Novus NV-003MIC Increased sensitivity microphone User Manual

Novus NV-003MIC Increased sensitivity microphone User Manual
User’s manual
NV-003MIC, NV-004MIC, NV-005MIC
NV-105MIC, NV-106MIC
EMC EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Directives
CE Marking
Our products are manufactured to comply with requirements of the following directives and national
regulations implementing the directives:
 Electromagnetic compatibility EMC 2004/108/EC with further amendments
 Low-voltage LVD 2006/95/EC. This directive applies to electrical equipment designed for use with a voltage
rating of between 50VAC and 1000VAC as well as 75VDC and 1500VDC.
WEEE 2012/19/EUDirective
Information for users who want to get rid of electrical and electronic appliances:
This product is marked according to the European Directive on Waste Electrical and Electronic
Equipment (2002/96/EC) and further amendments. By ensuring this product is disposed of correctly,
you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health,
which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance
may not be treated as household waste. It shall be handed over to the applicable collection point for the waste
electrical and electronic equipment for recycling purpose. For more information about recycling of this product,
please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the
product.
2011/65/EU RoHS Directive
Information for users on the reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic
equipment:
Out of concern for human health protection and friendly environment, we assure that our products
falling under RoHS Directive regulations, regarding the restriction of the use of hazardous
substances in electrical and electronic equipment, have been designed and manufactured in
compliance with the above mentioned regulation. Simultaneously, we claim that our products
have been tested and do not contain hazardous substances whose exceeding limits could have
negative impact on human health or natural environment.
Information
The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not designed for self
installation in households by individuals without technical knowledge.
The manufacturer is not responsible for any defects or damages resulting from improper, or inconsistent with
user’s manual, installation of the device in the system.
WARNING!
THE KNOWLEDGE OF THIS USER’S MANUAL IS AN INDESPENSIBLE CONDITION OF A PROPER
DEVICE OPERATING. YOU ARE KINDLY REQUESTED TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH THIS
MANUAL BEFORE STARTING THE DEVICE.
THE MANUAL SHOULD BE KEPT FOR FUTURE USE.
WARNING!
USER IS NOT ALLOWED TO DISASSEMBLE THE CASING AS THERE ARE NO USERSERVICEABLE PARTS INSIDE THIS UNIT. ONLY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL MAY OPEN
THE UNIT .
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.
1. Specification
MODEL
TYPE
APPLICATION
AUDIO OUTPUT
NV-003MIC
NV-004MIC
NV-005MIC
Active microphone with
increased sensitivity
Active high sensitivity microphone with
background noise filters
Apply to Novus video recorders
and cameras
Apply to Novus video recorders
and cameras
NV-105MIC
NV-106MIC
1xRCA male + 3,5mm male jack adapter 1xRCA male + 3,5mm male jack adapter
power supply 12V DC
2.1 / 5.5mm power supply socket
on the cord
2.5 / 5.5mm male power connector on the
cord (additional)
power supply 12V DC
2.1 / 5.5mm power supply socket
on the cord
2.5 / 5.5mm male power connector on
the cord (additional)
up to50m2
up to 100m2
FREQUENCY
RESPONSE
10hz to 10KHz
10hz to 20KHz
IMPEDANCE
600Ω
600Ω
< 0,24W
< 0,24W
–25 do +50°C
–25 do +50°C
POWER SUPPLY
POWER OUTPUT
LISTENING RANGE
POWER CONSUMTION
OPERATING
TEMPERATURE
REMARK: NV-XXXMIC are a high sensitivity microphones. Must be put at least 5 meters away from the
speaker, monitor or headphones to avoid any audio reverberation.
2. Installation view:
NOTE: The power supply is an additional accessory
AAT Holding S.A.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel.: (22) 546 0 700, fax: (22) 546 0 719
www.novuscctv.com
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.
Instrukcja obsługi
NV-003MIC, NV-004MIC, NV-005MIC
NV-105MIC, NV-106MIC
Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC)
Oznakowanie CE
Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych
wprowadzających dyrektywy:


Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2004/108/EC z późniejszymi zmianami.
Niskonapięciowa LVD 2006/95/EC. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego
przeznaczonego do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50VAC do 1000VAC oraz od 75VDC do
1500VDC.
Dyrektywa WEEE 2012/19/EU
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych:
Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE (2002/96/EC) oraz późniejszymi
zmianami, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe
złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu
produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej
utylizacji urządzenia.
Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza,
że nasz produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy
oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje
dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych,
dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.
Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
Informacja dla użytkowników dotycząca ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym:
W trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz przyjazne środowisko zapewniamy, że nasze produkty
podlegające przepisom dyrektywy RoHS, dotyczącej użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym, zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z
wymaganiami tej dyrektywy. Jednocześnie zapewniamy, że nasze produkty zostały przetestowane
i nie zawierają substancji niebezpiecznych w ilościach mogących niekorzystnie wpływać na
zdrowie człowieka lub środowisko naturalne.
Informacja
Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest
przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby nie posiadające
specjalistycznej wiedzy. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wynikające
z niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi instalacji urządzenia w systemie.
UWAGA!
ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ
EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM
DO INSTALACJI I OBSŁUGI URZĄDZENIA.
UWAGA !
NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE
NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH
PRACOWNIKÓW SERWISU.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.
1. Parametry
NV-003MIC
NV-004MIC
NV-005MIC
Mikrofon aktywny o podwyższonej
czułości
Mikrofon aktywny wysokiej czułości
z filtrami szumów tła
do kamer i rejestratorów marki Novus
do kamer i rejestratorów marki Novus
1xRCA męskie
+ adapter na jack 3,5mm męskie
12V DC
gniazdo zasilające 2,1/5,5mm
na przewodzie
dodatkowe złącze zasilające męskie
2,5/5,5mm na przewodzie
1xRCA męskie
+ adapter na jack 3,5mm męskie
12V DC
gniazdo zasilające 2,1/5,5mm
na przewodzie
dodatkowe złącze zasilające męskie
2,5/5,5mm na przewodzie
do 50m2
do 100m2
10hz do 10KHz
10hz do 20KHz
IMPEDANCJA
600Ω
600Ω
POBÓR MOCY
do 0,24W
do 0,24W
–25 do +50°C
–25 do +50°C
MODEL
TYP
ZASTOSOWANIE
WYJŚCIE AUDIO
ZASILANIE
WYJŚCIE ZASILAJĄCE
ZASIĘG
HARAKTERYSTYKA
CZĘSTLIWOŚCIOWA
TEMPERATURA
PRACY
NV-105MIC
NV-106MIC
UWAGA! Mikrofony serii NV-XXXMIC są bardzo czułe. W celu uniknięcia zjawiska pogłosu (sprzęgania)
należy zainstalować mikrofon w odległości nie mniejszej niż 5m od głośnika/słuchawek.
2. Schemat połączeń
UWAGA: Zasilacz należy do wyposażenia dodatkowego
AAT Holding S.A.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel.: (22) 546 0 700, fax: (22) 546 0 719
www.novuscctv.com
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement