al retirar el enchufe de la toma, asegúrese de tirar del enchufe y no del cable.
• Verifique regularmente que el cable del aparato esté en buenas condiciones. No utilice el aparato si el
cable está averiado. Haga sustituir el cable deteriorado por personal de servicio cualificado.
• Si usa un cable de extensión, asegúrese de que éste está desenrollado completamente.
• Use únicamente un cable de extensión que tenga la debida aprobación.
• Algunas partes del aparato pueden calentarse. No las toque para evitar quemaduras.
• Es indispensable que el aparato se pueda deshacer del calor que produce para evitar riesgos de
incendio. Asegúrese de que éste está completamente libre y de que no haga contacto con materiales
inflamables. No cubra nunca el aparato.
• No use este aparato cerca de materiales inflamables.
• Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable están en contacto con fuentes de calor, por ejemplo, con una
placa caliente de la estufa o con una llama.
• Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable, ni el enchufe están en contacto con el agua.
Normas de seguridad - Durante el uso
• No use nunca este aparato fuera del hogar.
• No deje que el cable quede colgando sobre el borde de la encimera, el tablero de trabajo o una mesa.
• Asegúrese de tener las manos secas cuando manipule el aparato, el cable o el enchufe.
• No utilice el aparato nunca en lugares húmedos.
• No sumerja nunca el aparato, el enchufe, ni el cable en agua o en otro líquido.
• No recoja el aparato si éste ha caído en el agua. Retire inmediatamente el enchufe de la toma de pared.
No vuelva a utilizar el aparato.
• El aparato no se puede poner en funcionamiento mediante un cronómetro externo ni con otro sistema
separado con control remoto.
Medio ambiente
Español
•Tire el material de embalaje, como plástico y cajas, en los contenedores destinados para ello.
•No tire este producto al final de su vida útil con los residuos domésticos normales, en su lugar llévelo
a un centro de recolección para reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenga en cuenta
el símbolo que aparece en el aparato, el manual de instrucciones o el embalaje.
•Los materiales pueden reutilizarse como se ha indicado. Su ayuda para reutilización, procesamiento
de materiales u otras formas de utilización de aparatos viejos es una contribución importante a la
conservación de nuestro medio ambiente.
• Infórmese con las autoridades sobre los puntos de recolección en su localidad.
22
Manual del usuario
Funcionamiento - General
Este aparato está concebido únicamente para uso
doméstico, no para uso profesional.
5.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
4.
3.
8.
Tapa del depósito de agua
Tapa del portafiltro
Alloggiamento filtro
Portafiltro con sisteme antigoteo
Filtro permanente desmontable
Taza termo
Tapa para beber sin fugas
Pantalla digital
Botón de horas
Botón de minutos
Botón de programación con luz indicadora
Botón de arranque/parada con luz indicadora
7.
9.
10.
11.
12.
6.
Funcionamiento - Ajuste de la hora
Antes de usar la cafetera deberá ajustar el reloj a la hora correcta.
1. Conecte el enchufe al tomacorriente. La pantalla muestra las “12:00”.
2. Presione el botón de ajustes (8) hasta que la hora en la pantalla comience a parpadear.
3.Presione el botón de la hora (9) para ingresar la hora correcta. Cada vez que presione el botón la
hora cambiará una hora a la vez. También puede mantener el botón oprimido para ajustar la hora más
rápidamente.
4.Presione el botón de los minutos (10) para ingresar los minutos correctos. Cada vez que presione el
botón los minutos cambiará un minuto a la vez. También puede mantener el botón oprimido para ajustar
los minutos más rápidamente.
5.La hora ingresada parpadeará en la pantalla. Presione el botón de encendido/apagado para guardar la
hora ingresada. La ahora correcta ha sido programada.
El reloj de la cafetera usa un formato de 24 horas.
Funcionamiento - Antes de estrenar el aparato
Primero use el aparato varias veces con agua únicamente a fin de limpiar su interior. Para ello, siga las
instrucciones que se indican a continuación. Al terminar, tire el agua que ha usado.
1. Abra la tapa del depósito de agua (1). Vierta una buena cantidad de agua en el depósito (ca. 400ml).
Cierre la tapa
2.Abra la tapa del filtro (2).
La cafetera incluye un filtro permanente (5). No es necesario usar un filtro de papel. Sin embargo, si aun
así desea usar filtros de papel, puede colocar un filtro de papel (101) en lugar del filtro permanente.
3.Llene el filtro con la cantidad deseada de café molido (usualmente 1 cuchara medidora por taza).
4. Cierre la tapa del filtro.
5 Coloque el termo (6​​) en el dispositivo.
23
Español
Funcionamiento - Preparación del café
Manual del usuario
Asegúrate de que tienes hasta que se abra. Tapa de protección de todo el termo taza de lo contrario, el café
junto a los termos.
6 Pulse el botón Start / Stop (12) 2 veces para encender el aparato. El indicador ‘calefacción’ se encenderá
y comenzará el proceso de producción de la bebida.
•Deje reposar hasta que el café taza térmica se camina por completo. La máquina de café se
para automáticamente. “00.00” aparece en el display. Pulse el botón de tiempo (9) y el momento
adecuado aparece en el display .
•¡La tapa (2) estará caliente cuando la cafetera esté encendida! Tenga cuidado al abrir la tapa
durante el uso. El vapor caliente puede causar quemaduras.
Funcionamiento - Programar la cafetera para más tarde
Cuando el reloj de la cafetera está ajustado a la hora correcta, podrá programar el dispositivo para preparar
café a una hora más tarde.
1 Pulse el botón de programación (11). La luz verde y la pantalla parpadeará. Usted ve la pantalla “12:00”
aparece.
2.Presione el botón de la hora para ingresar la hora correcta. Cada vez que presione el botón la hora
cambiará una hora a la vez. También puede mantener el botón oprimido para ajustar la hora más
rápidamente.
3.Presione el botón de los minutos (13) para ingresar los minutos correctos. Cada vez que presione el
botón los minutos cambiará un minuto a la vez. También puede mantener el botón oprimido para ajustar
los minutos más rápidamente.
4 Suelte el botón y después de unos segundos la pantalla dejará de parpadear. El momento adecuado y
“PROG” aparece en el display.
5. La luz verde de “Prog” se encenderá. Esto muestra que la cafetera programado
l cronómetro ha sido programado. A la hora ingresada, la cafetera comenzará a preparar el café. La luz roja
E
indicadora de ‘Start/Stop (15)’ se encenderá. “ON” aparece en el display
Nota: si la alimentación de energía del dispositivo es interrumpida, la programación se perderá y tendrá
que ingresar la hora nuevamente.
Limpieza y mantenimiento
1. Asegúrese de que el aparato está apagado.
2.Retire el enchufe de la fuente de alimentación y deje enfriar el aparato, si es necesario.
3.Retire el portafiltro y límpielo bajo un chorro de agua.
4. Limpie la jarra en agua jabonosa caliente o en el lavavajillas.
5.Limpie la parte exterior del aparato con un paño húmedo y detergente líquido. Asegúrese de que la
humedad no entra al interior del aparato.
• Seque el interior de la máquina después de su uso. Esto prolonga la vida útil del dispositivo.
• No sumerja nunca el aparato, ni el enchufe, ni el cable en agua. No lo meta nunca en el lavavajillas.
Sólo los componentes sueltos pueden sumergirse en agua.
• No use limpiadores fuertes ni abrasivos, ni objetos con filo (como cuchillos o cepillos con cerdas
duras) para limpiar el aparato.
Limpieza y mantenimiento - Limpieza del sarro
Español
La formación de sarro puede incidir en el buen funcionamiento de la cafetera. En zonas donde el agua es
dura, es frecuente la formación de sarro. Le aconsejamos usar un producto desincrustante adecuado para
eliminar las formaciones de sarro. Siga siempre las instrucciones de uso del producto desincrustante. La
formación de sarro se reduce si usa un purificador de agua.
24
Manual del usuario
Disposiciones de garantía
Bajo las siguientes condiciones, y durante un período de 60 meses contado a partir de la fecha de compra,
el importador otorgará garantía de este aparato por defectos ocasionados por deficiencias en la fabricación
o en los materiales.
1. Durante el período de garantía mencionado no se cobrarán los costes de la mano de obra ni el material.
Una reparación que tenga lugar durante el período de garantía no prolonga dicho período.
2. En caso de reemplazo, las piezas defectuosas o los aparatos defectuosos mismos pasarán
automáticamente a propiedad del importador.
3. Toda reclamación por garantía deberá ir acompañada de la factura de compra de la empresa.
4. Toda reclamación por garantía deberá hacerse al distribuidor donde ha sido comprado el aparato o al
importador.
5. La garantía es válida únicamente para el comprador y no es susceptible de transferencia.
6. La garantía no cubre los daños ocasionados por:
a. accidentes, mala utilización, desgaste y/o descuido;
b. mala instalación y/o uso en contradicción con las normas técnicas o de seguridad legales vigentes;
c. conexión a una red eléctrica cuyo voltaje no corresponde al voltaje indicado en la placa;
d. una modificación no autorizada;
e. una reparación ejecutada por terceros;
f. negligencia en el transporte del aparato sin el embalaje o protección adecuados.
7. No podrá apelarse a estas disposiciones de garantía en los siguientes casos:
a. pérdida ocurrida durante el transporte;
b. remoción o modificación del número de serie del aparato.
8. La garantía no cubre los cables, las bombillas, ni las partes de cristal.
9.La garantía no concede derecho a reclamar indemnización alguna por daños, diferente a la sustitución
o reparación, respectivamente, de las partes defectuosas. El importador no podrá ser responsabilizado
por daños consecuenciales o por cualquier otra clase de efectos causados por el aparato suministrado
por él o que guarden relación con el mismo.
10. Para hacer valer la garantía. Puede acudir a la tienda donde compró el producto. Bestron también
ofrece la posibilidad de entregar el aparato directamente al servicio técnico Bestron para su reparación.
Pero no podrá enviarlo de cualquier manera. El paquete podría ser rechazado y los costes asociados
correrían de su cuenta. Póngase en contacto con el servicio técnico, donde le indicarán cómo debe
embalar y enviar el aparato.
11. Este aparato no es apto para uso profesional.
Servicio
Si se presenta un fallo inesperado, puede ponerse en contacto con el departamento de servicios de
BESTRON: www.bestron.com/service
Certificación de conformidad (CE)
Este producto satisface las disposiciones de las siguientes directivas de la Unión Europea en el marco de
la seguridad:
Directiva de compatibilidad electromagnética
Directiva de bajo voltaje 2004/108/EC
2006/95/EC
Español
•
•
R. Neyman
Control de calidad
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement