Novus NVB-5100PA Pole mount adapter User Manual

Novus NVB-5100PA Pole mount adapter User Manual
u s e r s ’s m a n u a l
NVB-5100JBB
NVB-5100JBS
NVB-5100PA
NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - user’s manual, ver. 1.1
INFORMATION
Information
The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not
designed for self installation in households by individuals without technical knowledge.
The manufacturer is not responsible for defects and damages resulting from improper
or inconsistent with user’s manual installation of the device in the system.
All rights reserved © AAT Holding S.A.
2
NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - user’s manual, ver. 1.1
IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS
ATTENTION!
READ, KEEP, AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. ALL THE
SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS SHOULD BE READ
BEFORE THE PRODUCT IS OPRATED.
ATTENTION!
DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE HOUSING YOURSELF. OPENING OR
REMOVING COVER MAY EXPOSE YOU TO DANGEROUS VOLTAGE OR
OTHER HAZARDS. REFER ALL SERVICING TO A QULIFIED SERVICE
PERSONEL.
ATTENTION!
PRIOR TO UNDERTAKING ANY ACTION THAT IS NOT PROVISIONED FOR
THE GIVEN PRODUCT IN ITS USER’S MANUAL AND OTHER DOCUMENTS
DELIVERED WITH THE PRODUCT, OR THAT ARISES FROM THE NORMAL
APPLICATION OF THE PRODUCT, ITS MANUFACTURER MUST BE
CONTACTED OR THE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER FOR THE
RESULTS OF SUCH AN ACTION SHALL BE EXCLUDED.
IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Read, keep, and follow these instructions. All the safety and operating instructions
should be read before the product is operated.
Heed all warnings. All warnings on the product and in the instruction manual should
be adhered to.
Use only attachments / accessories specified by the manufacturer.
Do not install this equipment on unstable surfaces. Improper installation may cause
dangerous accident or cause unit damage.
Installation and servicing should be done only by the qualified service personnel and
conform to all local codes.
Do not use any accessories that are not recommended by the manufacturer of the unit.
Use only power sources which comply with all the requirements of the manufacturer of
the bracket.
9.
Prevent from any liquid or any foreign body entering the unit interior.
10.
Make sure that all spare parts used for unit servicing comply with manufacturer’s
requirements.
11.
After any service operations test the unit and functionality of all the attachments /
accessories
Note:
The manufacturer reserves the right to change technical parameters without notice.
Printing errors possible.
All rights reserved © AAT Holding S.A.
3
NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - user’s manual, ver. 1.1
MAIN CHARACTERISTICS
1. MAIN CHARACTERISTICS



Junction boxes/pole adaptor for selected camera models
Construction material: powder-coated aluminium, white colour
Built in hinge assembly for service operation without disassembling the housing
(refers to junction boxes NVB-5100JBB and NVB-5100JBS)
2. PACKAGE CONTENT
Package should contain the following items:
2.1 NVB-5100JBB, NVB-5100JBS
Junction box:
User’s manual:
Mounting screws:
Anchors:
Rubber seal:
Blocking screws:
Screws for mounting the cameras:
NVB-5100JBB
NVB-5100JBS
1 pcs
1 pcs
4 pcs
4 pcs
1 pcs
2 pcs
2 set.
1 set
2.2 NVB-5100PA
Pole adaptor:
User’s manual:
Mounting rings:
1 pcs
1 pcs
2 pcs
If the equipment has been damaged during transport or is incomplete, the contents of the
package should be packed back to the original box. Contact the local NOVUS distributor for
further assistance.
All rights reserved © AAT Holding S.A.
4
NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - user’s manual, ver. 1.1
SPECIFICATION
3. SPECIFICATION
Model
NVB-5100JBB
Type
NVB-5100JBS
Junction box
Construction material
NVB-5100PA
Pole adaptor
Aluminum cast
Housing color
White
Operating temperature
Dimensions (mm)
Weight
-45 °C ~ 50 °C
detailed dimensions explained in chapters 3.2 ~ 3.4
300 g
660 g
300 g
3.1 Important components and overview of the NVB-5100JBB, NVB-5100JBS junction
boxes
Rubber gasket (for use depending on the model of the the
camera)
Cable bushings
The camera holder
Screws for mounting
of the camera
The junction box cover
NOTE:
Camera depicted above are not part of the set!
All rights reserved © AAT Holding S.A.
5
Junction box
NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - user’s manual, ver. 1.1
SPECIFICATION
SPECIFICATION
3.2 External dimensions of NVB-5100JBB box
Overview of appropriate mounting holes for respective camera models
A
B
A: NVAHD-xDN5106H/IR-1
NVAHD-2DN5202H/IR-1
B: NVAHD-1DN5301H-1
NVAHD-xDN5101H/IR-1
NVAHD-xDN5102H/IR-1
NVAHD-xDN5104H/IRH-2
NVAHD-xDN5102V/IR-1
NVAHD-2DN5202V/IR-1
All rights reserved © AAT Holding S.A.
6
NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - user’s manual, ver. 1.1
SPECIFICATION
SPECIFICATION
3.3 External dimensions of NVB-5100JBS box
Overview of appropriate mounting holes for respective camera models
NVAHD-xDN5101H/IR-1
NVAHD-xDN5102H/IR-1
NVAHD-1DN5301H-1
NVAHD-xDN5101V/IR-1
All rights reserved © AAT Holding S.A.
7
NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - user’s manual, ver. 1.1
SPECIFICATION
3.4 External dimensions of NVB-5100PA adaptor
front view
side view
Overview of appropriate mounting holes for respective camera models
NVAHD-xDN5106H/IR-1
NVAHD-2DN5202H/IR-1
NVAHD-xDN5102V/IR-1
NVAHD-2DN5202V/IR-1
NVAHD-xDN5101H/IR-1
NVAHD-xDN5102H/IR-1
NVAHD-1DN5301H-1
NVAHD-xDN5104H/IRH-2
All rights reserved © AAT Holding S.A.
8
NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - user’s manual, ver. 1.1
MOUNTING
4. MOUNTING THE JUNCTION BOXES/ADAPTOR
4.1 Mounting the NVB-5100BB/NVB-5100BS junction boxes
1. Pick a suitable location and provide all necessary wiring in desired housing mounting
place.
2. Mark mounting holes and drill them in selected locations.
3. Screw the base to a wall using for anchors (to facilitate the work the lid can be removed)
4. Put the required wiring into the box using holes provided in the box.
5. Put the camera cables through the hole in the lid of the box, plug the hole rubber seal (if
applicable) and screw the camera to the appropriate holes using set of screws.
6. Connect cabling inside the box.
7. Close the lid and screw it using attached screws.
4.2 Mounting the NVB-5100PA pole adaptor
Adapter should be attached to structures or surfaces being able to safely lift the mass both of
the adapter and device attached. To install the adapter, you must do:
1. Select the clamp appropriate to the pole diameter, loosen the assembling screw and slide
the clamp through the slot visible in the adaptor stiffening ribs
2. Put the clamp on the pole on which to be attached the adaptor and screw the clamp.
3. Put the camera cable through the adapter center hole and screw the camera to the
appropriate holes
4. Make the necessary position adjustments and cable connections
Clamping diameter ranges:
Clamp no. 1: 67 ~ 127 mm
Clamp no. 2: 83 ~ 178 mm
All rights reserved © AAT Holding S.A.
9
AAT Holding S.A.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel.: (22) 546 0 700, fax: (22) 546 0 719
www.novuscctv.com
2016-09-27 TF, MK. KW
v1.1
instrukcja obsługi
NVB-5100JBB
NVB-5100JBS
NVB-5100PA
NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - instrukcja obsługi, wer. 1.1
INFORMACJE
Informacja
Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru
i kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby
nie posiadające specjalistycznej wiedzy.
Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wynikające z niewłaściwej
lub niezgodnej z instrukcją obsługi instalacji urządzenia w systemie.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.
2
NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - instrukcja obsługi, wer. 1.1
UWAGI
OSTRZEŻENIA
I OSTRZEŻENIA
UWAGA!
ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ
EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM
DO INSTALACJI I OBSŁUGI UCHWYTU.
UWAGA !
NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. OTWARCIE OBUDOWY GROZI
PORAŻENIEM PRĄDEM. WSZYSTKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU.
UWAGA !
PRZED WYKONANIEM CZYNNOŚCI, KTÓRA NIE JEST PRZEWIDZIANA DLA DANEGO PRODUKTU W
INSTRUKCJI OBSŁUGI, INNYCH DOKUMENTACH DOŁĄCZONYCH DO PRODUKTU LUB NIE WYNIKA ZE
ZWYKŁEGO PRZEZNACZENIA PRODUKTU, NALEŻY, POD RYGOREM WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
PRODUCENTA ZA NASTĘPSTWA TAKIEJ CZYNNOŚCI, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji uchwytu na wypadek konieczności odniesienia się do
zawartych w niej treści;
2. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one bezpośredni wpływ
na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia;
3. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane zgodnie z opisem
zawartym w instrukcji;
4. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych i nie zalecanych przez
producenta;
6. Nie wolno mocować uchwytu na niestabilnych powierzchniach lub nie zalecanych przez producenta uchwytach. Źle
zamocowany uchwyt może być przyczyną groźnego dla ludzi wypadku lub sam ulec poważnemu uszkodzeniu. Uchwyt
musi być instalowany przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych w
niniejszej instrukcji;
7. Przewody sygnałowe (przenoszące sygnał wizyjny i/lub sygnał telemetryczny) i zasilające powinny być prowadzone w
sposób wykluczający możliwość ich przypadkowego uszkodzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce
wyprowadzenia przewodów z uchwytu oraz na miejsce przyłączenia do źródła zasilania.
8. Uchwyt należy chronić przed dostaniem się do jego wnętrza wody lub ciał obcych;
9. Użytkownik nie może dokonywać żadnych napraw lub modernizacji urządzenia. Wszystkie naprawy mogą być
wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu;
10. W przypadku konieczności naprawy urządzenia należy upewnić się, czy pracownicy serwisu użyli oryginalnych części
zamiennych o charakterystykach elektrycznych zgodnych z wymaganiami producenta. Nieautoryzowany serwis i
nieoryginalne części mogą być przyczyną powstania pożaru lub porażenia prądem elektrycznym;
11. Po wykonaniu czynności serwisowych należy przeprowadzić testy urządzenia i upewnić się co do poprawności
działania wszystkich podzespołów funkcjonalnych uchwytu.
Uwaga!
Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian parametrów
technicznych bez uprzedniego powiadomienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.
3
NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - instrukcja obsługi, wer. 1.1
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA



Skrzynki połączeniowe/adapter słupowy do wybranych modeli kamer
Wykonane z aluminium, pokryte powłoką proszkową w kolorze białym
Wbudowany zawias ułatwiający dostęp do wnętrza uchwytu bez konieczności
demontażu obudowy (dotyczy skrzynek połączeniowych NVB-5100JBB i
NVB-5100JBS)
2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
W zestawie powinny się znajdować następujące elementy:
2.1 NVB-5100JBB, NVB-5100JBS
Skrzynka połączeniowa:
Instrukcja obsługi:
Wkręty do mocowania uchwytu do ściany:
Kołki rozporowe
Uszczelka gumowa
Śruby blokujące pokrywkę
Wkręty do montażu kamer:
NVB-5100JBB
NVB-5100JBS
1 szt.
1 szt.
4 szt.
4 szt.
1 szt.
2 szt.
2 kpl.
1 kpl.
2.2 NVB-5100PA
Adapter słupowy
Instrukcja obsługi
Obejmy mocujące
1 szt.
1 szt.
2 szt.
Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić zawartość zestawu z powyższym
wykazem. W przypadku stwierdzenie braków należy zaniechać instalacji i skontaktować się
z dystrybutorem.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.
4
NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - instrukcja obsługi, wer. 1.1
DANE TECHNICZNE
3. DANE TECHNICZNE
Model
NVB-5100JBB
NVB-5100JBS
skrzynka połączeniowa
Typ
Materiał
NVB-5100PA
adapter słupowy
aluminium
Kolor obudowy
biały
Temperatura pracy
Wymiary (mm)
-45°C ~ 50°C
szczegółowe wymiary w podrozdziałach 3.2 ~ 3.4
Masa
300 g
660 g
300 g
3.1. Budowa i elementy składowe skrzynek połączeniowych NVB-5100JBB,
NVB-5100JBS
Uszczelka gumowa (do użycia
zależnie od modelu instalowanej
kamery)
Przepusty
kablowe
Uchwyt kamery
Wkręty do mocowania
kamery
Pokrywka skrzynki
UWAGA:
Kamera widoczna na rysunkach nie jest częścią zestawu.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.
5
Skrzynka
NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - instrukcja obsługi, wer. 1.1
DANE TECHNICZNE
3.2 Wymiary zewnętrzne skrzynki NVB-5100JBB
Położenie otworów montażowych dla poszczególnych typów kamer
A
B
A: NVAHD-xDN5106H/IR-1
NVAHD-2DN5202H/IR-1
B: NVAHD-1DN5301H-1
NVAHD-xDN5101H/IR-1
NVAHD-xDN5102H/IR-1
NVAHD-xDN5104H/IRH-2
NVAHD-xDN5102V/IR-1
NVAHD-2DN5202V/IR-1
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.
6
NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - instrukcja obsługi, wer. 1.1
DANE TECHNICZNE
3.3 Wymiary zewnętrzne skrzynki NVB-5100JBS
Położenie otworów montażowych dla poszczególnych typów kamer
NVAHD-xDN5101H/IR-1
NVAHD-xDN5102H/IR-1
NVAHD-1DN5301H-1
NVAHD-xDN5101V/IR-1
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.
7
NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - instrukcja obsługi, wer. 1.1
DANE TECHNICZNE
3.4 Wymiary zewnętrzne adaptera NVB-5100PA
widok od przodu
widok z boku, przekrój
Położenie otworów montażowych dla poszczególnych typów kamer
NVAHD-xDN5106H/IR-1
NVAHD-2DN5202H/IR-1
NVAHD-xDN5102V/IR-1
NVAHD-2DN5202V/IR-1
NVAHD-xDN5101H/IR-1
NVAHD-xDN5102H/IR-1
NVAHD-1DN5301H-1
NVAHD-xDN5104H/IRH-2
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.
8
NVB-5100JBB, NVB-5100JBS, NVB-5100PA - instrukcja obsługi, wer. 1.1
MONTAŻ
4. MONTAŻ SKRZYNEK POŁĄCZENIOWYCH/ADAPTERA
4.1 Montaż skrzynek połączeniowych NVB-5100BB i NVB-5100BS
1. Wybrać odpowiednią lokalizację i doprowadzić wszystkie niezbędne przewody do
przyszłego położenia skrzynki.
2. Oznaczyć miejsce montażu, a następnie wywiercić 4 otwory pod kołki rozporowe.
3. Przykręcić podstawę do ściany używając 4 wkrętów oraz kołków rozporowych (dla
ułatwienia pracy można zdemontować drzwiczki)
4. Wprowadzić niezbędne przewody do wnętrza skrzynki poprzez jeden z dostępnych
otworów znajdujących się na jej powierzchni.
5. Przeprowadzić przewody kamery przez otwór w drzwiczkach skrzynki, zaślepić otwór
uszczelką (jeśli ma zastosowanie) i przykręcić kamerę do odpowiednich otworów
korzystając ze śrub z wyposażenia.
6. Połączyć niezbędne przewody wewnątrz skrzynki.
7. Zamknąć pokrywkę i zablokować przy pomocy załączonych śrub.
4.2 Montaż adaptera słupowego NVB-5100PA
Adapter powinien być zamocowany do struktur lub materiałów umożliwiających bezpieczne
udźwignięcie ciężaru adaptera i montowanego urządzenia. W celu zamontowania adaptera
należy:
1. Wybrać obejmę odpowiednią do średnicy słupa, odkręcić śrubę zespalającą obejmę i
przełożyć obejmę przez szczelinę widoczną w żebrach usztywniających adaptera
2. Nałożyć obejmę na słup na którym zamocowany ma być adapter i ponownie skręcić
obejmę.
3. Przeprowadzić przewody kamery przez otwór centralny adaptera i przykręcić kamerę do
odpowiednich otworów
4. Dokonać niezbędnych korekt położenia i połączeń przewodów
Zakresy średnic mocowania:
Obejma nr. 1: 67 ~ 127 mm
Obejma nr. 2: 83 ~ 178 mm
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.
9
AAT Holding S.A.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel.: (22) 546 0 700, fax: (22) 546 0 719
www.novuscctv.com
2016-09-27 TF, MK. KW
v1.1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement